#6580817,1 Mr. Symon Douw, Staets Horologie-maecker tot Rotterdam, woonende aldaer in de West-Waeghestraet, maeckt by desen alle Heeren ende Lief-hebberen bekent, dat de nieuwe inventie van Horologien, door hem ghepractiseert, het zy Toorn, Camer, ende Comptoir wercken, deselve met Octroy van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael deser Vereenighde Nederlanden, voor den tijd van twintig jaren, dagelijcks by hem werden gemaeckt ende voor een civilen prijs verkocht, ghelijck voor desen is bekent gemaeckt, seer raer en konstige uyrwercken, gaende en slaende met een gewicht, ende een tegengewicht, altijt gaende schoon datse opgewonden ofte opgetrocken werden, ende naer geen kleyne fauten van Raderwerck, windt, weder ofte swaerte van ghewicht luysterende, al is't dat daer 10, 20, 30, 40, 50 of 60 ponden gewichts, naer proportie des wercks, meer by ghehangen wordt, dat de selve daerom niet rasser en sullen gaen, ende die in duersaemheyt, ende in minder ontsteltenisse, ende die met minder, jae by naer gants geen kosten kunnen werden onderhouden, ende in precijse af-deylinge des tijts, alle oude ende nieuwe voor desen gepractiseerde wercken verre te boven gaende, de welcke werden bewoghen door een Instrument in plaetse van den onrust, dat noyt voor desen hier te lande of elders is gepractiseert, gaende soo correct datse in meenige Maenden gheen minuyt sullen verschelen ofte differeren, gelijck by experientie, soo in Tooren, Camer, als Comptoir wercken, is bevonden; welcke voorschreven inventie ofte kunst oock met kleyne moeyte ende kosten aen oude en alreets ghemaeckte wercken kan werden byghevoegt.

#6580817,2 Men laet een yder weten, dat in de Stadt Kuylenborgh is een Francois Schoolmeester, seer ervaren in beyde Talen, tot groote vorderinghe van de Jonckheyt, als mede in't Cijfferen ende schrijven, ende zijn Huys-vrouw in alderhande Hantwercken. Hy neemt de Kinders in de Kost voor een seer civile prijs, ende zy worden se[er] wel gheaccommodeert en ghetracteert.

#6580817,3 Tot Amsterdam, by Jan van Duysbergh, Boeckverkooper [is] gedruckt en werdt uytgegeven, Bancket-werck van goede geva[...]ten. Door Johan de Bruno, Raedt Pensionaris der [...] Heeren Staten van Zeelandt; in desen Druck v[an vele fou]ten ghesuyvert, en sindelijck ghedruckt. In 12.

#6590114,1 Den Ridder Balthasar Gerbier, Baron Do[...]el[..], laet weten, dat hy door Octroy van hare Ho. Mo., d' Heeren Staten Generael etc. ende van d'Ed. Heeren Bewinthebberen van de West-Indissche Compagnie, sal met de hulpe Gods ende de vroome Patriotten, estabileeren een Colonie, op de Wilde Kuste, ghelegen in America, 't gesontste en vrughtbaerste District van de voorsz. Kust, 't bequaemste voor Suycker-Riet, Catoen, Indigo, ende Tobacco, alwaer zijn alle sooreten van Verwen, Balsemen, Gommen, Huyden, allerley slagh van kostelijcke Hout, Zout, Salpeter, goede negotie te doen met de Wilden, die diep in't Landt woonen, ende die van de beste slach van soodanighe Menschen zijn; soo zijn de Zeen en Rivieren aldaer vol van extraordinary groote vette ende goede Vis, waer mede groote proffitable Negotie kan werden ghedaen, door goet Beleydt, en favorable Concessien van 20 jaren, vrye transportatie van gesonde en gedroogde Visch, vry van Recognitie aen de West-Indische Compagnie, exemptie van Tienden voor 20 jaren, thien Jaren Vryheydt voor de Transportatie van Goederen na de Colonie, vijf Jaren voor Gommen, Verwen, Balsemen, ende andere Waeren: Thien Jaeren vry voor Transportatie van Gout, Silver, Gesteenten, ende Peerlen, als mede andere Eygenschappen, in de Artijckels van't Octroy begrepen. Yder een wert verwittight, dat die geene die gheneghen zijn haere penningen tot groote en seeckere Proffijten te imployeren, om't nodigh Capitael te voltrecken (tot de vervoorderinghe van't gemeene best, en yder Participant sijn welvaeren) sullen konnen inteeckenen, ten Huyse van den Notaris de Paus op de Beurs binnen Rotterdam, tot le Coeur Notaris in 's Gravenhage tegen over het Stadthuys, tot den Courantier binnen de Stadt Haerlem, tot den Makelaer Jeronimus de la Croix by de Beurs tot Amsterdam, tot de Notaris Badel, in de Heeren Logementen, en Doelens, alwaer te sien sijn de Copien van de voorghenoemde Octroyen, op de welcke yder een sal konnen teeckenen.

#6590114,2 De Burgermeesters ende Regeerders der Steden Delft, Leyden en 's Gravenhage, maecken by desen een yder bekent dat haar E: tot beter bevorderinge van de reyse der Passagiers, hebben goet ghevonden, dat de Iacht-Schuyten tusschen haer respective Steden de klocke elf en een uyren afvarende, voortaen, beginnende met den 13 Ianuary, 1659. sullen afvaren ten half elf, en half een uyren. Ende sullen de Marckt-Schuyten tot noch toe de klocke half twaelf uyren van de Steden Delft en Leyden afgevaren hebbende, met den voornoemden 13 Ianuary beginnen te varen ten elf uyren.

#6590114,3 In 's Gravenhage, by Johannes Verhoeve, Boeckverkooper, op de Zael, is gedruckt, en wert uyt gegheven het nieu verbeterde ende geamplieerde Papagaey afte Formulier Boeck, inhoudende alderhande Requesten, Mandamenten, Co[..]sien, Schriftuyren, etc. By een gestelt voor Willim van Alphen, Secretaris in de Hove van Hollant: Met Priviligie. In 4.

#6590218,1 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo is gedruckt en sal uyt gegheven worden, Pharmacopaea Hagiensis, communi Collegii Medici, ejusdem loci Opera adornata. In groot Quarto. ** Item, verbeterde Intressen Specijboeckxken, na den Jeghenwoordighen cours van gelde, en ijder Intrest iegens 4. 5. en 6. en een vierde part ten 100, van een dach tot een Jaer gerekent, door Frederick le Ducq, Mathematicus, Lant-Meeter, en Stadts Wijn-Roeijer, in 's Gravenhage.

#6590218,2 Tot Amsterdam, ten huyse van Jan Rieuwaertsz. Boeckverkooper in Dirck van Assensteegh, in't Martelaers-boeck, sullen toekomende Woensdagh, zijnde den 19 February, de Klocke 9 uyren, 'smorgens, by openbare opveylinghe verkocht worden: uytnemende en rare Boecken, van verscheyde Spraecken en Faculteiten, naergelaten van wijlen Tjerck Jelmers Schellinger, in zijn leven Koopman in Amsterdam, daer van de Catalogus by den voornoemde Jan Rieuwaertsz. zijn te bekomen.

#6590708,1 Wordt yder kennelijck ghemaeckt dat Jonckheer Louis de Bils, Heer van Koppensdamme, Bonem, etc. Bailliuw der Stede Aerden-burgh, van meeninghe is zijn kennisse van Anatomie sonder stortinghe van Bloedt, ende Balsemen van Mensche Lichamen, in haere gestaltenisse sonder Verrottinge te preserveeren, bekent te maecken inde ghewesen Engelse Court tot Rotterdam, alwaer hy by speciaele Gunst ende Toelatinge vande Edele ende achtbare Heeren Regheerders der voorsz. Stede, een Theatrum Anatomicum ten dien Eynde sal oprichten, op de Conditie in een Acte van Verklaringe vermelt , en by Johannes Neranus Boeckverkooper tot Rotterdam, en by andere Boeckverkopers in alle Steden te bekomen zijn.

#6590708,2 Tot Witrecht, by Hermannus Ribbius, en Henricus Versteeg, Boeckverkoopers, wert uytghegheven, Theologia Practica, Dat is een verklaringe over de negen eerste Verssen van den 51 Psalm, Geleerdelijck verhandelt, ende krachtelijck toeghe-eygent in 152 Lessen. Waer inne dat de gewichtighste dingen, die inde H. Theologie voorvallen, op een seer uytnemende wijse tot de practijck der Godtsaligheydt werden ghebracht; ende ontallijck veele ghevallen der conscientie bondig werden beantwoort. Alles seer nuttig tot leeringe, tot wederlegginghe, tot verbeteringe, tot onderwijsinghe die in de rechtveerdigheyd is. Eerst beschreven in de Engelsche Tale door Mr. Arthur [H]ildersham, Predicant tot Ashby-delazouch, inde Provintie van Leicester, ende nu in de Nederduytsche sprake gebracht, door Cornelius a Diemerbroeck, Bedienaer des H. Goddelijcken Woordts in Christi Ghemeynte tot Rhenen. De tweede Druck, waer in de twee laetste Registers veel verbetert en vermeerdert zijn. In Quarto.

#6590708,3 Men wil verkoopen een wonderlijck Oost-Indis Vercken, met twee Beenen, gekomen uyt Oost-Indien, van een Portugijse plaetse genaemt Colomba. Die daer gadinghe in heeft, kome tot Amsterdam, buyten de Reguliers-poort, in Sprenckhuyse, daer de Haegse Schuyten afvaren, of op de Wael tegen de Haegse tegen over het Nieuwe Eylandt, tusschen de drie Westfaelsche hammen en de Geele Ruyt, daer een yder ghelegentheit ghegeven sal worden om dat te zien, ende voor een gheheel civile prijs sal konnen gekocht worden, met de Schilderije daerby.

#6591115,1 DE Weduwe en Erfghenamen van Mr. Pieter Frederix, in zijn leven Boeck-verkooper tot Monickendam, willen op Woensdagh zijnde den 19 November: ten Huyse vande overledene, verkoopen desselfs nagelaten Boecken, zijnde meest alle gebonden. Midtgaders alle het Boeckenbinders-ghereedtschap. De verkoopinge sal aenvangen ten 9 uren.

#6591115,2 Tot Groeningen, by Jacob Sipkes, Boekverkooper, op de Hoogestraet, is gedruckt en wert uytgegeven J.D. Nijenborchs Hofsteede en andere wercken. In Quaerto met Copere Plaeten. Door Johan van Nijenborch.

#6591115,3 Tot Amsterdam, Ernestus Backs, Boeckverkoper by 't Here-Logement, wert uytgegeven, den Oprechten Christen met naem en daet. Door Otto Casmanum. ** Item, den dryvoudigen Krans van de Christelijcke Heerlijckheyt, door Othonem Casmannum: verbetert na de nieuwe Oversettinge des Bybels, door G. Booner. In 8. ** Item, een verhandelingh over de Sonden tegen den H. Geest, Wt 't Engels vertaelt door Johannes Lampen, Bedienaer des H. Evangeliums tot Obdam. In 12.

#6591115,4 In 's Gravenhage, by Michiel van Heyninge, Boeck-verkooper in de Gorstraet, in de Hoop, is gedruckt en wert uytgegeven Lucien de la traduction du Sr. d' Ablancourt. In 8. 2 Volume, den derden Druck van veel fauten ghecorrigeert.

#6600110,1 Daer wordt bekent ghemaeckt dat tot Leyden schelmachtigh is deurgegaen, den 17 December, met zijn Jacht, achter met een Roef, Geel geschildert, genaemt Dirck Jansz:, kort van persoon, swart van Hayr en Baerdt, wel ghelijckende een Jode, oudt omtrent 32 Jaren, met verscheyde Waren, als Laeckenen, Carsaeyen, Deeckens en Schilderijen. Die deselve weet aen te brengen tot Amsterdam aen Lambert Vreeburgh, Apotheecker by de Heyligheweghspoort, ofte tot Leyden aen Jan Waaker, op de Hooghewoert, sal een goede vereeringhe ghenieten.

#6600110,2 Tot Amsterdam, by Pieter van den Berge, werdt uytgegeven, Ioannis Wieri Opera omnia de Praestigiis Daemonum, & Incantationibus ac veneficis Libri sex. Accessit Liber Apologeticus, & Pseudomunarchia Daemonum. Item de Lamiis Liber, & de Commentitiis Jejuniis. De Irae Morbo, ejusdem Curatione Philosophica, Medica & Theologica, Liber. & postremo Observationes medicae: Item Liber secundus.

#6600207,1 DEn E: E: Heeren Burghermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem, doen by desen eenen yeghelijcken notificeeren, dat hare E: Achtbaerheden de Banck van Leeninge binnen de voorschreven Stadt aen haer ghenomen hebben, ende dat aldaer als nu allerhande soorten van Panden tot veel civilder interessie konnen werden beleent als voor desen.

#6600207,2 In 's Gravenhage, by Anthony Jansz. Tongerlo, en Soonen, wert uytgegeven, Navolginge Chrisri, hoe men alle ydelheyt deser Wereldt versmaeden, der sonden sterven ende Christum in waere ghelaetentheydt naevolghen sal. Door den Hoogh-verlichten Thomas de Kempis, overgeset door den Heer Cornelis de Boey, Advocaet Fiscael en Procureur Ghenerael van Hollandt Zeelandt ende West-Vrieslantten met vaersen verciert, oock sonder. In 12. ** Item, Schadt der Zielen, over veele Jaeren beschreven in't Spaens, door een oprechten Liefhebber Godts. In 12. ** Item, Meditatie ofte overdenckinghe op 't Vader onse, Ghebetswijse gestelt, met de ygen woorden der Schriftuerlijcke tex[t]en des Bijbels, door den Hoogh gheleerden Johan Wtenbogaert. ** Mitsgaders, Christelijcken Raedt, voor Consientiense Menschen die klaegen over groote swaermoedigheydt des Geest. ** Item Christelijcke Lijdtsman tot de waere Practijck der God-salicheydt. Alles door Johan Uyttenbogaert. In 12.

#6600207,3 Alsoo Jean del Beecq, een kromtonghende Wael, ghebooren by Rijssel, oudt omtrent 36 Jaren, van lanckte middelbaer, met kort opgekronckelt Hayr, als een Moor: van aensicht root, ront en vol, dick van Lippen: van Schouderen, Lijf en Beenen breet, grof ende dick: Den dertighsten November Anno 1659. als Maeckelaer in Turcks Gaeren ende Greyen, eenighe zijner Meesters van Leyden seer schelms ende diefachtigh ontdraeghen ende ontstolen heeft seer veel duysenden Guldens, soo werdt eenen yder, 't zy Schout of die hem soude moghen apprehendeeren, ofte aenbrenghen, sulex hy daer door in handen der opsienders van zijn Geabandoneerde Boedel kome, belooft een vereeringhe van 400 Guldens, ende van zijne achtergelatene Goederen thien van het hondert in Conformite de Publicatie daer van tot Leyden gedaen 30 January 1660.

#6600323,1 Tot Amsterdam, by Jacob Lescaillie, op de Middeldam, wert gedruckt, en sal uytgegeven worden, Het Ontset van Leyden: Gerijmt door R. Bontius. 't Welck op de Amsterdamse Schouburgh Dingsdagh na Paesschen, en de volgende dagen, vertoont sal worden. Verheerlickt door veele treffelijcke Vertooningen, vol Sinnebeelden, so voor, in, als naer het Speelen. Gemaeckt door Jan Vos. Nooyt voor desen Vertoont, oft Gedruckt. Welcke oock by den voorschre: Lescailie alsdan sullen verkocht worden.

#6600427,1 Tot Uytrecht, by Dirck van Ackersdijck, ende Gijsbert van Zijl, is ghedruckt en wordt uytghegheven, Practijck Judicieel, of Instructie op de forme van Procederen voor de Hoven en Rechtbancken, soo in't generael, als in verscheyden pa[r]ticuliere manieren, meest voorvallende: Daer by gevoeght zijn de voornaemste questien en incidenten op yder materie passe[n]de: tot dienst ende gerief van alle Practisijns. Ghesteldt door Mr: Gerard van Wassenaer, Advocaet. In Quarto. ** Item, discours de Chevalier Dygby, touchant la guerison des playes parla Poudre de Sympathie, ou sa Composition est ensiegnee, et plusieurs autres mervilles de la nature sont developpees. In 12.

#6600427,2 Tot Amsterdam, by J.J. Schipper, sal eerstdaeghs uytgegeven worden, J. Jonstons naeukeurighe beschrijvinghe der vier-voetige Dieren, Vissen, Bloedeloose Water-Dieren, Voghelen, Kronkel-Dieren, Slanghen en Draecken: seer dienstigh voor alle Doctoors, Apotekers, Chirgijns, S[.]nt-werckers en alle Liefhebbers; Bondigh uyt het Latijn vertaelt, door Meester Grousius, Doctoor in de Medecijnen tot Amsterdam. En met meer dan vijf duysendt Beeltenissen, van verscheyde Dieren boven gemeldt: nae het Leven, In Koper konstigh afgebeeldt; In vier stucke, in Folio. Met Previlegie voor vijftien Jaren.

#6600508,1 Den Inventeur van de Nieuwe Water-Schroef-Moolens, te Amsterdam in de Voetboogh-straet, in't Diamnat Boot, is van meyninghe zijn Octroy te verkoopen, omme de selve Moolens te moghen maecken, met 3, 4, 5, Draden of Gangen, en soo als dat gheschieden kan ten meesten dienst. Die daer gaedinghe in heeft sal men wijsen daer het Werck alreede gaet, aen groote Windt-Moolens, ende wel eens soo veel Waeters uytwerpt aen deselve Moolens als te vooren, met een Schroef van twee Draden, ende konnen rijckelijck soo hoogh op maelen als drie Moolens met Schep-raderen, zijnde deselve Schroeven oock heel dienstigh om met een Paert en met de Handt te ghebruycken. Werden niet meer buyten de Raempoort, maer in de Voetboogh-straet ghemaeckt en verkocht voor een civile prijs.

#6600508,2 Tot Middelborgh, by Francois Kroock, Boeckverkooper, aen de nieuwe Beurs, is gedruckt, en wert uytgegeven, Examen der Chirurgie: by een vergadert door mr. Cornelis Herls[?]: Nu doorgaens verbetert, ende vermeerdert: ghelijck de Voor-Reden aenwijst. Beneffens een Aenhangsel, van den om-loop des Bloets, en kort Examen van de Doses der Purgatien, Vomitorien, ende Opiaten: Door Ferdinandus Gruiwaert, der Medicijnen Doctor, ende Chirurgijn. Seer nut en dienstigh voor alle Jonghe Chirgijns, insonderheyt die haer na Oost oft Westindien begeven.

#6600508,3 t' Amsterdam, by Baltus en Joannus de Wilde, is gedruckt de Bestieringe der Gedachten, vervat in drie deelen. 't Eerste, van de Gedachten in 't gemeen, en van de bestieringe der Goeden, in 't bysonder: 't Tweede, van de quade Ghedachten in 't ghemeen, en in't bysonder, van Gedachten spruytende uyt onser verdorventheydt, etc. En van de inwerpinge der Godslasterlijcke gedachten; 't Darde,in de bestiering der middelmatighr Ghedachten, door S. Oomius, Predikant tot Purmerlandt. Hier is inghevoeght een Tractaetjen van de Gheestelijcke Verlatinghe, uyt de Schiften van H. Bolton, en Jos. Simons getrocken en vermeerdert door den selven Autheur. In 8. ** Noch P. de Langhe Gulden Annotatien, in sigt vervattende 1000 uytgelesene Spreuken en leezingen, van de wijse Heyligen, beroemste Out Vaders, en voortreffelijckste hedensdaegse Schrijvers van vele deughden en ondeughden, om de meeste nuttigheyt: in 50 Hooftstucken verddelt. In 8. ** Item, een Schat der Kenisse, ofte een kleyne Catechismus, in de welcke verhandelt wordt de Leere van de kennisse Godts in Jesu Christo, door Willem van Dijck. In 8. ** Item, alle de Theologische Wercken van Mr. Christophorus Love. In Folio.

#6600525,1 t'Amsterdam, by Johannis vanden Bergh, Boeckverkooper op de Warmoes Gracht, by 't Blaeu-Huys, is ghedruckt en wordt uytgegeven, den Grooten, Algemeynen en Schrickelijcken Dagh des Oordeels: noodigh voor alle Christenen die haere Zielen een Salighe behoudenis wenschen: Sijnde een verklaeringhe over Matth: 12. Vers 26. ** Item, Tophet zijnde een beschrijvinghe van de Helle, ende de grouwelijcke, ysselijcke, en schrickelijcke Rampsaligheden der verdoemde: machtig om d'alder versteenste en hartste Harten te vermorwen, en te verbrieselen: beyde in't Enghels beschreven, door den voortreffelijcken Godtsgeleerden Henri Grenewood, Meester in de vrije Konsten, Dienaer des Goddelijcken Woordts; om zijn treffelijckheydt, in't Engels tienmael ghedruckt, en vertaelt door Jacob van Oort. In 12.

#6600629,1 Tot Rotterdam, by Francois van Hooghstraten, Boeckverkooper, op hoeck van de Weese-straet, wert uytgegheven, J. [.]. Komenius Hantboeckxken van den Werck-meester der Fortune, ofte de kunst van zigh selven te redden: Waer by gevoeght zij, De Regelen van wel te leven. Vertaelt door F. v. H.

#6600629,2 t'Amsterdam, by Cornelis Jansz., Boeckverkooper, aen de Nieuwe Kerck, wert uytgegeven, 't Vermeerderde Leven en Bedrijf van Fredrick Hendrick, Prince van Orangie. Door Arnold Montanus. In 12. ** Item, De onfeylbare gronden van de rechte Gods-Geleertheyde. In twaelven.

#6600629,3 Isser een Jonckman die wel ervaeren is in de Fransche Taale, ende wel Schrijven en Reeckenen kan, die begeerigh is om voor Onder-Meester te dienen, die kome tot Saerdam by Mr. Jsacq Couvry, Francoysse Schoolmeester, sal hem goet bescheyt doen.

#6600629,4 Tot Haerlem, by Abraham Casteleyn, werdt uytghgeven, Ioannes Vlackveld, Med. Harlemensis, Galenus Hyd[r]opotes Elenchomenos. Sive, Refutatio falsissimae opinionis, qua Frigidae Aquae potum, etiam illo Cerevisae nostratibus salubriorem esse contendit galenus de Haen, Med. Amst. in 4.

#6600706,1 De Heer Marselo van der Goes, tot Middelborgh, als Ghequalificeerde, ende Ordre hebbende van Hare E. E. Moghende de Heeren Staten van Zeelandt, adverteert mits desen andermael alle den gheenen die gheinteressert zijn in't Schip van Jan Vinchart [?], alias Waterdrincker, komende van Cadix in Spangien op ultimo van October des voorleden Jaers, omtrent ter Veer in Zeelandt verongeluckt, met hunne Cognossementen en bewijsen hun te adresseren aen Marselis van der Goes, om hun te restitueren, 't geen alreede uyt het Wrck gevist en geborgen is, mits betalende gedaene Oncosten en Berchloon.

#6600921,1 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, wert gedruckt, en sal uytghegeven werden, de ses eerste Boecken van Virgilius, in Nederduytsche Rijmen gebracht door J. Westerbaen, Ridder, Heer van Brandtwijck, etc. In 8. ** Item, Den Christelijcken Wecker, op-weckende alle swacke Zielen des Menschen, uyt haeren sorgheloosen slaep der sonden door Jacob Francoys. In 12. ** Item, Een Daegelijcks Gebedeboeckjen, door Theoph: Neuberger: bequaem om in alle ghelegentheden, neffens den Gereformeerden Haeverman, gebruyckt te werden. In 12. ** Item, Een seer correct kleyn Rabbat ende Specijboeckjen, tegens 8 en 12 ten hondert, yder Maent in't bysonder, van 10000 Gulden af, tot eene Gulden, (ten dienste van Coopluyden ende Winckeliers,) ghereeckent door Fred: de Ducq, Math: Landtmeter, en Stadts Wijnroeyer in 's Gravenhage. In 12.

#6600921,2 Tot Rotterdam, by Pieter en Abraham van Waesberghen, Boeckverkooper op 't Steygher, inde ghekroonde Leeuw, werdt uytghegheven, Het eerste Deel, der Paraphraris, dat is: Verklaringe op 't Nieuwe Testament onses Heeren Jesu Christi. Door Des. Erasmus van Rotterdam. Uyt de Latijnsche Tale overgeset in Nederduytsch. Den vijfden Druck, verbetert ende vermeerdert met vier Dedicatien, op de vier Euangelisten. Met noch een besluyt op den Euangelist Johannes; al te samen nu eerst uyt het Latijn in Duyts, om haer bysondere aengenaemheyt, overgheset. Hier is noch op nieuws by ghevoeght, de beschrijvinghe der twee Apostelen Petrus en Paulus met reeckeninge der tijden. Door den selven Schrijver.

#6601102,1 Tot Amsterdam, by Cornelis Dircksz. Kool, ende tot Haerlem, by Abraham Casteleyn, zijn te bekomen Almanachen in sestienen: die alreede van Jaer tot Jaer d' aller-korrecstste zijn bevonden, die in Hollant Gedruckt worden. Daer by zijn oock verscheyde sorteeringen, om by deselve gebonden te worden., als de Marckten van de Steden en Dorpen en de Veeren van de Schuyten, op veele plaetsen in Hollant: 't Leeven van Coning Karel de tweede van Engelant: Weerelt, ende andere Chronijckjes, etc. alles soo perfect als ergens te bekomen zijn.

#6601102,2 Tot Amsterdam, by de Weduwe van Paulus van Ravesteyn, is ghedruckt en wert uytghegheven, het Testamentje in 24, met groote Letter. En het Psalmboeck gheheel op Nooten, en eenen Sleutel. ** Item, Het Testamentje in 24, met de ghelijck luydende Schrituyrplaetsen by de kant. Alles met een nieuwe Letter, ende op fijn Papier.

#6601214,1 In 's Gravenhaghe, by Johan Veely, Boeckverkooper, in de Gortstraet, is gedruckt en wert uytgegeven, het sesde Deel van de Historie van Staet en Oorlogh, in, ende omtrent, de Vereeigde Nederlanden: beginnende met den Jaere 1645, en eyndighende met den Jaere 1650. Door den Heere Lieuwe van Aitzema. In 4. ** Item, zijn by deselve te bekomen, alle de voorighe Deelen, ofte yeder van deselve a part.

#6601214,2 Tot Amsterdam, by Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper op 't Water, in de Delfsche Bijbel, wert uytgegeven, Een beschrijvinge van onderscheydelijcke vreemde, en verborgene, Antiqueteyten, van dat oude, en machtige, Coninckrijck van Vrieslant. Met een Cronijck des Lantschaps Drenth. En een beschrijvinghe der Stadt en Heerlijckheden Covorden. In't licht gebracht door [...] van Picard, Theologum, eerst Predicker, ende Doctor in Medirum [?] de Stadt Covorden. In 4.

#6610205,1 ALsoo ter Finantie van de Ed. Groot Mog: Heeren Staeten van Hollandt, ende West-Vrieslandt, vermist is, een Ordonantie op den Ontfanger generael Johan van Berckel, van dat heden 24 April 1660. ter somme van 12324. Gulden, 13. Stuyvers, 9. Penninghen; over de Servitie Penninghen van t' Guarnisoen der Stadt 's Hartoghenbosch, Anno 1658. sonder dat deselve tot noch toe te voorschijn gekomen is. Wert dienvolgende midts desen versocht, die geene dewelcke deselve ghevonden, ofte onder sigh, mochte hebben, te willen verhandighen aen Willem van der Kruck, Notaris in 's Gravenhage, woonende naest de Oude Brouwerije, op de Turf-marckt, die den Vinder ofte Aenwijser van deselve Ordonnantie, uyt den Naem van den Eygenaer, met een eerlijcke Recognietie sal begiftigen.

#6610205,2 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, wert uytgegheven, Terenty Eunuchus, of de Kamerlingh. In Nederduytsche Veersen gebracht, door J. Westerbaen, Ridder, Heer van Brandwijck, etc. ** Item, Andria Terenty, ofte Vroutjen uyt Andros. In 4. ** Item, zijn mede by den selven te bekomen, Paraphrasis, ofte Verklaeringhe over het Nieuwe Testament onses Heeren Jesu Christi. Door Des, Erasmy van Rotterdam, etc. Met een Mediaen Letter, by Thomas Fonteyn gedruckt. In Folio. ** Item, op groot Schrijf-Papier.

#6610205,3 Een yder wordt bekent ghemaeckt, als dat tot Amsterdam te koop is een Boeckverkoopers Winckel, wel voorsien met verscheyde sorteeringen van ongebonden en gebonden Boecken en wat daer meer aen dependeert. Yemant daer gadingh in hebbende, om uytter hant te koopen, addresseere hem aen Jan Theunisz., Gilde knecht van 't Boeckverkoopers Gilt, woonende vooraen in de Coninghstraet by de Nieuwe Marckt, in de gekroonde Os: die een yeder goede onderrichtinge doen sal.

#6610205,4 t'Amsterdam, by Pieter Arentsz., Boeckverkooper in de Beursstraet, in de drie Rapen, wert uytgegeven, Een geestelijcke reyse des Jongelinghs, nae het Lant van vreede, om daer wesentlijck in Godt te leven: die op reyse in drie Disputatien quamen. Dit alles geschreven door Hiel. Waer achter op ghevoeght is, de Valemundo[?], ofte noodinghe tot de Broederschap Christi. Een uytnemende troostelijck en stichtelijck Boecxken, desgelijcks noyt voor dees in Druck is uytgegeven. Sijnde oock apart te bekomen. In 12. ** Wert oock by den selven uytgegheven, De twaelf kenteeckenen der valsche Leraeren, waer by men die bekennen kan welcke de selve zijn. In 12.

#6610322,1 Tot Amsterdam, by Johannes van Ravesteyn, Boeckverkooper op 't Water, in't SchrijfBoeck, wert uytghegheven Wederlegghinghe der Sociniaensche Dwaelinghen. Door Petrum de Witte. In 8. Zijnde het tweede Deel. ** Item, Het Nieuwe Testament en Psalm Boeck, in Frans en Duyts. In 12. ** Item, Hert Bewijs van de menighvuldighe doolinghe der Weder-doopers ofte Mennisten. Door Petrum Bontemps. In 12. ** Item, Ecclesiarum Belgicarum Confessio, Interprete Iacobo Revio, & Catechesis quae in Ecclesiis & Scholis Belgicarum provinciarum traditur; Interprete Frid. Sylburgio.

#6610322,2 Werdt by desen alle Houtkoopers, etc. bekent gemaeckt, dat' er een Edelman is die ettelijcke hondert schoone Boomen wil verkopen, die lanck recht zijn van 100 Voet, waer onder oock zijn van 90, 80, 70, en 60 Voet lanck, en 9 Voeten dick, oock van 8 en 7, min ofte meer: mede leyt dit Bosch seer ghevoechelijck aen 't Water, in het Franckenlandt, na-by den Maynstroom, die zijn uyt-waeteringh ende af-voeringh in de Rijn heeft, welcke Wout het Noord-stichter Wout ghenaemt werdt, ende het zijn veel Denne, [..]chte, en Eycken-Boomen. Die lust heeft omme deselve, of een ghedeelte van dien, voor een civilen Prijs, te koopen, addresseere sigh aen Johannes Tongerloo, Boeckverkooper in 's Gravenhaghe, die een yder aenwijsinghe sal doen, wie de Lijste van de voorschreven Boomen heeft.

#6610402,1 MYn E. Heeren, de Burgermeesteren en Regeerders der Stad Hoorn, notificeeren mits desen enen yeghelijck, dat de Sint Laurens Marckt binnen haer voorsz. Stadt, Jaerlijcks voor desen ghehouden op den tienden Augusti nieuwe styl, ende naderhant gheordonneert ghehouden te worden op den tienden Augusti oude stijl, nu wederom op de eerste Maaiere, ende sulcks in toekomende ghehouden sal worden op den tienden Augusti, nieuwe stijl, sullende altijt Woensdag voor den tienden Augusti, ofte den tiende Augusti op een Woensdag komende, dien dagh, Loot-dag, ende des Sondaghs daer aen, de principaelste Marckt-dag zijn

#6610402,2 Tot Haerlem, op den 27 Maert, 1661. is in't Vergulde Vlies gestoolen een Stuckje Schildery, uyt de Lijst, hoogh 1 Voet en een half Duym, breedt 1 Voet 7 en een drie vierde part Duym, Kenmer maet, zijnde een Lantschapje, met eenige Koetjes daer in geschildert, door Jan Wijnants: daer het selve te koop komt, gelieve het op te houden, en aen de Knecht van't Schilders-Gilt bekent te maecken tot Amsterdam, ende tot Haerlem in 't Vergulde Vlies, men sal den Aenbrengher een goede Vereeringe geven.

#6610402,3 Tot Amsterdam, by de Jan-Roon-Poorts-Tooren, by Jan Wiltingh, sullen verkocht worden alle zijn onghebonden, en gebonden Boecken: zijnde al te mael verscheyde Nederduytsche goede Sorteeringh: de verkoopingh sal wesen den vierden April, zijnde Maendagh.

#6610402,4 D. Johannes Oly, aengenomen van de achtbaere Magistraet aen de Westzijde van Sardam, tot Rector der Latijnse Schoole presenteert zijn dienst aen een yder, die begeerigh is zijn Kinderen in de latijnsche Tale te laten onderrichten, en sal deselve voor een redelijcke Prijs, in de Kost, of andersints, aen nemen: en binnen de vier Jaren bequaem maecken, om de Academi te moghen frequenteeren.

#6610423,1 Op den 12 dese is, in 's Gravenhage, vermist een gelt-Sacxken, waer in waren ettelijcke hondert schoone Medalien, groot ende kleyn, soo van de Oude Romeynen als Griecken, die deselve weet te recht te brenghen, of aen te wijsen, addresseere sigh aen de Knecht van 't Silversmits-Gilt, in 's Gravenhage, woonende op 't binnen-Hof, sal een vereeringhe van 50 Gulden bekomen.

#6610423,2 Tot Amsterdam, by Ernestus Back, Boeckverkooper in de Gastjuys Moolen-steegh, werdt uytghegheven, het vervolgh, der Nederlandtsche Historien, op Johan van den Sanden, verdeelt in seven Boecken, begint met de Vrede 1648. en eyndigt met den Jare 1661. zijnde een bondigh Verhael van het Gedenkwaerdighste dat binnen de Nederlanden, in dien tijdt, is voorghevallen. Verciert met achtien Koopere Platen. In 12. ** Item, de Sweedtsche Wapenen, gevoert door Carolus Gustaef in Poolen, Pruyssen, ende in Denemarcken, begint met zijn Krooningh tot des selfs doodt: Den laetsten Druck verciert met Koopere Platen. In 12.

#6610423,3 Tot Amsterdam, by Abraham van Blancken, Boeckverkooper, in de Molsteegh, in 't Huys-Boeck, is ghedruckt en wordt uytgegeven, Alias Seianus Roomsche Historie, versamelt uyt verscheyde Schrijvers. Door P: Matthieu, ende vertaelt door J: de Decker. In 12. ** Item, Rampsalighe Gelucksaligheden, ofte Gheschiedenisse van seeckere Cathaense Vrouwe, groote Lantrechtersche van Napels. Mitgaders Aenmerckinghe van Staet en van Historien, over het Leven van den Heere van Villerop. Door P: Matthieu, en vertaelt door J: de Decker. In 12.

#6610524,1 Ter Goude, by Willem vander Hoeven, is ghedruckt, Gregori Horsti Opera omnia, quae in lucem prodier. Van nieuws oversien ende van veele Fauten ghecorrigeert en verbetert, bequaem om in een Bandt, in Quarto, ghebonden te werden: ende konnen alle Boeckverkoopers deselve krijghen in Mangelingh teghen Boecken, of in Gelt, tot civilen Prijs.

#6610528,2 ADVERTISEMENT [...]

#6610528,2 Men laet een Yegelijck weten, dat als nu voortaen Robbert Davye, geweest Schipper op de pacquet-Boot van Douver op Vlissinghe, sal nu wederom vaeren alle Saturdaghs precijs, een komen d'ander gaen, alle passagiers sullen betalen yder persoon Thien Engelse Schellingen van Vlissingen op Douver: Soo eenige Heeren ofte Koopluyden, Waren ofte Bagagie, brieven ofte anders te bestellen hebben, gelieven de selve te brenghen tot Vlissinghen in het post-Comptoir, sullen op het spoedighsten bestelt werden, 't pacquet-boot sal altijdt gevonden werden tot Vlissinghen opde behoorlijcke Dagen, in de nieuwe Haven tot Vlissingen.

#6610528,3 Tot Dordrecht by Abraham Andriesz. Boeckverkooper, is gedruckt, ende wert uytgegeven: J. van Oorts. Ontlokene Roose Bloeyende Distel-bloem, En Hersnaerde Harp: Door den Alderdoorlughtighsten Vorst en Prins, Karel Stuart den tweede. Koning van Groot Brittanje, Vranckrijck, en Yerlant, &c. Beschermer des Geloofs. Ofte kort verhael, van alle de gedenckwaerdighste beroerten, in de Coninckrijcken van Engelandt, Schotlandt, en Yerlandt, voorgevallen, sints het Jaer 1640. tot desen dagh, verciert met 24. Coopere-platen, in 12. ** Item, het Boertigh leven, Oproerigh bedrijf, Wijtlopigh ondersoeck, en schandelijcke doodt van Mr. Huygh Peters. getrockenuyt de wijtloopige Schriften van oogh-getuygen, en soodanigen als gemeen-samen ommeganck met hem hebben gehadt. in 12. ** Item, Geestelijcke Genees-konst: Inhoudende Raedt teghen de doodt, ende Middelen tot een eeuwigh-durende Gesondtheydt. Beschreven door Jacobus Borstius. Bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Rotterdam. in 2. stucken in 12. den derden Druck. ** Item, Wegh-wijser door Italien of beschrijvinghe der Landen en de Steden van Italien, Hun beginselen, Opkomst, voortganck bestieringe, en Seltsaemheden. Mitsgaders de bequaemste-wegen, om van d'eene plaets op de ander, en alsoo door gheel Italien te reysen. Uyt de beste schrijvers en ondervindinghen by een gebracht, door L. van den Bos. Verciert met 20 Italiaensche Steden, ende een Caert van Italien, in 12. ** Noch wert by den selven uyt-gegeven, Brittanias of Herstelde Majesteyt Helden-dicht. Door L. van den Bos. in 12.

#6610528,4 Een yeder wert by desen bekent ghemaeckt, dat de Jaer-Marckt binnen Breda, die nu eenig Jaren herwaerts gehouden is veertien daghen naer Pincxter, voortsaen wederom ghehouden sal werden te Pincxter, als van outs: een yeder die deselve Kermis-Marckt sal willen frequenteeren sal hem daer naer hebben te reguleeren.

#6610604,1 ADVERTISSEMENT, Wegens de Post-wagens op Antwerpen. ALsoo men bevindt dat sommige Luyden met de Post-Wagen nae Antwerpen willende, dickwils swarigheyt maecken, als zy alleeen zijn, om hare Namen eerst te doen aenteyckenen, uyt vreese dat zy alleen afrijdende, twintigh Gulden soude moeten betaelen: Soo werdt by desen een yeder bekent ghemaeckt, dat de voorsz. Waghens oock selfs met een Persoon, om de Somma van thien Gulden sullen af-rijden; Verder dat, behalven de Waeghens van Dordrecht, Rotterdam en 's Gravenhaghen, daghelijcks mede een ofte meer Post-waghens, op deselve Conditie, nae Antwerpen sullen af-rijden, van der Goude des morghens ten ten vijf uyren, om de Passagiers tijdelijck des selvigen daeghs binnen Antwerpen te voeren: de Waghen sal op het voorsz. uyr ghereet staen, voor de Huysinghe van Francois le Swen, Herbergier in 't Herthuys, op de Marckt, alwaer een yegelijck sigh kan addresseeren om zijn Vracht te vooren te betalen; ende soo yemant een plaets wil gehouden hebben, teghen sulcken dagh als het hem ghelieft, kan de Vracht maer aen den selven le Swen senden, die dan de plaets sal ghereet houden; Sullende het selve zijn aenvangh nemen op Maendagh eerstkomende, den sesten Iuny 1661.

#6610604,2 PAERDE-MARCKT BINNEN DELFT. DE Heeren Burghermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft, maecken by desen alle Lief-hebbers ende Paerde-koopers bekent, dat haere Achtbaerheden hebben doen maecken een bequame groote ende gedeckte Stallinghe, ter plaetse van haere Paerde-Marckt, wel van 100 Paerden groot, ende oock voorsieninghe ghedaen hebben van bequame Weydinghe, buyten de Watersloote-Poort by Ian van Dalen, buyten de Koe-Poort by Robbrecht Schilperoort, voor een redelijcken Prijs van ses Stuyvers yder Paert, tusschen Dagh ende Nacht, dicht onder de Stadt, voor de geene die sulckx voor haere Paerden, (gheduyrende de selfde marckt,) begeeren: versoecken en noodigen oversulckx alle Lief-hebbers sig op den sevenden en de twee naervolgende dagen der Maent Iunius, deses Iaers 1661, aldaer te vervoegen, ende sullen wederom te genieten zijn de naervolgende Prijsen als namentlijck: 1. Een Silvere Capuçon by den geenen die ten voorsz. dagen het beste en groote Koppel eyghen Paerden te koop sal hebben ghepresenteert. 2. Item, een paer schoone Silvere Spooren by den geene die vier de beste eenhairige Paerden verkoft sal hebben. 3. Als mede een Pruys-leere Sadel, met een Fluweele Sitten, ende twee versilverde ofte vergulde Beugels, by den geenen die twee de beste eygen Paerden van een Hair sal verkoft hebben.

#6611112,1 NOTIFICATIE. MEn laet alle Heeren en Koopluyden weten, dat de ordinaris Post op Ceulen, Italien, en Duytslandt, voortaen, dese Winter tyde gheduerende, sal afgaen ten 10 uren van 't Comtoir, en ten 11 uren van de Poort, 't welck aenvangh sal nemen op den 15 deser Maent November.

#6611112,2 NOTIFICATIE. Een yder werdt by desen bekent ghemaeckt, dat op Maendagh den 17 October 1661. seer schandelyck van haerlem is deurgegaen seecker Italiaen, genaemt Ferdinandus Irlandini, langh van Postuur en Aensicht, met swart langh Hair, met driederley Habyten, een Roggenbroots, een Noir & Fil, en een Faisants-Coleur, hem uytghevende voor een Doctor in de Medicyne, en onder die naem oock een wyl-tydt tot Haerlem gheweest en getrouwt, ende nu als voorsz. van daer weg-geloopen met veele andere Luyden Goet, hebbende veele Menschen misleyt en bedroogen: Imant den selven ergens konnende aentreffen, alsoo dat de Goederen of eenige van dien weder mochte te recht ghebracht werden, aen de Curateurs daer toe gestelt, sal daer voor eerlijck beloont werden.

#6611112,3 Tot Dordrecht, by Gilles Neeringh, Boeckverkooper, teghen-over 't Stadt-huys, is ghedruckt en werdt uytgegeven, L. D. Bos Kerck-Geheymenis, of Schat der Kennisse en Dienst Godes, verhandelende de Gronden van de waere Christelijcke Godts-dienst: als mede deselfs Tractaet van de Goddelijcke Voorsienigheyt; beles [sic] in Nederduytsche Veersen, en tot nader openinghe met noodige Aenteeckeningh voorsieningh. In 8. ** Item, A.L. Senecaes Agamemnon, in duytsche Veersen: vertaelt door A.L. Bos. In 4. ** Item, Cornelis van Oversteegs Poezy, bestaende in verscheyde Ghedichten, soo Geestelijcke als Wereltlijcke, wegens eenighe aerdige Punt-dichten. In 8. ** Item, Epitome de la Doctrine Christieine, pour l'instruction de la Iunesse est de tout ceux qui desirent d'estre admis a la participation de la Saincte Cene du Seigneur a quoy sont quoy sont adjoutees quelque brieves demandes pour les petites Enfans. Par Jacques Borstius, Ministre de la parole de Dieu, en la Ville de Rotterdam. Mies de Flaman en Francois, par Isaac Leduc, Maistre d'Escole Francoise en la Ville de Dordrecht.

#6611206,1 ADVERTISSEMENT. MEn adverteert een yegelijck by desen, dat de Post-Waghens op Antwerpen noch dagelijcks sullen continueeren te rijden, ('t welck by veele ondoenlijck scheen, vermidts het diep in't Iaer is en de Weghen hoe langhs hoe dieper worden,) om de Passagiers van den Hage, Delft, Rotterdam, en Dordrecht, die ten 9 uren 's morgens van Rotterdam afgaen, 's nachs in een goede Herberghe omtrent Antwerpen gherust hebbende, te brenghen, des anderendaeghs 's morgens vroegh, tot Antwerpen voorsz. Ende om te betoonen de goede ordre. die onderwegen op alle Posten is ghestelt, soude de Passagiers, ses Persoonen sterck zijnde, ofte andersints 60 Gulden betalende, des morgens ten 6 uren uyt het Keysers Hof tot Rotterdam voorn: vertreckende, noch den selven dag ten 6 uren 's avonts t' Antwerpen konnen ghelevert werden; en sullen oock op de selve manier van Antwerpen over Putte nae Hollant geraecken, ghelijck dagelijckx tot contentement geschiet.

#6611206,2 Tot Gorichem, by Paulus Vinck, is gedruckt en werdt uytgegheven, Mysterium Iniquitatis, seu, Historia Papatus. Quibus gradibus ad id fastigij enisus sit, quamque acriter omni tempero ubique à piis contra intrecessum. Asseruntur etiam jura Imperatorum, Regum, & Principum Christianorum advertus Bellarminum & Baronium Cardinales. Auctore Philippo Mornayo Plessiaci Marliani, &c. Domino, Christianissimi Remuriensis ditionis Praeside, Domus Regiae Navarrenae Praefecto. Editio tertia & ultima recognita.

#6611206,3 Tot Amsterdam, by Gerrit van Goedesbergen, Boeckverkooper op 't Water, teghen over de Nieuwebrugh-steegh, is ghedruckt en wordt uytgegeven, het Licht van den hemel, ontdeckende de Fonteyne, gheopent de Toejuyginghe der Enghelen, de Rijckdom der Kercken, die rijcke Armoede, voorghestelt in vier Tractaten, door den geleerden Theologant Richard Sibs: vertaelt door Cornelis van Diemerbroeck. In 8.

#6611217,1 Tot Amsterdam, by Cornelis Jansz., Boeckverkooper, aen de Nieuwe Kerck, werdt uytghegheven, het vierde Deel van de Wijse Jaer-Beschrijver, vertoonende de Behulp-middelen der Menschelijcke Ghebreecken, soo Medicijnsche als Cirurgijnse, als mede de Konst van het Distileeren: Alles uyt de naerghelate Schriften van den overleden Heer J.C.

#6611217,2 Tot Amsterdam, by Abraham van den Berg, Boeckverkooper by Jan Roon Poorts Tooren, in de Gereformeerde Catechismus wert uytgegeven: Oconomia Christiana, ofte Christelijcke Huyshoudinghe, vervat in twee Boecken, tot bevorderingh van de oeffeninghe der ware Godsaligheydt in bysondere Huys-gesinnen: Door Petrum Wittewronghel, Bedienaer des H. Euangeliums binnen Amsterdam. In 5. ** Item, Geestelijcke Regulen van een voorsichtighe Wandel, door Tomas Tailer ende Apophtegmata sacra, ofte Sin en Geestelijck Spreucken, door Richard Greenham, beyde uyt het Engels in de Nederduytse taele overgeset, door Samuel Althusius, Bedienaer des H. Euangeliums, tot leyden. In 12.

#6611217,3 Tot Rotterdam, by Joannes Neeranus, wert uytgegeven, De Sententien en gewijsde Saecken van den Hoogen en provincialen Raed in Hollant, Seelant, ende West-Vrieslant, mitsgaders eenige andere Saecken, den Rechten aengaende. Het eerste Deel. In 4. ** Item, Theod. I.F. Graswinckelii. ICti. Delphensis, Thomiae à Kempis, de Imitatione Christi, Libri tres. Ad Serenissimum, Fetentissimum, Carolum II. Dei Gratia, Magnae Brittanniae, Franciae, Hiberniae, Virginae Regem, Victorem sui. In 8.

#6611217,4 Tot Gorinchem, by Paulis Vinck, is gedruckt en wort uytghegheven, Mysterium Iniquitatis, seu Historia Papatus. Quibus gradibus ad id sastigij enisus sit, qumaque acrirer omni tempore ubique à piis contra intrecessum. Asseruntur etiam jura Imperatorum, Regum, & Principum Christianorum adversus bellerminum & Baronium Cardinales. Auctore Philippo Mornayo Plessiaci Marliani. &c. Domino, Christianissimi Regis is facro Consistorio Consiliario, Cataphractorum turmae Ductore, Salmuriensis ditionis Praeside, Domus Regiae Navarrenae Praefecto. Editio tertia & ultima recognita.

#6620114,1 ALso in de Caurante van den 25 Augusti 1661., oude stijl, voorleden, een yder is bekent gemaeckt, dat uyt de Stadt Uytrecht zijn deurgegaen Jacobus Weyns, out 23 Jaren, en Lijsbeth Pieters Gouweringh, out 40 Jaeren, breeder in de Courante ge-espresseert, en dat met verscheyde Goederen, by de selve trouweloos ghenomen en gestoolen; welcke voon: Persoonen, als zijnde Man ende Vrou (soo zy haer uytgeven) noch soo assurant zijn gheweest, dat zy in de Courante, van dato den 1. NOvember, daer aen volgende publijckelijck hebben laten vercondigen, dat al de Goederen in de Courante van den voorsz. 25 Augusti, niet by deselve waeren ghenomen, maer, ter contrarie, by haer effective gekoch[t], ('t welck nochthans buyten de waerheydt is;) oock dat alle deselve Goederen noch binnen de Stadt Haerlem in ofte waeren; en wie daer aen gelegen soude mogen wesen, hem soude hebben te addresseeren ten Huyse, ende aen de Persoon van Jacob Jansz., in de Drappenierstraet, omme adres van alle Goederen te bekomen: Ende alsoo verscheyde Persoonen, daer op hebben gheinquireert, eyndelijck zijn gebracht te Huyse van Gillis Verhulsen, woonende in de Drostestraet, tot Haerlem voorn:, met meeninghe om alle de voorsz. Goederen te bekomen; doch van selve niet anders hebben bevonden, of 't gene in de Courante van den 1. November 1661. effective trouwelooselijck genomen en gestoolen is: 't welcke een yeder by desen wert bekent gemaeckt, omme, wie de selve, ofte een van dien, ofte de Goederen kan bekomen, 't selve bekent te maecken, aen Anthony Benedictus, tegen-over Paushuysen, tot Uytrecht, sal een goede Vereeringhe hebben.

#6620114,2 Werdt een yeder bekent ghemaeckt, dat Jacobus de la Chambre Soon van Jean de la Chambre, Francoise Schoolmr: tot Haerlem, alsnu mede een diergelijcke Kost-Schoole is houdende in de Beverwijck, in de plaetse van zal: Mr. Gsaie Regnant; ende dat deselve is van voornemen sulckx te continueeren, zijnde van meeninghe toekomende Mey te trecken in het Huys (al overlangh gheaproprieert tot een School) van zal: zijn Oom Mr. Pierre de la Chambre: De Vrienden dan, die derselver dienst in dese vocatie gelicve te gebruycken, sullen voor soo civilen Prijs geaccommodeert werden, als, om wel getracteert en neerstigh onderweesen te werden, mogelijck is.

#6620214,1 Tot Dordrecht, by Mattheus van Nispen, Boeck-verkooper, by de Nieubrugh, is ghedruckt en wort uytgegheven, de Beknopte Lant-meet-Konst, leerende alles wat noodigh is, om met verstand uyt te voeren, wat oyt in deselve konste, de Practijck aengaende, te vooren komen kan: seer dienstigh voor jonge Practesijns, en vorder voor alle die met Koopmanschappen van Landen omgaen. In 8.

#6620214,2 t'Amsterdam, by Marcus Willemsz. Doornick, wert uytgegheven, Het verbetert Specie-Boeck, vervatende alderhande Goude en Silvere Specien, na den jegenwoordigen Cours van Gelde: en tot groot gherief zijn de Schellinghen en dubbelde Stuyvers, tot 4 en 5 in een Worp, ghestelt: oock vermeerderdt met Worpen van Stuyvers. Noyt voor desen soo wijdt loopigh ghedruckt, ghereeckent door Mr. Johannes Maes. In 12.

#6620214,3 Tot Amsterdam, by Johannes van den Bergh, Boeck-verkooper, besijden het Stadt Huys, in de Boeckwinckel, is gedruckt en wert uytgegeven, Reuck-Offer ofte Practijck des Gebets, waer in de gatsche ghelegetheydt, aengaende het wel ende gheduerigh bidden, voor-ghestelt ende aen de Conscientie ghebracht werdt. Door Franciscum de Wael, Dienaer des Goddelijcken Woordts binnen 's Hartogen Bossche. Desen Druck door den Autheur verdeeldt in vijf Boecken, ende vermeerdert met over de tseventigh Capittelen. In Quarto. ** Item, Spiegel der gedenckwaerdigste Gheschiedenissen, voorghevallen meestendeel in dese nederlanden, zedert tsestigh Jaren, beschreven door L. van Zanten.

#6620214,4 PAERDE-MARCKT TOT HAERLEM. BOrghermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem notificeeren, ende maecken by desen een yeder wederomme indachtigh, ende bekent, dat d'eerste, van hare E: Achtbare op nieu oprechte ende genoeghsaem hertselde Paerde-Marckten, nu wesen sal op den sesden deser Maent Martii, 1662. toe komende, ende gehouden sal werden op het Pleyn buyten de Groote Houtpoort, als voor desen: Waer toe alle Commoditeyten, die eenigsints tot deselve soude konnen gedesireert ende begeert werden, van ruyme en genoegsame Stallinge, schoon en vers Water, en wat dies meer is, t'eenemael bereydt ende vaerdigh zyn. Derhalven noodighen haer E: Achtbare op nieuw alle Liefhebbers ende paerdekoopers, omme deselve Paerde-Marckt te komen frequenteeren, en by te woonen. Daer nevens nu, en voor altoos, nochmaels bekent maeckende, dat d'eerste Paerde-Marckt deser Stadt altijdt gehouden sal worden op den eersten Maendagh in de Maent Martii, en de twee na-volghende Daghen: ende den anderen op maendagh na Vrouwen Hemelvaert, in Augusto, bekent met de Naem van Hartjes-dagh: Volgens de Notitie, die daer van successivelijcken van Jare tot Iare in de gedruckte Almanacken bevonden sal werden.

#6620218,1 PAERDE-MARCKT TOT HAERLEM. BOrghermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem notificeeren, ende maecken by desen een yeder wederomme indachtigh, ende bekent, dat d'eerste, van hare E: Achtbare op nieu oprechte ende genoeghsaem hertselde Paerde-Marckten, nu wesen sal op den sesden deser Maent Martii, 1662. toe komende, ende gehouden sal werden op het Pleyn buyten de Groote Houtpoort, als voor desen: Waer toe alle Commoditeyten, die eenigsints tot deselve soude konnen gedesireert ende begeert werden, van ruyme en genoegsame Stallinge, schoon en vers Water, en wat dies meer is, t'eenemael bereydt ende vaerdigh zyn. Derhalven noodighen haer E: Achtbare op nieuw alle Liefhebbers ende paerdekoopers, omme deselve Paerde-Marckt te komen frequenteeren, en by te woonen. Daer nevens nu, en voor altoos, nochmaels bekent maeckende, dat d'eerste Paerde-Marckt deser Stadt altijdt gehouden sal worden op den eersten Maendagh in de Maent Martii, en de twee na-volghende Daghen: ende den anderen op maendagh na Vrouwen Hemelvaert, in Augusto, bekent met de Naem van Hartjes-dagh: Volgens de Notitie, die daer van successivelijcken van Jare tot Iare in de gedruckte Almanacken bevonden sal werden. [is staand zetsel van #6620214,4]

#6621007,1 In 's Gravenhage sullen, op den 16 October, verkocht werden, de ghebonden Boecken, nae-ghelaten by Johannes Verhoeve, bestaende in allerhande Faculteyten, en verscheyde Talen.

#6621007,2 Tot Haerlem, by Johannus Casteleyn, op de Marckt, is ghedruckt en wordt uytgegeven, de Blinde Werelt, ofte het kluchtigh Leven van Don Diego Lucifuge, Spaense Nacht-looper: het eerste Deel: door Don Francisco de Quevedo Villegas; behelsende verscheyde geestighe Avontuuren, aerdige Spotternijen en listighe Practijcken. In 12. Ende zijn oock te bekomen tot Amsterdam, by Pieter Arentsz.

#6621007,3 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, wert uytgegeven de AEneis P. Virgilius Maro, bestaende in 12 Boecken, uyt het Latijn in Nederduytse Rijmen gebracht door Jacob Westerbaen, Ridder, Heere van Brandwijck en Gyhlant. In 8. ** Idem, Terentii Heaurontimorumenos, dat is, eyegn selfs Queller: In Nederduytse Rijmen gebracht door den selven Autheur. In 4. ** Idem, de rechte beschrijvinghe van het machtigh Koninckrijck van Jappan, bestaende in verscheyde Vragen, betreffende des selfs Regeeringe, Koophandel, maniere van Leven, strenge Justitie, &c. voor=ghestelt door den Heer Philips Lucas, Directeur Generael wegens den Nederlandtschen staet in India, ende door den Heer Francoys Caron, President over de Compagnie, ommeslagh in Jappan beantwoordt in den Jare 1636. en met Kopere Figueren verrijckt. In 4. ** Idem, de Edelmoedighe Vyanden, Bly-spel, door Mr. Joan Blasius, Rechts-gheleerde. Den tweeden Druck door hem selfs oversien en verbetert. In 8.

#6621007,4 Een extraordinarie Ghelegentheydt op Saerdam te koop, omme Latijnse ofte Francoysche School te houden, een groot Steenen Huys van 2 Vierkanten hoog langh 63 Voeten, aen de Noort-zyde een groote Speel-plaets van omtrent 70 Voeten in 't vierkant, altemael bestraet, aen de Zuyd-zyde een groot Bleeck-velt en een kleyn Thuyntjen, met een Was-huysken, achter aen 't Huys een groote Thuyn, daer verscheyde groote Vruchtbare Boomen in zijn: Yemant daer gadinge aen hebbende, addresseere hen aen Isaac Coupry, Francoysche Schoolmr: tot Saerdam, sal een yegelijck goede onderrechtinge daer van doen.

#6621007,5 Tot Amsterdam, by Marcus Willemsz. Doornick, is herdruckt de Beschryvinghe van Amsterdam, zijnde op nieuw daer by gevoegt de Afbeeldinge van de oude en nieuwe Kerck.

#6621031,1 t' Amsterdam, op de Lauriers-gracht, by den Autheur, wert uytgegeven Principia Arithmeticae, Theoreticae & Practicae: of de beginselen der Telkunst of Reken-konst, haer eygenschappen en toe-passing, voornamelijck inde Koop-handel: alles na de wijse van Euclidus Meet-kunst, wis-kunst bewesen. Een werck bequaem zijnde om voor des selfs naerstige ondersoecker, in korten tijt te komen tot 't hoogste oogmerck van kennis inde Reken-kunst, dewijl daer in niet alleen by na alle voorvallen worden verklaert, maer oock getoont d'oorsprongh van alle regelen en rekeninghen die men daer toe ghebruyckt. Seer nut voor Boeckhouders en Oplossers van allerhande sware Koopmans Rekeningen, om dat daer in gevonden werdende voorvallen en korte manieren die de voornaemste Comtoiren voorvallen en ghebruyckt worden. Beschreven door Abraham de Graef, Boeckhouder, Rekenmeester, &c. Zijn oock te bekomen by Pieter Goos en Jan Rieuwertsz. Boeckverkoopers.

#6621031,2 Tot Rotterdam, by Hendrick de Bruyn, Musijck-drucker, in de West-wage-straet, in de koninck David, is ghedruckt ende werdt uyt-ghegeven, Correnti del Cavalier Tagliavacca, om te speelen met een Vyool ende een Bas, bestaende in 22. Correntes en Sinfania. In Quarto. ** Item, de Madrigale van Joannis Rovetta, a 2.3.4. voet, Libro priemo. In Quarto.

#6621031,3 Men laet een yegelijck by desen weten, dat men van meeninge is, te verhuuren het Huys genaemt de vijf Romers, staende in de Langendelft der Stadt Middelborgh, zijnde een oude vermaerde Syde laecken-winckel, hebbende brave Neeringh, treffelijck voorsien van Sorteeringe tot de selve Winckel behoorende: welcke Huys gepresenteert werdt te verhuuren, en de voorseyde winckel uytter hant te verkoopen, geheel of ten deele, elck zijn gereief. Die gadinge heeft, addresseere sig aldaer aen de Erfgenaemen van Sr: Daniel Couck.

#6621107,1 In 's Gravenhage, by Johannis Tongerloo, werdt uytgegeven, Stuermans Gemack, ofte een korte Beschrijvingh van de Konst der Stuerluyden, daer in alle voorstellen, 't zy de selve voor-vallen inde Kroom[st]reecks Rekeningen, ofte in de Klootse Werckstucken, seer duydelijck ende gemackelijck door toe-bereyde Tafelen in klare ghetallen, sonder eenige Calculatien werden op-ghelost, tot groote verlichtingh voor den Stuerman, ende aenkomende Leeringhen, in de Reken-konst niet wel ervaren zijnde, &c. Mitsgaders de beschrijvinghe van een nieuwe ginventeerde Graedboogh, daer mede men by nacht de Sterren van achteren mach schieten, en oock by dage de Son, schoon hy [g]heen schaduwe en gheeft, &c. Alles gecalculeert en gheinventeert door Joost van Breen, van 's Gravenhage, Liefhebber der vrye Konsten, eertijdts by der Zee ghevaren hebbende, en nu bedienende 't Equipagemeesterschap van haere Ed: Moog: ter Admiraliteyt in Zeelant, tot Middelburgh; ende mede Schips-Ycker ende Wijn-roeyer, alwaer de selve Boecken mede te bekomen zijn. In 4.

#6621107,2 Tot Amsterdam, by Pieter van den Bergh, op de Heere Gracht, in de Bergh Parnas, is gedruckt en werdt uyt-gegeven, 1. Schooki (Martini Physica Caelestis. In 8. 2. Conatus ad Explicanda Pheenomena & Experienti: de Auro XXXV. Boyle. ** Item, is onder de Pers, Schookius de sternutatione. In 12. Deusingis de Generatione factis: & stereo. Item, de Nietritione. In 12.

#6621118,1 t' AMsterdam, by Gillis Ioosten Saegman, is gedruckt en wordt uytgegheven de Comptoir Almanach in Quarto, verien met de Aspecten en Conjunctie der Planeten, daer by een Prognosticatie en eenige Opmerckingen op yder Maent; als mede in Octavo en Sestiene, Schrijvers; alle versien met de Jaer-marckten, Paerde, Beeste en Leer-marckten, en Maen-Almanach, daer in men alle Dagen sien kan, wat uur de Maen 's avents en ' morgens op en onder gaet, seer gerieflijck voor Borgers, Schippers, Koop-lieden en reysende Luyden: item, de Zaey-Almanach; de Vacanten voor den [...] van Holland, Amsterdam, Uytrecht, &c. oock een Taeffeltje, aenwijsende wanneer de Son op en onder gaet, &c. Noch wort by den selven uyt gegeven de kleyne Almanach in 32, na de Nieuwe en in 't geheel na de Oude-Stijl, alle met roode en swarte Letter; de Plack-Almanach met en sonder Plaet; Chronijcken en Kluchten in 16. Item, de Nederlantse Waersegger in Quarto, en voorts alles dat tot de Almanachen behoort; nooyt voor desen soo correct ghedruckt, alles op schoon en wit Papier: en sal Jaerlijcks met 't Drucken van de selve continueeren.

#6621118,2 Tot Amsterdam, by Cornelis Dircksz. Cool, werden uytghegeven de ordinaris Almanachen in Sestiene, tot noch toe voor de perfectste en correctste bekent.

#6621118,3 Op Dingsdag, den 21 November, sullen in de Nes in de Bracke Gront verkocht werden, een goede Partije van alderhande Sorteringen van Franse Syde-Laeckenen.

#6630421,1 Burgermeesteren, Schepenen en Raedt der Stadt Emmerick, maecken bekent, dat in de voornoemde Stadt een ordinarisse Paerden en magere Beesten Marckt, op den 26 April Nieuwe-stijl, zijnde op Donderdagh, wederom ghehouden sal worden, en dueren sal 3 achter een volgende Dagen, nae oude ghewoonte, waer naer sigh een yder sal konnen reguleeren.

#6630421,2 Op Saterdagh, den 28 April, sullen tot Haerlem, buyten de kleyne Hout-poort, verkocht werden de nae-gelaten vroege rare Tulpaen van Jan Quaeckel Sal: Sullende hier nae den Dagh van de verkoopinghe van de late Tulpaen oock bekent gemaeckt werden.

#6630421,3 Op den 25 April 1663. sullen ten Huyse van A. Reinerts veele ongemeene raere Schilderyen verkocht werden.

#6630505,1 In 's Gravenhaghe, by Johannes Tongerlo werdt uytgegeven, Handtvesten en Privilegien der Graven van Hollandt; mitsgaders autentijcke stucken, behelsende 't Recht, dat beyde de Hoven van Justitie, als mede de particuliere Steden en Collegien in Hollandt en West-Vrieslant is competeerende, in cas van Imdicature, soo in Kerckelijcke als Politijcque saecken; waer van veele noyt in druck zijn gheweest. In 4.

#6630505,2 Een yegelijck werdt bekent ghemaeckt, dat Daniel van Swaneveldt, Proponent der Heyliger Theologie, opgerecht heeft een Kostschool teghens deese Maent Mey, in de Stede Beverwijck, om de Jeught te onderwijsen in de Latijnse spraecke; als mede wel leesen, schrijven en cijferen: Soo yemandt sijne Kinderen gelieft by hem te voegen, sullen wel geaccommodeert, en onderwesen worden.

#6630505,3 Buyten Haerlem sullen, op Dinghsdagh den 15 Mey 1663. en de volgende Daghen, voor den Middagh ten 9 uren beginnende, verkocht werden, de naer-gelaten rare Tulpaen van Ian Quaeckel zalig.

#6630505,4 Daer is een oude vermaerde Apoteeckers Winckel te koop tot Amsterdam, met of sonder Medicamenten, te bevragen by de Knecht van het Apoteeckers Gildt tot Amsterdam, die een yder goet contentement sal doen.

#6630505,5 Tot Haerlem, ten Huyse van David Iorisz., Konst-handelaer sullen op Dingsdagh den 8. Mey, voor den Middagh ten 9 uren, verscheyde rare en wel-geconditioneerde Schilderyen verkocht werden.

#6630505,6 t'Amsterdam, by Abraham Wolfganck, Boeckverkooper by het op-gaen van de Beurs, by de Toorn in't Geloof is gedruckt en wert uytgegeven, de volmaeckte Hovelingh, in't Italiaens beschreven door den Heer Balthaser de Castiglionen; en om sijn deftigheydes wille, veelmael in 't Italiaens gedruckt; en nu ten dienst vande Liefhebbers in 't Nederduyts vertaelt door L. van de Bos. In 12. ** Item, de France Letter-konst, seer bequaem om in korten tijdt en weynigh moeyte de France tale te leeren lesen, verstaen, spreeken en schrijven, t'samen gesteldt door Thomas la Grue, der Medicijnen en Philosophie Doctor. Hier zijn noch by ghevoegt vier t'Samenspraken in't Frans en Duyts, met een kleyn Woorde-boeckje, te samen in ordre gestelt door de selfde. ** Item, le Roman Comique premier & seconde partie par Mr. Scharron.

#6630605,1 Soo yemandt een Buydel met eenige waerdye omtrent in't midden van de Maendt Mey in de Haerlemmer-hout verlooren heeft, die kan sigh addresseeren aen Abraham Casteleyn, die aenwijsinghe daer van sal doen.

#6630605,2 De Vooghden van de Kinderen van Jan Philips Schabalje zal: in zijn Leven Boeck- en Prent-verkooper, sullen by openbare opveylinghe aen de meest biedende verkooper, alle zijn naer ghelaeten Boecken, soo gebonden als ongebonden; en wel 350 Kopere Platen, behorende tot den grooten Emblemeta Sacra, van verscheyde Meesters ghesneden; en noch ettelijcke 1000 Printen van verscheyden Formaten, en dat op heden den vijfden Juny 1663, zijnde Dingsdagh, naer de Middagh de klocke 3 Uren precijs, ten huyse van Jan Rienwertsz., Boeckverkooper in de Dirck van Assen-steegh, in't Martelaers Boeck, tot Amsterdam; daer de Catalogus van de Boecken te bekomen zijn.

#6630605,3 Tot Amsterdam, sullen op Woensdagh den 6 Juny, op de Keysers-gracht, over de Schouwburgh, naest de Heer Burgermeester Witsen, verkocht werden omtrent 2000 Riemen Schrijf-papier.

#6630623,1 Een yegelijck wert bekent ghemaeckt, dat Meester Jean de Marcq, François naturel ter Goude, woonende in de Spieringhstraet, in de oude Lombert, presenteert sijn Dienst allen ende een yegelijck, die haer Kinderen onder sijn directie gelieven te besteeden (te weten Knechjes) om deselve nevens Christelijcke deughden en goede manieren in de Françoische Taele, als mede in't Lesen, Schryven ende Cyfferen getrouwelijck t'onderwysen: die sijn dienst begeert, wil een yeder goedt accomode[ren.]

#6630623,2 t'Amsterdam, by Casper Meriaen, en Broer en Jan Appelaer, Boeck-verkoopers in de Pijlsteegh, is gedruckt en wert uytgegeven: Het vierde en laetste Deel van de Topographia Galliae; Dat is: Een Algemeene en Naeukeurige Land: en Plaets-Beschrijvinge van het machtighe Koninckrijck Vranckrijck. Het vangende de voornaemste en bekentste Steden en Plaetsen gelegen inde volgende Hertoghdommen, Graefschappen en Lantschappen, als het Bretagne, Guyenne, Xainctonge, Perigord, Gascogne, Armanae, Bigorre, Cominges, Agenois, Bearn, Basadois, Labourd, Aqs, Languedoc, Albigeois Givaudan, Lauragnes, Velay, Vivarez, Quercy, Rovergne, Foix, Provence, Venaisse ofte Avignon en Orange, misgaders het Dauphine. Alles uyt eygene ondervindinge ende de Geloofwaerdighste en beroemste, soo oude als hedendaeghse Schryvers by een getrocken, ende met veel schoone en konstighe Platen der voornaemste Steden en Gebouwen verciert, in Folio.

#6630623,3 t'Amsterdam, by Steven Swart, Boeckverkooper voor de Beurs, inde twee Koopluy, is gedruckt en wert uytgegeven, het Intrest van Engelandt in't Engels beschreven door J. Corbets en nu in't Nederduyts vertaelt. In 12.

#6640527,1 Men adverteert een yegelijck by desen, dat jegenwoordig soodanige goede ordre gestelt is, dat de Postwagen van Rotterdam, ende de Iachtwagen van Antwerpen, de Passagiers over Numansdorp, Willemstad en Rosendaele tot groot contentement, in omtrent drie Uren minder tijdt overvaeren dan voor desen, soo dat des Morgens ten 6 uren vertreckende, omtrent 5 a 6 uren 's Avonts aenkomen: ende zijn oock met deselve Iachtwagens eenighe Heeren van Antwerpen, 's Morgens afgereden, die 's Morgens van Mecchelen waren gekomen en raekten noch 's Avondts binnen Rotterdam: Die 't Morgens ten half vijven van Delft met de ordinaris Treckschuyt af varen komen noch in tijdts tot Rotterdam, om met de Postwagen voort te geraecken. Die haer van dese treffelijcke Commoditeyt gelieven te dienen, gelieve hen te addresseeren aen Iacob Quack, Postmeester, tot Rotterdam, wonende op't eynde van den Schiedamsen Dijck en tot Antwerpen aen Cornelis Hendricksz. in de vier Heemskinderen op de Paerdemarckt.

#6640527,2 Tot Amsterdam, by Abraham Wolfganck, Boeckverkooper by de Beurs-Toorn, in't Geloof, is gedruckt en wordt uytgegeven de vermaerde Reyse en beschrijvinge der Oostersse Lantschappen van Marcus Paulus Venetus; daer in hy naeuwkeurighlijck veel Landen en Steden beschrijft, en de Op-komste van de Heerschappye der tartaren en hun Veroveringh van verscheyde Landen in Siena, met andere Namen, genoemt, bekendt gemaeckt: beneffens de Historie der Oostersse Lantschappen: door Harton van Armenien t'samen gestelt: beyde nieuwelijcks door I.H. Glasemaecker vertaelt: Hier is noch bygevoegt de Reyse van N. Venetus en I. van St. Steven: naer Oost Indien: als oock een Verhael van de veroveringh van 't Eylandt Formose door de Sinese, beyde oock nieuw vertaelt door I.B. Met Copere platen verciert.

#6640527,3 PAERDEMARCKT TOT DELFT. De Heeren Burghermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft, maecken by desen bekent alle Paerdekooperen ende Lief-hebberen van de selve, dat haer Achtb: goet gevonden hebben, op de naest aenstaende Paerde-marckt, die binnen deselve Stadt ghehouden werden sal den 7. mitsgaders de twee daer aenvolgende Dagen van de Maent Junius in den jegenwoordigen Jare 1664. wederom op te hangen, een Silveren Roskam, by den geenen te genieten, die en voorsz. Dage het beste ende grootste Koppel eygen paerden te koop sal hebben gepresenteert, haer benevens dat de vryheydt van de voorsz. Marckt, jaerlijcks komt in te gaen tusschen den 5 en de 6 Junius, ende dat een ygelijck met de Paerden op de voorsz. Marckt, by hem gekocht ofte geruylt, sal vermogen te vertrecken, als het hem sal gelieven mits voor yder van de selve paerden betaelt zijnde ses Stuyvers: ende daer benevens, dat deselve Marckt gekeurt ende geordonneert is , binnen de Stadt Delft, op de plaets aldaer voor desen het opgespronghen 's Lants Magazijn, mitsgaders de Twee Doelen gestaen hebben gelijck oock eyndelijck dat tot gerieff van allen ende een yegelijck aldaer is gedaen maecken een bequaeme besloote Stallingh, ten minste van hondert Paerden, mitsgaders oock gheordonneert is goede Wijdingen dicht onder de Stadt leggende, voor yeder Paerdt ses Stuyvers, tusschen Nacht en Dagh.

#6650324,1 Burgermeesteren, Schepen ende Raeden der Stadt Leeuwaerden, maecken een yeder bekent, dat den 17 Martij, 1665. toekomende, Olde Stijl, en de volgende Dagen, voorts alle Iaren successivelijk op St. Geertruyt, binnen de voorsz. Stadt ghehouden sal worden een vrye Paerdemerck, voor alle Paerde-koopers en Roskammers, ten ware St. Geertruyt op een Sondagh quame, als wanneer voorsz. Paerde-merckt des Maendaghs daer aen volgende sijn aenvanck sal nemen, hebbende haer Ed: tot dien eynde verscheyde hooge Prijsen ghestelt, gelijck breeder by Biljetten is bekent gemaeckt.

#6660223,1 Men adverteert mits desen, dat den eersten Maert aenstaende de Nacht-schuyt van Leyden op Delft, en van Delft op Leyden, vertreckkende 's Nachts ten 11 Uren, weder continueel alle Nachten sal varen, en blijven varen.