#6640105,1 Amsterdam den eersten January. Alhier is door den Beurs Kneght op de Beurse af geroepen en by gedruckte Biljetten bekent gemaeckt, dat: Alle de geene die iets te pretenteeren hebben op Martin Elers, ghelieven te komen ten Huyse van den Heere Advocaet [.]stingh woonende op de Crimmenesse Sluys des Naemiddaghs ten twee Uren, en hooren de Presentatie van volkomen Betalingh.

#6640105,2 By Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper op 't Water, aen de Nieuwe-Brugh in de Delfsche Bybel, is gedruckt en wordt uytgegeven den onwissen Italiaensche Boeckhoudens Konst: ontdeckt en in't licht gebracht door Dirck de Hollander, Italiaensch Boeckhouder, Reeckenmeester en Lief-hebber der Mathematische konsten.

#6640112,1 Tot Amsterdam by B. Geestevelt, is ghedruckt en werdt uytghegeven Italiaens Boeckhoudens Spiegel, daer in vertoont word., memoriaels ende grootboeckswijse, den rechten Stijl ende korte Methode van voornaeme Cooplieden, zijnde gepractiseert naer eygen bevindinge, van wel gestijleerde Negotianten, met een Voor looper van een Boeckhoudens Toetsteen, waer by een wel-gheoeffent Boeckhouder te kennen is; oock mede by gevoeght eenige Errata ende Druck fouten, benevens een nodige Waerschouwinghe aen de Liefhebbers, voor het Leugen-ende Laster boeck van D. de Hollander, waer op in 't kort meer volgen sal; sijn mede te bekomen by de Weduwe van Teunis Iacobz.

#6640119,1 Men adverteert een yegelijck by desen, dat de Achtb: Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Goude tot gherief en dienst van de Koopluyden goetgevonden ende geresolveert hebben, dat de Iaerlijckse Vastensche-Linde Laken ende Caes marckt binnen de voorsz. Stadt voorts aen gehouden sal werden op den eersten Maendagh ende volgende Dagen in Martio; waer naer een yder sig sal hebben te reguleeren.

#6640119,2 D'E Ed: Heeren Bailliu, Borgermeesteren, Schepenen ende Raeden der Stede Camp-vere, in Zeelandt, notificeeren eenen ygelijcken, dat den voortganck tot het uytreycken van de aensienelijcke Looterije der selver Stede, door kortheydt des Tijts als andere verhinderinghen, is opgeschort gebleven: Als mede, dat haer Ed: Achtbaerheden hebben gheresolveert en ter Peuije van den Stadt huyse gepubliceert, dat den Voortgangh van de Uytreyckinghe sal zijn in Mey toekomende, deses Iaers 1664. doch en sal de laetste Inteeckeninge maer mogen geschieden tot den 18 April, op dat de ingeteeckende Namen der Loten ende de Penningen tydelijck mogen overkomen, ten Huyse van Sr. Antony van Deysen, Notaris, op de Marckt tot Vere, ofte ter Handen van de E: Heeren Commissarissen daer toe gequalificeert, die eenighe Penningen soude komen in te vorderen ende te ontfangen: Ende by ghebreecke van voortgangck, sal een yder zijne Penningen werden gerestitueert, met den Intrest van dien, tegens vijf ten hondert: Ende werdt versocht yder Herbergier, die een uythanghende Kaerte heeft, ende vijftigh Gulden ontfanghen, tot koste van de gemelte loterije, den Pick-Ton te laten branden, op den 15 April, omme de Inteeckeningh te bevorderen, en daer mede te eyndigen.

#6640119,3 Tot Amsterdam, by Abraham Wittelingh, in de Angeliers Dwars straet, wort uytgegeven een Pest beschryvinge, waer in de naeste Oorsaecke der Pest, uyt verscheyde Schryvers, als, Diemerbroeck, Tomas, Willis, Barbetre, &c. verklaert, en haere Genezinge in verscheyde geneeskundige Aenmerckingen voorgestelt: beschreven door Dr. H: S: Als mede twee diepsinnighe Ondersoeckingen, waer van d'eene handelt, of de Pest oock besmettelijck is, en het ander, hoe de selve te schouwen zy: beschreven door den Professor Anthoni Deuzingh. In 8.

#6640126,1 Tot Rotterdam, by Ioannes Borstius, Boeckverkooper is ghedruckt en wordt uytgegeven Historisch A, B, C tot een besige Ledigheydt, vervattende 500 Voorwerpspelen, yder met 3 Historien, uyt Heylige, Kerckelijcke en Wereltsche Autheuren soo oude als nieuwe, ende haer gebruyck voorgestelt door Franciscus Ridderus bedienaer des Goddelijcken Woordts tot Rotterdam.

#6640126,2 t' Amsterdam, by Hendrick Doncker, Boeck-verkooper en Graet-boogh-maecker, in de Nieuwe brugh steegh in 't Stuermans Ghereetschap, werdt uytghegeven Aritmetica ofte Reecken-konst eerste Deel, gheheel kort en bondigh beschreven door Cornelis van Leewen geswooren Landt-meter en Reken-meester der Stadt Amsterdam. In 8. ** Item een Bril teghens den Bril van Claes Hendricksz. Gietermaecker oder Cornelisz van Leeuwen. In 4. ** Item, sal by den selven H. Doncker in 't korte uytgegeven werden een niet groot Stuurmans Zee spieghel van de Oosterse Noortse en Westerse Schipvaert; als mede een nieuw, groot Straets Boeck inhoudende de Middellantse Zee: en dewijl dat dese Boecken door niemant konnen verbetert worden als door Schipper en Stuurluyden en die kennis van de groote Zee vaert hebben, soo is vriendelijck mijn versoeck aen een yeghelijck, dat de gene, die eenighe Fouten inde Zee-boecken (die nu in ghebruyck zijn) ghevonden heeft hy gelieve het my te laten toekomen, sal met alle neerstigheydt deselve Fouten, suyveren en verbeteren, op dat onse kostelijcke Zee vaert des te bequamer en met minder perijckel mocht bevaren werden.

#6640202,1 Dese naervolghende Goederen zijn ghestoolen ten Huyse van den Heer van Panhuys, in 's Gravenhage, op den 27 January, 1664. Twee silvere Snuyters, de eene sonder Wapen, de andre met het Wapen van Huygens. Twee silvere Sout-vaetjens, op beyde staende het Wapen van Nauregnault. Een silvere Poeder-doos, Ovaels-ghewijs, met het Wapen van Panhuys. Een kleyn Silver Doosjen. Een silver Dompertjen. Een gouden Ring, met een redelijke groote Punt Diamant; maer wat bleek zijnde, blaeuw geamailjerdt. Noch een Ring, wat kleynder, mede met een Punt-steen of Diamant, oock blauw geamailleert. Een Sackjen met goude en silvere Medailjen, zijnde Af-beeldsels van Keysers, Koningen, en Vorsten. Een groot silver Cachet, met het Wapen van Panhuys, zijnde drie opene Ruyten, en een Swijnscop tot den Helm. Noch een groote silvere Penningh, hebbende aen de eene zijde de Beeltenis van Pieter van Panhuys, en aen de andre zijde sijn Wapen. Een van de Complicen van dese Dievery was een langh Man, met lang Hair, in 't Bruyn gekleet, met een Rockjen, sonder Mantel. Die dit Goet weet weder te leveren, dat het in gerechtige Handen komt, sal daer voor een treffelijke Ver-eeringh genieten.

#6640202,2 De Weduwe van Mr, Cornelis Boelkens zalig. in sijn leven Fransse Schoolmeester, begeert te verkoopen desselfs Huys of School in de Beverwijck voorsz. hebbende vijf Vertrecken beneden der Aerden, en een nevens gaende vryen Uytgangh en andere seer goede Commoditeyten daer present noch omtrent 30 Kost-kinderen zijn, en een bequame Ondermeester: Die daer gadinghe in heeft, om uyt de Hant te koopen addresseere sigh aen de voorsz. Weduwe; of anders sal de Opveylinghe op Maendagh den 4 February 1664. savondts ten vier Uren in de Beverwijck in de Prins van Orangie, geschieden.

#6640209,1a Het Gelt inde leste Courant, ten Huyse van Michiel Jacobsz. Rosemareyn, tot Amsterdam, op den Hoeck van 't Wagen-pleyn, vermist, is dito in een andere Winckel door haestigheydt blijven leggen, ende den 5 deser aen den Vermisser met danckbaerheyt gerestitueert: over sulcks dient dit tot gherustigheydt van de voorsz. Rosemareyn, en tot Reputatie van sijn gantsche Huysgesin.

#6640209,1b Men laet een yegelijck by desen weten, hoe dat Iohannes Mes, Francoisse School houder en oock gewesen Onder-meester van Mr. Cornelis Boelkens, in sijn Leven Francoisse Schoolmeester in de Beverwijck, gekocht heeft het Huys en School van de voorn. Boelkens Zal:, van voornemen is, om aldaer in het aenhouden van 't School en Kost kinderen te continueeren, op deselve maniere en orde als het den voorn. Boelkens hehouden heeft: soo wie eenige Kinderen by hem gelieft te bestellen, sal sijn uyterste Devoir aenwenden, om een yegelijck goet Contentement te geven, soo van Onderwijs als van Tractament, voor een civilen prijs.

#6640209,2 D' E: Ed: Heeren Balliu, Bogermeesteren Schepenen ende Raeden der Stede Camp. vere, in Zeelandt, notificeeren eenen ygelijcken, dat den voortganck tot het uytreycken vande aensienelijcke Looterije der selver Stede door kortheydt des tijts als andere verhinderinghen, is opgeschort gebleven: Als mede, dat haer Ed: Achtbaerheden hebben gheresolveert, en ter Puije van den Stadt huyse gepubliceert dat den Voortgangh van de Uytreyckinge sal zijn in Mey toekomende deses Iaers 1664. doch en sal de laetste Inteeckeninge maer mogen geschieden tot den 18 April, op dat de ingeteeckende Namen der Loten ende de Penningen tydelijck mogen overkomen, ten Huyse van Sr. Antony van Deysen, Notaris, op de Marckt tot Vere, ofte ter Handen van de E Heeren Commissarissen, daer toe gequalificeert die eenighe Penningen soude komen in te vorderen ende te ontfangen: Ende by gebreecke van voortganck, sal een yder zijne Penningen werden gerestitueert, met den Intrest van dien, tegens vijf ten hondert: Ende werdt versocht yder Herbergier, die een uythanghende Kaerte heeft, ende vijftigh Gulden ontfanghen, tot koste van de gemelte loterije, den Pick-Ton te laten branden, op den 15 April, omme de Inteeckeningh te bevorderen, en daer mede te eyndigen.

#6640216,1 Een iegelijck wert geadverteert, dat vanden 18 February Postwagens sullen ryden, overvoerende Passagiers en kleyne Packagie, in volgender maniere: Van Naerden op Hamborg in 88 Uren, ider Persoon voor 22 guld. 10 st. ** Bremen 78 [uren voor] 17 [guld.] 10 [st.], Hanover 68 [uren voor] 17 [guld.] 10 [st.], Minden 52 [uren voor] 15 [guld.], Osnabrugh 40 [uren voor] 12 [guld.] 10 [st.], Rheyne 30 [uren voor] 11 [guld.], Bentheym 24 [uren voor] 10 [guld.]. En soo eenige Plaetsen vacant zijn Van Naerden op Amersfoort [voor] 1 [guld], Deventer [voor] 4 [guld]. De Passagiers konnen haer adresseeren, tot Naerden aende Wagen-Schout Jan van Oyen, in 't vergulde vliegende Hart.

#6640216,2 Alle Liefhebbers werden bekent gemaeckt, tot Rotterdam woonachtigh is, Mr Louwrens de Sweet, dewelcke zijn Dienst presenteert om alderhande rare Grot wercken en Fonteyne te maecken: als mede Blom Parterre ende dat voor een seer civilen en geringen Prijs; ymant hem van doen hebbbende, adresseere hem ten Huyse van de voornoemde Sweet, woonende op het Slickevaert naest de bonte Mantel. noch maeckt de voorn: Sweet alderhande swarte Tafel-boecken, en dat voor civielder Prijs, als oyt yemant heeft gedaen,

#6640223,1 Tot Amsterdam, by de Weduwe van Teunis Iacobsz. op 't Water in de Loots-man, werdt uytgegeven Italiaens Boeckhoudens Spiegel na den rechten Stijl van voorname Kooplieden, door eygen bevindinge ghepractiseert en met diverse Posten vermeerdert, en van eenighe Erreuren, die door haestigheydt waren over 't hooft gesien verbetert, met een Voorloper van Boeckhoudens Toet steen. Door B. Geestvelt.

#6640301,1 De Heeren Burgermeesteren ende Vroetschappen der Stede Edam (om redenen, haer E: moverende) goet gevonden hebbende, by provisie ende tot een Proef af te stellen ende op te schorten de Marckt, die binnen der voorsz. Stede Sondagh voor Palm-Sondagh plagh gehouden te werden, adverteeren ende maecken mits desen eenen yegelijcken bekent, dat niemant als dan sal geadmitteert ofte toegelaten worden, om met eenige Kramen, 't zy met wat Waren, Coopmanschappen, Goederen, ende van wat Natuer ende Conditie deselven oock soude mogen wesen, voor te staen ende te verkoopen; daer nae sigh dan een yeder, des aengaende, kan reguleeren.

#6640301,2 Op den 18 February. 1664. soo is in't Hof van de Vrouwe Abdisse ende Princesse tot Thoor. door eenen van haer Lacqueyen, ghestoolen twee Toeren groote ronde Paerlen, bestaende in negen en tnegentigh stuck: item noch kleyne ronde Paerlen, van 8 Toeren om elcken Arm, met noch eenen Ringh van Dyamanten in forme van een Roose. Den Dief is middelmatigh langh, met Pock-putten in sijn Aengesicht, heeft kort bruyn ghekrult Hayr, is een Hoogduyts maer spreeckt verscheyde Talen en is gekleet in blaeuw Levrey, geboort met witte, roode en blauewe Koorden, door een gewerckt: die den selven of iets van 't voorsz. ghestoolen Goedt weet aen te wijsen, sal een goede Vereeringe hebben, ende belieft sigh te addresseeren in het Graeffelijck Stife Thoor voorsz, ofte in 's Gravenhaghe aen den Notaris Iohan Vos, in de oude Mol straet en tot Breda, aen den Rent-meester van Thoor:

#6640301,3 Tot Rotterdam, by Cornelis Iacobsz. den Abt, Boeckverkooper op de Leuvehave, by de Vismarckt, is gedruckt en werdt uytgegeven klaer Bewijs, van dat alle ende yder nootsakelijck trouwen moet, tot onderrichtinghe en Overtuyginghe van alle Nonnen Kloppen, Bagijnen, Monnicken en Paepen, en voorts alle soo Geestelijcke als Wereltlijcke Persoonen, die alleen willen slapen Door Cupido Hymeneus.

#6640308,1 Tot Uytrecht by Gysbrecht Iserman inde Predick-heeren-straet, wordt uytgegeven de Begraeffenisse van de Paepse Transubstantie ende Misse, dat is een geheele Wederlegginge van deselve Leere, met alle de Uytvluchten, die de Paepen oyt bedacht hebben oock wert de Authoriteyt van den Paus seer krachtelijck wederleyt, en dat in heel weynigh Bladeren: Deselve zijn ook te bekomen, tot Amsterdam aen de nieuwe Kerck: Tot Breda by Abraham Subbinck, op de Marckt, Boeckverkoopers aldaer.

#6640308,2 Men adverteert een yegelijck by desen, dat Anthony Tongerloo, Boeckverkooper in 's Gravenhage, is van meeninge by openbare Venduwe, aen de meestbiedende te verkoopen zijne gheheele Winckel, bestaende in veele goede en uytnemende Boecken, in verscheyde Tale en Faculteyten, meest alle nieuw gebonden en wel geconditioneert: welcke Verkoopinge geschieden sal ten Huyse van den voornoemden Anthony Tongerloo, op den 25 Maert 1664. Dingsdaeghs Smorgens ten 9 Uren precijs en de volghende Daghen; waer van de Catalogus te bekomen zijn tot Amsterdam, by Pieter Arentsz. in de Beursstraet: Tot Haerlem, by Abraham Casteleyn: Tot Rotterdam by Francoys van Hoogstraten: Tot Delft, by Ian Pietersz. Waelpot: In den Hage by alle de Boeckverkoopers:

#6640308,3 Tot Hoorn, by Gerbrant en Ian Maertensz. Boeckverkoopers, wert uytgegegeven Catechizatie over den Heydelbergsen Catechismus der Gereformeerde Christelijcke Religie, uytgegeven na voorgaende Visitatie ende Approbatie des E: Classis van Hoorn door Petrum de Witte, Dienaer des Goddelijken Woorts tot Leiden: den Sesden Druck door den Autheur van veele ingesloopene Druck fouten gesuyvert, en met Registers vermeerdert De Autheur en kent geene voor de zijne, als die by de voorsz. Gerrebrant en Ian Maertensz. werden uytgegeven: ofschoon yemandt anders tot Amsterdam of elders contrarie van dien in de zijne mocht hebben gedruckt en voorgegeven.

#6640308,4 t'Amsterdam, by Hendrick Doncker, Boeckverkooper en Graetboog-maecker in de Nieuwe Brugh steegh, in't Stuermans Ghereetschap, het derde Huys van de Nieuwe Brug, in de Straet, wert uytgegeven een nieuw groot Straets-Boeck, inhoudende de Middelantse Zee, met Kaerten en Opdoeningen: van veel Fouten verbetert en gesuyvert. ** Item een nieuwe groote Europisse wassende grade Pas-kaert, seer dienstigh voor Schippers en