Dit is een index op de eerste regel van iedere tekst in het corpus. De index verwijst naar de pagina in de eerste editie waarin de betreffende tekst voorkomt.

'k achtse voor dwaes
> BF18, G2v
'k beken ghy hebt gelijk, o kleyn, doch straf geweer!
> BF04, G1v
'k heb meenigmaal gezien verscheide vogels vangen,
> BF29, A3r
'k iockte voor desen,
> BF18, G2r
'k iockte wel eer
> BF18, F7r
'k laet nu vaeren 't snoode goet,
> BF18, G1v
'k send mijn heer en juffrouw spaers,
> BF18, E2v
'k sie wel vrinden 't sel niet lucken,
> BF18, F3v
'k souw, o juffrouw ariaentje!
> BF10, E9r
'k wensch dat mijn huyt
> BF08, G2r
't gelt-suchtigh amsterdam met al haer soete keyers,
> BF10, D6r
't is byster zorgelyk in dees zorgelyken tyd,
> BF29, T7r
't is voor de bruyt en u o bruygom meede,
> BF18, E5v
't is vree met engelandt, sa hollandt nu aen't branden!
> BF18, N7v
't is't ambacht van een smit, smits dienen wel by smeden.
> BF29, B3r
't jaer drie-en sestigh is voorby;
> BF04, F5v
't mishaage u niet, dat ik een poezy,
> BF28, *3r
't was eens in't hartje van de soomer,
> BF08, F8r
a quoy estre fidelle,
> BF04, K11v
ach hoe langh sal mijn climene
> BF10, F7r
ach tityr! ghy leght vast, gerust, en stil te dromen,
> BF08, B1r
ah dieux! que la flame est cruelle!
> BF04, I12r
al sittend' in een holle boom,
> BF18, L6v
aldus braide ik myn vers op't braiwyf van de weezen,
> BF29, X6r
allez, tendrez soupirs!
> BF04, L3r
als een mensch evenwel schrael in de kleeren is en mager in het gelt,
> BF03, A2r
als ghy my treurigh siet, o goddelijcke oogen!
> BF04, G10v
als ick aen de soetigheden
> BF18, G4r
als ick let op de bruydt haer statie,
> BF04, E3v
alsoo het schip daer dese mee gaet,
> BF18, L3v
alsoo verschil is geresen tusschen den lofrijcke,
> BF18, I7v
amour, oyant tant renommer
> BF04, K2v
apoll, na hy wat had ontbeeten,
> BF10, D3v
bedroefde bastaert van apol!
> BF10, H12r
bedroefde ooghen, die wel eer uw vreught kost halen,
> BF04, G4r
belle lucine! souffrirez vous ce depart?
> BF04, K8r
bemoste bronnen! gras, en kruydt!
> BF08, G2r
benje dan aen mossel-schelpen,
> BF18, F3v
bloemenhart dat is een sootje!
> BF18, E4v
bruygom! hoe ga je jouw winckel stoffeeren?
> BF04, E6v
ceux, que l'amour transporte,
> BF04, K1v
climeen! uw afzijn doet my sterven:
> BF10, E3v
climene! ach, mijn waerde son!
> BF10, F7v
cloris! qui brillez a la cour,
> BF04, K7r
come la rougissante flore,
> BF10, E10r
daar d'eene mench de zon zo loffelyk beschynt,
> BF29, T6r
dametas! segh my eens, wiens vee dit is;
> BF08, C8v
dametas, segt my eens wiens schaepjes drijft ghy voort?
> BF08, C4v
daphnis! waerom breekt gh'uw kop
> BF08, H8r
dat hy uw minnaer was, o dartle clorimene!
> BF10, H1v
de ce matin, l'amante de cephale
> BF04, F1r
de donder, en de windt, en felle hagel buyen,
> BF04, F10r
de donder-vooght, soo dra hy uyt sijn hemel,
> BF07, B2r
de duyvel sloegh met felle slagen,
> BF04, H3r
de faire l'afflige envers les belles,
> BF04, K12r
de gedichten van w.v. focquenbroch, voor deze stukwys gedrukt,
> BF28, *4r
de goeje amyntas sat laetst by sijn clorimene,
> BF10, H8v
de hedendaegse opsichtige uytsporigheden der liefde
> BF13, *2r
de kleyne mykon, o schoone diana!
> BF08, G1r
de roomsche maro op een duytsche toon te singen.
> BF08, A5v
de schoone daphnis siet van verre
> BF08, E6r
de schoone lydia die suchte, weende, en brande,
> BF10, I1r
de schoone venus mindt vulkaen,
> BF18, F1r
de snege daphnis, om den heeten dagh t'ontwijcken,
> BF08, F5v
de somer-maendt was in sijn groeyen,
> BF08, A8r
de trouwste minnaer van het landt
> BF18, E7v
de vryheyt dan, by holland dus behouwen,
> BF07, A3r
de water, bos en veldtgoddinnen
> BF08, E4v
de weyman, wanneer hy sijn vermaeck wil soecken in eenige Vogel-jacht,
> BF02
de zee-mars geeft den geest en maeckt sijn codicillen;
> BF18, N7r
dees juffer die ghy hier dus treurich siet bekleet
> BF18, @2v
den dogh die dacht onlanx, den baas te speelen,
> BF07, A4r
den herder corydon verbrande vast van binnen,
> BF08, B7r
den hollandsche viskop
> BF10, I4r
den staert-man kermt en klaeght van ramp
> BF10, E4r
den trotschen dogh, die, nu een jaer geleen,
> BF07, A4v
deploret batavam spectator heraclitus orbem,
> BF08, A7v
depuis ce jour fatal, que je vous vis, silvie!
> BF10, H3v
depuis ce triste jour,
> BF04, L2r
dese letteren (indien sy het geluck hebben,
> BF18, I6v
die geen die het kleyne kindt
> BF18, G3r
die uw schoonheyt niet bemindt,
> BF10, F6v
die't al beroerde door sijn wrede sentinellen,
> BF18, N6r
diogenes den wijse
> BF04, L5r
dit is de schoonheydt self, doch maer in schildery:
> BF04, G8v
dit levertje lijckt van geen haringh, maer van een gier;
> BF04, H3v
dit soet discours, vaeck by sich selfs gehouwen,
> BF07, A2v
doch niet soo seer, of hollands admiralen,
> BF07, B2v
dus pleeght de min op u sijn wraeck;
> BF18, G6r
een antwerpsche mis-pop,
> BF05, @1r
een antwerpse mis-pop,
> BF10, I6v
een herder (coridon geheten)
> BF08, C1r
een sekeren edelman, met namen ferdinand:
> BF13, 3r
elck sweegh en hield terstont sijn kaken,
> BF18, A1r
en vous aymant j'ay passe trois semaines;
> BF04, K3r
enfin adieu lucine!
> BF04, K8v
eranemite, schoone son!
> BF18, G1r
eranemite, schoone son!
> BF04, L5v
gedoogh, o schoone! dat mijn pen
> BF10, H2v
geen schijn van vreught, hoe groot, en uytgelaten,
> BF, L6r
ghy die ten minsten in uw mouwen
> BF04, F12v
ghy hebt het, phillis! dan soo 't schijnt, op my geladen?
> BF04, F8r
ghy nieugetrouwde jonge luy!
> BF04, E7v
ghy pyramiden, en ghy oude wonderheen!
> BF04, F10v
ghy seght, climeen! dat ghy my mindt:
> BF10, F12r
ghy tiert, en raest, om dat uw hondt
> BF10, D3v
ghy troep van juffers, en van heeren!
> BF13, A1r
ghy vraeght my, waerom dat ick staegh,
> BF04, G7v
ghy vraeght uyt wat voor reen, dat ick de stadt uyt vlie?
> BF10, D3r
ghy, die myn dochter van papier,
> BF10, F1r
ghy, o priaep! sult u moeten belijen
> BF08, G1v
god hymen, die sijn toorts trots felle winter-vlagen,
> BF04, E11v
godt hercles mint de populier,
> BF08, G3r
godt jovis selfs, soo dra hy uyt sijn hemel
> BF07, B1v
graef maurits is in't veld, en wil den bisschop stuyten.
> BF10, E6r
griet seyt, sy leent haer buyck alleen maer aen haer vrinden
> BF10, D2v
gunstige liefhebbers, die wel eer met het grootste vermaeck,
> BF18, @3r
gy hoeft dan 's avonds niet de deur te gaan verspieden,
> BF29, B2r
gy trouwt dan eindelyk noch eens, heer secretaris?
> BF29, A6v
gy, die met platte braaisters pooten
> BF29, X6r
heel t'onrecht, beelt gy u mijn min,
> BF04, I11r
heer n.n. op mijn bee vraegh ick dy,
> BF10, E6v
heer van brandwyk! hof, en landryck
> BF10, F3r
heer wat is je besje kribbigh,
> BF18, E2v
helaes hoe is mijn hert in pijn!
> BF18, D8v
helaes! hoe is dien dagh van gisteren my bekomen!
> BF10, G4v
helaes! ick sught en ween om niet,
> BF04, I9v
helaes! wat had ick weynigh moets?
> BF04, H3v
help my voor't laetst, o arethuse!
> BF08, I3v
het bos pocht op den esschen-boom;
> BF08, G3r
het keyserrijck van't westen, dobberde op de ongestuyme golven des oorloghs,
> BF18, L8v
het ooghmerck van dit spel is niet om met de redelijcke
> BF13, 4v
het souw'er een meyer uyt mayen gaen,
> BF04, E4v
hier bloeyt boom, en telgh, en spruyt,
> BF08, G2v
hier in dit kleyn, doch stil vertreck,
> BF04, H1r
hier is men voor geen kouw vervaert,
> BF08, G2v
hier leydt in't onder-aerdsche hock,
> BF10, F8v
hier leyt een fijn-man, die wel eer
> BF10, D3v
hoe apol! is noch uw sin bedooft?
> BF04, B6v
hoe iuffrouw! wijgert ghy soo veel straffigheyt,
> BF01, A2r
hoe langh sal u mijn slaverny
> BF04, G11r
hoe onstantvastigh is 't heel al,
> BF04, H2r
hoe sal ick best u lof verhaelen?
> BF10, H4v
hoe souw ick ooyt uw gunst, o schoone clorimeen!
> BF10, H9r
hoe wonderlijk verkeert de werelts vreugt?
> BF04, G3v
hoe! leef ik noch, of ben ick dood?
> BF28, *5v
hollansche maro, en apolloos grootste zoon
> BF18, H8v
hou meris, waar na toe? gaat dat soo na de stadt?
> BF08, H3r
ia wel vrundtschop n.n.
> BF04, E9r
ia wel, 'k sie jy bendt dan seeper
> BF10, C12r
iadis, j'avois change d'amour, pour une angloise,
> BF04, K5r
ian seyt dat hy stracks mijn gesontheyd heeft gedroncken,
> BF18, E5r
ick ben de plaets die't rif van mr. f. begrijp.
> BF10, F8r
ick gae mijn herders fluyt op droeve toonen stellen,
> BF08, G3v
ick heb het, by mijn soolen.
> BF04, L7r
ick heb over veertien dagen geschreven,
> BF18, L1v
ick min wel als ick wordt bemindt;
> BF04, L4v
ick minde clorimeen een weynigh, in't begin;
> BF10, G11r
ick nooteboom, die aen de paden,
> BF18, H2r
ick singh met harp, noch luyth, noch orgel,
> BF04, B1r
ick soude wel wenschelijck, begeerlijck, en willelijck,
> BF18, K1r
ick treck de liedtjes van twee herders na te bauwen;
> BF08, G6v
ick, die met harp, noch luyth, noch orgel,
> BF10, I10r
il est vray, que j'estois confus
> BF10, D11r
immers sult ghy my bekennen;
> BF18, E3v
in de tijdt, die een scheydingh begint te maken
> BF18, K2v
in dese eeuwe herwarts,
> BF15, A3r
in't endt 'k heb wat schrifts vernomen,
> BF18, I4r
in't endt mijn schoone! ghy vertreckt;
> BF10, F11r
in't endt schoone climene!
> BF10, F8v
in't endt, het schijnt dan, dat de parckes
> BF04, I1v
in't endt, mijn schoone morgen-son!
> BF04, G12r
in't endt, mijn son die is verdweenen:
> BF10, D9v
in't rijck en schoon egypten landt,
> BF10, D11v
indien 't een misdaet is het godtlijck aen te bidden,
> BF04, G2v
indien de aengename roosen,
> BF10, E8r
indien ghy my gelijck ick u, beminde,
> BF10, E5v
indien ghy u seght te branden
> BF10, D7v
indien heer maro uyt sijn graf eens op mocht springen,
> BF08, A5r
indien ick daght o schoone son!
> BF04, L4v
indien ick kon oordeelen mogelijck te zijn,
> BF18, I2v
indien't ghehoorent volck (de heer die zy haer vriendt)
> BF10, D3r
indien, o goddelijcke maeght!
> BF10, E4v
ionck-heer n.!
> BF10, E10r
is liefde dronckenschap, soo ben ick altijdt sat;
> BF04, H3r
is'er een vreugde,
> BF18, F5r
ist dan omje vinger-hoedt,
> BF18, E2r
iuffrouw sara! och! hoe danck ick den hemel!
> BF04, A3r
je l'ay bien dit cent fois, que mon amour
> BF04, K6v
jonge luy! wel hey, hoe gaet het?
> BF04, E1v
kees hoddebeck voert steets, waer dat hy is, het woordt.
> BF10, D2v
kost liefde sonder hoop bestaen,
> BF04, G7r
kost u mijn getrouwigheyt,
> BF04, I10r
kupied legh nu uw wapens neer,
> BF18, G5r
l'amour je croy, seroit bien doux,
> BF04, L1v
l'estime particuliere, que j'ay fait toute ma vie [...]
> BF04, A8r
laes! sal mijn onluck dan sijn wreetheydt nimmer staecken?
> BF04, F9r
laet vry't oud griekenlandt op een homerus brallen,
> BF08, A7r
laetst geleen,
> BF18, F6v
laetst loosde clorimeen een sughjen in de locht;
> BF04, G4r
las! pourquoy me faut il languir?
> BF04, K3v
leeser, hier wort uw beschreven,
> BF12, N10v
lest bad ick't kleyne venus wight,
> BF18, F7v
lief-hebbers van een klucht, en droge snoeperyen
> BF10, 2r
liefhebbers die eer focqs gesangen
> BF18, @7r
ma foy c'est trop souffert sans esperance!
> BF04, K4r
maar dit geluck, kon d'engelsch' admiralen
> BF07, B3r
madame! si j'avois ceste presomption,
> BF04, K2v
maer laes 't geluck, vervolgens sijn natuur,
> BF07, A3r
malgre la rigeur de l'absence,
> BF04, K12v
men ontraet my u te eeren,
> BF04, G5v
met de grootste vreught des werelts,
> BF18, I5r
mijn heer neptuyn, soo dra hy op sijn stromen
> BF07, B1v
monsieur n.n. & vous s chere!
> BF04, F3v
my lust de driften der hervormde kerkelingen,
> BF29, T2v
myn laetste was aen u e: van den 22. sept. voorlede,
> BF18, K6v
myn min, die't doctorschap (door langh by my te woonen)
> BF10, F5v
myn sang-godin die my in rijmkunst komt verlichten,
> BF08, E7v
myn schoone son! wilt ghy dus vluchten?
> BF04, L4r
myn schoone son, wilt ghy dan vluchten,
> BF18, E4v
myn sinnen, en mijn siel, waer dwaelt ghy buyte westen?
> BF18, F3r
myn soete juffer die op heden
> BF18, G8v
na 't snufflen in mijn almanack,
> BF04, H6v
na Focq sijn harsen-schael verydelt was van hayren,
> BF18, N5v
na dat ick onlanghs quam te hooren,
> BF18, G7r
na ick lest by de vest van uw stadt scheepwaerdtrat
> BF10, H10r
nauw'lijcks wil de krijgh gaen enden,
> BF20, S1v
ne pleurez pas, mes yeux!
> BF04, K10v
neen ian, jy sult wel bedyen,
> BF18, E6v
non, non, n'appelez pas fatal, ce jour heureux.
> BF10, H4r
noyt quam dees staat, een blijder tyngh ter ooren,
> BF07, B4r
noyt stal een dief soo wel als ghy,
> BF04, F11r
nu schyt louis van angst met al sijn sentinellen,
> BF18, N6v
nu sit de kingh en krauwt op nieuws sijn ooren,
> BF07, B3v
o arethusa! gun dat ick mijn werck vol-ende,
> BF08, I1r
o brave mopsus, welckers schelle herders fluyt,
> BF08, E1r
o bruyd'gom! die de troon, nu van't geluck gaet naed'ren,
> BF18, E7v
o dorpers, herders, en arcaders!
> BF08, G1r
o droeve doodt! ghy die nooyt swicht
> BF12, N10r
o droevig nootlot 't geen my steets! op nieuws doet suchten!
> BF18, E8v
o galathe! schoonste dochter van nere!
> BF08, G1v
o ghy hovaerdige vyanden van mijn rust!
> BF04, G7v
o glas! het welck so vaeck de schoonheen komt vertonen,
> BF18, F3r
o goude son! wiens licht noch noyt is uyt gegaen,
> BF18, F2v
o jour si fortune, & digne de memoire!
> BF04, L3v
o jupiter! patroon der gooden!
> BF10, A2r
o libitreesche veldt-goddinnen!
> BF08, G1r
o morgen-star! begin te dagen,
> BF08, G7r
o noodtloot! wat's uw wil in't endt?
> BF10, F9r
o sang-goddessen, die met lieffelick verlangen
> BF08, D4v
o schoone galathe! ey, wat maeckt ghy in de zee?
> BF08, H7v
o schoone son! soo mijn trouw u blijcken kon;
> BF04, L8v
o schoone! siet ghy niet dat ick geheel op 't lest loop?
> BF04, F7r
o soet gedencken, van de vreucht
> BF18, G4v
o treurige eensaemheyt!
> BF10, F11v
o tyter! ghy leght hier gedoken,
> BF08, B3v
o varus! indien ons mantua,
> BF08, H7r
ons beyder harten, amarant!
> BF04, G3r
ons leysje buur, ons leysje buur
> BF18, F6r
ons' oorloghs-vloot, die nu een iaar geleen,
> BF07, B1r
op d'oever van een beeck, die op sijn sughten swol
> BF04, F8v
op de victory-nacht sietmen veel kromme sincken,
> BF18, N8r
op een seer hooghen bergh, omheynt met duysent rotsen,
> BF04, F9v
op een tijt, op een tijt
> BF12, N2v
or sus, mon coeur! il faut changer:
> BF04, K10r
or sus, reveille toy ma muse!
> BF04, F2r
orpheus trock wel eer, door't lockend snaer geluyt
> BF18, F2v
phillis de gansche stadt roemt wel uw godlijckheydt,
> BF18, E5r
phillis! j'avois desia quitte mes chaines,
> BF04, I12v
phillis! je le dis tout de bon;
> BF04, L6v
phillis! non obstant ma douleur,
> BF04, K5r
phillis! quand j'aymois voz yeux,
> BF04, K6r
phillis! wie kan uw schoonheyt sien,
> BF04, L8r
reed eskulapius, o dichters, op uw tongen,
> BF28, *7r
sa musen laet ons dan beginnen
> BF08, D2r
sa, brenght my hier een emmer water;
> BF08, H1r
sa, waer ben je nu jy muysen!
> BF04, H9r
sa, waer sijn je stijfsel-potten?
> BF10, F4v
sal ick u dan hooploos beminnen?
> BF10, F6r
scarron chantoit jadis typhon,
> BF04, A10r
schoon dat mars, als uytgelaeten,
> BF10, G1v
schoon het besit van gelt en goet,
> BF04, G9r
schoon ick, o charmante nichte!
> BF04, G8v
schoone climene! soo als ick van dese morgen besigh was,
> BF04, I3v
schoone oogen! die met schoot, op schoot,
> BF04, L9r
schrei vry, o zweed, geveinst gelyk de krokodillen,
> BF29, X7r
schrick niet vrinden, dat ghy dit laetste deeltje
> BF18, @3v
seedert mijn laetste vertreck,
> BF18, I1r
si je voudrois vous chasser de mon ame,
> BF10, G9v
si vous m'aymez autant que je vous ayme,
> BF10, D5r
si vous vouliez, que i'ouvre franchement
> BF04, I11v
siciliaensche sang-godinnen!
> BF08, D6v
sint ick lest van s.w.
> BF04, H10v
sints ick mijn afscheyd laetst heb van uw oog genoomen,
> BF10, H7r
so ghy een hart had, als het mijne
> BF10, G10r
soo dra heer monck, op thetis grijse stroomen,
> BF07, B2r
soo ghy ooyt, o vrind! wild minnen,
> BF10, D8r
soupirs trop indiscrets!
> BF04, L2v
sta by nu rymers, en poeten:
> BF18, @5v
steejoffers, happigh goet op loopjes en genuchjes,
> BF10, 2r
sy vlucht, en vluchtende, wil sy, men haer sal volgen;
> BF04, H3r
tappen, dichten, en het trouwen,
> BF18, E4r
te dencken dat in't endt mijn staet eens sal verkeeren,
> BF10, E7v
terwyl de dartle clorimene
> BF10, H11r
thalia, 't puyckje aller musen,
> BF08, F2r
tirsis verruckt door't soet vermaeck,
> BF04, F12r
toen engelandt wel eer in cromwels tyen,
> BF10, G5r
toen engelant wel eer, in cromwels tijen,
> BF07, A1v
toen heer virgilius sijn longen
> BF08, A6r
toen hollandt, in de tweede willems tijen,
> BF07, A2r
toen ick eerstmael heel gewond,
> BF10, G11r
toen ick u lestmael by de lelyen, en roosen,
> BF10, G9v
toen mydas eyndelijck sijn wensch verkregen had,
> BF10, G1r
toen u mijn suchten steets mijn liefde quamen melden,
> BF10, G11v
toen'k hoorde dat je soud verjaren,
> BF04, F6r
tristes soupirs! je vous ouvre la porte,
> BF04, K7v
trots al het lijden van mijn hart,
> BF18, F1r
tweemael gaf ick aen u mijn liefde en mijn hart;
> BF04, G6v
tyter, ey! wijl dat ick heen ga recken,
> BF08, H6v
uw aengename keel, gehuwt aen't snaergeluyt,
> BF10, F12v
uw brief van saterdagh acht dagen,
> BF18, K5r
uw monde een schoorsteen van een rey beroockte tanden,
> BF10, H9v
vaert wel, lichtvaerde clorimeen!
> BF10, G12r
van deese naght.
> BF04, K2r
van lijsjes voeder-vat sprongh lest het bomgat open;
> BF10, D3r
van mr. f. leyt't lichaem in dees kas;
> BF10, F8r
veldt, en boom, en kruydt, verdordt,
> BF08, G2v
versteken van de son, die my wel eer verlichte,
> BF18, F2r
vingerhoetje! die de vinger
> BF10, D5v
vive la nouvelle mode,
> BF04, K4v
volmaeckte cloris! wijl u is bekend,
> BF04, I10r
volmaeckte en schoone n.n.
> BF04, H4r
volmaeckte juffrouw n.n. met licentie,
> BF18, I8v
voorts, gaet hy voort, vervolgens sijn natuur,
> BF07, A2v
vous qui liez coeurs, o belle cornelie!
> BF04, L4r
waar zyn nu myn heldetoonen,
> BF29, Ff7r
waer bleeck immer meer de min,
> BF18, F5v
waer wil dit henen meester fock?
> BF04, A10v
waerden engel trots uw strafheyd,
> BF18, G6v
waerom staet hier de min dus blindelingh gedreven?
> BF10, D3r
waerom tracht ghy noch meer die gene te verkoelen?
> BF04, G4v
waerom volght men de min, so't niet is dat men meyndt
> BF18, F2r
wangunstigh van mijn luck, ontraet ghy my de liefde
> BF04, G6r
want, om al om den grooten baes te speelen,
> BF07, A3v
wat aengenaem albast, wat marmer, of ivoor,
> BF04, G1r
wat baet my mijn stantvastigheyd?
> BF18, E6r
wat doolingh, laes, beheert uw sin?
> BF04, G8r
wat hart is soo verhart dat niet en souw verslingren,
> BF04, G5r
wat kan d'ydle schoonheyt baeten
> BF10, D9r
wat musa helpt my tans eens kryten?
> BF10, N12r
wat wenst ghy steets om gelt en goet?
> BF04, G9v
wegh wech ich verlaet het malle vryen:
> BF18, F7r
wel je bent van daag dan jaarig,
> BF29, Y2r
wel meris maet! waer jy toch heenen?
> BF08, H5r
wel mopsus maet! wijl dat jy op de fluyt,
> BF08, E4r
wel! ik sta schier dom en byster,
> BF29, X5v
wie is hy, die dus draaft met blyde toonen,
> BF28, *7v
wie las ooit raarder in kronyken of koranten!
> BF29, G6v
wie souw op een minnaer bouwen,
> BF18, E5v
wie wil hooren zingen van vreugden een nieuw liet,
> BF11, N4r
wilt ghy niet dat ick om u sucht,
> BF18, E5r
wilt ghy niet dat ick om uw sucht,
> BF10, G4r
wy komen met geen vars-gebacke eyer-struyven,
> BF08, A3r
wyl ick hier dus aen den haert
> BF18, G5v
wyl ick, dus sit en smoock een pijpjen aen de haert,
> BF18, F2v
wyl je nu sult huys gaen houwen,
> BF04, F4r
wyl pasiphe langs bergen, en langs dalen,
> BF04, G5r
za bom bom roert den trom,
> BF29, F1r
zo krygt noch elk zyn deel na lang te loopen malen,
> BF29, B1v
zo praalt de dichtkunst noch door focquenbroch geschreven.
> BF28, *8r
zo treed in't huwelyk heer smids met juffrou tinge,
> BF29, B2v