'k achtse voor dwaes
> BF18, G2v
'k beken ghy hebt gelijk, o kleyn, doch straf geweer!
> BF04, G1v
'k heb meenigmaal gezien verscheide vogels vangen,
> BF29, A3r
'k iockte voor desen,
> BF18, G2r
'k iockte wel eer
> BF18, F7r
'k laet nu vaeren 't snoode goet,
> BF18, G1v
'k send mijn heer en juffrouw spaers,
> BF18, E2v
'k sie wel vrinden 't sel niet lucken,
> BF18, F3v
'k souw, o juffrouw ariaentje!
> BF10, E9r
'k wensch dat mijn huyt
> BF08, G2r
't gelt-suchtigh amsterdam met al haer soete keyers,
> BF10, D6r
't is byster zorgelyk in dees zorgelyken tyd,
> BF29, T7r
't is voor de bruyt en u o bruygom meede,
> BF18, E5v
't is vree met engelandt, sa hollandt nu aen't branden!
> BF18, N7v
't is't ambacht van een smit, smits dienen wel by smeden.
> BF29, B3r
't jaer drie-en sestigh is voorby;
> BF04, F5v
't mishaage u niet, dat ik een poezy,
> BF28, *3r
't was eens in't hartje van de soomer,
> BF08, F8r
a quoy estre fidelle,
> BF04, K11v
ach hoe langh sal mijn climene
> BF10, F7r
ach tityr! ghy leght vast, gerust, en stil te dromen,
> BF08, B1r
ah dieux! que la flame est cruelle!
> BF04, I12r
al sittend' in een holle boom,
> BF18, L6v
aldus braide ik myn vers op't braiwyf van de weezen,
> BF29, X6r
allez, tendrez soupirs!
> BF04, L3r
als een mensch evenwel schrael in de kleeren is en mager in het gelt,
> BF03, A2r
als ghy my treurigh siet, o goddelijcke oogen!
> BF04, G10v
als ick aen de soetigheden
> BF18, G4r
als ick let op de bruydt haer statie,
> BF04, E3v
alsoo het schip daer dese mee gaet,
> BF18, L3v
alsoo verschil is geresen tusschen den lofrijcke,
> BF18, I7v
amour, oyant tant renommer
> BF04, K2v
apoll, na hy wat had ontbeeten,
> BF10, D3v
bedroefde bastaert van apol!
> BF10, H12r
bedroefde ooghen, die wel eer uw vreught kost halen,
> BF04, G4r
belle lucine! souffrirez vous ce depart?
> BF04, K8r
bemoste bronnen! gras, en kruydt!
> BF08, G2r
benje dan aen mossel-schelpen,
> BF18, F3v
bloemenhart dat is een sootje!
> BF18, E4v
bruygom! hoe ga je jouw winckel stoffeeren?
> BF04, E6v
ceux, que l'amour transporte,
> BF04, K1v
climeen! uw afzijn doet my sterven:
> BF10, E3v
climene! ach, mijn waerde son!
> BF10, F7v
cloris! qui brillez a la cour,
> BF04, K7r
come la rougissante flore,
> BF10, E10r
daar d'eene mench de zon zo loffelyk beschynt,
> BF29, T6r
dametas! segh my eens, wiens vee dit is;
> BF08, C8v
dametas, segt my eens wiens schaepjes drijft ghy voort?
> BF08, C4v
daphnis! waerom breekt gh'uw kop
> BF08, H8r
dat hy uw minnaer was, o dartle clorimene!
> BF10, H1v
de ce matin, l'amante de cephale
> BF04, F1r
de donder, en de windt, en felle hagel buyen,
> BF04, F10r
de donder-vooght, soo dra hy uyt sijn hemel,
> BF07, B2r
de duyvel sloegh met felle slagen,
> BF04, H3r
de faire l'afflige envers les belles,
> BF04, K12r
de gedichten van w.v. focquenbroch, voor deze stukwys gedrukt,
> BF28, *4r
de goeje amyntas sat laetst by sijn clorimene,
> BF10, H8v
de hedendaegse opsichtige uytsporigheden der liefde
> BF13, *2r
de kleyne mykon, o schoone diana!
> BF08, G1r
de roomsche maro op een duytsche toon te singen.
> BF08, A5v
de schoone daphnis siet van verre
> BF08, E6r
de schoone lydia die suchte, weende, en brande,
> BF10, I1r
de schoone venus mindt vulkaen,
> BF18, F1r
de snege daphnis, om den heeten dagh t'ontwijcken,
> BF08, F5v
de somer-maendt was in sijn groeyen,
> BF08, A8r
de trouwste minnaer van het landt
> BF18, E7v
de vryheyt dan, by holland dus behouwen,
> BF07, A3r
de water, bos en veldtgoddinnen
> BF08, E4v
de weyman, wanneer hy sijn vermaeck wil soecken in eenige Vogel-jacht,
> BF02
de zee-mars geeft den geest en maeckt sijn codicillen;
> BF18, N7r
dees juffer die ghy hier dus treurich siet bekleet
> BF18, @2v
den dogh die dacht onlanx, den baas te speelen,
> BF07, A4r
den herder corydon verbrande vast van binnen,
> BF08, B7r
den hollandsche viskop
> BF10, I4r
den staert-man kermt en klaeght van ramp
> BF10, E4r
den trotschen dogh, die, nu een jaer geleen,
> BF07, A4v
deploret batavam spectator heraclitus orbem,
> BF08, A7v
depuis ce jour fatal, que je vous vis, silvie!
> BF10, H3v
depuis ce triste jour,
> BF04, L2r
dese letteren (indien sy het geluck hebben,
> BF18, I6v
die geen die het kleyne kindt
> BF18, G3r
die uw schoonheyt niet bemindt,
> BF10, F6v
die't al beroerde door sijn wrede sentinellen,
> BF18, N6r
diogenes den wijse
> BF04, L5r
dit is de schoonheydt self, doch maer in schildery:
> BF04, G8v
dit levertje lijckt van geen haringh, maer van een gier;
> BF04, H3v
dit soet discours, vaeck by sich selfs gehouwen,
> BF07, A2v
doch niet soo seer, of hollands admiralen,
> BF07, B2v
dus pleeght de min op u sijn wraeck;
> BF18, G6r
een antwerpsche mis-pop,
> BF05, @1r
een antwerpse mis-pop,
> BF10, I6v
een herder (coridon geheten)
> BF08, C1r
een sekeren edelman, met namen ferdinand:
> BF13, 3r
elck sweegh en hield terstont sijn kaken,
> BF18, A1r
en vous aymant j'ay passe trois semaines;
> BF04, K3r
enfin adieu lucine!
> BF04, K8v
eranemite, schoone son!
> BF18, G1r
eranemite, schoone son!
> BF04, L5v
gedoogh, o schoone! dat mijn pen
> BF10, H2v
geen schijn van vreught, hoe groot, en uytgelaten,
> BF, L6r
ghy die ten minsten in uw mouwen
> BF04, F12v
ghy hebt het, phillis! dan soo 't schijnt, op my geladen?
> BF04, F8r
ghy nieugetrouwde jonge luy!
> BF04, E7v
ghy pyramiden, en ghy oude wonderheen!
> BF04, F10v
ghy seght, climeen! dat ghy my mindt:
> BF10, F12r
ghy tiert, en raest, om dat uw hondt
> BF10, D3v
ghy troep van juffers, en van heeren!
> BF13, A1r
ghy vraeght my, waerom dat ick staegh,
> BF04, G7v
ghy vraeght uyt wat voor reen, dat ick de stadt uyt vlie?
> BF10, D3r
ghy, die myn dochter van papier,
> BF10, F1r
ghy, o priaep! sult u moeten belijen
> BF08, G1v
god hymen, die sijn toorts trots felle winter-vlagen,
> BF04, E11v
godt hercles mint de populier,
> BF08, G3r
godt jovis selfs, soo dra hy uyt sijn hemel
> BF07, B1v
graef maurits is in't veld, en wil den bisschop stuyten.
> BF10, E6r
griet seyt, sy leent haer buyck alleen maer aen haer vrinden
> BF10, D2v
gunstige liefhebbers, die wel eer met het grootste vermaeck,
> BF18, @3r
gy hoeft dan 's avonds niet de deur te gaan verspieden,
> BF29, B2r
gy trouwt dan eindelyk noch eens, heer secretaris?
> BF29, A6v
gy, die met platte braaisters pooten
> BF29, X6r
heel t'onrecht, beelt gy u mijn min,
> BF04, I11r
heer n.n. op mijn bee vraegh ick dy,
> BF10, E6v
heer van brandwyk! hof, en landryck
> BF10, F3r
heer wat is je besje kribbigh,
> BF18, E2v
helaes hoe is mijn hert in pijn!
> BF18, D8v
helaes! hoe is dien dagh van gisteren my bekomen!
> BF10, G4v
helaes! ick sught en ween om niet,
> BF04, I9v
helaes! wat had ick weynigh moets?
> BF04, H3v
help my voor't laetst, o arethuse!
> BF08, I3v
het bos pocht op den esschen-boom;
> BF08, G3r
het keyserrijck van't westen, dobberde op de ongestuyme golven des oorloghs,
> BF18, L8v
het ooghmerck van dit spel is niet om met de redelijcke
> BF13, 4v
het souw'er een meyer uyt mayen gaen,
> BF04, E4v
hier bloeyt boom, en telgh, en spruyt,
> BF08, G2v
hier in dit kleyn, doch stil vertreck,
> BF04, H1r
hier is men voor geen kouw vervaert,
> BF08, G2v
hier leydt in't onder-aerdsche hock,
> BF10, F8v
hier leyt een fijn-man, die wel eer
> BF10, D3v
hoe apol! is noch uw sin bedooft?
> BF04, B6v
hoe iuffrouw! wijgert ghy soo veel straffigheyt,
> BF01, A2r
hoe langh sal u mijn slaverny
> BF04, G11r
hoe onstantvastigh is 't heel al,
> BF04, H2r
hoe sal ick best u lof verhaelen?
> BF10, H4v
hoe souw ick ooyt uw gunst, o schoone clorimeen!
> BF10, H9r
hoe wonderlijk verkeert de werelts vreugt?
> BF04, G3v
hoe! leef ik noch, of ben ick dood?
> BF28, *5v
hollansche maro, en apolloos grootste zoon
> BF18, H8v
hou meris, waar na toe? gaat dat soo na de stadt?
> BF08, H3r
ia wel vrundtschop n.n.
> BF04, E9r
ia wel, 'k sie jy bendt dan seeper
> BF10, C12r
iadis, j'avois change d'amour, pour une angloise,
> BF04, K5r
ian seyt dat hy stracks mijn gesontheyd heeft gedroncken,
> BF18, E5r
ick ben de plaets die't rif van mr. f. begrijp.
> BF10, F8r
ick gae mijn herders fluyt op droeve toonen stellen,
> BF08, G3v
ick heb het, by mijn soolen.
> BF04, L7r
ick heb over veertien dagen geschreven,
> BF18, L1v
ick min wel als ick wordt bemindt;
> BF04, L4v
ick minde clorimeen een weynigh, in't begin;
> BF10, G11r
ick nooteboom, die aen de paden,
> BF18, H2r
ick singh met harp, noch luyth, noch orgel,
> BF04, B1r
ick soude wel wenschelijck, begeerlijck, en willelijck,
> BF18, K1r
ick treck de liedtjes van twee herders na te bauwen;
> BF08, G6v
ick, die met harp, noch luyth, noch orgel,
> BF10, I10r
il est vray, que j'estois confus
> BF10, D11r
immers sult ghy my bekennen;
> BF18, E3v
in de tijdt, die een scheydingh begint te maken
> BF18, K2v
in dese eeuwe herwarts,
> BF15, A3r
in't endt 'k heb wat schrifts vernomen,
> BF18, I4r
in't endt mijn schoone! ghy vertreckt;
> BF10, F11r
in't endt schoone climene!
> BF10, F8v
in't endt, het schijnt dan, dat de parckes
> BF04, I1v
in't endt, mijn schoone morgen-son!
> BF04, G12r
in't endt, mijn son die is verdweenen:
> BF10, D9v
in't rijck en schoon egypten landt,
> BF10, D11v
indien 't een misdaet is het godtlijck aen te bidden,
> BF04, G2v
indien de aengename roosen,
> BF10, E8r
indien ghy my gelijck ick u, beminde,
> BF10, E5v
indien ghy u seght te branden
> BF10, D7v
indien heer maro uyt sijn graf eens op mocht springen,
> BF08, A5r
indien ick daght o schoone son!
> BF04, L4v
indien ick kon oordeelen mogelijck te zijn,
> BF18, I2v
indien't ghehoorent volck (de heer die zy haer vriendt)
> BF10, D3r
indien, o goddelijcke maeght!
> BF10, E4v
ionck-heer n.!
> BF10, E10r
is liefde dronckenschap, soo ben ick altijdt sat;
> BF04, H3r
is'er een vreugde,
> BF18, F5r
ist dan omje vinger-hoedt,
> BF18, E2r
iuffrouw sara! och! hoe danck ick den hemel!
> BF04, A3r
je l'ay bien dit cent fois, que mon amour
> BF04, K6v
jonge luy! wel hey, hoe gaet het?
> BF04, E1v
kees hoddebeck voert steets, waer dat hy is, het woordt.
> BF10, D2v
kost liefde sonder hoop bestaen,
> BF04, G7r
kost u mijn getrouwigheyt,
> BF04, I10r
kupied legh nu uw wapens neer,
> BF18, G5r
l'amour je croy, seroit bien doux,
> BF04, L1v
l'estime particuliere, que j'ay fait toute ma vie [...]
> BF04, A8r
laes! sal mijn onluck dan sijn wreetheydt nimmer staecken?
> BF04, F9r
laet vry't oud griekenlandt op een homerus brallen,
> BF08, A7r
laetst geleen,
> BF18, F6v
laetst loosde clorimeen een sughjen in de locht;
> BF04, G4r
las! pourquoy me faut il languir?
> BF04, K3v
leeser, hier wort uw beschreven,
> BF12, N10v
lest bad ick't kleyne venus wight,
> BF18, F7v
lief-hebbers van een klucht, en droge snoeperyen
> BF10, 2r
liefhebbers die eer focqs gesangen
> BF18, @7r
ma foy c'est trop souffert sans esperance!
> BF04, K4r
maar dit geluck, kon d'engelsch' admiralen
> BF07, B3r
madame! si j'avois ceste presomption,
> BF04, K2v
maer laes 't geluck, vervolgens sijn natuur,
> BF07, A3r
malgre la rigeur de l'absence,
> BF04, K12v
men ontraet my u te eeren,
> BF04, G5v
met de grootste vreught des werelts,
> BF18, I5r
mijn heer neptuyn, soo dra hy op sijn stromen
> BF07, B1v
monsieur n.n. & vous s chere!
> BF04, F3v
my lust de driften der hervormde kerkelingen,
> BF29, T2v
myn laetste was aen u e: van den 22. sept. voorlede,
> BF18, K6v
myn min, die't doctorschap (door langh by my te woonen)
> BF10, F5v
myn sang-godin die my in rijmkunst komt verlichten,
> BF08, E7v
myn schoone son! wilt ghy dus vluchten?
> BF04, L4r
myn schoone son, wilt ghy dan vluchten,
> BF18, E4v
myn sinnen, en mijn siel, waer dwaelt ghy buyte westen?
> BF18, F3r
myn soete juffer die op heden
> BF18, G8v
na 't snufflen in mijn almanack,
> BF04, H6v
na Focq sijn harsen-schael verydelt was van hayren,
> BF18, N5v
na dat ick onlanghs quam te hooren,
> BF18, G7r
na ick lest by de vest van uw stadt scheepwaerdtrat
> BF10, H10r
nauw'lijcks wil de krijgh gaen enden,
> BF20, S1v
ne pleurez pas, mes yeux!
> BF04, K10v
neen ian, jy sult wel bedyen,
> BF18, E6v
non, non, n'appelez pas fatal, ce jour heureux.
> BF10, H4r
noyt quam dees staat, een blijder tyngh ter ooren,
> BF07, B4r
noyt stal een dief soo wel als ghy,
> BF04, F11r
nu schyt louis van angst met al sijn sentinellen,
> BF18, N6v
nu sit de kingh en krauwt op nieuws sijn ooren,
> BF07, B3v
o arethusa! gun dat ick mijn werck vol-ende,
> BF08, I1r
o brave mopsus, welckers schelle herders fluyt,
> BF08, E1r
o bruyd'gom! die de troon, nu van't geluck gaet naed'ren,
> BF18, E7v
o dorpers, herders, en arcaders!
> BF08, G1r
o droeve doodt! ghy die nooyt swicht
> BF12, N10r
o droevig nootlot 't geen my steets! op nieuws doet suchten!
> BF18, E8v
o galathe! schoonste dochter van nere!
> BF08, G1v
o ghy hovaerdige vyanden van mijn rust!
> BF04, G7v
o glas! het welck so vaeck de schoonheen komt vertonen,
> BF18, F3r
o goude son! wiens licht noch noyt is uyt gegaen,
> BF18, F2v
o jour si fortune, & digne de memoire!
> BF04, L3v
o jupiter! patroon der gooden!
> BF10, A2r
o libitreesche veldt-goddinnen!
> BF08, G1r
o morgen-star! begin te dagen,
> BF08, G7r
o noodtloot! wat's uw wil in't endt?
> BF10, F9r
o sang-goddessen, die met lieffelick verlangen
> BF08, D4v
o schoone galathe! ey, wat maeckt ghy in de zee?
> BF08, H7v
o schoone son! soo mijn trouw u blijcken kon;
> BF04, L8v
o schoone! siet ghy niet dat ick geheel op 't lest loop?
> BF04, F7r
o soet gedencken, van de vreucht
> BF18, G4v
o treurige eensaemheyt!
> BF10, F11v
o tyter! ghy leght hier gedoken,
> BF08, B3v
o varus! indien ons mantua,
> BF08, H7r
ons beyder harten, amarant!
> BF04, G3r
ons leysje buur, ons leysje buur
> BF18, F6r
ons' oorloghs-vloot, die nu een iaar geleen,
> BF07, B1r
op d'oever van een beeck, die op sijn sughten swol
> BF04, F8v
op de victory-nacht sietmen veel kromme sincken,
> BF18, N8r
op een seer hooghen bergh, omheynt met duysent rotsen,
> BF04, F9v
op een tijt, op een tijt
> BF12, N2v
or sus, mon coeur! il faut changer:
> BF04, K10r
or sus, reveille toy ma muse!
> BF04, F2r
orpheus trock wel eer, door't lockend snaer geluyt
> BF18, F2v
phillis de gansche stadt roemt wel uw godlijckheydt,
> BF18, E5r
phillis! j'avois desia quitte mes chaines,
> BF04, I12v
phillis! je le dis tout de bon;
> BF04, L6v
phillis! non obstant ma douleur,
> BF04, K5r
phillis! quand j'aymois voz yeux,
> BF04, K6r
phillis! wie kan uw schoonheyt sien,
> BF04, L8r
reed eskulapius, o dichters, op uw tongen,
> BF28, *7r
sa musen laet ons dan beginnen
> BF08, D2r
sa, brenght my hier een emmer water;
> BF08, H1r
sa, waer ben je nu jy muysen!
> BF04, H9r
sa, waer sijn je stijfsel-potten?
> BF10, F4v
sal ick u dan hooploos beminnen?
> BF10, F6r
scarron chantoit jadis typhon,
> BF04, A10r
schoon dat mars, als uytgelaeten,
> BF10, G1v
schoon het besit van gelt en goet,
> BF04, G9r
schoon ick, o charmante nichte!
> BF04, G8v
schoone climene! soo als ick van dese morgen besigh was,
> BF04, I3v
schoone oogen! die met schoot, op schoot,
> BF04, L9r
schrei vry, o zweed, geveinst gelyk de krokodillen,
> BF29, X7r
schrick niet vrinden, dat ghy dit laetste deeltje
> BF18, @3v
seedert mijn laetste vertreck,
> BF18, I1r
si je voudrois vous chasser de mon ame,
> BF10, G9v
si vous m'aymez autant que je vous ayme,
> BF10, D5r
si vous vouliez, que i'ouvre franchement
> BF04, I11v
siciliaensche sang-godinnen!
> BF08, D6v
sint ick lest van s.w.
> BF04, H10v
sints ick mijn afscheyd laetst heb van uw oog genoomen,
> BF10, H7r
so ghy een hart had, als het mijne
> BF10, G10r
soo dra heer monck, op thetis grijse stroomen,
> BF07, B2r
soo ghy ooyt, o vrind! wild minnen,
> BF10, D8r
soupirs trop indiscrets!
> BF04, L2v
sta by nu rymers, en poeten:
> BF18, @5v
steejoffers, happigh goet op loopjes en genuchjes,
> BF10, 2r
sy vlucht, en vluchtende, wil sy, men haer sal volgen;
> BF04, H3r
tappen, dichten, en het trouwen,
> BF18, E4r
te dencken dat in't endt mijn staet eens sal verkeeren,
> BF10, E7v
terwyl de dartle clorimene
> BF10, H11r
thalia, 't puyckje aller musen,
> BF08, F2r
tirsis verruckt door't soet vermaeck,
> BF04, F12r
toen engelandt wel eer in cromwels tyen,
> BF10, G5r
toen engelant wel eer, in cromwels tijen,
> BF07, A1v
toen heer virgilius sijn longen
> BF08, A6r
toen hollandt, in de tweede willems tijen,
> BF07, A2r
toen ick eerstmael heel gewond,
> BF10, G11r
toen ick u lestmael by de lelyen, en roosen,
> BF10, G9v
toen mydas eyndelijck sijn wensch verkregen had,
> BF10, G1r
toen u mijn suchten steets mijn liefde quamen melden,
> BF10, G11v
toen'k hoorde dat je soud verjaren,
> BF04, F6r
tristes soupirs! je vous ouvre la porte,
> BF04, K7v
trots al het lijden van mijn hart,
> BF18, F1r
tweemael gaf ick aen u mijn liefde en mijn hart;
> BF04, G6v
tyter, ey! wijl dat ick heen ga recken,
> BF08, H6v
uw aengename keel, gehuwt aen't snaergeluyt,
> BF10, F12v
uw brief van saterdagh acht dagen,
> BF18, K5r
uw monde een schoorsteen van een rey beroockte tanden,
> BF10, H9v
vaert wel, lichtvaerde clorimeen!
> BF10, G12r
van deese naght.
> BF04, K2r
van lijsjes voeder-vat sprongh lest het bomgat open;
> BF10, D3r
van mr. f. leyt't lichaem in dees kas;
> BF10, F8r
veldt, en boom, en kruydt, verdordt,
> BF08, G2v
versteken van de son, die my wel eer verlichte,
> BF18, F2r
vingerhoetje! die de vinger
> BF10, D5v
vive la nouvelle mode,
> BF04, K4v
volmaeckte cloris! wijl u is bekend,
> BF04, I10r
volmaeckte en schoone n.n.
> BF04, H4r
volmaeckte juffrouw n.n. met licentie,
> BF18, I8v
voorts, gaet hy voort, vervolgens sijn natuur,
> BF07, A2v
vous qui liez coeurs, o belle cornelie!
> BF04, L4r
waar zyn nu myn heldetoonen,
> BF29, Ff7r
waer bleeck immer meer de min,
> BF18, F5v
waer wil dit henen meester fock?
> BF04, A10v
waerden engel trots uw strafheyd,
> BF18, G6v
waerom staet hier de min dus blindelingh gedreven?
> BF10, D3r
waerom tracht ghy noch meer die gene te verkoelen?
> BF04, G4v
waerom volght men de min, so't niet is dat men meyndt
> BF18, F2r
wangunstigh van mijn luck, ontraet ghy my de liefde
> BF04, G6r
want, om al om den grooten baes te speelen,
> BF07, A3v
wat aengenaem albast, wat marmer, of ivoor,
> BF04, G1r
wat baet my mijn stantvastigheyd?
> BF18, E6r
wat doolingh, laes, beheert uw sin?
> BF04, G8r
wat hart is soo verhart dat niet en souw verslingren,
> BF04, G5r
wat kan d'ydle schoonheyt baeten
> BF10, D9r
wat musa helpt my tans eens kryten?
> BF10, N12r
wat wenst ghy steets om gelt en goet?
> BF04, G9v
wegh wech ich verlaet het malle vryen:
> BF18, F7r
wel je bent van daag dan jaarig,
> BF29, Y2r
wel meris maet! waer jy toch heenen?
> BF08, H5r
wel mopsus maet! wijl dat jy op de fluyt,
> BF08, E4r
wel! ik sta schier dom en byster,
> BF29, X5v
wie is hy, die dus draaft met blyde toonen,
> BF28, *7v
wie las ooit raarder in kronyken of koranten!
> BF29, G6v
wie souw op een minnaer bouwen,
> BF18, E5v
wie wil hooren zingen van vreugden een nieuw liet,
> BF11, N4r
wilt ghy niet dat ick om u sucht,
> BF18, E5r
wilt ghy niet dat ick om uw sucht,
> BF10, G4r
wy komen met geen vars-gebacke eyer-struyven,
> BF08, A3r
wyl ick hier dus aen den haert
> BF18, G5v
wyl ick, dus sit en smoock een pijpjen aen de haert,
> BF18, F2v
wyl je nu sult huys gaen houwen,
> BF04, F4r
wyl pasiphe langs bergen, en langs dalen,
> BF04, G5r
za bom bom roert den trom,
> BF29, F1r
zo krygt noch elk zyn deel na lang te loopen malen,
> BF29, B1v
zo praalt de dichtkunst noch door focquenbroch geschreven.
> BF28, *8r
zo treed in't huwelyk heer smids met juffrou tinge,
> BF29, B2v