#6730103,1 Daer is gestolen tot Brussel den 28 December 1670. van Madame de Gravinne van Solre voor meer als dertigh duysent guldens, te weten, een Doos met groote Diamanten, waerdigh tien duysent gulden; een andere Doos met het Pourtrait van den Coning van Engelandt, waert vijf ofte ses duysent guldens; twee Braseletten van Peerlen met Rosen van Robijn in 't midden; een Ringh met een Punt Diamant van groote prijs, en rontom met kleyne Diamanten, lanckwerpig een Roos boven en onder; een Doos met Silver toillet vergult: men versekert, dat die dit brengt in handen van de Knecht van 't Goudsmits-Gildt tot Amsterdam, een goede Vereeringh sal genieten.

#6730103,2 Also Willem Tichelaer, Mr. Chirurgijn tot Piershil, in 's Gravenhage heeft uytgegeven sijn Verantwoordinge, behelsende een Waerachtigh Verhael van 't gepasseerde tusschen hem en den Ruwardt Van Putten, nopende de conspiratie tegens sijn Hoogheyt: en verstaen hebbende, dat het selve Tractaet is naegedruckt tot Amsterdam; soo is 't, dat hy alle Liefhebbers der Waerheyt wil gewaerschouwt hebben, geene voor de Orginele te ontfangen, als dewelcke op vier Bladeren Papier gedruckt, en met sijn eygen hant aldus schriftelijck onderteeckent zijn W.T.

#6730114,1 Tot Rotterdam is gedruckt en werdt uytgegeven: De Testamenten der twaelf Patriarchen Jacobs Kinderen; eerstmael uyt het Griecx in het Latijn overgeset door Robertus Grossetesto, ende nu uyt het Griecx in het Nederlands door Isaacum Furnerium, der Medicinen Doctor tot Rotterdam, voor wien deselve gedruckt zijn: ende zijn oock te bekomen by Gregorius de Joncker. In 8.

#6730114,2 Tot Leyden, by Adrianus Severinus, is gedruckt en werdt uytgegeven: Mengelingen van allerley Gedichten, bevattende Keur van Stijl en Stof. In 8. ** Item, Geestelijcke Iaer-Feesten op de vier gesette Hoogtyden. In 8. ** Item, Spanhemy Oratio pro erigendis animis in haec Reip: Batavae constitutione. In 4.

#6730114,3 Tot Amsterdam, door Antony Eygel, Med: Doctor, zijn gepractiseert, gedruckt en worden uytgegeven op Neer-Duyts, t'saem in een Octavo, met Privilegie: Apologema pro Urinis Humanis, of Verantwoordingh voor de Menschelicke Wateren, doorgaens met heerlicke Historien van swaere Sieckten verciert: waer in klaer bewesen wort, dat deselve zijn als een Compas, en verre te boven gaen alle andere Teeckenen in de Medicijn, soo dat sonder grondige kennisse der selver de Genees-komst in de swaerste Accidenten meest verkeert ingestelt wordt. Ten tweden, de Beschryvingh der selver Wateren, soo door eygen Ondervindingen van 't Iaer 1636, als mede door bewys van 125 Autheuren bevestigt. Ten derden. een Wederleggingh tegen de Schiften der Wateren, van de Heeren Doctoren Foreitus en Stratenius ingestelt zijnde. Alle te vinden by den Autheur, wonende naest de Haentjes Brouwery by de Nieuw-marckt.

#6730117,1 Werdt hier mede al de Militaire hooge en lage Officieren bekent gemaeckt, dat een seecker Karel (by Capiteyn Mum den 13 Ianuary in Haerlem dienst hebbende genomen, seggende Ruyter gheweest te zijn, en van Eswyler, in 't Landt van Gulick, genaemt, na sijn seggen: Jan Adams, langh geset van Persoon met langh swart Hair, hebbende een graeuwe Rock aen met roode Opslagen, die al half sleet is, een geele brede Buffels Draegbant, een roode Hemtrock, die voor aen de Mouwen al begint te breecken, groove witte gebreyde Koussen) met een groote divery is gepleegt te hebben is deurgegaen: die den selven vint, laete hem apprehenderen, ende aen den voorsz. Capiteyn bekent maecken tot Haerlem, ende sal den Aenbrenger 10 Ducatons hebben; soo deselve dienst genomen heeft, belooft de voornoemde Capiteyn twee vaste Karels in de plaets te geven.

#6730119,1 Tot Gouda zijn gestolen, uyt de Winckel van Martinus Lambrechtsz., Goutsmit in de Peper-straet, dese naervolgende Goederen: te weten, eenige Kitseliere Gout, mitsgaders 40 Goude Ringen, meest onopgemaeckt: Iemant eenige van dese ter hant komende, gelieve het bekent te maecken aen Martinus Lambrechtsz., Goutsmit tot Gouda voorsz., en tot Rotterdam aen Willem Ketelaer, Goutsmit, wonende in de nieuwe Kerck-straet, sal een goede Verering genieten.

#6730119,2 Uyt Haerlem is den 13 Ianuary deses Iaers een Mans-Persoon uytgegaen, oudt wesende 28 Iaer, van gemeene lenghte, niet wel by sijn Verstant, aenhebbende een graeuwe Rock met een Saeye Broeck en swarte Koussen, met een kleyne Hoedt op 't Hooft en een Schorrekleet voor, zijnde wat puystigh van Aengesicht, ende is sijn Naem Jan Jansz, wonende tot Haerlem in 't Schager straetje, achter de Brouwery van de Pellicaen: Iemant deselve Persoon vindende, sal hem gelieven aldaer t'huys te brengen.

#6730121,1 Also eenige dagen geene Postwagens, soo van Amsterdam als den Hage, hebben konnen ryden, vermits het doorbreken van de Wegh van Amsterdam tot het Tol-heck, soo werdt een yder by desen bekent gemaeckt, dat de voornoemde Postwagens wederom aenvangh genomen hebben te ryden op den 19 Ianuary 1673, op de ordinaris uren, ende daer in continueren van de respective Steden.

#6730121,2 Tot Leyden, by Felix Lopex de Haro, Boeckverkoper, werdt uytgegeven ende verkocht: Jacobi Lydii Florum sparsio ad Historiam passionis Jesu Christi; cum Figuris aeneis. Nec non ejusdem Diatriba de Triumpho J. Christi in Cruce &c. Quae continent Observationes Philologico-Theologicas in passionem J. Christi. In 12.

#6730126,1 Op Maendag den 23 Ianuary is tot Amsterdam Savondts ten half sessen uytgegaen een oude Vrouw van 90 Iaren, kleyn van Persoon, met een swart Jack aen: Wie deselve te voren komt ofte vint, levendigh of doodt, gelieve daer kennis van te doen op de Achter-Burghwal, recht over 't Spinhuys, naest de Geweldiger van 't Hof.

#6730128,1 Tot Leyden, by Felix Lopez, is gedruckt en werdt uytgegeven Hulty Examen Catecheticum Didacticum polenicum. In 4.

#6730131,1 Op Maendagh den 23 Ianuary 1673 is tot Amsterdam uytgegaen een Vrouw, oudt 92 Iaren (die gelooft werdt verdroncken te zijn) heeft een swarte Kap op 't Hooft, met een Silver Ysertje, een swart Say Jack en Schort aen, een wit Schorteldoeck voor, al haer Linnegoedt is gemerckt met een A. Iemant deselve voorkomende, 't zy levendigh of doodt, gelieftse te bestellen op de oude Zijdts Achter-Burghwal, ten Huyse van Isaac Isegaardt, sal vijftig gulden genieten.

#6730204,1 Werdt een yder bekent gemaeckt, dat op den 12 a 14 December des voorleden Iaers 1672 in den Hage tot den Post op Amsterdam is bestelt een Brief adresserende aen Mijn Heer Lockermans, gelogeert ten Huyse van Sr. Gerard Bosch, in de Warmoes-straet t'Amsterdam, waer in zijnde een ordonnantie van Soldye voor de Compagnie Colonelle van sijn Excell: den Heer Velt-Marschalck Wirtz, verschenen den 27 November daer bevorens, ende gedateert den 30 November voorsz, die tot noch toe niet te recht is ghekomen: soo iemant deselve heeft, gelieft die te geven aen Sr. Hendrick Mathias, Coopman tot Amsterdam, ofte aen Johan de Graef in den Hage, saleen goede Vereeringe gegeven worden.

#6730204,2 t'Amsterdam, by Iohannes van Someren, is gedruckt en wert uytgegeven: de Brief des Apostels Pauli aen de Philippensen, verhandelt in verscheyden Predicatien, door Do. Petrus van der Hagen, Predicant tot Amsterdam. In Quarto. Met Privilegie.

#6730207,1 Den Schout ende Secretaris van Swammerdam laeten een iegelijck weten, dat, indien imant, naer het jammerlijck verbranden van den selven Dorpe, moghten hebben gheweest ten Huyse van den selven Schout aldaer, ende aldaer uyt curieusheydt ofte andere speculatien mochte gevonden ende mede genomen hebben eenige Papieren, Boecken of andere Geschriften, ende wat verders soude mogen zijn, sy deselve sullen gelieven te brengen aen d'ondergenoemde Personen, also hem daer aen veel gelegen is, en sy sullen wel doen, konnende zigh doch niemant daer van bedienen: Ende werden vorders alle andere Heeren, Magistraten ende hooge Officieren gerecommandeert, sodanige Boecken of Geschriften, als sy sullen weten te bekomen, in te houden, en te bestellen tot Amsterdam ten Huyse van Pieter de Witte, op de Nieuwendijck, tot Alckmaer aen Reynier Nieuhusius, Rector der Latijnsche School, tot Haerlem by den Procureur Pieter Baes, tot Leyden by Evert van Alssem, Hospes in de drie Haringen, in den Hage by den Advocaet Ewout Schowels in de nieuwe Mol-straet, tot Delft by de Weduwe van Ad: de Bocq, tot Rotterdam by Wouter van Ommes aen de Beurs, tot Gouda by N: Mont, Hospes in 't Herthuys op de Marckt.

#6730209,1 Daer zijn sedert den 6 deser vermist twee Obligatien, yder van 2000 gulden, d'eene op de Naem van den Heer Johan Davelaer, en d'andere op de Naem van Isabella de Groot, staende op het Comptoir van de Heer en Mr. Maerten Paeuw: die deselve weet of gevonden heeft, bestelt deselve in den Hage aen Falentijn Schirlie, op de Plaets.

#6730211,1 Op den 27 February en volgende dagen sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, verkocht werden verscheyde sorteringen van rare Hoogduytse en Latijnse Boecken, daer onder een party van Christiaen Hooburghs Postilla Mystica in folio, en van meest alle de Wercken van Iacob Boheem, van Breeckelingh, &c. Item alderhande treffelijcke Boecken, in alle Faculteyten en Talen, waervan de Catalogus ten Huyse voorsz., by de Jan Roon-Poorts-Tooren, te bekomen is.

#6730211,2 Daer is op Maendagh den 6 February op reys van den Hage deur Delft naer Rotterdam verloren een Sack met omtrent 600 gulden aen Geldt: Iemant die het gevonden heeft ofte te rechte weet te brengen, adresseere zigh aen Simon de Putter, Boeckverkoper in de Hoogstraet in 's Gravenhage, sal een goede Vereeringe genieten.

#6730211,3 Daer werdt een Man vermist van 30 Iaren oudt, redelick lyvigh van Persoon, zijnde gekleet met Muscus Kleeren, een Sargie Rock, een root Hembtrock en een swart Schorteldoeck voor, sijn Hembt gemerckt J.O. Imant deselve Persoon te voren komende; adressere hem tot Haerlem, in de Thuyn-straet, aen Maeyken Abrahams, sal voor sijn moeyten geloont werden.

#6730211,4 Werdt bekent gemaeckt aen alle hooge Officieren en andere Militaire Personen, die eenige Brieven van de Oostersche Quartieren zijn verwachtende, deselve te bevragen zijn by de Beurs Knecht van Amsterdam.

#6730214,1 Werdt bekent gemaeckt, dat de Winckel van zal: Pieter van Cronenburgh (gehouden werdende op de Oude Sijds Achter-Burghwal, over de Stoof-steeg, in Kronenburg, tot Amsterdam, bestaende meest in swarte en couleurde felpen, Fluwelen en Pourdesoyen van alderhande breete, en veelderhande andere Sijde Stoffen) wordt uytverkocht uytter handt by de heele en halve Stucken en by d'El, een yder sijn gerief.

#6730214,2 Op den 27 February en volgende dagen sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, verkocht werden verscheyde sorteringen van rare Hoogduytse en Latijnse Boecken, daer onder een party van Christiaen Hooburghs Postilla Mystica in folio, en van meest alle de Wercken van Iacob Boheem, van Breeckelingh, &c. Item alderhande treffelijcke Boecken, in alle Faculteyten en Talen, waervan de Catalogus ten Huyse voorsz., by de Jan Roon-Poorts-Tooren, te bekomen is.

#6730214,3 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Zierickzee maecken mits desen bekent, dat sy, om redenen haer moverende, geresolveert ende vast gestelt hebben, dat van de twee Jaer marckten, die costuymelijck in deselve Stadt gehouden zijn, waer van de eene half Vasten ofte vier Weecken voor Paesschen plagh te komen, en de andere op den eersten Maendagh in September, de eerste van dien (zijnde de half Vasten-Marckt) noyt voortaen in de voorsz. Stadt sal werden gehouden ofte toegelaten: waer nae een iegelijck, die 't aengaen magh, sigh in toekomende hebbe te reguleren.

#6730221,1 Men maeckt mits desen alle Liefhebbers der Militaire Exercitie bekent, dat also eenigen tijdt den Druck van 't Vertoogh van de Krijgs-oeffeninge soo in 't particulier van Musquet als Spies, &c. uytgegeven door d'Hr. Majoor Johan Boxel, is uytgeweest, wederomme uyt verscheyde Defecten, onder d'Hr. Autheur berustende, zijn gecompleteert, ende te bekomen by Jacobus en Leendert Scheltus, Boeckverkopers in 's Gravenhage.

#6730302,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delf maecken by desen bekent allen ende eenen ygelijcken, dat de ordinaris Veer-Schuyten, varende tusschen dese Stadt en Maes sluys, dese lopende Maent gedurende, des Naermiddags noch sullen varen op sodanige uren, als in de Winter-Maenden gewoon zijn, namentlijck, van dese Stadt een ten 1, ten 3 en half ses uren, en wederom van Maessluys een ten 1, ten 3 en ten 5 uren.

#6730302,2 Men adverteert en laet een ygelijck weten, als dat de Edele Mog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt in Zeelandt, op Dingsdagh den sevenden Martii 1673. en achter een volgende dagen, binnen Vlissingen in 's Landts Packhuys op de Wijnbergse Kaey en andere Packhuysen, des morgens ten tien uren, openbaerlijck en met den Stocke aen de meestbiedende sullen presenteren te verkopen, een seer groote quantiteyt Engelsche Laeckenen van alderley Coleur, Saeyen, Pertuanen, Baeyen, Oost-Indische Catoene Lijnwaeten, Peper, Tin, Loot, Campechy-hout, party Tonnekens Buscruyt, een extraordinaris deftige Caros met sijn Tuygh; mitsgaders een sterck en wel-bezeylt Engels Pinas Schip, gemonteert met 24 stucken Canon, groot 180 Last, in welck de voorsz. Goederen zijn geladen geweest, en verovert door Capiteyn Jan de Springer.

#6730307,1 Op den 15 Maert, 1673. Nieuwe-Stijl, sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheecq van D. Georgius Hornius zal:, in sijn Leven Professor Historiarum, bestaende in veel raere ende seer treffelijcke Boecken, in alle Faculteyten en Talen; als mede een goede partye Chymici, Historici en andere Manuscripten, daer onder veel goede Copyen om gedruckt te werden. De Catalogus sullen te bekomen zijn, tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck; tot Haerlem by Abraham Casteleyn; tot Rotterdam by Neranus; in den Haeg by Theodorus Duircant op de Zael, &c.

#6730309,1 Tot beter spoet van de Ceulsse en andere Brieven, en specialijcken op Italien, om geen verachteringe tot Roermonde onderworpen te zijn, soo sullen de Brieven nu voortaen des Dingsdags ende des Vrydags 's Morgens ten 9 uren precijs van 't Ceulse Comptoir werden afgevaerdight ende afryden, sonder dat nae die ure eenige Brieven meer sullen werden aengenomen: dit voorsz. sal zijn aenvang nemen met Dingsdagh eerstkomende, zijnde den 14 Maert.

#6730309,2 Op Woensdag den 15 Maert sal men tot Haerlem, 's Morgens ten 9 uren, op de Laecken-Hal, staende op de Raecx, verkopen een goede partye wel-gefabrisgerde witte onbereyde Wolle-Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, tot alle lichte Couleuren bequaem: als mede witte dicke Laeckens met breede Lijsten, en oock Couleurde Laeckens.

#6730311,1 Op Woensdag den 15 Maert sal men tot Haerlem, 's Morgens ten 9 uren, op de Laecken-Hal, staende op de Raecx, verkopen een goede partye wel-gefabrisgerde witte onbereyde Wolle-Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, tot alle lichte Couleuren bequaem: als mede witte dicke Laeckens met breede Lijsten, en oock Couleurde Laeckens.

#6730311,2 Den Octroyant van de Slangh Water-Molens, met drie, vier, vijf Draden of Gangen, maeckt een yder bekent, soo daer eenige Polders zijn, die haer Water niet wel quyt konnen worden, om dat haer buyten Water te hoogh staet, dat men met de selfde Meulens (aen sulcke Polders staende) kan maken, datse haer Water mackelijck quyt sullen worden, woont t'Amsterdam op de St. Anthonis Bree-straet, by de Nieuw-marckt, aldernaest daer Middelburg uythanght.

#6730311,2 Tot Amsterdam, door Antony Eygel, Med: Doctor, werdt uytgegeven met Previlegie: Nova Praxis, of nieuwe Genees-konst der Sieckten op Duyts, gegrontvestigt nae 't onderscheyt der Oorsaecken, in sijn 3 voorgaende Wercken van de Menschelijcke Wateren vertoont zijnde; waer in grondigh geneesbaer te zijn aengewesen werdt, self Dollicheydt, Vallende Sieckte, Melancholy, Teringh, de Quartein, 't Geel Water en Wit, Steen, Podagra, Vaarn, of vliegende Gicht, jae de Pocken met sijn aenhang, en de Vrouwelijcke Sieckten. Te vinden by den Autheur, woonende op de Nieuw-Marckt, naest de Haentjens Brouwery.

#6730314,1 Wort een yder bekent gemaeckt, hoe dat voor weynigh dagen sekere Vrouwe, genaemt Hester Ians, kort van persoon, bruyn en pockdaligh van Aensicht, doncker en stuur van Wesen, by haer hebbende vijf Kinderen, 3 Jongetjes en twee Meysjes, het outste omtrent van 11 Iaren, het jongste van drie vierendeel jaers, diefs wijse met vele Meublen van Klederen, Linnen, Silver en Gout, genomen hebbende uyt Kisten en Koffers, en 't selve in Sacken gepackt hebbende, van Enckhuysen is deur-gegaen over Hoorn: Iemant dese Vrouw en Kinderen met haer byhebbende Packen voorkomende, gelieve deselve aen te houden, en sulckx tot Enckhuysen aen Grietje Everts, aen de nieuwe Marckt, of tot Rotterdam aen Iacob Cornelisz. in de Goudse Wagen-straet, bekent te maken, sal een eerlijcke beloninge genieten.

#6730314,2 Op Maendagh den 10 April, 1673. 's Na-middags ten twee uren, sal men tot Amsterdam, in de Elandt-straet, daer de Salamander uythangt, verkoopen veelderhande soorte van seer curieuse Letter-Stempels en Matrijsen, als mede alle het Gereetschap, tot een Letter-Gieterye behoorende. Waer van de Catalogus en Proeven te bekomen zijn tot Amsterdam ten Huyse als vooren: tot Haerlem by Abraham Casteleyn: tot Leyden by Hackius: in den Haeg by Ian en Daniel Steucker, en tot Dordrecht by Hendrick en Iacob Keur.

#6730316,1 In 's Gravenhage, by Jacobus Scheltus, Ordinaris Drucker van haer Edele Groot Mog:, is gedruckt, de Tafelen van den Tweehondertsten Penning, in gevolge van de Placcaten van haer Ed: Groot Mog: gearresteert den 10 January en 9 Maert 1673. gaende over de Landeryen deser Provintie, op ordre van den Staet gecalculeert, door J.J. Ferguson.

#6730318,1 Daer wort bekent gemaeckt, dat door den Inval der Bisschoplijcke Soldaten in Vrieslant uyt de Grietenie van Smallingerlandt te soecken geraeckt is een Proclamatie-boeck ofte Boden Consent-boeck, met diverse Coop-Brieven daer in: soo iemant het selve weet te bekomen, ende te bestellen aen de Heer Focco Fockens Eringa, Secretaris van Smallingerlandt in de Drachten, of tot Leeuwaerden aen Lodewijck Cres, Boeckverkoper in de Bagyne-straet, sal daer voor een goede Vereeringe genieten.

#6730318,2 T'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: de varia Conditione & statu Ecclesia Dei sub triplici Oeconomia Patrarcharum ac Testamenti veteris & denique Novi: libri tres. (quibus plurima sacraram literarum oracula, doctrina de Testamentis & foederibus Dei, umbrae veteris Testamenti, ejusque ^a novo difforentia, & memorabiles ecclesiae enarantus) Auctore Wilhemus Momma, Hamburgensis. In Octavo. ** Item, Schriftmatige Verklaringh van den aert der tien Woorden, en d'hoedanigheyt des Verbondts, over en door deselve met God op Sinai opgerecht: waer in krachtigh, soo uyt de H. Schrift als het getuygenis van verscheyde Godsgeleerde, bewesen word, dat God, over de 10 Woorden in al haer omstandigheden aengemerckt, het Genaden Verbondt met Abrahams Zaet gemaeckt heeft, tot onderrichting van de Schrift-en Waerheyt-lievende Christenheyt t'samen gestelt. In 12.

#6730318,3 Daer werdt gemist een Obligatie van 6400 guldens, op de Naem van Isaac Gillisz., ten laste van 't gemeene Landt, op 't Cantoor van den Heer Ontfanger Mr. Mattheus Steyn: die deselve weet ter handt te brengen aen den Commis van 't selve Cantoor, sal een goede Vereeringe genieten; en wert een yder gewaerschouwt deselve te kopen.

#6730321,1 Copie Extract uyt 't Register der Resolutien van de Ho: Mo: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. Veneris den 10 Martii 1673. De Heeren Gedeputeerden van de Provintie van Hollandt ende West-Vrieslandt hebben ter Vergaderinge voorgedragen ende in bedencken ghestelt, of by de jegenwoordige tijdts gelegentheyt niet dienstigh ende nodigh soude wesen, dat de vryheydt, gegeven aen de Pacquet-Booten, om met Brieven ende Passagiers te mogen varen uyt Engelandt op dese Landen, ende van daer wederom herwaerts, wierde gerevoceert, ingetrocken ende het overvaren van de voorsz. Pacquet-Boots geinterdiceert ende verboden : waer op gedelibereert zijnde, is goet gevonden ende verstaen, dat de voorsz. vryheyt aen de Pacquet-Booten gegeven, sal werden gerevoceert, ingetrocken, ende het overvoeren van deselve Pacquet-Booten geinterdiceert ende verboden, gelijck deselve vryheyt gerevoceert, ingetrocken ende voorts 't overvaren verboden ende geinterdiceert werdt mits desen: dat voorts de Heeren Gecommitteerde Raeden van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt verders sullen werden versocht, de noodige ordre te stellen, ten eynde, dese haer Ho: Mo: Resolutie, voor soo veel het uyt ende inkomen der voorsz. Pacquet-Booten in de hoogh-gem: Provincie belangt, haer effect ende executie magh bekomen. Was geparaphreert Isb: van Vierssen. Onderstont, Accordeert met 't voorsz. Register get: J. Spronsien.

#6730323,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer maecken mits desen allen ende een ygelijck bekent, dat op haer aenstaende Paesch-Jaer-marckt geen Kramers of Spel-speelders met haere Kraemen en Speelen sullen werden geadmitteert.

#6730323,2 Tot Leyden is den 20 Maert 's Nachts uyt de Stal gestoolen een doncker Sweets Vost Hengst-Paert met een lange Staert, de Ooren aen 't Hooft afgehouwen, hebbende een Speck-hals, wat dick van Kop, doch Kleyn van Tailje, voor de rest fijn van Leden, en is reets van de Tant: Iemant die 't selve voor komt, gelieft het t'addresseren aen een van de Officiers tot Leyden in Guarinsoen leggende, sal een goede Vereering genieten.

#6730325,1 Tot Amsterdam, by Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz. Boeckverkopers, werdt uytgegeven: Verhael van Staets-saecken, vertonende d'oprechtingh van de Triple Alliantie of het drievoudigh Verbondt, tusschen Engelant, Sweden en de Vereenigde Nederlanden, beneffens de Ligue van Guarantie of Verbondt van onderlingh beschermingh, tusschen de voorgedachte drie Staten: begrijpende verscheyden aenmerckelijcke saecken van de Iaren 1667. en 1668. tot aen de komst van 't Heyr des Conings van Vranckrijk aen de Rijn. Beneffens seker Gespreck over d'Intresten van de Staet van Engelandt, daer in is met Vranckrijck, tot ondergang van andere Staten, aen te spannen: Met bygevoegde Aenmerckingen. In 4.

#6730325,2 Tot Rotterdam, by Johannes Borstius, Boeckverkooper, werdt uytgegeven: sevenderley Gesichten in de Historie des Lijdens en Stervens onses Heeren Jesu Christi, door Franciscus Ridderus Predicant aldaer. In 4. Met Privilegie. ** Item, Catechetische Betrachtingen over den Heydelbergsen Catechismus, door Henricus Groenewegen, Predicant tot Delfshaven. In 4. Met Privilegie. ** Item, een Christelijck Temperament over het Predicken van den Sabbath. In 8. En zijn dese oock te bekomen tot Amsterdam, by Gerardus Borstus, Boeckverkooper op den Dam.

#6730328,1 Op den 20 Maert is uyt de Dortse Marckt-schuyt tot Rotterdam vermist of gestolen een Reys-sack van ordinaris groote, gestreept van groene, geele en diergelijcke streepen meer, daer in was het naervolgende Goedt: een Tour-Kant van Point de Venise, waerdig omtrent 80 gulden: een Tour-Neus-doeck van omtrent 30 gulden: 2 of drie traely Tour-Kanten: 2 Floerse Neus-doeckjes met Pofjes, als d'eene met witte, en d'ander met roode Lintjes: 2 swarte Neusdoecken met Klincken: een swarte met Kant: 4 paer Tour de Bras: een paer Netel-doecke Mouwen met genaeyde Kanten, Moutjes, Neersticken en Mutsen: 3 nieuwe Hembden voor een Dochtertje van 12 Iaren, gemerckt E.M.C. een nieuw Vrouwe Hembt, geteeckent C.B.S. een root paers Trijpe Manteltje met witte bonte Lijsten: een wit Manteltje met een Rock van Ganse-oogjes. Die dit voorkomt, gelieft het aen te houden en te bestellen aen Catharina Gerards, woonende in het Bagijn-hof, tot Leyden, sal een goede Vereering hebben.

#6730328,2 De Magistraet der Stadt Hulst notificeert by desen een yder, dat, mits het overlyden van Matthias Snoeck, geoctroyeerde vande Banck van Leeninge binnen de voorsz. Stadt woonende, ende houdende de Banck binnen Gornichem, desselfs Weduwe van intentie is op primo Mey 1673. te scheyden van de concessie van het voorsz. Octroy, soo dat het de voorsz. Magistraet vry staet met een ander te handelen: die daer toe gelegentheyt heeft, kan hem voor de gemelde Magistraet presenteren, die genegen zijn op favorable Conditien voor een goeden termijn van Iaren te handelen.

#6730330,1 Daer werdt een yder bekent gemaeckt, dat Adriaen Iacobsz Huysman, op de Hoeve Pad-mos, een half uur buyten Steenbergen heeft schoon jong Elsen opgaende Plantsoen, van 3, 4, 5, en 6 Duym dick, voor de borst te meeten: Soo iemant daer van van doen heeft die sal aldaer zijn genoegen konnen bekomen.

#6730401,1 Op Dingsdag den 25 April, N.S. 1673. 's Morgens ten 9 uren, sal tot Haerlem, ten Huyse van Juffr. Hester Colterman, Weduwe wylen d'Heer en Mr. Beukel van Zanten, in de Smee-straet, recht over de Wijngaert-straet, verkocht werden de Bibliotheeck van D. Jacobus van Zanten, in sijn leven Medicinae Doctor, bestaende in veel raere Miscellanei: item veelderhande soo Moderne als Antique Medaillen, en eenige curieuse Passers &c. waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Haerlem ten Huyse als voren, tot Amsterdam by Gerbrant Schagen in de Kalver-straet, tot Leyden by Pieter Hackius, tot Rotterdam by Arnout Leers, en in 's Gravenhage by Theodorus Duurkant.

#6730401,2 Daer is op den 14 February uyt een Huys tot Amsterdam gehaelt ende gestolen een Goude Diamant-Ringh, waert omtrent 30 gulden: een Goude Hoep: een Silvere Sleutel-raeckx en een Tuygh van vier Kettingen, daer onder een korte Kettingh aen de Schaer, een Ketting in de Tas met een Signet, gemerckt J.B., daer in de Tas 2 paer Silvere Knoopen en een Silvere Knoop, en een Syde Riem met Silver Beslagh in de Tas: Iemant het selve te voren komende , maecke het bekent aen de Knecht van 't Goutsmits-Gilt tot Amsterdam, sal een goede Vereering hebben.

#6730404,1 De Magistraet der Stadt Hulst notificeert by desen een yder, dat, mits het overlyden van Matthias Snoeck, geoctroyeerde vande Banck van Leeninge binnen de voorsz. Stadt woonende, ende houdende de Banck binnen Gornichem, desselfs Weduwe van intentie is op primo Mey 1673. te scheyden van de concessie van het voorsz. Octroy, soo dat het de voorsz. Magistraet vry staet met een ander te handelen: die daer toe gelegentheyt heeft, kan hem voor de gemelde Magistraet presenteren, die genegen zijn op favorable Conditien voor een goeden termijn van Iaren te handelen.

#6730404,2 Op Maendagh den 10 April, 1673. 's Na-middags ten twee uren sal men tot Amsterdam, in de Elandt-straet, daer de Salamander uythangt, verkoopen veelderhande soorte van seer curieuse Letter-Stempels em Matrijsen, als mede alle het Gereetschap, tot een Letter-Gieterye behoorende. Waer van de Catalogus en Proeven te bekomen zijn tot Amsterdam ten Huyse als vooren: tot Haerlem by Abraham Casteleyn: tot Leyden by Hackius: in den Haeg by Jan en Daniel Streucker, en tot Dordrecht by Hendrick en Jacob Keur.

#6730404,3 Tot Vlissingen by Abraham van Laren, Stads Drucker, is gedruckt, Drouve Nederlands Klachte, soo over de sware Elenden van Straffe: als over die van de sonden, met het Vertoog van een Regenboog, gemaeckt uyt verscheyde Regendroppelen, en Sonne-stralen van Godts goedertierenheyt, schijnenede op de swarre Wolcken des Oorlogs, In navolginge van die van den Propheet Jeremia, in 't eerste Capittel sijner Klaegh-liederen. Door Josias Maenhoudt, Predicant tot Sluys in Vlaenderen. In 4.

#6730404,4 Daer werdt een yder bekent ghemaeckt, dat Adriaen Iacobsz. Huysman, op de Hoeve Padmos, een half uur buyten Steenbergen, heeft schoon jong Elsen opgaende Plantsoen, van 3, 4, 5, en 6 Duym dick, voor de Borst te meten: Soo iemant daer van van doen heeft, die sal aldaer sijn genoegen konnen bekomen.

#6730406,1 Tot Haerlem sal op Woensdag den 12 April, 's Morgens ten 9 uren, op de Laeken-Hal, staende op de Raecx, verkocht werden een goede partye witte onbereyde Wolle-Laeckenen, met brede en smalle bont Lijsten, bequaem tot alle licht Couleuren.

#6730406,2 Op Maendagh den 10 April, 1673. 's Na-middags ten twee uren, sal men tot Amsterdam, in de Elandt-straet, daer de Salamander uythangt, verkoopen veelderhande soorte van seer curieuse Letter-Stempels en Matrijsen, als mede alle het Gereetschap, tot een Letter-Gieterye behoorende. Waer van de Catalogus en Proeven te bekomen zijn tot Amsterdam ten Huyse als vooren: ofte by Adriaen van Coppenol, Maeckelaer, woonende in de Warmoes-straet: en op andere Plaetsen als voor desen.

#6730408,1 Op Woensdag den 26 April 1673. sullen tot Amsterdam in 't oude Heere Logement verkocht werden, nevens een groote party Spaensse Seep, Aluyn, eenige Balen Galnooten en Stucken Brandewijn, achtien raere groote kostelijcke Italiaensse Marmere en Metaele Beelden, bestaende uyt Romeynse Keysers en andere oude vermaerde Mannen, als mede 24 stucks kostelijck en raer Plijster-werck, afgegoten van een Colom tot Romen, zijnde alle in Italien gescheept in een Frans Schip genaemt de Patriarch Jacob, en, soo den Schipper heeft verklaert, voor den Coningh van Vranckrijck, is door den Capiteyn Jan Sybrantsz. Boonen in Zee verovert en opgebracht.

#6730408,2 Op Woensdagh den 12 April N.S. 1673. 's Morgens den 8 uren, sal tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, verkocht werden veele treffelijcke en rare Boecken, soo in Jure Medicinae als Miscellanei waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by H. en D. Boom, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Rotterdam by A. Leers, tot Dordrecht by M. van Nispen, in 's Gravenhage by G. Amelingh.

#6730408,3 Tot Haerlem sal op Woensdag den 12 April, 's Morgens ten 9 uren, op de Laecken-Hal, staende op de Raecx, verkocht werden een goede partye witte onbereyde Wolle-Laeckenen, met brede en smalle bonte Lijsten bequaem tot allerhande lichte Couleuren.

#6730411,1 Op Maendagh, zijnde den 24 April 1673, sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheecq van den Heer J. Fred. Gronovius zal:, in sijn Leven Historiarum & Graecae linguae Professor, bestaende uyt veel raere en seer treffelijcke Boecken. De Catalogus sal te bekomen zijn tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck; tot Haerlem by Vincent Casteleyn; in den Haegh by Theodorus Duurkant op de Zael, en tot Rotterdam by Neranus.

#6730411,2 Tot Amsterd: by Steven Swart, Boeckverkoper besyden de Beurs, werdt uytgegeven: d'Ontroerde Leeuw, behelsende een Historis Relaes van de merckwaerdigste Geschiedenissen, van tijdt tot tijt voorgevallen sedert de beginselen van dese Hollantse Franse, Engelsse, Munsterse en Keulse Oorlogh, tot December 1672. Den tweeden Druck. In 4. En zijn te bekomen tot Haerlem by Daniel Swart, Boekverkoper in de Zijl-straet, en in andere Steden by de Boeckverkopers.

#6730411,3 Tot Middelburgh, by Henrick Smidt, Boeckverkooper op de Wal werdt uytgegeven: Nootwendigh bericht op de Vrage, of de Vaderen des Ouden Testaments voor Christi Doodt niet gehad hebben een volkomen vergevinge harer sonden: ende werdt in 't bysonder wederleght, 't gene D. Groenewegen in sijn Catechisatie desen aengaende heeft. Door Christianus Patrophilus. In 12.

#6730411,4 Tot Delft, by Cornelis van Heusden, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Christelijcke Kinder-School, onderwysende de jonge Jeugt in de eerste Beginselen, soo van de Leere der Waerheydt als voornamentlijck van de waere betrachtinge der Godzaligheydt, na voorgaende Visitatie en approbatie des E. Classis van Delft en Delf-landt, uytgegeven door Guiljelmus Saldenus, Dienaer Jesu Christi tot Delft: Den vierden Druck.

#6730413,1 Schout, Burgermeesteren ende Regeerders van 's Gravenhage hebben goedt gevonden, dat, ten opsichte van de tegenwoordige conjuncture van tijden, de Jaerlijckse Kermisse, ofte Marckt, daer ter Stede op Mey aenstaende niet gehouden sal werden; waer nae een yder, die het aengaet, hem kan reguleeren.

#6730415,1 Op den 14 April, 1673. zijn tot Amsterdam verlooren in een Sachje 6 Obligatien, een van 1300 Gulden Hooft-som, een van 1000, een van 250, een van 4000, een van 5000, en een van 3000 Gulden, alle ten laste van het Comptoir van den Heer Wigbolt Slicher, Ontfanger van het Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteyt tot Amsterdam: die deselve mocht hebben gevonden, gelieftse te bestellen aen den Heer Ontfanger voornoemt, sal een duysenste Penningh genieten.

#6730415,2 Werdt bekent gemaeckt, dat de Erfgenamen van zalig: Pieter van Kronenburgh, woonende tot Amsterdam op de oude Sijds Achter-Burgwal, over de Stoof-steegh, in Kronenburgh, sullen noch nae Mey aenstaende continueren in het uytverkopen uytter handt, by de heele en halve Stucken, en by de El, haere Syde Winckel, bestaende meest in swarte en couleurde Felpen, Fluwelen en Pourdesoyen, van veelderhande breeten, Armosynen en andere Syde Stoffen, yder sijn gerief.

#6730420,1 Burgermeesteren en Vroetschappen der Stede Purmerende notificeeren een iegelijck by desen, dat haer E: goet gevonden hebben, by dese conjuncture van tyden, geene buyten Luyden met eenige Kramen ofte andere Voorstellingen binnen de voorn: Stadt in de aenstaende Mey-Marckt te admitteren: doch dat de Koe-en Osse-Marckt binnen de voorsz. Stadt nae ouder gewoonte gehouden sal werden op Maendagh en Dingsdagh, zijnde den eersten en tweeden Mey, ende de Paerde-Marckt, vermits Woensdagh Bede-dagh, op Donderdagh en Vrydagh daer aen-volgende: waer nae een iegelijck, die het aengaet, hem kan reguleeren.

#6730422,1 De Achtbare Heeren Schout, Burgermeesters en Schepenen der Stede Schellinckhout, afgeschaft hebbende de Jaerlijckse Jaer-Marckt, die in de Somer omtrent Odolph plagh te werden gehouden, maecken mits desen een yder bekent, dat niemant met eenige Coopmanschappen sal hebben te verschijnen binnen haer voorseyde Plaets, voor en al-eer daer toe by uytschryvingh weder versoeck wert gedaen, gelijck sulckx als nu werdt afgeschreven, op de verbeurte volgens de Keure

#6730422,2 Tot Amsterdam, by Steven Swart, Boeckverkoper bezyden de Beurs, is gedruckt en werdt uytgegeven het tweede Deel van d'Ontroerde Leeuw, vervolgende de voornaemste Voorvallen deser tijdts sint den eersten December 1672. tot den eersten April 1673. In 4. Zijn mede te bekomen tot Haerlem by Daniel Swart, Boeckverkoper in de Zijl-straet: en in andere Steden tot de Boeckverkopers.

#6730422,3 Tot Amsterdam, by J. Janssonius van Waesbergen, is gedruckt en werd uytgegeven en Kaert-Boeckje van de 17 Provintien en aenpalende Landen, der tegenwoordig de Doortochten vallen, bestaen in 25 a 30 Kaertjes, daer in alle Plaetsen net en volkomen gestelt zijn: mede alle Rijcken en Lnaden der Wereldt in 182 Kaerten, werdende mede bysonder verkocht, yder soo veel gelieft, tot een Stuyver 't stuck.

#6730422,4 Op Dingsdagh den 25 April, sullen tot Haerlem, ten Huyse van Iuffr. Hester Coltermans, inde Smeestraet, verkocht werden de nagelaten Boecken van D. Iacobus van Zanten, D.M.en noch andere.

#6730422,5 Op Maendagh den 24 April 1673. sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheecq van den Heer J. Fred. Gronovius zal:, in sijn leven Historiarum & Graecae linguae Professor.

#6730425,1 De Heeren Borgermeester ende Regeerders der Stadt Dordrecht hebben, vermits de jegenwoordige Conjuncture van tyde, goet gevonden ende verstaen, haere ordinaris Jaermarckt, in de Maent Mey binnen der voorsz. Stede gehouden werdende, voor desemael op te schorten, sulckx dat geene Kramen sullen werden geadmitteert; waer naer een yder, die 't aengaen magh, hem hebbe reguleren.

#6730425,2 Burgermeesteren en Vroetschappen der Stede Purmerende notificeeren een iegelijck by desen, dat haer E: goet gevonden hebben, by dese conjuncture van tyden, geen buyten Luyden met eenige Kramen ofte andere Voorstellingen binnen de voorn: Stadt in de aenstaende Mey-Marckt te admitteren: doch dat de Koe-en Osse-Marckt binnen de voorsz. Stadt nae ouder gewoonte gehouden sal werden op Maendagh en Dingsdagh, zijnde den eersten en tweeden Mey, ende de Paerde-Marckt, vermits Woensdagh Bede-dagh, op Donderdagh en Vrydagh daer aen-volgende: waer nae een iegelijck, die het aengaet, hem kan reguleeren.

#6730429,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Leyden maecken by desen bekent, dat de Jaer-marckt van desen Iare niet gehouden, maer verchoven sal werden; over sulcx werden alle Buyten-Luyden gewaerschouwt, dat met hare Kramen niet geadmitteert sullen werden.

#6730429,2 Tot Haerlem, By Pieter Casteleyn, is gedruckt en werdt toekomende Weeck uytgegeven: het XXIIJ. Deel van de Hollandtse Mercurius, vervatende 't aenmerckelijckste in Christenrijck, doch meest daer 't Nederlandt beraeckt, voorgevallen tot het Iaer 1673. In 4. Zijn mede te bekomen tot Amsterdam, by Pieter Arentsz., Marcus Doornick en Hendrick en Dirck Boom. ** Item, zijn mede te bekomen de XXIIJ.Deelen compleet, met de Platen daer toe hoorende. In 4.

#6730429,3 Tot Amsterdam, door faute des Druckers, werdt nu eerst uytgegeven: Anthony Eygels M:D: Nova Praxis, of nieuwe Geneeskonst der Sieckten op Duyts, gegrontvestight nae 't onderscheyt der Oorsaecken, in sijn drie voorgaende Wercken van 't Menschelijck Water vertoont zijnde; waer in grondigh geneesbaer te zijn aengewesen wordt, selfs Dolligheydt, Vallende Sieckte, Melancholy, Teringh, de Quartijn, of vierdendaegse Koorts, 't Wit en 't Geel Water, Steen , Podagra, Vaarn, of vliegende Gicht, jae de Pocken met zijn aenhangh, en de Vrouwelijcke Sieckten. Te vinden by den Autheur, gebonden en ongebonden, woonende op de Nieuw-marckt, naest de Haantjens Brouwery.

#6730502,1 Den Officier, Burgermeesteren, Schepenen en Regenten der Stede Nyedorp, sullen, vermits dese conjuncture van tyden, haer ordinaris Pinxter-Marckt niet houden, noch geen Kraemen admitteren; waer nae een yder, die 't aengaet, hem kan reguleren.

#6730502,2 De Heeren Burgermeesteren ende Raden der Stede Venhuysen notificeren mits desen, dat sy haere ordinaire Iaer-Marckt, voor desen gehouden op Pinxster, in dese bedroefde conjuncture des tijdts hebben afgeschaft: werden derhalven alle Kraemers en Koopluyden geinterdiceert, haer met eenige Waeren of Koopmanschappen binnen iaere voorsz. Stede te verschynen, op soodanige Peene en Boete daer toe gestatueert: ende vervolgens haer van daer te onthouden, ter tijt en wyle toe de Heeren voorn: hunluyden weder sullen roepen.

#6730504,1 D'Erfgenaemen van zal: Mr. Hans Koenraet Elchinger zijn van meeninge aen de meest-biedende te verkopen op den 10 Mey, zijnde Woensdagh, verscheyde grote ende kleyne Orlogien, soo Sack-Orlogien, Slinger-werck als andere, ende mede het Gereetschap en wat aen de Winckel dependeert, wonende op het Rockin, in het Straetsburger Uurwerck, tot Amsterdam, 's morgens ten negen uren precijs.

#6730506,1 In de plaets van twee Post-wagens sal een Post-wagen daegs ryden van Amsterdam op den Hage, ende van den Hage op Amsterdam, nae den Middagh ten een uren, van den 8 tot den 15 Mey incluys; ende met den 16 Mey 1673. wederom twee ordinaris Post-wagens daegs, als 's Morgens ten 6 uren, en na-Middaghs ten een uren, van de respective Steden Amsterdam en 's Gravenhage voorn:

#6730506,2 De Wees-meesters van de Wees-Armen van Maes-sluys notificeren by desen een yder, dat haere Lotery by deser tijdts gelegentheydt niet uytgetrocken sal werden, en dat de Prysen in verseeckerder hant binnen Delf zijn gebracht.

#6730506,3 Tot Haerlem sullen op Woensdag den 10 Mey, op de Laecken-Hal, staende op de Raeckx, 's morgens ten 9 uren, verkocht werden een goede partye witte en ongebeyde Wolle-Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Couleuren: als mede witte dicke Laeckens met breede Lijsten, en oock Couleurde Laeckens.

#6730509,1 NOTA: Om de Hemelvaerts-dagh, sal de Donderdaegse Courant op Woensdagh uytgegeven werden.

#6730513,1 Men maeckt een yder bekent, dat van nu voortaen de Treck-schuyten van Leyden by provisie wederom sullen varen door Alphen ende Swammerdam op Bodegraven of Nieuwerbrugge, als voor desen, te weten, 's morgens ten 7 uren de eerste, ende 's middags ten een uren de tweede Schuyt; ende van Bodegraven naer Leyden ten elf uren de eerste, ende naer de middagh ten half vieren de laetste Schuyt, ende dat voor de ordinaris Vracht: Iemant derwaerts willende, vervoege sigh op het Uytrechtse Veer der voorsz. Stadt.

#6730513,2 Werdt een yder bekent gemaeckt, indien iemant kennisse heeft, datter eenige Descendenten van Elisabeth Jans, ofte Ian Dircksz. Kortenbosch, Soon was van Dirck Iansz. Kortenbosch, gewoont hebbende binnen Delft, in 't leven zijn, dat sy haer gelieven te addresseeren aen Huybrecht Dircksz. van Dilsen, Marckt-Schipper van Dordrecht op Leyden, woonende in de Buurt van den Hout-thuyn, tegen over den Block tot Dordrecht, alsoo daer aen gelegen is.

#6730513,3 T'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven, de drie Pijlen Gods, namentlijck, Peste, Honger, Swaert, waer in seer naeckt die seer swaere oordeelen Godts werden vertoont, en op de Conscientien tot bekeringe der Menschen toegepast, beschreven in de Engelse Taele door William Goude. In 8. Een Tractraet seer nodigh en dienstig in dese bekommerlijcke tijden.

#6730516,1 Tot Rotterdam by Henricus Goddaeus, is gedruckt en werdt uytgegeven, Historia Apologetica, ofte Waerachtigh Vertoogh van al 't geen in de Kercke tot Bleyswijck, als oock in de Classe van Schielandt, over 't werck van de Reformatie, voorgevallen is. Tot verantwoordinge van alle de ongefondeerde Beschuldigingen des opgemelten Classis: t'Samen-gesteldt door Adrianus de Herder, Opziender der congregationale Gemeynte Christi tot Rotterdam. In 8.

#6730520,1 Burgermeesteren en Regeerders van Wormer, maecken by desen bekent, dat haer Jaer-Marckt, of Odolfs Kermis, niet en sal gehouden worden; en dat niemant met eenige Waeren sal mogen voorstaen, waer op scherpelijck sal werden toegesien. Een yegelijck die het aengaen magh, heeft hem daer na te reguleeren.

#6730520,2 Tot Alckmaer, ten Huyse van Pieter de Wees, Boeckdrucker, in de Lange-straet, in de Vinder van de Druck-konst, sullen den 30 Mey verkocht werden een schoone en wel-geconditioneerde Bibliotheecq, bestaende in verscheyde soorten, soo Theol: als Medicine, als mede seer veel Engelsse en Duytse Boecken.

#6730520,3 T'Amsterdam, by Jacobus Konynenbergh, Boeckverkooper in de Hoogh-straet, by de Suyder Kerck, is gedruckt en werdt uytgegven, France, Engelse, Ceulse, Munsterse, en Nederlantse Oorlog, ofte een pertinent Verhael van het begin en voortgangh der Nederlandtse Beroerten, voorgevallen in den Jaere 1671, 72, 73, tot den dagh van het vertreck der Heeren Ambassadeurs na de Vrede-handeling tot Aken: versien met de Autentycke Resolutien, Ordonnantien, Sententien, Brieven, &c. verciert met verscheyde Kopere Figuren. In 12.

#6730523,1 BEKENTMAKINGE. De Aen-nemers van de Fortificatie-wercken tot Weesp laten by desen een yder weten, die genegen is om te arbeyden in de Graefwercken, die kome tot Weesp voornoemt, buyten de Klinckers-poort op het Werck, alwaer sy de Aen-nemers sullen vinden, en goet Geldt konnen verdienen.

#6730523,2 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez, Boeckverkoper over d'Academie, sullen op den 1 Iuny 1673. verkocht werden verscheyde Latijnsche als Nederduytse Boecken, meest bestaende in Theologische, waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Johannes Janssonius van Waesbergen, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, in 's Gravenhage by Theodorus Duurcant en in verscheyde andere Plaetsen.

#6730523,3 In 's Gravenhage, by Leendert Scheltus, Boeckverkooper in de Veen-straet, is Gedruckt en wert uytgegeven: 't Vertoogh van de Krijgs-oeffeningh, soo in 't particulier van Musquet en Spies, als in 't Generael van een Corpus of Gros der Compagnien te Voet, &c. als mede eenige aenwijsinge, omme Regiments gewijs in ordre tegens den anderen te staen, met verscheyde forme van Batailles, die in den Jaere 1668 zijn gestelt in 't exerceren van de Militie. Uytgedruckt door hondert, soo groote als kleyne Kopere Platen. In drien verdeelt: Door de Heer Major Boxel. In 8.

#6730525,1 Paerde-marckt binnen Delft. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft, maken by desen bekent allen ende enen yegelijcken, dat de Paerde-marckt binnen deselve Stadt, die, volgens het bekomen Octroy, ordinairlijcken begint metten 7 Juny, ingevolge van den selven Octroy, voor den lopenden Iaere 1673. zijn aenvangh nemen sal den 8 derselver Maent Iuny, ende voorts dueren sal de twee daer aen volgende dagen, uytten hoofde den voorsz. 7 althans is komende op een Bede-dagh; ende dat, boven het gerief voor een yder van een bequaeme Stallinge van meer als hondert Paerden, mitsgaders de accommodatie van goede Weyde, dicht onder de Stadt, voor ses Stuyvers, tusschen Nacht en Dagh, voor yder Paert, alle ende een yegelijck, aldaer met sijn Coppel ofte Coppelen eygen Paerden verschynende, insgelijckx voor deselve sijne Paerden, buyten desselfs kosten, by ofte van Stads wegen sal versien werden van Weyde ende Ruyg-voer, de voorsz. Paerde-marckt geduerende, invoegen als voor desen.

#6730525,2 Op Maendagh den 29 Mey sal tot Leyden, ten Huyse van Adrianus Severinus, verkocht werden een schoone Bibliotheecq, van veelerhande Latijnse en eenige Nederduytse Boecken: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by I.I. van Waesbergen, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Rotterdam by Arnout Laers, en in den Hage by Arnout Laers de jonge.

#6730527,1 Paerde-marckt binnen Delft. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft, maken by desen bekent allen ende enen yegelijcken, dat de Paerde-marckt binnen deselve Stadt, die, volgens het bekomen Octroy, ordinairlijcken begint metten 7 Juny, ingevolge van den selven Octroy, voor den lopenden Iaere 1673. zijn aenvangh nemen sal den 8 derselver Maent Iuny, ende voorts dueren sal de twee daer aen volgende dagen, uytten hoofde den voorsz. 7 althans is komende op een Bede-dagh; ende dat, boven het gerief voor een yder van een bequaeme Stallinge van meer als hondert Paerden, mitsgaders de accommodatie van goede Weyde, dicht onder de Stadt, voor ses Stuyvers, tusschen Nacht en Dagh, voor yder Paert, alle ende een yegelijck, aldaer met sijn Coppel ofte Coppelen eygen Paerden verschynende, insgelijckx voor deselve sijne Paerden, buyten desselfs kosten, by ofte van Stads wegen sal versien werden van Weyde ende Ruyg-voer, de voorsz. Paerde-marckt geduerende, invoegen als voor desen.

#6730601,1 Men maeckt een yder wederom bekent, dat de Treck-schuyten varende van Leyden nae Bodegraven, tot meerder commoditeyt van de Passagiers, zijn verset; te weten, in plaetse van 's morgens ten 7 uren de eerste Schuyt van Leyden ten 6 uren, ende in plaetse van de tweede Schuyt 's middags ten een uren mede 's morgens ten 9 uren van Leyden, welcke tweede, ofte laetste Schuyt, ontfangen sal de Passagiers komende 's morgens met de eerste Schuyt van Delft en 's Gravenhage; ende van Bodegraven wederom de eerste Schuyt nae Leyden, nae de middagh ten half twee uren, bevarende de Schuyt van half sevenen op Delft en 's Gravenhage; ende eyndelick de tweede ofte laetste Schuyt van Bodegraven naer Leyden, naer middaghs ten 4 uren, 't welck aenvangh nemen sal, Primo Iuny 1673 doch alles by provisie, ende op naerder ordre; waer nae sigh yder kan reguleren.

#6730603,1 Alsoo op Sondagh toekomende, wesende den 4 der aenstaende Maent van Juny, is den dagh van de Brielse Kermis, soo werdt by desen eenen yegelijcken geadverteert, dat, vermits dese jegenwoordige Tijden, aldaer geen Kramen, Commedianten, Spullen, ofte anders, sullen werden geadmitteert.

#6730603,2 Tot Amsterdam, by Frederich Stechman, Boeck-en Papier-verkoper, werdt uytgegeven, het tweede Deel der Kundschappen van Parnas van Trojano Boccalini; waer in door Apollo en sijne Geletterden alderley geheyme en heylsaeme Heers-regels voor Coningrijcken, Vorstendommen en vrye Staeten, Plichten voor Amptenaers en Zede-lessen voor Onderdanen, en diergelijcke Stoffe meer, seer scherpsinniglijck en op een bysonder vermaeckelijcke wyse werden verhandelt. Het eerste Deel der selver oock zijnde by den selven Stechman uytgegeven ende te bekomen.

#6730603,3 Over 10 dagen is tot Amsterdam gestoolen door een Dienaer, genaemt Ian Lodewich Rave, alias Iantje, out 20 Iaren, spreeckende Itaeljaens, en Engels, middelbaer van postuur, bol van Aensicht, bruyn kort Hair, sonder krol, van Hal in Saxen, gekleet in een bruyn Droget, met wit gepickeert Armosijn, een Sack met 200 Ducatons, en een Beursje met 100 Goude Ducaten, daer een Signet aen vast is: twee Silvere Horlogien, 't een gemaeckt by Rasloop, en een Goude Robijn-steen Ringh: die sulckx of den Persoon voorkomt, gelieft het t'addresseren aen de Marckt-meester Isaacq Hartman, op de hoeck vande Uyttersse Straet, sal een goede Vereeringe genieten.

#6730606,1 Op den 8 Iuny, Nieuwe-stijl, zijnde Donderdag, sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, by publijcke Auctie verkocht werden verscheyde treffelijcke en raere Boecken in alderhande Faculteyten; waervan de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by H. en D. Boom, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Rotterdam by A. Leers.

#6730606,2 Daer zijn dese Nacht uyt de Weyde gestoolen een Paer swarte gekolde Paerden, een Ruyn Paert met een Merry, out omtrent 7 a 8 Jaer, de Ruyn heeft een witte Snuyt, voorts geheel swart, de Merry een weynigh wit aen de slincker achterste Voet: iemant die te recht konnende brengen aen Geertruyt van Harlaer, Weduwe Wylen Jacob Brasser in de Lange-straet tot Alckmaer, sal een Vereering genieten.

#6730610,1 De Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt binnen Amsterdam sullen op den 15 deser aen de meest-biedende verkoopen omtrent 600 Vaten Virginy Taback-bladen, 170000 Pont Caphechi-hout en een party Suycker: die daer gadinge in heeft, kome ten tyden als boven.

#6730610,2 Tot Rotterdam sullen op den 20 Iuny 1673, in 't Swyns-hooft, 400 Vaten Virgini Bladen en Baey Taback verkocht werden.

#6730617,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem maecken een ygelijck, die 't aengaen mach, by desen kennelijck, dat op haer aenstaende Jaer-marckt (die andersints wesen soude den 25 deser maent Junii) geen vremde Kraemen, veel min eenige Spelen ofte Vertoningen, sullen werden geadmitteert.

#6730617,2 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Schiedam hebben, omme redenen, ende speciael by dese constitutie van tyden ende saecken, goet gevonden ende geresolveert, dat op haer aenstaende Iaer-marckt ofte Kermisse geene Kraemen, veel min eenighe Speelen, Vertoningen, ofte ietwes van diergelijcke natuur, 't zy binnen ofte buyten de voorsz. Stadt, sullen werden geadmitteert; waer naer een ygelijck, die 't aengaen mag, sigh sal hebben te reguleeren.

#6730629,1 Tot Amsterdam sal men door ordre van de Ed: Mog: Heeren van 't Collegie ter Admiraeliteyt, op Maendagh den 3 Iuly, Verkoopen omtrent 500 Vaten Verginy Tabackx Bladen.

#6730629,2 Tot Leyden, ten Huyse van Arnout Doude, Boeckverkoper naest d'Academie, sal op den 30 Iuny, Nieuwe-stijl, 1673. verkocht werden veelderhande schoone Latijnsche en Nederduytse Boecken, bestaende in alderhande Faculteyten, naergelaten door Theodorus Overzijl, in sijn leven Philosophiae & Medicinae Studiosis: waer van de Catalogi zijn te bekomen tot Amsterd: by Hendrick en Dirck Boon, tot Rotterdam by Arnout Leers, in den Haeg by Arnout Leers de jonge, &c.

#6730701,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Enckhuysen hebben, vermits de tegenwoordige constitutie van tyden en saecken, goet gevonden, dat haer ordinaris Jaer-marckt, die anders soude Wesen den 10 van de aenstaende Maent July, desemael niet gehouden sal werden; waer na een ygelijck, die 't aengae, sigh hebbe te reguleren.

#6730704,1 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopes, sullen op den 6 Iuly 1673. verkocht werden veelderhande schoone Latijnsche en andere Boecken, in verscheyde Faculteyten: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Johannes a Waesbergen, tot Rotterdam by Aernout Laers, In 's Gravenhage by Theodorus Duurkant, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Delft by Cornelis van Heusden.

#6730706,1 In 's Gravenhage is den 2 July 1673. uyt het Dol-huys gelopen een Mans Persoon, out omtrent 36 Iaren, is bynae heel slecht, geheten Hendrick Marcussen, is kael van Hooft, ende een Rock met Lappen opgeset, Muylen aen sijn Voeten, en de Hoosen, die hy aen heeft, achter opgetarnt: Soo imant deselve weet te recht te brengen, dat weder in handen van de Regenten van 't voorsz. Dol-huys komt, sal een eerlijcke Vereeringh genieten.

#6730706,2 Tot Leckerkerck is tusschen Vrydagh en Saterdagh Nacht gestolen een kleyn bruyn Ry-paertje, hebbende swarte Maenen, een korte swarte Staert, seer fijn van Beenen, met een kleyne gemaeckte kol, van de groote van een Rijckxdaelder, en achter een kleur wit Voetje: die het selve weet aen te wysen, addresseere sigh aen de Schout van Leckerkerck aldaer, ofte aen Monsr. Paulus Bellinckhoven, in het Schilt van Vranckrijck, tot Rotterdam, sal een goede Vereeringe genieten.

#6730711,1 De Schout en Gerechten van Maeslandt maecken een yder bekent, dat haere aenstaende Kermis, die wesen soude den 16 Iuly, om dese conjuncture des tijdts, van dit Iaer niet en sal gehouden werden, en dat geen Kramen, hoe die souden mogen wesen, geadmitteert sullen werden; waer nae hem een yder heeft te reguleren.

#6730711,2 T'Amsterdam, by Abraham van Essen, Boeckverkoper op de Blaeu-Burgwal, is gedruckt en werdt uytgegeven: de Algenoegzaamheyt der Genade, verhandelt door Bernardus Somer, in syne eerste Predicatie tot de Gemeynte van Amsterdam. In 12.

#6730713,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer waerschouwen alle de geene, die de vier Capitale Leningen, in den voorleden Iare 1672. geconsenteert, ten behoeven van het gemeene Landt binnen de voorsz. Stadt Alckmaer hebben gefurneert, bedragende met malkanderen 200 Gulden ofte daer boven, ofte die 't recht van dien by Transporte of andersints bekomen hebben, en daer over particuliere Obligatie tot laste van den Lande begeeren te hebben, dat sy haer als noch sullen konnen addresseeren aen de Commissarissen tot de invorderinge van de Capitale Leninge binnen de voorsz. Stadt gecommitteert, die haer recipissen sullen registreren, om daer van met den eersten behoorlijcke Obligatie by 't gemeene Landt gelevert te werden: gelijck mede alle de geene, die haer voorsz. vier Capitale Leningen beneden de 200 Gulden bedragen , gerecommandeert wert, haere Actien soo verre by malklanderen te voegen ende te combineren, dat sy met haer twee, drie of vieren, minder of meerder Persoonen, komen over haer voorsz. tsamen gevoegde Capitale Leninge uyt te maecken een somme van 200 Guldens of meerder, en dat sy haer voorsz. gecombineerde Actien mede aen de voorsz. Commissarissen ten fine voorseydt sullen konnen aengeven ende laeten registreren, omme van de voorsz. gecombineerde posten een gemeene Obligatie by 't gemeene Landt gelevert te werden: sullende tot dien eynde deselve Commissarissen haer noch maels laeten vinden op 't Raedthuys in de Reecken-kamer van de voorsz. Stadt Alckmaer, Dingsdaeghs en Donderdaegs, des Voor-middags van 9 tot 12 en des Na-middags van 2 tot 5 uren, mitsgaders des Saterdaegs insgelijcks van 2 tot vyf uren, in de twee eerst aenstaende Weecken, te weten, den 11, 13, 15, 18, 20 en 22 van dese lopende Maent Iuly, sonder da sy daer nae om die oorsaecke langer Sit-dagen sullen houden.

#6730713,2 Schout, Borgermeesteren ende Regeerders der Stede Geertruydenbergh maecken aen een yder bekent, dat haere aenstaende Jaermarckt ofte Kermis, die wesen soude den 16 Iuly, om dese conjuncture des tijdts, van dit Iaer niet en sal gehouden werden, en dat geen Kramen ofte Comediant-spelen, hoe die souden mogen wesen, sullen geadmitteert werden; waer naer hem een yder sal hebben te reguleren. Oock maecken deselve Heeren bekent, dat ter selver Stede tegens den eersten September deses Iaers de Banck van Leeninge ofte Lommert vacant ende te krygen sal wesen, soo dat een yder, die daer gadinge in heeft, sigh sal hebben te addresseren aen de Regeerders aldaer.

#6730715,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Gouda notificeren eenen ygelijcken, hoe dat deselve goet gevonden hebben in dese ongelegentheyt van tijdt op derselver Kaes-marckt, die sijn aenvangh sal nemen met den 30 deser lopende Maent, geen buyten Kramen noch eenige Spelen te admitteren.

#6730715,2 Bailjuw ende hooge Heem-Raden van de Beemster hebben, in de consideratie van de tegenwoordigen tijdt, en om andere singuliere redenen, haer E: moverende, goet gevonden te interdiceren ende te verbieden, dat in de aenstaende Beemster Paerde en Beeste-marckt, die op den 31 ofte laetste dagh van dese lopende Maent Julius staet gehouden ende gefrequenteert te werden, niemant in Kramen, op Taeffels ofte anders, met eenige Waren ofte Coopmanschappen, hoe oock genaemt, sal mogen voorstaen ofte die te koop presenteren; waer nae een yder, dien dit aengaet, hem te reguleren heeft.

#6730715,3 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Middelburgh in Zeelandt notificeren mits desen een ygelijck, dat, om dese tegenwoordige constitutie van tyden en saecken,voor dese Jaere haere gewonelijcke Jaer-marckt niet en sal werden gehouden; soo dat mits dien geene Kramen met eenigerhande Waren of Coopmanschappen, veel min eenige Spelen, Vertoningen ofte iets diergelijckx, binnen der selver Stadt ende Resorte van dien sullen werden geadmitteert.

#6730715,4 De Magistraet tot Vlissingen heeft, om redenen, goet gevonden, oock voor dit tegenwoordige Jaer, haer gewoonelijcke Jaer-Marckt op te schorten, waer nae hem een iegelijck kan reguleeren.

#6730715,5 Op Dinghsdagh, den 18 Iuly sullen, ten Huyse van Arnout Leers, Boeckverkooper in 's Gravenhage, verkocht werden, by openbaere veylinge, verscheyde treffelijcke, soo Theologise, Medicijnse, Rechtsgeleerden ende andere Boecken, in verscheyde Talen: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterd: by Hendrick en Dirck Boom, tot Leyden by Felix Lopez de Haro, tot Delft by Iacob Plantenburg.

#6730718,1 Een yder werdt mits desen bekent gemaeckt, dat in de Maent Mey lestleden tot Danzich, in Pruyssen, overleden zijnde Martin Pauli, Borger en Koopman aldaer, deselve by Testament tot Erfgenaemem in gestelt heeft alle de Descendenten van sijn Vaders Broeders en Susters; en alsoo niet geweten werdt, of drie van de voorsz. Descendenten doodt of levend zijn, te weten, Adriaen Martini, gebooren tot Danzich Anno 1605, en in 't Jaer 1647. van daer vertrocken nae Sevenbergen, alwaer hy eenigen tijt in de Stadt Forgarasch met Vrouw en Kinderen geleeft heeft: Henricus Pauli Studiosus juris, die Anno 1650 laetst tot Danzich is geweest, en sich sedert in Engelandt lang heeft opgehouden: Johan George Pauli, die in 't Jaer 1668. voor Chirurgijns Knecht nae Praegh verreysde, en van daer dienst heeft genomen nae Candia: als heeft eene aensienelijcke Vereeringe te genieten, die een of meer van dese absente Persoonen, 't zy levend of doodt, sal weten aen te brengen: en sal hy tot dien eynde de Notificatie konnen doen tot Danzich, aen de Erfgenamen van Martin Pauli voornoemt, of tot Amsterdam by de Beurs-knecht.

#6730720,1 Tot Rotterdam is aengekomen een Schip met Engelsse Kerck-Leyen: soo ymant daer gadinge in maeckt, om te kopen, een yder sijn gerijf, die komen tot Rotterdam by Damiaen van Vliet, Makelaer op de Gelderse Kaey.

#6730722,1 Tot Rotterdam, by Ioannes Borstius, werdt uytgegeven: de volkomen vergevinge der Sonden; zijnde een volkomen Wederlegging van seecker Christianus Patrophilus, door Henricus Groenewegen, Predicant tot Delfshaven. Zijn oock te bekomen tot Amsterdam by Gerardus Borstius, Boeckverkoper op den Dam.

#6730722,2 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Hoorn waerschouwen alle de geene, die de vier Capitaele Leningen, in den voorleden Iaere 1672. geconsenteert, ten behoeve van het gemeene Landt, binnen de voorsz. Stadt Hoorn hebben gefurneert, bedragende met malkanderen 200 gulden ofte daer boven, ofte die 't recht van dien by Transporte of andersints bekomen hebben, en daer over particuliere Obligatie tot laste van den Lande begeren te hebben, dat sy haer als noch sullen konnen addresseren aen de Commissarissen, tot de invorderinge van de Capitaele Leninge binnen de voorsz. Stadt gecommitteert, die haer Recepissen sullen registreren,om daer van met den eersten behoorlijcke Obligatie by 't gemeene Landt gelevert te werden: gelijck mede alle die gene, die haer voorsz. vier Capitaele Leningen beneden de 200 gulden bedragen, gerecommandeert werdt haere Actien soo verre by malkanderen te voegen ende te combineren, dat sy met haer twee, drie of vieren, minder of meerder Persoonen, komen over haer voorsz. t' samen-gevoegde Capitaele Leninge uyt te maecken een somme van 200 Guldens of meerder, en dat sy haer voorsz. gecombineerde Actien mede aen de voorsz. Commissarissen ten fine voorseyt sullen konnen aengeven en laeten registreren, omme van de voorsz. gecombineerde posten een gememene Obligatie by 't gemeene Landt gelevert te werden: sullende tot dien eynde deselve Commissarissen haer laeten vinden op 't Raedthuys in de Schepenen-kamer van de voorsz. Stadt Hoorn, Dingsdaeghs en Donderdaegs, des voor-middags van 9 tot 11 en des na-middags van twee tot vier uren, mitsgaders des Saterdaegs alleen des voormiddags van 9 tot 11 uren.

#6730725,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Hoorn hebben goet gevonden ende geresolveert, vermits de constitutie van tyden ende saecken, voor desen loopenden Jare af te schaffen de ordinairis Jaer-marckt van St. Laurens, sulckx dat voor die tijdt aldaer geene Kraemen, veel min eenige Speelen sullen werden geadmiteert; waer na alle ende een yder, die 't aengaet, hem magh reguleren.

#6730725,2 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, werdt uytgegeven: Reductie-Boeck tegens 4 ten 100, waer van den 40 Penningh op yder Somma apart uytgetrocken staet, als mede sonder den selven, mitsgaders verder onderwijs van dien, &c. waer nae sigh (by Resolutie der Ed: Groot Mog: Heeren Staeten van Hollandt en West-Vrieslant) alle Secretarissen, &c. so in beslooten Steden als ten platten Landen, haer hebben te reguleeren: door Fred: le Ducq, Mathematicus &c. in 's Gravenhage. in 8.

#6730727,1 Daer werden gemist uyt de Bagagie-Schepen, die het Goedt ende Gequetsten uyt Maestricht hebben gebracht naer 's Hertogen-bosch en andere Plaetsen, twee groote Bier-Vaeten, het eene groot omtrent vier Maestrichtse Bier-tonnen, geteyckent in root Krijt met de Letteren G.V.K. 't ander een weynigh kleynder, met deselve Letteren geteyckent, het grootste op de bodem, en 't ander op de syde, beyde zijn ontbodemt geweest, ende weder toegemaeckt met nieuwe ongeschilde Hoepen, de Spond-gaeten zijn toegemaeckt met een dwars houtjen daer over: diese kan uytvinden, gelieve sulckx bekent te maecken in 's Hertogen-bosch op de Haven, in de gekroonde Vos, tot Heusden aen den Capiteyn Haarsolte, tot Breda aen de Wed: van den Heer Secretaris Padborgh, tot Bergen op Zoom aen de Capit: Rijswijck, tot Dort aen Juffr. de Wit op den Tol, tot Rotterdam aen de Rector van de Latijnse Schole, te Gorcum aen Aelbert de Tol-knecht, t'Amsterdam aen Sr. Diderick vander Coogen, op 't Rockin in 't Aluyn-vat, en in den Haege aen den Heer Agent la Haye; diese aenbrenght sal boven sijn onkosten een Vereeringe genieten.

#6730729,1 De Ed:Mog: Heeren de Gecommitteerde Raden van de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, zijn van meninge te besteden eene Steene Poort, een Steene Heul ende een Houte Brugge, tot Schoonhoven; mitsgaders een groote ende kleyne Poort, een Houte Brugge, een Steene Heul, ende eenigh Rijs-werck aen 't Oostwaertse Hooft, tot Nieupoort. Die daer inne gadinge heeft, kome op Donderdagh den derden Augusti, 1673. 's morgens ten 10 uren precijs, tot Schoonhoven, in de Herberge daer Dordrecht uyt hanght, alwaer de Bestedinge als dan sal werden gedaen. De Bestecken zijn te vinden ter Secretaryen van Dordrecht, Haerlem, Delf, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gornichem, Schoonhoven ende Nieupoort.

#6730801,1 Schout, Burgermeesteren ende Schepenen der Stadt Rotterdam, hebben goet gevonden ende verstaen, dat by dese ongelegentheydt van tijdt de aenstaende Jaer-marckt ofte Kermis, die men gewoon is in de Maent van Augusti Iaerlijckx binnen derselver Stad te houden, in desen Iaere 1673, niet gehouden sal werden; ende sullen derhalven alhier niemant. 't zy Burgers ofte Vreemde, werden toegelaten met haere Kramen voor te staen, veel min eenige Spelen geadmitteert werden.

#6730801,2 De Ed:Mog: Heeren Gecommitteerde Raden van de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, zijn van meninge te besteden eene Steene Poort, een Steene Heul ende een Houte Brugge, tot Schoonhoven; mitsgaders een groote ende kleyne Poort, een Houte Brugge, eene Steene Heul, ende eenigh Rijs-werck aen 't Oostwaertse Hooft, tot Nieupoort. Die daer inne gadinge heeft, kome op Donderdagh den derden Augusti, 1673. 's morgens ten 10 uren precijs, tot Schoonhoven, in de Herberge daer Dordrecht uyt hanght, alwaer de Bestedinge als dan sal werden gedaen. De Bestecken zijn te vinden ter Secretaryen van Dordrecht, Haerlem, Delf, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gornichem, Schoonhoven ende Nieupoort.

#6730801,3 Tot Grooningen, by Aemilius Spinneker, is gedruckt en werdt uytgegeven: Samuelis Maresy S.S. Th: Doctoris ejusdemque Professoris primary in Academia Provinciali Ill. & Ord: Groningae & Omlandiae Systema Theologicum, bectenus saepius retusum, nunc vero locupletatum prolixis Annotationibus ad illius Explicationem & Desensionem facientibus &c. en is te bekomen by Hendrick en Dirck Boom tot Amsterdam.

#6730803,1 Op Maendagh den 7 Augusti, Nieuwe-stijl, sullen tot Dordrecht, ten Huyse van den Overledene, by 't Stadthuys, verkocht werden de naergelaten Boecken van Vincent Caimax, in sijn leven Boeckverkoper: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterd: by Joh. á Waesbergen, tot Leyden by Iacobus Hackius, tot Rotterdam by Arnout Leers, en in 's Gravenhage by Arnout Leers de jonge.

#6730812,1 Tot Amsterdam, by Johannes Iansonius van Waesbergen, is gedruckt en werdt uytgegeven: nodigh en grondigh ondersoeck eeniger Nieuwigen, onlangs ontsonckt, en in twee verscheyden Schriften van D. Petrus Allinga, Predicant in Wydenes, bepleyt: voor gestelt tot verdediging van de waere bevestigde Gereformeerde Leer der oude rechtsinnige Godts-geleerden van ons Nederlandt: door Samuel van Diest, Theologie Doctor en Professor. ** Item desselven Auteurs Bedenckingen over den tegenwoordigen bedroefden toestant onses Vaderlandts. ** Noch werdt by den selven uytgegeven een Kaert-Boeckje van de gantsche Werelt, bestaende in omtrent 200 Hant-kaertjes.

#6730812,2 Een iegelijck werdt bekent gemaeckt, dat de curieuse en seer nette gestoocke Sponsien van zalig: Mr. Pieter Voorhelm, in sijn leven Schoolmeester ende Voorsanger vande nieuwe Kerck tot Haerlem, nu werden gemaeckt ende verkocht by Rens Cornelisz. Stapel, in alderley soorten, woonende op de Zuyt-syde van de Loyers-gracht, in 't eerste Huys van 't Engelsse Weeshuys, tot Amsterdam.

#6730815,1 Schout en Burgermeesteren van Noortwijck maecken by desen bekent, dat haere jaerlijckse Jaer-marckt ofte Kermisse, die ordinaris gehouden werdt Sondaegs nae St. Jeroen, zijnde den 17 Augusti, by dese conjuncture van tyde, voor desen Iaere 1673. niet en sal werden gehouden: een ygelijck, daer aen gelegen zijnde, houde hem hier mede gewaerschouwt.

#6730815,2 Op 't inkomen tot Rotterdam is, op den 10 a 11 Iuly 1673. laetstleden met het uytlopen van een Spriet van seecker Schip, komende van Dordrecht, buyten Boort gheslagen en verongeluckt seecker Mans-Persoon, out omtrent .. Iaeren, gekleet met doncker graeuw Laeckense Kleederen, ophebbende een hoogen Hoedt, zijnde sijn Hemt gemerckt met W.A. en by sigh hebbende omtrent 16 Gulden aen Geldt en twee Sleutels; doch alsoo in twee a drie dagen niemant te voorschijn gekomen is, die deselve Persoon heeft gemist, soo hebben de Heeren Magistraeten van Rotterdam den voorseyden Persoon behoorlijck ter Aerde doen draegen.

#6730819,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer, considerende de jegenwoordige ongelegentheyt van tijdt, maecken mits desen allen ende een yegelijck bekent, dat op de aenstaende Bartholomeus Jaer-marckt, geen Kramers, Spel-speelders, ofte diergelijcken, sullen werden geadmitteert.

#6730819,2 Extract uyt de Resolutien van de Heeren Gecommitteerde Raeden van de Edele Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, genomen op Den achtsten Augusti 1673. In achtinge genomen zijnde, dat by de goede Ingezetenen deser Provincie, soo in de Steden, als ten platten Lande, aen haer Edele Mog: dagelijcks menichvuldige klachten werden gedaen, over de schade ende den overlast, die deselve by 's Lands Militie te Paert ende te Voet soo in het door passeren, logeren als andersints met het ontroven van der selver Vee, Gras, Hooy, Haver ende andere Landt-gewassen, wert aengedaen; ende mede geconsidereert zijnde, dat daer tegens by de Rithmeesteren ende Capiteynen over de voorsz. Militie niet sodanich wert gevigileert, als by deselve wel soude konnen ende behooren te werden gedaen: dat oock bevonden werdt, dat op de aenklachten haer daer over successivelijck voor gekomen, tot laste van de Handtdadige geene convenable ende exemplare straffen en werden gedecreteert ende ge-executeert: Is, naer voorgaende deliberatie, goet-gevonden ende vast gestelt, soo als haer Edele Mog: goetvinden ende vast stellen mits desen, dat alle de schaden ende den overlast dewelcke by de meer-gemelde Militie te Paert ende te Voet, de Ingezetenen in de Steden ende ten platte Lande, sullen werden aengedaen, aen die geene, die deselve schaden ende overlast sullen hebben geleden, op haere begrootinge, onder Eede te doen voor den Gerechte van de Stadt ofte Plaetse alwaer de voorschreve beschadigde Ingezetenen woonachtigh sullen zijn, op ordre van haer Edele Mog:, uyt de particuliere Gagie ofte Tractementen der voorschreve Rithmeesters ende Capiteynen, gekort ende gerestitueert sullen werden. Dat van desen aen de Directeurs ende Soliciteurs, de Compagnien der voorschreve Rithmeesters ende Capiteynen bedienende sullen werden gegeven soo veele gedruckte Copien, als by haer Compagnien te Paert ende te Voet bedient werden, met last om die aen de respectieve Rithmeesteren ende Capiteynen, naer gelegentheyt toe te seynden, ofte te overhandigen; ende eyndelijck, dat mede van desen gegeven sal werden Extract aen de Directeurs ende Boeckhouders van de Financie, omme dien-aengaende te strecken tot der selver naerichtinge. Onder stont, Accordeert met de voorsz. Resolutien. Ende was onderteeckent, Simon van Beaumont.

#6730822,1 De Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der Stadt Monickendam, considererende de tegenwoordige bedroefde conjuncturen van tijden ende saecken van ons lieve Vaderlandt, hebben derhalven niet goet gevonden, dat derselver Jaerlijckse Marckt ofte Kermis, die nu soude zijn op Sondagh dn 3 September aenkomende, gehouden soude werden, en sullen derhalven geene Kraemen geadmitteert werden: waer nae een ieder, die het aengaet, hem kan reguleeren.

#6730822,2 Schout ende Gerechten van Aelsmeer maecken een yder by desen bekent,dat haere ordinaris Jaermarckt ofte Kermis, die wesen soude op den derden September aenkomende, by dese droevige conjuncture van tijden, voor desen Iaere 1673. niet en sal gehouden werden: waer na een ygelijck, die daer aen gelegen is sigh sal konnen reguleren.

#6730822,3 Extract uyt de Resolutien van de Heeren Gecommitteerde Raeden van de Edele Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, genomen op Den achtsten Augusti 1673. In achtinge genomen zijnde, dat by de goede Ingezetenen deser Provincie, soo in de Steden, als ten platten Lande, aen haer Edele Mog: dagelijcks menichvuldige klachten werden gedaen, over de schade ende den overlast, die deselve by 's Lands Militie te Paert ende te Voet soo in het door passeren, logeren als andersints met het ontroven van der selver Vee, Gras, Hooy, Haver ende andere Landt-gewassen, wert aengedaen; ende mede geconsidereert zijnde, dat daer tegens by de Rithmeesteren ende Capiteynen over de voorsz. Militie niet sodanich wert gevigileert, als by deselve wel soude konnen ende behooren te werden gedaen: dat oock bevonden werdt, dat op de aenklachten haer daer over successivelijck voor gekomen, tot laste van de Handtdadige geene convenable ende exemplare straffen en werden gedecreteert ende ge-executeert: Is, naer voorgaende deliberatie, goet-gevonden ende vast gestelt, soo als haer Edele Mog: goetvinden ende vast stellen mits desen, dat alle de schaden ende den overlast dewelcke by de meer-gemelde Militie te Paert ende te Voet, de Ingezetenen in de Steden ende ten platte Lande, sullen werden aengedaen, aen die geene, die deselve schaden ende overlast sullen hebben geleden, op haere begrootinge, onder Eede te doen voor den Gerechte van de Stadt ofte Plaetse alwaer de voorschreve beschadigde Ingezetenen woonachtigh sullen zijn, op ordre van haer Edele Mog:, uyt de particuliere Gagie ofte Tractementen der voorschreve Rithmeesters ende Capiteynen, gekort ende bediendende sullen werden. Dat van desen aen de Directeurs ende Soliciteurs, de Compagnien der voorschreve Rithmeesters ende Capiteynen restitueert sullen werden gegeven soo veele gedruckte Copien, als by haer Compagnien te Paert ende te Voet bedient werden, met last om die aen de respective Rithmeesteren ende Capiteyen, naer gelegentheyt toe te seynden, ofte te overhandigen; ende eyndelijck, dat mede van desen gegeven sal werden Extract aen de Directeurs ende Boeckhouders van de Financie, omme dien-aengaende te strecken tot der selver naerichtinge. Onder stont, Accordeert met de voorsz. Resolutien. Ende was onderteeckent, Simon van Beaumont.

#6730826,1 Daer werdt vermist een Obligatie tot laste van 't Comptoir Generael van Hollandt, ter somme van vijf duysent guldens, staende op de Naem van Guillaume de Viry, in dato den 25 january 1644. op de margine gequoteert Fol. 11. mitsgaders op de margine van d'Aggreatie gequoteert Fol. 9. verso: die deselve weet aen te brengen, addressere hem tot Amsterdam by Lucas van Coppenole op den Dam, en in 's Gravenhage aen den Advocaet Mr. Cornelis la Porte op de Prince-Gracht, sal een goede Vereeringe genieten.

#6730826,2 Op Woensdagh den 30 Augusti, sal tot Amsterdam ten Huyse van Jan Karsteman, in 't Nieuwe Heere Logement, door ordre van haer Ed: Mog: ter Admiraliteyt verkocht werden, omtrent 400 Vaten Virginy Tabackx-Bladen, en omtrent 200000 Pont Caribesse Suycker en een kleyne party Gember: dese Goederen zijn leggende in de Kelder onder het Diaken Weeshuys.

#6730829,1 Den 24 Augusti 1673. is tot Amsterdam door een Vrijster out omtrent 20 Jaren, aen hebbende een rode Rock, gekleurt Jack en Treckmuts, zijnde middelmatigh van postuur, bloosent en dick van Wangen, gestolen een Meysje van 14 Maenden, met al des Ouders goedt, het Kindt heeft een overtrecksel van gestreept Catoen, een gestreept Rockje, en geel Rockje aen 't Rijg-lijf vast, een geel Ape-rockje, gryse Kousen en geele Schoentjes, en is Teer, hebbende ses Tantjes: die 't selve voor komt, gelieve het te recht te helpen, tot Amsterdam, in de Huyde-straet, boven de Raap, by Hendrick van Leeuwen.

#6730831,1 Een yder wert bekent gemaeckt, dat in den Haage uyt het Dolhuys is uytgebroocken en weg-geloopen een Persoon, genaemt Hendrick Marcusz., out omtrent 40 Jaren, half slecht, en kael van Hooft, en Muylen aen sijn Voeten, en de Hoosen de Voetelingen afgesneden, op sijn Hoedt een aenstuckent stuck van een Pluymken, en een Rock aen het Lijf met Lappen opgeset, en een groene Deecken om 't Lijf gedaen: soo iemant dese Persoon te vooren komt, gelieve hem te leveren in handen van de Regenten van 't Dolhuys in 's Gravenhage, sal een eerlijcke Vereeringe genieten.

#6730902,1 Daer werdt een Obligatie vermist van drie duysent ses hondert Gulden Capitael, tot laste van 't gemeene Landt van Hollandt, ten Comptoire van de Heer ontfanger Generael Mr. Maerten Pauw, op de Naem van Adriaen Adamsz., verschynende den 11 Ianuary 1669. en sedert de Jaeren 1668. geen Intrest Ontfangen die dese Obligatie gevonden heeft ofte ter hant gestelt is, addresseere sigh aen Daniel van der Brugge, Waert in de Goude Moolen tot Delft, sal hondert Gulden tot een Vereeringe genieten.

#6730902,2 Schout en Gerechte der Heerlijckheyt van Heemstede, considerende de tegenwoordige ongelegentheyt van tyden, maecken mits desen alle en een yder bekent, dat hare Jaerlijckse Paerde-marckt, die wesen soude op den 7 en 8 September aenkomende, mitsgaders haere ordinaris Jaer-marckt ofte Kermis, zijnde ordinaris des Sondags daer aen, voor desen Jare 1673. niet sullen gehouden, noch geene Kramen, Speelders of diergelijcke geadmitteert werden.

#6730905,1 Schout ende Ambachts-bewaerders van Segwaert, considererende de droevige toestant van tijden en saecken, hebben (met goet vinden van den wel-Ed: Heere van Motzfeld, haerluyder Ambachts-Heer) verstaen ende geresolveert haere aenstaende Jaer-marckt ofte Kermisse te verbieden, invoegen geene Kramen, Spelen of Danssereyen aldaer sullen werden geadmitteert; waer na een yder sig kan reguleren.

#6730905,2 In 's Gravenhage werdt vermist een Ordonnantie van 1251 pont en 7 stuyvers, van dato den 17 Juny 1673. geslagen, ten behoeve van den Collonel Martijn de Mange: indien yemant de voorn: Ordonnatie bekomen heeft, gelieve die t'adresseren aen de voorsz. Colonel ofte aen van Lieshoudt, Soliciteur van de voorsz. Colonel, sal een Vereeringe genieten.

#6730905,3 Daer werdt een Obligatie vermist van drie duysent ses hondert Gulden Capitael, tot laste van 't gemeene Landt van Hollandt, ten Comptoire van de Heer Ontfanger Generael Mr. Maerten Pauw, op de Naam van Adriaen Adamsz., verschynende den 11 Ianuary 1669. en sedert de Jaeren 1668. geen Intrest ontfangen: die dese Obligatie gevonden heeft ofte ter hant gestelt is, addresseere sigh aen Daniel van der Brugge, Waert in de Goude Moolen tot Delft, sal hondert Gulden tot een Vereeringe genieten.

#6730905,4 Tot Rotterdam, by Henricus Goddeus, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Historia Apologetica, ofte waerachtigh Vertoogh van al 't geen in de Kercke tot Bleyswijck, als oock in de Classe van Schielant, over 't werck van de Reformatie, voorgevallen is, tot verantwoordinge van alle de ongefondeerde Beschuldigingen des opgemelten Classis: tsamen gestelt door Adrianus de Herder, Opziender der congregationele Gemeinte Christi tot Rotterdam.

#6730909,1 Den Ed: Heere Bailliuw, Schout en Schepenen van den Dorpe en Heerlijckheyt van out ende Zuydt-Beyerlandt maecken mits desen bekent, dat haere Ed: goet gevonden hebben, dat haere ordinaris Jaer ende Lammer-Marckt, naer ouder gewoonte, zijn aenvangh nemen sal soo op den 17 als 18 September deses Jaers 1673. en andere navolgende dagen, uytgesondert Koorde-danssers, Speelders, Rijsselaers, Draey-borden, Goyers als anders, met speciael verbod, dat gene Tappers of Herbergiers in de voorsz. Marckt in hare Huysen eenige Violen of ander gespel sullen hebben, of laten gebruycken of gedogen, op de boete van 25 Gulden.

#6730909,2 Op den 4 Augusti 1673. is tot Gouda van haer Ouders weg gegaen een Meysje genaemt Mary Jaspers, out 13 Iaren, bleeck van Wesen en wit Hair, haer Spraeck by wylen stuytende, gekleet met een swart Saey Manteltje, blaeuw Wolle Schort, een blaeuw Lakense Rock, een roode ruyge Rock, een Pomet Sargie Rock-lijf en een Sargie Borstrock, op 't Hooft een gebreyde Muts: die 't selve te voren komt, 't zy levendigh of doodt, maecke het bekent aen Jasper Mattheus Kuysel, op Tiende Wegh, in de Engel, tot Gouda, sal een goede Vereeringe genieten.

#6730909,3 T'Amsterdam, by Jacob van Velsen, wert verkocht: Sanctum & Necessarium Schisma H.M. `a Schurman eucleria: & essentia Religionis Christianae patefacta, seu plena foederum Dei Doctrina. Authore P. Yvon.

#6730909,4 Tot Dordrecht, by Hendrick en Jacob Keur, is gedruckt en werdt uytgegeven den Bybel in achtienden Formaet, met een Nederduytsche Letter, en het Psalmboeck geheel op Nooten: noyt voor desen sodanigh gedruckt. Met Privilegie.

#6730909,5 t'Amsterdam, by Abraham Wolfgangh, Boeckverkooper, op het Rockin, by de Beurs, is gedruckt en werdt uytgegeven: de Italiaense Spraeck-konst, leerende op eene vaste gront de Italiaensche Taele. wel en te degen lesen, verstaen, spreecken en schrijven. ** Item, Grammaire Flamande. Contenant de breves & parfaites regles pour bien Lire, entendre, paller, & escire cette Langue, suivant le Stile des Grammaires, par Jean de Heister, Maitre de Langues.

#6730912,1 Op Dingsdagh den 19 September 1673. sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter vander Mersche, Boeckverkoper in de lange Pieters-Choor-steegh, verkocht werden de naergelaten Bibliotheeck van zal: Do. Matthio Swippers, in sijn leven Remonstrants Predicant tot Noortwijck, bestaende in veele voortreffelijcke Theologische, Historische, Misilane, soo Latijnsche als Neder-duytse Boecken.

#6730914,1 Tot Amsterdam, by Jacobus Konynenburg, Boeckverkooper, inde Hoogstraet, by de Zuyder-Kerck, wert uytgegeven: Fransse, Engelsse, Ceulsse, Munstersse en Nederlandtse Oorlogen, ofte een pertinent Verhael van het begin en voortgangh der Nederlantse Beroerten, vervattende de Geschiedenissen van den Jare 1671, 72 en eyndigende met het midden der Maent Augusti 1673. voorsien met de autentijcke Resolutien, Ordonnantien, Sententien, Brieven, &c. den tweeden Druck, doorgaens verbetert en vermeerdert.In 12.

#6730916,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Edam notificeren by desen, dat, mits de continuatie van dese bedroefde tyden (volgens resolutie van den voorleden Iaere 1672.) in haer aenstaende Jaermarckt of Kermis, die wesen soude den 8 October 1673, geen Buytenluyden met Kramen of Speelen sullen werden geadmitteert; waer na een yder, die daer aen gelegen is, sigh kan reguleren.

#6730916,2 Den Ed: Heere Drost, Schout en Schepenen tot St. Martens-dijck, in 't Landt van Tholen, maecken mits desen bekent, dat haere Jaermarckt in desen Jaere 1673. op den 5 October niet sal werden gehouden, noch toe-gelaten, dat 'er eenige Kramen werden gestelt, alleen dat de Koorn-marckt sal wesen des Donderdaghs en Vrydaghs, zijnde den 5 en 6 October, waer na een yder hem kan reguleren.

#6730919,1 Tot Hoorn sal den 26 September verkocht werden een seer treffelijcke Bibliotheeck, van allerley, doch insonderheyt Theologische Boecken, naergelaten van wijlen Matthias Liesselius, Predicant in de Remonstrantsche Gemeente tot Hoorn; waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers op de Singel.

#6730919,2 De Ed:Mog: Heeren Raden ter Admiraliteyt tot Amsterdam sullen op Donderdagh den 21 deser, Na-middaghs ten 4 uren, aen de meest-biedende verkoopen in 't oude Heeren Logement een party Caribisse Suyckeren, 52 Vaten Virgini Tabackx-Bladen en 50000 pont Campechi-hout, leggende op de oude Heeren Gracht, omtrent de Blaeuwe Burgwal.

#6730919,3 Tot Amsterdam is uytter handt te koop een wel-geconditioneerde Catoen-Druckery, bestaende in verscheyde nieuwe kopere Plaeten en Perssen, om mede te drucken heele en halve Breten, verders al het Gereetschap, dat tot een Druckery van nooden is: Yemant gadinge daer in hebbende, addresseere hem aen Sybrant van Iderhof, Boeckverkoper, woonende voor aen in de Egelantier-straet, by de Prince-Gracht, sal een yder goede onderrichtinge doen.

#6730919,4 Op den 20 September, Nieuwe-stijl, zijnde Woensdagh, sullen tot Leyden, ten Huyse van P. Hackius, by publijcke Auctie verkocht werden verscheyde treffelijcke en seer rare Boecken, in alderhande Faculteyten: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by H. en D. Boom, tot Rotterdam by A. Leers, &c.

#6730923,1 Tot Rotterdam sullen op Woensdag den 27 September 1673. verkocht werden de naergelaten Boecken van Gerardus a Griethuysen, M.D. bestaende voornamentlijck in Medicijnse en Historiaelse Boecken; waer van de Verkopinge sal geschieden ten Huyse van de Overledene, in 't Hangh by de Vis-marckt; zijnde de Catalogen daer van te bekomen tot Amsterd: by H. en D. Boom, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Leyden by Loth de Haes, en tot Rotterdam by Isaac Neranus.

#6730923,2 Tot Haerlem sullen op Woensdagh den 27 September 1673., op de Laecken-Hal, staende op de Raeckx, des morgens ten 9 uren, verkocht werden een goede Partye witte en onbereyde Wolle Laeckenen, met smalle bonte Lysten, bequaem tot alle lichte Couleuren: als mede witte dicke Laeckens met breede Lijsten, ende oock Coleurde Lakens.

#6730926,1 Men laet mits desen een yegelijck weten, dat geene buyten Kramen ofte Spullen sullen geadmitteert werden op de Kermis van de respective Heerlijckheden van Warmont en Haserswoude, die wesen sal op Sondagh naer St. Michiel, zijnde den eersten October.

#6730926,2 J.Jacott, Maeckelaer in de Papieren, sal op Donderdagh den 28 September, 's morgens ten 9 uren precijs, dese volgende Papieren verkopen aen de meest-biedende, fijn Imperyael, Superoyael, Royael en groot Mediaen, fijn groot en kleyn Post, kleyn Lelytje en Arentje, mitsgaders verscheyde Soorten van Druck-Papieren, nevens groot en kleyn Genuas Post, en verscheyde Soorten van fijn Compte.

#6730926,3 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopes, Boeckverkooper, over de Academie, sal op den 28 September 1673. verkocht werden een schone Bibliotheecq, naer gelaeten van D. Gualtherus Immerzeel, in sijn Leven Stadts Doctor tot Gouda, bestaende in veel treffelijcke Boecken, meest Medici en Literatores: waer van de Catalogus te bekomen sullen zijn tot Amsterdam by Johannes Iansonius van Waesbergen, tot Haerlem by A: Casteleyn, tot Rotterdam by A: Laers.

#6730926,4 Daer is op den 21 Sept. 's avondts ten 11 uren, op Sloterdijck, by Amsterd. van Stal gestolen een swart Blest Merry Ry-Paertje met een bol Staert, heeft 3 witte Voeten, out omtrent 4 Iaren: die 't selve wederom komt te brengen ten Huyse van Pieter Pietersz. Visscher, woonende op Sloterdijck voornoemt, sal een goede Vereeringh hebben.

#6730928,1 Men adverteert naeder, dat het geene laetst van den tijdt van de Warmonder Kermis is genotificeert abuys is, en dat deselve Kermis sal werden gehouden op Sondagh nae Bamis, zijnde den 8 October toekomende; vorder blijvende de rest genotificeert als vooren.

#6730928,2 Tot Amsterdam, ten Huyse van wijlen Pieter Pietersz. Hoorn, op de Zee-dijck, in 't swarte Paert, sullen op Dingsdagh, zijnde den 3 October, verkocht werden verscheyde Nederlandtse Boecken, soo Theologische als Historiaelsche, waer van de Catalogus te bekomen is by Jan Rieuwertsz.

#6730930,1 Burgemeesteren ende Regeerders der Stadt Enkhuysen hebben, vermits den tegenwoordige slechten toestant van tyden, goet gedacht de ordinaris Kermisse, die in October binnen derselver Stadt plach gehouden te werden, te verbieden, omtrent welcke tijdt geene Kramen ofte Spelen sullen admitteren; waer nae hem een yder, die 't aengaet, kan reguleren.

#6730930,2 Burgemeesteren ende Vroetschappen der Stede Purmereynde hebben, omme goede redenen, by dese tijts gelegentheyt veboden het voorstaen van alderhande Waeren met Kraemen ofte Taefels, van buyten inkomende, op hare ordinaris en Jaerlijckse Herfst Beestenmarckt, die gehouden sal werden op Maendagh en Dingsdagh, den 9 en 10 October toekomende: en daer nevens te berichten, dat, terwyl abusivelijck deselve Stadts Paerde-marckt in de Almanacken werdt gevonden op Donderdagh den 5 October gestelt te zijn, niet op dien dagh, maar gelijck van outs op Woensdagh den 11 October, zijnde daegs na de Beeste-marckt voornoemt, gehouden sal werden: waer nae een yder, de voorsz. Marckt-dagen willende bywoonen, hem kan reguleeren.

#6730930,3 Burgemeesteren ende Regeerders der Stede Beverwijck waerschouwen by desen een yder, die daer aen gelegen is, tot narichtinge, dat (om bysondere redenen) op hunne Jaerlijckse Varcken-en Paerde-marckten, die wesen sal op den 14 en 15 October toekomende, geenderhande van buyten komende Kramen noch Speelen sullen werden toegelaten.

#6731003,1 Burgermeesteren ende Vroetschappen der Stede Purmereynde hebben, omme goede redenen, by dese tijts gelegentheyt verboden het voorstaen van alderhande Waeren met Kraemen ofte Taefels, van buyten inkomende, op hare ordinaris en Jaerlijckse Herfst Beestenmarckt, die gehouden sal werden op Maendagh en Dingsdagh, den 9 en 10 October toekomende; en daer nevens te berichten, dat, terwyl abusivelijck deselve Stadt Paerde-marckt in de Almanacken werdt gevonden op Donderdagh den 5 October gestelt te zijn, niet op dien dagh, maer gelijck van outs op Woensdagh den 11 October, zijnde daegs na de Beeste-marckt voornoemt, gehouden sal werden: waer nae een yder, de voorsz. Marckt-dagen willende bywoonen, hem kan reguleeren.

#6731003,2 Daer werdt vermist een Mantje, daer in een Doosje met twee swarte Hulsels daer in, een Tourse Mantel, een Mans Hemt, een half pont fijn Kousse Gaeren en meer, 't welck samen is bestelt den 27 Iuly van Delft op Alckmaer, het Opschrift in de Fonteyn-straet, en moet in de Hof-straet wesen: die dit Goedt in sijn bewaeringh heeft, die bestelt het aen Hester Cornelis Nootenbooms, in de Hof-straet, in 't Wapen van Gent tot Alckmaer, of aen Iacobus van der Pil, Droogscheerder, tot Delft, in 't Oostende, in de Egels, die sal een goede Vereeringe krijgen.

#6731003,3 Daer is gestolen tot Amsterdam, ten Huyse van David Salom, op de Bree-straet, naest de Roose-ringh, recht over de groene Papegay, dit naervolgende goet: 3 Gardynen van root Damast: een Damaste Spray, geel en root, met een Syde groene Voeringh: een root Damaste Valletje met geele en rode Franje: 9 fijne Servetten van kleyne Blom 12 Regen-mantels van doncker Greyn: 2 Rouw-mantels: een Schippers Capot van asgrauw Greyn: een swarte Greyne Mantel: een kleyne Mantel van doncker Laecken: een Sargie gestreepte Rock: Iemant van dit bovenstaende Goet kennisse hebbende, ofte weet aen te brengen, addressere sigh ten Huyse van de voorsz. David Salom, sal een behoorlijcke Vereeringh genieten.

#6731005,1 Tot Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkooper op den Dam, sullen op Maendagh aenkomende, zijnde den 9 October, verkocht werden veel raere en goede Boecken, soo in Theologie als andere Faculteyten, naergelaten by wylen Do. Christ: ten Ham, in sijn Leven Predicant tot Almelo: de Catalogi zijn te bekomen by den voorsz van Someren en verscheyde andere Boeckverkoopers, soo in Amsterdam als omleggende Steden.

#6731007,1 Op Dingsdagh den 10 October sullen tot Rotterdam, ten Huyse van Jacob van Overveld, Notaris op het West Nieulandt, verkocht werden de naergelaten Boecken van D. Gidion Curcel, in sijn leven Remonstrants Predicant in 's Gravenhage; waer van de Catalogus te bekomen is tot Rotterd: by J. Neranus, tot Amsterd: by Boom, tot Leyden by Loth de Haes, in den Haeg by J. Tongerloo, &c.

#6731010,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Beverwijck waerschouwen by desen een yder, die daer aen gelegen is, to narichtinge, dat (om bysondere redenen) op hunne Jaerlijckse Varcken-en Paerde-marckten, die wesen sal op den 14 en 15 October toekomende, geenderhande van buyten komende Kramen noch Spelen sullen werden toegelaten voor dese mael.

#6731012,1 Daer werdt gemist een Jongman, langh van Persoon, Carstanjebruyn Hair en een weynigh gekrult, is stom en doof in de Memory geslagen, hebbende aen een bruyn Lakens Kleet met Syde Knoopen daer wit in is, een ongevoerde Greyne Mantel, een Dasje sonder Kant, een Borst-rock van Saey Muscus-couleur, sijn Hembt geteyckent met een L. en een Kruysje, bruyne Koussen en Schoenen, een swarte Hoet, opgedaen met een swart Syde Lint, heeft een groene gestreepte Reys-sack by hem met twee Hembden, 2 Dasjes en 2 Neusdoecken: Die deselve Persoon weet te recht te brengen, addresseere sigh in 's Gravenhage by 't Voorhout, daer de Haerlemse Wagens afryden, by de Bel, ten Huyse van Anthony van Diest, sal voor de moeyten betaelt werden.

#6731014,1 Daer werdt vermist een Ordonnantie, geslagen op den 9 September, op de Naem van Jan Baptiste de Gruyter, bedragende de Somme van een duysent twaelf gulden en 6 stuyvers: die de voorsz. Ordonnantie onder sigh heeft, gelieftse te brengen in de Finantie by de Commisen derselver Financie, ofte by den Solliciteur van Lieshout, in 's Gravenhage, sal een Vereeringh gegeven werden.

#6731014,2 Tot Amsterdam, by Daniel vanden Dalen, Boeckverkooper in de Hasselaer-steegh, wordt uytgegeven: Simonis Oomius Troost-Basuyne, geblasen tot aenmoediginge van alle bekommerde Ingesetenen in het Vereenigde Nederlandt, op seeckere gronden van hope, dat sy noch eens eyndelijck, door de Rechter-handt des Heeren, alle swarigheden ontworstelen, en uyt hare vernederinge, verhooght sullen worden: Sal oock eerst-daeghs uytgegeven worden, het Tweede Deel der Oorloghs-Basuyne, door den selven Autheur.

#6731017,1 De Ed: Achbare Heeren Borgermeester ende Regeerders der Stadt Dordrecht hebben by dese iegenwoordige conjuncture van tyden en saecken goet gevonden ende verstaen, dat de aenstaende Bamisse Kraem-marckt binnen der selver Stadt voor ditmael sal werden geschort ende opgehouden, sulckx dat geene Kramen ofte eenigerhande Spelen sullen werden gepermitteert ofte toegelaten; waer naer een yder, die sulcx aengaen mach, hem sal hebben te reguleren, sonder prejuditie nochtans van de koude Beeste-marckt.

#6731019,1 Tot Amsterdam, by Steven Swart, is gedruckt en werdt uytgegeven, het derde Deel van d'Ontroerde Leeuw, vervolgende de voornaemste Geschiedenissen dese tijdts, voorgevallen in dese Hollandtse, Engelse, Franse, Ceulse en Munstersen Oorlogh, sedert den eersten April tot den eersten October 1673. Zijn oock de eerste en tweede Deelen apart te bekomen: als mede tot Haerlem by Daniel Swart, Boeckverkoper, en in andere Steden by de Boeckverkopers . In 4.

#6731024,1 Op Woensdagh, den 8 November 1673. sullen tot Leyden, op de Laecken-hal, verkocht werden een groote quantiteyt Superfine Leydsche Laeckenen, voor een groot gedeelte witte, onbereyde bonte Lijsten, bequaem tot allerhande Couleuren, als mede witte ende dick gevolde Breedt-Lijsten, en eenige swarte en couleurde bereyde Laeckens: yemant daer in gadinge hebbende, vervoege sigh ten dage voorsz op de Lakenhalle, 's morgens ten 9 uren, en doen haer proffijt.

#6731024,2 Jacob Ardes, van geboorte een Pool, out omtrent 27 Iaren, van middelbare stature, magerachtigh, bruyn van Hair, hebbende een bruynachtige Paruyck op, sijn Lichaem en beenen seer hayrachtigh van Aengesicht, langh en stuyrachtigh, hebbende sijne Onder-lip breder als d'andere, sprekende Hoogduyts en Nederduyts seer wel, en oock een weynigh Frans en Italiaens, als oock een weynigh Engelsch, is ontvlucht van sijn Meester Mr. Johan Holman, Koopman, wonende in Coleman-straet, den 29 September laetstleden, ontrovende een seer considerabele somme Geldts van sijn voornoemde Meester, en een Ruyn-Paert van Yser-coleur, van omtrent 14 handen hoogh, hebbende een blayr-oogh: Indien ymant den selven kan verseeckeren, en daer van kennisse geven aen Mr. Tidcombe, Koopman in Coleman-straet voornoemt, tot Londen, sal tien Pont hebben voor sijne moeyten.

#6731024,3 Den Ed: Heeren Burgermeester ende Regeerders der Stadt Dordrecht doen by desen adverteren, dat alle Houders van de Recepissen, ter saecke van den Twee hondertsen Penningh, by forme van Capitale Leeninge, over den voorleden Iare 1672, binnen de Stadt Dordrecht gefurneert, binnen den tijdt van veertien dagen hunne Recepissen ter Secretarye der selver Stede sullen doen in schryven, en bekent maecken, op wat Naem sy-lieden de Obligatie, daer van te passeren, gesint zijn te laten stellen, omme conform dien, die voorsz. Obligatie opgemaeckt zijnde, aen deselve verhandt-reyckt te werden: des en sullen voor als noch egeene Obligatien werden gedepecheert, dan van soodanige Recepissen, die te samen, over de vier Capitale Leeningen, twee hondert guldens ende daer-en-boven komen uyt te maecken, staende echter aen verscheyde Houders der voorsz. Recepissen by den anderen te voegen, ende te samen tot het voorsz. Capitael uyt te maecken, in welcken gevalle op een Naem, by hen lieden daer toe te designeren, de Obligatie sal werden op-gemaeckt: waer nae een yder, die 't aengaen magh, hem heeft te reguleren.

#6731026,1 Op Woensdagh, den 8 November 1673. sullen tot Leyden, op de Laecken-hal, verkocht werden een groote quantiteyt Superfine Leydsche Laeckenen, voor een groot gedeelte witte, onbereyde bonte Lijsten, bequaem tot allerhande Couleuren, als mede witte ende dick gevolde Breedt-Lijsten, en eenige swarte en couleurde bereyde Laeckens: yemant daer in gadinge hebbende, vervoege sigh ten dage voorsz op de Lakenhalle, 's morgens ten 9 uren, en doen haer proffijt.

#6731026,2 Tot Leyden, ten Huyse van Cornelis Hackius, Boeckverkoper op 't Rapenburgh, op de hoeck van de Hout straet, sal op den 30 October 1673. verkocht werden een schoone Bibliotheecq,naergelaten van Do. Ludovicus Georgius Gestekoren, in sijn leven Predicant tot Oestgeest, bestaende in heel treffelijcke en rare Boecken, meest Theologisse en Literatores: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by Hendrick Boom, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Delft by Plantenburgh, tot Rotterdam by Borstius, &c.

#6731028,1 Op Dingsdagh den 31 October 1673. sal men tot Haerlem, op de Laecken-Hal, staende op de Raeckx, 's morgens ten 9 uren, verkopen een goede Partye witte en onbereyde Wolle-Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Coleuren: als mede witte dicke Laeckens met breede Lijsten, ende oock Coleurde Laeckens.

#6731028,2 By aldien eenige Arbeyts-lieden, als Metselaers en Opper-luyden, mochten verlegen zijn door mangel van Werck, die vervoegen haer tot Amsterdam, ten Huyse van Jan Willemsz. Krabbendam, Stadts. Meester-Metselaer, die haer aen 't Werck helpen sal tot haer genoegen.

#6731028,3 Voorleden Dingsdag is tot Haerlem gemist een jongen, out omtrent 12 Jaer, kloeck van gewas, Castange bruyn Hair, een Bierenbroots Rock, Sargie Kleet, roode Hemtrock en pletse Onder-broeck aen, witte Muts op 't Hooft, sijn Hemt geteyckent met een J: die deselve voorkomt, gelieft hem te bestellen tot Haerlem aen Gloude le Grand, in de St. Iacobs-straet, sal een Vereeringe genieten.

#6731031,1 De Hamburger Post sal naer ouder gewoonte met dese aenstaende Winter van 't Comptoir vertrecken precijs ten half vijf uren, om by daegh over 't Y te geraecken, hier mede sal aenvangh genomen werden op Saterdagh den 4 November deses Jaers 1673.

#6731031,2 Daer werdt vermist een Orlogie, van een redelijcke groote, zijnde rondt, met een Kristalletje boven in, met een silvere vergulde Ribbekastje, het wijst den Dagh vande Maent, de ouderdom van de Maen, met de Water-getyen, de Wyser-plaet is Silver vergult, gegraveert met twee Engeltjes of Cupidootjes, met een Wapen daer op, daer in een Sterre-staet, drie Lelien, een Leeuw en een Baer, het is gemaeckt tot Rotterdam, en daer staet op Benjamin Lisle: die 't voor komt, addressere sig aen Barent van Santbergen, tot Rotterdam, sal 30 guld. hebben.

#6731031,3 Op den 7 November 1673. sullen in 's Gravenhage, op de groote Zael, in de Winckel van Gerard Amelingh, verkocht werden de Boecken van de Raedtsheer van den Brande zal:, bestaende in Theologici, Juridici & Miscellanei; waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by H. en D. Boom, tot Leyden by P. Hackius, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Middelburgh by Horthemels.

#6731104,1 Om de Brieven en Packetten te spoediger over te krygen, sal dagelijckx een expresse Schuyt van de Lemmer op 't Heereveen varen, en so oock weer te rugge.

#6731104,2 Op den 9 November 1673. sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden een goede quantiteyt seer raere en treffelijcke Boecken, soo Juristen als Miscellanei, als by de Catalogus te sien is, die te bekomen zijn by den voornoemden de Haes.

#6731107,1 Den 3 November, Oude-stijl, sal tot Franeker verkocht werden de naergelaten Bibiotheeck van den Wel-ed: Heere Taco van Glib, in sijn leven der beyden Rechten Doctor en Professor in de Universiteyt aldaer: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Waesbergen, tot Leyden by Arnoud Doude, tot Groeningen by Dominicus Lens, tot Leeuwaerden by Jacobus Hagenaer, en vorder op andere Plaetsen mede.

#6731109,1 Tot Vlissingen sal den 13 November, ten Huyse van den Heer Delkorne, werden verkocht een groote quantiteyt Porceleynen, Schilderyen, Medailjes van Silver en Gout, Kockieljes van verscheyde slagh, oock eenige schoone boecken en Prent-kunst, en oock veel kopere gesneden Plaeten, van seer beroemde Meesters, met meer andere Rariteyten.

#6731109,2 Daer wert vermist eene Ordonnantie van 285 Gulden 18 Stuyvers, toekomende Iaques de la Paire, Quartier-meester van 't Regiment van Monsr. de Moria, by de Heeren Gecommitteerde Raden verleent in April laetst, die deselve voor komt. gelieft die t' addressere tot Delft aen de Stads Roeper, in de Papestraet, sal een Vereeringe genieten.

#6731111,1 Men wil op Woensdagh, zijnde den 15 November 1673. besteden het herstellen van de Fortificatie-wercken tot Woerden, bestaende in het weder indelven van Pallissaden ende Storm-palen, het maecken van eenige Batteryen ende anders: die daer inne gadinge heeft, kome ten dage voorsz. tot Woerden, aenhoore de Conditien en doen sijn proffijt: de Bestecken sullen daegs te vooren konnen gesien werden op 't Casteel aldaer.

#6731111,2 Soo eenige Arbeyts-lieden, als Metselaers of Opperluyden, mochte verlegen zijn om Werck, die vervoegen haer tot Amsterdam; ten Huyse van Jan Willemsz. Krabbendam, Stadts Meester-Metselaer, die haer tot hun genoegen aen 't Werck sal helpen.

#6731111,3 Op den 14 November 1673. sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Boecken naergelaten by Mr. Johan Baeldei, in sijn leven seer vermaert Genees-meester, bestaende meest in Medic. & Chirurgici: de Catalogi zijn te bekomen by den voorsz. de Haes.

#6731114,1 Tot Rotterdam sullen op Donderdagh den 16 November 1673. verkocht werden de naergelaten Boecken, bestaende meest in Juridici, van D. Balthasar Basius, J.U.D. Waer van de Verkopinge sal geschieden ten Huyse van Adriaen de Wit, in de Hout-tuyn; en de Catalogi zijn te bekomen by de Weduwe van Matthys Wagens.  

#6731116,1 De Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raeden ter Admiraliteyt binnen Amsterdam sullen op den 13 December 1673. in 't oude Heeren Logement, verkoopen 18 raere, groote, Itaeljaensse Marmere en Metaele Beelden, als Roomsse Keysers en vermaerde Mannen, afgescheept voor den Compte de Syeunes, nevens 24 stucks raer Pleyster-werck, af gegoten vande vermaerde Colom Troyaen tot Romen, ter Zee verovert ende op-gebracht door den Commissie-vaerder Jan Sybrantsz. Boonen.

#6731116,2 Des Nachts tusschen den 13 en 14 November zijn tot Amsterdam uyt een Pack-kelder gestolen drie Balen Turckx Garen en een Bael Zene-bladeren: die deselve weet aen te wysen, addresseere hem aen de Beurs-knecht aldaer, sal een Vereeringe van 50 Ducatons genieten.

#6731118,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Briele hebben goet gevonden, vermits de tegenwoordige tijdt, te verbieden, op haer ordinaris Jaer-marckt op den 19 November 1673, van buyten derselver Stede, inne-te brengen, ende op de voorsz. Jaer-marckt op ofte voor te stellen, eenige Marckt-kramen, Spelen, Ryvel ofte Dobbel-gereetschap, ende diergelijcke, sullende 't selve niet werden geadmitteert, onvermindert de vryheyt ende acces van de Brielsche Ganse-marckt, die Saterdaegs ofte daegs voor de voorsz. Jaermarckt gehouden wert.

#6731118,2 Op Woensdag, zijnde den 22 November Nieuwe-stijl, sal ten Huyse van Aernoud Doude, Boeckverkooper tot Leyden, naest de Academie, verkocht werden een schoone Biliotheeck, naer-gelaten van den Heer Reynier Buytevest, in sijn leven Doctor in de Rechten, welcke voorsz. Biliotheeck bestaet in alderley Faculteyten; waer van de Catalogus te bekomen zijn tot Amsterdam by Hendrick en Dirck Boom, tot Rotterdam by Aernoud Leers, in 's Gravenhage by Theodorus Duurkant.

#6731121,1 Tot Rotterdam, by de Weduwe van Arnoud Laers, is gedruckt en werdt uytgegeven: den Historischen Fransman, in bysondere Franse Geschiedenissen, gepast op de onderdruckte Staet van ons lieve Vaderlandt, door Franciscus Ridderus. ** Is mede onder de Pers den Historischen Engelsman, door den selven Autheur.

#6731121,2 Tot Amsterdam, by Steven Swart, is gedruckt en werdt uyt gegeven: Georgarchontomachia sive Expugnata mesopolis libri duo Carmine Epico Extemporaneo Conscripti, Auctore N: Antopte. In 12. Beschryvende aerdigh en seer omstandighlijck den Boeren-Krijgh in Walcheren tegens de Regenten gevoert.

#6731123,1 Op den 14 December 1673. sal verkocht werden in de Winckel van Theodorus Duurcant, Boekverkoper in 's Gravenhage, op de groote Zael, de naergelaten Biliotheecq van D. Samuellis Maresii (dum viveret) Theologia factosanctae Doctoris & primarii Professoris in Academia celeberrima Groning Omlandica, welcke bestaende is in verscheyde Faculteyten en Talen, doch uytnemende in Libri Theologi & Missellanei: waer van de Catalogue aenstaende Weeck sullen te bekomen zijn tot Amsterdam by J.J. van Waesbergen, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Leyden by Felix Lopez, tot Delft by J. Plantenburgh, tot Rotterdam by de Wed. van Leers, tot Dordrecht by Jasper en Joris Goris, tot Middelburgh by W. Goeree, tot Utrecht by Gijsbert van Zijl, tot Groeningen by Remberti Huysman.

#6731123,2 Tot Rotterdam is gedruckt voor den Autheur, en in andere Steden by verscheyde Boeckverkoopers te bekomen, Schriftuurlijck Bewys voor den Heyligen Doop van naestgeloovige Ouders Kinderen, gesuyvert van alle tegen-redenen ende exceptien D. Francisci Ridderi: ten hoogsten noodig voor alle Geestelijcke Wachters aen de Poorten van het Hemelsche Huys onses Salighmaeckers Christi: uytgegeven door Adrianus de Herder, Opsiender van de Congregationale Gemeynte Christi tot Rotterdam.

#6731125,1 De Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raeden ter Admiraliteyt binnen Amsterdam sullen op den 13 December 1673. in 't oude Heeren Logement, verkoopen 18 raere, groote, Itaeljaensse Marmere en Metaele Beelden, als Roomsse Keysers en vermaerde Mannen, nevens 24 stucken raer Pleyster-werck, af-gegoten vande vermaerde Colom Troyaen tot Romen, van daer nae Vranckrijck afgescheept voor den Heer Hartogh van Chaulnes, en ter Zee verovert ende op-gebracht door den Commissie-vaerder Jan Sybrantsz. Boonen.

#6731125,2 Tot Amsterdam, op Rapenborgh, op het West-Indische Packhuys sal op den vijfden December Anno 1673. naest-komende verkocht worden eene Partye Guinees Greyn ende Oliphants-Tanden.

#6731128,1 T'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Alhardi de Raedt SS: Theologiae Professoris, Apologia veritatis quam provocavit Clariss. (dum viveret) Samuel Maresius tractatu brevi de afflicto statu Studii Theologici &c. adjecta est succincta demonstratio quatuor vexatarum quaestionum, de natura decalogi, de quarto praecepto, de Aphesi & Paresi, atque de gloriosissimo Christi Regno, destructis destructionibus Terrae erigendo. Ex professio praecipuae Pastorum Daventriensum objectiones, de natura decalogi; eorumque Cavillationes adversus sententiam D. Cocceji de satisfactione, enodantur atque enervantur. In quarto. ** Item, Bedenckingen over den staet des gemeynden verschils, raeckende het onderscheyt van de vergevinge der Sonden onder het Oude en onder het nieuwe Testament. In 12.

#6731202,1 Deser dagen zijn gemist twee Obligatien, yder van twee duysent Guldens, houdende op 't Landt van Vooren, tot laste van 't Comptoir van den Heer Ontfanger Berckhout in den Briel: die deselve gevonden heeft, addresseere sigh aen de Bode van den Briel op Leyden woonende in den Briel, sal een goede Vereeringe genieten.

#6731205,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer maecken mits desen bekent, dat haer Ed: Achtb: op Maendagh den 18 deser, des morgens ten 8 uren, by publijcke Opveylinge, om contant Gelt, sullen verkoopen omtrent vijfthien hondert swaere Stal-Boomen, als omtrent 1300 Yperen, 140 Abeelen en 20 Linden, staende in de Houten buyten de Stadt, alwaer de Verkoopinge sal geschieden.

#6731205,2 Op den 13 December en volgende dagen sullen tot Rotterdam verkocht werden de naergelaten Boecken van den Heer Willem van Assendelft, in sijn Leven Medicinen Doctor, bestaende in veelderhande Talen en Faculteyten, voornamentlijck in de Theologie ende Medicinen, ten Huyse van Willem Slingerlant, Boeckverkooper.

#6731207,1 Voorleden Vrydagh nae den Middagh is verlooren een Jongentje, out 8 Jaeren, kleyn van gewas, ront van Tronie, blaeuwachtig, bruyne Oogen, kort Hair, een kleurt Rockje aen, met een kleurde toe Broeck, een graeuwe Hoed op, en Leeren Koussen aen, woonende tot Leyden, op kort Rapenburgh, by Anthony Ellers: die 't selve voorkomt, gelieft het aen te houden, en te recht te bestellen, sal voor sijn moeyten beloont werden.

#6731207,2 Tot Leyden sal op den 20 December 1673, zijnde 's Woendaghs voor Kersmis, des morgens, verkocht werden de naergelatene Druckery van Abraham Verhoeve salig: bestaende in veelderhande Letteren, twee Druck-Perssen en twee Corrigeer-stoelen, &c. ten Huyse van de Weduwe, op de oude Hoogewoert.

#6731207,3 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer maecken mits desen bekent, dat haer Ed: Achtb: op Maendagh den 18 deser, des morgens ten 8 uren, by publijcke Opveylinge, om contant Gelt, sullen verkoopen omtrent vijfthien hondert swaere Stal-Boomen, als omtrent 1300 Yperen, 140 Abeelen en 20 Linden, staende in de Houten buyten de Stadt, alwaer de Verkoopinge sal geschieden.

#6731209,1 Wert mits desen bekent gemaeckt, dat op den 23 September 1673. in de Veerman van Amsterdam op Haerlem is ingescheept een Vat Garen, tot dato noch niet bekent: Iemant het selve aengaende, kan sigh addresseren aen de Overluyden van 't selve Veer tot Haerlem.

#6731209,2 De Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raeden ter Admiraliteyt binnen Amsterdam sullen op den 13 December 1673. in 't oude Heeren Logement, verkoopen 18 raere, groote, Itaeljaensse Marmere en metaele Beelden, als Roomsse Keysers en vermaerde Mannen, nevens 24 stucken raer Pleyster-werck, af gegoten van de vermaerde Colom Troyaen tot Romen, van daar nae Vranckrijck afgescheept voor den Heer Hartogh van Chaulnes, en ter Zee verovert ende opgebracht door den Commissie vaerder Jan Sybrantsz. Boonen.

#6731212,1 Daer werdt een yder bekent gemaeckt, dat tot Amsterdam des nachts tusschen den 7 en 8 December 1673. is opgebroocken de Kelder op de Heere-Graft, schuyn over de Heere-straet, onder de Weduwe van Kuyck, ende daer uyt gestolen 3 Packen, No. 22, 23 en 24, gemerckt met een Harte merck met G F boven en D onder, en een 4 boven op 't Hart, in yder Pack zijn 4 halve Stucken Laecken: noch een Pack No. 78 en een G daer onder, gemerckt met een schuyn Kruys, daer in een G, en onder aen een Drie-hoeck, daer in een D met een C daer door, zijnde daer in 16 Stucken coleurde Leydse Polomyten en Barracan: een Baeltje No. 1, gemerckt met een F daer een D aen komt, daer in zijn 4 Kasjes, in yder Kasje 15 Stucken Camerix-doeck, met een Pack No. 1, getekent C M. daer in eenige Boecken: Die dit Goet weet aen te brengen, soo dat het wederom in handen van d'Eygenaers komt, die in de voorseyde Kelders te bevragen zijn, sal een Vereeringe van 500 gulden genieten.

#6731214,1 Op Woensdag, wesende den 7 deser lopende Maent, is des Avonts omtrent 9 uren, ten Huyse van Iacob Iansz., Marckt-Schipper van den Hage op de Stadt Dordrecht, gebracht ende aldaer vermist een kleyn Packje, zijnde twee dubbelt graeuw ofte bruyn Papier geslagen om een plat Blicke Brief, ofte Papier-Doosjen, en volgens het Opschrift geadresseert aen den Heer Johan de Wit tot Dordrecht: in het voorsz. Doosje zijn, soo het geopent mochte wesen, 5 onderscheydene Obligatien, ieder van deselve houdende ten naeme van Ian Iansz. een Capitael van 1000 Gulden, ende alle spreeckende tot laste van het Comptoir van de Domeynen van de Heeren Staeten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in den Lande van Voorne, staende ter Administratie van den Heere Rentmeester Berckhout in den Briel: Soo iemant het voorsz. Packje ofte Obligatien mochten in handen gekomen zijn, gelieve het seleve aen den voorn: Iacob Iacobsz te behandigen, hem sal daer voor een goede Vereeringe ofte erkentenisse werden gegeven.

#6731216,1 Op Woensdag, wesende den 7 deser lopende Maent, is des Avonts omtrent 9 uren, ten Huyse van Iacob Iansz., Marckt-Schipper van den hage op de Stadt Dordrecht, gebracht ende aldaer vermist een kleyn Packje, zijnde twee dubbelt graeuw ofte bruyn Papier geslagen om een plat Blicke Blicke Brief, ofte Papier-Doosje, en volgens het Opschrift geadresseert aen den Heer Johan de Wit tot Dordrecht: in het voorsz. Doosje zijn, soo het geopent mochte wesen, 5 onderscheydene Obligatien, ieder van deselve houdende ten naeme van Ian Iansz. een Capitael van 1000 Gulden, ende alle spreeckende tot laste van het Comptoir van de Domeynen van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in den Lande van Voorne, staende ter Administratie van den Heere Rentmeester Berckhout in den Briel: Soo iemant het voorsz Packje ofte Obligatien mochten i handen gekomen zijn, gelieve het seleve aen den voorn: Iacob Iacobsz te behandigen, hem sal daer voor een goede vereeringe ofte erkentenisse werden gegeven.

#6731216,2 Op den 20 December 1673. sal tot Rotterdam, door de Vendumeester, verkocht werden een party van omtrent 150 Stucken Wolle Laeckenen, van verscheyde Couleuren, soo licht als donckere Couleuren, ser dienstigh voor Soldaten Rocken en Klederen, als andersints, met 2 a 3 Stucken teffens.

#6731219,1 Tot Rotterdam, by Joannes Bortsius, werdt uytgegeven, het eerste en tweede Deel van de sevenderley Gesichten in de Historie des lydens en stervens onses Saligmakers Jesu Christi. In 4. Met Privilegie. ** Item, den Weg der Waerheyt voor den doolenden Adr: de Herder, sijn grove Onwaerheden en Lasteringen wederleggende. In 8. ** Item, Historische Kerck-Spiegel. In 4. Alles door Franciscus Ridderus, Predicant tot Rotterdam. Zijn oock dese Boecken te bekomen tot Amsterdam by Gerard Borstius.

#6731219,2 Alle Autheuren, Boeckdruckers en Boeckverkoopers wert bekent gemaeckt, dat de naer-gelaten Letter-gietery van zalig: Jaques Vallet, die nae sijn overlyden tot nu toe heeft stil gelegen, en tegenwoordig is berustende by Johannes Adamsz., woonachtig tot Amsterdam, in de Elant-straet, naest de oude 3 Baersen, en Dirck Voskens, op de Bloem-Gracht, naest de Druckery van Johan Blaeuw, weder by der hant genomen is, om een yder, dat tot haren dienst mochte van noden zijn, te gerieven: soo dan iemant is, die tot sijn contentement iets begeert gegooten te hebben, addresseere hem by de Persoonen voornoemt, sal aldaer tot sijnen dienst bekomen net en goet werck.

#6731223,1 Tot Amsterdam, by Pieter Arentsz., Boeckverkoper in de Beurs-straet, in de 3 Raepen, werdt uytgegeven en is te bekomen, een Geestelijck Boeck, in 't Hoogh-duyts genaemt: Getuygenis der Waerheyt, op de Beschuldigingh van Joan Berckendall, Siecke-Trooster van de Gereformeerde Kerck tot Altena by Hamburgh; oock inhoudende verscheyde Verborgentheden van de Christelijcke Religie, noyt diegerlijcke gehoort: Gechreven en in 't licht gebracht, door Anthonnette Bourignon, tot nut van de gantsche Christenheyt. Dit Boeck is ook te bekomen tot Hamburgh by Samuel Koninck, Boeckverkoper in den Dom Kerck.

#6731228,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer maecken mits desen bekent, dat de Verpachtinge van de Stadts Imposten sal geschieden op den 30 December naestkomende, in plaets van den laetsten December, waer op deselve ordinaris geschiedt, en dit vermits de tusschen komende Sondagh.