#6720102,1 t'Amsterdam, by Pieter Arentsz., Boeckverkooper, in de Beurs-straet, in de drie Rapen, wordt verkocht en uytgegeven een Geestelijck Boeck, genaemt Advertissement ingedient tegens de Quakers het welck veel schoone Christelijcke Waerheden behelst: opgedischt door Anthonnette Bourignon.

#6720105,1 Tot Rotterdam, by Ioannes Borstius, wert uytgegeven: Francisci Ridderi Oeffeningen over den Heydelbergsen Catechismum. In twee Deelen. In 4. Waer op nu van haer Hoog Mog: heeft bekomen voor 15 Iaren Privilegie. ** Item, sal by den selfden eerstdaegs werden uytgegeven: de Hooft stucken der Christelijcke Godsgeleertheydt over den Heydelbergsen Catechismum, door Henricus Groenewegen, Predicant tot Delfshaven. In 4. Met Privilegie voor 15 Iaren. ** Item, Oeffeningen over het lyden en sterven onses Heeren Jesu Christi, door Franciscus Ridderus. In 4. Met Privilegie voor 15 Iaren.

#6720116,1 Tot Leyden, by Abraham Verhoef, is gedruckt, Grondige Beschryvinge van de Edele ende Ridderlijcke Scherm-ofte Wapen-konst noyt diergelijcke in de Nederduytse Tale in Druck uytgegaen, met 143 schone Kopere Figuren verciert: uytgegeven ende aen den Dagh gebracht door Johannes Georgius Bruchius, Scherm ofte Vecht-meester der wijtvermaerde Academie tot Leyden: Deselve Boecken zijn te bekomen tot Leyden by den Autheur, woont op de Broertjes-Gracht, tot Utrecht by Evert van Ede, tot Amsterdam by Johannes Janssonius `a Waesbergen.

#6720116,2 Tot Utrecht, by Georgius van Poolsum, is gedruckt en werdt uytgegeven: Clavis Graeca Novi Testamenti, in qua & Themata Nov- Test. reserantur, & ejusdem Dialecti, Hebraismi, ac multae Constructiones explicantur, nec non Variae observationes Philologicae Antiquitates item sacrae & profanae annotantur. Opera & cura Johannis Leusden, Philosophiae Doctoris, & Linguae Sanctae in Academia Ultrajectina Professoris ordinarii lucem edita. In 8. ** Item, wordt by den selfden gedruckt en werdt uytgegeven: Schola Syriaca, una cum Synopsi Chaldaica, & dissertatione de literis & Lingua Samaritanorum. Authore Johanne Leusden. Editio secunda. In 8. ** Item, Gerrarts wijt en gehouden Minne-kunst, voorgevallen tusschen Leander, Boers Vryer, en Rosemonde, Hoofsche Vryster. Den tweeden Druck. In 24.

#6720119,1 Tot Amsterdam zijn gedruckt stichtelijcke Gezangen, uyt de beste Italiaensse Sangmeesters uytgesocht, ende in de Nederduytse Tale overgeset door R. Rooleeuw, op 2, 3, 4, en 5 stemmen, met een Bas Continuo: oock twee Stucken met Fiolen en Stemmen. In Folio. Zijn mede te bekomen by Ian Rieuwertsz., Hendrick en Dirck Boom en Pieter Arentsz. Boeckverkooper.

#6720119,2 Daer werdt tot Haerlem een Iongman vermist van omtrent twintigh Iaren out, niet langh van Persoon, met blont Hair, langh by 't Hooft neer, gekleet met een staelgrauwe Innocent, niet lang, met een doncker Laeckens Kleet, met een root Hembtrock, en het Hembt geteyckent met I.I. met een paer dicke graeuwe Py-Koussen aen sijn Voeten: die deselve weet te bestellen ofte eenigh teycken te doen, dat hy in 't leven ofte doot is, die kome op de Oude Gracht, naest de Brouwery van 't Haerlems Wapen over de Brouwery van de Oly-pot, sal een Vereering genieten.

#6720119,3 t'Amsterdam, by Arent van den Heuvel, Boeckverkooper voor op de Leytse straet, zijn te bekomen de Beschryvinge van Amsterdam, zijnde alle de heerlijcke Gebouwen, soo Kercken, Stadhuys en voornaemste Heeren Huysen, seer konstigh na 't leven in omtrent 80 kopere Platen afgebeelt, met een Beschrijvinge van alle de voorvallen, Oorlogen en beroertenis, die Amsterdam tot dese tijdt toe heeft uytgestaen, voor een civile prijs. ** Item, de saltsaemheden der Liefde en Verliefde. ** Item, de weergalose Stratonica, een waere Geschiedenis.

#6720204,1 De Postmeester van Naerden maeckt mits desen bekent, dat, niet- tegenstaende contrarie geruchten of misduydingen, sijne Postwagens soo gaende als komende, tot noch toe behouden en seecker zijn overgekomen.

#6720206,1 Tot Vlissingen, by Abraham van Laren, ordinaris Stadts Drucker, is gedruckt ende werdt uytgegeven: Het Verbondt Godts, gemaeckt met Adam in het Paradijs, ofte den staet onser eerster Voorouders voor den Val, en in 't particulier; bescheyt uyt het aertsche Lusthof, dat den Hemel oock daer in te bekomen was: door Georgius de Raad, Predicant tot Vlissingen. In 8. ** Item, het eten des Lichaems Christi, aengemerckt in sijne Grontregels, met een bericht aengaende het breken ende uytdeelen van 't Broodt in het Avontmael: door Jean Despagne. Uyt het Frans vertaelt. In 8. ** Item, een korte ende klaere Voorstellinge van des natuere ende practijcke van het waere salighmakende Geloove: vermeerdert met 26 Merck-teyckenen van de Wedergeboorte. In 4. ** Item, Vox clamantis in deferto ad facrorum ministros. In 8. ** Item, Observationes & exercitationes Philologice-physiologica. ad vetus Testamentum, in quibus contextus facer illustratur, imprimis ubi agitur de rebus naturalibus, diis Syris, Hebraeorum festis, &c. ac quaestiones dubiae solvontur. Opera atque studio Adriani Cocquii, Ecclesiastes Vlissingani. In 4.

#6720206,2 De Postmeester van Naerden maeckt mits desen bekent, dat, niettegenstaende contrarie geruchten of misduydinge, sijne Postwagens, soo gaende als komende, tot noch toe behouden en seecker zijn overgekomen.

#6720209,1 In 's Gravenhage, by Joannes Tongerloo, werdt op nieuw uytgegeven het eerste Deel der Gedichten van J. Westerbaen, Heere van Brandwijck, &c. daer mede desselfs Wercken nu compleet te bekomen zijn, op fijn en gemeen Papier. In 8. Oock mede aparte Deelen van dien, &c. ** Item, Intrest-Boeckje tegens den Penningh 26 en 6 negentiende part, ofte 3 guld. 16 st. van 't hondert in 't Iaer, van een dagh tot een Iaer, gereeckent door Abraham Thomans, Schoolmr. in 't Weeshuys in 's Gravenhage, Liefhebber der Mathematische Konsten. In 12. Seer bequaem om by 't Specy en Intrest-Boeckje van 3,4 en 5 en 6 en een vierde, &c. van Fred: le Duc gebonden te werden.

#6720213,1 Op Woensdagh, den 2 Maert , sullen tot Haerlem, op de Zael van 't Princen-Hof verkocht werden de naergelaten Boecken van zalig: Jacobus Coccaeus, in sijn leven voornaem Mathematicus en Tael-geleerden; bestaende in veele voortreffelijcke Mathematische, Miscelanische, Latijnsche en Orientaelsche Boecken.

#6720216,1 Op den 28 Maert 1672. sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheeck naergelaten van zal: Den Heer Joachim van Wevelinghoven, in sijn leven Pensionaris der Stadt Leyden, bestaende uyt seer veel rare en treffelijcke Boecken, soo Theologici, Juridici, Miscellanei als in andere Faculteyten: de Catalogi sullen in verscheyde Steden gesonden werden.

#6720216,2 In 's Gravenhage sal toekomende Donderdagh, zijnde den 18 deser, door Johan Coevenhoven, Boeckverkoper, woonende op de Plaets, naer de Middagh ten 3 uren, voor den Autheur aen de meestbiedende verkocht werden de overige Exemplaren, met de Defecten soo van de Letters als de Figuren, de Pers, Octroy met de kopere Platen van het Boeck der Krijghs oeffeninge, daer van niemant in Commissie noch te koop meer sal hebben, dan den Koper self; waer van de Conditie en het getal te sien sal wesen by den Casteleyn alhier.

#6720220,1 Daer werdt tot Haerlem vermist een Diamant-Ringh met een vierkante Block-steen, waerdigh 150 Gulden, als mede twee Ooorhangsels, yder met 8 Steenen, en onder met drie losse Hang-steenen, uyt het eene is een Steentje uyt, doch het losse Steentje werdt mede gemist, waerdigh omtrent 300 Gulden: soo yemant 't selve mocht ter handen komen, gelieve het bekent te maecken aen de Knecht van 't Silversmits-Gildt tot Haerlem voorsz.

#6720220,2 Op den 24 February sal tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, Boeckverkooper, by publijcke Auctie verkocht werden veele treffelijcke en raere Boecken, in alderhande Faculteyten, doch meest in de Latijnsche Taele.

#6720220,3 Op Donderdagh, zijnde den 25 February, sullen tot Rotterdam, ten Huyse van Susanna van Dombourg, op de Hoeck van de Wijnstraet, onder de Boeckverkoopers verkocht werden verscheyde sorteringen en alderhande ongebonde Boecken, en omtrent 126 Riem alderhande slagh van Historien, Liedt-boecken en Havermans Gebede-Boeckjes; voorts een groote Ysere Pers, Naey-bancke, Vergult Gereetschap, andere Persen, en 't geen vorder tot het Boeckbinden van nooden is.

#6720220,4 Op Maendagh, den 14 Maert, sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers, verkocht werden een partye Latijnsse Boecken, in alderhande Faculteyten, gelijck by de Catalogus breeder te sien is.

#6720223,1 De Booden van Amsterdam op Zeelandt maecken by desen allen Heeren ende Cooplieden bekent, dat sy van meyninge zijn van nu voortaen, en vervolgens (om verscheyde goede redenen) alle aenkomende Brieven te kaerteren, gelijck op 't Hamburger en andere Comptoiren meer gedaen werdt, sullende met het aenkomen der Brieven; door een Biljet, aen de Deur kennisse geven van het precise uur, wanneer deselve sullen werden uytgegeven; waer mede een aenvangh gemaeckt is met de laetste Vrydags Brieven, die den 19 deses verwacht werden.

#6720227,1 Men laet een yegelijck weten, dat op den negende Marty 1672. op de Rolle van den Raede van Brabant, in 's Gravenhage, by 't aftrecken des Segels, verkocht sullen werden de halve Heerlijckheden van Oirschot en Hilvarenbeeck, Diessen, Riel en Westelbeers, gelegen in de Meyerye van 's Hertogenbosch; Mitsgaders de Tienden en Molens tot Oirschot voorsz. met verscheyde schoone partyen van Landen aldaer gelegen. Die middelerwylen de conditien gelieft te sien, die addressere hem in den Hage, ter Greffie van den voorsz. Raede, ende tot 's Hartogenbosch aen den Deurwaerders Waller, ende de Visscher.

#6720227,2 Tusschen Woensdagh en Donderdagh Nacht is tot Leyden gestolen een swart Paert, zijnde een Meer met een Kol, achter swart van Voeten, van 10 Iaren out, wel in 't Lijf, doch wat smartende aen sijn Ooor, met een Bosie achter aen het Been: die 't selve voorkomt, gelieft het aen te houden, en bekent te maecken tot Leyden, in de Brouwery van de Hollandtse Thuyn, sal een goede Vereeringh genieten.

#6720301,1 Tot Amsterdam is gedruckt in de Deensse Tael: Euclides Danicus in twee Deelen: het eerste handelt van Euclides vlacke Werck-stucken; en het tweede van gemengde Stoffen , als Snijding, Raeckingh, Deelingh, Perspective en Sonnewysers, alleenigh met een Passer te wercken, sonder Rye ofte Liniael te gebruycken, door sneyding van Ronden voorgestelt, en bewerckt door Georg Mohr. Zijn te bekomen op de Osse-sluys, by Mr. Coenraed Metze, Mathematische Instrumentmaecker. In 4.

#6720301,2 Op Woensdagh, den 2 Maert , sullen tot Haerlem, op de Zael van 't Princen-Hof verkocht werden de naergelaten Boecken van zalig: Jacobus Coccaeus, in sijn leven voornaem Mathematicus en Tael-geleerden; bestaende in veele voortreffelijcke Boecken.

#6720305,1 Op den 8 Maert sal men tot Amsterdam, ten Huyse van Simon de la Montaigne, in de Keysers Kroon, in de Kalver-straet, verkoopen een party ongemeene raere Boecken, gebonden en ongebonden, in verscheyde Faculteyten en Taelen: waer van de Catalogus te bekomen is by Johannes Ratelbant, Boeckverkoper op de Prince-Gracht.

#6720305,2 Tot Amsterdam, by Ian van der Heiden, op de nieuwe zijds achter-Burgwal, in 't Huys ter Heiden, en by Niclaes van der Heiden, in de Teer-tuynen, zijn te bekomen sekere Water Schep-raden, gemaeckt met Octroy van haer Hoog Mo: en Ed: Groot Mo: seer bequaem om door Windt Paerden, Menschen, &c. alderley Meeren ende Wateren uyt te maelen, ende om hooge Landen te bevochtigen, en dat met sodanigh effect, dat men wiskonstigh kan bewysen, dat het onmogelijck is, dat met gelijcke kracht en tijdt, meerder effect te doen, sulckx datter tot de voornoemde uytmalingh geen beter wesen kan; en is met klare proeve bevonden, dat men met dese Raden, met gelijcke kracht en tijt, ten minsten twee a driemael soo veel effect kan doen als met de ordinaire Instrumenten; sulckx dat men tot een selve effect slechs een kleyne Molen voor een groote, ofte een voor twee a drie van gelijcke soort sal mogen stellen: oock is te noteren, dat het Water wel 17 a 18 Voeten hoogh kan gemalen werden met een Radt niet grooter als die, die ordinaris maer 4 Voeten konnen opmalen, en 10, 12 a 14 Voeten hoogh met Raders nae advenant.

#6720308,1 De Gecommitteerde van de Loterye tot Maes-sluys maecken mits desen bekent, dat, also de laetste tijdt van in te leggen is gestelt tot den eersten April 1672, de Collecteurs tegens de voorsz. tijdt met haer ingeschreven Penningen gelieven gereet te zijn, also de Gecommitteerde tegens den 1 April voorsz. gereetschap maecken, om deselve te gaen invorderen.

#6720308,2 Op den 28 Maert sal tot Leyden, in de Winckel van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheecq van zal: de Heer Joachim van Wevelinchoven, in sijn Leeven Pensionaris der Stadt Leyden, bestaende uyt seer veel raere en treffelijcke Boecken, soo Theologici, Juridici, Miscellanei, als in andere Faculteyten. De Catalogi zijn te bekomen tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Amsterdam by Adrianes van Gaesbeeck, in den Haeg by Theodorus Duurkant op de Sael, tot Rotterdam by Johannes Borstius, tot Uytrecht by Jacobus Doyenburg, en op andere Plaetsen meer.

#6720308,3 Op Woensdagh, zijnde den 23 Maert, 1672. sullen tot Leyden verkocht werden, ten Huyse van Johannes van Gelder, de naergelatene Boecken van den Heer Gerard vander Burgh, bestaende in seer rare Theologici, Juridici, Medici, Mathematici & Miscellanei: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Gaesbeeck, tot Uytrecht by Willem van Walcheren, in 's Gravenhage by Amelingh, tot Rotterdam by Leers, tot Haerlem by Iacob van Beverwijck.

#6720308,4 Daer is op Woensdagh den 2 Maert 1672. gestolen dit naervolgende: twee Stricken, yder met 18 Steenen Diamanten Roosen, met een groote in 't midden, het stuck waerdig omtrent 200 guldens: een ront Bootje met 16 Steenen, acht groote en acht kleyne Diamant-Roosen, met een in 't midden, onder aen hanght een Peerel, waerdigh omtrent 400 gulden. Yemant de voorsz. Juweelen ter hant komende, ofte den Dief weet, addressere zigh aen de Knecht van 't Gout-en Silver-smits-Gilt tot Amsterdam, sal vyftigh Gulden genieten.

#6720310,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem laeten eenen yegelijck, die 't aengaen magh, by desen notificeeren ende bekent maecken, dat op de Palm-marckt, dewelcke Iaerlijckx veertien dagen voor Paesschen binnen de voorsz. Stadt is gehouden, geen andere vremde Kraemers sullen werden geadmitteert ofte toegelaten, als die haer met de Coopmanschap van Leer, Vlas, Linnen en Gaeren zijn generende; waer nae een ygelijck geinteresseert wesende zigh hebbe te reguleeren.

#6720310,2 Op Woensdagh den 16 Maert. sullen tot Haerlem verkocht worden een goede party witte onbereyde Laeckenen, op de Laeken-hal op de Raeckx, 's Morgens ten 9 uren precijs.

#6720310,3 Daer is tot Amsterdam op Dingsdagh den 8 Maert, 1672. Gestoolen, dit naervolgende: Twee Kandelaers-Flambeauwen, met ronde Pypen, geteeckent met twee Wapens, als Man en Vrouws,aen malkander is vast hangende, in 't Schilt een Swaert met twee Starren, in 't Ovael zijn boven twee Starren met een halve Maen. in 't midden een balck, en daer onder noch een halve Maen. Een gesneden kantigh Tailjoor, met het Mans wapen alleen. Een ronde Mostert-pot en Lepeltje, met een kantige Peper-bos. Een Snuyter-back en Snuyter, ses Lepels, en ses Vorcken met doorne Stelen, yder gemerckt DRMR door malkander gestrengelt. Ymant de voorsz. Goederen ter handt komende, ofte den Dief weet, addressere sich aen de Knecht van 't Gout en Silversmits-Gildt tot Amsterdam, sal een goede Vereeringh genieten.

#6720312,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem laeten eenen yegelijck, die 't aengaen magh, by desen notificeeren ende bekent maecken, dat op de Palm-marckt, dewelcke Iaerlijckx veertien dagen voor Paesschen binnen de voorsz. Stadt is gehouden, geen andere vremde Kraemers sullen werden geadmitteert ofte toegelaten, als die haer met de Coopmanschap van Leer, Vlas, Linnen en Gaeren zijn generende; waer nae een ygelijck geinteresseert wesende zigh hebbe te reguleeren.

#6720312,2 Op den 15 February, 1672. is tot Stockholm, in Sweden, de volgende Moort geschiedt, van eenen Johan Hendrick Vooght, geboortig van Staden: heeft een Coopman, genaemt Jurgen Krabbenhout, geboortigh uyt Holsteyn, tot hem in sijne Kaemer versocht, en geveynst als een Vrient een Woordt hem te spreecken, alsoo tsamen voor Commissaelen in een Huys tot Stockholm gelogeert hebben; maer, in plaetse van met hem te spreecken, heeft hem met een sack-Pistool verradelijcker wyse door het Hooft geschooten, en voort de Mont met Doecken ghestopt en soo gestickt, daer naer het doode Lichaem in een Slaep-banck, in sijnde Kamer staende, geleyt en toegemaeckt, voorts de Sleutels van des Vermoorden sijne Kamer en Koffers genomen, en by Nacht deselve gespoileert, en de Contanten mede genomen en deurgegaen: desen Johan Hendrick Vooght, die desen Moort begaen heeft, is Duytsen Secretaris tot Gottenborgh, in Sweden, out omtrent 28 a 30 Jaeren, redelijck lanck, niet corpulent, maer wel gedaen van proportie , wat blontachtigh van Hayr, maer de Baert noch blonter, en helt wat naer de roode kant, bleeck van Gesicht, lange en bleecke Handen en Vingers, gaet gekleet met een graeuw geblomt Drogetten Kleet. Die hem weet aen te brengen, dat hy in Sweden of ergens anders in handen van de Justitie levendigh geraeckt, sal boven sijne gedaene Onkosten duysent Guldens tot een Vereeringh genieten, en sijn Naem sal verswegen werden, te bevragen by de Courantiers.

#6720312,3 Op Woensdagh den 16 Maert, sullen tot Haerlem verkocht werden een goede party witte onbereyde Laeckenen, op de Laeken-hal op de Raeckx, 's Morgens ten 9 uren precijs.

#6720312,4 Daer is tot Amsterdam op Dingsdagh den 8 Maert, 1672. gestoolen, dit naervolgende: Twee Kandelaers-Flambeauwen, met ronde Pypen, geteeckent met twee Wapens, als Man en Vrouws,aen malkander is vast hangende, in 't Schilt een Swaert met twee Starren, in 't Ovael zijn boven twee Starren met een halve Maen, in 't midden een Balck, en daer onder noch een halve Maen: Een gesneden kantigh Tailjoor, met het Mans wapen alleen. Een ronde Mostert-pot en Lepeltje, met een kantige Peper-bos: Een Snuyter-back en Snuyter, ses Lepels, en ses Vorcken met doorne Stelen, yder gemerckt DBMR. Die 't selve voor komt addressere zig aen de Knecht van 't Silversmits-Gildt tot Amsterdam, sal een goede Vereering genieten.

#6720315,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem laeten eenen yegelijck, die 't aengaen magh, by desen notificeeren ende bekent maecken, dat op de Palm-marckt, dewelcke Iaerlijckx veertien dagen voor Paesschen binnen de voorsz. Stadt is gehouden, geen andere vremde Kraemers sullen werden geadmitteert ofte toegelaten, als die haer met de Coopmanschap van Leer, Vlas, Linnen en Gaeren zijn generende; waer nae een ygelijck geinteresseert wesende zigh hebbe te reguleeren.

#6720315,2 Op Woensdagh den 16 Maert. sullen tot Haerlem verkocht worden een goede party witte onbereyde Laeckenen, op de Laeken-hal op de Raeckx, 's Morgens ten 9 uren precijs.

#6720315,3 Op Maendagh den 28 Maert 1672. sullen tot Amsterdam, op 't Water, het tweede Huys van den Dam, verkocht werden een party gebonden Boecken, in verscheyde Faculteyten en Talen, nagelaten van wijlen Elizeus Weyerstraet: waer van de Catalogi zijn te bekomen tot Amsterdam by Joh. Janss: van Waesbergen en Pieter le Grand, tot Leyden by Felix Lopez, in den Haegh by M: van Heyningen, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Utrecht by Akersdijck, te Dort by Jesper en Ian Goris, tot Middelburgh by W. Goeree, &c.

#6720319,1 Burgermeesteren, Schepenen en Raeden der Stadt Campen doen hier mede een yder te weten, dat haer Ed:, tot meerder gerief der Cooplieden en reysende Personen, hebben goet gevonden, dat haere Veer-schepen, in de plaets van negen, dagelijckx des Morgens ten ses uren naer Amsterdam sullen afvaren, om soo veel te seeckerder by dage over te komen, en die geene, welcke verder willen, daer toe meerder en bequamer gelegentheydt te geven, sullende dit beginnen metten eersten April, en eyndigen metten laetsten Augusti, oud: stijl.

#6720319,2 Op den 14 April 1672. sal binnen der Stadt Leyden, ten Huyse van de Weduwe van Bartholomeus van Hoogenacker, op de Haerlemmerstraet, in de Vinder van de Druckerye, verkocht werden de Lettergieterye van wylen Arent Corsz. van Hogenacker, konstig Pensioen-snyder en de Letter-gieter, bestaende in veele ende verscheyde soorten van Matrisen, soo van Hebreeusche, Rabijnsche, Romeynsche, Cursiven, Geschreven, Hoogh-ende Neder-duytsche, veelderhande Bloemen, Stucken en Noten, als mede veele ende verscheyde Pensioenen, ende alle de Instrumenten en verdere Gereetschappen tot de Gieterye behoorende, laetst gebruyckt by de voornoemde Bartholomeus van Hogenacker; mitsgaders noch desselfs Boeckdruckerye, bestaende in verscheyde soorten van Letteren, als mede een schoone Druck-Pers.

#6720322,1 Burgermeesteren, Schepenen en Raeden der Stadt Campen doen hier mede een yder te weten, dat haer Ed:, tot meerder gerief der Cooplieden en reysende Personen, hebben goet gevonden, dat haere Veer-schepen, in de plaets van te negen, dagelijkx des Morgens ten ses uren naer Amsterdam sullen afvaren, om soo veel te seeckerder by dage over te komen, en die geene, welcke verder willen, daer toe meerder en bequaemer gelegentheydt te geven, sullende dit beginnen metten eersten April, en eyndigen metten laetsten Augusti, oud: stijl.

#6720322,2 Tot Leyden, by Arnoldus Doude, is gedruckt en werdt uytgegeven: Christophori Wittichy Oratio in Auguralis de Oraculorum Diuinorum veritate & Gentilium Falsitate. In Quarto. ** Item, Appendix ad Theologiam Pacificam sive Modesta Responsio, ad Celeberrimi D. Samuelis Maresy Indiculum controversiiarum. 4. ** Item, Cours de la Chymie par P. Tibault. In 12. ** Item, Ketelaer de Aphtis nostratibus. In 12. ** Item Tractatus de vero sale secreto Philosophorum. In 12.

#6720326,1 Een yder werdt bekent ghemaeckt, dat op den 16 Maert seecker Knecht, genaemt Hendrick, heeft gestolen een Sack met omtrent 200 Ducatons: dese Persoon is van middelbare lenghte, eer groot als kleyn, met een platte Neus, en omgekeerde Lippen, als een Moor, kleyne bruyne Oogen, diep in het Hooft, bruyn Hair, en een root Aengesicht: Die deselve weet aen te brengen, dat in hechtenisse komt, addresseere zigh aen de Ed: Heer Papekoop, sal een Vereeringe hebben van 20 Rijckxdaelders.

#6720329,1 Te Dordrecht, by Symon onder de Linde, is gedruckt en wert uytgegeven: het laetste Olysel, voor den Antwerpsen Uyl in Dootsnoot, alias den nieuwen Broer Cornelis, toegenaemt Hasart, Jesuyt. ** Item, Jubeljaer der vrye Vereenigde Nederlantse Provintien, zijnde 't Iaer 1672. en 't hondertste Iaer der Reformatie en Vryheyt derselven.

#6720331,1 Tot Rotterdam, sal op Dingsdagh den 5 April 1672, nae de Middagh ten drie uren, in de Herberge genaemt St. Lucas, op de Hoog-straet, verkocht werden een schoone Partye Puycks Puyck nieuwe Farynis Taback, nu eerst uyt'er Zee aengekomen.

#6720402,1 Tot Breda sal men op het Stadthuys, in drie distincte reysen, namentlijck, op den 21 April: item in Junio, (welcke dagh door de Haerlemse Couranten tydelijck sal bekent ghemaeckt werden) ende den 5 October en volgende daghen 1672, nieuwe Stijl, verkopen de Bibliotheeck van de Heer Renesse zal:, in sijn leven Theol: Doctor; Professor en Predikant tot Breda: De Catalogen zijn te bekomen tot Haerlem by Abraham Casteleyn, in 't Gravenhage by N. Dol, in de Pooten, tot Rotterdam by Joannes Borstius, tot Utrecht by Gijsbert van Zijl, tot Leyden by Felix Lopez de Haro, ende elders.

#6720405,1 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez, Boeckverkooper over d'Academie, sullen den 3 Mey 1672. verkocht werden de naergelaten Boecken van Do., Daniel Ouzeel, in sijn leven Bedienaer des Goddelijcken Woorts tot Voorschoten, bestaende in veel schoone uytsteeckende, doch meest Theologische, Boecken.

#6720407,1 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez, Boeckverkooper over d'Academie sullen den 3 Mey 1672. verkocht werden de naergelaten Boecken van Do. Daniel Ouzeel, in sijn leven Bedienaer des Goddelijcken Woorts tot Voorschoten, bestaende in veel schoone uytsteeckende, doch meest Theologische, Boecken, meest seer wel geconditioneert: waer van de Catalogus sullen te bekomen zijn tot Amsterd: by Iohannis Jansonius van Waesbergen, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Utrecht by Willem van Walcheren, tot Delft by Cornelis van Heusden, in den Haegh by Theodorus Duurcant, &c.

#6720409,1 Op den 11 April, Nieuwe-stijl, en volgende dagen, sal tot Amsterdam verkocht werden de naergelaten Bibliotheeck van den Heer Joh: Christenius, in sijn leven vermaert Professor in de Rechten: waer van de Catalogus te bekomen is in het Sterf-huys van den gemelden Heer, op de Singel, en by Adriaen van Gaesbeeck.

#6720409,2 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, is gedruckt, en sal toekomende Weeck uytgegeven werden: het XXII. Deel van den Hollandtsche Mercurius vervatende 't gepasseerde by Oorlogh en Vrede, van 't Iaer 1671 tot 1672 toe. Met Privilegie. Mitsgaders alle Deelen compleet van 't Iaer 1650 af, tot nu toe, met alle de Platen en Zee-slagen, &c. In 4. Zijn mede te bekomen tot Amsterdam by Pieter Arentsz.

#6720409,3 Tot Amsterdam, by Jan Rieuwertsz, Boekverkoper in Dirck van Assen-steegh, werdt uytgegeven: de Beginselen van de Algebnra of Stel-konst, volgens de manier van Renatus des Cartes, verklaert met uytgelesene Voorbeelden, soo wel in de Meet-konst als in de Reken-konst. In 4. Door Abraham de Graef. Item, moch van den selven Auteur een Reken-boeck, handelende van de Reken-konst, &c. In 8. ** Item, waere Oeffeningh der Planten, waer in de rechte aert der Boomen, Heesteren, Kruyden en Bloemen haer eygenschappen gesien werdt, en hoe dat sy het geheele Jaer door geregeert en geplant moeten werden: alles door een veeljarige ondersoecking self gevonden, door Abrahamus Munring, der Med: Doctor, en Professor Botanices, in d'Academie van de Stadt Groeningen en Ommelanden. Met 40 kopere Platen van de raerste Planten verciert: In 4. Met Privilegie.

#6720414,1 De Weduwe van de laetstgewesene Schout tot Maeslandt heeft aldaer opgerecht een Schoole, seer bequaem om jonge Dochters te onderwijsen in de Fransse Tael, in Lesen, Schrijven, Cijfferen, en voornamentlijck te leeren allerhande genaeyde Kanten, als Point de Pary, Point de Spangie, Point de Venise, &c, Borduren, vercieren, naeyen, &c.

#6720419,1 Vrijdagh den 15 April 1672. zijn verloren of vermist in 's Gravenhage twee Ordonnantien van de Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden, op den Heer Mr. Maerten Pauw, Ontfanger Generael van Hollandt en West-Vrieslandt, d'eene over een Maent Zoltz voor een Compagnie te Voet, verscheenen den 3 April 1672, ter somme van 1402 guld: 17 stuyvers; d'andere van een Compagnie Ruyters, sonder Ritmeester, verscheenen den 9 April 1672, ter somme van 2218 guld: 14 stuyvers; indien ymant deselve gevonden heeft, gelieft deselve te doen behandigen aen Simon de Putter, Boeckverkoper in 's Gravenhage, sal een eerlijcke Vereeringh gegeven worden.

#6720419,2 t'Amsterdam, by Jacob Benjamin, op 't Water, by de Oude Brugh, werdt uytgegeven: Neerlandts Vreugde Basuyn, over het verkiesen van Wilhelm de derde, Prince van Orangie, tot Capiteyn Generael te lande, en Admirael ter Zee, wegens haer Hoog Mog: de Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden, nevens de rechte Exercitie van de Dril-konst, gelijck men gewoon is, onder 't Beleyt van de Prince van Orangie, met de Infantery te doen. Met kopere Platen. In 8.

#6720419,3 De derde Magere Osse-marckt tot Swol sal gehouden werden op Donderdag den 18 April, Oude stijl, ende den vierden Mey Avondt.

#6720421,1 Jean Paree, Francoisse Schoolhouder tot Haerlem, komt metter Woon Mey 1672 in 't School van salig: Joan Heuvelman, genaemt de Thuyn der Jonckheyt, in de Jacobyne straet, om aldaer Kost-School te houden.

#6720423,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Purmerende maecken mits desen een yegelijck bekent, dat, vermits het op Woensdagh, den 4 Mey, Vast-ende Biddagh sal zijn, de ordinaris Mey-Paerdemarckt, die anders op dien Dagh (zijnde Daeghs nae d'ordinaris Koe-ende Beeste-marckt) gehouden soude hebben geworden, nu verleydt is, ende wesen sal op Donderdagh en Vrydagh daer aen, wesende den 5 ende 6 dito.

#6720423,2 Tot Haerlem, sullen op Woensdagh den 27 April 1672, 's Morgens ten 9 uren, op de Laecken-halle, staende op de Raecx, verkocht werden een partye witte onbereyde Wolle-Laeckenen.

#6720426,1 Tot Haerlem, sullen op Woensdagh den 27 April 1672, 's Morgens ten 9 uren op de Laecken-halle, staende op den Raecks, verkocht werden een partye witte, onbereyde Wolle-Laeckenen.

#6720426,2 Daer is tot Amsterdam, tusschen den 22 en 23 April 1672, verloren een doosje met dese naevolgende Juweelen: een geslepen Diamant, wegende 7 caraet: twee rouwe Diamanten, wegende t'samen 18 caraet schaers: twee geslepe Diamanten bruyne Roosen, van malkanderen geklooft, wegen t'samen 12 Greyn, in de grootste is met klooven een barstje in gekomen, daer door onsuyver is: een rouw Diamant Hart, wegende omtrent 5 caraet: twee geslepen Diamanten dick steene Tafels, d'een van 11, en d'ander van 13 Greyn, die van 11 Greyn heeft een glastje in d'eene hoeck, en die van 13 Greyn heeft onder het rondiest een kleyn gaetje, en treckt een weynigh verdegaey: 41 stucx rouwe Diamanten, wegende t'samen 54 caraet: 16 stucx dito, wegen t'samen 28 en een vierde caraet: noch eenige rouwe Diamanten, daer geen notitie van is: een Diamant-Ringetje met een dick Steentje in 't midden, en 6 kleyne Steentjes daer om geset, maer een van de kleyne Steentjes is daer uyt, en het is blaeuw geamalieert. Imant de voorsz. Juwelen gevonden hebbende, ofte wie deselve weet aen te wijsen, addresseere zig aen de knecht van 't Gout en Silversmits-Gildt tot Amsterdam, sal tot een Vereeringh genieten hondert Silvere Ducatons.

#6720428,1 Werdt mits desen bekent ghemaeckt, dat eenen Jan Godfrit van Danswick, een Iaer langh Sergeant geweest zijnde onder een Compagnie Voet-knechten, in Guarnisoen binnen Groeningen, sijn Compagnie niet alleen schelmachtigh sonder Paspoort verlatende, maer heeft oock van sijn Capiteyn mede genomen twee partyen Geldts: desen Jan Godfrit is langh, sterck en wel geset van postuur, grof van Leden, wat fors van gelaet, heeft recht dun blont Hair, met een verheven Neus: sijn Vader woont tot Danswick in de Peper-straet, en is een Laeckemaecker.

#6720430,1 Alle Pretendenten op het Millioen, by de Kroon van Portugael belooft by 't Tractaet van den laetsten July 1669, ten behoeve van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ende andere Ingesetenen van desen Staet, ende tot extinctie van derselver Pretentien, werden mits desen geadverteert, dat den Raet van Brabant en Landen van Overmase, op Vrydag den 6 Mey 1672, de Klocke 10 uren, voor de Middagh, in de Camer van den gemelden Raede, sal pronuntieeren hare Sententie, in de voorsz. saecke geslagen: ende sal aen yder der voorsz. Pretendenten als dan een gedruckt Dictum van de voorsz. Sententie, buyten hare kosten, werden gegeven.

#6720430,2 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopes, Boeckverkooper over de Academie, sal op den 11 Mey 1672. verkocht werden een schoone uytstekende Bibliotheeck, bestaende meest in Miscellanisse Boecken en veel Antiquiteyten, geschreven op Parkement: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Joh: Waerbergen, tot Rotterdam by A. Leers, in den Haegh by Theod: Duurcant, &c.

#6720430,3 Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Purmerende maecken mits desen een yegelijck bekent, dat, vermits het op Woensdagh, den 4 Mey, Vast-ende Bid-dagh sal zijn, de ordinaris Mey-Paerdemarckt, die anders op dien dagh (zijde daeghs nae d'ordinaris Koe-ende Beeste-marckt) gehouden soude hebben geworden, nu verleydt is, ende wesen sal op Donderdag en Vrydag daer aen, den 5 ende 6 dito.

#6720430,4 Tot Amsterdam, by Pieter Arentsz., in de Beurs-steegh, werdt verkocht: Een Basuyne Godts, en een Stemme van de Vriendt des Bruydegoms. In 12.

#6720503,1 Alle Pretendenten op het Millioen, by de Kroon van Portugael belooft by 't Tractaet van den laetsten July 1669, ten behoeve van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ende andere Ingesetenen van desen Staet, ende tot extinctie van derselver Pretentien, werden mits desen geadverteert, dat den Rade van Brabant en Landen van Overmase, op Vrydag den 6 Mey 1672, de Klocke 10 uren, voor de Middagh, in de Kamer van den gemelden Raede, sal pronuntieeren hare Sententie, in de voorsz. saecke geslagen: ende sal aen yder der voorsz. Pretendenten als dan een gedruckt Dictum van de voorsz. Sententie, buyten hare kosten, werden gegeven.

#6720503,2 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez, Boeckverkoper over de Academie, sal op den 9 Mey 1672. verkocht werden een schoone uytstekende Bibliotheeck, bestaende meest in Miscellanisse Boecken en veel Antiquiteyten en geschreven Boecken op Parkement. Als mede op den 11 Mey 1672. een schoone Bibliotheeck, meest wel geconditioneert, naergelaten by wijlen D. Daniel Ouzeel, in sijn leven Bedienaer des Goddelijkcken Woorts tot Voorschooten: waer van de Catalogi in verscheyde Steden te vinden zijn.

#6720503,3 De soon van Frans Vogelaer, nu t'huys gekomen van Fiyael met Schipper Tjerck Tjerckse, maeckt alle Liefhebbers bekent, dat een party Canary-Vogels heeft mede gebracht, die by 't stuck of dozijn verkoopt, tot Amsterdam, by de Beurs, in de Gaper-steegh.

#6720503,4 Daer is tot Amsterdam, tusschen den 22 en 23 April 1672, verloren een Doosje met dese naevolgende Iuweelen: een geslepen Diamant, wegende 7 caraet: twee rouwe Diamanten, wegende t'samen 18 caraet schaers: twee geslepe Diamanten bruyne Roosen, van malkanderen geklooft, wegen t'samen 12 Greyn, in de grootste is met klooven een barstje in gekomen, daer door onsuyver is: een rouw Diamant Hart, wegende omtrent 5 caraet: twee geslepen Diamanten dick steene Tafels, d'een van 11, en d'ander van 13 Greyn, die van 11 Greyn heeft een glastje in d'eene hoeck, en die van 13 Greyn heeft onder het rondiest een kleyn gaetje, en trecht een weynigh verdegaey: 41 stucx rouwe Diamanten, wegende t'samen 54 caraet: 16 stucx dito, wegen t'samen 28 en een vierde caraet: noch eenige rouwe Diamanten, daer geen notitie van is: een Diamant-Ringetje met een dick Steentje in 't midden, en 6 kleyne Steentjes daer om geset, maer een van de kleyne Steentjes is daer uyt, en het is blaeuw geamalieert. Imant de voorsz. Juwelen gevonden hebbende, ofte wie deselve weet aen te wijsen, adresseere zig aen de Knecht van 't Gout en Silversmits-Gildt tot Amsterdam sal tot een Vereeringh genieten hondert Silvere Ducatons.

#6720505,1 Alle Pretendenten op het Millioen, by de Kroon van Portugael belooft by 't Tractaet van den laetsten July 1669, ten behoeve van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ende andere Ingesetenen van desen Staet, ende tot extinctie van derselver Pretentien, werden mits desen geadverteert, dat den Raet van Brabant en Landen van Overmase, op Vrydag den 6 Mey 1672, de Klocke 10 uren, voor de Middagh, in de Camer van den gemelden Raede, sal pronuntieeren hare Sententie, in de voorsz. saecke geslgen: ende sal aen yder der voorsz. Pretendenten als dan een gedruckt Dictum van de voorsz. Sententie, buyten hare kosten, werden gegeven.

#6720505,2 Op Dinghsdagh den 10 Mey 1672. sal men tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers op de Cingel, by Jan Roon-Poorts-Tooren, verkopen een partye uytsteeckende Boecken van alderhande slagh en Tael, daer onder oock zijn veel Latijnsse, Fransse, Italiaensse, Spaensse, Engelsse, Hoogh-en Nederduytse: de Catalogus is daer en by andere Boeckverkoopers meer te bekomen.

#6720507,1 Tot Groeningen, by Johannes Pumerent, is gedruckt, en zijn mede te bekomen tot Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkooper, volkomene Nederlandtsse Concordantie, ofte Woordt-Register des N: Testaments: begrijpende 1. alle de Nederlandtsse Woorden, groot en kleyn, die in de N: Oversettinge des N: Testaments gevonden werden, gestelt in de ordre des Alphabeets. 2. alle de Griecksse Grondt-woorden, daer uyt elck Nederlandts Woordt, ofte manier van spreecken, overgeset is. 3. verscheyden beteeckenisse en andere bequame onderscheydinge der Nederlandtse Woorden. 4. een compleet Grieckx Register, van alle de Grieckxe Woorden des N: Testament, met by gevoeghde Nederlandtse Woorden, daer mede deselve in de nieuwe Oversettinge vertaelt zijn: aengevangen door wijlen den eerw: Do. Johannem Martinum, Dantz: en nu voltrocken door zijn Schoon-Sone Abrah. Tromnium, beyde Bedienaren des H: Euangeliums tot Groeningen. In Folio. Met Priv.

#6720510,1 Tot Dordrecht, by Geemen van Cappel, is gedruckt en werdt uytgegeven, Keur-stof deses tijdts, behelsende de voornaemste Geschiedenissen of rampsaligheden der Grooten, meest voorgevallen sedert den Iare 1640, vertonende het laetst Toneel der Doorluchtige Mannen. Uyt verscheyde Schryvers en Talen versamelt, door L. v. Bos. Geciert met konstige Afbeeltsels der voornaemste Persoonen ende Historien, seer curieus nae 't leven ge etst door R. de Hooge. In 8.

#6720514,1 Soo yemant eenige Brieven heeft te bestellen aen des Lants Vloot, adresseere die tot Rotterdam, ten Huyse van Andries de Visscher, Commissaris, sullen dan wel spoedigh voort bestelt werden; doch yder sal gehouden zijn op sijn eygen kosten de Brieven aen den voornoemden Commissaris sijn Huys te doen bestellen.

#6720514,2 By de Weduwe van Theunis Jacobsz. Lootsman, Boeckverkoopster op't Water, is gedruckt en werdt uytgegeven: de Genees-en Heel-konstige Aenmerckingen van hendrick van Roonhuysen, ordinaris Heelmr. der Stadt Amsterdam; en noch de Historische Aenmerckingen, betreffende de Gebreecken der Vrouwen, voor den tweeden Druck compleet. In 8. Met Privilegie.

#6720514,3 Tot Utrecht, by Meinardus van Dreunen, is gedruckt ende werd uytgegeven: Anatome Corporis Humani Conscripta ab Isbrando de Diemerbroeck, Medicinae & Anatomes Professore. In 4. cum Figuriae.

#6720517,1 Drossaert, President, Burgermeesteren ende Schepenen der Stadt Breda maecken by desen een yder bekent, dat op aenstaende Pincxteren (om redenen) binnen derselver Stadt geen Kermisse sal werden gehouden, dat dienvolgende geen binnen of buyten Lieden met hare Kramen sullen mogen komen, om met haere Waeren en Goederen voor te staen, veel min eenige Speelen van Coordedanssers of andere sullen werden getollereert of toegestaen.

#6720517,2 Soo Imant eenige Brieven heeft te bestellen aen des Lants Vloot, adresseere die tot Rotterdam, ten Huyse van Andries de Visscher, Commissaris, sullen dan wel spoedigh voort bestelt werden; doch yder sal gehouden zijn op sijn eygen kosten de Brieven aen den voornoemden Commissaris sijn Huys te doen bestellen.

#6720521,1 Men laet een ygelijck by desen weten, dat alle Avont een Post sal af rijden op't aengestelde Leger by Zutphen of daer omtrent, en de om leggende Plaetsen in Gelderlant: ymant genegen zijnde eenige Brieven of Pacquetten te senden met de voorsz. Post, gelieve de selvige te bestellen in 's Gravenhage, op't Binnen-hof, nevens de Casteleynie van de Hove, in't Post-Comptoir: Tot Utrecht by den Postmeester Schagen, over 't Weeshuys: Tot Dordrecht tot den Postmeester Slingelandt: Tot Haerlem in de Zeyl-straet, tegens over de Nobel-straet, by de Kroft: Tot Delft by den Commissaris van de Haegsse Schuyten: Tot Gouda aen 't Post-huys aldaer: Tot Rotterdam daer men de Utrechtse Brieven bestelt: Tot Woerden aen 't Post-huys buyten de Utersche Poort: ende sullen oock alle dagen de Brieven uyt het voornoemde Leger werden bestelt naer de boven-genoemde Steden, als mede op Amsterdam ende geheel Noort Hollandt, &c.

#6720521,2 Op den 13 Mey, 's morgens de klock 7 uren, in 't reysen van den Grave na Nimwegen, aen 't eerste Dorp, is gemist een lange Reysdoos, in een Sack gepackt met verscheyde andere Packjes daer by, in welcke voorsz. Doos was een Goude Keten van 5 dick om den Hals, achter met ronde oogen: een geamalieerde Goude Ringh met een fijne Steen: een Goude Hoep ring: noch twee Stricken aen 't Hooft met 4 platte Diamant-steenen, aen yder een fijne Parel: noch vier Goude Knoopen aen de Mouwen: noch 43 Ducatons aen Kantestuckjes, soo kleyn Tralie als groot: noch een swart Felpe Jack met witte Kant en Opslagen: noch een swarte Zijde Caper: drie paer witte Mouwen: twee vierkante Neusdoecken: twee witte Schortekleden: een Hembt: een paer witte Garen Hantschoenen, 't welcke laetste was in een Blicke Doosje: Iemant 't selve voorkomende, adresseere zigh aen de Weduwe Penningh tot Amsterdam; of tot Grave aen Michiel Krayevanger, sal een eerlijcke Vereering genieten.

#6720524,1 Nota: Vermits aenstaende Donderdagh Hemelvaerts-dagh is, sal de Donderdaegse Courant op Woensdagh aenstaende, zijnde daegs te vooren, uytgegeven werden.

#6720524,2 Paerdemarckt binnen Delft. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delf, maecken by desen bekent allen ende eenen yegelijcken, die het soude mogen aengaen, dat haer Achtb:, boven het gerief voor een yder, van de Stallinge van meer als hondert Paerden, die op de Paerdemarckt binnen deselve Stadt is gedaen maecken; mitsgaders de accommodatie van goede Weyde, dicht onder de Stadt, voor ses stuyvers tusschen Nacht en Dagh voor yder Paert, op de aenstaende Paerdemarckt in de Lopende Iare 1672, die, als ordinaris, op den 7 Iuny en de twee daer aen volgende dagen wesen sal, allen ende eenen ygelijcken, die aldaer sal komen te verschijnen met sijn Coppel of Coppelen eygen Paerden, voor deselve hare Paerden, buyten derselver kosten, by ofte van Stadts wegen, als voor desen, wederom sullen doen versien van Weyde ende Ruyg-voer ende sal een yder daer van addres en aenwijsinge bekomen van Hendrick Mouthaen, Opsiender op de voorsz. Stallen, ofte oock van Cornelis Iansz. van der Werve, Bouwman, in de Vlaming-straet, als daer toe geauthoriseert.

#6720524,3 Tot Rotterdam, by Hugo Rijckhals, is gedruckt en werdt uytgegeven, Pyrotechinia ofte kunstige Vier-wercken, waer in wordt seer duydelijck beschreven de maniere van het maecken en toestellen van alderhande Vuurwercken tot vermaeck, het zy loopende of staende: Als mede een tweede Deel, begrijpende een onderrichtinge van Vuur-wercken tot dienst, als Vuur-ballen, Granaden, Storm-kranssen, Stinck-potten en Pettarden, &c. seer dienstigh voor alle Constapels ende andere Liefhebbers, die begeerigh zijn haer selven in dese Konst te oeffenen, uyt verscheyde Autheuren vertaelt door D.M. verrijckt met dertigh Kopere Figueren. In Octavo. Welcken geheelen Druck hy presenteert te koop, alsoo hy uyt het Boeckverkopen scheyt.

#6720524,4 Tot Haerlem, in de School-steegh, ten Huyse van Pieter vander Hage, Sergeant, woont seecker Persoon, die een maniere van Salpeter weet te prepareren, om die te doen groeyen, vermeerderen ende multipliceeren, 't welck alle Iaren 200 voor 100 uytbrenght, wanneer men daer een goede quantiteyt van maeckt: soo yemant dit begeert te leeren, kan zig adresseren aen den voorsz. Persoon.

#6720525,1 Paerdemarckt binnen Delft. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delf, maecken by desen bekent allen ende eenen yegelijcken, die het soude mogen aengaen, dat haer Achtb:, boven het gerief voor een yder, van de Stallinge van meer als hondert Paerden, die op de Paerdemarckt binnen deselve Stadt is gedaen maecken; mitsgaders de accommodatie van goede Weyde, dicht onder de Stadt, voor ses stuyvers tusschen Nacht en Dagh voor yder Paert, op de aenstaende Paerdemarckt in de Lopende Iare 1672, die, als ordinaris, op den 7 Iuny en de twee daer aen volgende dagen wesen sal, allen ende eenen ygelijcken, die aldaer sal komen te verschijnen met sijn Coppel of Coppelen eygen Paerden, voor deselve hare Paerden, buyten derselver kosten, by ofte van Stadts wegen, als voor desen, wederom sullen doen versien van Weyde ende Ruyg-voer ende sal een yder daer van addres en aenwijsinge bekomen van Hendrick Mouthaen, Opsiender op de voorsz. Stallen, ofte oock van Cornelis Iansz. van der Werve, Bouwman, in de Vlaming-straet, als daer toe geauthoriseert.

#6720525,2 Iemant genegen zijnde omme zigh te laten gebruycken tot het opvoeren van verscheyde hondert duysent Moppen, tot het maecken van de nieuwe Grachten in de nieuwe Uytlegginge der Stadt Haerlem, en daer toe voorsien zijnde met Paert en Wagen, kan zigh begeven op aenstaende Vrydagh, nae de Middagh ten twee uren, in de Herberge van den Ouden Haen, aen 't Kerckhof, tot Haerlem voorsz. alwaer de Aen-bestedinge sal geschieden.

#6720531,1 Op Dingsdagh den 24 Juny 1672, Oude stijl, sal men tot Franeker verkopen de naergelaten Bibliotheeck van de Heer Christianus Schotanus, in sijn leven S.S. Theol: Doct: en Professor, bestaende in verscheyde Taelen en Faculteyten, volgens de Catalogus daer af zijnde, dewelcke te bekomen is tot Amsterdam by Waesbergen, tot Leyden by Arnoldus Doude, tot Utrecht by M. van Dreunen, tot Groeningen by Douwe Lens, en tot Leeuwarden by Willem Rijsbeeck.

#6720531,2 Op Eergisteren is aen de Vennip een doodt Mans-persoon gevonden, out omtrent 20 Iaren, met bruyn langh Hair, wesende Moeder-naeckt, en ten deele reets vergaen, die deselve mist, kan zigh daer addresseeren.

#6720602,1 Op den 13 Juny, Nieuwe-stijl, sal tot Leyden, in 't Heeren Logement, aen den Burgh, verkocht werden omtrent twee hondert Morgen schoon Landt of Water, daer onder veel Landt met seer deughtsame Veen is beset, bequaem om goede Turf af te maecken, alle gelegen onder de Deyckagie van Rijnsaterwoude, Lamuyden, Vrisekoop, der Aar, Nieu Veen en Kalslagen: middelerwijl yemandt begeerigh zijnde om de Voorwaerden te sien, die addresseeren sigh tot Leyden aen den Notaris Verhagen, tot Reynsaterwoude en den Schout aldaer, die yder een aenwysinge sullen doen.

#6720602,2 Den 26 Mey, tusschen Dingsdagh en Woensdagh 's Nachts, is gestoolen uyt de Wey een groote swarte Meer, met een Kol met een witte vlack aen sijn Muyl, zijnde swaer van Voeten, wenachtig, oudt omtrent 10 of 11 Jaer, aen de rechter Lende hebbende wat wit Hair, zijnde het selve Paert dese Winter noch eens gestoolen geweest: Die het selve Paert ter handt bekomt, gelieft het aen te houden, en het selve bekent te maecken tot Leyden, in de Brouwery van de Hollandtse Thuyn, sal een goede Vereeringe genieten.

#6720604,1 Op Dingsdagh, den 31 Mey, 1672. zijn de Prijsen van de Lotery tot Maessluys ten toon gestelt, welcke 6 Weecken van yder konnen gesien werden, en dan sal 't trecken aenvangen.

#6720607,1a De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem hebben, omme redenen, ende specialijcken by desen constitutie van tijden ende saecken, goet gevonden ende geresolveert, dat op haer aenstaende Iaermarckt ofte Kermisse van St. Jan geene Kramen, veel min eenige Spelen, vertoningen ofte ietwes van diergelijcke nature, 't zy binnen ofte oock buyten de voorsz. Stadt, sullen werden geadmitteert, waer naer een ygelijck, die 't aengaen mach, zigh hebbe te reguleren.

#6720607,1b Schout, Burgermeester ende Schepenen van Wormer maecken een yder bekent, dat deselve by desen jegenwoordige conjuncture van tijden goet-gevonden ende gearresteert hebben, dat voor desen lopende Iare 1672. de ordinaire Iaerlijckse Kermis Odulphus-marckt niet en sal werden gehouden, ende dien volgende geene Kramen met eenige Waren ofte Coopmanschappen aldaer op de voorsz. tijdt en sullen werden geadmitteert, waer nae een ygelijck, daer aengelegen zijnde, hem kan reguleeren.

#6720609,1 Daer is vermist en weghgegaen seecker Persoon, genaemt Adriaen Huyben Ariaensz., thuys hoorende in de Dorpe van Gils, in de Baronnie van Breda, is sonder Schoenen aen te hebben, met een paer witte Wolle-laecken Koussen een witte gecoleurde Broeck, zijnde wat uytten grauwen, een root Laeckens Hemtrock met geele kopere Knopen, met een oude swarte Hoedt met een hooge kop, zijnde een Man van omtrent de 50 Iaren, met kort bruyn Hair, is schrepel van Aensicht, is vry ruygh van Baert; en iemant, die hem aenspreeckt, sal hy sijnen Naem niet bekent maecken, nochte oock den naem van sijn Dorp, alsoo hy niet wel by sijn Verstant en is; maer men moet hem seggen en beloven, dat sijn Swagers en sijn Broeder hem niet meer en sullen sluyten, als dan sal hy sijn Naem te beter bekent maecken en het Dorp van sijn Woonplaets: Soo yemant dese boven genoemde aen Huybert Cornelisz. aen de Vijfeyck, in de Baronnie van Breda, in den Dorpe van Gilsse, ende sullen hem gelieven te binden ofte sluyten, die jem vint, want sullen anders hem niet konnen bewaren, sullen voor moeyten en onkosten eerlijck betaelt worden, ende een eerlijcke Vereeringh genieten.

#6720611,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delff hebben, omme redenen, ende speciael by dese constitutie van tijden ende saecken, goet gevonden ende geresolveert, dat op haer aenstaende Jaermarckt ofte Kermisse, geene Kramery, veel min eenige Speelen, Vertoningen ofte ietwes van diergelijcke nature, 't zy binnen ofte buyten de voorsz. Stadt, sullen werden geadmitteert, waer naer een ygeljck die 't aengaen magh, zigh hebbe te reguleeren.

#6720614,1 De Heeren Schout, Burgermeesteren ende Schepenen der Stadt Schiedam hebben,omme pregnante redenen, ende speciaelijck by dese constitutie van tijden en saecken, goet gevonden ende verstaen, dat op haer aenstaende Kermis, die wesen sal Sondagh naer St. Jan, zijnde den 26 Iuny, geene Kramen, Waren ofte Coopmanschappen publijckelijck te koop sullen werden gestelt, veel min eenige Spelen, Vertooningen ofte ietwes van diergelijcke natuere, binnen de Jurisdictie van deselve Stadt sullen werden geadmitteert; waer nae een ygelijck, die het aengaen magh, sigh hebbe te reguleeren.

#6720614,2 De Heeren van de Regeeringe der Stadt Vlissingen hebben goet gevonden, by dese conjuncture van tijden, hunnen gewoonlijcken Jaermarckt voor diet Iaer op te schorten, waer nae een yder hem sal gelieven te reguleeren.

#6720614,3 Tot Amsterdam, by Gerardus Borstius, werdt uytgegeven: de vermakelijcke Wandelingh nae den Hemel, door Iacobus Borstius, Predicant tot Rotterdam. In 12. ** Item, Historische Doop, Avondtmael en Kerckelijcke Discipline, door Franciscus Ridderus. In 8.

#6720616,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Briel maecken een yder bekent, dat haer Ed: om dese conjuncture van tijden verbieden het houden van hare Kermis, die wesen sal op Sondagh den 19 Iuny, verbiedende daer nevens het stellen van eenige Kramen, Spullen ende andere diergelijcke dingen: waer nae een yder hem kan reguleren.

#6720616,2 t'Amsterdam, by Frederick de Wit, in de Kalverstraet, in de witte Pas-kaert, werdt uytgegeven een nieuw Kaert boeck van de 17 Provintien en aengrensende Landen, bestaende in 20 nieuwe Kaerten ende desselfs nootwendige Beschrijvinge.

#6720616,3 Tot Amsterdam, by Pieter Arentsz., Boeckverkoper in de Beursstraet, werdt uytgegeven: de roode Leeuw, of het Sout der Philosophen, waer in wonderlijcke Bedenckingen over het groote Werck, wonderlijck bearbeyden der Metaelen en Mineralen, kostelijcke Medicijnen, suyvere Brandewijnen uyt alderley Vruchten, en veele nutte konsten der Liefhebberen van de Nature, uyt eygen ervarentheydt, medegedeelt worden, door Goossen van Vreeswijck, Bergmeester; allesints met nodige Kopere Platen verciert. In 8.

#6720618,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Briel maecken een yder bekent, dat haer Ed: om dese conjuncture van tijden verbieden het houden van hare Kermis, die wesen sal op Sondagh den 19 Iuny, verbiedende daer nevens het stellen van eenige Kramen, Spullen ende andere diergelijcke dingen: waer nae een yder hem kan reguleren.

#6720618,2 t'Amsterdam, by Joh: Jansonius van Waesbergen en Johannes van Someren, Boeckverkopers, is gedruckt en werdt uytgegeven, een seer nauwkeurige Beschrijvingh van de Indische Kusten, Malabar, Chormandel, haer aengrensende Rijcken ende het machtige Eylandt Ceylon, nevens een grondige ontdeckingh en wederleggingh van de Afgoderye der Oost-Indische Heydenen, uyt hunne eygene Wet-Boecken uytgetrocken; zijnde daer by gevoeght een Malabaerse Spraeck-konst: verciert met Zee en Landt Kaerten, Afbeeldingh van Steden, de voornaemste de swaerste Belegeringen en Veltslagen, die in Indien oyt zijn voorgevallen, Drachten, Vruchten en andere aenmerckwaerdige Saecken: alles in Indien self nae 't leven geteyckent, en konstigh in Koper gesneden. Door Phil: Baldaeus, eertijdts Predicant op Malabar, Ceylon &c. In Folio. Met Privilegie. En zijn oock gedruckt deselfde in 't Hoogduyts.

#6720618,3 Tot Gornichem, by Paulus Vinck, werdt uytgegeven: De 4 Boecken van Sextus Julius Frontinus, van de listige Krijgs-handelingen: behelsende veel scherpsinnige aenslagen, aerdige listigheden, schrandere raetslagen en woorden, en geluckige uytkomsten der selven, van de voornaemste Velt-Oversten der oude Tijden. Vertaelt door H.N.

#6720621,1 t'Amsterdam, by Pieter Arentsz., Boeckverkooper in de 3 Rapen, werdt verkocht en uytgegeven een Geestelijck Boeck, genaemt het Licht schijnende in de Duysternisse, vierde Deel: behelsende dertig seer schoone geestelijcke Brieven, bysonderlijck geschreven aen verscheyde Personen, die begerigh zijn ware Kinderen Gods te worden: zijnde in 't Duyts en oock in 't Frans. Oock noch een Boeck genaemt Advertissement ingedient tegens de Quakers: beyde geschreven door Anthonnette Bourignon. ** Item, het Graf der verschillen van de Godtsdienst, tot dempingh der Geloofs twisten onder de Christenen, vertaelt uyt het Frans door J.H. Glasemaecker. In 12. ** Item, Verhael van 't leven en voorvallen van Henriette de Moliere, vertaelt uyt 't Frans door J.H. Glasemaker, verciert met kopere Platen.

#6720621,2 Tot Rotterdam, by Francois van Hoogstraten, werdt uytgegeven, de Historie van Balaam den Heremijt, en Josaphat, Coningh van Indien, beschreven door den H. Outvader Joannes Damastenus. En nu in Nederduyts vertaelt door F.v.H. In 8. Met Kopere Platen.

#6720621,3 Tot Groeningen by Ian Collen, Boeckdrucker en Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Joh: Martini Grootere Catechisatie. In 8. Den tweeden Druck.

#6720621,4 Tot Rotterdam, by Ioannes Borstius, werdt uytgegeven, Verklaringe over de Catechismus, door Henricus Groenewegen, Predikant tot Delfshaven. Met Privilegie voor 15 Iaren. In Quarto.

#6720621,5 Tot Rotterdam, by Arnoud Leers, is gedruckt ende werdt uytgegeven een Dictionarium ofte Woorden-boeck van de Engelsche ende Nederduytse Talen, verrijckt met twee korte ende bequame Grammatica, om beyde de Talen te leeren, voor desen t'samen gestelt door Henry Hecham: ende nu oversien, ende vermeerdert met menighte Woorden, door Daniel Manly.

#6720623,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Enckhuysen hebben, by dese conjuncture van tijden, goet gevonden ende vast gestelt, dat haere ordinaris Jaermarckt, die wesen soude den negenden der aenstaende Maent July, voor die tijdt niet sal werden gehouden, oock tot dien eynde geenige Kramen, veel min eenige Speelen ofte Vertooningen werden toegelaeten; waer na een yder, die 't aengaen magh, zigh kan reguleeren.

#6720623,2 Schout, Burgermeesteren ende Regeerders der Sadt Geertruydenbergh maecken een yder bekent, dat haer Ed:, om dese conjuncture van tijden, verbieden het houden van hare Kermis, die wesen sal op Sondagh den 17 July, verbiedende daer nevens het stellen van eenige Kramen, Speelen ende andre diergelijcke dingen; waer naer een yder hem kan reguleeren.

#6720623,3 De Heeren Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden der Stadt Middelburgh hebben, omme redenen, en insonderheyt in dese perplexe constitutie van tijden en saecken, goet gevonden, dat voor desen aenstaenden Iare 1672. haere gewoonlijcke Jaermarckt niet en sal werden gehouden, soo datter geene Kramen met eenigerhande Waren of Coopmanschappen, veel min eenige Spelen, Vertooningen, ofte ietwes van diergelijcke nature, binnen deselven Stadt sullen werden geadmitteert; waer naer hem een ygelijck, die daer aen gelegen is, kan reguleeren.

#6720623,4 Schout, Burgermeesteren ende Schepenen van Maes-sluys hebben, vermits den tegenwoordigen toestant van saecken, goet gevonden ende geresolveert, dat haere ordinaire Kermis voor desen lopende Jare niet en sal werden gehouden, en dienvolgende geene Kramen met eenige Waren en Koopmanschappen, Spelen of iets diergelijcke aldaer sal werden toegelaten; waer nae een yder, die daer aen gelegen is, hem kan reguleeren.

#6720623,5 t'Amsterdam, by Marcus Doornick, Boeckverkoper, werdt uytgegeven: de 150 Psalmen Davids, met grove Mediaen Letter, op wit Papier. In 12. Bequaem om in de Sack te konnen dragen. ** Item, Uytgerekende Tafelen in 't Gout en Silver, gereduceert uyt Marken Troys in Marken Fijns: mitsgaders des prijsen waerdy van 't selve, in Guldens, Stuyvers en Mijten; na de cours en ordre in de respective Munten van de Nederlanden gebruyckelijck. Van nieuws gecalculeert door Sieuwert Jansz. Out, Assayeur. In 4.

#6720625,1 NOTIFICATIE. Soo yemant eenige van sijne Vrienden in Engelandt mochten gevangen zijn, gelieve 't selve cito te laten weten aen Sr. Nicolaes Reve, Engels Coopman, tot Rotterdam, op de nieuwe Haven, by de Koe-straet, also de Gevangenen wederzijds sullen gewisselt werden.

#6720625,2 De Heeren Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden der Stadt Middelburgh hebben, omme redenen, en insonderheyt in dese perplexe constitutie van tijden en saecken, goet gevonden, dat voor desen aenstaenden Iare 1672. haere gewoonlijcke Jaermarckt niet en sal werden gehouden, soo datter geene Kramen met eenigerhande Waren of Coopmanschappen, veel min eenige Spelen, Vertooningen, ofte ietwes van diergelijcke nature, binnen deselven Stadt sullen werden geadmitteert; waer naer hem een ygelijck, die daer aen gelegen is, kan reguleeren.

#6720625,3 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Enckhuysen hebben, by dese conjuncture van tijden, goet gevonden ende vast gestelt, dat haere ordinaris jaermarckt, die wesen soude den negenden der aenstaende Maent July, voor die tijdt niet sal werden gehouden, oock tot dien eynde geenige Kramen, veel min eenige Speelen ofte Vertooningen werden toegelaeten; waer na een yder, die 't aengaen magh, zigh kan reguleeren.

#6720625,4 De Heeren Schepenen der Stadt 's Hertogenbossche hebben, om de tegenwoordige constitutie des tijdts goet gevonden, dat op haere Iaerlijckxe Kermisse, die wesen sal den derden Iuly, 1672. geene Comedianten, Koordendanssers ofte andere Speelen, en sullen mogen gehouden werden; dat mede geene uytheemse Kraemen sullen mogen binnen dese Stadt komen: waer nae een ygelijck, die daer aen gelegen is, zigh kan reguleeren.

#6720625,5 Een yder werdt bekent gemaeckt, datter in den Haegh, tot Monsr. Germain, op de Cingel, te bekomen zijn alderhande ongemeene rare Wijnen van Borgondien in 't Fransche Comte.

#6720628,1 NOTIFICATIE. Soo yemant eenige van sijne Vrienden in Engelandt mochten gevangen zijn, gelieve 't selve cito te laten weten aen Sr. Nicolaes Reve, Engels Coopman, tot Rotterdam, op de nieuwe Haven, by de Koe-straet, also de Gevangenen wederzijds sullen gewisselt werden.

#6720628,2 Schout, Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Geertruydenbergh maecken een yder bekent, dat haer Ed:, om dese conjuncture van tijden, verbieden het houden van hare Kermis, die wesen sal op Sondagh den 17 July, verbiedende daer nevens het stellen van eenige Kramen, Speelen ende andere diergelijcke dingen; waer naer een yder hem kan reguleeren.

#6720628,3 t'Amsterdam, by Marcus Doornick, Boeckverkoper, werdt uytgegeven: de 150 Psalmen Davids, met grove Mediaen Letter, op wit Papier. In 12. Bequaem om in de Sack te konnen dragen. ** Item, Uytgerekende Tafelen in 't Gout en Silver, gereduceert uyt Marken Troys in Marken Fijns: mitsgaders des prijsen waerdy van 't selve, in Guldens, Stuyvers en Mijten; na de cours en ordre in de respective Munten van de Nederlanden gebruyckelijck. Van nieuws gecalculeert door Sieuwert Jansz. Out, Assayeur. In 4. ** Item, Wonderen des Werelds: vervattende de uytstekenste vremdigheden en verwonderens-waerdige saecken, in alderley gewesten des Wereldts ontdeckt en voorgevallen. In 4. ** Item, Het rechte gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de Bedieninge: bestaende in Meditatien, Gebeden en Danckseggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyde andere Godt-geleerden: tot troost beschreven voor alle Gereformeerde Christenen. Item, de klachte van een swaermoedige Ziele, over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides. In 12. Dessendiaen Letter. Item het selvige Mediaen Letter.

#6720628,4 Een yder werdt bekent gemaeckt, datter in den Haegh, tot Monsr. Germain, op de Cingel, te bekomen zijn alderhande ongemeene rare Wijnen van Borgondien in 't Franche Comte.

#6720630,1 De Heeren Schepenen der Stadt 's Hertogenbossche hebben, om de tegenwoordige constitutie des tijdts goet gevonden, dat op haere Iaerlijckxe Kermisse, die wesen sal den derden Iuly, 1672. geene Comedianten, Koordendanssers ofte andere Speelen, en sullen mogen gehouden werden; dat mede geene uytheemse Kraemen sullen mogen binnen dese Stadt komen: waer nae een ygelijck, die daer aen gelegen is, zigh kan reguleeren.

#6720630,2 Schout, Burgermeesteren ende Schepenen van Maes-sluys hebben, vermits den tegenwoordigen toestant van saecken, goet gevonden ende geresolveert, dat haere ordinaire Kermis voor desen lopende Jare niet en sal werden gehouden, en dienvolgende geene Kramen met eenige Waren en Koopmanschappen, Spelen of iets diergelijcke aldaer sal werden toegelaten; waer nae een yder, die daer aen gelegen is, hem kan reguleeren.

#6720630,3 t'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Summa Doctrine de foedere & Testamento Dei explicata a Johanne Coccejo, editio quarto varie emendata & cum caetera tum imprimis novo Indice locorum scripturae tum citatiorum tum explicatorum aucta. In Octavo. ** Item, Appendix variorum tam veterum, quam recenter intentorum instrumentorum, ad Armamentarium Chirurgicum Joannis Sculteti, una cum quatuor & centum observationibus Chirurgicis ab expertis Hujus saeculi, & Patriae Practicis anotatis & Colectis: opera & studio Joannis Babtisitae a Lamsweerde, Phil: & Med: Doct, in 8. Item, 't selfde in Nederduyts.

#6720702,1 Men maeckt een ygelijck by desen bekent, dat Joffr. Dorothe Sophia, Klimisch Doctores van Maersen, alsoo by de Luyden genoemt, is by desen gelegentheydt van Maerssen tot Amsterdam gekomen, en is woonachtigh op d'Oudezijdts Achterburghwal, het tweede Huys van de Munnicke straet, in 't Keteltje: Soo yemant de voornoemde Joffr, geliefde te spreecken, gelieft hem op de plaets voornoemt te vervoegen.

#6720705,1 NOTIFICATIE. Men heeft tot Amsterdam op Vrydagh, den 21 Juny, bevonden in een Boeyer schip, leggende in de Cingel, eenige Amonitie van Oorlogh, waer mede (door de Gemeente) ten onrechte wierde beschuldight, als aflaader seecker Coopman, genaemt Dirck Duysent, woonende op het Nieuwe-Waels Eylant; doch is naer wettelijck ondersoeck, door den Heer Hooft Officier en Magistraet, volgens Acte daervan gepasseert, bevonden, deselve Amonitie geladen te zijn met speciael Consent van 't Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteyt tot Amsterdam op Oostende, door eenen Paul Dircksz. Boendermaecker tot Hoorn; en derhalven beyde dese Persoonen als mede den Schipper, in hunnen goeden name ten onrechte beledight.

#6720707,1 Werdt by desen bekent gemaeckt, als dat uyt Amsterdam doorgegaen zijn Moses en David Juda Leon, Jooden, met voor bedachten rade wegh nemende meer als twee Tonnen Goudts, die aen haer in bewaringe en ter goeder trouwen, als Cassiers, waren ter handt gestelt van andere van haer Natie: zijnde Moses de Leon kleyn van Persoon, oudt omtrent 50 Iaren, lelijck en kleyn van tronie, swart van Hair met eenige greyse Hairen, qualijck ter gangh, vermits met Podagra is gequelt: en David Juda Leon middelmatigh van langte, schrael en langwerpigh van Tronie, swart gekrult Hair, mager van Lichaem, en wat ingevallen van Kaecken, sy gaen ordinaris gekleet in 't swart met Greyne Rocken. Die een van beyde, ofte beyde te samen, sal weten aen te brengen by de E: Heeren van den Gerechte der Stadt Amsterdam, sal tweehondert Silvere Ducatons, voor yder van de voornoemde Persoonen, tot een Vereeringe genieten.

#6720709,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Hoorn hebben, vermits de tegenwoordige constitutie des tijdts, goet gevonden, dat haere ordinaris Jaer-marckt van St. Lourens voor desen lopende Iare niet sal werden gehouden, en geene Kramen met eenige Waren ofte Coopmanschappen, nochte eenige Spelen, hoe deselve souden mogen wesen, toegelaten; waer naer een yder, daer aen gelegen zijde, sigh kan reguleeren.

#6720709,2 NOTIFICATIE. Men heeft tot Amsterdam op Vrydagh, den 21 Juny, bevonden in een Boeyer schip, leggende in de Cingel, eenige Amonitie van Oorlogh, waer mede (door de Gemeente) ten onrechte wierde beschuldight, als aflaader seecker Coopman, genaemt Dirck Duysent, woonende op het Nieuwe-Waels Eylant; doch is naer wettelijck ondersoeck, door den Heer Hooft Officier en Magistraet, volgens Acte daervan gepasseert, bevonden, deselve Amonitie geladen te zijn met speciael Consent van 't Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteyt tot Amsterdam op Oostende, door eenen Paul Dircksz. Boendermaecker tot Hoorn; en derhalven beyde dese Persoonen als mede den Schipper, in hunnen goeden name ten onrechte beledight.

#6720709,3 Werdt by desen bekent gemaeckt, als dat uyt Amsterdam doorgegaen zijn Moses en David Juda Leon, Jooden, met voor bedachten rade wegh nemende meer als twee Tonnen Goudts, die aen haer in bewaringe en ter goeder trouwen, als Cassiers, waren ter handt gestelt van andere van haer Natie: zijnde Moses de Leon kleyn van Persoon, oudt omtrent 50 Iaren, lelijck en kleyn van tronie, swart van Hair met eenige greyse Hairen, qualijck ter gangh, vermits met Podagra is gequelt: en David Juda Leon middelmatigh van langte, schrael en langwerpigh van Tronie, swart gekrult Hair, mager van Lichaem, en wat ingevallen van Kaecken, sy gaen ordinaris gekleet in 't swart met Greyne Rocken. Die een van beyde, ofte beyde te samen, sal weten aen te brengen by de E: Heeren van den Gerechte der Stadt Amsterdam, sal tweehondert Silvere Ducatons, voor yder van de voornoemde Persoonen, tot een Vereeringe genieten.

#6720709,4 Werdt een yder bekent gemaeckt, dat van nu voortaen alle Weecken twee Veer-schepen sullen varen van Haerlem op Zeelandt, te weten, een Sondags ten 12 uren precijs, ende een Donderdags ten 12 uren; deselve varen nu door den Leytsendam, alsoo door Tergouw nu niet konnen varen: waer na hem een yder gelieft te reguleren.

#6720712,1 Werdt by desen een yder genotificeert ende bekent gemaeckt, hoe dat by d'Heeren Burgermeesteren ende Regeerders van de Stadt Gouda in dese conjuncture van tijde is goet gevonden en verstaen op derselver aenstaende Jaer-marckt, die sijn aenvangh sal nemen met den 24 deser lopende Maent Iuly, niet en sullen admitteeren eenige buyten Kramen ofte Winckels, soo deselve genoemt soude mogen werden, ten eynde, een yder zigh voor schade behoede, ende daer nae hebbe te reguleren.

#6720712,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Hoorn hebben, vermits de tegenwoordige constitutie des tijdts, goet gevonden, dat haere ordinaris Jaer-marckt van St. Lourens voor desen lopende Iare niet sal werden gehouden, en geene Kramen met eenige Waren ofte Coopmanschappen, nochte eenige Spelen, hoe deselve souden mogen wesen, toegelaten; waer naer een yder, daer aen gelegen zijnde, sigh kan reguleeren.

#6720712,3 Werdt een yder bekent gemaeckt, dat van nu voortaen alle Weecken twee Veer-schepen sullen varen van Haerlem op Zeelandt, te weten, een Sondags ten 12 uren precijs, ende een Donderdags ten 12 uren; deselve varen nu door den Leytsendam, alsoo door Tergouw nu niet konnen varen: waer na hem een yder gelieft te reguleren.

#6720712,4 t'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Summa Doctrine de foedere & Testamento Dei explicata a Johanne Coccejo, editio quarto varie emendata & cum caetera tum imprimis novo Indice locorum scripturae tum citatiorum tum explicatorum aucta. In Octavo. ** Item, Appendix variorum tam veterum, quam recenter intentorum instrumentorum, ad Armamentarium Chirurgicum Joannis Sculteti, una cum quator & centum observationibus Chirurgicis ab expertis Hujus saeculi, & Patriae Practicis anotatis & Colectis, opera & studio Joannis Babtistae a Lamsweerde, Phil: & Med: Doct, in 8. Item, 't selfde in Nederduyts.

#6720714,1 Werdt by desen een yder genotificeert ende bekent gemaeckt, hoe dat by d'Heeren Burgermeesteren ende Regeerders van de Stadt Gouda in dese conjuncture van tijde is goet gevonden en verstaen op derselver aenstaende Jaer-marckt, die sijn aenvangh sal nemen met den 24 deser lopende Maent Iuly, niet en sullen admitteeren eenige buyten Kramen ofte Winckels, soo deselve genoemt soude mogen werden, ten eynde, een yder zigh voor schade behoede, ende daer nae hebbe te reguleren.

#6720714,2 Tot Harlingen, by Hero Galama, zijn gedruckt en werden uytgegeven: de Kundschappen van Parnas van Trajano Boccalini, door den Ridder P.C. Hooft, genaemt Geheimnissen uyt het Heylige der Heilige van den Staet, als waer in door Apollo en sijne Geletterden allerley geheyme en heylsame Grond-regels voor Koninckrijcken, Vorstendommen, Vrye Staten, &c. op het alder scherpsinnigste en vermakelijckste verhandelt werden. En zijn oock t'Amsterdam te bekomen by Frederich Stechman, Boeckverkoper.

#6720716,1 Tot Harlingen, by Hero Galama, zijn gedruckt en werden uytgegeven: de Kundschappen van Parnas van Trajano Boccalini, door den Ridder P.C. Hooft, genaemt Geheimnissen uyt het Heylige der Heilige van den Staet, als waer in door Apollo en sijne Geletterden allerley geheyme en heylsame Grond-regels voor Koninckrijcken, Vorstendommen, Vrye Staten, &c. op het alder scherpsinnigste en vermakelijckste verhandelt werden. En zijn oock t'Amsterdam te bekomen by Frederich Stechman, Boeckverkoper. ** Item, alle de volgeestige Wercken van Jan de Brune de Jonge, Wetsteen der Vernuften, Jock en Ernst, Honingbye, en verders met verscheydene Gedichten en Brieven, te voren noyt gedruckt, verrijckt.

#6720719,1 Op Sondag den 17 Iuly is binnen Leyden, omtrent de Plaet-steeg, door een Vrouws-persoon, wat kortachtigh, geelachtigh van Vel, met grauwe Oogen en bruyn Hair, hebbende een slecht gecoleurde Greyne Mantel met een swarte Waght aen, een roode Rock sonder Koort, ende een blauwe Rock met Koorden, een Stroo Hoet op, en een Jock met Emmers om den Hals, gestolen 't naervolgende: tien hondert guldens aen Geldt: 8 Goude Ringen, daer onder 2 Wapenringen, staende op d'eene een M. en G: op d'ander M.J: twee dobbelde Hoep-ringen, twee met fijne Diamanten, noch 2 geamalieerde enckelde Hoepringen: een Silvere Sleutelraecx, Riem en Zy tuygh, met 4 Silvere Sleutels daer aen, op yder Sleutel, mitsgaders op de gevrochte Haken, M. J: voorts een Bloet corale Kettingh met een Silvere Haeck en Oog daer aen: een root Scharlakense Rock met Goude Passementen geboort, een blaeuwe Lakense Rock met Silver geboort: een swarte Greyne Rock met groene Voeringh: een swarte Toerse Mantel: een swarte Greyne Mantel: een couleurde Turckse Mantel: verscheyde Laeckens, en wel 40 soo Mans als Vrouwe Hemden, Neusdoecken en ander Lywaet, zijnde 't selve gemerckt J.M. oock P.H. als mede M.G. Die 't selve Vrouw mensch ofte het Goet weet aen te brengen, sal 50 gulden tot een Vereeringh hebben; te schrijven of bestellen aen Maertje Pieters ofte Maertje Giellen, tot Leyden voorsz., in seker Huys achter Mevrouw Eleman.

#6720723,1 Bailjouw ende hoge Heemraden van de Beemster maecken mits desen bekent, dat haer E: om singuliere redenen, by dese tegenwoordige conjuncture van tijdt, goet gevonden hebben te verbieden, dat in de aenstaende Beemster Jaer marckt, die nae ouder gewoonte ten eynde dese Maent July staet gehouden te werden, geen Kramen, hoedanigh oock genoemt, sullen mogen voorstaen ofte toegelaten werden; waer na een yder, die het aengaet, hem kan reguleren.

#6720723,2 Die van den Gerechte der Stede Grootebroeck maecken mits desen een yder, dien het aengaen magh, bekent, dat, vermits de ongelegentheydt deses tijdts, haerlieden Jaermarckt, die plagh gehouden te werden daeghs voor St. Pieters-banden, voor dit Iaer, soo voor buyten als binnen Gesetenen, werdt opgeschort, en dat men oversulckx niemant met eenige Kramen ofte anders sal admitteren.

#6720726,1 Bailjouw en de hoge Heemraden van de Beemster maecken mits desen bekent, dat haer E: om singuliere redenen, by dese tegenwoordige conjuncture van tijdt, goet gevonden hebben te verbieden, dat in de aenstaende Beemster Jaer-marckt, die nae ouder gewoonte ten eynde dese Maent July staet gehouden te werden, geen Kramen, hoedanigh oock genoemt, sullen mogen voorstaen ofte toegelaten werden; waer na een yder, die het aengaet, hem kan reguleren.

#6720730,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer maecken mits desen bekent, dat haer E. om singuliere redenen, by dese conjuncture van tijde, goet gevonden hebben te verbieden, dat in de aenstaende Jaer-marckt, die (naer ouder gewoonte) omtrent Bartholomei placht gehouden te werden; geen kramen ofte Spelen sullen mogen voorstaen ofte toegelaten waer na een yder, die het aengaet, hem kan reguleren.

#6720730,2 Schout, Burgermeesters en Schepenen tot Wormerveer maecken mits desen bekent, dat Haer E: om singuliere redenen, by dese Conjuncture van tijdt, goet gevonden hebben te verbieden het houden van hare ordinaris Jaermarckt; sulckx dat als dan geen Kramen, veel min eenige Speelen, of iets diergelijckx, sullen geadmitteert werden: waer naer hem een yder, die het aengaen mach, kan reguleeren.

#6720730,3 Tot Amsterdam, door Antony Eygel, Med: Doctor, zijn gepractiseert, gedruckt ende werden uytgegeven, in Octavo, met Privilegie, Apologema pro Urinis Humanis, of verantwoordinge voor de Menschelijcke Wateren, doorgaens met heerlijcke Historien van swaere Sieckten verciert: waer in klaer bewesen wordt, dat deselve verre te boven gaen alle andere teyckenen in de Medicijn, soo dat sonder grondige kennisse derselver de Genees-konst niet bestaen kan: Ten tweeden de beschryvingh derselver Wateren, soo door eygen ondervindingen van 't Iaer 1636, als mede door bewijs van 125 Autheuren, bevestight: Ten derden een wederlegging tegen de Schriften der Wateren van de Heeren Doctoren Forestus en Stratenius ingestelt zijnde: alle te vinden by den Autheur, woonende naest de Haentjes Brouwery, by de Nieuwe-Marckt.

#6720806,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Rotterdam maecken mits desen bekent, dat haer Ed: goet gevonden hebben, dat haere ordinaris Kermis, by dese conjuncture van tijdt, niet en sal werden gehouden, soo datter geen Kramers, Speelders ofte eenige diergelijcke, sullen werden geadmitteert: waer nae een ygelijck zigh kan reguleren.

#6720806,2 Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der Stede Zirickzee maken mits desen bekent, als dat sy, om gewichtige redenen, by dese ongelegentheyt des tijdts, goet gevonden hebben haere September-Marckt, die wesen soude den vijfden derselver Maent, voor ditmael niet te houden, ofte eenige Kramen, Spullen ofte iets diergelijckx toe te laten: een ygelijck, die 't aengaet, kan zigh hier na reguleren.

#6720809,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders des Stads Monickendam maecken mits desen bekent, dat haer Ed: goet gevonden hebben, dat haere ordinaris Iaermarckt ofte Kermis, die, naer ouder gewoonte, sijn aenvangh soude nemen den vierden September aenstaende, by dese conjuncture van tijdt niet sal werden gehouden, soo datter geen Kramen, Speelders, ofte eenige diergelijcke, sullen werden geadmitteert; waer na een yder zig sal konnen reguleren.

#6720809,2 Den Heer Baliuw, Schout ende Burgermeesteren van de vrye Heerlijckheyt van Noortwijck hebben, om pregnante redenen, ende specialijck by dese constitutie van tijden en saecken, goet gevonden ende verstaen, dat haere aenstaende Kermis, die wesen sal den 21 Augusti, geene Kramen, Waren of Coopmanschappen publijckelijck te koop sullen werden gestelt, veel min eenige Speelen, Vertoningen, ofte iets diergelijcke, binnen derselver Jurisdictie sullen werden geadmitteert.

#6720816,1 Burgermeesters ende Schepenen, Regeerders der Stadt Goes, doen een yegelijck weten, dat, om seer goede redenen, goet gevonden ende geresolveert hebben te verbieden, dat eenige vremde en van buyten komende Kramers, van wat nature die mochten zijn, ofte andere die gewoon zijn met Spelen ofte Waren Marckten te volgen, en sullen vermogen haer binnen dese Stadt Goes te begeven, om met haere Coopmanschappen, Waren en Spelen, &c. op de aenstaende Jaer-marckt, die beginnen sal metten 30 Augusti deses Jaers, ten toone ofte te koop te staen, op poene van Confiscatie harer Waren, Kramen &c. werdende het selve alleenlijck toegestaen en gepermitteert aen de Borgers ende Ingesetenen der voorsz. Stadt Goes; behoudelijck nochtans dat de Graen ende Koren-Marckt van een yder sal mogen werden gehouden ende gefrequenteert, met deselve Vryheydt, als die altoos van Jare tot Jare is gedaen.

#6720820,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders des Stadts Monickendam maecken mits desen bekent, dat haer Ed: goet gevonden hebben, dat haere ordinaris Jaermarckt ofte Kermis, die naer ouder gewoonte, sijn aenvangh soude nemen den vierden September aenstande, by dese conjuncture van tijdt niet sal werden gehouden, soo datter geen Kramers, Speelders, ofte eenige diergelijcke, sullen werden geadmitteert; waer na een yder zig sal konnen reguleren.

#6720820,2 De Heeren van de Magistraet van Sommelsdijck hebben geresolveert ende vast gestelt, dat by dese conjuncture van tijt haer ordinaire Kermis ofte Iaermarckt, die komt den eersten Sondag naer St. Gillis, 't welck nu op den vierden September 1672 soude zijn, niet en sal werden gehouden; waer naer yder zigh kan reguleren.

#6720820,3 Werdt by desen bekent gemaeckt, als dat uyt Amsterdam doorgegaen zijn Moses en David Juda-Leon, Jooden, met voor bedachten rade weghnemende meer als twee Tonnen Gouts, die aen haer in bewaringe en ter goeder trouwen, als Cassiers, waren ter handt gestelt van anderen van sijn Natie: zijnde Moses de Leon kleyn van persoon, out omtrent 50 Iaren, lelijck en kleyn van Tronie, swart van Hayr met eenige gryse Hayren, qualijck ter gangh, vermits met Podagra is gequelt: en David Juda-Leon middelmatigh, van langhte schrael, en langhwerpigh van Tronie, swart gekrult Hair, mager van Lichaem, en wat ingevallen van Kaecken, sy gaen ordinaris gekleet in 't swart met Greine Rocken. Die een van beyde, ofte beyde te samen, sal weten aen te brengen by de E: Heeren van den Gerechte der Stadt Amsterdam, sal twee hondert Silvere Ducatons voor yder van de voornoemde Personen tot een Vereeringh genieten.

#6720825,1 Schout en Schepenen der Heerlickheden van Heemstede en Bennebroek (naer voorgaende ordre en goet vinden van de respectieve Heeren van deselve Heerlijckheden) maecken mits desen bekent, dat by dese conjuncture van tijt haer ordinaris Kermissen of Jaermarckten, die gewoonlijk komen omtrent Maria geboorte en 8 dagen daer nae, niet sullen werden gehouden; oock niet de Heemsteder Paerdemarckt, die voor desen Iare soude zijn op den 7 en 8 September, soo dat geene Comedianten, Vertoningen, Spullen, Kramen, Ryfelaers of diergelijcke, en sullen werden geadmitteert, oock niet eenig Jongspel of sodanige vergaderingen; waer na yder zigh kan reguleren.

#6720825,2 De Magistraet van d'Oude Tonge hebben geresolveert, dat by dese conjuncture van tijden haer ordinaire Jaermarckt, die aenvang soude nemen den elfden September 1672, niet en sal werden gehouden; waer naer een yder zig kan reguleren.

#6720827,1 Den Rector ende Senaat van de Universiteyt binnen Leyden maecken mits desen bekent, dat sy, niet tegenstaende dese bekommerlijcke tijden, sullen alle, soo publijcke als private Lessen, Disputatien ende andere Exercitien, op den gewoonlijcken tijt in aenstaende September hervatten.

#6720827,2 Tot Leyden, by Johannes van Gelder, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: korte Beschryving van het Lugdunum Batavorum, nu Leyden: vervatende een verhael van haer Grond-stand, Outheid, Opkomst, Voortgang ende Stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden en Nieuwen Rijn, met de oude en nieuwe Uytwateringen van deselve, Door Mr. Simon van Leewen. met 14 Kopere Platen verciert.

#6720830,1 Tusschen den 24 en 25 Augusti 1672. is vermist uyt de Wey in 's Gravenhage een groot en vette bruyne Ruyn, out 9 Iaer, groot van Hooft, met een witte Col, heeft aen wederzijde van de Schoft een wit teycken van 't wrijven van de Greel, niet langh van Staert, ront van Lijf: die het selve weet aen te wijsen, addressere zigh tot Leyden aen Cornelis Rotteveel, tot Rotterdam aen Hendrick Bol, tot Dordrecht aen Isaac Heckenhoeck, tot Delf aen Cornelis Rotteveel, en in 's Gravenhage aen Adriaen Rotteveel, hy sal een goede Vereering genieten.

#6720903,1 Den Rector ende Senaat van de Universiteyt binnen Leyden maecken nochmaels mits desen bekent, dat, niet-tegenstaende dese bekommerlijcke Oorlogs-tijden, sy alle, so publijcke als private Lessen, Disputatien ende andere Academische Exercitien, sullen met het begin van de aenstaende Weeck wederom op de gewoonlijcke manier by der hant nemen.

#6720903,2 Tot Amsterdam, by Iohannes Iansonius van Waesbergen en Iacob Meurs, Boeckverkopers, is gedruckt en wert uytgegeven: Travaux de Mars, of den Arbeyt van Mars, behelsende de oude en nieuwe maniere van Vestinghbouw, soo defensijf als offensijf, alle Wercken en Materialen, mede alle manieren daer toe behoorende, oock van Aenvallen en Afweeringe, stellen van Batailjen en anders tot den Oorlogh dienstigh, vervat in drie deelen, verciert met omtrent 300 Platen, door Allarm Maneston, Mallet van Parijs, Velt-en Leger-meter van den Coningh van Portugael, in 't Frans, Neder-en Hoog-duyts. In 12.

#6720908,1 De Heeren Bailliu, Schout ende Schepenen van den Dorpe en Heerlickheyt van Oud en Suyt Beyerlanden, hebben goet gevonden hare ordinaris Jaermarckt, naer ouder gewoonte sijn aenvangh nemende op den 17 September deses Iaers 1672 aenstaende, niet te sullen houden by dese conjuncture van tijdt, soo dat geen Kramen, Koordedanssers, Speelders, Rijsselaers, &c. of diergelijcke, sullen werden geadmitteert: doch sal alleen de ordinaris Lammere-mart, die op den 18 September 1672 voorsz. na ouder gewoonte sijn voortgangh hebben; waer na een yder zigh kan reguleren.

#6720913,1 De Heeren Burgermeesteren ende Vroetschappen des Stads Edam, notificeren een yegelijck by desen, dat haer E: Achtbaerheden hebben goet gevonden, uyt consideratie van de jegenwoordige bekommerlijcke constitutie van tijden en saken, hare ordinaris Jaermarckt, die anders gehouden soude werden den tweden October en volgende dagen, deses Iaers 1672, voor dese reys te verschuyven; doch latende de Beeste-marckt den 3 October, op den ouden voet, continueren.

#6720917,1 Tot Leyden, by de Wed: van Jan le Carpentier, is gedruckt en werdt uytgegeven: het eerste Deel van den Heer Legers algemeyn Gedenck-schrift, aengaende de voorvallen der Euangelisse Kercken in de Valleyen van Piemont, anders der Waldensen, vervattende, &c. Uyt het Frans in Nederduyts vertaelt door M.Oev.S.T.S. en van den selven, nae 't voornemen van den Schrijver selfs, veelsints vermeerdert en verbetert: het bewijst onwederleggelijck haer Apostelse successie en waere outheyt van haer Leer en Kercktucht, als mede, dat sy daer by sodanigh zijn gebleven, datse noyt eenige Reformatie van nooden hebben gehad; en eyndelick, dat de Gereformeerde haer wettige en rechte Nasaten en Leerlingen zijn.

#6720920,1 Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der Stadt Tholen hebben, om goede redenen, goet gevonden de ordinaris Jaermarckt, die in 't laetste van dese Maent binnen de voorsz. Stadt placht gehouden te werden, op te schorten: waer na hem een yder kan reguleren.

#6720924,1 Burgermeesteren ende Vroetschappen der Stede Purmerende maecken mits desen een yegelijck bekent, dat, in consideratie van de tegenwoordige bedroefde ende bekommerlijcke tijdt, in de aenstaende Herfst-Beestemarckt, dewelcke binnen de voorsz. Stadt staet gehouden te werden van Koeyen ende Ossen, op Maendagh ende Dingsdagh den 10 ende 11 October naestkomende, ende van Paerden (niet op Donderdag en Vrydagh daer te voren, gelijck als nu twee Iaren, maer weder als van outs) op Woensdagh ende Donderdagh daer aen volgende, wesende den 12 en 13 dito, geene Kramen, noch oock geene andere publijcke voorstellinge op 's Heeren Straten, van eenigerhande Waren, hoedanigh die oock souden mogen sijn, noch van buyten noch binnen Luyden, toegestaen noch geleden sullen werden, op verbeurte van deselve.

#6720924,2 Rector ende Professoren der Universiteyt van Stadt Groeningen ende Ommelanden maecken mits desen bekent, dat, also door Gods genade deselve Stadt van de Belegeringe verlost is, ende wederom alles in de oude postuer gebracht wort, sy geresolveert zijn met den eersten weder te keeren tot hare Lessen ende andere Exercitien, ende de studerende Jeught met hare onderwijsinge te dienen.

#6720927,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Enchuysen maecken een yder mits desen bekent, dat, vermits de tegenwoordige toestant van tijdt en saecken, ende om andere goede redenen, hebben goet gedacht haere ordinaris laetste Kermis ofte Jaermarckt, die in October plagh te zijn, voor dese reyse af te schaffen: waer nae een yder zigh kan reguleren.

#6720927,2 Tot Leyden, by de Weduwe van Jan le Carpentier, is herdruckt en werdt uytgegeven: Francisci de le Boe, Sylvii, Praxeos Medicae. Liber Primus. Editione priore accuratior.

#6721001,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Enchuysen maecken een yder mits desen bekent, dat, vermits de tegenwoordige toestant van tijdt en saecken, ende om andere goede redenen, hebben goet gedacht haere ordinaris laetste Kermis ofte Jaermarckt, die in October plagh te zijn, voor dese reyse af te schaffen: waer nae een yder zigh kan reguleren.

#6721001,2 Tot Middelburgh, by Iohannes Roman, Medicinae Doctor, zijn te bekomen de Boecken by sijn Vader zal: Zacharias Roman naergelaten en gedruckt, bestaende in dese naervolgende Sorteringe: Phillippi Lansbergii Opera Astronomica, in Folio, Latijn. Sonne wysers Philippi Lansbergii, in Folio. Lansbergii Bedenckingen op den Aertkloot, in 4. Lansbergen van 't Quadrant, in 4. dito van 't Astrolabium, in 4. Sonnewysers Iacob Mogge, in Folio. Mitsgaders Platen en Figueren tot deselve Drucken dienende.

#6721006,1 Anneken Veltmans, Weduwe van wijlen N. Sempels, gewesen Capiteyn tot Breda, is langachtigh van Persoon, out omtrent de 50 Iaren, bruyn van Oogen, en omtrent de Mont eenige Wratten, gekleet met een Felpe Jack, en een Greyne Rock ordinaris aen, meest een Labaer om den Hals, en haer Dochter, genaemt Sara Veltmans, out 21 Iaren, Pockdaligh, en 't eene Neus-gat aen de rechterzy wat diep van de Pocken ingedruckt, ordinaris gekleet met een gestreept Jack, en een Rock met ses strepen in de Schoot geboort, dese beyde Moeder en Dochter hebben gestolen Gout, Silver , Linnen en Wollen, als mede Bedde en Bulster, in sulcken menigte, dat het te langh is om te verhalen: die dese de Moeder of Dochter weet aen te brengen op de Roose-Gracht tot Amsterdam, in de witte Fortuyn, die sal sijn Naem verswegen en een goede Vereeringh genieten.

#6721008,1 Borgermeester ende Regeerders des Stadt Dordrecht maecken een yder by desen bekent, dat, vermits de tegenwoordige toestant van tijdt en saecken, ende om andere goede redenen, hebben goet gevonden haere ordinaris Jaermarckt, die in 't laetst van October plagh te zijn, voor dese reyse op te schorten ende af te schaffen, sulckx dat geene Kramen sullen werden geadmitteert; waer nae een yder, die 't aengaen magh, hem heeft te reguleren.

#6721013,1 Daer werdt gemist een Jongetje van 4 Iaren, zijnde met blont Hair en blanck van Aengesicht, hoogh van Voorhooft, en boven in sijn Mont noch noyt geen Tanden gehad hebbende, met een licht Groen Lijfje aen, en een paer doncker Groene Stropmouwen, onder een root Rockje, en boven een swart Schortje met een blaeuw Catoen Schortekleet en een paer swarte Koussen aen: die 't selve vint, gelieve het te bestellen in de Achter-straet, achter de Brouwery van den Oliphant, in het naeuwe Steeghje, tot Haerlem, sal voor sijn moeyten betaelt werden.

#6721020,1 By gonste van d' Ed: Magistraet des Stadts Hoorn, in desselfs ordinair Stadts Francois-School (zijnde een seer bequaeme gelegentheyt om Kost-Kinderen te houden) woont Jan Oosterhooren: Iemant sijnen dienst omtrent sijn Kint of Kinderen gelievende te gebruycken, in onderwijs van Lesen, wel Schrijven, Cijfferen, Boeckhouden ende de Fransse Taele, gelieve zigh t'addresseren ten Huyse voorsz., sal voor een civile prijs werden geaccommodeert.

#6721022,1 Borgermeesteren ende Regeerders van Oost-ende West-Sardam laten mits desen weten, dat, om dese tegenwoordige toestant van saecken, op haere ordinaris Jaermarckten, die op den 13 November 1672. aldaer soude zijn voor desen Iaere, deselve niet en sullen werden gehouden, en derhalven geene Kramen, Speelen of eenige andere diergelijcke saecken, aldaer sullen werden geadmitteert noch toegelaten.

#6721025,1 Daer wert tot Leyden uyt de Wey vermist een blaeu schimmel Ruyn Paert, met wat wit voor 't Hooft, en achter een witte pleck op de Bil. Iemant het selve te voren komende, gelieve het bekent te maecken aen Cornelis Iansz. Schippers Knecht op Haerlem.

#6721029,1 Tot Delf, by Symon Cloetingh, is gedruckt en werdt uytgegeven: Christelijcke Kinder-School, onderwysende de jonge Jeugd in de eerste Beginselen, soo van de Leere der Waerheyd, als voornamentlijck van de ware betrachtinge der Godsaligheyt, na voorgaende Visitatie en Approbatie des E: Classis van Delf en Delfland, uytgegeven door Guiljelmus Saldenus, Dienaer Jesu Christi tot Delf. In de Toe-eygeninge is begrepen een kort Bericht aengaende de particuliere By-een-komsten der Christenen. Den derden druck.

#6721101,1 Daniel Georgii Morhofs Wijsgierige Bedenckingen over het aen stucken roepen der Glasen, door de Stem van Nicolaes Petter, beschreven in het Latijn, en in het Nederduyts overgeset door D.P. zijn te bekomen tot Amsterdam, ten Huyse van Jacobus Lemmens, Boeckverkoper in de Niesel.

#6721103,1 Op Woensdagh den 9 November. 1672. sullen tot Haerlem, op de Laecken-Halle, staende op de Raeckx, des Morgens ten 9 uren. verkocht werden een goede partye Witte onbereyde Wolle-Laeckenen, als mede witte dicke Laeckens, en oock coleurde Laeckens.

#6721103,2 Alsoo Reynier Langewagen, Ontfanger van de Gemeene Landts Middelen binnen de Stadt Hoorn, uyt de Gyselinge by den Officier van deselve Stadt, door last van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in West Vrieslandt ende den Noorder-quartiere, gedaen, tegens sijn belofte ende woordt by handt-tastinge gegeven, van te sullen blijven binnen sijn eygen Huys ende Erve, ende aldaer gyselinge te houden, om met adsistentie van twee andere Ontfangers sijne Reeckeninge ende Comptoir op te maecken, den 27 October 1672 met de Nacht schuyt op Amsterdam is wegh-gegaen, soo werdt die gene, dewelcke de voorsz. Ontfanger Langewagen komt te leveren in handen van de wel-gemelde Heeren Gecommiteerde Raden, toegeseyt tot een beloninge de somme van ses hondert Car: Guldens, sullende sijn Naem werden gesecreteert.

#6721105,1 Den 3 November 1672. is vermist op de Beurs, of daer omtrent, tot Amsterdam, een Ring met een dicke Steen, van omtrent twaelf Greyn, zijnde de Steen een goet fatsoen, de Ring swart geamalieert, en naeuw van Maet: die deselve weet, die adresseere die aen Frans Wolfwinckel, Knecht van 't Gout en Silver-smits Gildt tot Amsterdam, sal een goede Vereeringe genieten.

#6721108,1 Op Woensdagh den 9 November 1672. sullen tot Haerlem, op de Laecken-Halle, staende op de Raeckx, des Morgens ten 9 uren, verkocht werden een goede partye Witte onbereyde Wolle-Laeckenen met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Couleuren; als mede witte dicke Laeckens, en oock coleurde Laeckens.

#6721108,2 Tot Amsterdam, by Jan Rieuwertsz. Boeckverkoper, werdt uytgegeven: het Leven van Hai ebn Jokhdan, in het Arabisch beschreven door Abu Japhar ebn Tophail, en uyt de Latijnsche Oversettinge van Eduard Pocock A.M. in het Nederduyts vertaelt: waer in getoont werdt, hoe iemant, buyten eenige omgangh met Menschen ofte onderwysinge, kan komen tot de kennisse van zig selven en van Godt: also dese Philopsooph, door sekere toeval, eerst geboren zijnde, in een Kisje geleyt en in Zee geset, door de Vloet aen een Eylandt geworpen wierdt, daer geen Menschen woonden, en door een Geyt opgevoet en tot sijn 50 Iaren geen Mensch gesien en had. In 4.

#6721110,1 Tot Haerlem wert vermist een jonge Dochter, out omtrent 37 Iaren, heeft Sargies Kousen aen, met haere Muylen uytgegaen, een root Machaje Onder rock en Machaje Jack, haer Goet is geteyckent met een F. ofte F.A. een Neusdoeck om haer Hals, bruyne Oogen en een Maeltje in haer Aengesicht, swart Hair, een Linne Muts en een Silver Ysertje op 't hooft: iemant 't selve Vrouws-persoon te voren komende, addressere zigh in de Beeck-steegh, tot Haerlem.

#6721110,2 Tot Alckmaer, by Pieter de Wees, werdt uytgegeven, de Nieuwe Alckmaerder Maen-Almanach, met het op en onder gaen van de Maen, van Minuit tot Minuit uytgerekent, met een Aenhangsel, om by daegh aen de Son, en by Nacht aen de Sterren te sien hoe laet het is, &c. noyt voor desen so gedruckt, gepractiseert door Isaac Abrahamsz. Haringhuysen, geadmitteerde Landtmeter tot Alckmaer.

#6721112,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Briele hebben, om redenen, goet gevonden op haer aenstaende Iaer-Marckt, ordinaris gehouden werdende Sondaeghs voor St. Catrijnendagh, zijnde nu den 20 deser maent November, expresselijck te verbieden niet alleen het venten, verkopen ende voorstellen van Waren ende Coopmanschappen, met Kramen ende andersints, maer oock bysonderlijck alle Vertoningen van Spullen, Koordedanssers, Quacksalvers en andere diergelijcke Personen, de Marckten ende Kermissen volgende; doch uytgesondert ende ongeprejudieert alleene het houden van de Iaerlijckse Ganse-marckt, die voor eenen dagh, Saterdagh voor de Jaermarckt, zijnde den 9 November, sal werden gehouden: waer naer zig een yder kan reguleren.

#6721117,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Briele hebben, om redenen, goet gevonden op haer aenstaende Iaer Marckt, ordinaris gehouden werdende Sondaeghs voor St. Catrijnen-dagh, zijnde nu den 20 deser Maent November, expresselijck te verbieden niet alleen het venten, verkopen ende voorstellen van Waren ende Coopmanschappen, met Kramen ende andersints, maer oock bysonderlijck alle Vertoningen van Spullen, Koordedanssers, Quacksalvers en andere diergelijcke Personen, de Marckten ende Kermissen volgende; doch uytgesondert ende ongeprejuditieert alleene het houden van de Iaerlijckse Ganse-marckt, die voor eenen dagh, Saterdagh voor de Jaer-marckt, zijnde den 19 November, sal werden gehouden: waer naer zig een yder kan reguleren.

#6721117,2 Men laet een yegelijck weten, dat op Maendagh toekomende den 21 deser, voor de Middagh goedts tijdts, tot Leyden sal verkocht een goede quantiteyt Ypen ende Linde-boomen, albereyts afgehouwen zijnde.

#6721119,1 Tot Amsterdam is een Obligatie verlooren van 6000 gulden Capitael, staende op 't Comptoir van d' Heer Ontfanger Uyttenbogaert, op de Naem van d' Heer Burgermeester Nicolaes Pancrae; die deselve gevonden heeft, gelieftse te behandigen aen de Beurs Knecht tot Amsterdam, sal een Vereeringe genieten.

#6721119,2 Tot Rotterdam, by Joannes Borstius, werdt uytgegeven: Betrachtingen tot bevordering van Geloove en Deught, volgens den Heydelbergsen Catechismus: door Henricus Groenewegen, Predicant tot Delfshaven. In Quarto. Met Privilegie voor 15 Jaeren. Sijn oock te bekomen tot Amsterdam, by Gerardus Bortius, Boeckverkooper op den Dam.

#6721122,1 Daer is tot Amsterdam verloren een Obligatie van 6000 gulden Capitael, staende op 't Comptoir van den Heer Ontfanger Uyttenbogaert, op de Naem van den Heer Burgermeester Nicolaes Pancras; die deselve gevonden heeft, gelieftse te behandigen aen de Beurs Knecht tot Amsterdam, sal een goede Vereeringe genieten.

#6721122,2 T'Amsterdam, by Abrham van Essen, Boeckverkoper op de Blaeu Burghwal, is gedruckt en werdt uytgegeven: de Roepinge Abrahams uyt Ur der Chaldeen, verhandelt in een Afscheyt-Predicatie, gedaen tot Vlissingen, door Bernardus Somer, beroepen tot Amsterd: In 12.

#6721122,3 Werdt een yder bekent gemaeckt, dat, niet-tegenstaende het overlyden van d'Heer Franciscus d'el Boe Silvius, in sijn leven Medicinae Practicae Professor in d'Universiteyt tot Leyden, het Salutair en Medicinael Water genaemt Sal Volatile, door den overleden geinventeert, by sijn Erfgenamen, in desselfs Logement alleen, kan werden bekomen, 't welck yder een sal dienen tot naerichtinge.

#6721122,4 Tot Leyden, by de Weduwe van Jan le Carpentier, is gedruckt en werdt uytgegeven: het eerste Deel van den Heer Legers algemeyn Gedenck-schrift, aengaende de voorvallen der Euangelisse Kercken in de Valleyen van Piemont, anders der Waldensen, vervattende, &c. Uyt het Frans in Nederduyts vertaelt door M. Oev. S.T.S. en van den selven, nae 't voornemen van den Schrijver selfs, veelsints vermeerdert en verbetert: het bewijst onwederleggelijck haer Apostelese successie en waere outheyt van haer Leer en Kercktucht, als mede, dat sy daer by sodanigh zijn gebleven, datse noyt eenig Reformatie van nooden hebben gehad; en eyndelijck, dat de Gereformeerde haere wettige en rechte Nasaten en Leerlingen zijn. En zijn mede te bekomen en werden oock uytgegeven by Felix Lopez, mede aldaer.

#6721129,1 De Ed: Mogende Heeren Gecommitteerde Raeden ter Admiraliteyt tot Amsterdam sullen op den 8 December 1672. verkopen een Engels Oost-Indisch Pinas Schip, genaemt de Goude Valck, gemonteert met 30 Stucken Canon, in Zee verovert door den Capiteyn en Commissi-vaerder Isaack Rokusz. van Vlissingen, als mede de naervolgende Goederen, zijnde een goede party Peper, Coffi saet, Curcuma of Tamerick, Mirrhe, Cardamom, Radix China, Zaet en Schellack, Indigo Agra, dito Almadavad, Salpeter, Roode Verwe, Catoene Lywaten, baftas wit en blaeuw, dito rouw, dito Zaraguzzes Dungarias wit en blaeuw, Pourkas wit en blaeuw, Topseyls breede, dito rouw, Necances, Guineesse Stoffen, dito rouw, Quil smal, Brau, Cambay, Catoene Garen, Armenia Wol: Waer van de Verkopinge sal geschieden in de Warmoes-straet, in 't Goude Hooft, 's Morgens ten 9 uren: de Goederen leggen op de oude Schans in diverse Packs huysen, alwaer de Goederen 3 dagen te voren konnen gesien werden.

#6721129,2 Tot Amsterdam, by Pieter Arentsz. in de Beurs straet, in de drie Rapen, wert uytgegeven een Geestelijck Boeck, genaemt het Graf der valsche Theologie, 't vierde Deel, in Frans en in Duyts, waer uyt alle Menschen konnen onderscheyden, of sy door een goeden of door een quaden Geest gedreven zijn, door Anthonnette Bourignon: En is oock te bekomen tot Hamburg by Samuel Koninck, in den Dom.

#6721201,1 De Trompetter van den Ritmeester Rengers, genaemt Florens Smit, is over drie Weecken hier van Groeningen met twee Sacken aen Silver Geld verreyst nae Gornichem toe, met twee Paerden, zijnde het eene swart met een Kol, het ander een bruyn met drie witte Voeten, werdt vermoet vermoort of verongeluckt te zijn; zijnde dese Persoon wat langhachtigh, wel gemaeckt van postuur, met swart kort gekrult Hair, bruyn van Tronie, met een root Levery: indien iemant aenwysinge kan doen van dese Persoon, doodt of levendigh, maecke het bekent tot Gornichem, aen den Ritmeester Rengers, of te Groeningen aen den Solliciteur Geertsma, sal een goede Vereeringh genieten.

#6721203,1 Op Dingsdagh den 6 December 1672, des Morgens ten 9 uren precijs, sal men op het West-Indische Huys, op Rapenburgh, verkopen een schoone party Oliphants-Tanden.

#6721203,2 Tot Vlissingen, by Abraham van Laren, Stads Drucker, is gedruckt en wert uytgegeven: Sekerheyt des Sabbats, en desselfs rechte belevinge, seer dienstig 1. tot vernietinge van veele Geschillen en Troubelen der Gemoederen in veele Gemeynten van ons Vaderlandt: 2 tot bevorderinge onder den zegen Godts van een gewenste Reformatie, in ons rechtveerdiglijck vernedert Nederlant: 3. ende also, om verder te bekomen de hulpe en den ouden zegen Gods, tot redres van de Kercken en Staet onser Landen: door Georgius de Raad, Predicant tot Vlissingen, In 8. ** Item, des Christens groot Intrest, ofte het saligh deel aen Christi, getoetst en aengewesen wie het heeft. Den tweden Druck, meer als de helft vermeerdert. In 8. Zijn oock te bekomen tot Amsterdam by Johannes van Someren.

#6721206,1 Tot Groeninge, by Dominicus Lens, is gedruckt en werdt uytgegeven: Gregorius Mees Hagars Dienst onder de vrye Sara. In 8. ** Item, H. Eysonius Sintagma Medicina. In 12. ** Item, Samuel Maresius Tractatus Brevis de Afficto Statu Studii Theologici. In 4.

#6721208,1 Men laet een iegelijck weten, dat op Maendagh toekomende den 12 deser, voor de Middagh ten tien uren, goets tijdts, tot Delff sal verkocht werden een groote quantiteyt, soo swaere als lichte Ypen-Boomen, staende op de Cingelen rontom de voorsz. Stadt.

#6721208,2 Tot Delf, by Cornelis van Heusden, werdt uytgegeven: Neerlans Tranen, of hertelijke Ziel-zugt, over de tegenwoordigen toestant onses Vaderlands, uytgeboesemt door Guiljelmus Saldenus, Predicant tot Delf. Achter is gevoegt een daegelijckx Gebed in tyden van Pest, Oorlog tusschen Geloofs-verwanten, verval van Koopmanschappen, &c. als mede der Vromen moetgeving in quade Tyden. In 12.

#6721208,3 Jan Boon, als Executeur van den Testamente van Annetjen Romeyns, in haer leven Wed: van Cornelis Alblas, doet aen een iegelijck weten, als dat hy van meeninge is uyt der handt te verkopen een seer wel gelegene Winckel, bestaende in een Bombasijn-maeckery, gaende met 15 Getrouwen met sijn Toebehooren, als met een Verwerye daer achter annex, met de Kuypen en Ketels daer toe behorende, staende ende gelegen op het Roode Sant binnen der Stadt Rotterdam, daer uyt hanght den ouden Engelschen Bombasijn-maecker, welcke Winckel aldaer is gehouden omtrent 32 Jaren: Soo daer iemant gadinge in heeft, gelieft hem te addresseren aen de voornoemde Jan Boon, wonende op de Kip-straet, ofte aen Moises Ouseel, wonende op de Hoog-straet.

#6721210,1 Men laet een iegelijck weten, dat op Maendagh toekomende den 12 deser, voor de Middagh ten tien uren, goets tijdts, tot Delff sal verkocht werden een groote quantiteyt, soo swaere als lichte Ypen-Boomen, staende op de Cingelen rontom de voorsz. Stadt.

#6721210,2 t'Amsterdam, by Iohannes van Someren, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Verdedigingh van de oude Hollandsse Regering onder een Capiteyn Generael, waer in de Daeden en diensten van de Doorluchtige Heeren Princen van Orangien, hoogloffelijcker memorie, klaerlijck werden vertoont. T'samen gestelt tot opweckingh van alle waere Liefhebbers des Vaderlandts, en overtuygingh van alle Tegenspreeckers. In Octavo.

#6721213,1 In's Gravenhage, by Leendert Scheltus, Boeckverkoper, werdt uytgegeven een troostelijck Tractaet, genaemt Disce Mori, ofte Leert Sterven, in't Engels beschreven door Christoffel Suttoy, ende nu om sijne voortreffelijckheyts wille in't Nederduyts overgeset.

#6721213,2 Tot Middelburgh in Zeelandt, by Johannes Meertens, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Vervolgh van 't Natuur-Toneel, bestaende in Aenmerckingen en Bedenkingen over den aert, gestalte, heerlickheyt, eygenschappen en werckingen des Hemels. door D. Iohannem de Mey, Ecclest: Phils: en Med: Doct: In quarto.

#6721217,1 Tot Amsterdam, by Steven Swart, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: d'Ontroerde Leeuw: behelsende een Historisch Relaes van de merckwaerdigste Geschiedenissen, van tijdt tot tijdt voorgevallen sedert de beginselen van desen Oorlog tot nu toe. Zijn mede te bekomen tot Haerlem by Daniel Swart: en in andere Steden tot de Boeckverkopers.

#6721217,2 Daer werdt gemist een Obligatie van 1000 gulden, op 't Comptoir van den Heer Ontfanger Uyttenbogaert, staende op de Naem eerst van Trijntje Arents van 't Iaer 1636, ende sedert verteyckent op de Naem van David van Keyssel; en werdt derhalven een yder gewaerschouwt deselve niet te kopen of Geldt op te doen: maer die deselve voor komt, gelieft die te addresseren aen Gillis van Breen, Apotheker tot Amsterdam, op de hoeck van de nieuwe Gasthuys Molen-steegh, sal een Vereeringe genieten.

#6721220,1 Hendrick Iansz. Ruybroeck en Niclaes van de Putten presenteren, volgens Octroy, haer by de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt verleent, om 15 Iaren te mogen maken, om het Wel-water soo soet, klaer en goet te doen voorkomen, als het Godt en de Natuur op het Well ons verleent; zijnde reeds de proef genomen goet Bier daer af te konnen brouwen, oock Mee: oock om te maken seeckere maniere van Schoeyingen, sonder vermenginge van Aerde of Cley: uyttermaten dienstigh tot Sluysen, Dammingen, Graef-werck, Schoeyingen, &c. breder in't Octroy vervat: Die sigh hier van gedient vint, kome tot Rotterdam op Wolfshoeck, by gedachte Hendrick Iansz. Ruybroeck; of by Nicolaes van de Putten, op de oude Wael tot Amsterdam, sullen yder tot een civilen prijs accommoderen.

#6721222,1 De Post op Hamburg sal toekomende Saterdag, zijnde den 24 December, en alle Reys-dagen, gedurende desen Winter, des Avonts ten half vier uren naer Hamburgh afreysen precijs, om by dage met het minste gevaer over 't Y te geraecken.

#6721224,1 Tot Haerlem, by Jan Gerritsz. Geldorp, Boeckverkooper in de Groote Hout straet, is gedruckt en werdt uytgegeven: Apostolice Outheydt van de Vryheydt van spreecken in de Vergaderingen der Christenen: Met een Aenhangsel nopende de Jootsche Sinagoge van outs: tegens Dr. A. van Dalens Alleen spreecken verdedight, door P.L. In 4. Zijn oock te bekomen tot Amsterdam by Ian Riewertsz.

#6721224,2 Tot Groeningen is gedruckt ende wert uytgegeven by Rombertus Huysman: G. Feltman, JC. & Antecesi: primarii tract: de Cadavere inspiciendo. & de Transitu Exerrcitus atq. de Vehiculus sibi obviis. in 4.

#6721227,1 Daer werdt een iegelijck bekent gemaeckt, datter in 't Voor-jaer, in de Maent van Maert, is een Pack gekomen met het Rotterdamse Beurt-schip van Rotterdam, waer geen Brief by en is gevonden: Is'er iemant, die daer eenige Brief van heeft, addressere hem tot Amsterdam, aen Hendrick de Graef, Bestelder van de Rotterdamse Beurt-schepen, woont op de Cingel, tusschen de Korsjes en Lijnbaens-brugh, naest de Bontekraey, daer de Beurt-schepen van Rotterdam aen komen, sal daer een yeder goede onderrichtingh van geven.

#6721227,2 Daer is verloren een geagreerde Obligatie tot laste van den Lande van Hollandt en West-Vrieslandt, ten Comptoire van de gemene Middelen tot Dordrecht, op de Naem van Maria Jans, houdende Capitael 1900 Gulden, geregistreert Folio 106, in date den 19 November 1655, den Intrest daer op betaelt tot den 19 November 1671. Die deselve Obligatie gevonden heeft en weet te leveren in handen van Hugo van Dijck, Notaris tot Dordrecht, sal 25 gulden genieten.

#6721231,1 Daer werdt een iegelijck bekent gemaeckt, datter in 't Voor-jaer, in de Maent van Maert, is een Pack gekomen met het Rotterdamse Beurt-schip van Rotterdam, waer geen Brief by en is gevonden: Is'er iemant, die daer eenige Brief van heeft, addressere hem tot Amsterdam, aen Hendrick de Graef, Bestelder van de Rotterdamse Beurt-schepen, woont op de Cingel, tusschen de Korsjes en Lijnbaens-brugh, naest de Bontekraey, daer de Beurt-schepen van Rotterdam aen komen, sal daer een yeder goede onderrichtingh van geven.

#6721231,2 Tot Amsterdam, by Johannes J, van Waesbergen, Boeckverkoper op 't Water, in de Pas-caert, is gedruckt en werdt uytgegeven: Historisch Verhael van de Oproer van 't Rijch van den Grooten Mogol; behelsende veel wonderlijcke en seltsame Geschiedenissen, met veele Kopere Platen. In 12. ** Noch l'Antigrammaire, of de Oude Spraeck konst, verworpen door Bartel Pielat: seer bequaem voor een yder, om de Franssche en Nederduytsche Spraeck te leren, in Frans en Duyts. Met Previlegie.