#6660102,1 Tot Vlissingen by Cornelis van S[..]pels, Boeckverkooper aen de Oude Brugh, is gedruckt en werdt uytgegeven: Het Rijcke Godts in der Zielen, of binnen u lieden, ontdeckt ende getoont door klare Redenen, ghemene Gelyckenissen, ende seeckere Teeckenen; leerende aen de Godtsoeckende Ziele, hoe sy 't selve naer een Geestelijcke Doot in haer vinden, gestadighlyck bes[..]ten ende genieten sal, volgens de Woorden Christi, Luce 17.v.21, Het Rijcke Gods is binnen [.], Gemaeckt door Ioannis Euangelista. P F van 's Hertogenbosch.

#6660105,1 Tot Leyden, by Ioost Vermaersch, Meester-Metselaer, woonende op Rapenburgh, over d'Academie, is ghedruckt en werdt uytgegeven: De 3 eerste Deelen der Bouw-konst: dat is: Wiskonstigh Bewijs, hoedanigh dat men, door 't verdeelen van een Duym-stock of Voet-maet, den Autheur Vincent Scamotzi, Vinjola, Paladio en andere Architecten, op alle voor-gegeven hooghten, sal konnen uytwercken: Item, een naerder verklaringhe over het toeleggen en uytwercken soo van rechte als scheele Italiaense Huys-daecken, en het trecken van verscheyde Kruys-Verwelften, op alle voorvallende hooghte en breette; en uyt een stuck van alle Verwelfte bekent hebbende den geheelen omtrek te vinden, en een stuck gebroocken zijnde wederom in te voegen; als mede de meeste en minste Diameter in een Ovaal of Ellipsis te beschrijven, en daer door de gheheele Omtrek te vinden: met noch een veel nader verklaringe in Figuren, soo van schuyne als scheluwe wercken. Ende zijn te bekomen by den Autheur, Abraham ende Daniel Gaesbeeck, tot Haerlem by Ian Casteleyn, tot Amsterdam, by Hendrick Doncker, in de Nieu-brug-steegh en tot Delft by Arnout Bon, by Daniel Gesellen in 's Gravenhage.

#6660105,2 Men laet een yder weten, dat binnen Voorburgh woonachtigh is een Doctoor in de Medicyne, de welcke presenteert de Iongelingen te institueeren de Latynsche Spraeck, dat sy bequaem zijn om alle Universiteyten te frequenteeren; of, so sy verder gelieve hare Studien in de Philosophia, Anatomia, Chirurgia, Medicina te oeffenen, waar toe hy heeft bequame plaets om haer te begeeren in de halve-ofte heele Kost; oock leeren Leesen, Schrijven, Cyfferen, &c.

#6660105,3 Henricus van Ravensberg, woonende tot Naerden, in de Kerckstraet alwaer boven de Deur geschreven staet: Heere weest uwen Volck genadig: doet hier mede aen allen, so wel Mans als Vrouws Persoonen, te weten, dat hy eenige bejaerde Persoonen in sijn Huys ghedenckt aen te nemen, om deselve in 't gene, dat tot de Burgerlijcke Huys-houdinge, aen Lesen, Schrijven en Cijfferen van noden is, soo wel Hoog-als Neder-duyts, in de tijdt van 3 Maenden te leren; en dat voor de Somme van 9 Rijckxdaelders.

#6660112,1 De Ed: Moog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, van 't Noorder Quartier, sullen binnen de Stadt Hoorn, aen de Meestbiedende verkoopen, deese navolgende Goederen; in Zee verovert door Kapiteyn Reyer Pietersz Pie, varende met Commissie van desen Staet. 3890 Webben, soo Osnabrughs, West faels, als Sileser Lynwaten. 17000 Ellen Floute-doeck. 900 Ellen Pack doeck. 650 Ponden Rol Messinck. 160 Holsteyns, 150 Hamburger Ringen Kooperdraet. 69 Soo dubbelde, als enckelde Vaten Blick. 48 Vaten Blaeuwsel. 300 Ponden Candy-Suycker. En een menighte Combaersen. Welcke Verkoopinge, zijnde in d'aengeplackte Biljetten gestelt te sullen geschieden op den 12 Ianuary, 1666. nu voorseecker sal worden gedaen op den 19 deser, zijnde Dinghsdagh eerstkomende; waer naer sich elck gelieft te voegen.

#6660112,2 Werdt een yder bekent gemaeckt, dat de nagelaten Weduwe van wylen Mr. Pieter de la Chambre, in sijn leven Francoisse Schoolmeester in de Beverwyck, wil verhuuren hare Huysinghe met alle het School-ghereetschap, staende in de Beverwijck, op de Bree-straet, waer in de voorn: Pieter de la Chambre in sijn Leven een vermaerde Schoole van veele Kost-gangers heeft gehadt, en tot noch toe by Mr. Jaques de la Chambre bewoont werdt: Die daer gadinge in heeft, om het voorn. Huys te huuren, vervoege sich by de voorn. Weduwe, woonende in de Beverwijck, of by Pieter de Mary, woonende tot Amsterdam op de Achter-burgwal, of tot Haerlem, by Joannis de la Chambre, woont in de St. Orsel straet.

#6660112,3 Tot Leeuwaerden, by Hendrick Rintjes en Dominicus Lens, Boeckverkoopers, is ghedruckt en sal uytghegheven werden: De Levendige Christen in de doode Weerelt: zijnde een breede Verhandelingh over des Apostels Woorden Galaten 2. v. 20. In 8 Door Sixtum Drunsvelt, Bedienaer des H. Euangeliums, op de Flecke Ioure.

#6660119,1 Also de Heer Pieter Camerlingh, Doctor in de Medicijne tot Rotterdam, door de Navigatie uyt-gevonden heeft sekere nieuwe Inventie om allerley Vaertuygh van Zee-schepen, als andersints, 't zy kleyn ofte groot, sodanigh te maecken, 't zy by of voor de Windt, so snel en vaerdigh sullen zeylen, datse van geen Schepen, hoe uytsteeckent deselve bezeylt zijn, sullen konnen gevolght werden; en alsoo dito Camerlingh van hare Hoogh Mog: by Octroy vergunt is voor een ghetal van Iaren, soo werdt een yder by desen gewaerschout, hem niemandt sal vervorderen, eenige nieuwe Inventie onderwinden te maken, van eenigh Vaertuygh, 't zy kleyn of groot, buyten weten van de voorsz. Doctor, ende dat op verbeurte van sodanige Boete, in 't voorsz. Octroy vermelt. Ende soo yemandt na dese Konst begerigh is, ofte sodanigh vaertuygh begere, addresseere hem aen den selven. Dus sy een yder gewaerschout.

#6660119,2 Die gadinge heeft, om een Apotheeckers Winckel te koopen, welcke wel voorsien is, kome binnen Breda, op de Haver-marckt, in de Byl, ten Huyse van de Weduwe van Geraert Gobbinx.

#6660123,1 NOTIFICATIE. Wert mits desen aen een yder bekent ghemaeckt, alsoo achter seeckere Cronijckje, gedruckt tot Dordrecht by de Weduwe van Isaacq Reyersz. op't laetste van den Iare 1665. is ghestelt dese odieuse ende valse Clausule: Den Bisschop van Munster heeft een Complot met den Rentmeester Dorreweert en andere Conspirateurs beslooten, op 't Huys te Middachten, omme de Steden van Aernhem en Doesburgh in brant te steecken ende af te loopen: Ende dat bevonden is, soo uyt de gherechtelycke Informatien tot Aernhem, van ende teghens verscheyde Persoonen, selfs aen het Complot ende de Conspiratie van den Bisschop van Munster op de voorsz. 2. Steeden vast geweest zijnde, en op welcke Informatien, ende Confessie daer op gevolght, oock eenige der selver ge-executeert en gestorven zijn, ende om andere Redenen meer, dat het versiert, vals en onwaerachtigh is, dat alsulcken Complot ofte Conspiratie op het selve Huys te Middachten soude zijn beslooten, veel min, dat iemant van den selven Huyse sich daer mede soude hebben in eenigerley wyse bemoeyt, ende dat vervolgens de voorsz. Clausule, in 't regarde van 't Huys te Middachten, nergens anders voor te reputeeren ende te houden is als voor een valsche Leugen ende een atroce Injurie ende Calumnie, gelijck de voorsz, Druckster oock, op den 13 Ianuary, 1666. solemnelijck heeft bekent, ende daer over behoorlijcke satisfactie gegeven: soo werdt derhalven een yegelijck by desen daer van geadverteert, ende insonderheyt alle Druckers ende Boeckverkoopers, met speciale waerschouwinge, dat sy-luyden de voorsz. Cronijckjes, achter verscheyde Almanacken in-gebonden, niet verder met de voorsz. injurieuse ende valsche Clausule sullen hebben te divulgeeren ofte te verkopen, op poene van , anders doende, gehouden te sullen werden voor uytstroyers van een Clausule in een fameus Libel of Pasquil gestelt, ten sake van 't welk in sulcken gevalle by desen wert gheprotesteert van atroce injurien, om deselve honorabelijck ende profitabelijck, in conformite van de beschreven Rechten ende de Placcaten deser Landen, te doen repareren ende beteren, daer ende soo men te raden vinden sal.

#6660123,2 Den 9 February, sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Leffen, verkocht werden, de nagelaten Biblioteecq van Dr. Iohannes Wourdanus.

#6660126,1 De Ed:Mog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, residerende binnen Amsterdam, sijn van meeninge by openbare op veylinge aen de meest daer voor biedende te verkoopen dese navolgende Waren ende Coopmanschappen, door den Heer Luytenant Admirael Cornelis Tromp en de Capiteynen Ioost Verschuer en Iacob Wiltschut, in Zee verovert, als namentlijck: een party rouwe Slesiger Lywaten, rouwe Oosnabrughse Lywaten, ende Westphaelse rouwe Lywaten, Floudoeck, Rollen Packdoeck, ghebleykte Slesiger ende Westphaelsse Lywaten, Parketten, 30 Vaetjes Blick, eenighe Vaten Slesiger Garen, eenige Bonden Vlas, 10 Tonnen Blaeusel, een party Walvis-Baerden, een party Staef-Yser, eenige Bonden Stael, een party Duygen, een party Fiolen-hout, eenige Vaten met Tarruw, eenige Rijse Matten, een party Swartsel, ende een party Spaen tot Scheden van Degens. De Verkopinge sal geschieden op den 1 February, 1666. zijnde Maendagh, des achter-middaghs ten klocke 2 Uren precijs, in de Raedt-kamer van haer Ed:Mog: op 't Princen Hof.

#6660126,2 Tot Amsterdam, by Hans Sevenster, is gedruckt en werdt uyt-gegeven de getergde Proeven van de beschimte Wijsheydt, van 't soet vloeyende Beemsters Landt-spel, met de vrolijcke Klucht, van de hakkelende Vryer. In 4.

#6660126,3 Den 9 February, eerst-komende sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Leffen, Boeckverkoper, by openbare Auctie, verkocht werden de nagelaten Bibliotheecq van zal: Dr. Iohannes Wourdanus, in sijn leven Rector van de Latijnse School ter Gouda, bestaende in vele ongemeene Boecken; als mede verscheyden Silvere en Kopere autentijcke Medalien en andere Rariteyten: waer van de Catalogus kan ghesien werden by verscheyde Boeckverkopers tot Amsterdam, en Ter Gouda by den Notaris Straffintvelt.

#6660126,4 HAERLEMSE PAERDE-MARCKT. De E: Heeren van den Gerechte der Stadt Haerlem, maecken mits desen aen alle Paerde-koopers ende Lief-hebbers bekendt, dat hare E: om redenen daer toe moverende, hebben goet gevonden, voor dese-mael, hare naest-komende Paerde-marckt, die anders op Maendagh den 1 Maert, Nieuwe-stijl, naestkomende soude werden gehouden, te vervroegen en te altereren 8 Dagen voor de voorsz. tijt, namentlijck, op Maendagh den 22 February, deses Jaers 1666. Nieuwe-Stijl: daer toe dan alle Paerde-koopers en Lief-hebbers werden genodigt en versocht, om met haer presentie de voorsz. Marckt op den voorsz. tijdt te willen ver-eeren: Ende sullen die gene, welcke de meer-genoemde Marckt frequenteeren, ghenieten ende gauderen van alle Vryheden, Privilegien ende Immuniteyten, daer mede deselve is geoctroyeert ende vergunt. Ende dese veranderingh van den Tijdt alleen voor desemael, alsoo de andere ende volgende Paerde-Marckten alhier ter Stede, soo in 't Voor-als Naer-Saysoen, op haer voor desen aengestelde Tijdt sullen gehouden werden.

#6660130,1 Wert een yegelijck mits desen bekent ghemaeckt hoe dat is gepractiseert, en noyt diergelyke by yemant uytghevonden, een sekere Inventie van een nieuwe en alreede lange ghemaeckte Instrument, 't welck genaemt werdt: Charcque d'Estonnement, ofte Circul van Verwonderinge; waer mede men soo veel te weegh kan brengen, dat in een uur een Man duysent Tonnen Water kan 5 Voeten hoogh uytwerpen; en met een Paerdt in een Uur vier duysent Tonnen Water. En also voor desen veel luyden haer hebben vermeten, diergelijken en is, soo men seydt, in de molen ghebleven; soo heeft nu Steven Bucquet van haer E: Hoog Mog: Heren Staten Gener: Octroy verkregen voor 25 Iaren: en is het selve werck alrede geapprobeert aen eenige Gedeputeerden. Is 'er iemant, die lust heeft om het principael te sien gaen, die komen binnen de Stadt Delft, by de Kulck, in het St. Anna, ten Huyse van den voornoemden Bucquet.

#6660130,2 HAERLEMSE PAERDE-MARCKT. De E: Heeren van den Gerechte der Stadt Haerlem, maecken mits desen aen alle Paerde-koopers ende Lief-hebbers bekendt, dat hare E: om redenen daer toe moverende, hebben goet gevonden, voor dese-mael, hare naest-komende Paerde-marckt, die anders op Maendagh den 1 Maert, Nieuwe-stijl, naestkomende soude werden gehouden, te vervroegen en te altereren 8 Dagen voor de voorsz. tijt, namentlijck, op Maendagh den 22 February, deses Jaers 1666. Nieuwe-stijl: daer toe dan alle Paerde-koopers en Liefhabbers werden genodigt en versocht, om met haer presentie de voorsz. Marckt op den voorsz. tijdt te willen ver-eeren: Ende sullen die gene, welcke de meer-genoemde Marckt frequenteeren, ghenieten ende gauderen van alle Vryheden, Privilegien ende Immuniteyten, daer mede deselve is geoctroyeert ende vergunt. Ende dese veranderingh van de Tijdt alleen voor desemael, alsoo de andere ende volgende Paerde-Marckten alhier ter Stede, soo in 't Voor-als Naer Saysoen, op haer voor desen aengestelde Tijdt sullen gehouden werden.

#6660202,1 Daer is op Saterdagh, den 30 Ianuary, 1666. een paer Pendanten ghestolen, hangende aen Goude Stifjes, aen een Haire Muts. De Pendanten zijn met Bandelotten, daer in omtrent 32 a 36 Steentjes met Harten genaemt Sesoen-Rosen, achter gheschildert met Bloemen. Die se voorkomen, ghelieftse op te houden, en te brengen by de Knecht van 't Silversmits Gilt tot Amsterdam, sal een goede Ver-eeringe hebben.

#6660202,2 In 's Gravenhage, by Iohan en Pieter Tongerloo, werdt uytgegeven Nieuw Avondt school, waer in de jonge Luyden aen-gewesen ende gegeven werdt Raedt tegen de Liefde, volgens de voornaemste Lessen en Leringen van Ovidius, ghetrocken uyt sijne twee Boeckjes, de Remedio Amoris, en op onse Tyden en Zeden ghepast door Iacob Westerbaen, Heer van Brandwijck. In 4. en in 8.

#6660202,3 Den Raedt in Groeningen gedencken by uytmijninghe te verkoopen een quantiteyt Yperen-Bomen, leggende in de Dwenger, ten Westen het Schuyten diep, als oock achter het Zuyder Kerck-hof, op Couditien, die voor ghelesen sullen worden, op Maendagh, den 12 February ouden Styl, 1666.

#6660202,4 Tot Rotterdam, by Arnout Laers, is gedruckt: Apollos, ofte zedige Verantwoorder voor de Leere der Gereformeerde Kercke: uyt de H. Schriftuure, tegen de uytvluchten van allerley Partyen. Als mede tegen allerley tegenwerpingen uyt de Schrifture; en Instantien, waer door deselvige leer werdt bestreden. Samengestelt, door P. Franciscus Ridderus, Predicant tot Rotterdam. In 4.

#6660202,5 HAERLEMSE PAERDE-MARCKT. De E: Heeren van den Gerechte der Stadt Haerlem, maecken mits desen aen alle Paerde-koopers ende Lief-hebeers bekendt, dat hare E: om redenen daer toe moverende, hebben goet gevonden, voor dese-mael, hare naest-komende Paerde-marckt, die anders op Maendagh den 1 Maert, Nieuwe-stijl, naestkomende soude werden gehouden, te vervroegen en te altereren 8 Dagen voor de voorsz. tijt, namentlijck, op Maendagh den 22 February, deses Jaers 1666. Nieuwe-stijl: daer toe dan alle Paerde-koopers en Lief-hebbers werden genodigt en versocht, om met haer presentie de voorsz. Marckt op den voorsz. tijdt te willen ver-eeren: Ende sullen die gene, welcke de meer-genoemde Marckt frequenteeren, ghenieten ende gauderen van alle Vryheden, Privilegien ende Immuniteyten, daer mede deselve is geoctroyeert ende vergunt. Ende dese veranderingh van den Tijdt alleen voor desemael, alsoo de andere ende volgende Paerde-Marckten alhier ter Stede, soo in 't Voor-als Naer Saysoen, op haer voor desen aengestelde Tijdt sullen gehouden werden.

#6660206,1 De Magistraet der Stadt Leeuwaerden laet een ieder weten, dat de Paerdemarckt op St. Geertruyt, zijnde den 17 Maert, sal continueren.

#6660213,1 Tot Schiedam, by Laurens van der Wiel, is gedruckt en wert uytgegeven: Harmonia, dat is, Eendrachtigh Verhaal en Verbaal van de vier H. Euangelisten, aengaende het Lijden en Sterven, en het Opstaen en ten Hemel varen onses Heeren Iesu Christi; tot dienst van de Gemeente van Schiedam. Door L. Meysterum, Predicant aldaar. In 8.

#6660213,2 De Weduwe van de Heer Pieter Splinter zalig: in sijn Leven Burgermeester in 's Gravenhaghe, presenteert te verkoopen een schoone welgestoffeerde Apothekers Winckel, met sijn toe-behooren. Iemant gadinghe in deselve hebbende, addressere sigh aen de voorsz. Weduwe in 's Gravenhage, resideerende op de Marckt, welcke een ieder goedt bescheydt sal doen.

#6660213,3 Tot Enckhuysen, by Iacob P[.]lensteyn en Ian Lelyvelt, werdt uytgegeven: C.I. Wits Stichtelijcke Bedenckinge, Onledige Ledigheydt, Stichtelijcke Tijtkortinghe, bestaende in aendachtighe Gesangen, leerlijkcke History Sanghs Gedichten, en sedighe Bruylofts Liederen. De sevenden Druck grootelijckx verbetert, en omtrent een vierendeel vermeerdert. In 8. Verrijkt met nieuwe Musijck Verse. Zijn mede te bekomen by de Weduwe van Teunis Iacobsz. op 't Water, in de Lootsman.

#6660216,1 Men laet een yeder weten, dat de E. Heeren Geheym-Raedt en Dijckx Gedeputeerden van het Nieuwe-Bilt,in Vrieslandt, ghedencken te besteden de Dempinghe van het ingebroocken Gat in hare Zee-dijck nevens het Wester Bilt. Wie gadinghe maeckt, de voorsz. Dempinge aen te nemen, vervoeghe sigh Maendagh den 19 February Oude Stijl, precijs ten 9 Uren voor Noen, nevens des Strandt-Meesters Huys op den Dijck, en nemen aen volgens de Articulen de Comperanten tevooren gelesen te worden.

#6660220,1 Also de Achtb: Heeren van de Magristraet tot Goude bericht zijn gheworden, by abuys van den Almanach desen Iare, ter selver Stede ghedruckt, gestelt is, d'ordinary Vaste-marckt naer ouder ghewoonte soude werden gehouden op den 22 Maert deses Iaers 1666 en by voorgangene Resolutie van de welgemelte Heeren, in den Iare 1664 geresolveert is, de voorsz. Marckt in toekomende soude hebben in te gaen op den eersten Maendagh in Maert. Werdt by desen een iegelijck genotificeert, dat de voorsz. Marckt desen Iare sal hebben in te gaen op den 1 Maert, zijnde op Maendagh, ende voort Iaerlijckx op d'eerste Maendagh der selver Maendt.

#6660220,2 Borgermeesteren en Raedt in Groeningen, notificeren hier mede alle Heeren en Cooplieden, datse hebben beraemt een sekere Weeck-markt, tot gerief der binnen-en uyt-landtse Cooplieden, om allerhande Waren Boter, Kaes, Tarwe, Rogghe, Garst, Haver, als anders, vryelijck in te veylen, en in en uyt te varen, en te versenden na ieders believen: en heeft sijn begin genomen met d'eerste Donderdagh in February, 1666. en soo vervolgens alle Weecken.

#6660223,1 Men adverteert mits desen, dat van den eersten Maert verstaende de Nacht-schuyt van Leyden op Delft, en van Delft op Leyden, vertreckende 's Nachts ten 11 Uren, weder continueel alle Nachten sal varen, en blijven varen.

#6660227,1 Borgermeesteren en Raedt in Groeningen, notificeren hier mede alle Heeren en Cooplieden, datse hebben beraemt een sekere Weeckmarckt, tot gerief der binnen-en uyt-landse Cooplieden, om allerhande Waren Boter, Kaes, Tarwe, Rogghe, Garst, Haver, als anders, vryelijck in te veylen, en in en uyt te varen, en te versenden na ieders believen: en heeft sijn begin genomen met d'eerste Donderdagh in February, 1666. en soo vervolgens alle Weecken.

#6660302,1 De Ed:Mog: Heeren Gecommitteerde Raden der Admiraliteyt, residerende binnen Amsterdam, sullen op Donderdagh, den 4 Maert 1666. na den Middagh, ten Huyse van Ian Ronge, in de Zee-Ridber, by de Oude-zijdts Arms-brugh, verkoopen een Engelsch Pinas Scheepje, de Ioan ghenaemt, nevens de gheladen Goederen, wesende 120000 Pondt Backeljau-vis, een party Duygen en een party Klap-hout, genomen by den Commissie-vaerder Wybrant Byloo. ** Hare Ed:Mog: sullen oock verkoopen op Maendagh, den 8 Maert, 1666, des Morgens, in de Raedtkamer, of der selver Vertreck, op 't Princen-hof, de Goederen en Coopmanschappen, by Capiteyn Gosky in Zee verovert, als 1800 Stucks Osnabrughse Lywaten, 2000 Stuckx Slesiger Lywaet, een party Henne-doeck, Rol-doeck, gekepert Doeck,, wit Silesiger Lywaet, Flou-doeck, Westphaels Lywaet, Pack-doeck, Garen, Wolle Koussen, Parketten, eenige Bonden Stael, 51 Vaetjes Blick, een party Swarp Fiolen-hout, Schotdeeltjens als andere Coopmanschappen, 2 Sackerdanen-houte Tafels, 2 Baeltjens Senebladeren, 1 Baeltjen Curcuma en 2 Baeltjes Turbit.

#6660302,2 Tot Aernhem, by Iohan Frederich Hagen, wordt uytgegeven Gerard Feltma ni Tractatus de Iure in Re ad Rem. In 12.

#6660302,3 Tot Leyden, by Ioannis van Gelder, Boeckverkoper, op de Lange Brugh, is gedruckt en werdt uyt-gegeven: Levini Lemnii, Medici Ziizaei, de Miraculis occultis Naturae, Lib. IV. Editio ultima, prioribus mendatior & correctior.

#6660306,1 De Ed:Mog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt residerende binnen Amsterdam, sullen verkoopen op Maendagh, de 8 Maert 1666 des Morgens, in de Raedtkamer, of der selve Vertreck, op 't Princen-hof, de Goederen en Coopmanschappen, by Capiteyn Gosky, in Zee verovert, als 1800 Stuckx Osnabrughse Lywaten, 2000 Stucksx Slesiger Lywaet, een party Henne-doeck, Roldoeck, gekepert Doeck, wit Silesiger Lywater, Flou-doeck, Westphaels Lywaet, Pack-doeck, Garen, Wolle Kousen, Parketten, eenighe Bonden Stael, 51 Vaetjes Blick, een party Swanp Fiolen-hout, Schotdeeltjens als andere Coopmanschappen, 2 Sackerdanen-houte Tafels, 2 Baeltjens Senebladeren, 1 Baeltjen Curcuma en 2 Baeltjes Turbit.

#6660306,2 In 's Gravenhage, by Iohan en Pieter Tongerloo, werdt uytgegeven: Nieuw Avondt school, waer in de jonge Luyden aen-gewesen ende gegeven werdt Raedt tegen de Liefde, volgens de voornaemste Lessen en Leringen van Ovidius, ghetrocken uyt sijne twee Boeckjes, de Remedio Amoris, en op onse Tyden en Zeden ghepast door Iacob Westerbaen, Heer van Brandwijck. In 4 en in 8.

#6660309,1 Tot Gorcum, by Paulus Vinck, werdt uytghegeven, Gisberti Voetis Theol in Acad. Ultraj Profest Diatriba de Coelo Beatorum adjunctus est ob materiae [.]ffinitatem, Disputatio de Bis-mortuis, autore Georgio C. Comarino Theol. Doct. & in illustri Schola Debrecina Professore. ** Item, Joannis Feri Concionatoris Mogun[.]ini Sacro-Sancta Passionis Salvatoris Nostri Iesu Christi Historia, ex Quatuor Euangelistis Studiose Concinnata, & in quatuor pareres rite distincta. Accesserunt ad calcem Tabulae Analyticae aliquot in Passionem: Authore Arnolde Montano In 12.

#6660309,2 By Iosua Rex, Boeckbinder werdt voor de twedemael uytgegeven, De Hoop van Israel, beschreven door Menassah Ben Israel, Hebreeuws Godsgeleerde en Wysbegeer.

#6660309,3 Tot Leeuwaerden, by Hendrick Rin[.]ins is gedruckt en werdt uytgegeven, De levendighe Christus en de dode Werelt, of een brede Verklaringe van 't Geestelijcke Leven der waerlijck Wedergeborene. Beschreven door Sixtum Brunsvelt, Bedienaer des H. Euangeliums, op de Ioure.

#6660309,4 t'Amsterdam, by Iohannis van Someren, Boeckverkooper op den Dam, in Perkins, is ghedruckt en werdt uytghegeven: Drievoudighe Grondtslagh. 1. De Verootmoedigingh weghens de Sonde. 2. De Moetgrijpinge wegens de Genade. 3. Danckbaerheyt weghens Gods Voorsorge Voor-gestelt in drie leersame Verhandelingen, over drie heerlijcke Texten der H. Schrift: Psalm 19. v. 13 14. Jesaia 55. v. 1. 2 3. Psalm 23 geheel. In't Engelsch beschreven door den hoogh gheleerden Mr. Obadias Sedgwick. En nu in't Neerduyts vertaelt. In quarto. ** Ejusdem, Theologie elenchtico Diadactico Practice Prodronnus tribus Speciminibus. De 1. Creatione Hominis. 2 De Humilitate & Superbia erga Deum. 3. De Conversatinne cum Deo Perpetuum trium supra dictarum Partium in singulis Theologiae locis Exemplis ostendens Auctore Petro van Mastricht. V.D.M. In quarto. ** Item [...] drie [...] In Octavo.

#6660313,1 Tot Uytrecht, by Gysbert van Zijl, wordt uytgegeven: Cypriant Regneriat Osterga, Censura Belgica Seu nove Notoe & animadversiones in duodecim Libros codicis. In Quarto. ** Item, Abrahamia Wesel Icti. Commentarius ad novellas constiutiones Ultrajectinas. In Quarto. ** Item, Manuductio ad Coelum, Auct: D Ioanne Bona, Abbate, &c.

#6660313,2 Men laet een yder weten, als dat de Erf-genamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht.

#6660316,1 Werdt een yder bekent gemaeckt, dat tot Dordrecht uyt seecker Huys gestolen is een party Iuweelen, bestaende in 606 groote Peerlen, noch 300 en in de 60 van kleynder soorte noch 400 Peerlen wat kleynder als de voorgaende, twee Pointsons, daer in yder drie Fazet-steenen in zijn, omset met kleyne Fazetten en Tafel-steentjens, een Fazet-ring swart gemalieert, een Tafal-ring blaeuw gemalieert, een Tafel-ringetie swart gemalieert, een Robijn ringetie met Coleuren ghemalieert, twee goude Oreilietten, of Oor ringhen, met Schroefjens. Die de voorsz. Iuweelen ofte eenighe van de selve sal weeten aen te wijsen ofte te achterhaelen, addressere sigh tot Dordrecht aen Iasper en Iohannis Goris, tot Haerlem aen Abraham Casteleyn, tot Amsterdam aen de Beurs-Knecht, sal een goede Vereeringe genieten.

#6660316,2 Op den 10 Maert, 1666 omtrent Midder-nacht, en een Canon schoot boven de Kille, by stercke Ebbe, is ongeluckigh over Boort ghevallen seker Iongman, Out 21 Iaren, kortachigh en ghedrongen van Statuere, met swartachtigh gekrult Hayr, aen-hebbende een swart Kleedt, donckere couleurde Rock, om gordt met een bruyne paerse zijde Gordel, en graeuwe Schoenen aen met silvere Gespen: wie des selfs Lichaem sal komen te vinden, laete het naer behooren rusten, en brengen sulckx sonder dilay tot Leyden, sich addresserende aen Willem van Heemskerck, over de Laecken-halle aldaer, sal, boven alle gedane verschot, genieten een Somme van 200 Gulden.

#6660316,3 Op Saterdag. zijnde den 20 Maert, sal tot Leyden, by Thomas Hoorn, Boeckverkooper een Auctie gehouden werden van veel raere Boecken, bestaende in verscheyde Talen, Faculteyten, omtrent van 10 a 11 Bladeren: de Catalogus zijn tot Amsterdam te vinden, by Abraham Wolfgangh ende Pierre le Grand, Boeckverkoopers, by de Beurs: tot Uytrecht, by Akersdijck: tot Rotterdam, by Arnoldus Laers: tot 's Gravenhage by Theod: Daerkant, op de Zael, &c.

#6660320,1 t'Amsterdam, by Frans Kuyper, op de Braeck, in de Drie hoeckstraet, is ghedruckt en werdt uytgegeven: Daniel van Breens Verklaringe over het Boeck Iobs, en de Openbaringhe Iohannis, noyt in het Nederduyts gedruckt: met des selfs Tractaet van het Triumpherende Rijck Iesu Christi. In 4. Als mede Laurentius Klinckhamers Verdedigingh van de Vryheyt van Spreecken in de Ghemeente der Christenen, tegen Isacus Pontanus, Remonstrants Predicant tot Amsterdam .

#6660320,2 Burgermeesteren, Schepenen en Raeden der Stadt Campen, maecken by desen bekent alle Cooplieden, hoe dat haer Ed: met haer Achtbare Gemeente hebben goetgevonden, Iaerlijcks in hare Stadt te doen houden twee Marckten van magere beesten, de eene op Maendag en Dingsdagh voor Palm-Sondagh, en de tweede op Dinghsdagh en Woensdagh naer Paesschen, waer toe de Plaetse buyten aen den Yssel op de Welle is gheprepareert, sullende op die selve Maerckt-dagen alle Cooplieden met hare Beesten vry sijn van Tollen en Brugge Gelden, waer naer een yder hem kan reguleeren.

#6660320,3 Tot Uytrecht, by Gysbert van Zijl, wordt uytgegeven, Cypriani Regneri ab Osterga, Censura Belgica, Seu nove Notae & animad versiones in duodeciam Libros codicis. In Quarto. ** Item, Abrahamia Wesel Icti. Commentarius ad novellas constitutiones Ultrajectinas. In Quarto. ** Item, Manuductio ad Coelum, Auct: D. Ioanne Bona, Abbate, &c In 8.

#6660320,4 [?] Tot Rotterdam, by Iohannes Neranus, zijn de Engelsse en Munstersse Krakeelen weer herdruckt, veel verbetert ende vermeerdert by d'Auth.

#6660323,1 De Weduwe van wijlen Hendrick van Marcken zalig: begeert op Woensdagh den 14 April, 1666. voor de Middagh, ten haren Huyse, staende binnen Haerlem, op de Marckt, te verkopen alle des selfs naergelaten Winkelgoet, bestaende in vele Nederduytse, Latijnse, Fransse en andere gebonden en ongebondene Boecken, gelijck uyt de Catalogus te sien is: Vorder Papieren, Voorschrift Platen, en 't geen vorder tot de Winkel behoort, als mede de Gereetschappen.

#6660323,2 t'Amsterdam, by Hieronymus Sweerts, is gedruckt en word uyt-gegeven, de Gekruycighde Christus, of 35 Texten van 't Lijden Christi: waer in het selve geleerdelijck beschreven, troostelijck toe-gepast, ende met ziel roerende Gebeden besloten wort. Door I. Martinus. In 8. ** Item, al de Historien van Herodoot den Halikarnasses, d'oudste onder al de History schrijvers: vervolgende de Historien der Propheten, daer de selve eyndighen, en beschrijvende d'aeloude en gedenckwaerdighste Geschiedenissen der Griecksche, Persiaense en Egyptise Monarchien: tot groote verlichtinge en bevestinge van de Schriften der Propheten. Nu eerst uyt het Griecks vertaelt door Dr. O. Dapper. In 4.

#6660323,3 t'Amsterdam, by Marcus Willemsz. Doornick, Boeckverkooper, op de Middeldam, in 't Comptoir-Inct-vat, is gedruckt en werdt uytgegeven: De verstandige Hovenier, over de 12 Maenden van 't Iaer. Beschrijft, hoe men op de beste en bequaemste manier sal Hoven, Tuynen, Lusthoven en Boomgaerden ver-ordonneeren, bereyden, beplanten en bezaeyen. Als mede, hoe men allerhande Ooft en Fruyt, Kruyden en Bloemen, Wortelen en Zaden, op sijn behoorlijcke Tijdt sal vergaderen en bewaren, en van haer Natuur, Aert, Deught, Kracht en Werckinge, nodigh tot het gebruyck, seer dienstigh voor alle den genen, die geerne schoone Vruchten en groot profijt souden trecken. Als oock vermeerdert met een noodighe en gherieffelijcke Medicijn-winckel, daer in veel nutte en natuurlijcke Secreten zijn te vinden voor allerhande gebreken.

#6660323,4 Tot Amsterdam, by Hans Sevenster is gedruckt en wort uyt gegeven: De geterghde Proeven van de Beschimpte Wysheydt, van 't soetvloeyende Beemsters Landt-spel; met de vrolicke Klucht van de Hackelende Vryer. In 4.

#6660327,1 De Weduwe van wijlen Hendrick van Marcken zalig: begeert op Woensdagh den 14 April, 1666. voor de Middagh, ten haren Huyse, staende binnen Haerlem, op de Marckt, te verkopen alle der selfs naergelaten Winkelgoet, bestaende in vele Nederduytse, Latijnse, Fransse en andere gebonden en ongebondene Boecken, gelijck uyt de Catalogus te sien is: Vorder Papieren, Voorschrift Platen, en 't geen vorder tot de Winkel behoort, als mede de Gereetschappen.

#6660330,1 Alsoo op den 14 deser Maendt Meert, tot Haerlem, buyten de Kruyspoort, van den Palfrenier Anthony van der Pol, is gehuurt een Carstanje bruyn Ruyn Paert, met een druypende Kol, met een Staert, met een Snuyt, met een Zadel, aen een onbekent Persoon, hebbende als een reysende Bode, 't Wapen van den Haegh op sijn Borst: en sedert niet weder te recht gekomen zijnde, werdt belooft, dat die 't voorsz. Paert te recht brenght, of aen gemelte Antony weet aen te wijsen, eerlijck sal werden geloont.

#6660330,2 Tot Leyden, by Sybrant Verruhert, en Iohannis van der Brugghe Boeckverkoopers, werdt ghedruckt en sal in 't kort uytgegeven werden Kerckelijcke Historie, van 't begin des Werelts tot het Iaer 1666. waer in verhandelt wert de opkomst aller Ketteren, en hare bysondere Leerpoincten, beneffens alle Scheuringen en Vervolgingen der Kercke tsedert dien tijt: Waer achter by gevoeght is een kort vertoogh aller Regeeringe des Wereldts, dienende tot een inleydingh van een alghemeene Historie. Door Georgius Hornius, Professor der Historie in de Academie van Leyden. Uyt het Latijn in 't Nederduyts vertaelt.

#6660330,3 In 's Gravenhage, by Iohannes Tongerloo, Boeckverkooper, Werdt uytgegeven den vrijen Handel ter Zee, voor de Vereenigde Nederlanden, ofte een klaer Bewijs, dat des selfs Ingeseten, so wel recht hebben, om hare Visserijen en Coophandel, &c. voort te setten, als die van Engelandt selfs, of eenige andere Rijcken ter Wereldt, &c. In quarto.

#6660330,4 t'Amsterdam, ten Huyse van den E: Heer Doctor Wilhelmus Piso sullen den 5 April verkocht werden de naergelaten (en in verscheyden Talen en Faculteyten) Boecken van den Heer Matheus Spranger, in sijn Leven der beyden Rechten Doctor, waer van de Catalogue te bekomen zijn t'Amsterdam by Pieter van den Bergh op de Heere-gracht, in de Bergh Pernas: Tot Leyden by de Hackens en Gaasbeecks: t'Uytrecht by Hendrick Versteegh en Gijsbert van Zijl: in den Haegh by de Stuykers en Deurkant: tot Rotterdam by Iacobus Neranus en Arnout Leers en by verscheyde Boeckverkoopers in diverse Steden.

#6660406,1 t'Amsterdam by Abraham van den Burgh, Boeckverkooper in Ian Roon poorts Toren-steegh, in de Gereformeerde Catechismus, is herdruckt en wert uytgegeven: Rudolphi Petri Enge Poorte, ofte Wegh der Saligheyt. Voorgestelt in Geestelijcke Meditatien over eenige by sondere Texten der H. Schrift. in 4. ** Item, het derde deel van den Euangelischen Arent, ofte uytleggingh over byna vier achtereen volgende Capittelen des H. Euangeliums Ioannis, beginnende met het II. Cap. en eyndigende met het 24. v. des 14 Capittels. Den tweden Druck. Door den selfden Autheur. In 4. ** Item. de wijse Koopman ofte Tijdt-kooper,vergadert uyt de treffelijcke Meditatien van den hoog-geleerden Ioannes Penon, over Ephos[..] 5. vers 15. En Tafereels-wijse gestelt door H.V. In Plano. ** Wert mede by den selven gedruckt en uytgegeven: Hadriani Visscheri Paesschen-feest der Christelijcke Kercke, ofte Verklaringhe over de Historie van de Opstandinge Iesus Christi,uyt alle de vier Euangelisten. Den tweden Druck. In 8.

#6660406,2 's Gravenhage, by Christoffel en Iasper Dol, Boeckverkoopers, wert uytgegeven: Turckse Slavernye, beschreven door Emanuel de Ayranda, soo hy selfs die geleden heeft: Mitsgaders, verscheyde particuliere en vermaeckelijcke Verhalingen van veelderhande dingen die geschiet zijn, terwijl hy in Slavernye is geweest. Als mede, de verschrickelijcke maniere van Justitie, by die van Algiers gebruycklijck. Seer aengenaam te lesen voor alle curieuse Persoonen, ende nootsakelijck voor alle Zee-varende Luyden, om te weten, waer na sy in soodanigen ongeluck sich hebben te reguleren. In Twaelve.

#6660406,3 Tot Uytrecht, sal op Maendagh, den 2 oude, ende den 12 nieuwe-styl, verkocht werden, de vermaerde Biblioteecq van Mr. Iohan Heurnius, in zijn Leven Raedt ordinaris van 't Hof van Uytrecht, waer in seer veel fraeye Boecken sijn, blyckende by de Catalogus.

#6660410,1 De Regeerders van Schorel maken een yder bekent, dat hare magere Beeste-marckt, die altijdt ghehouden is op Maendagh, daeghs na Palm-Sondagh, en nu op den 19 April 1666. ghehouden sal werden, ende dat deselve Regenten, tot verbeteringh van deselve Marckt gekeurt hebben, dat alle hare Ingesetenen hare Koe-beesten, Schapen ende Varckens die sy willen verkoopen, aldaer moeten presenteren, op seeckere pene ende sullen alle Koopluyden ende andere deselve Marckt frequenterende, vinden goede gelegentheyt, ende genieten soodanige vryscheyt als behoort, ende mogen met hare Beesten vetrecken alst haer gelieft.

#6660417,1 Op Maendagh, den 12 April, 1666. is tot Haerlem, ten Huyse van Hendrick Zegersz. van der Sprangh, Commissaris van de Haegse Wagens, door een Persoon, grys van Hair en Baert, hebbende een Greyne Kleet aen, Ponjetjes op sijn Handen, en een kleyn Befjen en met Parel-Akertjes daer in, ghestolen een Stuck Ras de Cipre, met swarte Kanten, grofachtigh van Draet, langh 46 en een half Ellen, breet een El; en noch een Lap Tours van 14 Ellen, breet 1 en een vierendeel Ellen, met swarte Kanten. Die het selve weet te recht te brengen, sal met een goede Ver-eeringe geloont werden.

#6660417,2 Tot Hoorn, by Simon Poelenburgh Boeckverkooper, op 't Oost, in de Staten Bibel, wort uytgegeven een Testament en Psalmboeck in 8. gedruckt met eene nieuwe Letter, op suyver en vast Papier, seer curieus, alles na ordre van Cornelis de Leeuw, het Testament tot meerder ghemack en gerief, met korte regelen op twee colommen, Bibelsgewijse: het Psalmboeck op een sleutel, na de beste correctie; voor een civile prijs. Sy zijn oock te bekomen tot Amsterdam, by de Weduwe van Ian Hendricks Boom Boeckverkoopsters, op de Cingel by Ian-Roon-Poorts Toorn.

#6660417,3 Tot Leyden, by Salomon Wagenaer, Boeckverkooper, wordt uytgegeven Henr. Bruyno: Mengel-Moes, van verscheyde Gedichten; op allerhande voor-vallende saecken. Begreepen in Twee Deelen. In 8. ** Item, Iohannis Heuroii Ultrajectini Institutiones Medicinae. Editio Ultima, prioribus longe emendiator, & auctior. In 12.

#6660420,1 De Ed: Mogende Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, resideerende binnen Enckhuysen, laten by desen een yegelijck weten, dat haer Ed:Mog: op Saterdagh nae den Middagh, zijnde den 24 deser lopende Maent April, sullen verkoopen, tot Hoorn, op haer Hof, ten behoeve van dien daer toe gerechtigt zijn, dese na-volgende Goederen: 20 Sacken Enghelse Wolle. 17 kleyne Sackjes witte Peper. 16 dito Sackjes Worm-kruydt. 3 Tonnen Broodt-Suycker. 6 Smal-tonnen Moscovados Suycker. 1 Smalle-ton met witte Poeyer-Suycker. 20 halve Smal-tonnen Suycker, 21 Vierendeels met dito Suycker. 20 Kinnetjes dito Suycker. 11 halve Kinnetjes dito Suycker, 20 Kasjes roode Stock-Suycker. 1 dito met witte Stock-suycker. Noch 40 a 42 Papieren met roode Stock suyker. In Zee verovert, ende tot Hoorn op-gebracht, by Capiteyn Adriaen Decker, varende met Commissie van Retorsie.

#6660420,2 t'Amsterdam, by Pieter Timmers, Boekverkooper en Boekdrukker, woonende in de Kalver-straet by de Osse Sluys, is gedrukt Puik van Lelien en Roosen: dat is, Christelicke Gedachten, van den Doorluchtighen Franschen Heer de la Montagne, Ontknoopte Bedenckingen van Artur Warwik: Zedelicke en Heylighe Op merckingen van Jos Hall. ** Voorts (nieuwlicks by-gevoeght) de Characters Zedelijke en Goddelijke van N.Breton. In 12. ** Idem, het Specie en Rabath Boeckje van Mr. Iohannis Maes, in sijn leven vermaert Reken-meester, op nieuws ghecorrigeert. Noch zijn by den selven te bekomen, den Donderslagh der Godloosen. Door C N. Den Welrieckenden en Hertsterckenden Balsem vloeyende uyt den Boom des Levens, gevende den Ellendighen Mensch gevallen in de doodt wederom het leven. Door Cornelis van Niel.

#6660420,3 Tot Gorinchem, by Pauli Vink, Boeckverkooper, wort uytgegeven Dn. Hect. Felicii Jurisconsulti Italiae Praeclarissimi, Tractatus desideratissianus de Communione seu Societate, deque Lucro item ac Quaestu. Dimno itidem ac Expensis, Primum in Germania ac Angelo Felicio Auctoris filio L.L. Candidato publici juris factus. Omnibus tum in Scholis tum in foro versantibus utilis ac necessarius. Accessit demum Indes rerum, verborum ac materiarum locupletissimus. Nunc denuo in lucem editus. Cum notis & additionib H. Boxellii I.C. In 4.

#6660424,1 Burgemeesteren ende Regeerders der Stede Purmerende, laten mitsdesen een yegelijck weten, dat dewijle het op Woensdagh na den 1 Mey, zijnde den 5 der selver Maendt, Bede-dagh wesen sal, de ordinaris Paerde-Marckt, die anders op dien Dagh soude zijn, nu gehouden sal werden daeghs daer aen, zijnde Donderdagh den 6 dito; ende de Koey ende Osse-marckt niet op den 5. (gelijck in sommighe Almanachen qualijck staet) maer op Maendagh en Dinghsdagh daer bevoren, zijnde den 3 en 4 derselver Maendt.

#6660424,2 Tot Haerlem, by Ambrosius Vermerck, Boeckdrucker, inde lange Bagyne-straet, in de Vrye Druck, is gedruckt ende wordt uytgegeven, Beschryvinge van oudt-en nieuw-Dordreght, behelsende des selfs Opkomst, Voort-gangh ende Regeringe, loop ende verloop van den Rhijn, Wael, Maes, Dubbel ende Stryene, met een Kaerte van den ouden loop der selver Rivieren. Door Jacob van Oudenhoven, met Privilegie in 12.

#6660424,3 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn is ghedruckt het 16 Deel van den Hollandtsen Mercurius. ** Idem de 16 Deelen compleet, beginnende van het 't Iaer 1650 tot 1666, met Platen voorsien. In 4.

#6660427,1 Den 11 Mey aenstaende, nieuwe Stijl, sullen verscheyde rare en uytnemende Konst-boecken en Teeckeninghen, mitsgaders andere Boecken, Platen, Schilderyen en Caerten, verkocht worden tot Uytrecht, naergelaten by Herman Specht, in sijn Leven Boeck-en Kunst-verkooper aldaer. Tot de Weduwe, daer dit alles verkocht sal werden, is de Catalogus te vinden, woonende t'Uytrecht, achter 't Stadhuys.

#6660427,2 t'Amsterdam, by Baltes Boeckholt, op 't hoeckje van de Niezel, is gedruckt en wordt uytgegeven: Vertroostingen der Geloviger Zielen, tegens de schrickinge des Doodts, zijnde een Voor-bereydinge, om wel te sterven. In 't Frans beschreven door Charles Drellincourt, en in 't Neerlants vertaelt door Iosua Sanderus, desen laetsten Druck van merckelijcke Druckfouten gezuyvert. ** Item, Vrage en Bedenckeninge op 't Vader onse, door Richard Baker, en vertolckt door Ian de Bruno de Ionge; een Werck, streckende tot Verwonderingh der wijse, en bericht der eenvoudige: den 6 Druck, van nieuws oversien na 't origineel exempelaer, en achter by ghevoegt de Dagelijckse Gebeden van den selven Autheur. ** Item, het Leven van den doortrapten en drolligen Fielt Biscayer. ** Item, de beseten Wereldt of d'ontbonden Duyvel.

#6660427,3 Op den 27 en 28 April 1666, zijnde Dinghsdagh en Woensdagh na Paesschen, sullen tot Alcmaer, in de Zyl straet, ten Huyse van Abraham Haldermont, verkocht werden een goede quantiteyt Duytse, Latijnse, Fransse en andere rare ghebonden Boecken, in verscheyde Faculteyten, by de welcke de Cataloguen zijn te bekomen.

#6660427,4 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Gouda notificeeren en maecken een yegelijck by desen bekent, hoe dat op den 10 Mey 1666. aenkomende binnen de gemelte Stadt van der Gouda gehouden sal worden een vrye Paerdemarckt, geduerende 3 Dagen aen malkanderen, gevende een yeder een sterck vast vry-geley om de selve Marckt, te moghen frequenteren: en de sullen de Paerde-koopers, komende met hare koppel Paerden alhier ter Marckt, van Stadts wegen gegeven worden vry Ruygh-Voeder voor deselve haer Paerden, gheduyrende de voorsz. Marckt; waer na een yder sigh sal konnen reguleeren.

#6660501,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Gouda notificeeren en maecken een yegelijck by desen bekent, hoe dat op den 10 Mey 1666. aenkomende binnen de gemelte Stadt van der Gouda gehouden sal worden een vrye Paerdemarckt, geduerende 3 Dagen aen malkanderen, gevende een yeder een sterck vast vry-geley om de selve Marckt, te moghen frequenteren: en de sullen de Paerde-koopers, komende met hare koppel Paerden alhier ter Marckt, van Stadts wegen gegeven worden vry Ruygh-Voeder voor deselve haer Paerden, gheduyrende de voorsz. Marckt; waer na een yder sigh sal konnen reguleeren.

#6660501,2 Tot Rotterdam, by Ioannes Borstius, Boeckverkooper op de groote Marckt, is gedruckt en werdt uytgegeven: De Tafel des Heeren ofte Drie-Weeckse Samen-Spraeck, tusschen Lazarus, Maria en Martha, Over de Voorbereydinghe tot des Heeren Heylige Avondtmaal. Door Franciscus Ridderus. In Drie Deelen Compleet.

#6660501,3 t'Amsterdam, by Frans Kuyper, op de Braeck, in de Drie hoeckstraet, is ghedruckt en werdt uytgegeven; Daniel van Breens Verklaringe over het Boeck Iobs, en de Openbaringhe Iohannis, noyt in het Nederduyts gedruckt: met des selfs Tractaet van het Triumpherende Rijck Iesu Christi. In 4. ** Als mede Laurentius Klinckhamers Verdedigingh van de Vryheyt van Spreecken in de Ghemeente der Christenen, tegen Isacus Pontanus, Remonstrants Predicant tot Amsterdam.

#6660501,4 Burgemeesteren ende Regeerders der Stede Purmerende, laten mitsdesen een yegelijck weten, dat dewijle het op Woensdagh na den 1 Mey, zijnde den 5 der selver Maendt, Bede-dagh wesen sal, de ordinaris Paerde marckt, die anders op dien Dagh soude zijn, nu gehouden sal werden daeghs daer aen, zijnde Donderdagh den 6 dito; ende de Koey ende Osse marckt niet op den 5 (gelijck in sommighe Almanachen qualijck staet) maer op Maendagh en Dinghsdagh daer bevoren, zijnde den 3 en 4 derselver Maendt.

#6660504,1 t'Amsterdam, by Iohannis, van Someren, Boeckverkooper op den Dam, in Perkins, is ghedruckt en werdt uytghegeven: Drievoudigen Grondtslagh. 1. De Verootmoedigingh weghens de Sonde. 2. De Moetgrijpinge wegens de Genade. 3. Danckbaerheyt weghens Gods Voorsorge. Voorgestelt in drie leersame Verhandelinghen, over drie heerlijcke Texten der H. Schrift: Psalm 19.v.13.14. Iesaia 55.v.1.2.3. Psalm 23 geheel. In 't Engelsch beschreven door den hoogh gheleerden Mr. Obadias Sedgwick. En nu in 't Neerduyts vertaelt. ** Ejusdem, Theologie Diadactico elenchtico Practice Prodonnus tribus speciminibus. De I. Creationis Hominis. 2. De Humilitate & Superbia erga Deum. 3. De Conversatione cum Deo Perpetuum trium supra dictarum Partium in singulis Theologiae locis Exemplis ostendens, Actore Petro van Mastricht. V.D.M. In quarto.

#6660504,2 Tot Gorinchem, by Pauli Vink, Boeckverkooper, wort uytgegeven Dn. Hect. Felicii Jurisconsulti Italiae Praeclarissimi, Tractatus desideratissimus de Communione seu Societate, de que Lucro item ac Quaestu, Damno itidem ac Expensis, Primum in Germania ab Angelo Felicio Auctoris filio L.L. Candidato publici juris factus. Omnibus tum in Scholis tum in foro versantibus utilis ac necessarius. Accessit demum Index rerum, verborum ac materiarum locupletissimus. Nunc denuo in lucem editus. Cum uotis & additionibus H. Buxellii I. In 4.

#6660508,1 Alsoo door myne Heeren van den E: Gerechte der Stad Amsterdam in 't voorleden Iaer is opgerecht seeckere Ordonnantie op het Trouw-Laken-verwen, ende alle Laken-verwers be-edight zijn, om dienvolgende trouw ende deughtsaem te moeten verwen; mitsgaders, om te beter alle bedrogh in 't verwen na te vorschen en voor te komen, yder der be-edighde Verwers is belast, aen elck Laken, van wat Couleur het zij, boven de ordinaris Stadts Looden, oock haer Loot daer aen te slaen, met het Opschrift aen d'eene zyde AMSTERDAMSE VERWE, ende aen de andere zyde des Verwers Naem, en het Teycken van syn Verwerye, hebbende de grootte van een Rijckx-Oort: Soo is 't dat de Hooftlieden en Opsienders der Laken-verf Neeringe mitsdesen alle Negotianten en Laken-handelaers, in andere Coningrijcken, Steden en Gewesten, die dit eenigsints magh eengaen, hier mede willen gewaerschout hebben na dese gene Verwe voor Amsterdamse aen te nemen, als die het voorsz. Loot zijn hebbende.

#6660508,2 t' Amsterdam, by Broer en Ian Appelaer, Boeckverkoopers op de Fluweele Burgwal, is gedruckt en wert uytgegeven: Verklaringe over des Propheten Iesaia veertien eerste Capittelen, alwaer het deerlick verval der kinderen Israels, ende die sware gherichten die daer op te verwachten waren, uytvoerlijck vertoont worden, mitsgaders de Saligheden die Godt de Heere noch onder ende nae sijne Gerichten daer uyt her voor brengen sal. Als mede het gerichte Babylons, nu aenstaende, ende de herstellinge des Rijcks in Israel &c. Door P. Serarius, in 12.

#6660508,3 Wert, mits desen een yegelijck genotificeert, dat den vermaerden ende niet minder Wonder-doenden Meester Arnout Fey, uyt het Landt van Oldenburgh wederom tot Oirschot is gekomen, tot gerief van alle miserabele Persoonen, die des selfs hulp van nooden soude mogen hebben.

#6660511,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft maecken by desen bekent alle Paerde-koperen ende Liefhebberen vande selve, dat haer Achtbaren goet gevonden hebben, op de naest aenstaende Paerdemarckt, die binnen deselve Stadt gehouden werden sal een 7, mitsgaders de twee daer aenvolgende Dagen, vande maent Iunius, inden tegenwoordigen Iare 1666. wederom op te hangen een Silvere Roskam, by den genen te genieten, die ten voorsz. Dagen het beste ende grootste Coppel eygen Paerden te koop sal hebben gepresenteert; daer benevens, dat de vryheyt van de voorsz. Marckt Iaerlijcks komt in te gaen tusschen den 5 en 6 Junius, en dat een yegelijck met de Paerden, op de voorsz. Marct by hem gekoft of geruylt, sal vermogen te vertrecken, als het hem sal gelieven, mits vooryder van deselve Paerden betaelt zijnde ses stuyv. en daer benevens, dat deselve Marct gekeurt en geordonneert is binnen de Stadt Delft, op de plaetse, daer voor desen het opgesprongen s'Lants Magazijn; mitsgaders de twee Doelens gestaen hebben, gelijck oock eyndelijck dat tot gerijf van allen en een ygelijcken, aldaer is ghedaen maken een bequame besloote Stallinge , ten minsten van hondert Paerden, mitsgaders oock geordonneert is goede Weydinge, dicht onder de Stadt leggende, voor yder Paert ses Stuyvers, tusschen nacht ende dagh.

#6660511,2 Werdt een yegelijck bekent gemaeckt, als dat tot Amsterdam in het Wapen van Over-Yssel, in de Warmoes-straet, op heeden is komen woonen een ander Persoon, dewelcke voor Passagiers daer te vooren gewoon zijnde te komen, neffens andere goede Logement en Tafel houd.

#6660511,3 t'Amsterdam, by Arent van den Heuvel, Boeckverkoper in de Kolksteegh, is ghedruckt en werdt uytgegeven: Matrosen Gesondtheydt ofte goede Dispositie der Zeevarende Luyden, handelende van allerleye Sieckten en Ghebreecken der Menschen in 't ghemeen, bysonder van de Scheurbuyck of Schilmael sieckte, de Zeelieden meest onderworpen, oock seer dienstigh voor alle Chirurgijns, bysonder die ter Zee varen. Door Abraham Leendertsz. Vrolingh, Chirurgijn: vermeerdert met Putmans Manuael-of Pest-boeckje. Se is ter nut voor alle Menschen, en meest door eygen ondervindingh gheprobeert, en by den Autheur bedrijf bevonden diergelijcke noyt in 't licht gheweest. Item, 't Leven en Bedrijf van den doortrapten Fielt Biscaeyer. Idem, de vermaerde Zee-en Landt Reyse door Herberts, vol Platen. Item, 't Leven en de Daden van al de Koningen van Engelandt. Door L. v. Bos.

#6660518,1 Burgermeesteren, Schepenen en Raedt der Stadt Harderwijck, zijn voorhebbens te verkoopen ongemeen hondert Ypen Bomen; daer toe willen Sit-dagh holden op den 12 Mey oude-of 22 nieuwe-Stijl. Die daer gadinge aen heeft, kan komen op ghestelde tijdt, des Namiddaghs.

#6660518,2 Men laet mits desen weten, dat seeckeren Abraham Moyses, Soon van Moyses Salomon, door de wandelingh genaemt swarte Moyses, Hooghduytse Jood, een opgeschooten Ionge, out naer het seggen van sijn Vader seventien a achtien Iaren, luypachtigh van Weese, een dicke pockdaelighe Neus, kort van Hayr en groot van Oogen; op den 9 February is doorgeloopen met een groote somme Geldt, en om sijn Diefstal by de Overluyden van de Hooghduytse Natie in den Ban ghedaen, sulckx dat hem niemant en vermach te Herberge, noch in haer Huysen in nemen, of vervallen in den selven Ban die den selven weet aen te brenghen; maeckt het bekent tot Amsterdam, achter de nieuwe Kerck in de witte Roos, hy sal hondert Guldens voor een vereeringh hebben, en twee hondert Guldens indien de grootste helft van 't Geldt weder wert bekomen, boven dien sal sijn Naem werden gesecreteert.

#6660522,1 Tot Leyden, op den 31 Mey ende volgende Dagen, sullen verkocht werden, de nagelaten Biblioteecq van Wijlen de Heer Antony Thisius, in sijn Leven Iuris Publici & Eloquent. Professor, in de Universiteyt tot Leyden. De Verkoopinge sal zijn ten Huyse van Wolter de Haes.

#6660522,2 Alsoo tot Haerlem seecker Gedicht ghedruckt is, getituleert: Op de warregeest van Doctor Extemporaneus, &c.: op de Naem van Ian Gerritsz. Geldorp, Boeckverkooper in de Groote Houtstraet, soo dient tot narichtinge, dat hy dat noch direct noch indirect en heeft laten drucken, of oock iets van gheweten, voor al eer hem eenige derselver door de Druckers Iongens zijn thuys gesonden; derhalven hy het voor sijn Werck niet en erkent.

#6660525,1 Tot Uytrecht, by Cornelis van Coesvelt, is ghedruckt en wordt uyt gegeven: Den Lachenden Apol, uytbarstende in Drollige Rymen, Lof, en Puntdichten, Aerdige Quinckslagen, nieuwe Voysen en Vermakelijcke Minne-zangen, voor alle Zang-lievende Iuffers en vrolijcke Geesten. In 12.

#6660525,2 Daer is op den 23 Mey, tusschen Saterdagh en Sondagh Nacht, buyten Haerlem, uyt de Weyde gestoolen, een Swart-Colde Merry-Paert, oudt 7 a 8 Iaer, zijnde een dicke gedrongen Meer, lanck van Mane en Staert, achter onbeslagen: Is gestoolen door een Brabander, kort van Persoon, noch jongh zijnde, hebbende aen een graeuwe Rock, met witte Kousen. Die dit selfde weet te recht te brenghen, die addresseere hem aen de Weduwe van Abraham van Hooren, in de Schachel-straet, in de Kallander, tot Haerlem, sal een goede Vereeringh genieten.

#6660525,3 Wert een yeder bekent gemaeckt, dat men tot Amsterdam, den 8 Iuny 1666. zijnde Dinghsdagh, verkoopen sal de treffelijcke en curieuse Bibliotheeck van Iacob Cooren zal: bestaende in uytermaten treffelijck curieuse en schoone Nederduytse en Hoochduytse, oock eenige Latijnse Boecken met Figuren, alle treffelijck geconditioneert, welcke verkoopingh ghehouden sal werden, ten Huyse van de overledene Weduwe, woont op de Heere-Marckt by 't nieuwe Sijdts Heeren Logement. De Catalogus daer van is te bekomen tot Amsterdam, by de Weduwe van Ian Hendricksz. Boom zal: Boeckverkoopster, op de Cingel by Ian-Roon-poorts-Toorn, in de Boeck-binder.

#6660525,4 Iohannis Blaeukamer, Gerechts-Bode der Stad Delft, wonende op de Boter-brugge, is van meninge, tzijnen Huyse in 't openbaer, aen de meestbiedende te verkoopen, op Vrydagh den 11 Iuny, 1666, een seer schoone en wel voorsiene Apotheeckers Winckel, met een uytstekende Vysel, en voorts alle 't gereetschap daer toe behoorende.

#6660601,1 t'Amsterdam by Hieronymus Sweerts, over Ian-Roonpoorts Toren, is gedruckt en wort uytgegeven Schriftuerlicke Prognosticatie, of Voorbeduytselen van Gods naderende Plagen over d'Ingesetene deser Nederlanden: Vertoonende waar Oorlog, Water-vloeden, en Neringloosheyt van daan komen, en hoe deselve noch schrickelick verdubbelt, of seeckerlick wech-genomen konnen worden. Voorgestelt tot hooghnodige Waarschouwinge in dees bedroefde dagen, door Simon Oomius, Predikant van Purmerlant. ** Item, Geopende Troost-fonteyn verhandelende verscheyde Theologische stoffen, uytgewrocht op de Practijck, streckende tot nodige Opweckinge der Rijcke; tot Troost der Arme en Neringloose; en tot Moetgevinge van alle goede Ingesetenen deser Nederlanden. Door den selven S. Oomius.

#6660601,2 Men laet een yder weten, dat men tot Collum, op de Recht-kamer, van de Grietenie Collumerlant, sal besteden aen de minst-biedende, het maecken en leggen van een nieuwe Steene Sluys aldaer. Soo wie daer aen gadinge heeft, kan sigh vervoegen, op den 30 Mey, 1666. Oude, of den 9 Iuny Nieuwe stijl, ter plaetse voorsz. en neme aen op Conditien en Articulen d'Omstanders als dan voor te lesen: de welcke ondertusschen sullen te lesen en bekomen zijn by d'E. Heere Gajus van Broersma, Secretaris over Collumerlant, residerende tot Collum.

#6660605,1 Burgermeesteren en Vroetschappen der Stadt Hoorn maecken mitsdesen een yder bekent, dat gheresolveert hebben, hare Pinxter Kermismarckt af te schaffen, daer na sigh een yder kan reguleeren.

#6660605,2 De Regeerders der Heerlijckheyt Schorel ende Kamp hebben, met Approbatie van den E: Heer Rogier Bon, Balliu van Bredenrode, geresolveert, tot verbeteringh van hare vrye Paerde-ende Beeste Marckt, die men altoos gehouden heeft, op Maendagh, 8 Dagen na Pinxter, van nu voortaen sal gehouden werden twee Dagen na malcanderen; en om deselve Marckt noch des te meer te benificeeren, soo sullen de Roskammers, die met Koppel Paerden deselve Marckt begeeren te frequenteeren, niet alleen vinden ten Huyse van den Schout Hogenkamp, in het Huys Bredenrode, maer oock te Huyse van Mr. Jan Rijntjes in de Zwaen, Claes Iacobsx. in de Roos, Dirck Pietsrsz. Wagenmaker, Barent Cornelisz. in de Gortmolen, bequame Stallinge, nevens een Ren-baen by 't Huys van den Schout, en sullen voor 2 Dagen by de voorsz. Persoonen gedefroyeert werden in 't rouw Voer voor de Paerden.

#6660605,3 Tot Hoorn sal op Woensdagh den 9 Iuny, 1666. verkocht werden een Boeyer genaemt het Conijus Wapen met de inlaedinge van Seep, Wijnen, Syroop, Verwen, Rasynen, Corenten, Suycker en 431 Platen Yser. De Verkoopingh sal op 't Admiraliteyts Hof, na den middagh ten twee Uren aenvangen.

#6660608,1 Op Dinghsdagh, den 15 Iuny, sal, tot Amsterd., in de Hantboogstraet, in de nieuwe uytgang van de Luyterse Kerck, de nagelaten Bibliotheecq van D.M.G. Elyas Taddes, Profess: Theog: verkocht werden.

#6660612,1 Tot Haerlem, op Donderdag zijnde den 10 Juny, Savonts ten 9 Uren, isser verlooren een Oor-pendant, het bovenste stickje van 4 Steenen, een Hart in 't midden, en 3 Roosjes rontom, het onderste stickje 6 Roosjes rontom, een Hart in 't midden: Yemant 't selve voorkomende, gelieft het te behandigen aen de Knecht van 't Silver-Smits Gilt tot Haerlem, sal eerlijck beloont werden.

#6660612,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Woerden, maken by desen eene ygelijck bekent; dat haer Achtb: omme sonderling insichten hare Iaer-marckt, andersints Kermisse genoemt, die jonghst gehouden is geweest, op den eersten Sondag in September, hebben verandert ende herstelt op den eersten Sondagh in Iulio; in voegen, dat voor desen Iare 1666. deselve Jaer-marct ofte Kermisse sal komen op den vierden July eenen yder die deselve wil frequenteren, kan hem daer na reguleren.

#6660706,1 De Heer van Sommersdijck, heeft binnen Rotterdam een witte ghesprickelde Hondt (zijnde een Teef) verlooren, de Ooren ende het Hooft root, blindt aen het rechter Oogh, kreupel aen de voorste slincker Poot, ende is een aert van legh Hondt, maer niet geleert: Soo yemant deselve vindt ende in den Haghe, aen de selve Heer van Sommersdijck restitueert, sal twee Ducatons vereert werden.

#6660710,1 Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der Stadt Deventer, waerschouwen mits desen alle Koopluyden ende Kramers komende uyt Steden ofte Plaetsen met besmettelijcke Sieckten gheinfecteert, op d'aenstaende Kermisse ofte Iaer-marckt, soo binnen haer Ed: Stadt sal gehouden werden, met hare Kramen ende Waren geensints binnen te komen, veel min voor te staen; sullende de Contraventeurs terstont uyt de Stadt gewesen ende niet getollereert werden.

#6660710,2 GRAEF-WERCK. Otto Iouriaensz. Pieter Hendricksz. en verdere Medestanders, hebbende aengenomen te maecken 2 nieuwe Inlagen ofte Zee-dijcken, d'eene tot Petten en d'ander op de Helder, maken bekent, dat die gene die genegen zijn, aen 't voorsz. werck te arbeyden, met Wagens, Karren ofte Spa, 't zy by 't Schaft of in Daghloon, tot civile Prijs, kome op een van de voorsz. Plaetsen, alwaer sy sullen te werck gestelt werden.

#6660713,1 Yder is bekent, dat voor desen in de Courante gestaen heeft, de Franse Kost-schoole tot Moerkercken te Koop was, waer van men nu om niemant te abuseeren, het contrarie ofte het continueeren van de voorsz. Schoole yder verwittight, en dat den Meester genegen blijft, met hulpe van Godes zegen, aen de Ieugt de volle genegentheyt en getrouwigheyt, als oyt voor desen is geschiet, te toonen, de Ionge verstanden in geduyrige oeffeningh te onderhouden met Schrijven, Cyfferen, Jtaliaens Boeckhouden, door veel Voorlesen, Spreecken en Translateren den geest op te wecken, alles met goet tractement voor een civile prijs.

#6660717,1 Bailliu, Borgermeesteren en Schepenen der Stadt Hulst, maecken by desen een yder bekent, dat nu voortaen hare ordinaris Iaer-marckt sal wesen op den 30 Augusti, ende de Paerde-marckt Daeghs daer aen op den 31 dito; doch soo den selven 31 Augusti mocht komen op een Sondagh, in sulcken gevalle sal deselve Paerde-marckt ghehouden werden 's Maendaghs daer aen, waer na alle Paerde Kopers en Liefhebbers haer konnen reguleeren. Werden oock versocht alle Almanach-maeckers, in toekomende 't selve mede sodanigh in hare Almanachen stellen.

#6660717,2 In 's Gravenhage, by Iohannes Tongerlo, Boeckverkoper, wert uytgegeven Dagelijckx Gebeden-boeck, bequaem in alle gelegentheden by yder een gebruykt te werden, in de Hooghduytse Tale beschreven door Theophilum Neuberger, ende om zijn voortreffelijckheyts wille en 't Nederduyts overgeset: Den Tweeden Druck vermeerdert met een bygevoegde Gebeden van verscheyde treffelijcke Auteuren. In 12. ** Item: Den vryen Handel ter Zee voor de Gheunieerde Provintien ofte een klaer Bewys, dat desselfs Ingesetenen alsoo veel recht hebben om hare Visserye, &c. voort te setten als Engelandt, ofte eenige andere Rijcken ter werelt. In 4.

#6660724,1 Tot Haerlem is te koop een vermaerde groote Apotheeckers Winckel, staende ten Zuyden van de Groote Kerck, in de Ros-beyaert.

#6660724,2 Tot Leyden is te koop een welgestelde Apotheeckers Winckel, mitsgaders allerhande Suyckerbackers Gereetschap, beyde met haer toe behooren: de Gegadinghde konnen haer addresseeren aen Nicolaes Chimaar, Stads Apotheecker, by de Kooren-brugh.

#6660727,1 Men adverteert een yegelijck by desen, die eenige Brieven na 's Lants Vloot ghelieven te bestellen, dat hy die maer hebbe te leveren ofte addresseeren, met een Omslagh, aen Iacob Quack, Postmeester tot Rotterdam, ofte aen den selven Quack tot Maeslandtsluys, naest de Schenck-kan, en betalen het Port tot Rotterdam ofte tot Maeslandtsluys toe, op dat deselve Brieven, buyten kosten van den selven Quack, in sijn Handen mogen werden gelevert; en op deselve Brieven moet (soo perfect als doenelijck is) ghestelt werden de Namen van de Persoonen en Schepen, daer deselve aen behooren, en buyten op: Vry van Port: want de selve Brieven sullen door ordre van haer HOOGH MOG: door den selven Quack, sonder iets van deselve te ghenieten, in 's Landts Vloot bestelt werden, met de Advijs Boots, die Daghelijckx door den selven Quack, met Brieven van den Staet, na 's Lants Vloot afghevaerdight werden: En alle Officieren of Schippers in 's Landts Dienst, komende met Advijs-Boots of andere Vaertuygen uyt 's Landts Vloot in de Maes, sullen alle Brieven, soo wel die geaddresseert zijn aen den Staet, de Respective Collegien ter Admiraliteyt, als oock aen alle andere particuliere Personen, ter aenkomste in de Maes hebben te leveren aen den selven Quack, ofte aen het Post-jacht, om door den selven Quack prompt bestelt te doen werden: ende sal den selven Quack van yder Brief ghenieten vier Stuyvers voor deselve Bestellinge: Waer na alle en een yder, die het aen gaen mag, sig sullen hebben te reguleeren; also haer HOOGH MOGENDE sulckx, als streckende tot dienst van den Staet in 't gemeen, en accommodatie van alle Particuliere in 't bysonder, bevonden hebben te behooren.

#6660731,1 De Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt in Frieslant, presenteeren in 't openbaer aen de meestbiedende te verkoopen een heerlijck en voornaem Schip van Oorlogue de Nagelboom genaemt, in de jonghste Bataille tegen de Engelschen, door de Vice-Admirael Coenders verovert, met zijn staende ende loopende Wandt, Zeylen ende Treylen, Anckers ende Touwen, mitsgaders een grote quantiteyt Canon, ende alle vordere toebehoorten, breeder gespecificeert in 't Inventaris onder onsen Vendu-meester berustende, dewelcke by een yeder die 't belieft aldaer sal konnen werden gesien ende gevonden. Soo wie gadinge daer aen heeft mach komen, op den 31 Iuly naestkomende Olde Stijl, in 't Collegie van haer Ed: Mog: binnen Harlingen, ten 10 Uren voor Noen, ende koopen op Conditien ende Articulen de Omstanders ten voorschreven Daghe te vooren te lesen.

#6660731,2 Men adverteert een yegelijck by desen, die eenige Brieven na 's Lants Vloot ghelieven te bestellen, dat hy die maer hebbe te leveren ofte addresseeren, met een Omslagh, aen Iacob Quack, Postmeester tot Rotterdam, ofte aen den selven Quack tot Maeslandtsluys, naest de Schenck-kan, en betalen het port tot Rotterdam ofte tot Maeslandtsluys toe, op dat deselve Brieven, buyten kosten van den selven Quack. in sijn Handen mogen werden gelevert; en op deselve Brieven moet (soo perfect als doenelijck is) ghestelt werden de Namen van de Persoonen en Schepen, daer deselve aen behooren, en buyten op: Vry van Port: want de selve Brieven sullen door ordre van haer HOOGH MOG: door den selven Quack, sonder iets van deselve te ghenieten, in 's Landts Vloot bestelt werden, met de Advijs Boots, die Daghelijckx door den selven Quack, met Brieven van den Staet, na 's Lants Vloot afghevaerdight werden: En alle Officieren of Schippers in 's Landts Dienst, komende met Advijs-Boots of andere Vaertuygen uyt 's Landts Vloot in de Maes, sullen alle Brieven, soo wel die geaddresseert zijn aen den Staet, de Respective Collegien ter Admiraliteyt, als oock aen alle andere particuliere Personen, ter aenkomste in de Maes hebben te leveren aen den selven Quack, ofte aen het Post-jacht, om door den selven Quack prompt bestelt te doen werden: ende sal den selven Quack van yder Brief ghenieten vier Stuyvers voor deselve Bestellinge: Waer na alle en een yder, die het aen gaen mag, sig sullen hebben te reguleeren; also haer HOOGH MOGENDE sulckx, als streckende tot dienst van den Staet in 't gemeen, en accommodatie van alle Particuliere in 't bysonder, bevonden hebben te behooren.

#6660803,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem maecken alle Paerdekoopers, Ros-kammers en Liefhebbers bekent, dat de naest aenstaende ordinaris Paerde-marckt der selver Stadt sal werden gehouden op de gewoonelijcke Tydt den 16 Augusti, 1666. wesende Hartjes-dag, des Maendaghs en de volgende Dagen: 't welck genotificeert werdt, op dat niemant geabuseert mochte wesen, door dien voor desen eenige alteratie van den tydt, om sekere oorsaecken is bekent gemaeckt geweest.

#6660803,2 Iacob Quack, Post-meester der Stadt Rotterdam, adverteert een yegelijck by desen, dat alle Brieven, die aen hem of tot sijnen Huyse, soo tot Rotterdam als Maes-sluys, zijn gheaddresseert of gelevert, tot den eersten Augusti, 's Avonts ten 9 Uren incluys, met diverse Advijsboots van tydt tot tijdt prompt na 's Landts Vloot zijn voort-gesonden, en dat daer in sal werden ghecontinueert; en dat niemandt aen eenighe Schippers van Advijs-boots, of andere Persoonen, die eenighe Brieven uyt 's Landts Vloot sullen komen te bestellen, eenigh Port sullen behoeven te betalen, alsoo deselve Porten der Brieven niet haer, maer aen den selven Quack, zijn toekomende, volgens de Ordre en Resolutie van hare HOOGH MOGENDE van den 19. Iuly laetst leden breder door de voorgaende Couranten ghedivulgeert, alsoo de Schippers van de Advys-boots in 't bestellen der selver Brieven maer tydt consumeeren, die den Staet vry meer komt te kosten, dan de Porten van deselve Brieven komen te bedragen, daer door den Staet en 't Gemeen dan oock grootelijckx werdt vernadeelt in 't transporteeren van de Brieven na en van 's Landts Vloot, om dat de Advys-boots, die met Brieven varen, derhalven dan haer Post soo wel niet waer-nemen als 't behoort, en de Schippers derselver oock wel achter uyt gezeylt werden.

#6660803,3 Op Dinghsdagh den 10 Augusti 1666. sullen, tot Enckhuysen, ten Huyse van Hendrick Kluppel Boeckverkoper in de Westerstraet, verkocht werden, verscheyde fraeye Boecken, bestaende in allerhande Faculteyten; waer van de Catalogus by verscheyde Boeckverkoopers zijn te bekoomen.

#6660807,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem maecken alle Paerdekoopers, Ros-kammers en Liefhebbers bekent, dat de naest aenstaende ordinaris Paerde-marckt der selver Stadt sal werden gehouden op de gewoonelijcke Tydt den 16 Augusti, 1666. wesende Hartjes-dag, des Maendaghs en de volgende Dagen: 't welck genotificeert werdt, op dat niemant geabuieert mochte wesen, door dien voor desen eenige alteratie van den tydt, om sekere oorsaecken is bekent gemaeckt geweest

#6660807,2 Tot Amsterdam, by Johannes van den Bergh, Boeckverkooper bezyden het Stadt-huys, zijn gedruckt en worden uytgegeven: De Harder-sangen van Virgilius Maro, gesongen op twee verscheyde Toonen; d'eene van I.U. d'andere door W.V.Focq. Seer vermakelijck om leesen en singen, op de nieuwste Voysen; voor de Lief-hebbers van den Roomschen Maro. In Octavo. ** Item, Zeege-tranen of Ziel-zuchten, door een Konincklijck gebroken en neder-geslagen Harte, uytghestort voor de Genade Troon des alderhooghste en verschrickelijckste Godt. Vertaalt door I.W.P.D. In 12.

#6660807,3 Tot Amsterdam, by Iacob Venckel, Boeckverkooper in de Beursstraet, is gedruckt en wert uytgegeven vermaeckelicke Nieuwigheden en kortswijlighe Vertellingen van Liefde: Beschreven door den Heer F.R. Loredano. Uyt het Italiaens vertaelt. In 12.

#6660814,1 t'Amsterdam, by Isaacq Stangniete, Boeckverkoper, in de St. Lucye-steegh, is gedruckt en wert uytgegeven: Philips du Mornay, Heer van Plessis, sijn grondigh Bewijs dat Iesus is de ware Messias, in den Paradyse belooft, ende van alle de H. Propheten voorseght, tot waerschouwinge der Ioden: eerst in Frans beschreven, en nu na de nieuwe oversettinge des Bybels vertaelt: waer by gevoeght is een korte Onderwysinge, ghericht tegen de Ioden. Door C.A. Bedienaer des Euangeliums. In 12. ** Idem, de Wegh wyser door Italien, seer nut en bequaem, om door geheel Italien te reysen, beschreven door Lambertus van den Bos, met 21 Kopere Platen. In 12. ** Idem, de laetste Ure van Belcampius, Bedienaer des H. Euangeliums tot Amsterdam. In 8. ** Item de Catechismus Borstius, door den Autheur een derdendeel vermeerdert, in 8.

#6660814,2 Tot Leyden is te koop een welgestelde Apotheeckers Winckel, mitsgaders allerhande Suyckerbackers Gereetschap, beyde met haer toe-behooren. De Gegadinghde konnen haer addresseeren aen Nicolaes Chimaer, Stadts Apotheecker, by de Kooren-brugh.

#6660814,3 's Hertogenbosch, by Steven du Mont, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven het nieuwe Testament in 12. op groot fijn Postpapier, met Romeynse Parel letter gedruckt op Musijck-nooten. Oock zijn de selfde Testamente te bekomen by du Mont voornoemt, gebonde, vergult in Turckx-leer, gefigureert en oock plat op Snee vergult, oock voor de Boeckverkopers diese maer alleen begeere gefigureert op Snee, sonder den Bant daer om, alles voor een civile prijs: De Psalm-boecke zijn mede appart te bekomen.

#6660817,1 Daer is een seer schoon Orgel te koop met 8 Registers, en een deftige Clavecimbael, daer men met sijn tween kan op speelen, ghemaeckt van den ouden Anderas Ruckers, met een schoon Stuck Schildery daer op: het Orgel is seer schoon van binnen, en van buyten vergult, staet tot Monsr. Strick, in de nieuwe Doelen, tot Delft; die 'er gadinge in heeft, kan het daer komen te sien: De Orgel en Clavecimbael konnen gelijck gespeelt werden.

#6660817,2 Tot Middelburgh, is ghestoolen een Oorlogie met een Kas van Gout daer om gemaeckt te Bloys, met een Segryn Kasje daer buyten om, gepikeert met goude Nageltjes, met een goude geamileerde Kettingh daer in: Of 'er yemant waer, die 't selve gekocht hadde, die gelieve hem te addresseeren aen Pieter van Goethem, Boeckverkoper tot Middelburg, men sal hem zijn Gelt weder geven, en een goede Vereering boven dien.

#6660817,3 Tot Amsterdam, by Iohannis van den Bergh, Boeckverkooper bezyden het Stadthuys, zijn ghedruckt en werden uyt gegeven: De Harder-sangen van Virgilius Maro, gesongen op twee verscheyde Toonen; d'eene van I.U. d'andere door W.V.Focq. Seer vermaeckelijck om leesen en singen, op de nieuwste Voysen; voor de Lief hebbers van den Roomschen Maro. In Octavo. Item, Zeege-tranen of Ziel-zuchten. Vertaelt door I.W.P.D. In 12.

#6660821,1 Men presenteert uyt ter Handt om datelijck te bevaten, te verkopen de Druckerye ende Boeckbinders Winckel, met veel rare Boecken, en alle Gereetschappen van dien, nagelaten by wylen Ian Sweersz. in leven Boeckdrucker binnen Sneeck: wie gadinge maeckt, kome by den selfs Erfgenamen, wesende binnen die Stadt geen andere Druckerye.

#6660821,2 Burgermeesteren en Regeerders der Stadt Alcmaer maecken mits desen een yegelijck bekent, dat hare aenstaende Iaerlijckse Paerde-marckt, ordinaris wesende dan 4 en 5 September, voor dese reyse, om den tussenkomende Sondag, sal wesen op de 3 en 4 derselver Maent Sept. 1666.

#6660824,1 Bailliu, Borgermeesteren, Schepenen en Raedt der Stede Tholen, maken mits desen een yegelijck bekent, dat, omme goede Redenen, en wel bysonderlijck, om dat de Pestelentiale Sieckte in verscheyde Steden en Plaetsen van ons Nederlandt is ontsteecken, hebben goet ghedacht, tot voor kominghe van de swarigheydt, voor dit iaer op te schorten de Iaer-marcht binnen de ghemelde Stadt, die Jaerlijckx in September werdt gehouden.

#6660824,2 Tot Middelburgh, by Iaques Fierens, Boeckverkooper, woonende in de Gist-straet, in de Globe, is gedruckt en wert uytgegeven Halelu-jah, of Lof des Heeren, verbreydt op het Natuur Tonneel, kortelijck en grondelijck vertoondende den gantschen Aerdt, oorspronck, gestalte, eygenschappen, werckingen, en uytnemenste geheymenissen des Wereldts, ende desselfs bysonderste deelen, in 't ghemeen aen gemerckt: door D: Iohannem de Mey, Bedienaer des Goddel: Woorts op Middelburg. In 4.

#6660828,1 Tot Haerlem, ten Huyse van Adam van Hemeren (genaemt Ioncker) is ghestoolen een doncker graeuwe Mantel, met Goude Knoopen, een Psalm boeck met Silver Beslagh, een Stoffe Rock en een deel Linnen: die 't selve voor komt, gelief het aen te houden, en te recht te brengen.

#6660828,2 Pieter Chamberlain, M.D. ende (door Godes Genade) Inventeur van de nieuwe Navigatie, om met alle Winden in rechte Linie te doen varen, laet weten aen alle principaelste Scheeps Timmerluyden ende Seylmaeckers in Hollandt, die deselve Konst begeren te leren, en in het werck te stellen na sijne Modellen, ende daer van Contracteurs of Pachters te wesen voor een heel Iaer op halve proffijt met den Inventeur; en oock om Overluyden van dese Konst te wesen, volgens de Octroyen der Heeren Staten, dat zy by hem willen komen in den Haegh, waer hy woont op 't Hof, by de Castellenie, den 6, 7 en 8 September naestkomende, en die van Zeelandt en Vrieslandt den 13, 14 en 15 September.

#6660828,3 Wert mits desen aen een yder bekent gemaeckt, dat op Vrydag voorleden, zijnde den 20 Augusti, sigh hebben geabsenteert twee Joden, den eenen genaamt Johanan de Leon, kort van persoon, redelijck geset van lichaem, met karstainje bruyn gekrult hayr, zijnde heel doof van gehoor en een vrouwachtige fijne stem van spraeck: den anderen genaemt: Elias Seingoor Coronel, kort van persoon, mager van lichaem, met bruyn swart gekrult hayr, en een lit teecken aen sijn kaken-been, beyde yder oudt omtrent 30 Iaer, weynigh meer of min; die beyden zijn ter quader trouwen en schelmachtigh met een goede Somme Gelts door-gegaen: Soo yemant dese persoonen kan aenbrengen, en dat se geraken in handen van Iustitie, sal voor yder persoon genieten 100 Daelders tot een vereeringh, met beloften dat hun Naem niet sal gemelt worden; en yemant dese persoonen of een van beyden kan aentreffen, die maeckt sulckx bekent aen den Beurs-knecht tot Amsterdam.

#6660831,1 Bailliu, Burgermeesters, Schepenen, ende Raden der Stede Zierickzee, hebben vermits de al-om grasserende heere en Pestilentiale Sieckten goet ghevonden, voor desen Iare op te schorten hare aenstaende Iaer-marckt, welcke ordinaris ghehouden werdt, en begint met den eersten Maendagh in September: waerschouwen daerom alle ende een ygelijcken die gewoon zijn op deselfde Marckt te verschijnen met hare Waren, datse voor dese reyse daer van willen absenteren, also niet en sullen werden geadmitteert. Daer-en-tegen hebben tot Accomodatie vande Lantlieden, die gewoon zijn haer Koren en Greynen op Saterdagh in deselve Iaer-marckt te venten, goetgevonden de Koren-marckt te extenderen met noch twee Dagen meer, sulckx dat de Koren-marckt sal zijn aenvangh nemen van Donderdagh en dueren tot Saterdagh, beyde incluys; noodigende een yder soo wel Huys-luyden als Kooren-koopers dat sy daer na hare gissinge gelieve te maecken, oordeelende het selve te strecken tot gemack ende gerief so wel van de eene als d'andere.

#6660904,1 Voorleden Maendagh is, tusschen Hillegom en Lis, een Winthondt verlooren, sant-graeuw van Couleur, swart van Muyl, met een kleyn wit Teeckentje op de Neus, scheutigh van maecksel en een Teef: Iemandt die gevonden hebbende, addresseere die aen Claes Cornelisz. alias, Klaes de Boer, Duynmeyer, op de hoeck van de Silcker-laen; sal een eerlijcke Vereeringe genieten.

#6660907,1 Op Woensdagh den 15 September 1666. sal tot Haerlem verkocht werden de vermaerde Huysinge, genaemt de Pellicaen.

#6660911,1 Die eenige Brieven na 's Landts Vloot gelieven te bestellen, konnen deselve addresseeren aen Jacob Quacq, Postmeester tot Rotterdam, of aen den selven Quacq tot Maesluys, en betalen het Port tot Rotterdam of tot Maesluys toe, en sullen dan vry van Port in 's Landts Vloot op 't spoedighste bestelt worden, als voor desen.

#6660914,1 Andraee Essenii Triumphus Crucis sive de satisfactione Christi, in 4. Zijn tot Uytrecht te bekomen by Dirck van Acckersdijck,ende tot Leyden by Salomon Wagenaer, voor twaelf stuyvers het stuck.

#6660914,2 Tot Amsterdam, op de Zee-dijck, daer de Stuurman op de Stock staet, by Christian Martini Anhaltin Senior, is gepractiseert een Modder ofte Slijckspaa-Molen, waer mede men in tijdt van 8 Uren onder Water kan uythalen 75 Schachten, ofte 7500 Cubische Voeten Slijck ofte Sandt, om Grachten en Vaer-diepen ofte Ondiepten te verdiepen, gelijck in sijn gedruckte Placcaet van Daegelijcksche kosten in 't breede te sien, breet 12 Voet, diep 3 Voet, in langhte 2000 Voet, die 't begeeren en van nooden heeft, ghelieve, &c. Sal goet bescheyt door my ofte Gebuyren gegeven worden.

#6660914,3 De Erfgenamen van den Ed: Heer Theodorus Seackma, in sijn leven Raets-heer van den Ed: Hove van Vrieslandt, gedencken op den 27 September, ouden stijl, binnen Leeuwaerden te verkoopen sijn Ed: nagelatene Bibliotheeck van extraordinare rare Boecken, in alle Faculteyten, waer van de Catalogus te vinden is, by verscheyde Boeckverkoopers en Plaetsen.

#6660914,4 Die eenige Brieven na 's Landts Vloot gelieven te bestellen, konnen deselve addresseeren aen Iacob Quacq, Postmeester tot Rotterdam, of aen den selven Quacq tot Maesluys, en betalen het Port tot Rotterdam of tot Maesluys toe, en sullen dan vry van Port in 's Landts Vloot op 't spoedighste bestelt worden, als voor desen.

#6660918,1 Men maeckt mitsdesen een yegelijck kennelijck, dat de Jacht-schuyten van Leyden, op Delft en 's Gravenhage, afgevaren hebbende des Morgens ten negen Uren, beginnende met den eersten October eerstkomende, sullen afvaren des Morgens ten acht Uren; ende dat de Merck-Schuyt van 's Gravenhage, afgevaren hebbende des Middaghs ten twee Uren, aldaer sal afvaren ten Half 2 Uren: en dat de respective Magistraten van Delft en 's Gravenhage, die Ordere hebben ghestelt, dat de Iacht-Schuyten des Morgens te negen Uren, van daer respectivelijck afvarende op Leyden, sullen gehouden zijn over te varen in twee en drie quartier Uurs; Sulckx dat de Passagiers, vet de selve varende, gemackelijck sullen konnen omen in de Iacht-schuyt, ten half een Uren van Leyden; varende op Uytrecht.

#6660921,1 Daer is gestolen tusschen Maendagh en Dinghsdagh, zijnde den 13 en 14 September, 1666. dese navolgende Goederen: 1 Paer Pendanten, 1 Silver Tuygh, noch 1 Riem en Silver ses dick, 1 Tas met een Silvere Koort-kettingh, 1 Goude Koort-kettingh om den hals, 2 Goude Naelden, 1 Bybel met Silver Beslagh, 2 groote Sout-vaten, 2 kleyne Soutvaetjes, 6 Silvere Lepels, 1 Silvere Kom, 1 swarte Zyde Tabbert, 1 Asgrauwe Kammelotte Rock, 1 rode nieuwe Scharlakense Rock, 1 swarte Zyde Rock, 1 swarte zyde Sluyer, &c. Die deselve weet aen te brengen by de Knecht van het Silversmits Gilt tot Amsterdam, Haerlem, Uytrecht, Leyden, Rotterdam en Weesp, sal een goede vereeringh hebben.

#6660925,1 Burgermeesteren ende Regeerders des Stadts Monickendam, waerschouwen mitsdesen een yegelijck, aenghesien de ghewoonlijcke Herfst Beeste-marckt binnen deselve Stadt, jegenwoordigh is komende op de ordinaris Maentlijcke Bedendagh, van Woensdagh den 6 October aenstaende, dat daeromme deselve Beeste-marckt, als nu sal worden genomen ende gehouden des Daeghs daer aen, zijnde Donderdagh den 7 der voorsz. Maent October; waer naer een yegelijck, de selve genegen zijnde te frequenteren, hem sal kunnen reguleeren.

#6660925,2 Op Dingsdag toekomende den 29 Septemb. 1666. nieuwe stijl, zijnde den 19 dito oude stijl, sullen tot Uytrecht verkocht werden, de naergelaten Boecken van Doct. Jacobus vander Voort zalig;, in sijn leven Canonic van St. Marie, bestaende in veele uytmuntende, raeckende de Theologie, en bysonderlijck Heremitici of Chemici, daer af de Catalogus sullen konnen gesien werden, tot Haerlem by Passchier van Wesbus, tot Leyden by Salomon Wagenaer, tot Rotterdam by Isaac Neranus, tot Amsterdam by Joannes Ravesteyn, en in 's Gravenhage by H. van Heyningen, &c.

#6660925,3 Wert een yder mits desen bekent ghemaeckt, dat de Post-wagens van Naerden over de Furstlijcke Hof-stad Osnabrugh op Minden, directe na Hamburgh, als mede het gantsche Lant Bronswyck, tot Berlijn, en Koninghsbergh in Pruyssen; als vorder by de Biljetten bekent sal gemaeckt werden: sullen wederom hun aenvanck nemen op den 27 deser Maendt September; zijnde Maendagh en daer aen volgende Vrydagh, ende soo alle Maendagh en Vrydagh continueren: Yemant hem van dese sekere, en spoedige commoditeyt willende dienen, vervoege sigh op de voorseyde Dagen met de Treck-schuyten op Naerden voornoemt, in 't vergulde vliegende Hert, alwaer het Post-Comtoir sal werden gehouden, en sullen de Wagens naermiddagh ten 6 Uren precijs afrijden, alwaer daer maer een Mensch.

#6660928,1 Door versinninge is laest geset, dat de verkoopinghe van de Boecken van Dr. Jacobus vander Voort, op Dingsdagh den 29 deser, tot Uytrecht soude ghehouden werden; 't selve moet wesen op Woensdagh den 29 Septemb. nieuwe, en den 19 deser oude stijl: De Verkoopingh sal van achteren begonnen werden.

#6660928,2 In 's Gravenhage, by Iohannes en Pieter Tongerloo, als mede by Daniel Geselle, wert uytgegeven Inleydingh tot de Practijck van den Hove van Hollant, door Mr. Willem de Groot, in sijn leven Advocaet voor den selven Hove: Den tweeden Druck oversien en verbetert, in 4.

#6661002,1 Alle Brieven na 's Landts Vloot, zijn door den Post-meester Quacq wel voort gesonden, die hy tot den 29 Septemb. 's Avondts toe heeft bekomen, en daer in sal werden gecontinueert met alle vlijt, ten dienste van 't gemeen, so langh de Vloot uyt sal zijn; gelieft het voort te seggen.

#6661002,2 t'Utrecht by Henricus Versteegh, Boeckverkooper, wert uytgegeven de Theologiae Practicae Tomus Alter. Auctore Iohanne Hoornbeeck, S.Litterarum in Ecclesiam, & Academiam Lugduno-Batavam Doctore, & Professore. Accessit ejusdem Irenicum, de Studio Pacis atque Concordiae. Et Oratio, de Prudentia. In 4. Item, Practijcq des tweederleye Ghebeds, door D.J. de Labadie, Predicant tot Middelburgh: En overgeset door Abr. Godart. 1.Deel. In 12.

#6661005,1 't Amsterdam by Marcus Doornick Boeckverkooper op den Vijghendam in 't Inckt-vat, wort uyt-gegeven een Afbeeldinge van den schrickelijcken Brant der Stadt Londen, in Koper gesneden: met een kortbondige Beschrijvinge der selvige voorghevallen, op den 12 13 14 15 en 16 September 1666. In 't Duyts, Frans en Engels. ** Noch sal by hem eerst-daeghs uyt-gegeven werden een seer correcte Kaert van de Platte Grondt der Stad Londen, met alle haer Voor-steden daer in men Perfect sal konnen sien, hoe ver de Stad verbrant, en wat daer noch van over gebleven is. Seer curieus in Koper gesneden, na de beste en leste Afteyckeninge, aldaer gedaan.

#6661005,2 Burgermeesteren ende Regeerders des Stadts Monickendam, waerschouwen mitsdesen een yegelijck, aenghesien de ghewoonlijcke Herfst Beeste-marckt binnen deselve Stadt, jegenwoordigh is komende op de ordinaris Maentlijcke Bedendagh, van Woensdagh den 6 October aenstaende, dat daeromme deselve Beeste-marckt, als nu sal worden genomen ende gehouden des Daeghs daer aen, zijnde Donderdagh den 7 der voorsz. Maent October; waer naer een yegelijck, de selve genegen zijnde te frequenteren, hem sal kunnen reguleeren.

#6661005,3 In 's Gravenhage, by Iohannes en Pieter Tongerloo, als mede by Daniel Geselle, wert uytgegeven Inleydingh tot de Practijck van den Hove van Hollant, door Mr. Willem de Groot, in sijn leven Advocaet voor den selven Hove: Den tweeden Druck oversien en verbetert, in 4.

#6661005,4 Alle Brieven na 's Landts Vloot, zijn door den Post-meester Quacq wel voort gesonden, die hy tot den 29 Septemb. 's Avondts toe heeft bekomen, en daer in sal werden gecontinueert met alle vlijt, ten dienste van 't gemeen, so langh de Vloot uyt sal zijn; gelieft het voort te seggen.

#6661005,5 t'Uytrecht by Henricus Versteegh, Boeckverkooper, wert uytgegeven de Theologiae Practicae Tomus Alter. Auctore Iohanne Hoornbeeck, S.Literarum in Ecclesiam, & Academiam Lugduno-Batava Doctore, & Professore. Accessit ejusdem Irenicum, de Studio Pacis atque Concordiae. Et Oratio, de Prudentiae. In 4. Item, Practijcq des tweederleye Gebedts, door D.J. de Labadie, Predicant tot Middelburgh: En overgeset door Abr. Godart. 1.Deel. In 12.

#6661009,1 Tot Amsterdam by Joseph Athias, woonende op de St. Anthonis Bree-straet, wort uytgegeven driederley Correcte Psalm-boecken: het Hebreeus alleen; het tweede Hebreeus op d'eene zijde, en Latijn op de andere zijde; het derde Hebreeus op de eene, en Nederduyts aen de ander zijde, in Prose, met Aenwijsinge van alle de Radicale woorden des Ouden Testaments: Noyt diergelijcke meer Gedruckt: Door den Heer Johannes Leusden, Professor tot Uytrecht. In 24.

#6661009,2 De E. Mogende Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt binnen Amsterdam, sullen op Maendagh toekomende, den 11 October, verkoopen een partye schoon wit Sout, by en half hondert t'effens.

#6661009,3 De Weduwe van Hendrick van Zittert M. sal aen de meestbiedende verkopen, verscheyde rare en uytstekende Boecken. soo Latijnsche Fransche als Nederlantsche, in alderhande Faculteyten, nagelaten by den voornoemde Hendrick van Zittert M. Zal: Waer van de verkoopinge sal zijn tot Amsterdam, voor aen in de Wolve-straet, tusschen de swarten Hoedt en de Kabas, op den 17 October, 1666. voor middagh ten 9 uren, en vervolgens. De Catalogus is te bekomen by Jan Rieuwertsz. Boeckverkooper in Dirck van Assen-steegh, tot Amsterdam.

#6661009,4 Tot Haerlem by Vincent Casteleyn, Boeck-Drucker en Boeck-Verkooper in de korte Bagijne-straet, sal eerstdaeghs uytghegeven werden, de Quarto Comptoir Almanach, correct met schoone Figueren, op een bysondere fraeye manier, en fijn Pampier; als mede de Almanachen in Sesthienen, en twee-en-dertigen, met Kronijcken, Waerseggers, Kluchten, &c sullende oock Gebonden, in Root, Swart, Groen, en Geel, Vergult of onvergult te bekomen zijn: Ende tot Amsterdam, sal men deselve vinden by Cornelis Dircksz. Kool.

#6661012,1 Dewijle seeckere twee Ordonnantien, d'eene by de Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden, verleent op den 31 Mey laestleden, ten behoeve van Andries de Visser, ter somme van 2955 gulden, over Leverantie van Hout, ende de andere op den 24 Iuly, mede laestleden verleent, ten behoeve van Jan Wynen, cum suis, over leverantie van 24000 Ponden Biscuyt, 4000 Ponden Stockvis ende twee Pijpen, beyde tesamen beloopende ter Somme van 3460 Gulden, 7 Stuyvers, zijn vermist, ende albereyts by haer Ed: Mog: Duplicata, aen de Eygenaers ende Houders vandien,zijn gegeven, en dat men beducht is dat mogelijck de voorsz. Ordonnantien by die geene, dewelcke deselve in handen ghekomen zijn, wel soude mogen werden verkocht aen yemant, die van het voorsz. vermis onkundigh, naderhandt moeylijckheydt daer over soude konnen hebben; soo werdt een yder mits desen daer van geadverteert, ende gewaerschouwt, om sigh voor schade en moeyelijckheyt te behoeden.

#6661012,2 Door misslagh van den Drucker, is voorleden Saterdagh geset, dat de Verkoopinge van de Boecken van Hendrick van Zittert M. soude geschieden op den 17 October, 1666. het selve moet wesen den 13 October, 1666. voor den Middagh ten 9 Uren.

#6661019,1 De Heeren Burgermeesteren en Regeerders der Stadt Alckmaer, hebben met Advijs van de Heeren Vroetschappen der selver Stadt, conform ende volgens haer oude Privilegien vast gestelt, gearresteert ende gheordonneert, dat haer-luyder Iaer-Marckt van Magere Beesten, voor desen Jare 1666. sal gehouden werden op den vijfden en sesten November; wesende Vrijdagh en Saterdagh, voor St. Wilbortsdagh, Nieuwe-stijl, 't welck een yder die daer aen gelegen is, wort bekent gemaeckt om sich daer nae te reguleeren, ende de Marckt te frequenteren op de Vryheden daer toe staende: Sullende mede een yder met sijn Beesten mogen vertrecken als 't hem belieft.

#6661019,2 Tot Amsterdam, by Frederick de Wit, Konst en Kaert-verkooper, inde Kalver-straet, by den Dam, in de Witte Pascaert, werdt uytghegeven de platte Gront-kaert der Stadt Londen, waer in perfect aengewesen werdt alles dat verbrant is, met een Myl-schael, om alles af te meten.

#6661019,3 In 's Gravenhage, by Michiel van Heyningen, Boeckverkooper, werdt uytgegeven, I. Vollenhoves Afscheyt, ghenomen van de Gemeente tot Swol, voor zijn Vertreck nae 's Gravenhage, in 12. ** Item, I. Vollenhoves Kruis-Triomf, in 4.

#6661023,1 Wert bekent gemaeckt, als dat op Donderdagh den 14 October, 1666. 's Avonts omtrent 10 Uren, in de Gout-Zee, nevens Vollendam, aen de hoeck, uyt de Veerman van Amsterdam op Hoorn, buyten Boort gevallen is, en als noch vermist werdt een Ionghman, Oudt 22 Iaren, langh van stature, hadde een Paruyck op van langh blont Hair, en een groote Bef, donckere Lakense Kleeren, en de Schippers witte ruyge Staetse Rock met halve mouwen en graeuwe Schoenen met Gespen aen; op sijn Hembde staet I.S. Dien hem vindt en bestelt op de Roose-Gracht, in de 3 Porttezooye, sal hondert Guldens tot een Vereeringe hebben.

#6661023,2 t'Amsterdam, by Marcus Willemsz. Doornick, Boeckverkooper, op den Vygen-Dam, in 't Cantoor Inck-Vat, wert uytgegeven, een nieuwe perfecte Caert, van de platte Grondt der Stadt Londen: waer in vertoont wordt, hoe verre de selvige door den laetsten Brandt verwoest is, waer in alle de verbrande Plaetsen, Straten en Steegen, bysonderlick met hare Namen worden aengewesen, als oock de geene die overgebleven zijn; na de laetste en beste Afteyckeninge te Londen gedaen; daer onder een korte Beschrijvinge in Duyts, Frans en Engelsch.

#6661023,3 t'Amsterdam, by Ioannes van Someren, Boeckverkooper, op den Dam, in Perkinse Wercken, is gedruckt en wert uytgegeven: Geloutert Silver in een Aerden Smelt-kroes, tot verrijckinge der Geestelijcke Gedachten. Vergadert in eenige Predicatien, op verscheydene gelegentheden toegepast,en gepredickt door Sal: Do. Iacobus Stermont, der heyligen Theologie Doctor en Bedienaer des heyligen Euangeliums en 's Gravenhage. In Quarto. ** Item: Sullen op den 25 October, zijnde Maendagh, t'zijnen Huyse verkocht werden, veele treffelijcke rare meest Theologise Boecken, bestaende in verscheyde Talen, als Latijn, Engels, Frans, Hoogh- en Neerduyts, naergelaten door Wijlen Do. Iohannis Lampen, in sijn leven Bedienaer des heyligen Euangeliums tot Embden. Waer van de Catalogus te bekomen is by den voornoemde van Someren, en verscheyde andere Boeckverkoopers, soo buyten als binnen dese Stadt.

#6661023,5 Den 11 deser is tot Amsterdam, op 't Rockin, een Packje, ghenaeyt in een blaeu Schorteldoeck, met een Brief daerop, verkeert bestelt, het most wesen tot Kuylst. Die 't Packje weet, gelieft het te bestellen op 't Rockin, naest de Capel, tot Giertjes, sal een goede Vereeringe genieten.

#6661026,1 Tot Leyden by Pieter en Cornelis Hackius, als mede tot Rotterdam by Iacobus Hackius, zijn gedruckt ende werden uytgegeven: Manier van Procedeeren, soo in Civile als Criminele Saecken, binnen de Steden en ten platte Landen gebruyckelick. Beschreven door Mr. Symon van Leeuwen, R.G. Met Privilegie voor vijftien Iaren. In Octavo. ** Item: Noch is by de selve op de Pers, en sullen in 't korte uytgegeven werden: Algemeene Costumen en Rechts-gebruycken, soo in die Manier van procederen, als andere gemeene Rechts-saecken, in de Steden en ten platte Lande van Hollandt gebruyckelijck; begrepen in de Aenteeckeningen op de Costuymen, Keuren en Ordonnantien, van het Baljuwschap van Rijnlant. Beschreven door Mr. Symon van Leeuwen R.G. Mede met Privilegien voor vijftien Jaren. In Quarto. ** Item: Privilegien en Hant-vesten van het Heemraetschap, en Lande van Rijnlandt; mitsgaders, Privilegien, Brieven, Appoinctementen, Accoorden, &c. Soo de bysondere Steden, Dorpen, als Persoonen onder Rijnland, ende de Steden ende Landen van Hollandt, in 't gemeen aengaende. In Quarto.

#6661026,2 t'Amsterdam, by Iaques Boursse, Boeckverkooper op de Lely-gracht, inde Beurs van Antwerpen, is gedruckt ende wert uytgegeven, de laetste Uren, ofte Christelijck Af-sterven van den Heer Andreas River: Mitsgaders het Testament, ofte Laetste Woorden van Do. Fabrice de la Basseceur, in zijn Leven Predicant in de Fransse Kerck tot Amsterdam: Waer by gevoegt zijn de laetste Sterf-woorden van Do. Hermannus Langelius, en Do. Andreae Lansman, Dienaers des H. Euangelii tot Amsterdam, tot den Iare 1666 toe, vergadert door C.D. Carpentier, V.D.M. aldaer, in 12.

#6661030,1 Den 20 deser Maent, is tot Amsterdam gemist aen een Koopman een Pacquet, daer in waren 8 rouwe Diamanten, met noch 2 kleyne Diamantjes: Is 'er yemandt die deselve weet aen te brengen, addresseert aen de Gilde-knecht van de Goutsmits, sal 100 guldens genieten.

#6661102,1 Tot Gornichem, by Paulus Vinck, werdt uytgegeven Fuga en Babylon Vlucht uyt Babel, of Geestelijcke Bedenckingh, tot waerschouwingh aen alle Roomsch-gesinden, om de Pauselijcke Kerck te verlaten, tot Ziels behoudenis. Door Iacobus Focanus, Bedienaer des Goddelijcken Woorts, tot Vucht, den laetsen Druck vermeerdert door Arnoldus Montanus, Greg. Nazianzenus tegens de Arianen. In 12. ** Item, Aelius Scianus Treur-Spel. In 4.

#6661102,2 t'Amsterdam, by Pieter van den Berge, Boeckverkooper op de Heere-Gracht, by de Heere-straet, in de Bergh Parnas, is gedruckt en wert uytgegeven, de Reyse na Bethel, of het Huys Godts. In welcke de plichten der Geloovige zielen, ter Kercke gaende, en wederom t'huys komende; levendigh vertoont worden; Te ghelijck Gebeden en Betrachtingen om Gods woordt heylzamelijck te hooren, en waerdighlijck aen des Heeren Heyligen Avontmael gemeenschap hebben. In 12.

#6661102,3 Tot Amsterdam, by Iacob Benjamijn, op 't Water, over de Oude Brugh, is gedruckt Londens Puyn-hoop, ofte de handt Godts over de selve, in 't verbranden der Stadt, den 12, 13, 14 en 15 van September, op den hals gehaelt door de wreetheden begaen in 't Brant-stichten in 't Vlie, als mede aen de arme Menschen op 't Eylant der Schellingh, den 2 druck, vermeerdert met eenige voorseggingen van dito Brandt, nevens een Brief aen den Coningh gheschreven tot Waerschouwingh, met een kopere Plaet van de Brandt, in 4.

#6661102,4 Tot Amsterdam, by Frederick de Wit, Konst en Kaert-verkooper in de Kalverstraet, is uytgegeven de platte gront vande Stadt Londen, is nu vermeerdert met een brandent Londen, in profil, seer kurieus.

#6661106,1 Tot Amsterdam, zijn op den 2 deser, ghestoolen 2 Elandts-Kolders, den eene heel lanck en swaer, ende het eene voorpant een weynigh dunner als de andere, en den anderen van matige lanckte: Soo yemandt deselve weet te achterhalen, gelieve die bekent te maken in de Warmoesstraet, in de Elandts-Huyt, sal 25 Gulden voor een Vereeringe hebben.

#6661109,1 Tot Middelburgh, by Zacharias Roman, Boeck-verkooper, woonende op den Burght, in den Vergulden Bybel, is gedruckt en wert uytgegeven, Inleydinge der Sonne-wijsers, ende het beschrijven van dien, hoemen op alderley voorgegeven Vlack, dat van de Son kan beschenen worden, een Sonne-wijser beschrijven sal. Door Jacob Mogge, in Folio.

#6661109,2 T'Amsterdam by Marcus Doornick, Boeck-verkooper op den Vijgendam, in 't Inck-vat, wort uytgegeven een platte Gront-caerdt van de verbrande Stadt Londen, daer in men perfect sien kan, 't geen verbrant en wat overgebleven is, onder op de selvige Plaets is een Nacht-gesicht, of Londens Brandt in Profiel, en boven-aen staet een nieuw Model, om de verbrande Stadt Londen te herbouwen, soo dat men daer in kan sien de Straeten die verbrant zijn, en hoe die konnen herbout worden, met een Beschrijvinge in 't Duyts, Frans en Engels.

#6661109,3 Op Woensdagh zijnde den 17 November 1666. sal men ten Huyse van Felix Lopes, Boeck-verkooper tot Leyden, over d'Academie verkoopen, de naergelaten Boecken van D. Caroli Ursini Salr. in sijn leven Predikant tot Hellevoet-sluys, bestaende in veele fraye Theologanten, &c. Waer van de Catalogus te bekomen zijn, tot Amsterdam by Johannis Jansonius `a Waesbergen, tot Rotterdam by Aernout Leers, tot Utrecht by Johannis van Sambix.

#6661109,4 Tot Amsterdam, by Iacob Benjamin, op 't Water, over de Oude Brugh, is gedruckt Londens Puynhoop, ofte de handts Godts over de selve, in 't verbranden der Stadt, den 12, 13, 14, en 15 van September, op den hals gehaelt door de wreetheden begaen in 't Brant-stichten in 't Vlie, als mede aen de arme Menschen op 't Eylant der Schellingh, den 2 druck, vermeerdert met eenige Voorseggingen van dito Brandt, nevens een Brief aen den Coningh gheschreven tot waerschouwingh, met een kopere Plaet van den Brandt, in 4.

#6661113,1 Tot Rotterdam by Ioannes Borstius Boeckverkooper, is gedruckt en wert uytgegeven, Inleydinge tot een openbaren Beampt-schrijver, met heerlijcke Autheuren en advijsen bevestight: mitsgaders verscheyde rare Advertissementen, en consultatien van de gerenomeerste Advocaten, door Adriaen van Aller Notaris, In 4. Met Privilegie voor 15 Iaren. ** Oock wort noch uytgegeven, de maniere van Doopen, Voetwasschen en Avontmaels by de Dompelaers van Hamburgh gebruyckelijck, wederleyt door Bastiaen van Weenigem, Leeraer in de Doops-ghesinde, Vlaemsche Gemeynte tot Rotterdam, in drie deelen. In 8.

#6661116,1 Men sal op den 23 November op het West-Indische Packhuys op Rapenburgh verkoopen: Een Partijtje nieuw Genees Greyn, en wat Olyphants Tanden, leggende op de Oude Schans, in 't Packhuys van het Groot Schip.

#6661116,2 Daer is een Spaensse Jongen verlooren, oudt 14 Jaren, van aengesicht geel-ende langh-achtigh, daer by langh, swart en gekrult Hayr. heeft een doncker Drogette Kleedt aen, ende daer over een Fillemorte Couleurde Sersie Innocent aen: Soo iemant den selven Jongen weet, gelieft hem te brengen ofte bekent te maecken tot Amsterdam, op de Schole in de Kolck-steege, by Meester Bartolomeus vander Horst, van waer hy wegh geloopen is, hem sal daer voor eene Vereeringhe werden gegeven.

#6661116,3 Romeyn de Wijn, Maeckelaer in Granen tot Haerlem, is overleden, nu 7 Weecken geleden, en heeft Testament gemaeckt tot Amsterdam, omtrent 9 a 10 Weecken voor sijn overlyden, die 't selve heeft ghemaeckt, gelieve dat te addresseren in de Brouwery van de Kroon, alwaer den voorsz. Romeyn de Wijn overleden is.

#6661116,4 Uyt der handt te Koop, een oude, vermaerde Winckel, bestaende in allerley Zijde, als oock Saeye Stoffen, ende Wolle Lakenen: Mitsgaders het Huys te Huer, staende op het Oude Kerck-hof binnen Uytrecht: ende aldaer te bevragen.

#6661120,1 De E.E.H Heeren Burgermeesteren en Raedt der Stadt Groeningen zijn van meeninge door de E. Heeren haren Gecommitteerde by openbare opveylinge (ofte uytter Handt te verkoopen) dese naervolgende Klocken, te weten: De Thoon G. No. 1: wegende ontrent 12500 ponden. No. 2. wegende 950 ponden. De Thoon H. No. 1. 4000 ponden. No. 2. 600 ponden. De Thoon D. No. 1. 2500 ponden. No. 2. 350 ponden. De Thoon C. 400 ponden. Welcke verkoopinge geschieden sal binnen Groningen op den 11 a 21 December eerst-komende, wesende Dingsdagh, na de Middagh ten twee uren. Die gadinge daer in heeft, gelieve hem daer ter plaets te laten vinden. Die ondertusschen de conditie gelieve te weten, adressiere hem by Sr. Harmen Claesz. Wils, Stadts Bouw-meester aldaer.

#6661120,2 Daer wert uyt de Weyde gemist een zwart Merry-Paerdt, met een kleyn Colletje voor 't Hooft, die 't selve te recht brenght, aen Ariaen Keesz. aende Beeck-Laen, achter Hillegom, sal een goede vereeringhe genieten.

#6661123,1 Op den 7 December, deses Iaers 1666. sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Abraham van den Burgh, Boeckverkooper, in de Ianroonpoorts-Toorn-steegh, in de Gereformeerde Catechismus, verkocht werden verscheyde rare en seer voortreffelijcke Latijnse, Franse, Engelse en Nederduytse Boecken, waer van de Catalogus by den voorsz. Abraham van den Burgh te bekomen is.

#6661127,1 t'Amsterdam den 23 Nov., savonts tusschen 6 en 7 uren, is een half Schaerlaecken gestoolen, heeft een swarte smalle Lijste, is al geparst, heeft achter een open endt, ende is in de voorslagh gemerckt W.G. op het loot P.G. met een kruysje tusschen beyde, is lanck 38 Ellen en een half: die het wederom te recht kan brengen, addressere het by de Gilde-Knecht van 't Drooghscheerders Gildt, hy sal een goede vereeringhe hebben.

#6661127,2 Tot Alphen, in Hollant, sal haest gereet zijn om uyt te geven: En in Wiskonstigh bedrijf, van Hendrick Stevin, Heere van Alphen, van Schrevelsrecht, &c. in elf Boecken. het eerste boeck, van de Wiskonstige Wysheydt-konst: het tweede, van der Aertsche stoffen Sterckt-konst: het derde van eenigh Weeghkonstigh: het vierde en vijfde, van der Aertsche stoffen Beweeghkonst, en levendiger Dieren machtelijck vermogen ter dadelijcke gewelt-oeffeningh; welcke Konst, als oock de voornoemde Sterckte-konst, beweert worden elck een besondere nieuwe vrye Wiskonst te zijn, gelijk elck van Telkonst, Meetkunst en Weegh-konst: het sesde en sevende, van aldervolmaeckt reetschap van gewelt en van ordentelijcke doeningh: het 8 van 't onfeylbaer Uyr-werck te Water en te Lande: het negenste van de Wiskonstige Scheepvaert, dat is Schip en Zee bouw, sonder ghevaer van Lijf en Goet: het tiende van het uyterste Menschen-konstigh vermogen, tot verheringh des Waters te Lande: het elfte van Wis-konstige Burger-en Krijghs-volck bestier, wesende het tweede deel van 't eerste Boeck.

#6661130,1 Tot Delf, by Anthony van Heusden, Boeckverkooper, is gedruckt en wert uytgegeven: De CL. Text-Psalmen de Konincklijcken Prophete Davids, met eenige andere Lof-sangen; na de nieuwe Oversettinge des Bybels sanghs-wijse gestelt, even langh als die van Dathenus, en dat men den text achter malkander lesen kan. door D.A. V.D.B. Geheelijck op Noten, op eene Sleutel, na de Copye van de Leeuw. Noyt voor desen soo gestelt geweest, tot gerijf voor alle Lief-hebbers der Psalmen-gesangh. In 12.

#6661130,2 Wert een yder mitsdesen bekent ghemaeckt, dat de Post-Wagens van Naerden, over Deventer, Osnabrugh, Minden, en van daer op Hamburgh, als mede het gantsche Landt Bronswijck, tot groot gerief der Passagiers, over en weder rijden, des Maendaegs en Vrydaegs, nu voortaen in plaets van des Avonts ten 6 uren, ten drie uren precijs van Naerden sullen af-rijden, afwachtende de Schuyt van 11 van Amsterdam, en niet later, waer naer sigh een yder te richten heeft. Yemant eenige Pacquetten gelieft met dito Wagens voort-gesonden te hebben, of nader addres begeerende, addressere hem tot Amsterdam, aen Sr. Ieronimo Rigo, in de oude St. Anthonis Poort, die alles seeckerlijck op Naerden sal senden.

#6661130,3 Uyt de Heerligheyt van Cappelle, Bieslinge, in 't Eylandt Zuydt- Beverlandt, is by Nachte, sonder yemandts weten, vertrocken ende wegh geloopen Ian Iansx. met Vrou ende twee Zoonkens, seggende gewoont te hebben tot Moort by der Gouda; de Man wat kleyn van persoon, met sproeten in 't aensicht, oudt omtrent 36 a 38 Iaren, de Vrouw gelijckende 30 a 34 Iaren, bruyn van oogen ende doncker van opslagh, met een root vlaxken op de Kin, het oudste van de Kinderen wat kreupel; welcke Persoonen aldaer met veel bedriegelijcke handelingh, menighte Persoonen veel Gelts hebben afgeborght, ende veel Schilderyen, Lijnwaet, Kassen, &c. korts voor haer vertreck sinisterlijck bekomen hebben, mede genomen: Een yder zy hier van gewaerschouwt, ende die hun aenbrenght, sal eerlijck beloont werden, van de Heeren van de voorseyde Plaetse.

#6661204,1 Daer is een Ionghman verlooren, out 16 a 17 Iaren, kloeck van Persoon, bleyck van Coleur, bruyn slecht neerhangent Hayr, heeft een doncker Sergie Rock aen, is gebooren in Nieuw-Nederlandt, soo yemant den selven weet, gelieft hem te brengen, ofte bekent te maecken tot Dordrecht, by sijn gewesen Meester, Willem van Rees, van waer hy 15 Weecken geleden, stil-swijgens is wegh gegaen, hem sal een goede Vereeringe gegeven worden.

#6661204,2 Thomas Kirby, laet alle Coopluyden en Winckeliers weten, als dat buyten Haerlem, tusschen den Kleyne Hout-Poort, ende Leydtse Water-Poort, op de Lustenburger Laen, in 't Wapen van Groeningen, wert Geverft Incarnaet, Nacker, Coleur de Feu, en Appel-blosem, op Syde ende Syde Stoffen, en Cattoenen, ende Garen, ende Garen Linten, yder sijn gerijf.

#6661207,1 Alsoo het Godt de Heer belieft heeft de Pest binnen de Stadt Zutphen te doen ophouden, sal daer over een Danckdagh gehouden worden; soo dat de Coopluyden en passerende Luyden sig daer na konnen reguleren, en in haer handel en wandel op die Stadt, onbeschroomt cours nemen.

#6661207,2 De E.E.H. Heeren Burgermeesteren en Raedt der Stadt Groningen, zijn van meeninge door de E. Heeren haren Gecommitteerde by openbare opveylinge (ofte uytter Handt te verkoopen) dese naervolgende Klocken, te weten: De Thoon G. No. 1 wegende ontrent 12500 ponden. No 2. wegende 950 ponden. De Thoon H. No. 1. 4000 ponden. No. 2. 600 ponden. De Thoon D. N. 1 2500 ponden. No. 2. 350 ponden. De Thoon C. 400 ponden. Welcke verkoopinge geschieden sal binnen Groningen op den 11 a 21 December eerst-komende, wesende Dinghsdagh, nae de Middagh ten twee uren. Die gadinge daer in heeft, gelieve hem daer ter plaets te laten vinden. Die ondertusschen de Conditie gelieve te weten, adressiere hem by Sr. Harmen Claesz. Wils, Stadts-Bouw-Meester aldaer.

#6661211,1a Men sal verkoopen eenige extraordinaire curieuse Iuwelen, bestaende in schoone Hals-en Brasalet-Peerlen, nevens schoone Diamant-Booten en Dick-steen Ringen, als mede verscheyde Silverwerck: Welcke verkoopinge sal geschieden tot Amsterdam, op Maendagh den 13 December, 1666. 's voor Middaghs de Klock 10 Uren, ten huyse van Arent van Outshooren, in de Keysers Kroon, in de Kalver-straet.

#6661211,1b De Heeren vanden Gerechte der Stadt Haerlem, notificeren mitsdesen een yegelijck, dat de ordinaris Verpachtingen van hare Stadts Accijsen, die haer E. gewoon zyn te doen op den 20 December, zynde St. Thomas Avondt, of daeghs voor St. Thomas, des Avondts, als nu en voortaen sullen doen ten selven daege, des morgens ten 10 Uren precijs.

#6661211,2 Wert bekent ghemaeckt, dat de Pacht vande Tholl, op de nieuwe Straet-wegh, tusschen den Haege ende Schevelinge, als mede de Huer vande Herberge, staende aen het Tol-heck, op de voorsz. Straet-wegh, sal expireren op den laetsten April, des aenstaende Iaers 1667. by aldien yemant gadinge soude mogen hebben, omme den voornoemden Thol te Pachten, ende 't Huys ofte Herberge te Hueren, die addresseren sigh aende Heeren vande Reeckeninge der Domeynen vande Ed: Gr: Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ofte aende Heeren Schout ende Burgermeesters vanden Haeghe voornoemt, die een yder dien aengaende goet bescheyt sullen geven.

#6661211,3 t'Amsterdam, by Iaques Bourse, Boeckverkooper, op de Lelie-gracht, is gedruckt en werdt uytgegeven, Juda en Israel tegens Benjamin: mitsgaders Engelandt tegen Hollandt, voor gestelt uyt Judicum 20 vers 27, 28. door Iacobus Scheperus Amsteld:, Predicant in Gouda. In 4.

#6661211,4 Tot Dordrecht, by Mattheus van Nispen, zijn gedruckt Almanackjes in 32. als mede Plack-Almanacken in Plano: Item, den Almanack in 16, root en swart, voorsien met alle de Aspecten der Planeten, als mede de Plaetse der selver: Item, een aenwijsinge van de veranderinghe van 't We'er, met een toevoeginghe van verscheyde Astronomische Speculatien, en andere bysondere noodigheden meer, noyt alsoo gedruckt.

#6661218,1 Daer is gestolen in 's Gravenhage dese naervolgende Goederen: eerst, twee sijde Rocken, een swarte Rock, een graeuwe Rock, een Fulpe Mantel, een Mof, &c. als oock alderhande Linnen, Servetten, Tafel-lakens Slaep-laeckens, Mans en Vrouwe Hembden, het Linnen is gheteyckent M.B. Noch 5 silvere Lepels, een goude Ringh met seven Steenen, een goude Hoop, twee Roosjes Ringen, een geamalieerde goude Naelde. Yemant die deselve Goederen weet te bekomen, gelieve sigh te addresseren in 's Gravenhage, aen de Knecht van 't Silversmits Gilt, of aen Ian de Roy, Deurwaerder vande gemeene Middelen aldaer, of tot Dordrecht, Delft, Haerlem, Leyden, Amsterdam, Gouda en Rotterdam, aen de Knechts van 't Silversmits Gildt. Is ghestooeln by de Meyt, is kort van Lichaem, bleeck van Trony, en bruyn van Hayr: Die aenwijsinge van dese Meyt ofte Goederen weet te doen, sal eerlijck werden voldaen ende geloont.

#6661218,2 In 's Gravenhage, by Pieter Tongerlo, Boeckverkoper, wert uytgegeven het Bewerpsel of Beelt van een Christelijck Prins, Burger ende Man, uyt Mr. Cornelis Triglands Idea sive Imago principis, en meer andere Zede-stoffen, verboost door Jacob Deym de Jonge, Rechts-geleerde, In 8.

#6661218,3 De Heeren vanden Gerechte der Stadt Haerlem, notificeren mitsdesen een yegelijck, dat de ordinaris Verpachtingen van hare Stadts Accijsen, die haer E. gewoon zyn te doen op den 20 December, zynde St. Thomas Avondt, of daeghs voor St. Thomas, des Avondts, als nu en voortaen sullen doen ten selven daege, des morgens ten 10 Uren precijs.

#6661221,1 Tot Delf, by Iacobus vander Beeck, Boeck-verkooper, is ghedruckt Casparis Barlaei Oratie over de Kribbe, ofte Geboorte onses Heeren en Salighmakers Iesu Christi. Gedaen in 't Latyn, in de Illustre Schole tot Amsterdam, den 27 December, 1636. en nu in Duyts overgeset, den 6 Druck. In 12. ** Item, Geloofts-Liederen, dat is, de Heydelberghse ende Nederlantse Catechismus, op Sangh-rijm gestelt door Volckerus van Oosterwijck, Bedienaer des Godlijcken Woorts tot Delf. In 8.

#6661221,2 Alsoo den Itaeljaen Francisco Iosepho Borri, laetende hem noemen met de naem van Excellentis, tot Amsterdam een geruymen tijdt ghewoont hebbende, op den 17 December sich uyt Amsterdam heeft geabsenteert, seer schandaleus en ter quader trouwen, hebbende veele eerlycke Luyden listelijck bedrogen, en veel Iuweelen diefachtig mede genomen, soo werdt een yder versocht, denselven te willen aenhouden, en te leveren aende Iustitie, sullende die sulcks doet een vereeringe genieten van hondert Ponden Vlaems, te halen by de Knecht van 't Gout-smits-Gilt tot Amsterdam. Den voorn: Borri is langh van Persoon, spichtigh, bleeck van Tronie, doncker van gesicht, swart hair kort van krul, fijn of vrouwachtig van stem, spreeckt Italiaens, Latijn, Frans en Krom-duyts: gaet recht op zijn Lyf.

#6661224,1 T'Amsterdam, by Pieter van den Bergh, werdt uytgegeven, Caspari Stresonis Meditatio Theologica de Usu & Abusu Rationis humanae in interpretandis & aestimandis rebus & Scripturis divinis, in qua controversia hujus Materiae ex novis quibusdam principiis deciditur, & Socianis, novis Wigelianis aliisque Ecclesiae reformatae accusatoribus ac ventilandum proponitur. ** Item, Dissertato Episolica contra Guljelmum Harveum de Generatione Animalium.

#6661224,2 Tot Uytrecht, by Gijsbert van Zijl, wert uytgegeven, Simplicitas fidei Chrisianae, sive sinopsis locorum, S. Scripturae patrum & recentiorum Theologorum, quibus demonstratur quaenam sint ad salutem creditu necessaria, quae colsegit, Timmannus Desselius, In 4. ** Item, Manuductio ad Coelum, medullam continens sanctorum patrum, & veterum Philosophorum Auctore D. Joanne Bona, In 18. ** Item, Den Leydsman ten Hemel, inhoudende 't Merg van de Lessen der H. Oudtvaderen en beroemde Philosophen, door den eerwaerdigen Heer Joannes Bona, In 18. Nu op 't nieuw uyt het Latijn vertaelt.

#6661224,3 Tot Amsterdam, in de Beere-straet, in de Fonteyn des Levens, is te koop een nieuwe Apotekers Winckel.

#6661228,1 De Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, residerende binnen Hoorn, sullen op den 6 Ianuary, 1667. des Na-middags ten een ure, op 't Hof van de gemelte Raden tot Hoorn, verkoopen, ad opus jus habentis: Een Engelsch Schip, met omtrent 52 Pijpen, en 30 Oxhoofden Moscovade Suycker, en 1500 Rollen Tabacq.