#6670101,1 Het groot verbeelde Iaer van 1666. is ten eynde gelopen, sonder eenigh gevolgh van de Voorspellingen der fantastijcke Humeuren, gewoon op dit Iaer, of om beter te segghen, op de drie Getallen van sessen te speelen. Daer is in 't geheel Iaer nouwelijckx iets geschiet, dat God de Heere op andere Tyden niet dickmaels heeft gelieven te laten geschieden; en die, namentlijck Ioden, die haer wat groots ingebeelt hadden, zijn allermeest bedrogen: God de Heere, bidden wy, heldere voortaen meer en meer huer en ons Verstant, om de Waerheydt te gelooven.

#6670101,2 T'Amsterdam, by Cornelis Iansz. Boeckverkooper, by 't Stadthuys, is gedruckt en werdt uytgegeven: Dictionarium Absolutissimum Teutonico-Latinum & Latino-teutonicum, opus hactenus nulli tentatum ad Iuventutis Compendiosam utilitatem, Met een Appendix van nieuwe Woorden, noyt voor desen gedruckt, Authoribus, Arnoldo Montano: Martino Binartio: Conrade Hupsio, Matthia Martenez. Hier nevens de vermeerderde Wijse Iaer beschrijver. In Quarto.

#6670104,1 Te Middelburgh, by Johannes van der Hellen, is ghedruckt en wert uytgegeven, Heylsame Medicijne tegens de Peste, om in alle Huysgesinnen met kleyne kost van yder een gebruyckt te werden, niet alleen tot voortkominge van de schadelijcke Pestilentie, maer oock tot genesinge van dien, door Godts genade, als de selve ontsteken is.

#6670108,1 Den 1 Ianuary, Anno 1667. is tot Amsterdam vermist of gestolen een Oorlogie, de groote van een Hennen-Ey, Ovaels-gewijs, met een dubbelde Silvere Kas, is gevoert met Root Fellip, met 5 Raden, met een Ketting gemaeckt, loopt 24 a 25 uren, 't wijst oock aen de dagh van de Maendt. Het is gemaeckt by Greorgius Meerlingh, tot Elbingh, de Sleutel hanght aen een enkelde Silvere Kettingh. Die het Oorlogie ter handt komt, gelieft het te brengen by Mr. Hans Coenraets, Oorlogie-maker tot Amsterdam, op 't Rockin, by de Beurs, men sal hem vier Ducatons tot een Vereeringh geven.

#6670115,1 Men doet een yegelijck weten, dat de Heeren Raden ende Meesters vande Reeckeninghen der Domeynen vande Ed:Gr:Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende de Heeren Schout ende Burgemeesteren vanden Hage, op Vrydagh den 28 January, 1667. 's Morgens ten tien uren, ter Camere vande Reeckeninghen voornoemt, staende aende Noort-zyde vande Groote Sael van het Hof, in het openbaer willen Verhueren ende Verpachten, het Thol-huys met den Tholl, op de Straet-wegh vanden Hage voornoemt naer Schevelingen, voor den tijdt van drie Iaren: Die de Conditien ondertusschen soude willen lesen, die addressere sigh ten Comptoire vanden Rentmr. Generael van Noort-Hollandt, Mr. Willem van Nieuport, ofte ter Secretarie van 's Gravenhage voornoemt.

#6670115,2 Tot Edam, zijn te Koop twee Koopere Brouw-ketels, groot omtrent 70 en 36 Tonnen, mitsgaders een Gijl-kuyp, Werck-kuyp, en Koelinge; Yemandt gadinge hebbende, addressere sich aen Vincent Brouwer, Secretaris aldaer.

#6670118,1 Men doet een yegelijck weten, dat de Heeren Raden ende Meesters vande Reeckeningen der Domeynen vande Ed:Gr:Mog:Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende de heeren Schout ende Burgemeesteren vanden Hage, op Vrijdagh den 28 January, 1667. 's Morgens ten thien uren, ter Camere vande Reeckeningen voornoemt, staende aende Noort-zyde vande Groote Sael van het Hof, in het openbaer willen Verhueren ende Verpachten, het Thol-huys met den Tholl, op de Straet-wegh vanden Hage voornoemt naer Schevelingen, voor den tijdt van drie jaren: Die de Conditien ondertusschen soude willen lesen, die addressere sigh ten Comptoire vanden Rentmr. Generael van Noort-Hollandt, Mr Willem van Nieuport, ofte ter Secretarie van 's Gravenhage voornoemt.

#6670118,2 Doctor Frederick Ruysch, in 'sGravenhage, is van meeninge te verkoopen, een wel-geconditioneerde Apoteeckers Winckel. Yemant gadinge daer in hebbende, gelieve hem te adresseren aen den voornoemde Dr. Ruysch, woont inde Wage-straet, inde Vergulde Roos.

#6670118,3 Een Leere Poort-mantua, met een Hoede-kasse daer op, is verlooren uyteen Leverse Wagen, tusschen Rotterdam en Leyden, verleden Weeck, met Hoeden, en een purpere Nacht-Tabbert, een Rock, ende een Broeck, en eenig Linnen, met verscheyde Boecken, en eenige Silvere Oorlogie-kassen; die dit gevonden heeft, addresseere sigh aen Robbert Waskington, Koopman, op de Nieuwe Haven tot Rotterdam, en aen Ewart Dey tot Leyden, en aen Pieter Rie tot Amsterdam op den Nieuwen dijck, sal een goede vereering genieten.

#6670122,1 De Erffgenamen wijlen Dancker Danckertsz., in sijn leven Const- en Caert-verkooper, voor aen in de Calver-straet, sullen ten Huyse van d'overledene, op den 7 February, 's avonts ten 5 uren, beginnen te verkoopen, alle desselfs nagelaten Konst-Printen en Teeckeningen, gedaen door d'aldervoortreffelijckste soo Italiaensse, Fransse, als Nederlandtse Meesters. En sullen oock 2 a 3 Weecken daer aen, met de verkoopingh van desselfs Konst-en Caert-Platen voortgaen: waer van den precijsen Dagh, nader bekent sal gemaeckt worden.

#6670125,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Gouda notificeren by desen, dat eenen Ian Iansz., in de Wandelinge genaemt Ian Mouritsz., out omtrent 27 Iaren, zijnde met de laetste Retour-schepen gekomen uyt Indien, ende middelertijt binnen de voorsz. Stadt getrouwt, een Persoon van gemeene lengte, een weynigh Pockdalig, ende rootachtigh van aengesicht, hebbende Blont-hayr, kort ende gekrult, gekleet met een graeuw Charge Kleet, en een bruynen Innocent, waer aen staen Goutdraetachtige Knoopen, met een rooden Hoet, op Dingsdag, tusschen den 11 en 12 deser Maent Ianuary, sig niet heeft ontsien sijn eygen Huys- Vrouw seer moortdadigh, met zijn Opsteecker, te infligeren acht Wonden, waer van deselve op den 17 derselver Maendt deser Werelt is komen te overlyden; en dat gemelde Heeren aen dengenen, die den voorgenoemde Persoon sullen overleveren in Handen van de Iustitie, tot een Vereeringe sullen geven drie hondert Gulden.

#6670201,1 Op Woensdagh Avondt den 26 January, is tot Amsterdam gestolen een Horologie, groen op Gout geamaliert, daer op een Roose-krans geschildert, zijnde door eens te vallen, aen de zijde het amalieersel afgegaen; gemaeckt door Elias Arnouts, in een ronde silvere Casse, met een silvere Kettingh: Die het kan te rechte brengen in handen van Hans Coenraet, Oorlogie-maecker op 't Rockin, sal een eerlijcke vereeinge genieten.

#6670205,1 Men Adverteert een yder by desen, dat het Post Comptoir, laetst gehouden in de Vene-straet in 's Gravenhage, van nu voortaen sal gehouden werden op het Binnen-Hoff, nevens de Casteleyne, in den Haghe voorsz. ten Huyse vanden Commijs Offenbergh. Yemant eenighe Brieven en Pacquetten te Peerde per Post van den Hage gelieve af te senden: soo op Uytrecht ende Amersvoort. Op Hattum ende by gelegen Plaetsen in Gelderlandt. Op Zwoll, en de by gelegen Steden en Plaetsen in Over-Yssel. Op 't Landtschap Drent ende Assen. Op Leeuwaerden, en de by gelegen Steden en Plaetsen in Vrieslandt. Op de Stadt Groningen, ende de Ommelanden. Op Embden, en de by gelegen Steden ende Plaetsen: mitsgaders op Bremen, Hamburgh, ende andere Oostersse Quartieren. Die brenge de voorsz. Brieven ten Huyse van den voornoemden Offenbergh, ter Plaetse als boven, des Saterdaeghs ende Dingsdaeghs, voor de Middagh ten tien Uren, alsoo den Postiljon op 't selve Uur precijs sal opsitten ende afrijden.

#6670205,2 De Ed: Mog: Heeren Raden ter Admiraliteyt binnen Amsterdam, sullen op Woensdagh, den 16 February, 1667, ten Huyse van Johannes Kersteman, Casteleyn in 't nieuwe Heere Logement, verkoopen: 1500 Vaetjes Engelsse Boter: Item, 300 Stucksen Smal Loot. Omtrtent 40 Slijp-steenen, van 3 a 4 Voet. En 40 Hoet Smee-Koolen, by haer Ed: Mog: geconfisqueert, en door den Cap. Cornelis Poulusz. opgebracht.

#6670208,1 Den E: E: Heeren van den Gerechte der Stadt Haerlem maecken by desen alle ende een yegelijcken bekent, dat binnen deselve Stadt, op haer drie vrye Iaermarckten, mede ter Marckt ende te koop sal mogen werden gebracht alderhande Leer, te weten getout en ongetoude Huyden, droog en ruygh, ende anders geen uytgesondert, beneffens alle het geene datter aen dependeert: waer van de eerste ghehouden sal werden op Donderdagh voor Palm Sondagh, zijnde thien Dagen voor Paesschen, Nieuwe-stijl, 1667. ende Daeghs te vooren van ruygh Leer. Den tweeden op Woensdagh, in de St. Jans-marckt, ofte Kermisweeck, ende des Daeghs te vooren van ruygh Leer. Den derden op den 22. October, Nieuwe-stijl, ten waere deselve quam op Sondagh, als wanneer daeghs daer aen wesen sal, ende des Saterdaegs te vooren van ruygh Leer, ende sullen op de voorsz. Dagen daer bequame gelentheydt vinden, van de Graeuwe Steene-brug tot de Vis-brug toe, om een yeder zijn Leer te lossen ende ten toon te leggen, en sullen de Verkoopers ende Koopers genieten deselve Vryheydt als alle andere, de voorsz. Marckte met andere Coopmanschappen frequenterende.

#6670208,2 Tot Amsterdam, by Christophorum Coenradum, is gedruckt en wert uytgegeven Responsio ad Exercitationem Parodoxam Anonymi cujusdam, Cartesianae Sectae Discipuli, qua Philosophiam pro infallibili S. Literas interpretandi norma Orbi Christiano obtrudit. Autre Petro Serrario. In 4.

#6670212,1 Den E: E: Heeren van den Gerechte der Stadt Haerlem maecken by desen alle ende een yegelijcken bekent, dat binnen deselve Stadt, op haer drie vrye Iaermarckten, mede ter Marckt ende te koop sal mogen werden gebracht alderhande Leer, te weten getout en ongetoude Huyden, droog en ruygh, ende anders geen uytgesondert, beneffens alle het geene datter aen dependeert: waer van de eerste ghehouden sal werden op Donderdagh voor Palm Sondagh, zijnde thien Dagen voor Paesschen, Nieuwe-stijl, 1667. ende Daeghs te vooren van ruygh Leer. Den tweeden op Woensdagh, in de St. Jans-marckt, ofte Kermisweeck, ende des Daeghs te vooren van ruygh Leer. Den derden op den 22. October, Nieuwe-stijl, ten waere deselve quam op Sondagh, als wanneer daeghs daer aen wesen sal, ende des Saterdaegs te vooren van ruygh Leer, ende sullen op de voorsz. Dagen daer bequame gelentheydt vinden, van de Graeuwe Steene-brug tot de Vis-brug toe, om een yeder zijn Leer te lossen ende ten toon te leggen, en sullen de Verkoopers ende Koopers genieten deselve Vryheydt als alle andere, de voorsz. Marckte met andere Coopmanschappen frequenterende.

#6670215,1 De Ed: Mog: Heeren Raden ter Admiraliteyt binnen Amsterdam, sullen op Woensdagh, den 16 February, 1667. ten Huyse van Johannes Kersteman, Casteleyn in 't nieuwe Heere Logement, verkoopen: 1500 Vaetjes Engelsse Boter: Item, 300 Stucken Smal Loot. Omtrent 40 Slijp-steenen, van 3 a 4 Voet. En 40 Hoet Smee-Koolen, by haer Ed: Mog: geconfisquert, en door den Cap. Cornelisz. Poulisz. opghebracht. De Boter en Loot, leyt op de Oude-Schans, ende de Koolenin 't Schip, binnen de Hannekens Boom.

#6670215,2 Tot 's Hartogenbos, in de Vuchter-straet, ten Huyse van de Weduwe van Francois Sonmans, is te koop een seer schoone, wel-gestoffeerde, Apoteeckers Winckel, zijnde van alles wel voorsien; die daer gedinge in heeft, vervoege hem ter plaetse voornoemt.

#6670215,3 Tot Leyden, by Pieter Onderwater, op de Bree-straet, in 't Schatboeck, is gedruckt en wert uytgegeven: Een correcte ende korte Lijst, op een Blat, waer in gesien kan werden, wat voor een kleyn Zegel, tot alderhande Actens, Brieven, Schrifturen, Obligatien, Huur-Cedullen, &c. moet werden gebruykt: Seer gerieffelijck voor alle Practizijns, en andre.

#6670215,4 Den E:E: Heeren van den Gerechte der Stadt Haerlem maecken by desen alle ende een yegelijcken bekent, dat binnen deselve Stadt, op haer drie vrye Iaermarckten, mede ter Marckt ende te Koop sal mogen werden gebracht alderhande Leer, te weten getout en ongetoude Huyden, droog en ruygh, ende anders geen uytgesondert, beneffens alle het geene datter aen dependeert: waer van de eerste ghehouden sal werden op Donderdagh voor Palm Sondagh, zijnde thien Dagen voor Paesschen, Nieuwe-stijl, 1667. ende Daeghs te vooren van ruygh Leer. Den tweeden op Woensdagh, in de St. Ians-marckt, ofte Kermis Weeck, ende des Daeghs te vooren van ruygh Leer. Den derden op den 22 October, Nieuwe-stijl, ten waere deselve quam op Sondagh, als wanneer daeghs daeraen wesen sal, ende des Saterdaegs te vooren van ruygh Leer, ende sullen op de voorsz. Dagen daer bequame gelegentheydt vinden, van de Graeuwe Steene-brug tot de Vis-brugh toe, om een yder zijn Leer te lossen ende ten toon te leggen, en sullen de Verkoopers ende Koopers genieten deselve Vryheydt als alle andere, de voorsz. Marckten met andere Coopmanschappen frequenterende.

#6670219,1 Puyck van eenige honderde Ionge, Gave, Opgaende Barcke Heisters te Koop, seer bequaem op te pooten tegen Duynkant, ofte op seer hooge doore Sant-Klippen; het Monster daer van is te sien en te bevragen tot Amsterdam, op de Singel, by de Appel-marckt, aen de Raem-Sluys, tot Goosewijn de Cock, Wijnkooper.

#6670222,1 Tot Amsterdam, ten Huyse van Leendert Ioosten van Wijck, Calottemaker, in de Wye Kerck-steegh, by de oude Kerck, zijn te bekomen, I.Amos Comenii, Ianua Linguarum referata, pro compendise Lingua Latina, cum rebus docenda, Belgica versione a Iohanne Sidelio ornata; noyt voor dese soo gedruckt: ** Item, Vestibulum rerum & Linguarum. Met Privilegie.

#6670222,2 't Amsterdam, by Arent van den Heuvel, Boeckverkooper, in de Kolck-steegh, is gedruckt en werdt uytgegeven: Wederlegginge der Sociniaense Dwalinge, door den hoogh-geleerde Petrus de Wit. Bedienaer Iesu Christi tot Leyden. ** Item, De Sociniaense Siecke-Troost; door den hoogh-geleerden Johannes Makovius. ** Item, Geloove en en Hoope der Kinderen Godts, zijnde 18 Predicatien over 't XIX Capittel des Boeckx Iob, uytsteeckent verklaert en beschreven door den welsprekende Eduwert Mermet, en vertaelt door Petrus Heringa. ** Item, Matroosen Gesontheydt, vermeerdert met Putmans Manuael, zijnde seer nut voor alle menschen, bysonder voor Zeevarende Chirurgijns, door Vrolinck. ** Item, 't Leven en Bedrijf van al de Koningen van Engelandt, naeukeurigh beschreven door L.v.Bos.

#6670226,1 Tot Hoorn, op't Oude Noort, in de Bye-korf, is te koop een schoon wel-gestoffeerde Apoteeckers Wickel; die daer gadinge inne heeft, addressere hem aen Sr. Franciscus de Bruyn, Apothecarius, woont op't oude Noort voorsz. in de vergulden Engel.

#6670226,2 Tot Haerlem, by Ambrosius van der Merck, zijn gedruckt voor den Autheur, doch mede by den Drucker te bekomen, de vermeerderde Geestelijcke Rijmen van Iacobus de la Chambre, houdende Francoysche Kost-Schoole binnen dese Stadt; die beneffens dit met eene moeyte, zijne Kalanten ende alrede toegenegene, ende verders een yegelijck bekent maeckt, dat hy soo Godt wil op toekomende Mey, of misschien noch wel eerder, zijne Woonplaetse meent te nemen , aen de Zuydzyde van d Groote Kerck, in de Ros Beyaert; noodigende alle Liefhebbers tot besichtigingh van dese zijne gelegentheydt, ende tot kennisse van sijn Persoon, van hem in de bovengemelde dienst te laten gebruycken.

#6670301,1 Een schoone wel-geconditioneerde Apoteeckers Winckel te koop tot Enckhuysen, te bevragen aen de Weduwe van Frederick Rijcken, woonende aldaer op de Zuyder-Lage-Havedijck, tegen over de Appel-Marct.

#6670301,2 Iacob Maire, tot Amsterdam op het Rockin, wil verkoopen een Apotekers Winckel, wel gestoffeert en van alles versien; die daer gadinge in heeft, die addressere hem aldaer, en sal tot civile Prijse gheaccommodeert werden.

#6670301,3 Tot Hoorn, op 't Oude Noort, in de Bye-korf, is te koop een schoone wel-gestoffeerde Apoteeckers Winckel; die daer gadinge inne heeft, addressere hem aen Sr.Franciscus de Bruyn, Apothecarius, woont op 't oude Noort voorsz. in de vergulden Engel.

#6670301,4 D'Erfgenamen wijlen Dancker Danckertsz. in sijn leven Konst-en Kaert-verkooper t'Amsterdam, zijn van meeninge aen de meestbiedende te verkoopen, alle desselfs naergelaten Konst-en-Kaert-Platen, bestaende in een seer groote quantiteyt, en van de beste Meesters gedaen: En sullen met de verkoopinge desselven beginnen, op Maendagh den 7 Maert, 1667. 's Morgens ten 8 Uren.

#6670301,5 t'Amsterdam, by Hieronymus Sweerts, over Jan Roon-Poorts-Tooren, is ghedruckt, de Gekruyste Christus, of 35 Texten over 't Lijden Christi; waer in het selve geleerdelijck verklaert, troostelijck toe-gepast, en met ziel-roerende Gebeden besloten wort, seer kort en bondigh voorgestelt, door D. Iohannes Martinus, in sijn leven Predicant tot Groeningen. ** Item, Innerlijcke Ziel-tochten, ontrent het H. Avontmael; zijnde ontrent een derde part vermeerdert.

#6670305,1 t'Amsterdam, by Abraham vanden Burgh, by Jan Roon-poorts Tooren, wert uytgegeven: Godts Wonder-werck voor en in de Weder-geboorte: vertoont in een beanghste, neergeslagene, suchtende, twijffelinde, worstelende, overwinnende, en in Godt-geruste en verheughde Ziele, met een korte alleen-sprake over 't selve, uyt bevindinge t'samen gestelt, en tot nut van andere in 't licht gebracht, door M. du Bois, den tweeden Druck, vermeerdert en verbetert, met noch een vermeerderde Voor-reden van Dr. Richardson, Engelsse Predicant tot Haerlem. In 12.

#6670305,2 d'Erfgenamen wylen Dancker Danckertz., zijn van meeninghe te verkoopen, alle desselfs naergelatene Konst-en-Kaert-platen, op Maendagh, den 7 Maert, 's morgens ten 8 uren, ten Huyse van d'Overledene, voor aen in de Kalverstraet, in de Danckbaerheydt.

#6670308,1 NOTIFICATIE. Den E: E: Heeren van den Gerechte der Stadt Haerlem maecken by desen alle ende een yegelijcken bekent, dat binnen deselve Stadt, op haer drie vrye Iaermarckten, mede ter Marckt ende te koop sal mogen werden gebracht alderhande Leer, te weten getout en ongetoude Huyden, droog en ruygh, ende anders geen uytgesondert, beneffens alle het gene datter aen dependeert: waer van de eerste ghehouden sal werden op Donderdagh voor Palm Sondagh, zijnde thien Dagen voor Paesschen, Nieuwe-stijl, 1667. ende Daeghs te vooren van ruygh Leer. Den tweeden op Woensdagh, in de St.Ians-marckt, ofte Kermis Weeck, ende des Daeghs te vooren van ruygh Leer. Den derden op den 22 October, Nieuwestijl, ten waere deselve quam op Sondagh, als wanneer daeghs daer aen wesen sal , ende des Saterdaegs te vooren van ruyg Leer, ende sullen op de voorsz. Dagen daer bequame gelegentheydt vinden, van de Graeuwe Steene-brug tot de Vis-brugh toe, om een yder zijn leer te lossen ende ten toon te leggen , en sullen de Verkoopers ende Kopers genieten deselve Vryheydt als alle anderc, de voorsz. Marckten met andere Coopmanschappen frequenterende.

#6670308,2 Op Dinghsdagh den 29 Maert, sullen tot Amsterdam verkocht worden, de nagelaten Boecken van D. Arnoldus Poelenburgh, in zijn leven Professor der H. Theologie, by de Remonstranten. De Catalogus sal te vinden zijn by de Weduwe van I.H.Boom, tot Amsterdam, en by andere, in verscheyde Steden.

#6670308,3 D'Erfgenamen van den Ed:Heer Theodoro Saeckma, in sijn leven Raedts-Heer van den Hoove van Vrieslandt, hebben voorleden Iaer, om gewichte reden, de Verkoopinghe sijner Ed:Bibliotheeck moeten afstellen en opschorten, tot andere gelegentheydt, al-hoe-wel de Catalogus doenmaels al zijn versonden geworden in alle Provintien: Soo is 't dat deselve als nu alle Lief-hebbers van rare Boecken, doen te weten, dat de Verkoopdagh van sijn Ed:Bibliotheeck, seecker en precijs sonder uytstel sal aengaen, ende vervolgens ghecontinueert werden, op den vijftienden dagh van den Maent Aprilis toekomende Ouden, en vijf-en twintighsten Nieuwen Styl, binnen de Stadt van Leeuwaerden, ten Huyse van wijlen den Heer van Wyckel, in de Heerestraet, waerna een yegelijck sigh vastelijcke kan reguleeren.

#6670312,1 Burgermeesteren, Schepenen, en Raden der Stadt Campen, laeten hier mede alle Kooplieden weten, dat de Iaerlijckse twee gestelde magere Beeste-marckten, de eerste op Maendagh en Dingsdagh voor Palm, en de andere op Dinghsdagh en Woensdagh nae Paesschen, sullen continueren, en alle Iaeren alsoo worden gehouden; en dat in die tijdt alle Cooplieden voor haer Persoonen en Beesten, van het Brugh-Gelt sullen vry zijn: en mede, volgens speciale concessie van Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden der Stadt Hasselt, dat alle die haer na dese Marckten met haer Beesten sullen komen te begeven , op de Hasseler Wegh van Rouveen, en het Veer van Hasselt, met het betaelen van de helfte vande Tollen en Veer-Geldt, sullen mogen bestaen: waer naer een yeder hem sal konnen reguleren.

#6670312,2 De naergelaten Boecken van D. Andraeas Lansman, in sijn Leven Bedienaer des H. Euangeliums tot Amsterdam, sullen op Dinghsdagh den 22 Maert verkocht werden, ten Huyse van desselfs Weduwe, op de Keysers-Gracht, by de Groenlandtse Packhuysen. De Catalogus is te vinden by Abraham vanden Burg, Boeckverkooper by Ian Roonpoorts Tooren, in de Gereformeerde Catechismus en by andere in verscheyde Steden.

#6670315,1 Burgermeesteren, Schepenen, en Raeden der Stadt Campen laeten hier mede alle Kooplieden weten, dat de jaerlijckse twee gestelde magere Beeste-marckten, de eerste op Maendagh en Dingsdag voor Palm en de andere op Dingsdag en Woensdagh naer Paesschen, sullen continueren, en alle Jaeren alsoo worden gehouden; en dat in die tijdt alle Cooplieden voor haer Persoonen en Beesten van het Brugh-Gelt sullen vry zijn: en mede, volgens speciale concessie van Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden der Stadt Hasselt, dat alle die haer na dese Marckten met haer Beesten sullen komen te begeven, op de Hasseler Wegh van Rouveen, en het Veer van Hasselt, met het betaelen van de helfte vande Tollen en Veer-Geldt, sullen moghen betaelen: waer naer een yeder hem sal konnen reguleren.

#6670315,2 Also Borrit Jansz. Smit uyt sijn Boeck-Neeringh scheyt, sal hy al sijn Boecken by publijcke Auctie verkoopen; welcke verkoopingh sijn aenvangh sal nemen, op Dinghsdagh den 22 Maert, 1667. 's Morgens ten 9, en 's Namiddaghs ten 2 Uren precijs; welcke Boecken, so gebonden als ongebonden, bestaen in verscheyde Faculteyten en Talen, gelijck breeder by de Catalogus is te sien: Welcke Catalogus te bekomen is, by de geseyde Borrit Jansz. Smit, in de Warmoes-straet, by de Narm-steegh, in de Koningh van Engelandt, tot Amsterdam, alwaer deselve verkooping sal gehouden werden.

#6670315,3 t'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkooper op den Dam, in Perkins, is gedruckt en wert uytgegeven: De geestelijcke Schipvaert, of reyse der Kinderen Godts, naer het Hemelsche Canaan, zijnde den inhout van 30 Predicatien, over eenige uytgelesene Texten der H. Schrift, in 't Frans beschreven door Eduart Marmet, en in 't Neerduyts vertaelt door D. Petrus Haringa, in 8. ** Item, Versamelingh van eenige gewichtige Gront- regels der Christelijcke Leere; waer in getoont wert, hoe sigh een Christen sal aenstellen, in 't Leven ter Godtsaligheyt, in de Fransse Taele beschreven, door Iean de Labadie, Predicant in de Fransse Gemeente tot Middelburgh, in 't Neerduyts vertaelt, door D. Petrus Haringa, in 8. ** Item, Geestelijcke Tijtkortinge van de Christelijcke Dagh, door den selven, in 8. ** Item, Oordeel der Liefde en Gerechtigheyt over de tegenwoordigen toestant der Joden, door den selven. ** Item, Hetselve in 't Frans.

#6670319,1 Op Dingsdagh, den 29 Maert, sullen tot Amsterdam verkocht werden de nagelaten Boecken D. Arnoldus Poelenburgh, in zijn leven Professor der H. Theologie, by de Remonstranten: De Catalogus sal te vinden zijn by de Weduwe van I.H. Boom. De verkooping sal gehouden worden, ten huyse van den Overleden, op de Keysers-Gracht.

#6670322,1 De Verkoopinge van de naergelaten Boecken van Do. Andreas Lansman, zalig: dewelcke ghestelt was op den 22 deser, werdt om redenen uytgestelt tot nader ghelegentheydt: welckers precijsen Dagh te zijner tijdt sal bekent gemaeckt werden.

#6670322,2 Daer is tot Groeningen verlooren een Boetjes Bagge, in 't ronde als een kleyne Schellinghs groot, waer aen zijn seven groote Roose Steenen, en eenighe kleyne Steenen, zijnde achter met een open gaende goude Kasjen. Yemandt dit selve ghevonden hebbende, gelieve sulcks bekent te maecken aen Jan Takens, Boeckverkooper aen het der Au-Merckt, tot Groeningen, sal voor zijn getrouwe dienst een goede vereeringe genieten.

#6670322,3 Den 13 April sullen de naergelaten Boecken van Domine Hermanus Langelius, in sijn leven Bedienaer des H. Euangeliums, tot Amsterdam verkocht werden, op de Keyers-Gracht, by de Prince-straet, in de Oost-saender Kerck. De Catalogus sal te bekomen zijn, by Pieter van den Berge, op de Heere-Gracht, by de Heere-Straet, in de Bergh Parnas, ende by verscheyde Boeckverkoopers, in diversse Steden.

#6670322,4 Op den 19 April aenstaende, zijn de Vooghden van de Wees-Kinderen, van Iacobus Savry zal:, voornemens binnen Dordrecht te verkoopen, des selfs geheele Boeck-winckel, bestaende in gebonden en ongebonden Boecken, daer onder Flavy Iosephy, de Gereformeerde en Menniste Martelaers Boecken, en diversche meer, soo door hem als andere gedruckt; als oock alle de koopere Plaeten daer van zijnde, en diversse andere Platen, Prenten en Const, met de Gereetschappen, soo tot het Plaet-drucken, als den Winckel dienstigh.

#6670326,1 Den 17 April, 1667. zijnde Vrydaghs naer Paesschen, salmen verkoopen de naergelaten Boecken van zal: Dr. Wolphius Schoonevelt: bestaende in uytnemende raere Medicijnse en andere Boecken: de Verkoopinge sal geschieden, ten Huyse van sijn Moeder, tot Amsterdam, op d'Oude Achter Burghwal, over de Spinhuys-steegh. De Catalogus zijn te bekomen, by Joannes van Someren, Boeckverkooper aen den Dam, Tot Leyden by Pieter Leffen, en in andere Steeden by verscheyden.

#6670326,2 De Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, residerende binnen Enchuysen, laten by desen een yegelijck weten, dat haer Ed: Mog: op Maendagh, zijnde den 4 April toekomende, des Na-middaghs ten een Uren, op't Hof van de wel-gemelte Raden tot Hoorn, sullen verkoopen, ten behoeve van dien daer toe gerechtight zijn, dese navolgende Engelsse Waren: Omtrent de 90 dosijn vellen Leer, 33 stucken rooden en couleurde Laeckenen, 110 stuckjes Cherges du Bois en de Padua. 95 stuckjes roode Carsayen. 68 stucks witte Carsayen. 376 bosjes getoude Lams Velletjes. 110 bosjes getoude Conijns Velletjes. 58 a 60 bosjes getoude Bonsings Velletjes. 6 a 7 bosjes getoude Katte Vellen. 25 a 30 duysent stucks ongetoude Conijns Vellen. 6 a7 duysent stucks ongetoude Lams Velletjes. 28 a 30 Sacken Sacken Galnooten. 6 Balen Nopzijde. 18 a 19 Balen Catoen. Eenige ongetoude Vossen en Otters.

#6670326,3 Men maeckt bekent, dat D. Langelius Boecken niet op den 13 (door abuys in de Dingsdaegse Courant gestelt) maer op den 20 April sullen verkocht werden.

#6670329,1 Tot Middelburgh, by Iaques Fierens, Boeckverkooper in de Gist-straet, in de Globe, is gedruckt en wert uytgegeven, het tweede Halelujah, ofte Lof des Heeren, verbreyt op het Genaden-Toneel, kortelijck vertoonende den Lof ende wonderen Godts, in het werck der Verlossinge, met een nader Deductie en Verklaringe van verscheyden saecken, uyt het Natuur-Toneel aengetogen, door D. Iohannem de Mey, Bedienaer des Goddelijcken Woordts tot Middelburgh, ende Med. Doct. In 4.

#6670329,2 De Weduwe wijlen Sr. Johannes Penne, in sijn leven Boeckhouder in de Wissel-banck binnen Middelburgh in Zeelant, is van meeninge op den 14 April, zijnde Donderdagh naer Paesschen, en volgende Dagen, aen de meest-biedende te verkoopen, alle des selfs naergelaten Konst en Boecken, bestaende in een groote quantiteyt seer schoone Schilderyen, Prenten en Teyckeningen, en Boecken, van meest alle de voornaemste, als Italiaensse, Fransse, Hoogh en Nederduytsse Meesters, gelijck by 't Plaecaet en Catalogus breeder te sien is.

#6670329,3 Werdt by desen een yder bekent ghemaeckt, dat den 25 Maert Oude-stijl, of den 4 April Nieuwe-stijl, binnen Leeuwaerden sullen verkocht werden de naergelaeten Boecken, in verscheyde Faculteyten en Taelen, beneffens veel raere en treffelijcke Mathematische Instrumenten, van den Achtbaren en Hoogh-geleerden Heer Hartesius Jepema, in sijn Leven Raed Ordinaris in den Hove van Vrieslandt. En zijn de Catalogus daer van te bekomen tot Amsterdam by Iohannes van Ravensteyn.

#6670402,1 De E: Mogende Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, sullen op Dinghsdagh den 5 April 1667. ten 3 Uren precijs, ten Huyse van Juriaen Baeck, in't Oude Heere Logement verkoopen, een extraordinaris wel beseylt Fluyt-Schip, ghenaemt de St. Jacob. laetst gevoert by Schipper Reyer Eelkes van Vlielandt, oudt 3 Iaer, groot 190 Lasten: Mitsgaders een party van 6000 Langesontse Deelen, een party lange Deelen, van 18 Voet, een party Eecke Plancken, een party lange groote Balcken, Handt-spaecken, Riemen, Beecker-hout, Brandt-hout en Sparren, opgebracht door den Capiteyn Cornelii Paulisz.

#6670402,2 De naergelaeten Boecken van zalig: Dr. Wolphius Schoonevelt sullen tot Amsterdam verkocht werden Vrydaeghs naer Paesschen, zijnde den 15 April, 1667.

#6670405,1 By Pieter Casteleyn tot Haerlem, sal toekomende Weeck uytgegeven werden, het Seventiende deel van den Hollandtschen Mercurius, zijnde een verhael der ghedenckwaerdighste voorvallen tot 't Iaer 1667. mitsgaders alle de 17 Deelen compleet, met alle de koopere Platen daer in: beginnende van 't Iaer 1650. tot 1667. in 4. Alle by den opgemelten Pieter Casteleyn gedruckt, en van Iaer tot Iaer vervolgens uytgegeven.

#6670405,2 Op Vrydagh den 8 April, 1667. des Naer-middaghs ten twee Uren precijs, sal Borrit Iansz. Smit, tot sijnen Huyse, zijnde in de Warmoes-straet, in de Coningh van Engelandt, by de Narm-steegh, verkoopen al desselfs ongebonden Boecken, daer onder een merckelijcke partye de Witten tegen de Socinianen in 4. als mede de Winckel en Boeck-binders gereetschap.

#6670405,3 In 's Gravenhage, by Iohan van Swieten, Landtmeeter, woonende op de Amsterdamsse Veer-kaey, werdt uytgegeven de Kaerte van de Straetwegh vanden Haegh op Schevelingen gemaeckt, tot aen de Zee-strant, waer by vertoont werdt, hoe hoogh de Duynen hebben geleden, ende af-gegraven zijn, en nu se Straet rijst en daelt: als oock hoe hoogh het Water van de Zee was, met de hooge Vloet, op den 5 december, 1665. Zijn mede te bekomen by Ian van Megen, Boeckverkooper in 's Gravenhage.

#6670412,1 Tot Uytrecht, by Antony Smytegelt, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven, Antony Matthaei Parcemiae Belgarum Jurisconsultis Usitatissimae quibus praeter Romanorum aliarumque gentium mores & instituta Jus Ultrajectinum exponitur & elucidatur. Opus Posthumum. In 12.

#6670412,2 t'Amsterdam, ten huyse van Sr. Iores Sijen Pietersz., zalig. op de Cleveniers Burghwal, op de Hoeck van de Staelstraet, sullen op den 28 April 1667. verkocht werden desselfs naergelatene Boecken in verscheyde Faculteyeten en talen, daer vande Catalogus te vinden is by de Weduwe van Abraham de Wees, en in andre Boeckwinckels.

#6670412,3 Daer wert by desen bekent gemaeckt, dat tot Groeningen verlooren is een Bootjes Bagge, in 't ronde als een gemeene Schellinghs groote, waer aen seven groote Roose-steenen, en eenighe kleyne Steenen zijn, zijnde achter met een opengaende Goude Kasjen. Yemandt dit ter handt komende, 't zy in verkoopinge, of dat hy't selfs gevonden heeft, gelieve sulckx bekent te maecken aen Ian Takens, Boeck-verkooper aen het der Aa Merckt tot Groeningen, sal tot een vereeringe daer voor genieten vijftigh Caroli Guldens.

#6670416,1 Daer sullen op Woensdagh den 20 April tot Haerlem op 't Princen-Hof verkocht werden, verscheyde treffelijcke uytnemende Boecken, bestaende in alderhande Faculteyten, daer onder veel met schoone Figueren, naergelaten van zal: Pieter Saenredam. De Catalogus is te bekomen by Robbert Tinneken, en by andere Boeckverkoopers.

#6670416,2 Op den 20 April 1667. sullen tot Leyden, op de Laeckenhal verkocht werden, een goede Party swarte ende andere Laeckenen.

#6670419,1 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, zijn gedruckt en wert uytgegeven, het Seventiende Deel van den Hollandtschen Mercurius, mitsgaders de compleete Mercurius van 17 Deelen, by hem alleen begonnen van den Iare 1650 af, tot het Jaer 1667. in 4. Alle met koopere Platen, en het leste by hem onderteeckent. Zijn mede te bekomen tot Amsterdam by Pieter Arentsz.

#6670419,2a Een yder wert by desen bekent gemaeckt, dat op den 16 April toepari Stresonis Meditatio Theologica de Usu & Abusu Rationis humanae in interpretandis & aestimandis rebus & Scriomen tot Amsterdam by Pieter Arentsz.

#6670419,2b Een yder wert by desen bekent gemaeckt, dat op den 16 April toetheeck, bestaende in uytnemende rare Boecken, van alle Faculteyten, en verscheyde Spraecken, gelijck uyt de Catalogus breder sal konnen gesien werden. De Catalogus zijn te bekomen tot Amsterdam by Joost Pluymer, en Johannes van Ravesteyn: Tot Leyden by de Weduwe Elsevier, en in alle de omleggende Steden, by verscheyde Boeck-verkoopers, waer nae de Lief-hebbers haer seker sullen konnen reguleren.

#6670419,3 Tot Amsterdam, by Marcus Doornick, wert uytgegeven de verstandigen Hovenire, merckelijck verbetert en vermeerdert, met den verstandigen Confituermaecker en Kock, eerst beschreven door P. van Aengelen, en verbetert door J.C. In 4.

#6670423,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Purmerende, laten mits desen eenen yegelijck weten, dat, dewijle het op Woensdagh na den eersten Mey, zijnde den 4 der selver Maent, Biddagh wesen sal, de ordinaris Paerde-marckt, die anders op dien Dagh soude zijn, nu gehouden sal werden Daegheyt, residerende binnen Hoorn, sullen op den 6 Ianuary, 1667. des Na-middags ten een ure, op 't Hof van de gemelte Radenent, Biddagh wesen sal, de ordinaris Paerde-marckt, die anders op dien Dagh soude zijn, nu gehouden sal werden Daegh1667. een Obligatie gestolen is, van twee duysent Guldens capitael, te betalen ten Comptoire van de gemeene Middelen binnen Delft, van dato den 17 April 1642, staende op den naem van Mr. Iohan van Stelant, als Rentmeester van de Kinderen van Cornelis Gyblant, zijnde geregistreert lib. B. fol. 2. verfo Reg. fol. 159. Soo yemant deselve in handen krijght, gelieft die te brengen by den Ontfanger van de gemeene Middelen binnen Delft, die sal hem een Vereeingh geven.

#6670426,2 Madamoiselle Anna Thibault, Weduwe van Iacob Lambertsz. maeckt bekent aen alle Edele en Koopluyden, dat zy gaet oprichten een School voor Ionge Dochters, in heele ende halven Kost; woonende nu tegenwoordigh in de drie Koninghstraet, by Ian Roon-Poorte Tooren; en heeft geleert en leert nu noch de aldervoornaemste deser Stadt, de suyvere France Spraek, Lesen en Schrijven, Cijfferen en alle Civiliteieten, oock Linnen Naeyen, Breyen in de perfectie, met meer andere rare Handtwercken, dat men in geen Schoolen in gantsch Hollandt en maeckt, oock Musijck singen, Claversingel en Fluyt speelen: dit alles vergeselschapt met de vreese Godts, en voor een civilen Prijs. De Liefhebbers sullen haer gelieven te addresseren, de aenstaende Mey 1667. tot Amsterdam, op de Singel, achter 't Stadt-huys, over de Warmoes-Gracht, daer de Kameel in de Gevel staet, of de Maeghdenbergh.

#6670426,3 Tot Amsterdam, by Michiel de Groot, Boeck-verkooper op de Nieuwen-dijck, tusschen de twee Haerlemmer Sluysen, zijn te bekomen de Testamenten Hoorens druck, in groot Octavo, met gespleeten Kalomme; op fijn en gemeen Papier. ** Item, het Psalm-boeckje in groot 24, op Noten ghecorrigeert door Mr. Iacob Hendricksz. van Enchuysen, nae de Copye van Cornelis de Leeuw; en sal by de selve in 't kort het Testament daer by uytgegeven worden.

#6670430,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Goudt, notificeeren by desen, hoe dat sy op Dinghsdagh den 10 Mey aenkomende, ende de twee daer aenvolgende Dagen, sullen houden hare Iaerlijckse Paerdemarckt, noodende daer toe alle Paerdekoopers, ende Lief-hebbers vande selve; ende op dat eenen yegelijck daer te krachtigher toe werde geanimeert, hebben d'opgemelte Heeren Burgermeesteren by desen alomme willen bekent maecken, det de gemelte Heeren hebben doen maecken, bequame gelegenheyt op de Marckt, om de Paerden daer te stellen, ende oock geordonneert bequame Weydinge , dicht onder de Stadt leggende, welcke Weyde, ende ander ruygh Voeder, by de Stadt sal werden betaelt, te weten voor die geene, die met haer eygen Koppel, ofte Koppelen Paerden te Marckt sullen komen; maer anders gheen.

#6670430,2 Wert genotificeert, dat op den 12 Mey, 1667. in de Herberge genaemt den David, binnen 's Hartogenbosch, sullen verkocht werden twee schoone, wel-gelegene Adelijcke Huysen, met Neer-huysen, Stallingen, Boomgaert, Landerijen, &c. de eene genaemt Muserich, en d'andere Leeuwenbergh, beyde gelegen tot Vucht, by 's Hartogenbosch.

#6670430,3 Een wel geconditioneerde Apothecaris Winkel tot Uytrecht te koop. De gegadingde addresseren hen aen Mr. Bode, in de Mary-straet aldaer.

#6670502,1 Drossaert, President Burgermeester ende Schepenen van Breda, verstaende dat op verscheyde Plaetsen uytgestroyt, ende by eenige mochte ghelooft worden, dat de Sieckte der Peste in de selve Stadt seer soude regneren, notificeren by desen aen een yder, dat niet alleen soodanige geruchten versiert ende onwaerachtigh zijn; maer dat deser Uure geen Mensch in de Stadt aen de Peste sieck is, selfe dat het Pest-huys al voor eenigen tijdt gesuyvert is.

#6670502,2 Tot Rotterdam zijn gevangen twee Mans-persoonen, d'eene zijnde een Italiaen, kort van Persoon, met een groote Schram in sijn lincker Wangh, root ende mager van Aensicht; d'ander van matige Lengthe, ranck van Persoon, kleyn ende rondt van Aensicht, met Sproeten, zijnde beyde seer wel op de Mode gekleet, met doncker coleurde Innocenten ofte Rocken, grijse Mantels, Degens op de sijde, by haer hebbende onder anderen drie groote stucken Goudt, soo van vijftigh, sestigh, als seventigh Guldens in waerdye, waer van 't eene heeft op d'eene sijde het beeldt van den Paus, 't ander van den Cheurvorst Paltzgraef aen den Rhijn, het derden een Man te Paert, mitsgaders eenige Lapis Besoar-steenen; sedert den tijdt sy-lieden hier te Lande zijn geweest, haer geneert hebbende met Gout ofte Siver in de Winckels te wisselen, onder welck pretext sy-lieden eenighe Winckeliers van hare Penningen behendighlijck hebben berooft: Yemandt van de voorsz. Persoonen beledight zijnde, wete waer hy sich hebben t'addresseren.

#6670502,3 Op Donderdagh den 5 Mey, 's Morgens ten 8 uren, en naer de Middagh ten 2 uren, sullen d'Erfgenamen van den Heer Weynandus van Weyningen, aen de meestbiedende verkoopen, alle sijne naergelaten Boecken, bestaende meerendeels in Theologanten: Op 't eynde vande Calver-straet, in de geweesene Herbergh daer de Prins uythangt, het derde Huys van 't Klooster tot Amsterdam.

#6670502,4 Alsoo de Heeren Burgermeesteren ende Raedt in Groningen, gedencken het Heere: diep door Sappemeer te laten graven, ende daer door de Vaert een kleyne tijdt moet worden verhindert, wort mitsdesen, een yegelijck gelegenheyt ofte genegenheyt hebbende derwaerts te varen, bekent gemaeckt, dat de voorsz. Gravinge niet eerder als op aenstaende Pinxteren, ofte nae den 26 Mey Oude Stijl, sal worden aengevangen, ende niet langer continueren, als ses Weecken uytterlijck; nae welcke tijdt de Vaert wederom open ende passabel sal worden bevonden.

#6670510,1 De Ed:Mog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt tot Rotterdam, sullen op Vrydagh den twintighsten Mey, 's Morgens de Klocke thien Uren, verkoopen twee Schepen, genaemt de Morgen-ster, ende de St. Pieter, mitsgaders de Goederen daer uyt gelost, als een goede party Schotse Pletsen, Koussen, Talck ofte Roet, een partye Huyden, Schaeps-en Otters-vellen, Schots Garen en Potloot, alles verder volgens de Biljetten daer van geaffigeert.

#6670510,2 Op den 14, 16 en 17 Mey 1667. sullen tot Maesstricht verkocht werden, de Boecken van den Advocaet Cuchelinus zal: De Catalogus daer van is te sien tot Amsterdam, by de Weduwe Lieshouts, op den Dam.

#6670510,3 Tot Uytrecht, by Johannes Hulshuysen, Boeckverkooper in de Lijnmarckt, in 't Schrijf-boeck, is gedruckt ende wert uytgegeven, Heylsaem bericht en troost aen de Ioden of Israelieten, in hare langhdurige vreemdelinghschap, en jammerlijcke verstroyingh over den gantschen Aerdtbodem, ter occasie van den onlanghs vermeynden Messias. Door Andreas Effenius, Leeraer des Goddelijcke Woorts by de Gemeynte en in de Hooge Schole tot Uytrecht. In 4.

#6670514,1 De Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der Stadt Delft, maecken by desen bekent alle Paerdekooperen ende Liefhebberen van de selver, dat haer Achtbaerheden goet gevonden hebben, op de naest aenstaende Paerdemarckt, die binnen deselve Stadt ghehouden werden sal den 7, mitsgaders de twee daer aen volghende Dagen van de Maent Iunius, in den loopende Iaere 1667, wederom op te hangen een paer Silvere Spooren, by den geenen te genieten, die ten voorsz. Dagen het beste en de grootste Coppel eygen Paerden te koop sal hebben gepresenteert; daer benevens dat de vryheyt van de voorsz. Marckt Iaerlijcks komt in te gaen tusschen den 5 en 6 Iunius, en dat een yegelijck met de Paerden, op voorsz. Marckt by hem gekocht, of geruylt, sal vermogen te vertrecken als het hem sal gelieven; mits voor yder van deselve Paerden betaelt zijnde 6 stuyvers, en daer benevens, dat deselve Marckt gekeurt en geordonneert is binnen de Stadt Delft, op de plaetse daer voor desen het opgesprongen 's Landts Magazijn, mitsgaders de twee Doelens gestaen hebben; gelijck oock eyndelijck dat tot geryf van allen, en een yegelijcken, aldaer is gedaen maken een bequame beslote stallinge, ten minsten voor hondert Paerden mitsgaders ook geordonneert is goede weydinge, dicht onder de Stadt leggende, voor yder Paert ses stuyvers, tusschen Nacht ende Dagh.

#6670517,1 Tot Dordrecht is seeckere Vrouwe in apprehentie genomen, welcke een Jonghsken by haer heeft van ontrent 7 Iaren, is blont van Hayr, met een weynigh Pockdalen; sijnde het voorsz. Jonghsken (soo het seght) van Maestricht, hebbende sijne Ouderen aldaer gewoont, na sijn seggen op een Veste, en is door dese geapprehendeerde Vrouwe na alle gissinge mede genomen, en de Ouderen ontvremt, en heeft met het selve al een ruymen tijt achter Lande geloopen: Soo yemandt kennisse aen dit Kindt heeft, kan sich addresseeren aen den Heer Hooft-Officier der voorsz. Stede Dordrecht, sal aldaer nader onderricht konnen bekomen.

#6670517,2 Indien yemandt gadinge maeckt, om uyter Handt te koopen, den geheelen Druck van het voor 15 Iaren Ge-octoyeerde Boeck Flavy Iosephy, met alle deselfs Copere Platen, &c. die addresseert hem tot Rotterdam ten Huyse van Iean Boenes, ofte aen Guilliaem vander Sluys; die genegen zijn het in 't geheel, met alle de Platen, tot een civile Prijs te verkoopen.

#6670517,3 Tot Middelburgh, by Henrick Smidt, Boeckverkooper op de Wal, is gedruckt en wert uytgegeven: La Reformation de l'Eglise par le Pastorat. Continue en deux Lettres Pastorales de Jean de Labadie, Ministre en l'Eglise Francoise de Middelburg. Premiere Lettre.

#6670517,4 De Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der Stadt Delft, maecken by desen bekent alle Paerdekooperen ende Liefhebberen van de selver, dat haer Achtbaerheden goet gevonden hebben, op de naest aenstaende Paerdemarckt, die binnen deselve Stadt ghehouden werden sal den 7, mitsgaders de twee daer aen volghende Dagen van de Maent Iunius, in den loopende Iaere 1667. wederom op te hangen een paer Silvere Spooren, by den geenen te genieten, die ten voorsz. Dagen het beste en de grootste Coppel eygen Paerden te koop sal hebben gepresenteert; daer benevens dat de vryheyt van de voorsz. Marckt Iaerlijcks komt in te gaen tusschen den 5 en 6 Iunius, en dat een yegelijck met de Paerden, op voorsz. Marckt by hem gekocht, of geruylt, sal vermogen te vertrecken als het hem sal gelieven; mits voor yder van deselve Paerden betaelt zijnde 6 stuyvers, en daer benevens, dat deselve Marckt gekeurt en geordonneert is binnen de Stadt Delft, op de plaetse daer voor desen het opgesprongen 's Landts Magazijn, mitsgaders de twee Doelens gestaen hebben; gelijck oock eyndelijck dat tot geryf van allen, en een yegelijcken, aldaer is gedaen maecken, een bequame beslote Stallinge, ten minsten van hondert Paerden; mitsgaders ook geordonneert is goede weydinge dicht onder de Stadt leggende, voor yder Paert ses stuyvers, tusschen Nacht ende Dagh.

#6670521,1 Drossaert, Borgermeesteren ende Schepenen van Breda, hebben om gewichtige redenen, goet gevonden op de aenstaende Kermisse, geenerleye Kramen te admitteeren: Daer naer dan die het soude mogen aengaen, hen sullen konnen reguleren, sonder eenige onkosten te doen.

#6670521,2 t'Amsterdam, by Abraham vanden Burgh, Boeck-verkooper by Jan Roon-poorts Tooren, in de Gereformeerde Catechismus, wert uytgegeven, Gedachtenisse van de Engelsse Furie op de Vlie-stroom en der Schellingh, met eenige Stichtelijcke bedenckingen over deselve. Door Frans Esausz. den Heussen, Bedienaer des H. Euangelii op Oost-Vlielandt. In Octavo. ** Item, Godts Wonder-werck voor en in de Weder-geboorte: vertoon in een beanghste, neergeslagene, suchtende, twijffelende, Worstelende, overwinnende, en in Godt geruste Ziele, met een korte alleen-spraeck over 't selve, uyt bevindinge t'samen gestelt, en tot nut van andere in 't licht gebracht door M. du Bois, met een korte aenspraeck van Eduard Richardson, Predicant in de Engelsse Kercke tot Haerlem, in 12. den tweeden Druck, vermeerdert en verbetert.

#6670521,3 Tot Amsterdam, in 't witte Hart, achter de Oude Kerck, wert Droogegastery gehouden, zijnde voor desen bekent geweest door gants Europa; doch een wijl stil gestaen hebbende, is nu weder aengevangen by Ambrosius Wood, die aen een yder, voor een civiele Prijs, aldaer goet contentement sal geven, soo wel als oyt voor desen is geschiet.

#6670524,1 De Ed: Mog: Heeren, de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt binnen Amsterdam, sullen op Woensdagh toekomende, den 25 Mey 1667. tot Iuriaen Baeck, in 't Oude Heere Logement, verkoopen dese naevolgende Engelse Schepen; als, een Hoecker-Schip, een Pinasscheepje, een Kaegh; mitsgaders, een Party Sonderlandtse Koolen, opgebracht door het Retorsie Schip de Vredemaecker.

#6670524,2 Indien yemant gadinge maeckt, om uyter Handt te koopen, den geheelen Druck van het voor 15 Iaren Ge-octroyeerde Boeck Flavy Iosephy, met alle desselfs Copere Platen, &c. die addresseert hem tot Rotterdam ten Huyse van Iean Boenes, ofte aen Guilliaem vander Sluys; die genegen zijn het in 't geheel, met alle de Platen, tot een civile Prijs te verkoopen.

#6670524,3 Tot Contentement vande Nieuws-gierige is 't voornemen, alsoo nu by Somer-tijdt de Fransse en Brabantse, en oock wel de Engelsse Brieven dickmael vroegh sullen komen, iets extraordinair, somwijle, als de Stoffe sulckx meriteert, en anders niet, nae 't aenkomen van deselve Brieven, uyt te geven; doch sullen 't voornaemste echter bewaren tot de ordinaris Couranten van Saterdagh en Dinghsdagh.

#6670531,1 Op Dinghsdagh, den 7 Iuny 1667. 's Morgens ten acht uren, sullen by Openbare Auctie verkocht worden, de naegelatene Boecken van D. Fredericus Ouwens zalig: waer van de Verkoopinge sal geschieden tot Rotterdam op de Wijn-haven, ten Huyse van de Weduwe van Abraham Bogaert. De Catalogus is te bekomen tot Rotterdam, by Joannes Neranus en andere Boeckverkoopers.

#6670531,2 Men doet een yder weten, dat den 26 Iuny oude, en den 6 Iuly nieuwe-stijl, sal binnen Thijl in geset worden; de Heerlijckheydt Varick, gelegen aen de Waelkant, in Thijllerweert, met haer Wey-landen en Zaey-landen daer toe behoorende.

#6670531,3 Men laet een yder weten, dat Laurentius Hammius, Boeckverkooper tot Cuylenborgh, op den 28 Mey 1667 zijnde den derden Pincxterdagh Ouden Stijl, sonder eenigh uytstel, in 't openbaer aen de Meestbiedende sal verkoopen tot Cuylenborgh op 't Hof, de naergelaten Bibliotheeck van D. Joannes Brandhof zalig: gewesene Hof-Prediker aldaer, bestaende in extraordinaire Boecken. De Catalogus is te vinden tot Uytrecht, by Gijsbert van Zijl, ende tot Cuylenborgh by den voornoemden Hammius. De Verkoopingh sal beginnen 's Morgens ten acht Uren.

#6670531,4 Tot Rotterdam, op de Hoogh-straet, by de Weduwe van Dr: Zas, is te Koop, een welgeconditioneerde Apothecaris Winckel, alwaer noch seer goede practijck is: Yemant begerigh zijnde aldaer in 't selve Huys sich selven ter neder te stellen, soude alsoo in een goede gelegentheydt konnen geraecken; ofte anders de Winckel van 't sin zijnde te koopen, addressere hem aen de Voorsz. Weduwe; die een yder goet contentement sal doen.

#6670531,5 Het werdt alle eerlijcke Lieden bekent gemaeckt, dat gaen woonen is tot Breda, op de Vee-Marckt, recht tegen over zijn Exellentie van Denemarcken, Iacob de Thoor, van Leyers-dorp, daer uythanght het Haesken, ende daer Ordinaris houdt; daer zijn Dochter nu in de plaets woont.

#6670531,6 In 's Gravenhage, by Iohannes Rammezijn, is gedruckt en wert uytgegeven, in Compagnie met Ian Iacobsz. Schipper, Boeck-verkooper tot Amsterdam, den Bybel in groot Octavo, met een nieuwe Letter, op heel wit Papier en de Psalmen op Noten. Met Aprobatie van de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt.

#6670531,7 Een wel geproportioneerde en nieuwe Apotheeckers Winckel te koop, die maer vijf Iaren is gebruyckt, ende van alle zijn gereetschap wel is versien: Ymant daer in gadingh hebbende, addresseere hem aen de Weduwe van Sal: Doctor Adriaen Swalmius, op den Hoeck van de Mol-steegh, in de Mol, tot Delft: soo yemant oock in het Huys, waer in de Neeringh tot nu toe gedaen is, gadingh mochte hebben, soude daer by konnen geaccommodeert werden.

#6670604,1 ADVERTISSEMENT. Een yder wert by desen bekent gemaeckt, dat de brieven uyt de Stadt Rotterdam oock alle Avont ten acht uren te poste vertrecken, op Dordrecht, Haerlem, Leyden, Gouda, 's Gravenhage, Uytrecht; en alle Dinghsdaeghs en Saterdaeghs, savondts ten acht uyren op Campen, Deventer, Swol, Hattum, Leeuwaerden, Groeningen en Ommelanden; Embden, Delfziel en andere bygelege Steden en Plaetsen in Vrieslandt, Over-yssel, Gelderlandt, 't Landtschap Drent en Assen; oock alle Morghen ten acht uren op Delfs-haven, Schiedam, Vlaerdingh en Maes-Sluys; op Breda alle Avont ten elf Uuren, soo langh als de Heeren Ambassadeur, aldaer sullen resideren; waer de Kassen ter Beurse en elders hangen: en wat verder geobserveert dient, in 't francqueren van eenige Brieven, die verder als Swol gaen, hoe yder een Brieven met expresse Posten kan afsenden, op Amsterdam ten 7 Uren om 12 Gulden, in 6 Uren om 15 Gulden, of in korter tijdt om meerder Gelt, op Helvoetsluys in 4 Uren om 8 Gulden, op Breda in 6 Uren om 15 Guldens, op Antwerpen in 11 Uren om 22 Guldens 10 Stuyvers; te rijden op 't Orlogie dat ter goeder trouwen gestelt, den Postiljon, door de Afsenders der Brieven, kan mede gegeven worden; op Zeelandt om 20 Gulden, des Morgens ten 6 Uren afrijdende, dien Avondt of des anderen Daeghs 's Morgens bestelt, ten ware by extraordinaris tegenval: en hoe men van Amsterdam, Leyden, Gouda, den Haegh, Uytrecht en andere Steden, des Avondts ten 8 Uren, met de ordinaris Posten op Rotterdam, een Brief aen Jacob Quack, Postmeester, op 't eynde van den Schiedamsen Dijck, met soo veel Gelt als boven, in een omslagh, kan afsenden, en in 21 Uren tot Antwerpen, om 22 Guldens 10 Stuivers, bestelt kan krijgen, op Zeelandt om zo Guldens, mits het Port tot Rotterdam toe betaelt werdt; hoe men oock van Zeelandt en elders, een Brief aen den selven Quacq, in een omslagh, met soo veel Gelt als boven daer by, spoedigh tot Amsterdam en elders krijgen kan: seer nut en dienstigh voor ydereen: wert alles breeder aengewesen, in de gedrucktr Biljetten, die geplackt op Papier-borden, gereet om in de Cantooren op te hangen, of ongeplakt, te bekomen zijn, by de Weduwe van Mathijs Wagens, Boeckverkooper, op de Blaeck, tot Rotterdam; en by Boudewijn de Prijs, Boekverkooper op den Dam, in de Faem, tot Amsterdam. Gelieft het voort te seggen.

#6670607,1 In 's Gravenhage by Levijn van Dijck, werdt uytgegeven: Oude en Nieuwe Beschryvinge van Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt; mitsgaders, de Afkomste, Opkomste, Regeringe en Daden der selver Graven, van Diderick den eersten tot Philips den derden; beschreven door den Hooghgeleerden heer Petrus Scriverius; in de Nederlandtse Tael overgeset: Met een vervolgh van de voornaemste Geschiedenissen, beginnende met de Regeeringh van Prins Willem den Eersten, ende eyndigende met het Sluyten van de eeuwigen vrede met Munster; met alle Graven, Gouverneurs, &c. daer toe dienende, in koopere Platen afgebeelt. In Quarto. Dese zijn mede te bekomen tot Amsterdam by Gillis Joosten Saeghman, tot Leyden by Iohannes Verbrugge, ende by de Weduwe van Isaac de Wael, in 's Gravenhage by Iohannes Tongerloo, en tot Middelburgh by Iaques Fierens en Sybrant Iordens.

#6670611,1 NOTIFICATIE. Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem, maecken by desen alle eenen yeghelijcken, hun met Leer-verkoopen ende koopen geneerende, by desen bekent; dat alles tot de selve Marckt specterende, in goede Ordre sullen vinden, teghens den 29 Juny 1667. Nieuwe Stijl, zijnde 's Woensdaghs naer St. Jan, zijnde de ordinaris Iaer-ofte Kermis-marckt.

#6670611,2 Op Dinghsdagh den 14 Iuny, sal men tot Amsterdam aen de meestbiedende verkoopen, een goede quantiteyt Schrijf-druck en Tabacq-Pampieren; bestaende omtrent in verscheyde Sortimenten; als omtrent 1200 Riem Mosen Contes, Postruyters, Posthoorns en andere Druck-soorten van diergelijck Formaet, 500 Riemen Fijn Schrijf-papier, soo Narrecab als Hollands-en Amsterdams Wapen &ct.

#6670614,1 NOTIFICATIE. Omtrent 12 a 13 Weecken geleden, is'er tot Leyden een Knecht stil swijgende uytgegaen, oudt omtrent 60 Iaren, niet heel wel by zijn sinnen, mager van Aengesicht, ingevallen van Oogen, grijs van Hair ende Baert, hebbende het Hair kort geschooren, spreeckt op sijn boven-lants, heeft een Graeuwe Lakense Rock aen, ende een staelgraeuwe Broeck, de Broeck onder toe, ende gebreyde Koussen, oock omtrent van sulcke couleur, is genaemt Ian Jansz. van den Hooven: Die hem weet te rechte te brenghen, ofte van hem levendigh ofte doodt eenigh bescheyt weet te geven, gelieve sigh te addresseren tot Leyden, aen de Weduwe van Willem Jansz. van den Bergh, woonende op de Oude Vest, tegen over de Brouwery van de roode dobbele Sleutel, hem sal een Vereeringe gegeven worden.

#6670614,2 t'Amsterdam, by Frederick de Wit, in de Kalverstraet, by den Dam, in de witte Pascaert, wert uytgegeven, alle de Provintien van de 17 Nederlanden, zijnde Brabandt en Mechelen en 't Marquisaet, in een Caert begrepen, ende Gelderlant en Zutphen in een Caert, soo dat de 17 Provintien, met haer Steden ende Sterckten, in 't Plaet bestaen in 14 Caerten, alle op Atlas Pampier, werden oock yder apart verkocht; noyt voor desen allegader soo perfect afgebeelt.

#6670618,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem, maecken by desen alle eenen yeghelijcken, hun met Leer-verkoopen ende koopen geneerende, by desen bekent; dat alles tot deselve Marckt specterende, in goede Ordre sullen vinden, teghens den 29 Iuny 1667. Nieuwe-Stijl, zijnde 's Woensdaghs naer St. Jan, zijnde de ordinaris Iaer-ofte Kermis-marckt.

#6670618,2 Tot Haerlem, by Abraham Casteleyn, Boeckverkooper, op de Marckt, is gedruckt en wert uytgegeven; Hugo de Groot voor de Waerheyt des Christelijcken Godts-diensts. Op nieuws vertaelt; en daer by gevoeght alle des selfs Aenteeckeningen, tot noch toe noyt in Nederduyts gedruckt. In Octavo.

#6670618,3 Tot Amsterdam sullen op den 22 Iuny 1667. ten Huyse van Frederick Klinckhamer, Boeckverkooper in de Oude Brugh-steegh verkocht werden de naergelaten Boecken van Jacob Zweers I.C bestaende, soo in Latijnsse, Engelsse als Duytse, in verscheyde Faculteyten, te sien in de Catalogo.

#6670618,4 WAERSCHOUWINGE. Daer werdt by een baet-suchtige Drucker, tot Amsterdam, valschelijck in 't licht gegeven een Haerlemse Courant, gebruyckende een naegeboots Wapentje boven 't selve, weynigh verschillende met 't mijne, en onder de Naem van Pieter Symonsz. een naem van een Persoon, die in waerheydt tot Haerlem niet en is bekent, veel min de Courant daer gedruckt; en voor de rest is de Courante self jammerlyck van oude Tydingen t'samen gelapt, alleenlijck een stuck of twee uyt de mijne nageaept: Deswegen nodigh hebbe geacht, den Leser mits desen te waerschouwen voor deselve Courante, als valschelijck een Haerlemse Courant genaemt, en die't lesen niet waerdig is: en gelieve derhalven gene voor Haerlemse Courante aen te nemen, als daer mijne naem onder stae en Merck boven aen.

#6670621,1 Daer wert by baet-suchtige Druckers, tot Amsterdam, valschelijck in 't licht gegeven een Haerlemse Courant, gebruyckende een naegeboots Wapentje boven 't selve, weynigh verschillende met 't mijne, en onder de Naem van Pieter Symonsz. een naem van een Persoon, die in waerheydt tot Haerlem niet en is bekent, veel min de Courant daer gedruckt; en voor de rest is de Courante self jammerlyck van oude Tydingen t'samen gelapt, alleenlijck een stuck of twee uyt de mijne na-geaept: Deswegen noodigh hebbe geacht, den Leser mits desen te waerschouwen voor deselve Courante, als valschelijck een Haerlemse Courant ghenaemt, en die't lesen niet waerdig is: en gelieve derhalven gene voor Haerlemse Courante aen te nemen, als daer mijne Naem onder stae en Merck boven aen.

#6670621,2 Tot Haerlem, by Abraham Casteleyn, Boeckverkoper, op de Marckt, is gedruckt en wert uytgegeven; Hugo de Groot voor de Waerheyt des Christelijcken Godts-diensts. Op nieuws vertaelt; en daer by gevoeght alle des selfs Aenteeckeningen, tot noch toe noyt in Nederduyts gedruckt. In Octavo.

#6670623,1 De Ed: Mogende Heeren de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt binnen Amsterdam, sullen op Woensdagh den 29 Iuny 1667. ten twee uren in de Bracke-gront, in de Nes verkoopen, een groote Party nieuw Oosters Vlas, van verscheyde sorteeringe. Item, een Party Silesiger Lywaten, soo rouw als gebleeckt. Een Party Flouwdoeck. Een Party Hennepe-doeck. Een Party Brouwbeker Garen. Drie Balen met Linnen. 800 lange Sweedtse Plancken. 3600 Pijpe-Duygen. 18 Vaten Sweedtse Secq. 24 Vaten Honigh. 18 Vaten Potas. 1026 Staven Yser. 65 Bossen Stael. 117 Ringen Cooper-draet. Dito Duygen en Plancken leggen voor de Deur van de Venduw-Meester Del; en Secq en Honigh en Potas en Yser en Stael in een Kelder daer teghen over; en de resteerende Goederen in twee Packhuysen op de oude Schans.

#6670623,2 WAERSCHOUWINGE. Tot continuatie van 't voorgaende; alsoo de baet- suchtige Druckers tot Amsterdam (verschoonende hare Naem, omme niemandt sonder noot te schantvlecken) noch al, self voor de myne tot Amsterdam is een Haerlemse Courant uytgegeven; soo gelieve den Leser verdacht te zijn, dat geene voor Haerlemse Couranten aen te nemen zijn, als daer mijn Naem onder en Merck en Wapen boven staet; d'andere zijn vals: vorder niet antwoordende op het geene eene onder de zijne heeft geset, als door onkunde van den Schryver, zijn selver tegen spreeckende, en geen antwoort waerdigh.

#6670625,1 De Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt tot Rotterdam, zijn van meeninge Op Vrydagh den eersten Iuly 1667. 's Morgens ten tien Uren, aen de meestbiedende te doen verkoopen een Schip, genaemt St. Ivo, groot 25 a 26 Lasten, met alle zijn Ronthout, staende en lopende Wandt, Anckers, Touwen, Zeylen, Ballast ende verdere Scheepsbehoeften. Een notabele partye stucken Pletsen, Vingers ofte Rollen Say. Omtrent negen a tien duysent paer Coussen. Omtrent drie duysent vijfhondert paer Yslandtse Wanten. twee Tonnen oudt Cooper. De Goederen leggen op Haringhvliet, en 't Schip achter het Adm: Hof.

#6670630,1 Rotterdam den 28 Iuny. Op den 26, ten 4 Uren, is Joris Wichtman met zijn Fluyt, gedestineert na 's Landts Vloot, met alderley Behoeften, Packjes, Sackjes, Ververssingen, &c. nae 's Landts Vloot in Zee geloopen; en is by de Ed: Mog: Heeren Gecommitteerden Raden ordre ghestelt, dat gestadigh voor den Briel een Fluyt of bequaem Vaertuyg gereet sal leggen, om in te nemen allerley Behoeften, Packjes, Sackjes, Ververssingen, &c. die yder een aen boordt van de selve Fluyt sal gelieven te brengen: en tot meerder Accommodatie van 't Gemeen, soo sal alle Daegh tot Rotterdam voor het Admiraliteyts Hof, een bequame Schuyt of Vaertuygh gereet leggen, om in te nemen alderley Behoeften, Kleynigheden, Packjes, Sackjes, Ververssingen, &c. als yder een aen boort van de selve Schuyten sal gelieven te bestellen; welcke Goederen als dan van Rotterdam, buyten kosten van de Inladers, nae den Briel aen Boort van deselve Fluyten, en soo na 's Landts-Vloot sullen werden bestelt. De Brieven, aen den Commissaris Quack, zijn altijt wel op de Vloot voort bestelt.

#6670705,1 ADVERTISSEMENT. Alsoo Iacob Quack, Commissaris, volgens de Resolutie van haer Ho: Mog: de Brieven, tot Accommodatie van yder een, om niet nae de Vloot bestelt, en 4 stuyv. geniet van yder Brief uyt de Vloot, en dat denselven Commissaris bevint, dat diversse Schippers en and're Persoonen, uyt des Landts Vlote komende, deselve Brieven, niet na behoren aen hem overleveren, maer deselve op en achter houden, niet prompt bestellen, en de Luyden te mets 8:10:12 en meer stuyv. per Brief afperssen, met byvoeginge, dat deselve met de Post zyn gekomen: Soo adverteert den selven Quack aen yder een by desen, dat niemant binnen alle Steden van de Geunieerde Provintie, van een Brief, komende uyt's Lants Vloote, sal hebben te betalen meer als 4 stuyv. eens en in alles: En soo eenige Schipper, of iemant, niet in ordinaris dienst van den Staet sijnde, eenige Brieven, uyt's Lants Vloot komende, in handen krygt, sal die gelieven te leveren aen denselven Quack, die hem voor zijne moeyte in redelijckheyt sal contenteeren. Dit alles tot dienst en commoditeyt van 't algemeen. En soo iemant buyten de ordinaris besteldes, die den selven Quack daer toe employeert, die hoeft men geen Port te betalen: en so yemant weygerigh is die Brieven over te geven so kan de Persoon, daer se aen komen, sulks aen den selven Quack bekent maken, om daer in te voorsien na behoren.

#6670709,1 De Boecken van D. Andreas Lansman, zalig: in zijn leven Bedienaer des H.Euangeliums tot Amsterdams, welckers Verkoopinge aengestelt was op den 22 Maert, en doenmaels om gewichtige redenen wiert uytgestelt, sullen nu verkocht werden ten huyse van des selfs naergelaten Weduwe, op de Keysers-Gracht by de Groenlandtse Packhuysen, op den 26 Iuly naestkomende: zijnde de Cataloge voor de Liefhebbers die doenmaels door mancquement niet geryft konden werden, te bekomen by Abraham van den Burgh, Boeckverkooper by Ian Roon Poort Tooren.

#6670709,2 Cornelis van Roon, Meester-Harnasmaecker, in 's Gravenhage, op de Lange-Gracht, in de Poolsse Storm-hoet, laet weten, hoe hy nu veel Jaren by practijcke heeft achterhaelt, een manier van ysere Instrumenten, tot genesingh van leden, die schoef, uytpuylenden, indringende, ontheupt, buchgelagtigh, ingekrompen, verreckt oft ontstelt zijn; oock van ontkooting van Juncturen, aen voeten, knien, schouders, rughstrangh, en versettingh van hals; mackt ook gemackelijcke scheurselhanden; welcke Instrumenten gebruyckt worden sonder eenighe pijnlijckheydt, van yder behoeftige in sijn eygen Huys, en worden soo net om het Lijf gepast, datse niet verhinderen aen de uyterlijcke Kleeding; gelijck by ervarentheydt ondervonden is: niet vorder toeseggende nochtans, als het maecken, en leeren aendoen van soodanige Instrumenten.

#6670716,1 Men laet allen Heeren ende Coopluyden weten, dat hier gekomen is van Venetien, Baltazar, Perlonger, met goede gelegentheyt, 't zy met een Koets ofte Ry-paerden, hy wilt met den eersten weder vertrecken: Soo daer yemant gelieft mede te ryden, addresseere hem aen Jeronimo Rigo, Maeckelaer, woont in Voetboog-straet; ofte 's Middaghs aen de Beurs, sal yder goet contentement geven.

#6670716,2 Tot Gorinchem, by Paulus Vinck, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Pauli Voet Iuris in Acad. Ultraj: Prof. & Vian. Cam. Senat. in quatuur Libros Institutionum Imperialium Commentarius, ubi Iuris Civilis tum Antiqui, tum Novicum Divino, Forensi, Canonico & Feudali in multis collario institur. Pars Prior. In Quarto.

#6670716,3 t'Amsterdam, by Marcus Willemsz Doornick, Boeckverkooper op de Vygendam, is gedruckt en wert uytgegeven: Verbetert Specie-boeck, vervatende alderhande Goude en Silvere Specien, na den jegenwoordigen Cours van Gelde. Seer nodigh en bequaem voor alle die dagelijcks veel Geldt ontfangen en uytgeven, al is 't datse de Reken-konst niet verstaen. Noyt voor desen soo wijtloopigh gedruckt. Naeuwkeurigh gerekent en nagesien door Lodewijck Bruyn. In Twaelve. ** Item: De verstandige Kock, of sorgvuldige Huyshoudster: Beschryvende, hoe men op de beste en bequaemste maniere alderhande Spysen sal braden, koocken, stooven en bereyden; met de Saussen daer toe dienende. Seer dienstigh en profytelijck in alle Huyhoudinge. Oock om veelderley slagh van Taerten en Pasteyen toe te stellen. Hier is achter by gevoeght, de verstandige Confituurmaker, onderwysende, hoe men van alderhande Vruchten, Wortelen, Bloemen en Bladen, &c. goede en nutte Confituren sal konnen prepareren en bewaren. In Quarto.

#6670719,1 Daer wort vermist,zedert den 23 a 24 Juny, een hooge silvere Wynkanne, zynde seer schoon gesneden met Bloemen en Vogelen daer op, wegende omtrent 2 pondt en 4 loot. Soo yemandt deselve soude weten te recht te brengen, wil sulckx bekent maecken aen Frans van Wolfswinckel, Knecht van 't Gout-Smits Gilt tot Amsterdam, in de Petanistraet, sal vereeringe genieten van 25 Gulden, en de naem sal verswegen worden.

#6670719,2 De Ed: Mogende Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiralityt. binnen Amsterdam, sullen op den 21 Iuly, na de Middagh ten 2 Uren, in 't Heere Logement verkoopen: een groote partye Oosters Vlas, item omtrent 150 Vaetjes ingeleyde Steur, 4 Vaten Pot-As, eenigh Jopen-bier en Ciaphout, en vier packen Linnen.

#6670723,1 Een yeder wert by desen gewaerschout, als dat de Beemster Bededag, die nu komen soude op Saterdag den 30 July, is verandert, en voor dese mael sal komen op Sondagh daer aen volgende den 31 dito, en by ghevolgh d'eerste Dagh van de Iaer-marckt op Maendagh den 1 Augusty.

#6670726,1 De Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der Stadt Hoorn, maecken alle ende een yder by desen bekent, dat de ordinaris Jaermarckt, die men binnen haer Stadt gewoon is te houden omtrent Lourenti-dag van dit jegenwoorigh Jaer, sijnen aenvangh sal nemen metten tienden Augusti aenkomende, als wanneer het Loot-dagh sal zyn; waer naer een yder, die daer aengelegen is, sich kan reguleren.

#6670726,2 Op den 4 Augusty 1667. zijnde Donderdagh Nieuwe-stijl, sullen tot Enchuysen, by 't Oost-Indische Huys, op de plaets van de oude Timmer-worven, aen de meestbiedende in 't openbaar werden verkocht: 18 yseren Gotelingen, schietende Koegels van 18 pondt, 16 yseren Gotelingen, schietende Koegels van 8 pondt, 2 yseren Gotelingen, schietende Koegels van 4 pondt. Een Ancker, wegende omtrent 2000 pondt.

#6670726,3 Tot Rotterdam, by Johannes Borstius, Boeckverkooper, op de Groote marckt wort uytgegeven: Noodige Tytkorter, in Oorlog en Vrede, voor Officieren, Matroosen en Soldaten, uyt alderley Historien Victorie in welgestelde Oorlogen: door Franciscus Ridderus. In Octavo.

#6670726,4 t'Amsterdam, by Baltes Boeckholt, Boeckverkooper, in 't midden van de Niesel, is gedruckt en wert uytgegeven, Conciones Festales, ofte de stichtelijcke en troostelijcke Feest-predicatien, over Christus Geboorte, smartelijcke Besnydenisse, triumphante Opstandinge, heerlycke Opvaringe ten Hemel, Sendinge des H. Geestes over d'Apostelen; en een Toegift op het Pinxter-Feest, neffens de Harder en het Schaep: alle seer treffelijck verhandelt door den geleerden Hadrianus Visscherus, in sijn Leven Bedienaer des H. Evangeliums tot Nieuw Nydorp; noyt aldus gedruckt, zijnde van merckelijcke Druck-fauten verbetert. In 4.

#6670726,5 Tot Delft, by Abraham Dissius, Boeckverkooper, op 't Marcktvelt, in 't vergulde A.B.C. is gedruckt en wert uygegeven, het Psalm-boeck in 32, met een grote brave Letter, het een Veers op Noten: is mede oock te bekomen gebonden in Slooten, als oock Vergult, soo in root als groen, Leer gebonden. ** Item, is oock by hem gedruckt in 12 de History Catechismus, dat is de korte onderwysinge voor de Eenvoudige, raeckende de geschiedenisse van Godts Regeeringe over de Werelt ende over de Kercken, soo veel noodigh ende dienstigh is tot recht verstant deser Catechismus; door Casparus Stresco, in zijn leven Predicant in 's Gravenhage. In 12.

#6670806,1 t'Amsterdam, by Samuel Imbrechts, Boeckverkooper in de Raem-steegh, is gedruckt en wordt uytgegeven: De Historie van onsen Tijdt, beschreven door Adolphus Brachelius, ende verciert met over de hondert koopere Platen. In Octavo. ** Item: Beschrijvinge van het machtigh Koninckrijck Persia, haer Landtstreecke, Steden, Revieren, Vissen, Vogelen, Religie, Burgerlijcke Wetten, &c. In Quarto.

#6670806,2 t'Amsterdam, by Jacob Vinckel, Boeckverkooper in de Beurs-straet, in de History-Schrijver, is gedruckt en werdt uytgegeven: Vertooningh van de Rechten der Christelijckste Koningin, op verscheyde Staten van de Spaensche Monarchien. Waer nevens gevoeght is verhandelingh van 't versterf-recht; door den Heer Pieter Stockmans: met alles dat van weder:zijden, rakende dese geschillen, by-gebracht is. Uyt de Franse en Latijnse Talen vertaelt. In Octavo.

#6670809,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Hoorn, maecken alle ende een yder by desen bekent, dat de ordinaris Jaermarckt, die men binnen haer Stadt gewoon is te houden omtrent Lourenti-dag van dit jegenwoordigh Jaer, sijnen aenvangh sal nemen metten tienden Augusti aenkomende, als wanneer het Loot-dagh sal sijn; waer naer een yder, die daer aengelegen is, sich kan reguleren.

#6670809,2 Werdt by desen aen een yder, en insonderheyt aen alle Goudt-en Silver-smits bekent gemaeckt, hoe dat op den 28 passato binnen Delft gestoolen is een gouden Kinder-belle, waer van het Christal gebroocken is: Soo yemandt die mochte voorkoomen, of gepresenteert werden om te verkoopen, wert versocht aen te houden, en sulckx aen de Knecht van 't Goutsmits-Gilt tot Delft ofte Rotterdam bekent te maecken, sal een eerlijcke vereeringe genieten.

#6670809,3 Tot Middelburgh, by Jacques Fierens, Boeckverkooper, in de Globe, is gedruckt en werdt uytgegeven: Metamorphosis Naturalis, ofte Historische Beschrijvinge van den oirspronck, aerd, eyenschappen ende vreemde veranderingen der Wormen, Rupsen, Maden, Vliegen, Sprinkhanen, Witjens, Byen, Motten ende diergelijcke Dierkens meer; niet uyt eenige Boecken, maer door eygen ervarentheydt uytgevonden, beschreven, en na de konst afgeteyckent. Het tweede Deel; door Iohannem Goedaert. In Octavo.

#6670809,4 t'Amsterdam, in de oude zijts Capel-steegh, in de Jager, by Matthijs Hohuys, Factoor van de Veluwse Papieren, zijn nu tegenwoordigh te bekomen dese nae-volgende Boecken, voor een civile Prijs, doch alles contant, te weten, Caspari Sibely conciones. Albertini Tractatus de Eucharistia. Pauli Busy commentarius ad pandectas. Flockeny Operuna Theologicorum. Isendoorn Logica peripatica. Dallei Tractatus de Reynnies. Belsa Tractatus de repudiis, &c. divortiis. Sibely preeationis Christiana. Gronovy observationum in Livinium. Observationes Ecclesiastica. Waltoni Syntagma de Linguis orientalibus. Alcoranus Franciscanorum, &c.

#6670813,1 Op Dinghdagh den 30 Augusty, 1667. voor de Middagh ten 9 uren, sullen tot Haerlem, op de Sale van 't Princenhof, verkocht werden, de naergelaten Boecken van wijlen Antonio van der Kerck, M.D. bestaende in seer fraeye, meest Latijnse Boecken, in verscheyde Faculteyten, waer van de Catalogus by verscheyde Boeckverkoopers sal te vinden zijn.

#6670816,1 In 's Gravenhage by Johannes Tongerloo, werdt uytgegeven, eenige stichtelijcke Tractaetjes van Don Francisco de Quevedo, bestaende het eerste, in de Wiegh en 't Graf. 2. De verachtinge. 3. De armoede. 4. De Sieckte. 5. De Doot des Menschen, &c: Uyt het Spaens vertaelt, door I. de Bosch. In 12.

#6670818,1 Daer is in den Hage gestoolen, een kleyn vierkant Coffertjen, groen geschildert, met swarte ysere banden beslagen, met vergulde nagelkens, voor op 't Slot staet een vergulde Tronye; een goude Tandtstooker, zijnde een Draeckjen met een Ringetje daer aen, waert 50 Guldens; een goude dubbelde Elysabeth, waert 24 Guldens; een goude Medailje ofte Penningen van Keyser Ferdinandus, waert 18 Guldens; een goude dubbelde Italiaense Pistool, waert 20 Guldens; een goude Medailje van Prins Philips van Orange; een silvere Medailje van den Koningh van Sweden; een silvere Medailje van den Koningh ven Denemarken; een groot vierkant Silver-stuck van Munster; een silver vierkant stuck van Breda; 3 versilverde koopere stucken, d'een van 't Belegh van Leyden, de tweede van Geertruydenbergh, de derde van Groeningen; 7 a 8 oude silvere stuckjes van de Keysers van Roomen; een oude kantige silvere Philips Daelder; een Doos met antycke koopere Medailje en penningen van de Keysers van Roomen; nosh 20 Christalyne Knoopen. Wie dese gestoolen Goude en Silvere Penningen, met het Coffertjen ende voorsz. Dooze met Penningen weet aen te brengen, ofte den Dief bekent maecken, soo dat de voorsz. Goederen wederom te recht komen, die sal tot een vereeringh hebben 10 Rijckxdaelders, alwaer het den Dief selfs, wiens naem niet sal gemelt werden, addresseere hem aen de Knecht van 't Gout-Smits Gilde in den Hage.

#6670818,2 Op Donderdagh den 25 Augusty, 1667, ende volgende Dagen, sal Philips van Eyck, Boeckverkooper tot Amsterdam, op 't Rockin, in de 4 gekroonde Euangelisten, aen de meest-biedende verkoopen, alle sijne Boecken, bestaende meest in Latijnse Theologanten, soo gebonden als ongebonden, beneffens sijne Duytse Soorteringe: de Catalogen zijn te bekomen by de voornoemde van Eyck tot Amsterdam.

#6670820,1 Op Dinghsdagh den 30 Augusty, 1667. voor de Middagh ten 9 uren, sullen tot Haerlem, op de Sale van 't Princen-hof, verkocht werden, de naergelaten Boecken van wijlen Antonio van der Kerck, M.D. bestaende in seer fraeye, meest Latijnse Boecken, in verscheyde Faculteyten, waer van de Catalogus te bekomen is tot Haerlem, by Abraham Casteleyn, tot Leyden by de Wed: van Isaeck de Wael, tot Amsterdam en op andere Plaetsen by diverse Boeckverkoopers. N.B. De verkopinge is op den 30.

#6670820,2 Op den laetsten October, 1667. sal op de Grote Zael, in den Haegh verkocht werden, de Bibliotheecq van wijlen den Heer Mr. Dirck Graswinckel, Ridder, Heer van Holy, Advocaet Fiscael van Hollandt, ende Greffier van de Chambre Demipartye, bestaende in voortreffelijcke Boecken, voornamentlijck Rechtsgeleerde: Waer de Catalogen te bekomen sullen zijn, sal by nader Notificatie bekent gemaeckt werden.

#6670820,3 Werdt mits desen een yder bekent gemaeckt, dat de Paerde-marckt binnen de Stede Alckmaer, die voor desen zijn aenvangh heeft genomen op den vierden September, voor het tegenwoorgige Jaer 1667 (vermits de tusschen-komende Sondagh) gehouden sal werden op den vijfden ende sesden September.

#6670823,1 De Ed:Mog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt tot Amsterdam, sullen op Maendagh den 29 Augusti, 's Na middaeghsten 2 Uren precijs, ende sonder ophouden, in de Bracke Gront in de Nes verkoopen: Een groote partye seer schoon oudt Oosters Vlas, soo Paternosters, Pruys als heyligh Vlas. Een partye Silesiger Lywaet, soo rouw als gebleyckt. Item, Flou-doeck, Bronswijcker Garen, ende Hennippe Doeck. 24 Vaten Honingh 17 Vaten Potas. 18 Booten Sereetse Secken, en eenige Vaetjes Spaensse Wijn. Eenige Vaten Blaussel. 117 Ringen Cooper-draet. 1 Vaetje Latoen. 3 Balen met Linnen. 1026 Staven Yser. 65 Bossen Stael. Een partye Swinfonsse Deelen. Een partye Handspaecken, Bekerhout en Sparren, en 20 Vaetjes Iopen Bier.

#6670823,2 Op Donderdagh den 25 Augusty, 1667. ende volgende Dagen, sal Philips van Eyck, Boeckverkooper tot Amsterdam, op 't Rockin, in de 4 gekroonde Euangelisten, aen de meest-biedende verkoopen, alle sijne Boecken, bestaende meest in Latijnse Theologanten, soo gebonden als ongebonden, beneffens sijne Duytse Soorteringe: De Catalogen zijn te bekomen by de voornoemde van Eyck tot Amsterdam, by Iohannes van Rijp tot Haerlem, by Johannes van Kieckenburg tot Leyden, by Geraert van Vluyn tot Rotterdam.

#6670823,3 NOTIFICATIE. Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Muyden, hebbende gesien en gemerckt het mis-drucken van eenige Almanacken, wegens haren Jaer-marckt ofte Kermis maecken voortaen een yder bekent, dat de voorsz. Jaermarckt ofte Kermis nu sal zijn den 28 deser Maent Augusti en voortaen van Iaer tot Jaer altijt sal sijn de laetste Sondagh in de Maent Augusti, waer nae een ieder, dies hem aengaende, heeft te reguleren.

#6670827,1 Op Dinghsdagh den 30 Augusty, 1667, voor de Middagh ten 9 uren, sullen tot Haerlem, op de Sale van 't Princen-hof, verkocht werden, de naergelaten Boecken van wijlen Antonio van der Kerck, M.D. bestaende in seer fraeye, meest Latijnse Boecken, in verscheyde Faculteyten, waer van de Catalogus te bekomen is tot Haerlem, by Abraham Casteleyn, tot Leyden by de Wed: van Isaeck de Wael, tot Amsterdam en op andere Plaetsen by diverse Boeckverkoopers. N.B. De verkopinge is op den 30.

#6670830,1 Tot Amsterdam by Pieter Arentsz. werdt uytgegeven: Ware afbeeldinge van 't geene uytgevoert is, door een gedeelte van 's Landts Oorloghs Vloot, op de Reviere van Chattam of Rochester, den 19, 20, 21, 22, 23 Iuly, 1667. Door M. Coman.

#6670901,1 Tot Middelburgh, by Jacques Fierens, Boeckverkooper, in de Globe, is gedruckt en werdt uytgegeven: Metamorphosis Naturalis, ofte Historische Beschrijvinge van den oirspronck, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderingen der Wormen, Rupsen, Maden, Vliegen, Sprinckhanen, Witjens, Byen, Motten ende Diergelijcke Dierkens meer; niet uyt eenige Boecken, maer door eygen ervarentheyt uytgevonden, beschreven, en na de konst afgeteyckent, Het tweede Deel; door Iohannem Goedaert. In Octavo.

#6670903,1 De Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, residerende tot Middelburgh, zijn van meeninge op den 13 September te verkoopen: Eenige Schepen Tabacq ende andere Coopmanschappen, opgebracht door den Commandeur Abraham Crijnssen, met zijn byhebbende Schepen. De Verkoopinge van de voorsz. Coopmanschappen sal eerst tot Vlissingen geschieden, en daer na vervolgens tot Ter Vere. De Inventarissen der Schepen en Goederen sullen te vinden wesen aen ons Comptoir alhier.

#6670903,2 Tot Middelburgh, by Jacques Fierens, Boeckverkooper, in de Globe, is gedruckt en werdt uytgegeven: Metamorphosis Naturalis, ofte Historische Beschrijvinge van den oirspronck, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderingen der Wormen, Rupsen, Maden, Vliegen, Sprinckhanen, Witjens, Byen, Motten ende Diergelijcke Dierkens meer; niet uyt eenige Boecken, maer door eygen ervarentheydt uytgevonden, beschreven, en na de konst afgeteyckent. Het tweede Deel; door Iohannem Goedaert. In Octavo.

#6670903,3 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, werdt uytgegeven, eenige stichtelijcke Traectatjes van Don Francisco de Quevedo, bestaende het eerste, in de Wiegh en 't Graf. 2. De verachtinge. 3. De armoede. 4. De Sieckte. 5. De Doodt des Menschen, &c. Uyt het Spaens vertaelt, door I. de Bosch. In 12.

#6670903,4 Tot Amsterdam by Pieter Arentsz. werdt uytgegeven: Ware Afbeeldinge van 't geene uytgevoert is, door een gedeelte van 's Landts Oorloghs Vloot, op de Reviere van Chattam of Rochester, den 19, 20, 21, 22 en 23 Iuly, 1667. Door M. Coman.

#6670906,1 ADVERTISSEMENT.Alsoo nu, Gode zy lof, den Vrede gepubliceert is, tusschen Engelandt en desen Staet, soo werdt een yder by desen bekent gemaeckt, dat weder voortaen alle Weeck, des Saterdaeghs 's Morgens van de Stadt van den Briel, uyt de Maes, met het Morgen Getey, een extraordinaris, snedige, wel-bezeylde, en van ervaren Zee-luyden, en alles wel voorsien Pacquet-Boot, op Harwits in Engelandt 't Zeyl sal gaen, tot groot contentement en accommodatie van alle Heeren en Passagiers, die sekerste, veyligste, prompste, kortste en onkostelijckste Passagie soecken: Die met deselve Pacquet-Boot gelieven over te gaen, sullen haer by tijdts gelieven te addresseren aen den Schipper van deselve Pacquet-Boot, in den Briel ende sal dit aenvanck nemen op Saterdag toekomende, sijnde den tienden September, 1667. Gelieft het voort te seggen.

#6670906,2 Drossaert en Borgermeesteren der Stede Vianen, notificeren by desen een yegelijck, dat van meeninge zijn, naer voorgaende Octroy van sijn Excell: den Grave van Berderode, op te rechten een vrye Iaerlijkse Paerde-marckt, binnen der voorsz. Stede Vianen, die gehouden sal worden op Woensdagh en Donderdag, wesende den 25 en 26 September Ouden-stijl, dese Iaers 1667. ten welcker eynde alle Liefhebbers en Roskammers versocht worden de selve vrye Paerde-Marckt te frequenteeren en by te wonen, sullende hebben vry Accijs en Reces, ten tijde van drie Dagen, voor en drie Dagen naer de Marckt-dagen, en wyders aen haer aengewesen worden seer bequaeme Weyden ofte Stallingen, om eenen civilen Prijs, en daer en boven uytgedeelt 2 Prysen voor de Verkopers, en een voor de Kopers, volgens de Biljetten daer geaffigeert.

#6670906,3 Tot Rotterdam sullen werden verkocht alle de naergelaten Boecken van zalig: D. Henricus Weymans, in zijn leven Predicant aldaer, bestaende meest in voortreffelijcke Theologische en Medicijnse Boecken: welck Verkoopinge sal werden ghehouden ten huyse van de Weduwe, of de Delfsse Vaert, op Maendagh den 19 September Nieuwe-Stijl. De Catalogi zijn te bekomen tot Rotterdam, by Joannes Borstius.

#6670906,4 Borrit Iansz. Smit, uyt sijn Druckery scheydende, sal deselve op Dingsdagh den 13 September, 1667. aen de meest-biedende verkopen, 's Morgens ten 9 uren, tot sijnen Huyse, in de Warmoes-straet, in de Koningh van Engelandt, by de Narm-steegh tot Amsterdam, alwaer de Proeven der Letteren te bekomen zijn, bestaende deselve Druckery in seer goede Letteren, en wat vorder tot een Druckery behoort, soo van Pers, Cassen, Corrigeer-steenen, &c.

#6670910,1 De Gecommitteerde Raden ter Admiralityt, residerende tot Middelburgh, maecken een yder bekent, dat de Verkopinge van de Goederen, opgebracht door Abraham Krijnsz. niet op den 13 September, alsoo de tijt te kort is, maer op den 20 September, zijnde Dingsdag, sal geschieden.

#6670910,2 Ordre op't varen van de Treck-schuyten over ende weer, tusschen Alckmaer en Hoorn: Van den 15 Septembris tot den 15 Octobris inkluys, 's Morgens ten 6 ende 8, 's Na middaghs ten 1 en 4 uren. Van den 15 Octobris tot den eersten Maert excluys, 's Morgens ten 8 en 11, 's Namiddags ten 3 uren. Van den eersten Maert tot den eersten Aprillis excluys, 's Morghens ten 6 ende 8, 's Namiddags ten een en 4 uren. Van den eersten Aprillis tot den 15 Septembris incluys, 's Morgens ten 5 en 8, 's Na-middaghs ten 1 en 4.

#6670910,3 Daer zijn gestoolen eenige Silver-wercken van hare Excell: de Gravinne van Marchin, in haer Casteel van Medare in Pondroz, in 't Landt van Luyck, 's Nachts, op den 23 Augusty, 1667, als volght: Twee ronde Silvere Beckens; een root verguldt en verheven; een Lampet toot verguldt en verheven, elf Silvere Bordens, een Coppe met de Decksel root vergult, een Silver Lampet, een Silve Coppe, een kleyn Soutvat, een groot Silver Sout-vat, thien Silver Lepels, twaelf Gaffels of Vorckens, twee Silver Kannen, met Silver Kandelaers, de Wapenen van sijne Excell: de Graef van Marchin, en de Mevrouwe de Gravinne, zijn daer opgesneden, daer in 't rond staet: Honi soit, qui mal y pense. Ymandt yet daer van vernemende, addresseeren sich by Godefroid Malaese, op de Oude Turf-Marckt, in No. 16, tot Amsterdam, hy sal hem een goede vereeringe geven.

#6670910,4 ADVERTISSEMENT.Alsoo nu, Gode zy lof, den Vrede gepubliceert is, tusschen Engelandt en desen Staet, soo werdt een yder by desen bekent gemaeckt, dat weder voortaen alle Weeck, des Saterdaeghs 's Morgens van de Stadt van den Briel, uyt de Maes, met het Morgen Getey, een extraordinaris, snedige, wel-bezeylde, en van ervaren Zee-luyden, en alles wel voorsien Pacquet-Boot, op Harwits in Engelandt t' Zeyl sal gaen, tot groot contentement en accommodatie van alle Heeren en Passagiers, die sekerste, veyligste, prompste, kortste en onkostelijckste Passagie soecken: Die met deselve Pacquet-Boot gelieven over te gaen, sullen haer by tijdts gelieven te addresseren aen den Schipper van deselve Pacquet-Boot, in den Briel ende sal dit aenvanck nemen op Saterdag toekomende, sijnde den tienden September, 1667. Gelieft het voort te seggen.

#6670913,1 NOTIFICATIE. Burgermeesteren en Regeerders der Stadt Amsterdam, in ervaringe komende, dat de Brieven van Commercie tusschen die van Engelant en de Ingesetenen van dese Landen, over de Wegh van Brabant en Vlaenderen, vermits den Oorlogh in die Provincien ontstaen, niet gevoert werden met soodanigen spoet en versekertheyt, als de welstant van de mutuele Negotie is vereyschende, hebben derhalven, en om meer andere goede inlichten, ordre gestelt, dat by provisie de Brieven van hier op Engelant voornoemt, met Post-Paerden gevoert sullen werden op Hellevoet-sluys, en van daer vorders met Pacquet-boots over Zee gebracht op Harwits, waervan op Vrydagh verleden, den 9 deser loopende Maent, een aenvangh ghemaeckt is; sulckx dat het Pacquet-boot op Saterdagh daer aen volgende, des Morgens van Hellevoet-sluys voornoemt, afgevaren is; van welcke ordre by desen aen allen en eenen ygelick, dien daer aen gelegen soude mogen zijn, kennisse werdt gegeven; ten eynde diegenen, die haer Brieven op Engelandt te bestellen hebben, 't sy Ingesetenen van dese Stadt, of van andere naburige Steden ofte Plaetsen, deselve Brieven willen doen brengen binnen dese Stadt op Vrydagh voornoemt, tegens 8 uren des Avonts aen het Antwerpsche Post-Comptoir, ofte des Saterdaghs 's Morgens ten 4 uren tot Ysselmonde, alwaer respectivelick de gepresenteerde Brieven in deser Stede Male gesloten sullen werden, en van waer die vervolgens in alle spoedigheydt na de gedestineerde Plaetsen sullen werden bestelt: Sullen oock de geene, die met het voorsz. Pacquet-Boot als Passagiers begeren te reysen, of eenige Packen over gevoert begeren te hebben, daer inne ten besten geaccommodeert worden.

#6670913,2 Den Briel den 11 Septemb Niet-tegenstaende den harden Noorden-Westen Wint, soo is op Gisteren het Pacquet-Boot van hier, den 11 September, naer Harwits, met een goet ghetal Passagiers, van hooge en lager conditie, die groot genoegen in de bequaemheden van 't Pacquet-boot vonden, in Zee gesteken; dewelcke, nae 't sich aensien laet, seer spoedigh, mogelijck desen Dagh te Harwits sullen zijn gerocht: men sal metten eersten aen yder een nader bekent maken, hoe dat de Brieven naer Engelandt op het alderspoedighste door 't selve Pacquet-boot sullen werden getransporteert: ondertusschen sal op Saterdagh toekomende, en soo alle Saterdagh alhier aen 't Hooft, eem extraordinaris, snedig, wel-bezeylt, en van ervaren Zee-luyden, op die Kusten bedreven, en van alles wel voorsien Pacquet-boot gereet leggen, om, met de Passagiers, met het Morgen-Gety, in Zee te steecken naer Harwits; waer naer haer alle Passagiers geheven te reguleren, die genegen zijn met 't selve over te gaen, en sullen haer by tijdts ten Briel gelieven te laten vinden.

#6670917,1 Burgermeesteren en Regeerders der Stadt Amsterdam, in ervaringe komende, dat de brieven van Commercie tusschen die van Engelant en de Ingesetenen van dese Landen, over de Wegh van Brabant en Vlaenderen, vermits den Oorlogh in die Provintien ontstaen, niet gevoert werden met soodanigen spoet en versekertheyt, niet gevoert werden, als de welstant van de mutuele Negotie is vereyschende, hebben derhalven, en om meer andere goede insichten, ordre gestelt, dat by provisie de Brieven van hier op Engelant voornoemt, met Post-Paerden gevoert sullen werden op Hellevoet-sluys, en van daer vorders met Paquet-boots over Zee gebracht op Harwits, waer van op Vrydagh verleden, den 9 deser loopende Maent een anvangh ghemaeckt is; sulckx dat het Paquet-boot op Saterdagh daer aen volgende, des Morgens van Hellevoetsluys voornoemt, afgevaren is; van welcke ordre by desen aen allen en eenen ygelijck, dien daer aen gelegen soude mogen zijn, kennisse werdt gegeven; ten eynde diegenen, die haer Brieven op Engelandt te bestellen hebben, 't sy Ingezetenen van dese Stadt, of van andere naburige Steden ofte Plaetsen, deselve Brieven willen doen brengen binnen dese Stadt op Vrydagh voornoemt, tegens 8 uren des Avonts aen het Antwerpsche Post-Comptoir, ofte des Saterdaghs 's Morghens ten 4 uren tot Ysselmonde, alwaer respectivelick de gepresenteerde Brieven in deser Stede Male gesloten sullen werden, en van waer die vervolgens in alle spoedigheydt na de gedestineerde Plaetsen sullen werden bestelt: Sullende oock degeene, die met het voorsz. Pacquet-Boot als Passagiers begeren te reysen, of eenige Packen over gevoert begeren te hebben, daer inne ten besten geaccommodeert worden.

#6670920,1 Den 4 October sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Leffen, verkocht werden de naergelaten boecken van zalig: Ioh. Hoornbeeck, in sijn leven Professor Theologie; waer van de Catalogue te bekomen zijn tot Amsterdam by Ioh. Waesberge, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Uytrecht by Doesenburgh, tot Delft by Waelpot, in den Haegh by Gerard Amelinck.

#6670920,2 In 's Gravenhage by Jan van Sonnevelt, Boeckverkoper, werdt uytgegeven: Wonderen der Heylige Schrifture, ofte een nieuw Tractaet van de tweemael Gestorvenen, alwaer soo van de woorden van tweemael gestorven gehandelt, en alle swarigheydt dewelcke daer tegen is, van sommige by gebracht, seer naeuw en curieuselijck ondersocht is. Door Cornelium Uythage, Doctor der Godtheydt. In 12.

#6670920,3 Tot Amsterdam, by Marcus Doornick, Boeckverkooper, op de Vygendam, in 't Inckt-vat, wordt uytgegeven: Een heerlijcke Af-beelding vervattende de voornaemste Geschiedenissen van d'Engelsse en Nederlandtse Oorlogh en Vreede, konstigh geteeckent en cierlijck in kooper uytghewerckt: met een korte Beschryvinghe van het aenmerckelijckste ' t geen in deselve tyt van de Iaren 1664. 1665. 1666 en 1667. is voorgevallen: bequaem om, nevens andre Gedenck-teyckenen, tot Cieraet, bewaert te werden.

#6670924,1 Op Woensdagh den 28 September sullen tot Leyden verkocht werden; verscheyde rare gebonden Boecken, nagelaten by de Weduwe van Daniel Burghoorn, in haer leven Boeckverkoopster: De Verkoopinge sal geschieden in 't Sterfhuys van de voornoemde Weduwe.

#6670924,2 Tot Uytrecht sullen den 1 October, Ouden-Stijl, verkocht werden, de nagelatene Bibliotheecq van wijlen Daniel Berckringer, in zijn leven Professor Eloquentie & Philosophiae practicae tot Uytrecht, bestaende in veele treffelijcke ende rare Boecken, van alle Faculteyten, en voornamelijck in Litteratoribus & Historicis, Graecis ac Latinis, als mede in Philosophicis: Waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Uytrecht by Iohannes Ribbius.

#6670924,3 Tot Amsterdam, by de Weduwe van Ian Hendricksz. Boom, werdt uytgegheven: d'Aenteeckeninghen over het H. Euangelium van Mattheus; waer in, onder verscheyde Verklaringhen worden aengewesen, de gevoelens van de geleertste Uytleggers der oude en der tegenwoordide Eeuwe, met uytdruckinghe van hunne Namen aen de kant: Door Christiaen Hartsoecker, Bedienaer des H. Euangeliums, in de Remonstrantse Gemeente tot Alckmaer. In Quarto.

#6670927,1 In 's Gravenhage, by Iohannes Tongerloo, is gedruckt en sal uytgegeven werden, de Zee-straet van 's Gravenhage op Scheveningh: door den Heer van Zuylichem, met een Afbeeldingh van deselve Zee-straet. In Quarto en in Octavo. ** Item: By Iohannes en Pieter Tongerloo, als mede Daniel Geselle, sal uytgegeven werden: De Principiis Iuris naturalis Enchiridion. Auctore Guiljelmo Grotio I.C. Delphensi. In Quarto.

#6670927,2 t'Amsterdam, by Iohannes van Someren, Boeckverkooper op den Dam, is gedruckt en werdt uytgegeven: Opera Omnia, of alle de Theologise Wercken van den eerwaerdigen hoogh-geleerden welsprekende Heer D. Eduart Reynolds, Bisschop van Norwich: Nu uyt het Engelsch in 't Nederduyts vertaelt, door Do. Petrus Heringa. In Folio.

#6670929,1 De Ed: Mogende Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt tot Amsterdam, sullen op den 5 October 1667. in 't Oude Heere Logement tot Juriaen Baeck verkopen ten 3 uren precijs, omtrent 60 Lasten extraordinare schoone Pot-loot, ghelijck het selve laetst van 't Liet in Schotlandt ghekomen is, en tegenwoordigh noch is leggende in 't Schip de David en Goliath, voor de Hannekes-boom.

#6670929,2 Tot Muyden, ten Huyse van den overledenen Do. Johannes Moriaen in zijn leven geweest hebbende Predikant onder 't Kruys, ende Doctor in de Medicijnen, sal men op den 5 October, zijnde Woensdagh, verkopen alle zijn naegelaten Boecken, bestaende in Latijnsse, Fransse, Engelsse en Duytse, in de Theologie en Medicijnen &c. Waer van de Catalogus is te bekomen tot Amsterdam, by Elias Ratelbant, tot Leyden by Salomon Wagenaer, tot Uytrecht by Henricus Versteegh, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, in den Haegh by Lescluse, en tot Muyden by den Secretaris.

#6670929,3 Tot Amsterdam, by de Weduwe van Ian Hendricksz. Boom, werdt uytgegeven: d'Aenteeckeningen over het H. Euangelium van Mattheus; waer in, onder verscheyde Verklaringen, worden aengewesen de gevoelens van de geleertste Uytleggers der oude en der tegenwoordige Eeuwe, met uytdruckinge van hunne Namen aen de kant: Door Christiaen Hartsoecker, Bedienaer des H. Euangeliums, in de Remonstrantse Gemeente tot Alckmaer. In Quarto.

#6671001,1 De Ed: Mogende Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt tot Amsterdam, sullen op den 5 October 1667. in 't Oude Heere Logement tot Juriaen Baeck verkopen ten 3 uren precijs, omtrent 60 Lasten extraordinare Potloot, ghelijck het selve laetst van 't Liet in Schotlant ghekomen is, en tegenwoordigh noch is leggende in 't Schip de David en Goliath, voor de Hannekes-boom.

#6671001,2 Op den 31 October naestkomende, sullen in den Haegh op de Zael door Theodorus Duerkant verkocht werden, de naergelaten Boecken van wijlen den Heer Dirck Graswinckel, in zijn leven Advocaet Fiscael van Hollandt, ende Griffier in de Chambre Mypartie, wegens de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. De Catalogien zijn te bekomen tot Delft by Iacob Plantenburgh, tot Rotterdam by Arnout Leers en Iacobus Hackius, tot Dordrecht by Iasper en Ian Goris, tot Middelburgh by Willem Goeree, tot Leiden by Pieter Hackius en Felix Lopez de Haro, tot Utrecht by Pieter Elsevier, tot Amsterdam by Ioan Blaeu, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Franiker by Hendrick Prigge, tot Leeuwaerden by Lambert Dronrijp, tot Harlingen by Hero Galama, tot Groeningen by Francois Bronckhorst en Iochem Frilingh, tot Enckhuysen by Iacob Plantenburg, tot Hoorn by Abraham Isaacksz. vander Beeck, tot Antwerpen by Ieronimo Friderick Hagen, tot Nimwegen by Regnerus Smetius, tot Thiel by Cornelis Breunis.

#6671001,3 Tot Uytrecht by Iohannes Ribbius, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: P.Voet Juris in Acad. Ultraj. Prof. & Vian. Cam. Senat. in quatuor Libros Iastitiutionem Imperialium Commentarius. In Quarto. Compleet.

#6671004,1 t'Amsterdam by Hendrick Doncker, Boeckverkooper, in de Nieuwe Brugh-steegh, werdt uytgegeven: De Zee-Atlas ofte Water-Wereldt, vertoonende alle de Kusten des Aert-bodems, met een Beschryvinge der selve. Vermeerdert met veertien Caerten, soo dat nu ses-en-veertigh Caerten in 't geheel groot is. ** Item: Tafelen van de Breedte van de opganck der Sonne, met onderrechting, om sonder calculatie, de Misweysingh der Compassen aen alle oorden des Aerdrijcks lichtelijck te vinden te zijn: oock mede by hem in 't Frans gedruckt.

#6671004,2 Tot Amsterdam, by de Weduwe van Ian Hendricksz. Boom, wert uytgegeven: De Stichtelijcke Gedichten en Gesangen, vervattende Gebeden-Plichten en Opweckingen ter Godtsaligheydt: midtsgaders een Vrede-schrift tegens d'onnodige Scheuringen. Door G. Brandt, Predikant in de Remonstrantse Gemeente tot Amsterdam. In Octavo.

#6671008,1 Den E.E.Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem maecken een yder mitsdesen bekent, dat d'aenstaende Leer-Marckt alhier wesen sal den 22 October 1667. van gelooyt Leer, en Daeghs te vooren van ruyghe Huyden, als wanneer de Cooplieden, haer met deselve Coopmanschap generende, alle Commoditeyt daer toe behoorende, sullen vinden.

#6671008,2 Aenstaende Dinghsdagh, zijnde den 1 October, oude stijl, sal tot Uytrecht verkocht worden, de naegelatene Bibliotheeck van wijlen Daniel Berckrieger, in sijn leven Professor Philosophiae Practicae & Eloquentiae bestaende in veele treffelijcke en rare Boecken van alle Faculteyten, ende voornamentlijck in Litteratoribus & Historicis Graecis ac Laetinis, ende in Philosophicis. Waer van de Catalogi (op de welcke den 24 September t'onrechte gedruckt is) tot Uytrecht by Ribbius, tot Amsterdam by Waesbergen, tot Leyden by Lopez, ende in andere omleggende Steeden meer, gedistribueert worden.

#6671008,3 Daer is omtrent voor 2 Maenden een gouden Ringh verlooren, zijnde witachtigh geamalieert, met een blaeuwe Saphier-steen, daer in, daer een Wapen met een Huys op gesneden staet: of yemant deselve mochte ter handt komen, die ghelieve hem te addresseren aen de Goudt-smits Gilde-knecht, hy sal 25 Gulden tot een Vereeringe genieten.

#6671008,4 De Geauthoriseerde, ghestelt over de Bibliotheecke van Paulus ter Haar, voor desen Professor in de Academie tot Duysburgh aen den Rhijn, sullen op den 25 October 1667 naestkomende verkoopen desselfs Bibliotheecke, bestaende in veele oude, rare, voortreffelijcke Boecken, ghelijck als breder in de Catalogus blijckt, by Boudewijn de Prijs, ghedruckt tot Amsterdam. De Catalogi zijn te bekoemn tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Leyden by Pieter Leffen en Abraham Gogar, tot Delff by Ian Pietersz. Waelpot, in den Haegh by Johannes Tongerloo, tot Rotterdam by Catharina de Preys, &c.

#6671011,1 De E.E. Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem maecken een yder mitsdesen bekent, dat d'aenstaende Leer-Marckt alhier wesen sal sen 22 October 1667. van gelooyt Leer, en Daeghs tevooren van ruyghe Huyden, als wanneer de Cooplieden, haer met deselve Coopmanschap generende, alle Commoditeyt daer toe behoorende, sullen vinden.

#6671011,2 Yder werdt bekent gemaeckt, dat mits het overlyden van Iohannes Heuvelman zal: Francoyse Schoolmeester tot Haerlem, desselfs Weduwe gemeynt is 't selve School aenstonts te quiteeren. Ymandt genegen de voorsz. Huysinghe uytter handt te huyren ofte koopen, addresseere sigh by de Weduwe voornoemt, in de Jacobyne-straet, daer den Thuyn der Ionckheydt uyt steeckt, zijnde een nieuw, ruym en groot gebouw, met slaep-plaetsen tot veele Kost-kinderen, en 't School-houden van over veele Iaren met goede reputatie aldaer gehouden.

#6671011,3 In 's Gravenhage, by Iohannes Tongerloo, Boeckverkooper, werdt uytgegeven, de Zee-straet van 's Gravenhage op Schevelingh, door des Heer van Zuylichem, in Quarto, met een pertinente afteyckeningh vande selve Strantwegh. Item het selve mede in Octavo, met en sonder Plaet. ** Item, by Iohannes en Pieter Tongerloo, als mede Daniel Geselle werdt uytgegeven, de Principiis Iuris Naturalis Enchiridion Auctore Guiljelmo Grotio I.C. Delphensi. In 4.

#6671011,4 Op Dinghsdagh den 18 October, sullen tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez de Haro verkocht werden, de naergelaten Boecken van wijlen Do. Timotheus Rolandus, Predicant tot Helvoort, bestaende voornaemlijck in veele rare Hebraeische, Latijnsse, Theologische, ende in andere Faculteyten. Waer van de Catalogus te bekomen zijn, tot Amsterdam by J. Jansonius `a Waesbergen, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Uytrecht by I. Van Sambix, in den Haegh by T. Duurcant, ende op verscheyden andere Plaetsen.

#6671011,5 Vermidts de Curateuren van de nalatenschap van Iohannes Moriaen op den 5 deses met het verkopen van de Boecken niet gheheel hebben konnen ghedaen krijgen, maer de Engelsse Boecken en Hebreeuse, en Codex Apollonianus Arabicus noch overgebleven zijn, soo hebben sy vast gestelt, deselve voorts te verkoopen op den 12 deses, zijnde Woensdagh naestkomende; en werden alle Liefhebbers genodight teghens die tijdt daer te verschijnen, 's Morghens ten negen uuren.

#6671018,1 De Catalogi van de naergelaten Boecken van wijlen de Heer Graswinckel zijn te bekomen, behalven by die in de voorighe Courant gementioneert staen van den 1 October, tot Gent by Francois d'Arkel, tot Brugghe by de Weduwe Clouwet, tot Mechelen by Ian Iaye en Gerrit Lintes, tot Gouda by Cornelis Dyvoort, en niet by den Rector Tollius, tot Alckmaer by Hermanus vander Heyden.

#6671018,2 Tot Mechelen, by Iohan Jaye, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Charta Pastoralis notitiam divinae Gratiae & nostrarum Calamitatum renudans. Auctore Ioanne de Palafox & Mendoza, ex Hispanico latinitate donata a doctissimo vero Theod: Graswinckel, opus posthumum 12. En zijn te bekomen in den Haegh by Theod. Duurkant, &c. tot Leyden by Pieter Hackius ende Felix Lopez de Haro, tot Amsterdam by Iacob l'Escaille, tot Rotterdam by Iohannes Neranus.

#6671022,1 t'Amsterdam, by Abraham vander Burgh, Boeckverkooper, inde Ian Roon-Poorts-Toorn-Steegh, in de Gereformeerde Catechismus, werdt uytgegeven: Het Psalm-boeck, met een grote Augustijn Letter, geheel op Musijck-Nooten en een Sleutel gestelt, en van alle misstellingen gesuyvert, door Cornelis de Leeuw, Musicijn: zijnde een seer groove Druck, en een Formaet bequaem om by sigh te konnen dragen. Noyt voor desen soo gedruckt. In 12.

#6671022,2 Wert mits desen bekent ghemaeckt, dat noch seecker Appendix van seer rare ende curieuse Manuscripten, door wylen P.Cor: Bookenbergius gemaeckt, ende met eygen handen geschreven, te vinden in alle Steden, waer de Catalogen van wylen den Heer ende Mr. Dirck Graswinckel gesonden zijn, als behoorende tot de voorseyde Cataloge. Welckert Bibliotheecque daghelyckx alle Uuren des Daeghs te sien is.

#6671025,1 Yder werdt bekent gemaeckt, dat, mits het overlyden van Johannes Heuvelman zal: Francoyse Schoolmeester tot Haerlem, desselfs Weduwe gemeynt is 't selve School aenstonts te quiteeren. Ymandt genegen de voorsz. Huysinge uytter handt te huyren ofte koopen, addresseere sigh by de Weduwe voornoemt, in de Iacobyne-straet, daer den Thuyn der Ionckheydt uyt steeckt, zijnde een nieuw, ruym en groot gebouw met slaep-plaetsen tot veele Kost-kinderen, en 't School-houden van over veele Iaren met goede reparatie aldaer gehouden.

#6671025,2 Tot Uytrecht by Johannes Ribbius, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: P. Voet Juris in Acad. Ultraj. Prof. & Vian. Cam. Senat. in quatuor Libros Institutionum Imperialum Commentarius, In Quarto. Compleet. ** Idem: Mobilium & Immobilium natura modo Academico & Forena ad evidientiorem Juris statutarii Intellectum strictim proposita. In 8. ** Item: Thomas Broocks Goude Appelen voor Jonghmans ende jonge Dochters; als mede een Kroone der Heerlijckheydt voor oude Mannen ende oude Vrouwen, ofte de gelucksaligheydt van by tijdts goet te zijn, en d'eere van een oud Discipel te wesen: gedaen over I Reg. 14 v. 13. In 8. ** Item: Iohan. Hoornbeeck Socinianisoni confurati Compendium. In 8.

#6671025,3 Op Donderdagh, zijnde den 27 October, 's Morgens ten 9 uren precijs, sal tot Amsterdam, by Openbare Opveylinge, aen de meestbiedende verkocht worden, een partye puycks Puyck magere Jutse Ossen, nu eerst uyt der Zee gekomen. De Verkoopingen sal geschieden ten Huyse van Hans Hansz. Doots-hoof, in 't roode Hart, op de Uytrechtse-straet aen de Osse-Marckt.

#6671029,1 t'Amsterdam wort gedruckt d'uytspanning der Rechten, van Bartholomeus Abba, Regtsgeleerde, bevattende heldendigsten, Rouwklagten, Veldt-Gesangen, Bybel-stoffen, Zinne-beelden, Hymens-toorsen, sneldigsten, Iaer-getijden en self-roerende Minne-kusjes, in Quarto, op groot Mediaen, met 40 koopere Platen, gesneden door d'alderkonstrijckste Meesters deses tijdts, met Privilegie.

#6671029,2 t'Amsterdam by Gilles Joosten Saeghmann, sullen in weynige Dagen uytgegeven werden, de Almanacken in 4,8,16, en in 32, op goet schrijf-Papier: versien met een Maendelijcke Pronosticatie, correcte tijdt van de Vacantien voor den Hove van Hollandt, Zeelant, Vrieslant, Uytrech en Groeningen; oock de Loos-en Eygen-panden, Vacantie en Schutters-Almanack der Stadt Amsterdam: noyt voor desen soo gedruckt.

#6671108,1 Jacob Quacq, Postmeester der Stadt Rotterdam, maeckt een yegelijck by desen bekent, dat de generale Male met d'Engelsse Brieven, met het Pacquet-boot van den Briel op Harwits alle Saterdagh 's Morgens met het eerste Gety sal vertrecken; en dat van nu voortaen geen Pacquet-boot van Helvoet-sluys meer sal varen; derhalven alle Passagiers die gesint zijn met het Pacquet-boot over te gaen, werden geadverteert, datse haer des Vrydags, of by tijdts ten Briel, en aen 't selve Pacquet-boot, gelieve te laten vinden, en sullen na behooren geaccommodeert werden.

#6671110,1 Alsoo seecker out Borger van Breda, out omtrent 78 Jaeren, genaemt Abraham Kegelers, geweest zijnde Zeepsieder tot Breda, in de drie Astonnen, vertrocken is naer Hollandt, ende vandaer op 's Hertogenbos, om eenige sijne Affairen, nu zijnde den 7 November 1667. ses Weecken geleden, wort vermist, ende is van 's Hertogenbosch vertrocken op Eyndhoven, ende van daer op Masijck, in de Herberge de gulde Kop, de Waert is zijn Naem Wouter Emmerick; dese Kegelers voorsz. is een lanck oudt Man, Grijs van Hayr, niet te langh, kleyn van Baert, mager van Aengesicht, ende wat bloosende, heeft bruyne Kleeren aen, met een swarte Innocent, ende een swarte Mantel, heeft ronde Schoenen aen, ende draeght kleyne Beffen; ende terwijl de Vrienden alle debvoiren gedaen hebben om te soecken, ende niet en konnen vinden, noch van hem niet en wert vernomen, soo werdt versocht, indien hem yemant weet aen te wijsen, hem te addresseeren tot Breda, aen Wouter Kegelers, of Carel Renesse, sal deselve Persoonen een Vereeringe gegeven worden.

#6671110,2 Jacob Quack, Postmeester der Stadt Rotterdam, maeckt een yegelijck by desen bekent, dat de generale Male met d'Engelsse Brieven met het Pacquet-boot van den Briel op Harwits alle Saterdagh 's Morgens met het eerste Gety sal vertrecken; en dat van nu voortaen geen Pacquet-boot van Helvoet-sluys meer sal varen, derhalven alle Passagiers, die gesint zijn met het Pacquet-boot over te varen, werden geadverteeert, datse haer des Vrydaghs, of by tijdts ten Briel, en aen 't selve Paquet-boot, gelieve te laten vinden, en sullen na behoren geaccommodeert werden.

#6671112,1 Tot Delft sullen, op den 14 November 1667. 's Morgens ten 9 uren op St. Lucas Gilde-Kamer, boven de Zaey-Hal, aen de Volders-Gracht, verkocht werden de Boecken van Do. Gerardi ab Heussen: waer van de Catalogus is te bekomen, tot Delft by Symon Cloetingh, tot Leyden by Johannes van Gelder, tot Rotterdam by de Weduwe Wagens, in den Haeg by Iohannes Tongerloo, tot Amsterdam by de Weduwe Lieshout.

#6671112,2 Tot Rotterdam, by Servaes Hendricksz., woonende op 't west-eynde van de Styger, in 't gekroonde Tafel-boeck, worden gemaeckt allerhande Tafel-boecken, te weten, fijne, die op Perckement geverft zijn, swarte stof, en slechte Tafelboecken, die goet zijn; ende vergulde Almanacken, met Tafel-boecken daer by gebonden, in 't gros, een yeder zijn gerijf.

#6671112,3 Alsoo seecker out Borger van Breda, out omtrent 78 Jaeren, genaemt Abraham Kegelers, geweest zijnde Zeepsieder tot Breda, in de drie Astonnen, vertrocken is naer Hollandt, ende vandaer op 's Hertogenbos, om eenige sijne Affairen, nu zijnde den 7 November 1667. ses Weecken geleden, wort vermist, ende is van 's Hertogenbosch vertrocken op Eyndhoven, ende van daer op Masijck, in de Herberge de gulde Kop, de Waert is zijn Naem Wouter Emmerick; dese Kegelers voorsz. is een lanck oudt Man, Grijs van Hayr, niet te langh, kleyn van Baert, mager van Aengesicht, ende wat bloosende, heeft bruyne Kleeren aen, met een swarte Innocent, ende een swarte Mantel, heeft ronde Schoenen aen, ende draeght kleyne Beffen; ende terwijl de Vrienden alle debvoiren gedaen hebben om te soecken, ende niet en konnen vinden, noch van hem niet en wert vernomen, soo werdt versocht, indien hem yemant weet aen te wijsen, hem te addresseeren tot Breda, aen Wouter Kegelers, of Carel Renesse, sal deselve Persoonen een Vereeringe gegeven worden.

#6671119,1 Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Bolswart, maecken een ygelijck by desen bekent, dat de Treckvaerten van Worcum nae Bolswart, ende van Bolswart nae Leeuwarden, verleden Somer opgegraven ende gesloten, ende nu over eenige Dagen opgenomen zijnde. wederomme vaerbaer zijn geworden, tot accommodatie van de Coopluyden ende reysbare Persoonen, soo dat de Passagiers deselve nu voorspoedigh, tot goet contentement, kordtheyt van Zee, en minder pericul van dien konnen gebruycken ende reysen.

#6671119,2 Op Dinghsdagh den 6 December, 1667. sal tot Haerlem, in de Herberge van den Ouden Haen, verkocht werden, het van outs en tot noch, toe seer beroemt Fransse School, van wijlen Mr. Johan Heuvelman-staende ende leggende in de Iacobyne-straet, daer den Thuyn der Jonckheyt uytsteeckt: voorsien met een groote School, opene Plaets, en veele Vertrecken, seer bequaem tot het Logeren van Kost-Kinderen; en sal aenstonts mogen aengevaert werden.

#6671119,3 t'Amsterdam by Marcus Willemsz. Doornick, wordt uytgegeven Kort en bondigh Verhael, van 't geene in den Oorlogh, tusschen den Koningh van Engelandt, &c. de Hoog Mog: Heeren Staten der vrye Vereenigde Nederlanden, en den Bisschop van Munster is voorgevallen. Beginnende in den Iare 1664. en eyndigende met het sluyten van de vrede tot Breda, in 't Iaer 1667. waer in de voornaemste Geschiedenissen, in den selven Oorlogh voorgevallen, Beschreven worden. In Quarto.

#6671122,1 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, wert uytgegeven, Vranckrijcks, en Spangiens jegenwoordigh swevende Differenten, over 't Recht van Devolutie ende andersints, onpartijdelijck getrocken uyt de Tractaten ende Geschriften, onlanghs wederzijdts door den Druck gemeen gemaeckt; waer achter by Extract gevoeght zijn de Costuymen van Brabant, en eenige andere Nederlandtsche Provintien, alles gedruckt nae de originele Copye. In Quarto.

#6671122,2 In 's Gravenhage by Harmanus Gael, Boeckverkooper, wert uytgegeven: Beschrijvinge van 's Gravenhage, met de voornaemste Plaetsen en Vermaeckelijckheden: door Jacob van der Does, Rechts-geleerde: met een pertinente Afbeeldingh van den Hage. In 4. Met Privilegie voor den Autheur.

#6671122,3 t'Amsterdam by Abraham van der Burgh, Boeckverkooper, in Jan-Roon-Poorts Tooren-steegh, in de Gereformeerde Catechismus, is gedruckt en werdt uytgegeven: Lof der Geldsucht; ofte, Vervolgh der Rijm Oeffeningen van I. de Decker, verdeelt in twee Boecken, behelsende Gedichten van verscheydene Stoffen. In 8.

#6671126,1 Men maeckt mits desen kennelijck, dat, geduurende de Maenden van December, Januarius, en Februarius, de Nacht-Schuyten tusschen de Steden Delft en Leyden niet sullen varen.

#6671126,2 Tot Leyden, by Abraham Verhoef, Boeckdrucker, is ghedruckt Brachygraphiae, seu Ars Breviter compendiose scribendi, Regulis paucessimus comprehensa, idque Methodo brevi, ad perspicua, tradita, atque exemplis illustrata: ac jamprimum linguae Latinae accomodata. Cujus necessitas & ultilitas Iudicibus, Syndicis, Scribis, Medicis, Pastoribus, omnibusque Studiosis; nec non, Concionum Auditoribus: hinc patet; quot auditor, mediocriter in hac Arte exercitatus, singulas voces & verba, inter perorandis, facile poterit assequi, ac describere. Per I. S.S.V.D.M. De selfde zijn te bekomen by den voornoemde Abraham Verhoef, Boeckdrucker, op de Lange-Brugge, in de gekroonde Liefde, tot Leyden, en tot Amsterdam by Mr. Brouwning, Boeckverkooper, op de hoeck van de Beurs, ende tot Uytrecht by Anthony Smytegelt. In 8.

#6671129,1 Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Bolswart, maecken een ygelijck by desen bekent, dat de Treck-vaerten van Worcum nae Bolswart, ende van Bolswart nae Leeuwarden, verleden Somer opgegraven ende gesloten, ende nu over eenige Dagen opgenomen zijnde. wederomme vaerbaer zijn geworden, tot accommodatie van de Coopluyden ende reysbare Persoonen, soo dat de Passagiers deselve nu voorspoedigh, tot goet contentement, kortheydt van Zee, en minder pericul van dien konnen gebruycken ende reysen.

#6671129,2 Men maeckt mits desen kennelijck, dat, gedurende de Maenden van December, Januarius, en Februarius, de Nacht-Schuyten tusschen de Steden Delft en Leyden niet sullen varen.

#6671129,3 t'Amsterdam by Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper, op 't Water, werdt uytgegeven: Het Tonneel der Wereltse Rampsaligheden, vertoonende Godts Wraecke over de roepende Sonde der moetwillige en voorbedachte Moorderye, welcker wonderlijcke Ontdeckinge en gestrenge straffe, in 30 besondere waerachtige Historien, verhalende veel droevige en gedenckwaerdige Geschiedenissen, beschreven zijn door den E: Johan Reynolds, en uyt het Engels vertaelt door J. G. In 8.

#6671129,4 t'Amsterdam by Baltes Boeckholt, Boeckverkooper, in den Niesel, is gedruckt en wert uytgegeven: Conciones Festales, ofte de heerlijcke Feest-Predicatien over Christi Geboorte, smartelijcke Besnydenisse, triumphante Opstandinge, heerlijcke Opvaringe ten Hemel, Sendinge des H. Geestes over d'Apostelen, en een Toegift op het Pincxter-Feest, nevens den Harder en het Schaep: alles seer treffelijck verhandelt door Hadrianus Visscherus, in sijn leven Bedienaer des H. Euangeliums tot Nieuw Nydorp; noyt aldus gedruckt. In 4. Item: Het Lof der Sotheydt, door Erasmus. Item: Halelu-Jah, of Lof des Heeren.

#6671203,1 Tot Amsterdam is, tusschen Woensdagh ende Donderdagh 's Nachts, den eersten December, gestoolen: 1 Snoer met 15 Pendanten, beset met 61 Diamanten. 1 snoer met 19 Pendanten, beset met 105 Diamanten. 1 Diamant Klaw-Ringh, zijnde een Tafel-punt. 1 Bosjen of Kasken met Diamanten beset, daer in 2 Conterfeytsels van een Man en een Vrouw: Die dit te recht brengen kan, gelieven de Knecht van 't Silver-Smits Gildt tot Amsterdam aen te spreecken, ende sullen een goede Vereeringe hebben.

#6671203,2 Johannes Jacott, Maeckelaer, last hebbende van zijn Principalen, sal op Maendagh, zijnde den 5 December, 's Morgens ten 9 uren, tot Amsterdam, op de Fluweele Burghwal, tegen over de Bierkay, op de Solder van den Heer I. Bud. verkopen diverse soorten van Frans Schrijfpapier.

#6671203,3 Op Dinghsdagh den 6 December, 1667. sal tot Haerlem, in de Herberge van den Ouden Haen, verkocht werden, het van outs en tot noch, toe seer beroemt Fransse School, van wijlen Mr. Johan Heuvelman, staende ende leggende in de Iacobyne straet, daer den Thuyn der Jonckheyt uytsteeckt: voorsien met een groote School, opene Plaets &c.

#6671206,1 Arent van Neten en Govert de With, beyde Notarissen tot Dordrecht als by mijn Ed: Heeren van den Gerechte der selver Stede, gestelde Curateurs over den Boedel van Nicolaes de Winter zal: sijn van meninge, ten overstaen van Heeren Commissarissen uyt den voorsz. Ed: Gerechte, te verkopen alle de naergelaten Boecken, Manuscripten, en diverse andere Rariteyten, van den voornoemden de Winter, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen, als breeder by de Catalogus ge-expresseert is, welcke te vinden zijn by de Curateurs voorsz. en by verscheyde Boeckverkopers; ende sal de Verkoopinge aenvang nemen op den 19 December naestkomende, op de groote Zael van St. Ioris Doel, binnen Dordrecht.

#6671206,2 In 's Gravenhage, by Iohannes Tongerloo en Iacob Scheltus, werdt uytgegeven: Labyrinthus Algebrae, verhandelende d'Ontbindinge der Quadraet Cubicq, &c. Mitsgaders den Gront en Oorspronck van alderhande Getallen, met haer oneyndelijcke Aggregaten, met verscheyde Exempelen tot verklaringe van dien dienende, ende tot besluyt deses noch 12 Questien van Tiado Fockens Math. &c. door Iohannem Iacoby Ferguson; werden oock te koop gevonden by de Autheur In 4.

#6671206,3 Men maeckt mits desen bekent, dat, omtrent drie Weecken geleden, van Amsterdam is weg gegaen een Vrouw, niet wel by haer Sinnen zijnde, ghenaemt Iannetje Ians, aen hebbende een swart Manteltje, en een roode Borst-rock daer onder, en een blaeuwe Rock, en daer onder een roode, gemeen van lengte: indien iemant deselve weet, of levendigh of doodt, die addresseere haer aen Claude Meiger, in de Blomstraet, dichte by de Wester-Kerck, tot Amsterdam, alwaer deselve contentement sal werden gedaen.

#6671210,1 Tot Rotterdam, by Ioannes Borstius, Boeckverkooper op de Groote Marckt, werdt uytgegeven: 't Goddelijcke Wraeck-Toneel, bestaende in 32 aengenaeme en vermaeckelijcke Vertellingen; als mede verscheyde schrickelijcke Moorden, voorgevallen in verscheyden Huwelijcken en Vryagien, wonderlijck ontdeckt en strengelijck gestraft; verciert met 26 kooperen Figueren, tot nutte tijdtquistingh der lange Winterse Avonden. In 2 Deelen, in 12. Noyt voor desen meer gedruckt, en alles nae waerheyt beschreven.

#6671210,2 t'Amsterdam by Marcus Willemsz. Doornick, wordt uytgegeven: Kort en Bondigh Verhael, van 't geene in den Oorlogh, tusschen den Koningh van Engelandt, &c., de Hoogh Mog: Heeren Staten der vrye Vereenigde Nederlanden, en den Bisschop van Munster is voorgevallen, Beginnende in den Iare 1664. en eyndigende met het sluyten van de Vrede tot Breda, in 't Jaer 1667. waer in de voornaemste Geschiedenissen in den selven Oorlogh voorgevallen, beschreven worden met 13 Kopere Figueren. In Quarto.

#6671210,3 t'Amsterdam, by d'Erfgenamen van wijlen Paulus van Ravesteyn, in de Sant-straet, is gedruckt en wordt uytgegeven, (met consent van d'Achtbare Heeren Burgermeesteren,) het Testament en Psalmboeck, in 12. vol Nooten, Dessendiaen Letter, met Annotatien en de Text op de Psalmen; welcke seer dun en bequaem sullen vallen om te binden ** Item: Het Testament en Psalm-boeck in 24, vol Nooten, met groote Colonel Letter, en op seer wit Papier.

#6671213,1 Tot Middelburgh, by D. Petrus Appeldoorn, woonende in de Seysstraet, werdt uytgegeven: Het Replicq en het Cras Credo; zijnde een verlichtinge van het tweede Halaluja; of een wederlegginge van de Puncten van verschil, tusschen de Predicanten van Middelburgh en Iohannes de Mey, Predicant aldaer. En zijn te bekomen tot Amsterdam by Iohannes van Someren, Boeckverkooper op den Dam, tot Leyden by Thomas Hoorn, op de Nieuwe-straet, in de Bybel, by den Burgh, tot Rotterdam by Iacob van Schundelen, op den hoeck van den Marckt.

#6671213,2 Tot Rotterdam, by Johannes Borstius, Boeckverkooper op de Groote Marckt, werdt uytgegeven: 't Goddelijcke Wraeck-Toneel, bestaende in 32 aengenaeme en vermaeckelijcke Vertellingen; als mede verscheyde schrickelijcke Moorden, voorgevallen in verscheyde Huwelijcken en Vryagien, wonderlijck ontdeckt en strengelijck gestraft; verciert met 26 kooperen Figueren, tot nutte tijdtquistingh der lange Winter Avonden. In 2 Deelen, in 12. Noyt voor desen meer gedruckt, en alles nae waerheydt beschreven.

#6671213,3 Arent van Neten en Govert de With, beyde Notarissen tot Dordrecht, als by mijn Ed: Heeren van den Gerechte der selver Stede, gestelde Curateurs over den Boedel van Nicolaes de Winter zal: sijn van meninge, ten overstaen van Heeren Commissarissen uyt den voorsz. Ed: Gerechte, te verkopen alle de naergelaten Boecken, Manuscripten, en diverse andere Rariteyten, van den voornoemden de Winter, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen, als breder by de Catalogus ge-expresseert is, welcke te vinden zijn by de Curateurs voorsz. en de by verscheyde Boeckverkopers, ende sal de Verkoopinge aenvangh nemen op den 19 December naestkomende, op de groote Zael van St. Ioris Doel, binnen Dordrecht.

#6671215,1 De Ed:Mog: Heeren Gecommitterde Raden ter Admiraliteyt, Residerende binnen Amsterdam, zijn van meenige te verkoopen: omtrent 28 Pijpen Wijn, 24 Pijpen Azijn, 77 Anckers Brandewijn, 22 Vaetjes Oly, 6 a 700 Stucken diversche Lijnwaet, een Partye wit fijn Naey-garen, een Partye Zeyl-garen, een Partye swart en graeuw Spaens-leervellen, 429 Staven Yser, 5 Vaetjes Stael, 2 Bossen dito, 81 Vaten of Tonnen Harpuys, een Partye Blicke-Lampen en Slooten, eenige Houweelen, Spijckers en ander Yser-werck, 2 Vaetjes Kooper-root, 3 Balen Wol, eenige Wolle deeckens, eenige swarte Hoeden, een Partye Loock, 4 Tonnen Scheeps-Broodt, eenige Degens en Poocken, als andere Coopmansschappen, een Partye Engelssche Boecken ofte Bybels. De voorsz. Goederen en Coopmansschappen zijn leggende in een Packhuys op de oude Schans, daer de Swaen voorstaet, &c. De Verkopinge sal geschieden op Maendagh, zijnde den 19 December, 1667. naer de Middagh de Klocke drie Uren precijs, ten Huyse van Jan Karstemans, Waert in 't nieuwe Heere-Logement.

#6671217,1 Daer is op Woensdagh, sijnde den 14 December 1667., verlooren een Sackxen met vier verscheyde Obligatien, staende op 't gemeene Landt: soo yemant de Obligatien gevonden heeft, die addresseere deselve aen Iohan Heck, in den Hage, aen 't Noord-ent, in den gouden Helm, sal een goede vereeringe genieten ofte hebben.

#6671217,2 De Ed:Mog: Heeren Gecommitterde Raden ter Admiraliteyt, Residerende binnen Amsterdam, zijn van meenige te verkoopen: omtrent 28 Pijpen Wijn, 24 Pijpen Azijn, 77 Anckers Brandewijn, 22 Vaetjes Oly, 6 a 700 Stucken diversche Lijnwaet, een Partye wit fijn Naey-garen, een Partye Zeyl-garen, een Partye swart en graeuw Spaens-leervellen, 429 Staven Yser, 5 Vaetjes Stael, 2 Bossen dito, 81 Vaten of Tonnen Harpuys, een Partye Blicke-Lampen en Slooten, eenige Houweelen, Spijckers en ander Yser-werck, 2 Vaetjes Kooper-root, 3 Balen Wol, eenige Wolle deeckens, eenige swarte Hoeden, een Partye Loock, 4 Tonnen Scheeps-Broodt, eenige Degens en Poocken, als andere Coopmansschappen, een Partye Engelssche Boecken ofte Bybels. De voorsz. Goederen en Coopmansschappen zijn leggende in een Packhuys op de oude Schans, daer de Swaen voorstaet, &c. De Verkopinge sal geschieden op Maendagh, zijnde den 19 December, 1667. naer de Middagh de Klocke drie Uren precijs, ten Huyse van Jan Karstemans, Waert in 't nieuwe Heere-Logement.

#6671224,1 Werdt bekent gemaeckt, dat op den 9 Ianuary, 1668. zijnde Coppertjes Maendagh, in den Hage, op de Nieuwe Doele, tusschen drie ende vier uren nae de Middagh, verkocht sullen werden vier schoone ende groote Erven, gelegen ten Noorden het nieuwe Voorhout, omtrent de Ype Plantage, by de Coekamp van het Haeghse Bosch.

#6671224,2 Tot Haerlem, by Robbert Tinneken, Boeckverkoper in de Warmoesstraet, zijn al de Materien te bekomen van Mr. Pieter van den Broecke.

#6671227,1 t'Amsterdam, by Iacob Vinckel, Boeckverkooper in de Beurs straet in de History-schrijver, is gedruckt en werdt uytgegeven: Lichtende Fackel der Chirurgia, ontsteecken ten profijte van alle die gene, welcke genegen zijn de Heel-konst, soo Theoreticae, als Practicae, in haer volkomen perfectie, te leeren, gestelt by Vragen en Antwoorden; verdeelt in drie Deelen, het eerste handelende van de Anatomia, 't tweede van de Theoria, en 't derde van de Practica: waer by op 't naeckst verhandelt wort, al 't gene van de vijf generale Hooft-zieckten der Chirurgia kan gesegt worden. Door Cornelis van de Voorde, Ordinaris Stadts Medicus, en Medicus Anatomico Chirurgicus der Stadt Middelburgh in Zeelandt. Hier achter is bygevoeght de Chirurgijns scheepslust, zijnde een Lijst der Medicamenten alle Zee-varende Chirurgijns noodigh: door I.V.B. Chirurgijn. In Quarto. ** Item, Tresoor van de Gewichten, Mate van Koorn en Landen, als mede van de Elle, de natte Mate, oock van den Gelde by Wissel, met andere Practijcken, &c. seer dienstigh voor alle Kooplieden, Kassiers en Boeckhouders, &c. ** Item, het verbetert Specie-Boeck, vervattende allerhande Goude en Silvere Specien, nae de tegenwoordighe Cours van Gelden, door Lodewijck Bruyn. In 12.

#6671227,2 Tot Uytrecht, by Johannes Ribbius is gedruckt en wert uytgegeven: Ludovici Wolrogen de Scripturarum Interprete, adversus Exercitatonem Paradoxum libri duo. In 12.

#6671227,3 Tot Middelburgh, by Iacques Fierens, is gedruckt en wert uytgegeven: Petri Appeldoorens Wee, van hem selfs over sich selven rechtvaerdelijck en opentlijck uytgeroepen, in zijn laster Schrift, genaemt Cras Credo, hodie nihil, vertoont door Dr. Iohannes de Mey.

#6671227,4 t'Amsterdam, by Baltes Boeckholt, Boeckverkooper, in den Niesel, is gedruckt en wert uytgegeven: Conciones Festales, ofte de heerlijcke Feest-Predicatien over Christi Geboorte, smartelijcke Besnydenisse, triumphante Opstandinge, heerlijcke Opvaringe ten Hemel, Sendinge des H. Geestes over d'Apostelen, en een Toegift op het Pincxter-Feest, nevens den Harder en het Schaep: Alles seer treffelijck verhandelt door Hadrianus Visscherus, in sijn leven Bedienaer des H. Euangeliums tot Nieuw Nydorp; noyt aldus gedruckt. In 4. Item: Het Lof der Sotheydt, door Erasmus. Item: Halelujah, of Lof des Heeren.

#6671231,1 Daer heeft in de Courant, van den 13 December, deses Iaers 1667. gestaen, dat Do. Petrus Appeldoorn is uytgevende het Replijcque ende Cras credo, in welcke hy de verschillen tusschen de Predicanten van Middelburgh ende Do. Iohannes de Mey, mede Predicant aldaer, soo hy seght, ontstaen, seer wijdtloopigh, doch ter quader trouwe, is verhandelende: daerom oock Burgermeesteren, Schepenen en Raden tot Middelburgh raetsaem hebben gevonden, het voorsz. Boeck te verbieden, ende alle Exemplaren te doen ophaelen: vorder mits desen een yder bekent maeckende, dat het geene van de oneenigheydt der Predicanten tot Middelburgh is geseydt, niet waer en is: 't welck dient om een yder des aengaende te disabuseeren.

#6671231,2 Tot Middelburgh, by Jaques Fierens, is gedruckt en werdt uytgegeven: Petri Appeldoorens Wee, van hem selfs over sigh selven rechtvaerdelijck en opentlijck uytgeroepen, in zijn laster Schrift, genaemt Cras Credo, Hodie nihil, vertoont door Dr. Iohannes de Mey.

#6671231,3 Een yder wert mitsdesen bekent gemaeckt, dat t'sedert 14 Dagen herwaerts verlooren is een Obligatie, tot laste van de Stadt Amsterdam, van 5200.guld. ten behoeve van Pieter Pietersz. Dekenkoopers Soon: So yemandt deselve Obligatie mochte in de handen komen, gelieven die te brengen aen Ian Hermansz. Huys-Timmerman, op de Prince-Gracht, naest de Brouwery van de Helm, sal een goede Vereeringe genieten.

#6671231,4 t'Uytrecht, by Cornelis Noenaert, Boeckverkooper, is gedruckt en wert uytgegeven: Bericht van den Sabbath, ende korte Aenmerckingen over het gene dies aengaende zedert eenigen tijdt tot Uytrecht geleert is. De tweede Druck. In 12.