#680103,1 Daer heeft in de Courant, van den 13 December, des Iaers 1667. gestaen, dat Do. Petrus Appeldoorn is uytgevende het Replijcque ende Cras credo, in welcke hy de verschillen tusschen de Predicanten van Middelburgh ende Do. Iohannes de Mey, mede Predicant aldaer, soo hy seght, ontstaen, seer wijdtloopigh, doch ter quader trouwe, is verhandelende: daerom oock Burgermeesteren, Schepenen en Raden tot Middelburgh raetsaem hebben gevonden, het voorsz. Boeck te verbieden, ende alle Exemplaren te doen ophaelen: vorder mits desen een yder bekent maeckende, dat het geene van de oneenigheydt der Predicanten tot Middelburgh is geseydt, niet waer en is: 't welck dient om een yder des aengaende te disabuseeren.

#680105,1 WAERSCHOUWINGE.Wordt bekent gemaeckt, dat seker Fransman, die hem noemt Philippe Rodolphe, en tot bevorderinge van de reparatie eeniger Kercken, die in Ergueil, onder het gebiedt van den Bisschop van Basel, souden gelegen zijn, in dese Landen gaet Gelt collecteren, die oock alreede, luydt zijn Collecten Boeck, verscheyden van onse Gemeynten misleydet en bedrogen heeft, tot Groeningen bevonden is met leugens ende met bedrog om te gaen; 't welck men tot Waerschouwinge van andere goede Gemeynten hier mede heeft willen bekent maecken, om sich voor sulcken Bedrieger te wachten.

#680107,1 WAERSCHOUWINGE.Wordt bekent gemaeckt, dat seker Fransman, die hem noemt Philippe Rodolphe, en tot bevorderinge van de reparatie eeniger Kercken, die in Ergueil, onder het gebiedt van den Bisschop van Basel, souden gelegen zijn, in dese Landen gaet Gelt collecteren, die oock alreede, luydt zijn Collecten Boeck, verscheyden van onse Gemeynten misleydet en bedrogen heeft, tot Groeningen bevonden is met leugens ende met bedrog om te gaen; 't welck men tot Waerschouwinge van andere goede Gemeynten hier mede heeft willen bekent maecken, om sich voor sulcken Bedrieger te wachten.

#680110,1 De Ed: Mogende Heeren de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt binnen Amsterdam, sullen op Dinghsdagh den 17 Ianuary, 1668. in 't Nieuwe Heere Logement, ten Huyse van Ioannes Carsteman, sonder ophouden te verkoopen: Een partye Ruydts heyligh en Pater-noster Vlas, item 4 Packen Lywaten, en 4 Vaten Pot asch, eenigh Clap-hout en Plancken, neffens een Pynas-Scheepken, de Forrada ofte Anna genaemt. 't Voorsz. Goedt leydt op d'oude Schans, naest de Heer Hendrick Ryael Ryniersz. en het Schip binnen Hannes boom.

#680110,2 Daer is voorleden weeck t 'Amsterdam een Patrijs Hontjen verlooren, omtrent een half elle hoogh, zijnde seer hoogh Cartanje Coleur, weer zijde gepleckt als een Mage, met een korte witte Staert, die seer langh van Hayr is, hebbende aen de achterste Pooten een Klaeu meer onder de Encklaeu als andere Honden, genaemt Filander; als men na hem grijpen wil, soo bijt hy van hem, en daer hy is sal hy des Nachts seer rasen en huylen, als mede op de Deur krabben, loopende oock gestadigh op de Deur, soo dat hem de Buren genoeghsaem sullen konnen hooren: het is een Reutjen, omtrent 2 Iaren oudt, voort heeft hy een ront wit Kolletjen, dat spits na de Snuyt toeloopt, hebbende een langhachtige spitse Neus: Soo hem yemant t'Amsterdam aen de Stads Omroeper weet aen te brengen, het sy een van de Buuren, of die hem selfs heeft, sal een goede Vereeringe hebben.

#680110,3 Tot Middelburgh, by Jaques Fierens, Boeckverkooper, in de Globe, is gedruckt en wert uytgegeven: Metamorphosis Naturalis, ofte Historische Beschryvinge van der oirspronck, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderingen der Wormen, Rupsen, Maden, Vliegen, Sprinkhanen, Witjens, Byen, Motten ende diergelijcke Dierkens meer; niet uyt eenige Boecken, maer door eygen ervarentheyt uytgevonden, beschreven, en na de Konst afgeteyckent. Het tweede Deel, door Iohannem Goedaert. In Octavo.

#680119,1 ADVERTENTIE. Werdt een yder by desen bekent gemaeckt, dat de Staten van Overyssel wederom, en dat voor de laetste reyse, door haer Ed: Mog: Stadthouder tot de Leenen, den Heere van Salick, &c. willen doen openen de Leen-kamer van welgemelte Heeren Staten, daer toe aengestelt is den 21, 22, 23, en 24 Ianuary, 1668. Ouden-stijl, waer tegens alle ende een yegelijcken werden geciteert, soo eenige Leenen van opgemelte Heeren Staten zijn hebbende, om deselve op de voorsz. tijden binnen de Stadt Zwolle te komen verheffen, die ontledighde met volre handt, ende die niet ontledighde met lediger handt, met overbrenginge ende vertooninge van hare laetst verkregene Leen-Brieven; ende in cas yemandt des mochte in gebreecke blyven, sal men tegens de uytblijvende nae Leen-rechte procedeeren, in conformite van de Placcaten daer over ge-emaneert; waer nae sich een yder mogen reguleeren.

#680121,1 Tot Haerlem wort een Vrouws Persoon opghehouden in 't Vrouwe Gast-huys, kort van Persoon, oudt 24 Iaren, genaemt Annetje Bal, haer Vader is geheeten, soo sy seyt, Balwegh, is ghekleet met een blaeuwe Borst-rock, met een roo Rock, met een stuck van een swarte kous om 't hooft; doch schijnt niet wel by haer sinnen, dit tot narichtinge.

#680124,1 ADVERTENTIE. Werdt een yder by desen bekent gemaeckt, dat de Staten van Overyssel wederom, en dat voor de laetste reyse, door haer Ed: Mog: Stadthouder tot de Leenen, den Heere van Salick, &c. willen doen openen de Leen-Kamer van welgemelte Heeren Staten, daer toe aengestelt is den 21, 22, 23, en 24 Ianuary, 1668. Ouden-stijl, waer tegens alle ende een yegelijcken werden geciteert, soo eenige Leenen van opgemelte Heeren Staten zijn hebbende, om deselve op de voorsz. tijden binnen de Stadt Zwolle te komen verheffen, die ontledighde met volre handt, ende die niet ontledighde met lediger handt, met overbrenginge ende vertooninge van hare laetst verkregene Leen-Brieven; ende in cas yemandt des mochte in gebreecke blijven, sal men tegens de uytblyvende nae Leen-rechte procedeeren, in conformite van de Placcaten daer over ge-emaneert; waer nae sich een yder mogen reguleeren.

#680124,2 Men doet alle Heeren, Koopluyden en Verwers weten, dat Pieter Ostens, Klock-gieter, heeft uytgevonden en gepractiseert, en met consent van d'Achtbare Heeren van de Wet der Stadt Rotterdam, heeft by de hant genomen te gieten Tinne Verw-Ketels, van een stuck of klomp, die noyt in Hollandt soo gemaeckt zijn, en veel beter als die tot noch toe van platen aen den anderen gesoldeert zijn geworden, heel curieus en dienstigh voor alle Verwers, die Schaer-Laken kleuren of Kusselaers, en diergelijcke kleuren maken, en de schoonste kleuren van de Werelt hebben de minste perijckel niet te verwachten, gelijck dickwils gebeurt aen Ketels van Platen gesoldeert, Ketel vlacken onderworpen zijn: Sijnder dan eenige curieuse Liefhebbers die sulcke Ketels gelieve te hebben, groot of kleyn, als een yder die van nooden sal hebben, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Pieter Ostens, tot Rotterdam, op de Kip-straet, in de Sweedtse Klock, sal een yder goet contentement geven.

#680128,1 Daer sullen tot Leyden, op den 31 January, 1668. ten Huyse van Cornelis Driehuysen, Boeckverkooper over d'Academie, verkocht werden de naergelate Boecken van Do. Iacobus van Ewyck, in sijn leven Bedienaer des Goddelijcken Woorts, bestaende meest in fraye Theologanten, Miscellanei ende fraye Musijck Boecken.

#680131,1 Volgens de Publicatie voorleden Vrydagh tot Amsterdam ghdaen, wert mits desen genotificeert, dat eenen Jacob Felle, voor desen geswore Makelaer in Granen, door snoode en valsse practijcke, een considerabele somme van Penningen uyt de Banck van Leeningh aldaer ghelicht heeft, en dat die gene die den selven, 't sy binnen die Stadt of buyten 's Landts weet aen te wijsen, soo dat hy aldaer in handen van de Justitie komt te geraken, sal genieten een premie van 1000 Silvere Ducatons, en dat des aenbrengers naem sal gesecreteert blijven: hy is een Seeuw van geboorte, van stature en wesen, als hier onder wort afghebeelt, een Persoon oudt in de vijftigh Jaren, van middelmatige lenghte en dickte, hebbende swart Hayr, en vol van Baert, seer ingvalle en mismaeckte Wangen, en uytstekende Kakebeenen, overhevelt, Tandeloos, en daerom oock qualijck bespraeckt.

#680131,2 Daer werdt een Man vermist, gekleet met een Bieren-Broots Rock, met root gevoert, met een swart Lakense Broeck aen, witte Koussen, een Dasje om den Hals, ende een Blaeuwe Hembt-rock aen, oock met Bont gevoert, met silvere Knoopen: dese voorsz. Man is laetst gesien ende gesproocken aen de buytenkant van d'Eenhoorns Sluys, tot Amsterdam, ende men meent, dat hy daer omtrent in 't Water gevallen is, want hy daer noch den 17 Ianuary, op Dinghsdagh, voor laetst is gesien: die hem weet aen te brengen, levendigh of doodt, vervoege hem aen Ian Harmensz. Waeghdrager, in de Tighel straet, in 't Wapen van Vrieslandt, tot Amsterdam, sal een Vereeringh hebben.

#680131,3 Den 9 February, 1668 sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Leffen, zalig: verkocht werden desselfs naergelate Bibliotheecq, bestaende in rare Boecken, van verscheyde Faculteyten; waer van de Catalogie te bekomen zijn in den Haeg by Daniel Geselle, tot Uytrecht by Doeyenburgh, tot Rotterdam by Borstius en Hackius, tot Amsterdam by Iohannes van Ravesteyn.

#680207,1 Men laet mitsdesen een ygelijck weten, dat men op den 26 Maert sal verkopen aen de meest daer voorbiedende, de Chiamse en andere rare Hoenderen, West-Indise Gansen, Eenden, Oost-Indisse Duyven, Nachtegalen, Canarie-Vogels, Goutvincken, Parquetten, Hasen, Guineese Hoenders: naergelaten by den overleden Secretaris Mr. Ioan Roeters. De Verkoopinge sal gheschieden tot Amsterdam, in deselfs Thuyn, staende op 't Spiegels Padt, aen den Amstel. ** Op den 9 April sullen mede in deselfs Thuyn verkocht werden, alle de Orangie-Boomen, Limoen-Boomen, Mirte-Boemen en Alc~e, en andere rare Planten; nevens een rare Croon-vogel, en 2 Craen-Vogels.

#680207,2 Tot Middelburgh, by Hendrick Smidt, Boeckdrucker en Verkooper, op de Wal, zijn gedruckt en werden uytgegeven; Attestatien of publijcke Getuygenissen, gegeven in de Latijnsse en Franse Talen, door de Politeycke en Kerckelijcke Regeeringe, Academien en Borgerye van Montauban, Orange en Geneve, aen Monsr. Jean de la Badie, voor desen Predikant in de Gereformeerde Kercken aldaer, en als nu in de Fransse Gemeynte tot Middelburgh voorsz. zynde deselve Attestatien in 't Nederduyts getrouwelijck overgeset, en door de Consistorie van de gemelde Fransse Kerck in de Orginele Talen gesien en gecollationeert, ende by Acte in 't Nederduyts geverifieert, zynde deselve oock in de Orginele Talen by den voornoemden Hendrick Smit gedruckt ende uytgegeven.

#680211,1 Den 6 Maert sullen tot Leyden verkocht werden de naergelate Boecken van Johan Maire, in sijn leven Boeckverkooper, bestaende in veelderhande rare Boecken, in alderley Faculteyten en Talen; waer van de Catalogus te bekomen zijn in dese naervolgende Plaetsen, tot Leyden by Wouter de Haes, tot Amsterdam by Iacobus Wagenaer, tot Rotterdam by Aernout Leers, tot Uytrecht by Gijsbert van Zyl, in den Haegh by Michiel van Heyningen.

#680211,2 De E: E: Heeren van den Gerechte der Stadt Haerlem maecken mits desen alle ende een yegelijck kennelijck, dat haere E: E: hebben goet gevonden, voor dese mael alleen te altereren den Tijdt van de ordinaris Paerdemarckt, die wesen soude op Maendagh den 5 Maert deses Iaers 1668., en nu wesen sal op den Maendagh daer aen volgende, wesende den 12 Maert voorsz. en dat, om dat andersints de Paerdenmarckt van Cuylenburgh en dese op eenen tijdt soude komen; waer nae sigh alle Paerde-koopers en Liefhebbers gelievem te reguleeren.

#680214,1 De E:E: Heeren van den Gerechte der Stadt Haerlem maecken mits desen alle ende yegelijck kennelijck, dat haere E:E: hebben goet gevonden, voor desemael alleen te altereren den Tijdt van de ordinaris Paerdemarckt, die wesen soude op Maendagh den 5 Maert deses Iaers 1668., en nu wesen sal op den Maendagh daer aen volgende, wesende den 12 Maert voorsz., en dat, om dat andersints de Paerdenmarckt van Cuylenburgh en dese op eenen tijdt soude komen; waer nae sigh alle Paerde-koopers en Liefhebbers gelieven te reguleeren.

#680216,1 Den 15 February, 1668. op Woensdag, is tot Amsterdam verlooren een rondt platachtigh Sack-Horologie, in een silvere gesneden Kas, met een swarte Zegreyn Leere-Kas, gemaeckt tot Amsterdam, door Mr. Hans Coenraet Eschlinger: die 't selve gevonden heeft, gelieft het te brengen tot Amsterdam, by de Beurs-Knecht aldaer, sal 25 Gulden tot een Vereeringe hebben.

#680218,1 De E:E: Heeren van den Gerechte der Stadt Haerlem maecken mits desen alle ende yegelijck kennelijck, dat haere E:E: hebben goet gevonden, voor desemael alleen te altereren den Tijdt van de ordinaris Paerdemarckt, die wesen soude op Maendagh den 5 Maert deses Iaers 1668., en nu wesen sal op den Maendagh daer aen volgende, wesende den 12 Maert voorsz., en dat, om dat andersints de Paerdenmarckt van Cuylenburgh en dese op eenen tijdt soude komen; waer nae sigh alle Paerde-koopers en Liefhebbers gelieven te reguleeren.

#680221,1 Den 29 February sullen tot Rotterdam verkocht werden de nagelaten Boecken van Tuleman Kupus; waer van de Catalogien te bekomen zijn tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Leyden by Thomas Hoorn, tot Amsterdam by de Weduwe van Ian Hendricksz. Boom, in den Hage by Iohannes Tongerloo, tot Delft by Symon Cloetingh, tot Rotterdam by Isaac Neranus.

#680221,2 Den 6 Maert sullen tot Leyden verkocht werden de naergelaten Boecken van Iohan Maire, in sijn leven Boeckverkooper, bestaende in veelderhande rare Boecken, in alderley Faculteyten en Talen; waer van de Catalogus te bekomen zijn in dese naevolgende Plaetsen, tot Leyden by Wouter de Haes, tot Amsterdam by Iacobus Wagenaer, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Uytrecht by Gijsbert van Zijl, in den Haegh by Michiel van Heyningen.

#680221,3 Men maeckt by desen een yegelijck kennelijck, dat met den aenvangh van de Maent Maert de Nacht-schuyten sullen beginnen te varen, tusschen Delft en Leyden, ten elf uren.

#680221,4 Tot Dordrecht is uytgegeven: Iacobi Lydii Belgium Gloriosum, cum Notis ejusdem, Dordr. 1668. in 12. De exemplaren daer van zijn te bekomen by Matthaeus van Nispen, Boeckverkooper aldaer, woonende by de Nieuw-Brugge in de Sonnewijser.

#680221,5 De op nieuw ghedruckte Boecken van Flavy Josephy, met koopere Platen en Octroy uytgegeven, door Iacob Savry, zalig: zijn by Partyen tot een civile Prijs te bekomen tot Rotterdam, ten Huyse van Jean Boenes of by Guilliam van den Sluys, en t'Amsterdam zijnse oock te bekomen by Salomon Savry.

#680221,6 Tot Amsterdam sullen, op Woensdagh, den 27 February, 1668. in de Stal van de Picqeur van der Burg, verkocht werden 10 schoone Caros-Paerden, 8 swarte en twee graeuwe, met Carosse, Speelwagen, &c.

#680225,1 Een yegelijck zy kennelijck, hoe dat eenige ontrouwe Bootgesellen, met namen Hendrick Gerritsz. van Dordrecht, Jacob Blanck van Amsterdam, Otto Laurens van Rotterdam, Cornelis Thomasz. van Oostende, Cornelis Pietersz. van Ysselmonde, Frederick Fredericksz. van Amsterdam, Paulus Pietersz. van Vlissingen Hans Iuriaensz van Vlissingen, Cornelis Theunisz. van Vlissingen. In November laetst van 't Eylandt Martenijcque zeyl gegaen, en weynigh Dagen na haer vertreck hebben afgeloopen seecker Engels Pynas Scheepken, groot omtrent 50 Last, oudt omtrent 18 Maenden, daer van sy den Schipper en een Passagier met een Cano van Boort hebben gedwongen; de Spiegel van achteren heel swart geschildert, voor desen een root Hart achter geschildert geweest, dat noch kan gesien werden, is genaemt Nieupoort: is gemaeckt met een half Deck en voor een Back, alle sonder Schut-poorten, in de Cajuyt dry Vensters, voor een Galjoen, met een Roode Leeuw daer in, voor in de Steven, recht onder de Boegspriet, is een Canon Kogel ingeschooten, en kan de Canon-Kogel noch gesien werden: geladen met omtrent 830 Rollen Tabac, 32000 Pont Suycker, 6 balen Cataew, half Oxhooft Indigo, half Oxhooft Cacou. Soo yemandt het voorsz. Schip ende 't Goet weet aan te wijsen, dat het koome in handen van 't Edele Mog: Collegie ter Admiraliteyt in Zeelandt, daer het selve thuys hoort, sal genieten tot een Vereeringh twee hondert silvere Ducatons.

#680225,2 Den 26 Maert, 1668. sullen aen de meestbiedende verkocht werden de vremde Gevogelten van Guineesse en andere Hoenders, Fysanten, &c. naergelaten by den overleden Secretaris Mr. Joan Roeters in desselfs Thuyn, staende op Rustenburgh, buyten Amsterdam, aen den Amstel. ** Noch sal men op den 9 April in de bovengeschreve Thuyn mede verkoopen: d'Alo~e vera, Alo~e Americana. 6. Arbutus aurautium acida Medulla. 60. Aurantium cornicularum. 3. Aurantium Crispum. 4. Aurancium dulci Medulla. 4. Barba Jovis Plinii, Canna Hispanica, Capsicum Indicum, Citreum Album. 7. Citreum Nigrum. 8. Ficus carule fructu. 8. Ficus fructa luteo. 2. Flors passionis minor. 2. Frabascum salvia Folio, Genista Hinspanica. 2. Hyacintus tuberosus, Iasminum Americanum, Jasminum Catalonicum, Iasminum Hispanicum, Iuca gloriosa. 2. Lauris nobilis, Laurus Mediabaccisera, Laurus tinus Folio Glabro, Lentiscus, Licium, Lemonum dulci Medulla 3. Malus punica Balausty. 3. Malus punica Cytini.5. Mirtus caule rubbentte, Mirtus flore pleno, Mirtus iati Folio & pleno. 2. Mirtus Lauri folio 2. Mirtus Medea 4. Mirtus tarentina, Oleander flore albo, Oleander flore rubro, Sifyhus caule rubente, Smilax aspera Suber; nevens een rra Croon-Vogel, twee Craen-Vogel en een Bever.

#680225,3 Tot Amsterdam sullen, op Maendagh, den 27 February, 1668. in de Stal van den Picquer van der Burg, verkocht werden 10 schoone Caros-Paerden, 8 swarte en 2 graeuwe, met Carosse, Speelwagen, &c.

#680228,1 Seecker Persoon, genaemt Godfrid Wever, omtrent 4 Iaren gedient hebbende voor Lacquay van hare Excell: Douagere van den Bergh, residerende tot Ghoor, in 't Graefschap Hoorn, tegens over Ruremonde, heeft opgebroocken een Kist, en daer uytgenomen tusschen de 6 a 700 Rijckxdaelders, op den 8 February: deselve Persoon is een Duytscher, oudt omtrent 25 a 26 Iaren, blondt van Hair. Die hem kan aentreffen, met de Penningen, alwaer 't maer met 500 Rijckxdaelders by hem, sal daer voor genieten een premie van hondert Rijckxdaelders, en addressere sigh tot Dordrecht, by Iasper en Ioannes Goris, Boeckverkoopers.

#680228,2 Op den 19 of 20 February, 1668. zijn tot Alckmaer gestoolen: Twee Slaep-Lakens, gemerckt h a 4. 5 Sloopen, 2 met Werckjes 2 Servetten Lavendel Blom, gemerckt h.a. 3 Silvere Lepelen, op de twee staet Iosyntjen.Eenige stucken Silver Pot-Gelt, daer onder drie vierkante. Een Bloetkraelde Kettingh, drie dick. Een vergult Hertje met fijne Pareltjes. Yemandt 't selve Goet ter handt komende, gelieft sigh t'addresseeren aen Iacob Isbrantsz. Boeckverkooper tot Alckmaer.

#680228,3 Den 6 Maert sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Ioost Pluymer Boeckverkooper, verkocht werden, de naegelaten Boecken van den Raedtsheer Iohannes van Heemskerck, bestaende in de voornaemste Rechtsgeleerden en andere Faculteyten en alle Talen. Waer van de Catalogus te bekomen zijn in 's Gravenhage by Gerrit Amelingh, tot Leyden by Salomon Wagenaer, tot Uytrecht by Johannis Ribbius, tot Rotterdam by Arnout Leers.

#680303,1 De Staten van Overyssel laten voor de laetstemael alle hare noch uytgeblevene Vassalen waerschouwen, hare Leenen te komen verheffen by den aengestelden Stadthouder, den Heere Lambert van Oer tot Buckhorst, Heere tot Sallick, &c. binnen Swolle, op den 10, 11, 12, en 13 Martii, deses Iaers 1668, als wanneer de Leen kamer aldaer sal geopent zijn, op Peene van tegens de nalatige, sonder dilay, geprocedeert te werden, als nae Leen-recht: item, sal als dan mede consent moeten versocht werden tot de continuatie van de beswaernis der Leenen, die nu ses Iaren zijn beswaert geweest.

#680303,2 Op Woensdagh, zijnde den 7 Maert, sullen tot Haerlem, op de Zael van 't Princen-Hof, verkocht werden de nagelate Boecken van zalig: Do. Iohannes Damius, in zijn leven Bedienaer des Goddelijcken Woorts tot Assendelft, bestaende in seer treffelijcke Latijnsse en Nederduytse Boecken: de Catalogus is te bekomen by Michiel van Leeuwen, in de Anegangh.

#680303,3 Tot Amsterdam, by Pieter Arentsz. Boeckverkooper, in de Beursstraet, in de dry Rapen, wordt uytgegeven: Een bondigh en grondigh Verhael van den tegenwoordigen Oorlogh, tusschen de Venetiaen en de Turck; mitsgaders de standt van Candia: geschreven uyt Venetien, aen den Coningh van Engelandt, door den Graef van Castlemaine: en hier neffens een Kaert van de Belegeringe, en een Kaert van 't Eylandt Candia.

#680303,4 Tot Rotterdam, by Ioannes Borstius, Boeckverkooper, op de Groote Marckt, wert uytgegeven: De Historien der Kercken van Schotlandt van het Begin der Reformatie, tot het Iaer 1667. Als mede de schrickelijcke verdruckingen, die tot dat Iaer toe voorgevallen zijn, en de laetste woorden der gener die voor de waerheydt gestorven zijn. In 8. ** Item: De Koninck Ahasueros Droncken en Gram, Lucifers questie onder Christi Familie, wie de meeste is, en de schuldige Plicht van yder Christen, beschreven door Jacobus Borstius. met Privilegie. In 12.

#680306,1 Op den 12. Maert 1668. sijnde Maendag, 's morgens ten 9. Uren, sal men tot Amsterdam beginnen te verkoopen, ten Huyse van Petronella Witzen, op de Zingel, by de Brouwery van de Swaen, de nagelaten Boecken van wijlen den Advocaet Ioannis van der Merckt zalig: De Catalogus sijn te bekomen by Ioannis van Ravesteyn, op 't Water, de Weduwe van Ian Hendricksz. Boom, op de Zingel, en Cornelis Iansz. Swol.

#680306,2 De Staten van Overyssel laten voor de laetstemael alle hare noch uytgeblevene Vassalen waerschouwen, hare Leenen te komen verheffen by den aengestelden Stadthouder, den Heere Lambert van Oer tot Buckhorst, Heere tot Sallick, &c. binnen Swolle, op den 10, 11, 12, en 13 Martii, deses Iaers 1668, als wanneer de Leen-kamer aldaer sal geopent zijn, op Peene van tegens de nalatige, sonder dilay, geprocedeert te werden, als nae Leen-recht: item, sal als dan mede consent moeten versocht werden tot de continuatie van de beswaernis der Leenen, die nu ses Iaren zijn beswaert geweest.

#680306,3 Daer is op Gisteren Avondt, in de Oude-Kerck, tot Amsterdam, onder de Predicatie, gestoolen een Engels Horlogie, rondt de groote van een Rijckxdaelder, met een Wecker, loopt veertien uren, met een Snaer, het Onrusje is onlanghs wat verswaert, heeft een Schroefje om op en af te setten, in twee Silvere Cassen, is binnen Londen gemaeckt: Die het ter handt komt, brenght het op 't Rockin, by de Beurs, tot Huybert Beeck, Horologiemaker, sal een Vereering hebben van 8 Rijckxdaelders.

#680306,4 t'Amsterdam, by Hieronymus Sweerts, Boeck-en Printverkooper in de Calverstraet, is gedruckt: De Gekruyste Christus, of 35 Texten over 't Lijden en Sterven Iesu Christi: waer in het selve geleerdelick beschreven, troostelick toegepast, en met zielroerende Gebeden besloten wordt,door D. Iohannis Martinus. In Octavo. ** Item: de wijse Leytsman ten Hemel, door de grondighste Lessen der H. Oudtvaders en beroemde Philosophen; nevens den korten Wegh tot Godt en Vyerige Aendachten op 't Leven Christi: seer heerlick beschreven door P. Iohannes Bona, en met 20 kopere Plaetjens verciert. In 12.

#680306,5 t'Amsterdam in de Oude-zydts-Capel-steegh, in de Iager, by Matthias Hohuys, Boeckverkooper en Factoor in de Veluwse Papieren, zijn te bekomen dese navolgende Boecken; doch alles contant, voor een seer civile Prijs, te weten: Sibely Conciones. In Fol. Idem in 4 tres Partes. Ejusdem precationes. In 12. Flockeny Tabula Theologica. In 4. Munqueri Gramatiea. In 4. Daleas de Iejunijs In 4. Besa de repudiis & divortijs-In 8 &c. Lipsius de Magistratibus Romanorum. In 12. Alcoranus Franciscanorum. In 12.

#680310,1 Tot Haerlem, sullen op Woensdagh, den 4 April 1668. verkocht worden de Boecken, wesende in diverse Talen en Faculteyten; doch meest Historiaelsse; mitsgaders uytmuntende ghedruckte en speciael gheschreven Geschriften, van diverse uytsteeckende Meesters, als de Spiegel der Schrijf-kunst, en voorts de heerlijckste wercken van de Velde, Carpentier, en andre; als mede verscheyde Partyen ghedruckt en gheschreven Musijck; mitsgaders verscheyde kopere Platen, naergelaten by Mr. Iohannes Heuvelman, in sijn leven uytnemende Schrijf en School-meester tot Haerlem. Waer van de Verkoopingh geschieden sal ten Huyse van de Overledene, in de Iacobyne-straet, in de Thuyn der Ionckheyt: en daer van de Catalogi te bekomen sijn, tot Amsterdam by de Weduwe van Ian Banningh, in den Hage by Iohannes Tongerloo, tot Rotterdam by de Weduwe van Matthijs Wagens, tot Leyden by Thomas Hoorn, en tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#680313,1 De Staten van Overyssel doen te weten; dat om seer wichtige intervallen, nodigh geacht hebben, de hier voor genotificeerde Dagen, tot de verheffinge der Leenen, uyt te stellen; ter tijdt en wijlen toe, dat des by nadere Publicatie sullen notificeren.

#680313,2 Een yegelijck sy kennelijck, hoe dat eenige ontrouwe Bootsgesellen met namen Hendrick Gerritsz. van Dordrecht, Iacob Blanck van Amsterdam, Otto Laurens van Rotterdam, Cornelis Thomasz. van Oostende, Cornelis Pietersz. van Ysselmonde, Frederick Fredericksz. van Amsterdam, Paulus Pietersz. van Vlissingen, Hans Iuriaensz. van Vlissingen, Cornelis Theunisz. van Vlissingen. In November laetst van't Eylandt Martenijcque zeyl gegaen, en weynigh Dagen na haer vertreck hebben afgeloopen seecker Engels Pynas Scheepken, groot omtrent 50 Last, oudt omtrent 18 Maenden, daer van sy den Schipper en een Passagier met een Cano van Boort hebben ghedwongen; de Spiegel van achteren heel swart geschildert, voor desen een root Hart achter geschildert geweest, dat noch kan gesien werden, is genaemt Nieupoort: is gemaeckt met een half Deck, en voor een Back, alle souder Schutpoorten, in de Cajuyt drie Vensters, voor een Galjoen, met een Roode Leeuw daer in, voor in de Steven, recht onder de Boegspriet, is een Canon-Kogel ingeschooten, en kan de Canon-Kogel noch gesien werden: geladen met omtrent 830 Rollen Tabac, 32000 Pont Suycker, 6 Balen Catauw, half Oxhooft Indigo, half Oxhooft Cacou. Soo yemandt het voorsz. Schip ende 't Goedt weet aen te wijsen, dat het kome in handen van 't Edele Mog: Collegie ter Admiraliteyt in Zeelandt, daer het selve t'huys hoort sal genieten tot een Vereeringh tweehondert silvere Ducatons.

#680317,1 Men maeckt mits desen een yeder, dies aengaende, bekent, dat tot Haerlem op den 23 Maert 1668., zijnde Donderdaghs voor Palm-Sondagh, op de ordinaris Jaer-marckt wederom mede sal ghehouden werden een Marckt van alderhande soort van Leer, ende des Daeghs te vooren van ruyge Huyden, alwaer alle commoditeyt, daer toe behoorende, sal gevonden werden.

#680317,2 By Mr. Dirck vander Snoeck, tot Alphen in Hollandt, zijn te bekomen : wiskonstigh Philosoph Bedrijf van Hendrick Stevin, Heer van Alphen, &c. tot verrechtingh van alle oudt en nieuw Gemis der Philosophi en Politie: en onderwijlen het onfeylbaer Uurwerck te Water en te Lande: de Scheepvaert, sonder gevaer van Lijf en Goedt, gelijck de Landt-reyse: het Windt en andere Mole-werck, tot alderhande gebruyck: mitsgaders het Laken en Wijn-perssen Stof-klanderen, tot de uytterste Menschen gonstige volmaecktheydt: ende mitsdien de Haerlemmer Meer en alle andere Inlandtse Meeren, Plassen, Poelen en Swetten, binnen 't Iaer droogh: ende den Oceaen uyt alle Stadt en Plaets in Hollandt, sonder de Zuyder Zee te behoeven, bevaerlijck; ten sy de Werelt onbeweeghlijck, in 't verkeerde gelegen, wil blijven. Met Privilegie op 't Boeck , en op de Gereetschappen daer in beschreven. ** Noch zijn by den selven oock te bekomen, de voor dees gedruckte Burgerlicke Stoffen, als eenighsints tot 'et voorsz. Bedrijf behooden.

#680320,1 Voorleden Maendagh, zijnde den 12 Maert, is tot Leyden verlooren een Strick met 13 Diamanten, in Gout gheamalieert: yemandt die gevonden hebbende, addresseere hem aen de Knecht van 't Gout-Smits Gilde tot Leyden, sal tot een Vereeringh hebben 3 Silvere Ducatons.

#680320,2 Men laet alle Heeren en Cooplieden weten, als dat eenen Bruyn Iansz. Bruyning, by der handt genomen heeft, om oude Goude-Leeren te vernieuwen, uyt te halen, en een nieuwen luyster te geven, 't sy aen de Muer soo het hanght, of in sijn Huys, na eysch desselfs, voor een civiele Prijs, alsoo hy extreme kennisse daer van heeft: Hy koopt en verkoopt oock oude Goude-leeren, om op Hofsteden, Achter-kamers of Stoock-plaetsen te gebruycken: Hy woont tot Amsterdam, by de Leydtse Poort, in de kleyne Leydtse Dwars-straet, in de Gerechtigheyt.

#680324,1 Den 26 Maert, 1668. sullen aen de meestbiedende verkocht werden de Chiamse en andere rare Hoenders, West-Indisse Ganssen, Eenden, Oost-Indisse Duyven, Nachtegalen, Canarie Vogels, Goutvincken, Parquetten, Hasen ende Guineesse Hoenders: naergelaten by den overleden Secretaris Mr. Joan Roeters, in desselfs Thuyn, staende op Rustenburgh, buyten Amsterdam, aen den Amstel.

#680324,2 Tot Delft zijn gestoolen een Paer Pendanten, met 28 a 29 Steenen: yemandt die deselve ter handen komt, gelieft die op te houden, ende addresseeren aen de Knecht van 't Gout-Smits of Silver-Smits Gilde tot Delft, sal 75 Gulden tot een Vereeringe genieten.

#680327,1 Men maeckt een yder bekent, dat by d'Achtbare Heeren van de Wet tot Rotterdam, is geordineert, dat alle veertien Dagen een Schip gereet sal zijn, sonder fout, om op Londen in Engelant te varen, des We'er en Windt zijnde; waernaer een yegelijck hem kan reguleren: Yemandt daer aen gelegen zijnde, addresseere hem aen Anthony van Oppinen, Bestel-meester op Londen, die een yder bescheyt sal doen, woonende op de Leuvehaven, by de Vismarckt.

#680327,2 t'Amsterdam in de Oude-zydts Kapel-steegh, in de Jager, by Matthias Hohuys, Boeckverkooper en Factoor in de Veluwse Papieren, zijn te bekomen dese navolgende Boecken; doch alles contant, voor een seer civile Prijs, te weten: Sibely Conciones. In Fol. Idem in 4. tres Partes. Ejusdem precationes In 12. Flockeny Tabula Theologica. In 4. Munqueri Gramatica. In 4. Daleas de Iejuniis. In 4. Besa in repudiis & divortijs. In 8. &c. Lipsius de Magistratibus Romanorum. In 12. Alcoranus Franciscanorum. In 12.

#680327,3 t'Amsterdam, by Hieronymus Sweerts, Boeck-en Printverkooper in de Kalverstraet, is gedruckt: De Gekruyste Christus, of 35 Texten over 't Lijden en Sterven Jesu Christi: waer in het selve geleerdelijck beschreven, troostelijck toegepast, en met zielroerende Gebeden besloten wordt,door D. Iohannis Martinus. In Octavo. ** Item: De wijse Leytsman ten Hemel, door de grondighste Lessen der H. Oudtvaders en beroemde Philosophen; nevens den korten Wegh tot Godt en Vyerige Aendachten op 't Leven Christi: seer heerlick beschreven door P. Iohannes Bona, en met 20 kopere Plaetjens verciert. In 12.

#680327,4 Den 28 Maert, zijnde Woensdagh, sullen tot Amsterdam verkocht werden, de naegelaten Boecken van Gerard van Midlun, Docter in de Medicijne, ten Huyse van den Overleden, op de Keysers-Gracht, by de Schouburgh, alwaer de Catalogus te bekomen zijn; en op 't Water by Casper Commelijn.

#680329,1 Den 21 Maert zijn tot Leyden van verscheyde Persoonen met practijk ontnomen een Corale Coffertje, met silver Beslagh en 4 silvere Pootjes: item, 5 goude Ringen, een Diamant Roosjes-ringh met 7 Steentjes, een met 3 Diamant-steentjes, noch een Blaeuwe, noch een Swarte geamalieert en slechte steentjes, noch 2 goude geamalieerde Naelden, een enckelde Hoep, 3 paer goude Haecken en Oogen, een paer goude Strickjes met Haeckjes en kleyne Diamantjes met Paerlen, 2 goude Halvemaentjes met Essentjes en Pareltjes, 12 silvere Lepels, een silveren Onder riem daer het beekje afghebroken is, een silveren Sleutel-kettingh met een gladde Capittel-stock met 3 Kettingen op zy, een silvere Kinder-bel met een Ketting: item, een Schaeltje: item, twee Horologien met goudt Beslagh: item, een silveren Penningh, daer op staet Iohannes Backery; al 't selve is mede genomen van een kort Persoon, een Joodtse Rabbi, genaemt Israel Abraham, met swart gekrult Hayr, schoon van Aengesicht, omtrent 26 Iaer oudt, wel in de Hebreeuse Tael ervaren, een Hoogh-duytser, kort en snel van treden, in allerley Klederen, maer meest met een toe Broeck; indien die yemant of de Goederen aentreft, ghelieft die aen te houden, en te addresseren aen de Knecht van 't Goudt of Silver-Smits Gildt tot Leyden, sal een goede vereeringe genieten.

#680331,1 Tot Haerlem, sullen op Woensdagh, den 4 April 1668. verkocht worden de Boecken, wesende in diverse Talen en Faculteyten; doch meest Historiaelsse; mitsgaders uytmuntende ghedruckte en speciael gheschreven Geschriften, van diverse uytsteeckende Meesters, als de Spiegel der Schrijf-kunst, en voorts de heerlijckste wercken van de Velde, Carpentier, en andre; als mede verscheyde Partyen ghedruckt en gheschreven Musijck; mitsgaders verscheyde kopere Platen, naergelaten by Mr. Iohannes Heuvelman, in sijn leven uytnemende Schrijf en School-meester tot Haerlem. Waer van de Verkoopingh geschieden sal ten Huyse van de Overledene, in de Iacobyne-straet, in de Thuyn der Ionckheyt: en daer van de Catalogi te bekomen sijn, tot Amsterdam by de Weduwe van Ian Banningh, in den Hage by Iohannes Tongerloo, tot Rotterdam by de Weduwe van Matthijs Wagens, tot Leyden by Thomas Hoorn, en tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#680331,2 Tot Haerlem, in 't Princen-Hof, sullen op Dinghsdagh, den 17 April 1668. verkocht werden veele en verscheyde wel-geconditioneerde Boecken, in diverse Faculeyten en Talen; doch meest Theologisse: waer van de Catalogi te bekomen zijn, by die boven ghemelt zijn, [is: tot Amsterdam by de Weduwe van Ian Banningh, in den Hage by Iohannes Tongerloo, tot Rotterdam by de Weduwe van Matthijs Wagens, tot Leyden by Thomas Hoorn, en tot Haerlem by Abraham Casteleyn.] van de Boecken van Mr. Iohan Heuvelman.

#680331,3 Tot Amsterdam, sullen op Donderdagh, den 5 April, 1668. in de Keysers Kroon, in de Kalverstraet, verkocht werden veel Rariteyten van Cabinetten, Hoorntjes, Besoar, Slange-steenen, Agaet, Cornalijn, goude en koopere Munten, Beeltjes of Ioosjes, Indiaensse Schildereytjes, Paradijs Vogels, Eyeren, Gewassen, &c. item een raer Cabinet met insecta.

#680331,4 Op den 21 Maert is een Iode, genaemt Israel Abraham, in de Hebreuse Tale seer geleert, deurgegaen van Leyden, met goet van verscheyde Luyde, als een Corael Koffertje, goude Ringen en Naelden, Diamanten, Orlogien, silvere Lepels, Penningen, &c. Die kennis van 't Goet of den Persoon kan geven, gelieft sulckx te doen aen de Silversmits Knecht tot Leyden, sal een Vereeringe genieten.

#680403,1 Den 14 Maert is tot Hoorn uyt de Haven ghedreven een nieuwe Scheeps-Boot, langh over stever, 24 Voeten; Die deselve gevonden of geberght heeft, gelieft het bekent te maecken tot Hoorn, aen Iacob Cornelisz. Naemsloot, sal een goede Vereeringh hebben.

#680403,2 Den 9 April, 1668. sullen aen de meestbiedende verkocht werden de navolgende Gewassen, naergelaten by den overleden Secretaris Mr. Ioan Roeters, in desselfs Thuyn, staende op Rustenburgh, buyten Amsterdam, aen den Amstel: d'Alo~e vera, Alo~e Americana 6. Arbutus aurantium acida Medulla. 60. Auranium coraicularum. 3. Aurantium Crispum. 4. Aurancium dulci Medulla 4 Ba ba Jovis Plinii, Canna Hispanica, Capsicum Indicum, Citreum Album. 7. Citreum Nigrum. 8. Ficus carule fructu 8. Ficus fructu luteo. 2. Flos passionis minor. 2. Frabascum salvia Folio, Genista Hispanica. 2. Hyacintus tuberosus, Jasminum Americanum, Jasminum Catalonicum, Jasminum Hispanicum, Juca gloriosa 2. Laura nobilis, Laurus Mediabaccisera, Laurus tirus Folio Glabro, Lentiscus, Licium, Lemorum dulci Medulla. 3. Malus punica Balausty. 3. Malus punica Cytini 5 Mirtus caule rubentre, Mirtus flore pleno, Mirtus lati Folio & pleno 2. Mirtus Lauri folio 2, Mirtus Medea 4. Mirtus tarentina, Oleander flore albo, Oleander flore rubro, Sisyphus caule rubente, Similax aspera Suber; nevens een rare Croon-Vogel, twee Craen vogels en een levendige Bever.

#680407,1 Aernold Santvlucht, Boeckverkooper tot Rotterdam, achter het Stadhuys, is van meeninge te verkoopen, in 't geheel of ten deel, eem bequame Druckerye, bestaende in een Pers, met een kopere Spil en Degel, verscheyde Letters en ander Gereetschap daer toe behoorende: Yemant gadingh hebbende om te koopen, kome op Vrydagh, den 13 April, 1668. by den voornoemden Santvlucht, die een yder goedt bescheyt sal doen.

#680407,2 Op Maendagh, zijnde den 16 April, 1668. sullen in den Hage, op de Groote Zael, verkocht werden de nagelatene Boecken van zalig: Adriaen Vlacq, in sijn leven Boeckverkooper ende Boeckdrucker in den Haegh, bestaende in rare Boecken, in alle Faculteyten ende Talen, gebonden en ongebonden: De Catalogus is te bekomen tot Amsterdam by Ioannes van Ravesteyn, tot Leyden by Pieter Hackius, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Dordrecht by Iasper en Ian Goris, tot Uytrecht by Gijsbert van Zijl. ** Den 25 April sullen de Sorteringe ende de Druckerye en Platen van den voorgenoemden Adriaen Vlacq verkocht werden, als mede een groote quantiteyt houte Figuren, ten Huyse van den Overledene.

#680410,1 Op Sondagh den 8 April, nae de Middagh, is tot Amsterdam op de Roose-Gracht, 3 Huysen van 't Dool hof, verlooren een Diamant Tafel-Ringetje, met een Steentje wegende ontrent 2 Greyn; soo wie 't selve mocht gevonden hebben, gelieft het te behandigen aen Cornelis Roelantsz. de Vries. woonende in de Thuyn-straet, in de Vriesse Post, sal een eerlijcke Vereeringh hebben.

#680414,1 Tot Haerlem, in 't Princen-Hof, sullen op Dinghsdagh, den 17 April 1668 verkocht werden veele en verscheyde wel-geconditioneerde Boecken, in diverse Faculteyten en Talen; doch meest Theologisse: waer van de Catalogi te bekomen zijn, tot Amsterdam by de Weduwe van Ian Banningh, in den Hage by Iohannes Tongerloo, tot Rotterdam by de Weduwe van Matthijs Wagens, tot Leyden by Thomas Hoorn, en tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#680414,2 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, zijn gedruckt en werden uytgegeven, het Achtiende Deel van de Hollandtse Mercurius, met Platen van Chattam, Scheernes, en d'Aertbevinge van Ragousa: en oock alle de voorgaende 17 Deelen compleet, met Platen. In 4. Zijn oock te bekomen by Pieter Arentsz. tot Amsterdam, en andere Boeckverkoopers.

#680414,3 Op den 7 April is tot Leyden en van sijn Ouders gegeaen een Jongetje van tiende half Jaer, genaemt Frans, blont van Hair, met een Greyn Wambays, een graeuwe Laeckense Broeck, blaeuwe Kousen, witte Muts op 't Hooft, en een Stael Blaeuw grof Laeckens Innocent aen, gaende wat voor over: Die 't selve weet, gelieft het te bestellen tot Leyden, op de Waert-Gracht, naest het Doodt-Kisje, tot Jan Iellemsz.

#680414,4 Wert een ygelijcken by desen bekent gemaeckt, dat op Sondagh laetstleden, den 8 April, in de Mare, by de Stadt Leyden, gevonden is een doodt Mans Persoon, tot noch toe onbekent, oudt by gissingh 30 Iaren, van middelmatige lenghte, bruyn, doch dun, en kort van Hair, bruyn van Baert: die naer alle apparentie moordadigh om het leven is ghebracht: Yemandt de voorsz. Persoon missende, ofte in Maeghschap bestaende, addressere sich aen de Baillieu van Oegstgeest.

#680417,1 Tot Alphen in Hollandt, by Mr. Dick van der Snoeck, is te bekomen, Wiskonstigh Philosooph Bedrijf van Hendrick Stevin, Heer van Alphen, &c. Waer in men de Nederlanders tracht wijs te maken, dat'er niet en is de Latijnse Studie, die Menschen wijs maeckt; ende dat de huydendaeghse Professorale Geleertheydt niet om 't lijf en heeft, by het geense behoort te wesen, ende soo als mense hier (mits het oudt voodigh Gephilosooph te verwerpen, ende het nieuw Cartesiaens Gemis te ontdecken) voordraeght: daer mede men dan het onfeylbaer Uurwerck te Water en te Landt wijst: de Scheepvaert, sonder gevaer van Lijf en Goet; gelijck de Landtreyse, alderhande Molen, Pers, Klander, en ander Werck van gewelt, totte uytterste Menschelicke volmaecktheydt. Sijn by den selven te bekomen de Burgerlicke Stoffen van Simon Stevin.

#680417,2 In 's Gravenhage, by Ioannes Tongerloo, wert uytgegeven eenighe stichtelijcke Tractaetjes van Don Francisco de Quevedo, bestaende in de Wiegh en 't Graf 2. De Verachtinge. 3. De Armoede. 4. De Sieckte 5. De Dood des Menschen. In 12. ** Item: Recueil de quelques nouvelles observations des effects tres considerables de la tranfusion du sang & de l'infusion des Medicaments dans les veines. In 12.

#680421,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Purmerende laten midts desen een yegelijcken weten, dat hare aenstaende ordinarise Koe, Beest, ende Paerde-marckt niet sal werden gehouden op Dinghsdagh en de Woensdagh, den eersten ende tweeden Mey naestkomende, gelijck in de Almanachen deses Jaers 1668, abusivelijck is gestelt; maer op Dingsdagh ende Woensdagh nae den eersten Mey, (zijnde nu den 8 en 9 der selver Maent) vermogens de privilegie daer van zijnde, ende als van outs her tot noch toe geobserveert: Eenen yegelijck de voorsz. Marckt begeerende te frequenteeren, kan men hem daer nae reguleeren.

#680421,2 Tot gerijf van alle Luyden, tusschen Hollandt en Zeelandt varende, werdt bekent gemaeckt, dat soo wanneer eenige Passagiers in der haest voorts willende wesen, dat by stilte, contrarie Windt en verloop van Getijde niet verder konnende geraecken, als omtrent Willemstadt, dat de Schippers haer met de Schepen willen begeven naer den Hollandtsen kant, voor ofte omtrent het Dorp van Cromstryen, nieuw Mans-Polder of nieuw Claes Wael, soo als het by de Schippers best bekent is, en daer ten Ancker komende, eenig teycken doen, soo sullen de Passanten met Roey-Schuyten van Boort gehaelt werden op het voornoemde Dorp, en van daer voorts gebracht werden met de Waghen in korten tijdt op Dort, Pietershoeck, Schravendeel, Ouds-Beyerlandt en Maes-Sluys, Overroon, ofte de Veeren op Schiedam, Delfthaven, Rotterdam, voor een redelijcke prijs, volgens het gestelde Reglement, 't welck te vinden is in de Herberge in de Pluymen, op Numansdorp.

#680421,3 Op den 24 April sullen tot Delft, op de Gilde-Camer van St. Lucas-Gildt, verkocht werden de nagelaten Boecken van zalig: Jan Pietersz. Waelpot, in zijn leven Boeckverkooper.

#680428,1 Den 4 Iuny, 1668, naestkomende, sullen tot Leyden, ten Huyse van Cornelius Hackius, Boeckverkooper op 't Rapenburgh, verkocht werden , de naergelaten Bibliotheeck van den Heer Iacobus Golius zalig: in sijn leven Professor in de Mathesy en Arabische Tael, bestaende in veel curieuse en rare Boecken, in verscheyde Faculteyten en Spraecken, als mede in Manuscripten; oock curieuse en rare Mathemathische Instrumenten, van de beste Meesters gemaeckt, als breder is te zien in de gedruckte Catalogen, dewelcke te bekomen zijn tot Amsterdam by Iacobus Wagenaer, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Rotterdam by Iacobus Hackius, in 's Gravenhage by Gerardus Amelingh, tot Dordrecht by Matthias van Nispen, tot Delft by Iacob Plantenburgh, tot Uytrecht by Pieter Elsevier, tot Aernhem by Iohan Frederick Hagen, tot Nimwegen by Reinerus Smerius, &c.

#680428,2 t'Amsterdam, by Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper op het Water, recht over de Nieuwe-Brugh, wert uytgegeven: De Vermaeckelijcke Historie, Zee en Landt-reyse van Euphues, ofte een ontledinge des Vernufts; waer in vervat zijn veele besonderheden des Verstants, bestaende in Aerdigheden, Hof-redenen, Quinckslagen, Spreucken, Vragen, Antwoorden en Brieven, &c. Uyt het Engels vertaelt, door I.G. In 12.

#680428,3 t'Amsterdam, by Pieter Arentsz. Boeckverkooper in de Beurs-straet in de drie Rapen, wert uytgegeven, versamelingh van verscheyde nieuwe waernemingen, van seer gewichtige uytwerckselen der overstorting van 't Bloet uyt het een in 't ander Lichaem: en van d'Instorting soo van Geneesmiddelen, als van Vergiften in d'Aderen, daer in de gevolgen van dese nieuwe proeven, soo aen verscheyde Menschen als aen Beesten vertoont worden. Een Werck daer uyt groote nuttigheyd voor 't Menschelijck Gheslacht staet te verhoopen. Uyt de Fransche in de Nederlandtsche Tael vertaelt, door J.H. Glasemaker.

#680428,4 Tot Uytrecht, by Iacques Terwen, is gedruckt en werdt uytgegeven: De Drilkonst, of hedendaegghse Wapen-oeffeningh, dienende soo voor de Bevelhebberen, om een Bende bequam in ordre te brengen, en om te konnen sien, of haer onderhorige Soldaten behoorlijck geoefent zijn als oock voor de Soldaten, om onderwesen te worden, op wat manier 't lichtste tot alle noodige Wapen-oeffeningen konnen vorderen. Door H.V. Buren, Drill-Meester der Stadt Uytrecht. In Octavo. Met Figuren.

#680501,1 De Ed:Mog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, residerende binnen Enchuysen, sullen tot Hoorn, op den 14 Mey aenstaende, zijnde Maendagh, des naer-middagh ten een ure, verkoopen 2937 Rollen Graeu-doeck, van allerhande soort, 415 witte Rolletjes Rou-Linnen, 379 Bosjes Garen, omtrent 300 Verckens-Vlas, omtrent 400 kleyne Bosjes Hennip, 72 Vaetjes so dubbelt als enckelt Blick, 16 Bondels Stael, een partye Pijpe-duygen, opgebracht by Cap: Herman Evertsz. ** Noch een Scheepje, genaemt St. Pieter, een partye Hennip-Zaet, 200 Schuytjes Loot, 100 Vaetjes Boter, 20 Stucken Noortse Laeckenen, 96 Stucken Bayen, van alderhande Couleur, opgebracht by Capiteyn Pieter Willemsz. van Petten.

#680501,2 Tot Haerlem, by Pieter Cateleyn, op de Marckt, zijn gedruckt ende werden uytgegeven, Het 18 Deel van den Hollandtsen Mercurius, mette Platen van Ragousa, Chattam en Scheernes: item, alle de 18 Deelen compleet, met haere Platen. In 4. Sijn mede te bekomen by Pieter Arentsz. tot Amsterdam, en Iohannes van den Brugge tot Leyden.

#680501,3 Tot Haerlem, by Michiel van Leeuwen, Boeckverkooper in de anegangh, is gedruckt en wert uytgegeven, Haerlems Wiegh, of Historische Bedenckingen over de Stadt Haerlem: door I. van Oudenhoven. In 12.

#680501,4 Men laet een yder weten, en voornamelijck aen alle Veeren, daer Ponten gebruyckt worden, als dat op Vrydagh, den 4 Mey, Nieuwe-stijl, aen de meestbiedende verkocht sal werden, een nieuwe wel geconditioneerde Ponte, lang 42 Voeten, breet in het midden, binnen 's wercks op den Boden, 8 en een half Voet: voor en achter, oock binnen 's wercks op den Boden, 7 en een half Voet, hoogh 2 Voeten en 2 Duym; alles Rhijnlandtse Maet: alle de Plancken aen dese Ponte zijn uyt een stuck, sonder eenige lassen, en de Curven altemael krom gewassen. De Verkopinge sal geschieden in 's Hertogenbosch, in de Herberge de Vergulde Steur, op de Vis-marckt, 's Morgens ten 9 uren.

#680505,1 Alsoo men bevindt, dat de Paerden, loopende in Postwagens, soo van Amsterdam, als den Hage respective, tusschen het Hoy ende Gras, onsterck werden bevonden; oversulckx werden alle Passagiers genotificeert, dat voor den tijdt van acht Dagen maer een Wagen Daeghs van de voornoemde Stede sal afrijden, te beginnen met den 7 tot den 12 Mey, 1668, aenstaende, op 't uur van half dryen naer Noen: ende voorts sullen de voornoemde Post-wagens continueren in het Rijden voor ende naer Noen, te beginnen met den 14 Mey, 1668. voornoemt, van de voorsz. Stede Amsterdam ende den Hage, op de ordinaris uuren, van ten 6 voor-noen, en ten half drien naer-noen, en op Sondagh een Wagen ten half twaelf uren.

#680505,2 Iohan Swinnas, Postmeester der Stadt Rotterdam, laet alle Heeren ende Coopluyden weten, als dat hy alle Daegh 's Morgens, met het opgaen van de Poort, van meeningh is af te laten rijden een ofte meer Postwagens, op Antwerpen , die te leveren des Avonts, binnen de voornoemde Stadt, voor de naervolgende Prijs, voor een Persoon twintigh Guldens, voor twee Persoonen tsamen vijf-en-twintigh Guldens, als het geselschap grooter is yder Persoon 10 Guldens: Die met de voorsz. Postwagen gelieft te rijden, addresseere sigh aen de voornoemde Swinnas, woont achter 't Stadhuys, in de Kolf, alwaer de Passagiers de Biljetten sullen halen, om op de Postwagen te komen; de Postwagen sal gereet staen in de West-Wage-straet, voor de Huysinge van Monsr. du Pree.

#680508,1 Tot Haerlem, sullen op Woensdagh, den 23 Mey, 1668. in de Koninghstraet, in 't Groot Iuweel, verkocht werden verscheyde fraye en wel geconditioneerde Latijnse, Fransse, Italiaense, Engelse en Grieckse Boecken; waer van de Catalogus te bekomen is tot Haerlem by Aris Akersloot, Boeckverkooper, in de Groote Houtstraet, en tot Amsterdam by Michiel de Groot, Boeckverkooper, op den Nieuwen-Dijck, tusschen de twee Haerlemmer-Sluysen.

#680508,2 Alsoo men bevindt, dat de Paerden, loopende in de Postwagens, soo van Amsterdam , als den Hage respective, tusschen het Hoy ende Gras, onsterck werden bevonden; oversulkx werden alle Passagiers genotificeert, dat voor den tijdt van acht Dagen maer een Wagen Daeghs van de voornoemde Stede sal afrijden, te beginnen met den 7 tot den 12 Mey, 1668. aenstaende, op het uur van half dryen naer Noen: ende voorts sullen de voornoemde Post-wagens continueren in het rijden voor ende naer Noen, te beginnen met den 14 Mey, 1668. voornoemt, van de voorsz. Stede Amsterdam en den Hage, op de ordinaris uuren, van ten 6 voor-noen, en ten half drien naer-noen, en op Sondaghs een Wagen ten half twaelf uren.

#680508,3 Tot Haerlem, by Michiel van Leeuwen, Boeckverkooper in de Anegangh, is gedruckt en wert uytgegeven, Haerlems Wiegh, of Historische Bedenckingen over de Stadt Haerlem: door I. van Ouden-hoven. In 12.

#680508,4 Vermits d'aenstaende Donderdagh Hemelvaertsdagh is, sullen de Donderdaeghse Couranten eerst op Vrydagh werden uytgegeven.

#680512,1 Tot Haerlem, by Robbert Tinneken, Boeckverkooper, in de Warmoes-straet, zijn te bekomen het Stichtigh A.B.C. tot nut der Jeught geschreven, door Mr. Johannes Heuvelman, en al de Schriften van Mr. Pieter van de Broecken.

#680512,2 Tot Amsterdam, by Iohannes van Waesbergen en Ian Rieuwertsz. Boeckverkoopers, zijn te bekomen, alle de Wercken van de E: Heer Renatus Descartes, in 't Nederlandts, bestaende in zijn Bedenckingen, Beginselen, Vergesichtkunde, Verhevelingen, de Meetkonst, Brieven van verscheyden Stof, en oock een Tractaet van de Musijck. In 4.

#680512,3 Amsterdam, by Baltes Boeckholt, Boeckverkooper, in 't midden van den Niesel, is gedruckt en werdt uytgegeven, Conciones Festales, ofte de heerlijcke Troost-Predicatien over Christi Geboorte, smartelijcke Besnydenisse, triumphante Opstandinge, heerelijcke Opvaert ten Hemel, Sendinge des H. Geestes over d'Apostelen, en een Toe-gift op het Pincxter-Feest; neffens den Harder en het Schaep: alles seer treffelijck verhandelt, door Hadrianus Visscherus, in sijn leven Bedienaer des H. Euangeliums, tot Nieuw Nydorp. In Quarto.

#680515,1 Raeckende de Paerde-Marckt binnen Delff. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft, maecken by desen bekent allen ende een yegelijck, dien het soude mogen aengaen, dat haer Achtbare, tot gerief van de Paerdekoperen, de Paerdemarckt, binnen deselve Stadt, met hare Paerden frequenterende, op de Paerdemarckt aldaer, niet alleen hebben doen maecken een bequaeme besloote Stallinge voor meer als hondert Paerden, ende daer benevens mede geordonneert hebben goede ende bequame Weydinge, dicht onder de Stadt gelegen, alwaer yder Paert voor ses Stuyvers tusschen Nacht ende Dagh kan werden geaccommodeeert; maer dat boven dien alle haer Achtbare mede goetgevonden hebben, dat op d'aenstaende Paerde-marckt, in den loopende Jare 1668. die op den 7 Iuny, ende twee daer aen volgende Dagen, wesen sal, alle ende een yegelijck, die aldaer sal komen te verschijnen met sijn Coppel ofte Coppelen eygen Paerden, voor deselve sijne Paerden, buyten desselfs kosten, by ofte van Stadtswegen, sal versien werden van Weyde ende ruygh Voer; waer van een yder Addres en aenwysinge sal bekomen van Hendrick Mouthaen, Opsiender op de voorsz. Stallen, ofte oock van Cornelis Iansz. van der Werve, Bouman, woonachtigh in de Vlaminghstraet, als daer toe by de Heeren Burgermeesteren specialijcken wesende gestelt.

#680515,2 Daer werdt uytgegeven en zijn te bekomen by Iohannes van Someren, Boeckverkooper tot Amsterdam, in de Wercken van Perkins, De vruchtbaer makende Wijnstock Christus, in drie Deelen; waer van het eerste toont, hoe dat een Christen door den Gloove in Christo sal blijven: het tweede, hoe een Christen Christum sal bekomen ende behouden, in sigh krachtigh werckende door sijn Geest: het derde, hoe een Christen uyt Christo vruchtbaerheydt tot goede Wercken trecken sal, alles Ioh. 15. vers 4,5, door Johannes Teelinck, Predicant tot Campen. ** Item: De Vruchtbaermakende kracht der beloften, over Psal. 119 vers 50. Door den selfden. Is oock herdruckt, de Waerschouwinghe Christi, aen de Gemeynte van Ephesen, om voort te komen het weeren van den Kandelaer: door Willem Teelinck.

#680517,1 Den 28 May sal tot Franeker, ten Huyse van de Weduwe van Salig: Jacob Krol, in sijn leven Secretaris van de Academie aldaer, verkoft worden een groote meenighte uytgelesene en raere Boecken, bestaende in alderhande faculteyten en Taelen, waer van de Catalogus by verscheyde Boeckverkoopers te bekomen is. Ider doet sijn profijt.

#680519,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft, maecken by desen bekent allen ende een yegelijck, dien het soude mogen aengaen, dat haer Achtbare, tot gerief van de Paerdekoperen, de Paerdemarckt, binnen deselve Stadt, met hare Paerden frequenterende, op de Paerdemarckt aldaer, niet alleen hebben doen maecken een bequaeme besloote Stallinge voor meer als hondert Paerden, ende daer benevens mede geordonneert hebben goede ende bequame Weydinge, dicht onder de Stadt gelegen, alwaer yder Paert voor ses Stuyvers tusschen Nacht ende Dagh kan werden geaccommodeeert; maer dat boven dien alle haer Achtbare mede goetgevonden hebben, dat op d'aenstaende Paerde-marckt, in den loopende Iare 1668. die op den 7 Iuny, ende twee daer aen volgende Dagen, wesen sal, alle ende een yegelijck, die aldaer sal komen te verschijnen met sijn Koppel ofte Koppelen eygen Paerden, voor deselve sijne Paerden, buyten desselfs kosten, by ofte van Stadtswegen, sal versien werden van Weyde ende ruygh Voer; waer van een yder Addres en aenwysinge sal bekomen van Hendrick Mouthaen, Opsiender op de voorsz. Stallen, ofte oock van Cornelis Iansz. van der Werve, Bouman, woonachtigh in de Vlaminghstraet, als daer toe by de Heeren Burgermeesteren specialijcken wesende gestelt.

#680519,2 Tot Haerlem, sullen op Woensdagh, den 23 Mey, 1668. in de Koninghstraet, in 't Groot Juweel, verkocht werden verscheyde fraye en wel-geconditioneerde Latijnse, Fransse, Italiaense, Engelse en Grieckse Boecken; de Catalogus is te bekomen tot Haerlem by Aris Akersloot.

#680519,3 t'Amsterdam, by Jacob en Casparus Lootsman, Boeckverkoopers, is gedruckt en werdt uytgegeven, een nieuwe en vergroote Lootsmans Zee-Spiegel, inhoudende de Zee-Kusten van de Noordtse en Oosterse en Westerse Schipvaert, vertoonende in veele nootsaeckelijcken Zee-Caerten, en opdoeninge van Landen, als alle Havens, Revieren, Bayen, Reeden, Diepten, en Drooghten, seer curieus op sijn behoorlijcke Polus hooghten geleght: met noch een Instructie of Onderwijs, in de konste der Zee-vaert: als mede nieuwe Tafelen des Sons en Sterren declinatie, met een nieuwe verbeterde Almanach, op wit en Reaal Papier, in Folio. ** Noch werdt ghedruckt, en sal in 't korten uytgegeven worden, het Bieskens Testament, in quarto, op wit gemeen, en oock op Schrijf-Papier, met een nieuwe Augustijn Letter, met volkomen Annotatien.

#680522,1 Tot Swol, by Gerrit Tydeman, is gedruckt en werdt uytgegeven, Insignia Gentilitia nobilissimi potentissimique Ordinis Equesteris Transisalaniae, invictissimorum Saliorum & Francorum Genitricis &c. Seer curieus, met aenwysinge der Couleuren.

#680522,2 Tot Rotterdam sal op Woensdagh, den 30 Mey, 1668 in 't Schilt van Vranckrijck, verkocht werden, een Scheeps Ladinge Puyck nieuwe Virginie Bay-Bladeren; nu eerst uyt Zee aengekomen.

#680526,1 Den 18 Mey, Ouden-stijl, sullen tot Deventer verkocht werden, de nagelatene Boecken van D. Wilhelmus Alstorphius, in sijn Leven Predicant tot Deventer; waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Joost Pluymer, tot Uytrecht by Iohan Ribbius, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, &c. De Verkoopinge sal gheschieden ten Huyse des Overledenen, in de Engestraet.

#680526,2 Soo daer yemandt is, die eenige Bremer Balcken gevonden heeft, verlooren op den 8 Mey, 1668. tusschen de Neck ende Venesser Watermolens, die gelieftse te bestellen tot Enckhuysen, aen Andries Albertsz. Boeck, sal een behoorlijk Berghloon daer af genieten.

#680526,3 Op den 27 Mey, Oude-stijl sal in de Drenthe, 3 Uren boven Meppel, op 't hooge Echtinger Veen, verkocht werden, een groot, nieuw en welbetimmert Huys, genaemt Veenendal, met sijn Hoven, Boomgaert en Wey-landen, en daer by 200 Morgen Veenen, met veel Privilegien en Vryheden. De Conditien sijn te sien tot Amsterdam, by Jeronimus de la Croix, Makelaer.

#680529,1 Tot Amsterdam, by Broer en Iohannes Appelaer, is gedruckt en werdt uytgegeven, Examen Synodorum seu Conventuum Ecclesiasticorum, ad Christi ejusque Apostolorum, nec non & Hierofolymitanae Synodi I. Exemplar. Autore Petro Serrario, Euangelii in Eccl: UniversaliMinistro.

#680531,1 Den 4 Juny, 1668. naestkomende, sullen tot Leyden, ten Huyse van Cornelis Hackius, Boeckverkooper op 't Rapenburgh, verkocht werden, de naergelaten Bibliotheeck van den Heer Jacobus Golius zalig:, in sijn leven Professor in de Mathematick ende Arabische Tale, bestaende in veel curieuse en rare Boecken, in verscheyde Faculteyten en Spraecken; oock veele curieuse en rare Mathematische Instrumenten, van de beste Meesters gemaeckt zijnde.

#680602,1 Een yegelijck werdt by desen bekent ghemaeckt, dat de Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, aen de Participanten der selver Compagnie seeckere favorable Conditien hebbende gepresenteert, tot behandelinge van de Kuste van Guinea, volgens de Biljetten daer van alomme geaffigeert, de voorsz. Participanten, die genegen zijn, ten overvloet by desen noch gewaerschouwt werden, dat syluyden tot half Juny, ende niet langer, de voorsz. Conditien ter Camer, daer onder sy resorteeren, by teeckeninge, de voorsz. presentatie noch sullen mogen accepteeren, op dat niemandt hier van ignorantie pretendeere.

#680605,1 Tot Amsterdam is te koop, by Contractie, een Party nieuw Guinees Greyn, of in opveylinge, den 15 Iuny, 1668. op het West-Indisse Packhuys, op Rapenburg, neffens een Partye Guineesche Oliphants Tanden.

#680612,1 t'Uytrecht, by Iacob van Doeyenborgh, Boeckverkooper, werdt uytgegeven, Christelijcke Kinder-School: onderwysende de jonge Ieught in de eerste beginselen, soo van de Leere der Waerheyt, als voornamentlijck oock van de ware betrachtinge der Godsaligheyt, door Guiljelmus Saldenus, Dienaer Iesu Christi tot Delf. In 12. ** Item, Vindicae pro Lege, Imperio, & Religione, contra Tractus Thomae Hobbesii, quibus Tit. de Cive & Leviathan; Autore Gisberto Cocquio, Philosophiae Doctore, & Verbi Divini Administro. In 12. ** Item, Willem Teelincks Soliloquium, ofte Alleen-sprake een sondigen Mensches, die nu is in den angst der Weder-geboorte: op Zang-Rijm gestelt, door Volkerus van Oosterwijck, Predikant tot Delf. In 8.

#680612,2 t'Amsterdam, by Iohannes van Someren, werdt gedruckt en sal in 't korte uytgegeven werden, Anatomie Reformata, ofte Herformde ontleedingh des Menschelijcke Lichaems, in 't Latijn beschreven , door Mr. Thomas Staffort. Desen Druck merckelijck vermeerdert en verbetert. In 8.

#680612,3 t'Amsterdam, by Jacob Benjamin, Boeckverkooper op 't Water, by de Oude Brugh, is ghedruckt Description exacte de tout ce qui s'est passe dans les Guerres entre le Roy d'Angleterre, le Roy de France, les Estats des Provinces Unies du Pays-bas, & l'Evesque de Munster. Commencant de l'An 1664, & finissant avec la conclusion de Paix, faite `a Breda en l'An 1667. Avec une Introduction preliminaire, contenant l'Exile & la Restitution du present Roy d'Angleterre &c. Avec diverses Figures en raille douee.

#680612,4 Werdt mits desen een yder bekent ghemaeckt, dat de Schager Paerdemarckt sal wesen den 17 van de loopende Maent Iuny 1668. nae ouder gewoonte.

#680614,1 Tot Swol, by Gerrit Tydeman, is gedruckt en werdt uytgegeven, De Wapen-Caerte van de Illustre en Aeloude Adelijcke Familien, soo t'zedert den Iare 1100, tot nu toe, in de Ridderschap der Provintie van Overyssel hebben geweest: getrocken uyt de oude Chartres in deselve Provintie, met aenwysinge der Couleuren, seer curieus.

#680616,1 Vermits d'aenstaende Bede-dag, die komen sal den 27 Iuny, Woensdagh nae St. Ian, als wanneer tot Haerlem in de ordinaris Jaer-marckt mede plagh gehouden te werden een Marckt van alderhande Leer: soo is 't, dat mits desen bekent gemaeckt werdt, dat Dingsdagh den 26 Iuny zijn sal de Marckt van ruyge Huyden, ende Donderdaegh daer aen van gelooyt Leer; waer nae sigh een yder, dies aengaende, kan reguleeren.

#680616,2 Tot Amsterdam sullen, op Dinghsdagh, den derden July 1668. voor den Middagh ten negen Uren, ten Huyse van Steven Swart, by de Beurs, verkocht werden allerhande Soorten van seer goede Boecken, waer onder veel Engelsse; daer van de Catalogi te bekomen zijn by de voorsz. Steven Swart, tot Leyden by Walther de Haes.

#680616,3 Daer is in de Maent Ianuary, 1668. een Vat, gheteeckent met een I. en C, van Amsterdam, met de Schuyt, op Haerlem gesonden, sonder addres, en apparent verkeert; soo yemandt daer aen gelegen leydt, addresseere sigh aen Dirck van Houten, Schipper op Londen.

#680619,1 NOTIFICATIE. Alle Heeren en Cooplieden werdt mits desen bekent ghemaeckt, dat van nu voortaen de Brieven van Amsterdam op Engelant, en van Engelandt op Amsterdam , tweemael ter Weeck, des Dinghsdaghs en des Vrydaghs, over den Wegh van Yselmonde en Hellevoet-sluys, op Harwits en vice versa sullen gaen en komen; 't welck van Amsterdam zijn aenvangh sal nemen op Dinghsdagh den 26 Juny naestkomende, en Vrydagh den 29 Iuny daer aen volghende; ende sullen de Brieven ten acht Uuren 's Avondts van het Antwerpse Comptoir vertrecken, ende ten negen Uuren van de Poort. Die als Passagiers gelieven mede over te varen, konnen haer des Woensdaghs en Saterdaghs 's Morgens tydelijck tot Hellevoet- sluys laten vinden; alwaer seer bequame accommodatie in de Pacquet-boots sal wesen, als mede tot Harwits, tot den Postmeester Carre, om met Coetsen ofte Post-Paerden albereyts gereet zijnde, nae Londen gevoert te werden.

#680619,2 Tot Enchuysen, by Iacob Palensteyn en Ian Lelyvelt, in Compagnie, is gedruckt en werdt uytgegeven, De Catechisatie over de Christelijcke Catechismus, bestaende in Vragen en Antwoorden, met uytgedruckte Schriftuer-plaetsen: door D. Frans Esausz. den Heussen, Predicant op Oost-Vlielant. Met Privilegie. In 8. Sijn mede te bekomen tot Amsterdam by de Weduwe van Theunis Iacobsz. in de Lootsman, op 't Water. ** Item, C. I. Wits Stichtelijcke gedenckige ontledige Ledigheyt, stichtelijcke Tijt-kortingh. Den 7 Druck, omtrent een vierde deel vermeerdert. Met Previlegie. In 8.

#680619,3 Den 14 Iuny is verlooren in Schagen een vierkant Juweeltje van vijf Steenen,een Taeffel in 't midden, en vier driekantige Facetten, op elcke hoeck ghebonden met een dun swart Lintje door een Gout Oogje, van achteren geamalieert, en een Schroef om een Naelt in te schroeven: die het gevonden heeft, gelieve het te addresseeren tot Haerlem, aen Pieter Fransz. Maeckelaer; en in Schagen by de Gilde-Knecht van 't Gout-smits Gildt, en sal een goede en rijckelijcke Vereeringe hebben.

#680623,1 NOTIFICATIE. Alle Heeren en Cooplieden werdt mits desen bekent ghemaeckt, dat van nu voortaen de Brieven van Amsterdam op Engelant, en van Engelandt op Amsterdam , tweemael ter Weeck, des Dinghsdaghs en des Vrydaghs, over den Wegh van Yselmonde en Hellevoet-sluys, op Harwits en vice versa sullen gaen en komen; 't welck van Amsterdam zijn aenvangh sal nemen op Dinghsdagh den 26 Juny naestkomende, en Vrydagh den 29 Juny daer aen volghende; ende sullen de Brieven ten acht Uuren 's Avondts van het Antwerpse Comptoir vertrecken, ende ten negen Uuren van de Poort. Die als Passagiers gelieven mede over te varen, konnen haer des Woensdaghs en Saterdaghs 's Morgens tydelijck tot Hellevoet- sluys laten vinden; alwaer seer bequame accommodatie in de Pacquet-boots sal wesen, als mede tot Harwits, tot den Postmeester Carre, om met Coetsen ofte Post-Paerden albereyts gereet zijnde, nae Londen gevoert te werden.

#680623,2 Tot Swol, by Gerrit Tydeman, is gedruckt en werdt uytgegeven, De Wapen-Caerte van de Illustre en Aeloude Adelijcke Familien, soo t'zedert den Iare 1100, tot nu toe, in de Ridderschap der Provintie van Overyssel hebben geweest: getrocken uyt de oude Chartres in deselve Provintie, met aenwysinge der Couleuren, seer curieus.

#680626,1 De Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, resideerende binnen Hoorn, sullen op den derden Iuly aenstaende, zijnde Dinghsdagh, des naer-Middaghs ten twee Uuren, op 't Hof van de wel-gemelte Raden tot Enckhuysen, verkoopen een oudt Ooorlogh-Schip, genaemt de Monnick. Ende Daeghs daer aen, den vierden Iuly, zijnde Woensdagh, op 't Hof van de wel-gemelte Raden tot Hoorn, twee oude Oorlog-Schepen, 't eene genaemt den Eenhoorn, en 't andere de Princesse Royale.

#680626,2 Men presenteert, tot Amsterdam, op Dinghsdagh den 3 July, onder de Boeckverkoopers, op den Nieuwen-dijck, in de 3 Morianen, te verkoopen, alle de naergelaten Sorteeringe en Boecken van Adriaen Vlacq, bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, gelijck by de Catalogus breder te sien is, die te bekomen is by de Weduwe Boom: sullen oock als dan verkocht werden een groote Partye Biblia Hebraea N[..]sseli. In 8.

#680626,3 Tot Amsterdam, by de Wed: Boom, werdt gedruckt en sal eerstdaegs uytkomen, Barnhardi Scotani Examen Iuridicum Auctune Novis additionibus: editio Nova correctior. In 12.

#680628,1 Schout ende Gerechte van den Dorpe ende Heerlijckheyt van Stryen hebben, om goede redenen ende consideratien, haere aenstaende Paerde-marckt, die wesen soude op Sondag den eersten Iuly 1668., alleen voor desen Iaere gecontinueert tot des Anderen-daegs, sulckx dat den eersten Dag der aenstaende Paerde-marckt gehouden sal werden op Maendagh den tweeden July, sullen de voorsz. Paerde-marckt daer nae wederom aenvangh nemen Iaerlijckx op den eersten Iuly, in conformite van den Octroye daer van zijnde; waer nae een yder hem kan reguleren.

#680630,1 NOTIFICATIE. Alle Heeren ende Kooplieden werdt mits desen bekent ghemaeckt, dat van nu voortaen de Brieven van Amsterdam op Engelant, en van Engelandt op Amsterdam , tweemael ter Weeck, des Dinghsdaghs en des Vrydaghs, over den Wegh van Ysselmonde en Hellevoet-sluys, op Harwits en vice versa sullen gaen en komen; 't welck van Amsterdam zijn aenvangh genomen heeft op Dinghsdagh den 26 Juny, en Vrydagh den 29 Iuny daer aen volghende; de Brieven sullen tot Amsterdam, 's Avondts ten acht Uren, van het Antwerpse Comptoir vertrecken, en ten negen Uuren van de Poort. Die als Passagiers gelieven mede over te varen, konnen haer des Woensdaghs en Saterdaghs 's Morgens tydelijck tot Hellevoet- sluys laten vinden; alwaer bequame, wel beseylde groote Hoeckers versien, benevens wel ervaren Zee-volck, met een groot apartement, nieuw geprepareert met Koyen, Matrassen, Deeckens, en voorts alles, wat tot gemack en accommodatie van de Passagiers kan dienen, sullen gereet vinden; als mede, tot Harwits aenkomende, by den Postmeester Carre, Koetsen ofte Post-Paerden, om voort na Londen te reysen.

#680703,1 Tot Aernhem, by Johan Frederick Hagen, Boeckverkooper, wordt uytgegeven, Jamblichus Chalcidensis ex Coele-Syria in Nicomachi Geraseni Arithmeticam Introductionem & de Fato cum notis S. Tennuli: accedit I. Camerari explicatio in Libros Nicomachi Graec`e & Latine. In Quarto. ** Item, Nicolai Hoboken Ph: & Med: D. de Sede Animae seu Mentis Humanae in Corpore Humano In 12. ** Item, Symbola Divina & Humana Pontificum, Imperatorum, Regum ex Musaeo Octavy de Strada civis Romani, accessit Isagogae Iacobi Typoty. In 12. ** Item, Afbeeldingh van Roma onder de Aerde, met veel schoone Kopere Platen en Figuyren verciert; in 't Hoogduyts beschreven. In 12.

#680703,2 t'Amsterdam, by Pieter van den Berge, op de Heere graft, by de Heere-straet, in de Bergh Parnassus, wert uytgegeven: 1. Streso de usu &c abusu Rationis humanae de Interpretandis & Extimandis Sacris Scripturis. 2. Blasi Institutiones Medicinae. 3. Institutiones Imperii circa Sacra ex H. Grotio 12. 4. Aldes contra Harveum de Generatione animalium cum Figuris 12. 5. Een curieuse Afbeeltsel van D. Hermanus Langelius zal.

#680703,3 Op den 24. Iuly 1668. sullen tot Middelburgh, ten Huyse van de Weduwe en Erfgename van zal: Zacharias Rooman, verkocht werden, alle desselfs nagelaten Boecken, bestaende in verscheyde Talen en Faculteyten gelyck nader in de Catalogus is te sien.

#680707,1 Tot Rotterdam, by Iohannes Borstius en Gerardt vander Vluyn Boeckverkoopers, is te bekomen, voor een civiele Prijs, den Engelschen Bybel in Quarto, met een nieuwe Concordantie, en de Common Prayers, met of sonder deselvige, zijnde nieuwelijckx gedruckt tot Cambridge: dese Bybels zijn oock te bekomen tot Amsterdam, by Steven Swart, tot Uytrecht by Iacobus van Doeyenburgh, tot Middelburg by Thomas Berry.

#680707,2 Men laet by desen een yegelijck weten, dat, met aprobatie van de Ed: Achtbare Heeren Burgermeesteren der Stadt Amsterdam, is opgerecht een algemeen Witwerckers Pandt; alwaer te bekomen is een grote quantiteyt van alderhande Witwerckers Wercken, bestaende in alderhande goede en kleyne geschilderde Kassen en Tafels, Schenck-Tafels, &c. Welck pandt is opgherecht in plaets van de Witwerckers Marckt, die voor dees gehouden plagh te werden op de Singel, by de Ian Roon-poorts Tooren, en staet op de Nieuwe-dijck, by den Dam, alwaer op de Luyfel, met groote Letters geschreven staet, Het algemeen Witwerckers Pandt.

#680707,3 NOTIFICATIE. Alle Heeren en Kooplieden werdt mits desen bekent ghemaeckt, dat van nu voortaen de Brieven van Amsterdam op Engelant, en van Engelandt op Amsterdam , tweemael ter Weeck, des Dinghsdaghs en des Vrydaghs, over den Wegh van Ysselmonde en Hellevoet-sluys, op Harwits en vice versa sullen gaen en komen; 't welck van Amsterdam zijn aenvangh genomen heeft op Dinghsdagh den 26 Juny, ende Vrydagh den 29 Iuny daer aen volghende; de Brieven sullen tot Amsterdam, 's Avondts ten acht uren van het Antwerpse Comptoir vertrecken, en ten negen Uuren van de Poort. Die als Passagiers gelieven mede te varen, konnen haer des Woensdaghs en Saterdaghs 's Morgens tydelijck tot Hellevoet- sluys laten vinden; alwaer bequame, wel beseylde groote Hoeckers versien, benevens wel ervaren Zee-volck, met een groot apartement, nieuw geprepareert met Koyen, Matrassen, Deeckens, en voorts alles, wat tot gemack en accommodatie van de Passagiers kan dienen, sullen gereet vinden; als mede, tot Harwits aenkomende, by den Postmeester Carre, Koetsen ofte Post-Paerden, om voort na Londen te reysen.

#680710,1 Mits desen werdt een yegelijck bekent gemaeckt, dat van dese Weeck een aenvangh is gemaeckt met het varen van een Treckschuyt van Amsterdam op Haerlem, 's Avondts ten 8 Uren, en dat daer in vervolgens alle Dagen sal werden gecontinueert.

#680710,2 NOTIFICATIE. Een yder werdt by desen bekent gemaeckt, dat Johan Breugel, voor desen Commijs van den ghewesen Ontfanger Generael Doubleth, tot noch toe niet wederom in de Gevanckenisse en is gheraeckt; werdende mitsdien, ingevolge van de voorgaende Waerschouwinge van den Rade van Staten der Vereenigde Nederlanden, aen den genen, die den voorsz. Breugel sal weten aen te wijsen, sulckx dat hy wederom in hechtenisse, ende vervolgens in handen van den welgemeden Raede van State, geraecke, belooft tot een Premie ofte Vereeringe een Somme van twee duysent Guldens: ende dat op dat den selven Breugel des te beter soude te kennen zijn, werdt een yder mede genotificeert, dat hy out is omtrent 35 Iaren, langh en spichtigh van Persoon, zijnde ras van Spraecke, bleeck, saluw ende langh van Aengesicht, van een duyster ende luypent Gesicht, heeft een spichtige ende tamelijcke Neus, swart ende kort gekrult Hair, ende swarte Knevels: sijne Huysvrouwe absenteert haer mede, dewelcke oudt is omtrent dertigh Iaren, langh van Persoon, mager van Aengesicht, ende eenigsints Pockdaligh, gaet swanger, omtrent van 7 ofte 8 Maenden.

#680710,3 Tot Uytrecht, buy Hendrick Versteegh, Boeckverkooper, werdt uytgegeven, Kort en sedigh Ondersoeck van 't Bericht, nopende den Sabbath ende de korte Aenmerckingen, over het gene dies aengaende zedert eenige tijdt tot Uytrecht geleert soude zijn. In 12. ** By den selven, als oock tot Nimwegen, by Reynerus Smetius, en tot Tyel by Gosuyn van Duyn, zijn te bekomen de Boeckjes genaemt Lux in Tenebris, dat is het Licht in de Duysternisse, of een Tractaet van de nootsaeckelijckheyt der geheyligder kennisse: door Samuel Nethenus, Bedienaer des Goddelijken Woorts tot Barl, in 't Graeffschap Meurs. In 12.

#680714,1 t'Amsterdam, by Iacob van Meurs, is gedruckt en werdt uytgegeven Descriptio Legationis Batavice Societatis Indiae Orientalis ad Magnum Tartariae Chamum, Modernum Sinae Imperatorem, per Joannem Nieuhovium, Primum Legationes Aulae magistrum, jam Goylanae Prefectum. Latinitate Donata per Clarissimum Virum Georgium Hornium, Historiarum inceleberrima Lugd. Batav. Acad. Prof. In 't Latijn. In Folio.

#680714,2 Men mist uyt de Weyde een donckerhayrigh Merry-Paert, grijs voor 't Hooft, met een afgesneden Staert, een witte achter-Voet: yemandt 't selve voorkomende, gelieft het buyten Haerlem in de roode Moolen te bestellen, sal een goede Vereeringe genieten.

#680717,1 Op den lesten Juny is tot Amsterdam verloren twee dick steene vierkante Diamant-Ringen, wat gedrongen van Steen wit van Water, suyver en reyn, yder van schaers 12 Greyn, gemerckt den eenen I.C.C. en d'ander No. 49 op Parckementjes daer aen gebonden: diese gevonden ofte voorkomen mochte, gelieve die aen te houden, en te brengen aen de Stads Roeper t'Amsterdam, sullen voor Vereeringh hebben, te weten den Vinder, een hondert Ducatons, en den Aenbrenger, diese ophout of weet aen te wijsen, een hondert Daelders.

#680717,2 Een yeder werdt by desen bekent gemaeckt, dat Iohan Breugel, voor desen Commijs van den ghewesen Ontfanger Generael Doubleth, tot noch toe niet wederom in de Gevanckenisse en is gheraeckt; werdende mits dien, ingevolge van de voorgaende Waerschouwinge van den Rade van State der Vereenigde Nederlanden, aen den genen, die den voorsz. Breugel sal weten aen te wijsen, sulckx dat hy wederom in hechtenisse, ende vervolgens in handen van den welgemelden Raede van State, geraecke, belooft tot een Premie ofte Vereeringe een Somme van twee duysent Guldens: ende op dat den selven Breugel des te beter soude te kennen zijn, werdt een yder mede genotificeert, dat hy out is omtrent 35 Iaren, langh en spichtigh van Persoon, zijnde ras van Spraecke, bleeck, saluw ende langh van Aengesicht, van een duyster ende luypent Gesicht, heeft een spichtige ende tamelijcke Neus, swart ende kort gekrult Hair, ende swarte Knevels: sijne Huysvrouwe absenteert haer mede, dewelcke oudt is omtrent dertigh Iaren, langh van Persoon, mager van Aengesicht, ende eenigsints Pockdaligh, gaet swanger, omtrent van 7 ofte 8 Maenden.

#680717,3 t'Amsterdam, by Baltes Boeckholt, Boeckverkooper, midden in de Niesel, is gedruckt en werdt uytgegeven, de wonderlijcke Vryagien en rampsalige, doch bly-eyndige Trouw-gevallen van desen tijdt, tusschen Arantus en Rosemont, Grannadus en Cielinde, Coridon en Leliana, Fierandus en Leonora, Hercules en Narsisa, voorgevallen in het roemruchtigh Hollandt herwaerts in weynigh Iaren, verciert met Koopere Figueren. In 8. ** Item, De koddige lachende Apollo, vol alderleye Boertery en nieuwe Deunen.

#680719,1 De Gecommiteerde Raden van d'Edele Mogende Heeren Staten van Zeelandt, maecken een yder bekent, dat, alsoo het Casteel en Provintie van Suriname eyndelingh op den eersten dagh van de Maent van Meye, dese loopenden Iaers, is gerestitueert en overgegeven in handen van den Capiteyn Commandeur Abraham Crynsen, die wy tot die eynde derrewaerts hadden gesonden, en dat nu alles aldaer in goede ordre en dessentie wierde gebracht, en dienvolgende alreede in soodanigen staet is, om alle een yder, die haer derrewaerts willen begeven, aen d'eene zijde een seeckere Protectie, en aen d'andere zijde bequaeme Gronden en Landen, tot Culture van Suckeren en andere Gewassen, te geven in een Quartier en Climaet, daer toe boven alle andere Landen in die gewesten bequaem en vruchtbaer, mitsgaders vry van de dangereuse Stormen, die men Orcanen noemt, dat aen alle en yder, die genegentheydt hebben, 't zy alleen ofte met haer Huysgesin en gevolgh van dien, haer naer Suriname te begeven, en aldaer neder te slaen, om Suyckeren en andere Gewassen te queecken, ofte wel sich met eenigh Ambacht te generen, dat aldaer seer profitabelijck geschieden kan, niet alleen sullen vergunnen een vryen en onbekommerden toeganck en derselven transport derrewaerts, haer aen ons aengevende, so veel mogelijck, sullen faciliteren, maer oock soodanige persoonen en Familien daer te Lande sullen voorsien van bequaeme en ruyme Plaetsen en Velden, tot Culture en den queek van de voorsz. Gewassen en onderhout van Menschen en Vee; en voorts aen de selve toe staen vrydom van alle Lasten en Impositien, voor den tijt van vijf achter-een-volgende Iaren, te reeckenen van den Dagh dat sy in Suriname sullen wesen aengekomen, gelijck aen de jegenwoordige Ingesetenen aldaer gelijcke Vrydom voor den tijdt van twee Jaren is vergunt.

#680721,1 De Gecommiteerde Raden van d'Edele Mogende Heeren Staten van Zeelandt hebben by Placcaten een yder bekent gemaeckt, ghelijck oock doen mits desen: Alsoo op den 1 Mey deses Iaers 't Casteel en Provintie van Surinam van d' Engelse is gerestitueert en overgegeven in handen van den Capiteyn Commandeur Abraham Crynsen, en alles daer in ordre en defentie is ghebracht, soo dat daer is aen d'eene zijde een seeckere Protectie, en aen d'andere zijde bequaeme Gronden en Landen, tot Culture van Suyckeren en andere Gewassen, in een seer goet Climaet, boven alle Landen in die Gewesten vruchtbaer, bevryt van Orcanen, dat aen alle die 't zy alleen ofte met haer Huysgesin, sigh naer Suriname voorsz. wil begeven, omme aldaer sigh neder te slaen, om Suyckeren en andere Gewassen te queecken, ofte met eenigh Ambacht te generen, dat aldaer profitabelijck kan geschieden, soodanige Persoonen haer aengevende, niet alleen sullen vergunnen een vryen en onbekommerden toeganck en derselver Transport faciliteren, maer oock daer te Lande met hare Familien sullen voorsien van bequaeme en ruyme Plaetsen en Velden, tot den Aenqueeck en Culture van de voorsz. Gewassen en onderhoudt van Menschen en Vee; en voorts toestaen vrydom van alle Lasten ende Impositien, voor den tijdt van vijf achter-een-volgende Jaren, van den Dagh dat sy in Suriname sullen aengekomen wesen, gelijck de jegenwoordige Inwoonders aldaer alrede gelijcke Vrydom voor twee Iaren is vergunt.

#680721,2 In 's Gravenhage by Ioannes Tongerloo, Boeckverkooper, zijn te bekomen het Tractaet de Foro Competenti; verklarende van wat saecken het Hof van Hollandt ende den Hoogen Raedt ter eerster Instantie kennisse nemen; en voorts wat de plicht van den Rechter, Advocaet en Procureur is, &c. als mede van Appel, Reformatie ende Revisie: door Mr. Pieter Vromans, Advocaet van de Hoven van Iustitie in Hollant. In 8.

#680721,3 Tot Amsterdam, by Joost Pluymer, Boeckverkoper op 't Water, sullen op Dingsdagh den 24 Iuly verkocht worden den veel rare en treffelijcke Boecken, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen; waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Uytrecht by Ioannes Ribbius, tot Leyden by Salomon Wagenaer, in 's Gravenhage by Johan Steucker, op de Sael.

#680721,4 Tot Enckhuysen, by Egbert van den Hoof, is gedruckt en werdt uytgegeven, De Hant-vesten, Privilegien, Wille keuren en Ordonnantien der Stadt Enckhuysen; als mede de Hantvesten en Privilegien der Steden Alckmaer, Hoorn, Medenblick; oock van alle de platte Landt-Steden en Dorpen van 't Ambacht Drechterlandt; als mede de Provisionele Sententie van 't Honts Bosch, en de Sententie van de Egualisatie der Dijckx lasten van den West-vrieslands omring dijck, en verscheyden aenklevende Acten. In Folio. Met Privilegie. Sijn oock te bekomen tot Amsterdam, by de Weduwe van zal: Ian Hendricksz. Boom, op de Singel, by Ian Roon-Poorts Tooren.

#680724,1 Tot Enckhuysen, by Egbert van den Hoof, is gedruckt en werdt uytgegeven, De Hant-vesten, Privilegien, Wille keuren en Ordonnantien der Stadt Enckhuysen; als mede de Hantvesten en Privilegien der Steden Alckmaer, Hoorn, Medenblick; oock van alle de platte Landt-Steden en Dorpen van 't Ambacht Drechterlandt; als mede de Provisionele Sententie van 't Honts Bosch, en de Sententie van de Egualisatie der Dijckx-lasten van den West-vriessen omring-dijck, en verscheyden aenklevende Acten. In Folio. Met Privilegie. Sijn oock te bekomen tot Amsterdam, by de Weduwe van zal: Ian Hendricksz. Boom, op de Singel, by Ian Roon-Poorts Tooren. ** Item, de Beschrijvingh en Lof der vermaerde Zee-en Koop-stadt Enckhuysen; vervattende haer begin en voorgangh en veel aenmerckelijcke saecke, aldaer voorgevallen. In 4. Met Copere Platen versiert. ** Item, een nieuw School-boeck, behelsende de Namen der Geslachten, van Adam af tot op Christus toe, &c. door Pieter Backer, in 8.

#680724,2 Tusschen den 16 en 17 deser is gestoolen een swart Merry-Paert, uyt de Wey van Joost Bos, even buyten de Muyer Poort van Amsterdam, dicht aen de Houtewaels-Brugh, met een ronde Kol, een breede Neck, swarte Manen, een lange Staert, vier swarte Voeten, out 5 Iaren: Soo yemant 't voorsz Paert te recht kan brengen, sal een Vereeringh hebben.

#680728,1 Tot Amsterdam, by Iohan Blaeuw, is te bekomen, Specimen Recognitionis nuper editarum Observationum Astronomicarum nobilissimi Viri Tychonis Brahe. In quo recensentur insignes maxime errores in editione Augustana Historiae Coelestis Anni M.D.LXXXII. ex collatione cum Autographo Saciae Regiae Majestatis Fridirici III. Daniae & Norvegiae Regis &c. animadversi ab Erasmio Bartholino Mathematico Regio. In Quarto.

#680728,2 Daer wert een Sack-Orlogie vermist zijnde gemaeckt by .... Gribelien, tot Blois, ruym soo groot als een Silvere Ducatons, gaet 24 Uren met een Snaer, ende is de Kasse van buyten gegraveert met Bloemwerck: die het selve wederom kan te rechte brengen, addresseere hem aen Mr. Hans Coenraets, Orlogie maecker op het Rockin, by de Beurs, tot Amsterdam, sal 20 Gulden tot een Vereeringh hebben.

#680728,3 De Gecommitteerde Raden van d'Edele Mogende Heeren Staten van Zeelandt hebben by Placcaten een yder bekent gemaeckt, ghelijck oock doen mits desen: Alsoo op den 1 Mey deses Iaers 't Casteel en Provintie van Surinam van d' Engelse is gerestitueert en overgegeven in handen van den Capiteyn Commandeur Abraham Crynsen, en alles daer in ordre en defentie is ghebracht, soo dat daer is aen d'eene zijde een seeckere Protectie, en aen d'andere zijde bequaeme Gronden en Landen, tot Culture van Suyckeren en andere Gewassen, in een seer goet Climaet, boven alle Landen in die Gewesten vruchtbaer, bevryt van Orcanen, dat aen alle, die 't zy alleen, ofte met haer Huysgesin, sigh naer Suriname voorsz. wil begeven, omme aldaer sigh neder te slaen, om Suyckeren en andere Gewassen te queecken, ofte met eenigh Ambacht te generen, dat aldaer profitabelijck kan geschieden, soodanige Persoonen haer aengevende, niet alleen sullen vergunnen een vryen en onbekommerden toeganck en derselver Transport faciliteren, maer oock daer te Lande met hare Familien sullen voorsien van bequame en ruyme Plaetsen en Velden, tot den Aenqueeck en Culture van de voorsz. Gewassen en onderhoudt van Menschen en Vee; en voorts toestaen vrydom van alle Lasten ende Impositien, voor den tijdt van vijf achter-een-volgende Iaren, van den Dagh dat sy in Suriname sullen aengekomen wesen.

#680731,1 Tot Gornichem, by Paulus Vinck, Boeckverkooper, werdt uytgegeven, Antidotum Optimum contra Pestem, dat is 't beste Tegen-gif tegen de Pest. Uytgesocht, toegemaeckt en voorgestelt uyt de Ordonnantie van de opper-Medicijn, in Schrift naegelaten 2 Chron. VII. vers 13.14. noodigh en dienstigh tot versterkingh van een yegelijck in Pest-tijdt gebruyckt te werden: door Guilelmun Diepenbeeck, Verkondiger des H. Euangeliums en Herder der Gemeente Jesu Christi tot Werckendam en Wercken. In 12.

#680802,1 Tot Uytrecht, by Iohannes Ribbius, is gedruckt en werdt uytgegeven, de gerijmde Politie, ofte gekroonde Meysterlijcke Wercken, bestaende in de Aerdtsche en Hemelsche Gedachten: beschreven en berijmt, door Everhart Meyster.

#680804,1 Tot Rotterdam, by Abraham van Waesbergen, is gedruckt en werdt uyt-ghegeven, Self-strijt van Paulus, ofte Kamp tusschen Geest en Vleesch, over Rom: 7. vers 14, tot 27. Door Samuel Scherphof, Bedienaer des Goddelijcken Woorts tot Zuyd-landt. In 12.

#680804,2 t'Amsterdam, by Arent van den Heuvel, Boeckverkooper in de Kolck-steegh, is gedruckt en werdt uytgegeven, Al de uytsteeckende Gedichten, bestaende soo in Treurspelen als Minnen en Sinne-Beelden, Zangen, Bruylofts-dichten, Taeffel-spelen, Psalmen en diergelijcke heerlijcke Stof; alles beschreven door den vermaerden Heer P.C. Hooft zal: Drost te Muyden, &c. noyt so volkomen gedruckt.

#680804,3 Het wert mitsdesen een yder bekent gemaeckt, die met Paerden ende Veulens handelingh wil doen, dat binnen der hooch-Furstlijcken Anhaltische Stadt Jever alle Iaer continuelijck sullen ghehouden werden vier Paerde-marckten, te weten, de eerste op Lichtmisse den 2 February, de tweede op Maria besoecking den 2 Iuly, de derde op Maria geboorte den 8 September, de vierde op St. Lucia dagh den 13 December, alle vier Marckten nae de oude Stijl: ende sal de eerste Paerde marckt zijn begin nemen op Maria geboorte, zijnde den 8 September deses Iaers 1668. Die lust ende liefde heeft, om dese Paerde-marckt te besoecken, ende komen sullen op de eerste Paerde-marckt, op den 8 September, 1668. deselvighe sullen voor haer Persoonen en Paerden goedt Accommodement en Logijs geordonneert werden.

#680807,1 Op den 24 Iuly, ouden Stijl, is tot Uytrecht gestolen dese navolgende Kanten, een partye Speldewerck, soo Toeren, Point de Maliene, als Tralie ende Blockjens Touren, platte kanten ende deurgewerckte Spiegel Tralie Kanten, Blockjens ende Insetsels van Spiegel-Tralie, meest fijn en wit Werck: Soo yemandt dit Werck ofte Kanten weet te bekomen, sal een Vereeringh hebben van hondert Carolus Guldens, en gelieve sigh t'addresseren aen Cornelis Claesz. op de Vis marckt, in 't Stuck fijn Laken, tot Uytrecht.

#680807,2 Tot Amsterdam, by Iohannes van den Bergh, Boeckverkooper bezijden het Stadthuys, is gedruckt en werdt uytgegeven, Het tweede Deel van Thalia, of geurige Zang Goddin; bestaende in de aerdighste vermaeckelijckste Geuren, als Tymon van Lucianus, Toneelscher wijs uytgebeelt. Item, de AEneas van Virgilius. Item, Bruylofts en Verjaer-dichten, Sonnet, Rondeelen, Maddrigualen, Kluchten ende andere Vermaecklijckheden meer, als Burlescus, soo Frans als Duyts: noyt voor desen soo ghedruckt. In 12. Sijn mede te bekomen tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Leyden by Iacobus Burghoorn.

#680807,3 Men doet alle Heeren, Koopluyden en Verwers weten, dat Pieter Ostens, Klock-gieter, heeft uytgevonden en gepractiseert, en met consent van d'Achtbare Heeren van de Wet der Stadt Rotterdam, heeft by de hant genomen te gieten Tinne Verw-Ketels, van een stuck of klomp, die noyt in Hollandt soo gemaeckt zijn, en veel beter als die tot noch toe van platen aen den anderen gesoldeert zijn geworden, heel curieus en dienstigh voor alle Verwers, die Schaer-Laken kleuren of Kuffelaers, en diergelijcke kleuren maken, en de schoonste kleuren van de Werelt hebben de minste perijckel niet te verwachten, gelijck dickwils gebeurt aen Ketels van Platen gesoldeert, Ketel vlacken onderworpen zijn: Sijnder dan eenige curieuse Liefhebbers die sulcke Ketels gelieve te hebben, groot of kleyn, als een yder die van nooden sal hebben, addresseere sich ten Huyse vanden voornoemden Pieter Ostens, tot Rotterdam, op de Kip-straet, in de Sweedtse Klock, sal een yder goet contentement geven.

#680809,1 Tot Enckhuysen, ten Huyse van Ian Jansz. Pettjen, Boeckverkooper by de Veermans Kaey, sullen op den 15 Augusty verkocht werden, Alle de nagelaten Boecken van zalig: Do. Rochi Arentsz. Immerzeel, in sijn leven Predicant der Luyterse Gemeente tot Enckhuysen, bestaende in verscheyden Faculteyten; waer van de Catalogus by verscheyden Boeckverkoopers zijn te bekomen.

#680811,1 Een yder werdt bekent gemaeckt, dat van de Stadt Gouda op Rouaen sal varen een ordinaris Beurtman, welcke op het alderspoedighste, en tot een civile Prijs, (volghens de gedruckte Lijste) sal derwaerts overvoeren alle Waren en Koopmanschappen, en sonder uytstel den eersten Dagh van yder Maent vertrecken: en sal sulckx zijn aenvanck nemen op den eersten September 1668. Yemant genegen zijnde sigh van die occasie te dienen, of naeder onderrichtinge begeerende, addresseere sigh tot Gouda, aen Sr. Cornelis van Bueren, die de Goederen sal waernemen en behoorlijck besorgen.

#680811,2 Tot Hoorn sullen, op den 17 Augusti 1668. zijnde Vrydagh, 's Morgens ten acht uren precijs, ten Huyse van Abraham Haacksz, van der Beeck, Boeckdrucker en Boeckverkooper op 't Noort, verkocht werden verscheyde treffeljcke gebonden Boecken, in verscheyde Talen en Faculteyten. De Catalogi zijn by verscheyde Boeckverkopers te bekomen.

#680811,3 Tot Enckhuysen, ten Huyse van Ian Jansz. Pettjen, Boeckverkooper, by de Veermans Kaey, sullen op den 15 Augusty verkocht werden, Alle de nagelaten Boecken van zalig: Do. Rochi Arentsz. Immerzeel, in sijn leven Predicant der Luyterse Gemeente tot Enckhuysen, bestaende in verscheyden Faculteyten; waer van de Catalogus by verscheyden Boeckverkoopers zijn te bekomen.

#680811,4 Tot Uytrecht, by Johannes Ribbius, is gedruckt en werdt uyt-gegeven: de gerijmde Politie, ofte gekroonde Meysterlijcke Wercken, bestaende in Aerdtsche en Hemelsche Gedachten: beschreven en berijmt, door Everhart Meyster.

#680814,1 Op den 24 Iuly, ouden Stijl, zijn tot Uytrecht gestolen dese navolgende Kanten, een partye Speldewerck, soo Toeren, Point de Maliene, als Tralie ende Blockjens Touren, platte Kanten ende deurgewerckte Spiegel Tralie Kanten, Blockjens ende Insetsels van Spiegel-Tralie, meest fijn en wit Werck: Soo yemant dit Werck ofte Kanten weet te bekomen; sal een Vereeringh hebben van hondert Carolus Guldens, en gelieve sigh t'addresseeren aen Cornelis Claesz., op de Vis-marckt, in 't Stuck fijn Laken, tot Uytrecht.

#680818,1 Een yegelijck wert bekent gemaeckt, die als Passagiers naer Engelant gelieven te varen, datter, tot het Transport der Engelsse Brieven van dese Landen op Harwits en vice versa, tegenwoordigh een genoeghsaem getal van schoone groote Pacquet-Boots, beter als voor desen, vervaerdight zijn, ende benevens wel-ervaren Zee-volck, tot gemack en accommodatie van de Passagiers, met Taeffels, Bancken, Kooyen, Matrassen en Deeckens, &c. geprepareert: dese Pacquets-Boots sullen alle Woensdags en Saterdags voor de Middagh van Hellevoet-sluys op Harwits afvaren: tegen welcke tijt de Passagiers haer tot Hellevoet-sluys gelieven te laten vinden, ofte des Dingsdags ende Vrydaghs 's Avonts in den Briel, in de Toelast, tot Pieter Kevelaer, alwaer de Meester van het Pacquet-Boot logeert, daer seer civiel Tractement sullen vinden, ende vernemende commoditeyt van het Pacquet-Boot, als mede de ure van desselfs vertreck.

#680818,2 Op den 8 Augusti, 1668. is binnen Delf verlooren een goude swarte geamalieerde Ringh, met een vierkante dick Steen, waerdigh omtrent vier hondert Guldens: die deselve voorkomt ofte gevonden heeft, gelieve sigh te addresseeren aen de Knecht van het Goutsmits Gildt tot Delft, sal een Vereeringh genieten van vijftigh Gulden.

#680818,3 Tot Amsterdam, in de Kalver-straet, ten Huyse van Cornelis Prins, Waert in de Keysers Kroon, sal men op Dingsdagh den 11 September, des Morghens ten 8 Uren, en des Nae-middaghs en 2 Uren, en de volgende Dagen, by opveylingh verkoopen een meenichte van voortreffelijcke Boecken, in verscheyde Faculteyten en Talen; waer onder eenige uytmunten in outheyt, en om haer raerheyt niet te bekomen; oock diverse met Platen verciert, seer konstigh afgeset, en kostelijck gebonden: oock een goede party Prent-konst, van verscheyde voortreffelijcke Meesters, daer onder eenige seer curieus afgeset; nae-gelaten by wijlen Frans Coerten, in sijn leven vermaert afsetter: waer van de Catalogen te bekomen zijn tot Amsterdam by Iacob Lescalje, &c.

#680821,1 Daer is een Vat Coopmanschap by abuys van Amsterdam op Haerlem bestelt, in de Maent van Ianuary 1668., gemerckt I.C: soo yemant daer kennis van heeft, addressere hem tot Haerlem, aen Dirck van Houten.

#680821,2 In 's Gravenhage, by Ioannes Tongerloo, Boeckverkooper, wert uytgegeven, Tijdtkortingh, bestaende in verscheyde Gedichten: door E: Groenewegen van der Made. In 8. ** Item, eenige stichtelijcke Tractaetjes van Don Francisco de Quevedo, 1. bestaende in de Wiegh en 't Graf, 2. de verachtinge, 3. de Armoede, 4. de Sieckte, 5. de Doodt. In 12. ** Item, de Zee-straet van 's Gravenhage op Scheveningh, door den Heer van Zuylichem, met de afbeeldingh van deselve Straet-wegh. In Quarto en in 8.

#680821,3 Tot Amsterdam, in de Kalver-straet, ten Huyse van Cornelis Prins, Waert in de Keysers Kroon, sal men op Dingsdagh den 11 September, des Morghens ten 8 Uren, en des Nae-middaghs ten 2 Uren, en de volgende Dagen, by opveylingh verkoopen een meenichte van voortreffelijcke Boecken, in verscheyde Faculteyten en Talen; waer onder eenige uytmunten in outheyt, en om haer raerheyt niet te bekomen; oock diverse met Platen verciert, seer konstigh afgeset, en kostelijck gebonden: oock een goede party Prent-konst, van verscheyde voortreffelijcke Meesters, daer onder eenige seer curieus afgeset; nae-gelaten by wijlen Frans Coerten, in sijn leven vermaert afsetter: waer van de Catalogen te bekomen zijn tot Amsterdam by Iacob Lescalje, tot Leyden by Hackius, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, in den Haegh by Theodorus Duurkant, tot Uytrecht by Gijsbert van Zijl, tot Dordrecht by Johannes Goris, tot Middelburgh by Iaques Fierens, tot Antwerpen Verdussen, tot Brussel by Frans Loopees, en in verscheyde andere Steden meer, by de voornaemste Boeckverkoopers.

#680825,1 Tot Amsterdam, in de St. Iacobs-straet, tusschen den Nieuwen-dijck en Voor-Burgwal, by Hendrick de Raet, wordt ghemaeckt en verkocht onverderffelijcke geapprobeerde Comptoir-Inct: ende ten selven Huyse zijn te bekomen verscheyde Soorten van Misdruck-Papieren, en veeltijdts witte Cas-Papieren.

#680825,2 Op Vrydagh den laetsten Augusti 1668. sal tot Breda, in de 3 Moren, publijck verkocht werden het Slot, Huysinge ende Goederen, genaemt Ypelaer, by Breda, bestaende deselve Goederen in 225 Hollantse Morgen.

#680825,3 Tot Amsterdam, by Iohannes van den Bergh, Boeckverkooper bezyden het Stadthuys, is gedruckt en werdt uytgegeven, het eerste en tweede Deel van Thalia, of Geurige Zang-Goddin; bestaende in de aerdigste en vermakelijckste Geuren, als Tiphon, ofte Reuse-strijt, &c. soo Frans als Duyts; noyt voor desen meer ghedruckt. alles in Burlesques, door Dr. Willem van Fockenburgh.

#680828,1 Een yegelijck wert bekent gemaeckt, die als Passagiers naer Engelant gelieven te varen, datter, tot het Transport der Engelsse Brieven van dese Landen op Harwits en vice versa, tegenwoordigh een genoegsaem getal van schoone groote Pacquet-Boots, beter als voor desen, vervaerdight zijn, ende benevens wel ervaren Zee-volck, tot gemack en accommodatie van de Passagiers, met Taeffels, Bancken, Kooyen, Matrassen en Deeckens, &c. geprepareert: dese Pacquets-Boots sullen alle Woensdags en Saterdags voor de Middagh van Hellevoet-sluys op Harwits afvaren: tegen welcke tijdt de Passagiers haer tot Hellevoet-sluys gelieven te laten vinden, ofte des Dingsdags ende Vrydagh 's Avonts in den Briel, in de Toelast, tot Dirck Kevelaer, daer seer civiel Tractement sullen vinden, ende door den Meester van het Pacquet-Boot vernemen desselfs commoditeyt ende Ure van 't vertreck.

#680828,2 Jan Swinnaes, Postmeester der Stadt Rotterdam, voerende de Missive van haere Hoog Mogende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden aen sijn Excell: den Heere Boreel, extraordinaris Ambassadeur by den Coningh van Groot Brittagne, maeckt alle Heeren ende Koopluyden bekent, die voor Passagiers gelieven mede te varen, als dat hy alle Saterdagh de Missive van de hoog-gemelden Staet precijs voert, des Morgens met het vroegh Gety in Zee te loopen, op Harwits in Engelandt en vice versa: isser yemant genegen om mede te varen, sal daer goede Accommodatie vinden, die gelieft sigh des Vrydaghs in den Briel te transporteeren, ofte op Maeslandt-sluys, in de Schenck-kan, alwaer de Missiven van den hoog gemelden Staet des Nachts ten twee Uren aenkomen, die dan met een Post-schuyt aen 't meer gemelde Pacquet-boot werden ghebracht; waer mede de Passagiers op haer gemack konnen mede varen: die nader onderrechting gelieve te hebben, addressere sigh in den Briel, aen Willem van Ranouw, Commissaris van 't Pacquet-boot, die een yder goet contentement sal doen.

#680828,3 t'Amsterdam, by Broer en Ian Appelaer, Boeckverkoopers op de Fluweele Burghwal, wort uytgegeven, de Spiegel der quade Vrouwen; waer in seer aerdigh wordt afgebeelt haer fouten en feylen, soo uyt de H. Schrift als Outvaderen, als uyt d'oude en nieuwe Geschiet-boecken: door P.B., Minnebroeder in de Hooge Schoole tot Parijs, by een vergadert; en uyt 't Frans in 't Nederduyts vertaelt, en verrijckt met verscheyde gedenckwaerdige Historien, aerdige Kluchten, en een seer aerdige Vertellingh, door den Heer Machiavelli: uyt 't Italiaens vertaelt en verciert met Kopere Platen. In 12.

#680901,1 De Edele Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant hebben verleent, op den 23 Iuly laetstleden, aen Francois Eudes de Mezeray, History-schrijver van Vranckrijck, een Octroy voor den tijdt van vijfthien Jaren, om te doen drucken l'Extraict ou Abrege Chronologique de l'Historie de France & l'Historie generale de France, depuis l'Origine des Francois jusques au Regne de Louis XIV, l'un & l'autre avec un sommaire de l'Historie Ecclesiastique de France &c.

#680901,2 t'Amsterdam, by d'Erfghenamen wijlen Paulus van Ravesteyn, op 't Rockin, by de Beurs, op de Hoeck van de Wye-steeg, in de drie Vysels, is op nieuws ghedruckt en wert uytgegeven, (met Consent van d'Achtbare Heeren Burgermeesteren) het Testament en Psalmboeck, vol Nooten, Latijnsse Letter. In 12. ** Item, de Bybel in 8. met groove Letter, beyde seer curieus, op fijn wit Post-Pampier.

#680904,1 Tot Rotterdam, by Joannes Borstius, is gedruckt en wert uytgegeven, Bloet-spiegel der Religie, tot opweckinge van trage Christenen, in een t'samen-spraeck tusschen Demas en Paulus, door Franciscus Ridderus, Predicant aldaer. In 8.

#680904,2 Jan Swinnaes, Postmeester der Stadt Rotterdam, voerende de Missive van haere Hoog Mogende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden aen sijn Excell: den Heere Boreel, extraordinaris Ambassadeur by den Coningh van Groot Brittagne, maeckt alle Heeren ende Koopluyden bekent, die voor Passagiers gelieven mede te varen, als dat hy alle Saterdagh de Missive van de hoog-gemelden Staet precijs voert, des Morgens met het vroegh Gety in Zee te loopen, op Harwits in Engelandt en vice versa: isser yemant genegen om mede te varen, sal daer goede Accommodatie vinden, die gelieft sigh des Vrydaghs in den Briel te transporteeren, ofte op Maeslandt-sluys, in de Schenck-kan, alwaer de Missiven van den hoog gemelden Staet des Nachts ten twee Uren aenkomen, die dan met een Post-schuyt aen 't meer gemelde Pacquet-boot werden ghebracht; waer mede de Passagiers op haer gemack konnen mede varen: die nader onderrechting gelieve te hebben, addressere sigh in den Briel, aen Willem van Ranouw, Commissaris van 't Pacquet-boot, die een yder contentement sal doen: en vertreckt het selve Pacquet-boot des Maendags, of uytterlijck des Dingsdags, van Harwits, als wanneer de Passagiers daer oock mede konnen komen.

#680904,3 Een yder werdt bekent gemaeckt, dat van de Stadt Gouda op Rouaen sal varen een ordinaris Beurtman, welcke op het alderspoedighste, en tot een civiele Prijs, (volghens de gedruckte Lijste) sal derwaerts overvoeren alle Waren en Koopmanschappen, en sonder uytstel den eersten Dag van yder Maent vertrecken: en heeft sulkx zijn aenvanck genomen op den eersten September 1668. Yemant genegen zijnde sigh van die occasie te dienen, of naeder onderrichtinge begeerende, addresseere sigh tot Gouda, aen Sr. Cornelis van Bueren, die de Goederen sal waernemen, en behoorlijck besorgen.

#680908,1 't Wordt een yegelijck bekent gemaeckt, dat binnen Groeningen op den 23 April, 1669. ende soo vervolgens alle Iaren, een Iaermarckt van alderhande Waren en Coopmanschappen sal werden gehouden, en veertien Werckdagen gedueren: oock sal de ordinaris Vry-marckt op den sevenden September Iaerlijckx continueeren, sullende de Marckten, 14 Dagen nae Paesschen en op St. Jacob pleegh ghehouden te werden, hier mede afgeschaft zijn; waer na sigh een yegelijck sal hebben te reguleren.

#680908,2 't Werdt een yegelijck bekent gemaeckt, dat binnen Groeningen drie Paerde-marckten en een Voole-marckt gehouden sal werden, de eerste op den eersten Maendag in de Maent February, 1669. de tweede op den 20 April des selven Iaers, en de derde op den 15 Iuly daeraen volgende, sullende de Voole-marckt op Donderdagh nae Michiel deses loopende Jaers, en soo vervolgens alle Iaren, gehouden werden; waer nae sigh een yegelijck heeft te reguleeren.

#680908,3 Tot Amsterdam, in de Kalver-straet, ten Huyse van Cornelis Prins, Waert in de Keysers Kroon, sal men op Dingsdagh den 11 September, des Morgens ten 8 Uren, en des Nae-middaghs ten 2 Uren, en de volgende Daghen, by opveylinge verkoopen een menichte van voortreffelijcke Boecken, in verscheyde Faculteyten en Talen; waer onder eenige uytmunten in oudtheyt, en om haer raerheyt niet te bekomen; oock diverse met Platen verciert, seer konstigh afgeset, en kostelijck gebonden: oock een goede party Prent-konst, van verscheyde voortreffelijcke Meesters, daer onder eenige seer curieus afgeset; nae gelaten by wijlen Frans Coerten, in sijn leven vermaert afsetter: en sullen gemelde Boecken by de Liefhebbers, ten huyse voornoemt, twee Dagen voor de Verkoopinge konnen gesien werden: en soo wie een Catalogus mocht ontbreken, sal deselve ter tijdt van de Verkoopingh aldaer konnen bekomen.

#680911,1 Op Vrydagh, den 14 September, sal men tot Haerlem, op de Zael van 't Princen-Hof, verkoopen veele treffelijcke Latijnsse, Fransse en Nederduytse Boecken &c., bestaende in verscheyde Faculteyten: waer van de Catalogus te bekomen is tot Haerlem, by Michiel van Leeuwen, in de Anegangh, in 't vergulde A.B.C.

#680911,2 Men wil uyt der handt verkoopen binnen Uytrecht een seer bequame Modder-Molen, met sijn toebehoren: Yemant die hier gadinge in heeft, die addresseere hem by Melchior van den Bosch, Fabrijck der Stadt Uytrecht, woont in de Heere-straet, by de Ierusalems Steegh.

#680911,3 Tot 's Hartogen-bosch, by Stephanus du Mont, is gedruckt en werdt uytgegeven, Pest Basiliscus en verduysterde Liefde in des Werelts laten Avont-stont, met een bygevoegde ontmaskerde Pest-mom, ofte klare waerachtige Beschrijvinge der Pestilentie, wegh nemende met een desselfs al te groote ingebeelde grouwsaemheyt: door Christoffel de Kock, van Kerckwijck, Doctor en Professor Medicinae in der Stadt en Illustre Schoole van 's Hartogen-bosch. In Quarto.

#680913,1 Op den 7 September is tot Amsterdam verlooren een Goudt rondt Bootjen, ongeamalieert, daer in 13 stuckx Diamantjes, en een der Diamantjes is uyt het selve Bootje uyt-gevallen: die het mocht gevonden hebben, of weet aen te wijsen, dat het in Handen van den Knecht van het Goudt-smeden-Gildt of Beurs-Knecht komt, sal een Vereeringh van 20 Guldens genieten.

#680915,1 In 's Gravenhage, op den eersten October, naest komende, in de Winckel van Theodorus Duurkant, op de groote Zael van 't Hof, sullen verkocht werden de naergelaten Boecken van zal: D. Petri van Geldre J. bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by de derde op den 15 Iuly daeraen volgende, sullende de Voole-marckt op Donderdagh nae Michiel deses loopende Jaers, en soo ve Petri van Geldre J. bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by Iacob Lescaille, tot Leyden by Felix Lopez de Haro, tot Delft by Iacob Plantenburgh, tot Uytrecht by Pieter Elzevier, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Middelburgh by Iaques Fierens en Willem Goeree; oock in veel andere Plaetsen.

#680918,1 Den 27 September sullen tot Leyden, ten Huyse van Salomoen Wagenaer, verkocht werden de nagelaten Boecken van Pieter Leffen, in sijn Leven Boeckverkoper, bestaende in alderhanden Faculteyten en Talen: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by Iacobus Wagenaer, tot Rotterdam by Aernout Leers, tot Uytrecht by Iacobus van Doyenburgh, in den Haegh by Michiel van Heyningen.

#680922,1 Op den tweeden October, 1668. sal men tot Enchuysen, ten Huyse van Hendrick Kluppel, Boeckverkooper in de oude Wester-straet, verkoopen de naer-gelaten Bibliotheeck van Gerardus van Hoven, in sijn leven Predicant tot Lutje-broeck, bestaende in veele treffelijcke en rare Boecken, voornamentlijck Theologische, in veelerhande Talen, en insonderheyt een groote Partye rare Engelsse Boecken: waer van de Catalogus te bekomen is tot Enckhuysen by den voorn: Kluppel.

#680922,2 Jan Swinnaes, Postmeester der Stadt Rotterdam, voerende de Missive van haere Hoog Mogende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden aen sijn Excell: den Heere Boreel, extraordinaris Ambassadeur by den Coningh van Groot Brittagne, maeckt alle Heeren ende Koopluyden bekent, die voor Passagiers gelieven mede te varen, als dat hy alle Saterdagh de Missive van de hoog-gemelden Staet precijs voert, des Morgens met het vroegh Gety in Zee te loopen, op Harwits in Engelandt en vice versa: isser yemant genegen om mede te varen, sal daer goede Accommodatie vinden, die gelieft sigh des Vrydaghs in den Briel te transporteren, ofte op Maeslandt-sluys, in de Schenck-kan, alwaer de Missiven van den hoog gemelden Satet des Nachts ten twee Uren aenkomen, die dan met een Post-schuyt aen 't meer gemelde Pacquet-boot werden gebracht; waer mede de Passagiers op haer gemack konnen mede varen: die nader onderrechting gelieven te hebben, addressere sigh in den Briel, aen W: van Ranouw, Commissaris van 't Pacquet-boot.

#680925,1 In 's Gravenhage, op den eersten October, naest-komende, in de Winckel van Theodorus Duurcant, op de groote Zael van 't Hof, sullen verkocht werden de naegelaten Boecken van zal: D. Petri van Geldre, J. bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by Iacob Lescaille, tot Leyden by Felix Lopez de Haro, tot Delft by Iacob Plantenburgh, tot Uytrecht by Pieter Elzevier, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Middelburgh by Iaques Fierens en Willem Goeree; oock in andere Plaetsen.

#680925,2 Tot Uytrecht sullen verkocht werden de naergelaten Boecken van wijlen den wel Edelen Heer Wilhelm Ploos van Amstel, Heer van Langesteyn, Williskoop, Kortheeswijck, &c. in sijn Leven Raedt Ordinaris in den Ed: Hove Provintiael van Uytrecht; bestaende in seer rare en ongemeene Rechts-geleerde, en meer andere schoone Boecken van verscheyde Faculteyten: waer van de Catalogen te bekomen zijn tot Amsterdam by Hendrick en Dirck Boom, tot Leyden by Cornelis Hack, tot Rotterdam by Jacobus Hack, in den Haegh by Ioannes Tongerloo, tot Middelburgh by Iacques Fierens: waer van de Verkoopinge sal geschieden op den 28 September, oude Stijl, ten Huyse van den Overledenen, staende in de Romerburger-straet, tot Uytrecht.

#680927,1 Men maeckt mitsdesen een yegelijck bekent, dat op Maendagh, omtrent ten 5 uren, uyt Noortwijck-op-Zee is gegaen een Mans Persoon, soo hy seyde, omme nae Sandtvoort langhs Strant te voeteren, die den volgenden Nacht, omtrent een quartier uurs ver, op Strant is doodt gevonden, sonder dat men hem kent: hy heeft een Greyn Kleet aen, met een donckere Laeckense Mantel, een Chergie Hemtrock, en op sijn Hemt staet een R. en I. zijnde al een Man op sijn Dagen: Yemant daer aengelegen, kan nader bescheyt bekomen tot de Strant-meester Dirck Hendricksz. tot Noortwijck-op-Zee voorsz.

#680927,2 72 Moskovische Pot-As Vaten te Koop, nu met het laetste Schip de Rot uytter Zee gekomen, zijnde alle seer vars, fris en extraordinaire schoon goet: de Verkoopingh sal geschieden aenstaende Vrydagh over acht Dagen, zijnde den 5 October, 1668. tot Amsterdam, 's Avondts ten 5 uren, in 't Nieuwe Heeren Logement, op de Heeren-Kay, ten Huyse van Harmen Kartens, alwaer de Pot-As dien Dagh van yder een kan gesien werden.

#680929,1a Op den 9 October 1668 sullen tot Leyden, ten Huyse van Cornelis Driehuysen, Boeckverkooper, vere Beurs, op de Hoeck van de Wye-steeg, in de drie Vysels, is op nieuws ghedruckt en wert uytgegeven, (met Consent van d'Acerden.

#680929,1b Op den 9 October 1668 sullen tot Leyden, ten Huyse van Cornelis Driehuysen, Boeckverkooper, verrck van Ackersdijck, en tot 's Gravenhage by Ioannes Tongerloo.

#681002,1 De Erfgenamen van Abdias Widmarius zal:, in sijn Leven S.S. Theol: Doctor en Professor in de Academie tot Groeningen, zijn van voornemen om op den 12 October, deses Iaers, oude Stijl, en volgende Dagen publijcq te verkoopen desselfs naegelaten Boecken, bestaende in een seer groot getal Theologische en andere: waer van de Catalogus met den eersten in verscheyde Plaetsen sal te bekomem zijn.

#681002,2 Den 8 October. Nieuwe-stijl, sal men op de hooge Elteren bergh by openbare Opveylinge aen de meest-biedende verkoopen een seecker Partye Doef-steenen.

#681002,3 Daer werdt mits desen bekent gemaeckt, dat alle Vrydagen d'ordinaris Schuyt, die ten 9 uren van Haerlem op Alckmaer plagh te varen, nu voortaen, met October beginnende, alle Vrydagen, ten 6 Uren, 's Morgens, van buyten sal afvaren, en dat het gantse Jaer gedurende.

#681004,1 Alsoo Pieter Minnes van Loenen, in sijn leven Koopman tot Harlingen, is komen te sterven, vastelijck geoordeelt werdt, dat deselve by zijn leven, buyten de Provintie van Vrieslandt, by Testament heeft gedisponeert: en dewijle verscheyde Onmondige Kinderen zijn, daer veel soude aengelegen wesen, werdt versocht aen alle Advocaten en Notarissen, soo yemant daer kennisse van mochte hebben, by wie het selve soude mogen gemaeckt zijn, dat gelieve bekent te maecken tot Harlingen , aen de Borgermeester Goosse Iohannis Adama, sal een eerlijcke Recompense genieten.

#681006,1 Tot Delft, by Arnold Bon, is gedruckt ende sal eerstdaegs uytgegevn werden: Beschrijvinge der Stadt Delft, betreffende desselfs Situatie, Oorsprongh en Ouderdom, Opkomst en Voortgangh, vermeerderinge van Vryheydt en Iurisdictie, Domeynen en Heerlijckheden; mitsgaders de stichtingen van alle hare publijcke Gebouwen, ende wel insonderheydt de soo menighvuldige Kercken, Kapellen, Kloosteren, en andere Kerckelijcke Gestichten van outs aldaer geweest. Voor af met een korte Beschrijvinge van Delflandt, de Steden, Dorpen en heerlijcke Huysen daer onder gelegen. Doorgaens bevestight met veele oude Privilegien, Herkomen, Handtvesten, Brieven, Ke}zen en Ordonantien. Tot bericht, nut ende gerief van alle soo tegenwoordige als nakomende Burgeren der selver Stadt. By een gebracht en beschreven door D.V.B.E. In Quarto.

#681006,2 Tot Amsterdam is te Koop een seer schoone Note-Boomen Apothekers Winckel, versien met goede Medicamenten, ten Huyse van de Weduwe Gerardus Luyts, woont op de Oude-schans, by Boom-Sloot.

#681006,3 De Erfgenamen van Abdias Widmarius zal:, in sijn Leven S.S. Theol: Doctor en Professor in de Academie tot Groeningen, zijn van voornemen om op den 12 October, deses Jaers, oude Stijl, en volgende Dagen publijcq te verkoopen desselfs naergelatene Boecken, bestaende in een seer groot getal Theologische en andere: waer van de Catalogus met den eersten in verscheyde Plaetsen sal te bekomen zijn.

#681009,1 Daer werden vermist drie Rollen Over-leer, ongefout, een Rol van 14 Stucken, en 2 yder van 10 Stucken, die inde laetste Leer-marckt in de Beverwijck, in een verkeert Schip zijn ingeladen; die deselfde heeft, gelieft die bekent te maken, aen het Schoenmakers Gilde in den Hage.

#681013,1 Alsoo voorledene Wijcker-Marckt, den 2 October, is gemist een Rol Leer, wesende 7 Huyden en 41 Vellen, die men presumeert, aen een verkeert Schip zijn bestelt: soo werdt een yder mitsdesen versocht, die 't selve mochte ter handt gekomen zijn, dat het selve gelieft bekent te maecken aen het Schoen-maeckers Gildt tot Hoorn.

#681013,2 t'Amsterdam sal op 't West-Indis Packhuys op Woensdag de 24 Octob. verkocht werden Guinees Greyn, Olyphants Tanden, en Was.

#681016,1 t'Amsterdam, by de Wed: van Ian Hendricksz. Boom, op de Singel, is gedruckt en wert uytgegeven, L. Meyers Woorden-schat. Den vijfden Druck, verbetert, en vermeerdert met het heele laetste Deel, en seer veele Woorden in de voorgaende. Met Privilegie. In 12.

#681016,2 Daer werdt mits desen bekent gemaeckt, dat alle Vrydagen d'ordinaris Schuyt, die ten 9 uren van Haerlem op Alckmaer plagh te varen, nu voortaen, met October begonnen, alle Vrydaghen, ten 6 Uren, 's Morgens, van buyten sal afvaren, en dat het gantse Jaer gedurende

#681016,3 Op den 22 October 1668. sullen in 's Gravenhage, ten Huyse van de Weduwe van Cornelis de Putter, verkocht werden een groote Partye kostelijcke en rare Schilderyen.

#681020,1 Tot Cuylenborgh, by Laurens Hammius, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven, Gerechtigheydts en Vredes Vertooningh, over den 85 Psalm, op de tegenwoordige Vrede van Engelandt en Nederlandt toegepast, door Gerbrandum Schutter, Dienaer des Goddelijcken Woordts tot Buuren: zijn mede te bekomen tot Uytrecht by Gijsbert van Zyl.

#681023,1 ADVERTISSEMENT. Alsoo eenige Persoonen de Passagiers, willende van Hellevoet-sluys met het Pacquet-boot op Harwits in Engelant overvaren, hebben geabuseert, met haer wijs te maken, dat van Hellevoet-sluys geen Pacquet-boots meer varen sullen, ende alsoo gediverteert van voorsz. Reyse: soo dient desen, om allen den genen, die genegen zijn na Engelandt te varen, te adverteeren, dat niet alleen de Pacquet-boots des Woensdaghs ende des Saterdaghs voor de Middagh precyselijck continueeren af te varen nae Harwits: maer dat deselve Pacquet-boots tot gemack en accommodatie van de Passagiers met Taeffels, Bancken, Koyen, Matrassen, Dekens en anders versien sijn: Die sigh van dese accommodatie gelieft te dienen, konnen sigh 's Woensdaghs of Saterdaghs voor de Middagh tot Hellevoet-sluys laten vinden, ofte Dingsdags ende Vrydags Avonts in den Briel, in den Toelast, ten Huyse van Dirck Kevelaer; alwaer, beneffens seer civiel tractement te genieten, door den Meester van de Pacquet-boots de ure van desselfs vertreck sullen konnen verstaen.

#681027,1 Tot Rotterdam, by Joannes Borstius, werdt uytgegeven, de Tafel des Heeren, ofte drie Weeckse t'Samenspraeck tusschen Lazarus, Maria en Martha, in drie Deelen, door Franciscus Ridderus. De laetste Deelen zijn oock apart te bekomen. Sijn ook te bekomen by A. van Waesbergen.

#681027,2 Mr. Pieter Godderus, Breuck-meester, woonachtigh t'Amsterdam, op d'Egelantiers-Gracht, aen de Noort-zyde, dicht by de Prince-Gracht, in 't gebroocken en gebonden Hert, doet, ten versoecke van sijne gewesene Patienten, ontsteecken met medelijden, een yder nochmael door desen weten, dat hy door de Genade Godts verkregen heeft, een souveraine, vaste en onfeilbare Konst om te genesen de swaerste Breucken en Scheursels, hoe groot sy oock zijn, ofte hoeveel Jaren sy deselve mogen gehad hebben; en gheneest een Persoon van 80 Iaren eerder, dan een Kint van 3 Iaren: dit alles sonder snyden en sonder te verbieden eenige spijs of dranck, arbeyden, heffen, tillen, loopen, draven, springen en Paert-rijden, soo dat, soo lange de Wereldt gestaen heeft, sulckx noyt en is gehoort, en tot desen huydigen Dagh in geen gedachten, selfs van de grootste, gaeuste en uytsteeckenste Verstanden is gekomen, ja hebben selfs niet geweten wat 'et Scheursel voor een Accident is, en daerom 't selve by haer altijdt voor incurabel en ongeneeslijck is gehouden; en derhalven d'ellendige en miserable Patienten en Martelaers hebben gewesen aen pynelijcke, moeyelijcke en onverdragelijcke Banden, waer van sy noyt eenige hulp; maer een eeuwige martelisatie te verwachten hadden: Soo dat een yder, die hier aen ghelegen is, sich daer nae kan reguleren; oock en sal hy niemandt aennemen om te genesen, ten sy den Patient alvooren sijn volle contentement van sijn gewesene en genesene Patienten heeft genoten.

#681030,1 Tot Leyden is, op den 10 October, van sijn Ouders weghgeloopen een Jongen, out 10 Iaren, wesende blanck van Aengesicht, blont van Hair, een platte Carstangie bruyne Hoet op 't Hooft, met een bruyne Rock en Kleeren, swarte Schoenen met Gijspen, en genaemt Gerrit Plovier, woonende in de Heere steegh, op de Hoy Gracht, alwaer de Graef van Serini uytsteeckt; wie hem te rechte brengt, die sal een goede Vereeringh genieten.

#681030,2 In 's Gravenhage, in de Winckel van Gerard Ameling, op de groote Zael, sullen op den 12 November verkocht werden de Boecken naegelaten by den Heer Cornelius van Cuyck, Raedtsheer in den Raedt van Brabandt, in de Rechten en in andere Faculteyten en Talen.

#681030,3 t'Amsterdam, by Baltus Boeckholt, Boeckverkooper in de Niesel, is gedruckt en werdt uytgegeven, De wonderlijcke Vryagien, en rampzalige, bly-eyndige Trouw gevallen van desen tijdt, tusschen Arantus en Rosemont, Gran[..]us en Celinde, Coridon en Leliana. Fierandus en Leonora, Herkules en Narsisa. Voorgevallen in het roemruchtigh Hollandt, herwaerts in Weynigh Iaren. Nieuwelijckx hervormt met een darde doorgaense vermeerderingh, van veel Fouten verbetert, en aengehecht met een tweede Deel, des droef eyndige Historie van Nobelaer en Laura, [..]erantus, Rennisse en Lerinde. Verciert met 9 Koopere Figuren. Door B.B. In 12.

#681030,4 In 's Gravenhage, by Joannes Tongerloo, Boeckverkooper, werdt uytgegeven, 's Gravenhage met de voornaemste Plaetsen en vermaeckelijckheden: door Iacob van der Does, Rechtsgeleerde: op nieuws oversien en met verscheyde Koopere Platen verciert, In Quarto.

#681030,5 Daer werdt mits desen bekent gemaeckt, dat alle Vrydagen d'ordinaris Schuyt, die ten 9 uren van Haerlem op Alckmaer plagh te varen, nu voortaen, met October begonnen, alle Vrydaghen, ten 6 Uren, 's Morgens, van buyten sal afvaren, en dat het gantse Jaer gedurende.

#681101,1 Tot Leyden is, op den 10 October, van sijn Ouders weghgeloopen een Iongen, out 10 Iaren, wesende blanck van Aengesicht, blont van Hair, een platte Carstangie-bruyne Hoet op 't Hooft, met een bruyne Rock en Kleeren, swarte Schoenen met Gespen, en genaemt Gerrit Plovier, woonende in de Heere steegh, op de Hoy-Gracht, alwaer de Graef van Serini uytsteeckt; wie hem te rechte brengt, die sal een goede Vereeringh genieten.

#681103,1 In 's Gravenhage, op den 12 November naestkomende, sullen verkocht werden, in de Winckel van Gerard Amelingh, op de groote Zael van 't Hof, de naergelaten Boecken van wijlen de Heer Raedtsheer Cornelius van Kuyck, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by Abraham Wolfgang, tot Leyden by Cornelis Hackius, tot Rotterdam by Iacobus Hackius, tot Middelburgh by Gilles Horthemlis.

#681106,1 NOTIFICATIE. Mits desen werdt aen allen en een yegelijck bekent gemaeckt, dat (met believen en consent van de E:E: Heeren Burgermeesteren der Stadt Haerlem) alle drie Weecken preciselijck van de gemelde Stadt sal afvaren een Schip op Londen, 't zy of 't selve volladen zy of niet; waer toe aenstaende Saterdagh d'eerste sal beginnen te laden.

#681106,2 Tot Rotterdam, by Francois van Hoogstraten, werdt uytgegeven, Het Voorhof der Ziele, behangen met leersame Prenten en Zinnebeelden, door F.v.H. In 4.

#681108,1 TESTAMENTUM, SEU ULTIMA VOLUNTAS CANDIAE. Ego misera derelicta Candia, in extremis posita, cum videam brevi Spiritum meum, in manus Turcarum tradendum, volui de rebus meis sic disponere. 1. Volo sepeliri in Coemeterio, juxta fratres meos Nogroponte & Cyprum, & juxta Sorores meas Zephaloniam, Zerigo, Zant`e & Teri`e, Italiae & Siciliae tanquam Tutoribus filios meos commendo, ut & incolas, qui flendo hinc ad illos fugiunt, omnes ut benigne suscipiant ac tueantur, oro. 2. Anniversarius obitus seu potius transitus mei dies aeterna memoria celebretur. 3. Romanae Ecclesiae, eo, quod parum me juverit, lego & relinquo apud me imposterum nominandi Episcopes Titulares. 4. Dominicae meae Republicae Venetae, quam executricem hujus ultimae dispositionie meae, constituo, lego & reliquo Titulum Regium. 5. Christianos Principes, eo quod partim plane non, partim minus lente mihi succurrerint, excludo a mea haereditate, ita ut nihil amplius de bonis meis, vinis & bellariis habeant, solum jus tamen iis maneat, elam apud me transeundi. 6. Cum denique de bonis meis immobilibus, utpote fidei commisso ad Ottomannos spectante, testari amplius nequeam: de mobilibus vero aliud nihil supersit quam fama & gloria, eam lego & relinquo Generalibus meis tribus Heroibus, Generali Villa, Moresino & Thomae Morosini. Prospicimus modo quod durabunt tempore longo foedera nec Patriae pax cito diffugiet. Legantur versus retrogradice.

#681108,2 NOTIFICATIE. Mits desen werdt aen alle en een yegelijck bekent gemaeckt, dat (met believen en consent van de E:E: Heeren Burgermeesteren der Stadt Haerlem) alle drie Weecken preciselijck van de gemelde Stadt sal afvaren een Schip op Londen, 't zy of 't selve volladen zy of niet; waer toe aenstaende Saterdagh d'eerste sal beginnen te laden.

#681110,1 De Boecken van de Joodtse Historien Flavii Iosephi, op nieuws vertaelt uyt het Latijn en Grieckx, door L.V. Bos, met de Boecken Egesippi, voorsien met veele en cierlijcke Platen, ghedruckt by Iacobus Savry, zijn op heden voor een civielder Prijs als voor desen te bekomen, tot Rotterdam by Willem de Wilde, in de West Wage-straet, tot Dordrecht by Mattheus van Nispen, tot Amsterdam by Salomon Savry en Jan Rieuwertsz., tot Leyden by Daniel en Abraham van Gaesbeeck, en tot Haerlem by Abraham Casteleyn; en de vordere Restanten, als oock de Platen, en wat daer aen dependeert, zijn te bekomen ten Huyse van Jean Boenes, of Guilliaem vander Sluys, tot Rotterdam.

#681110,2 By de Weduwe van Theunis Iacobsz, op 't Water, in de Lootsman, werdt op nieuw uytgegeven de verbeterde en vermeerderde Tresoor van de Gewichten, Maten van Koorn ende Landen, &c: Oock van de differente Gelden en Wissels; noyt voor desen soo geweest, en seer nut en dienstigh om op de Koopluyden haer Cantooren ghebruyckt te werden. In 12.

#681110,3 Op Maendagh toekomende, den 12 November, precijs ten 2 uren, sal men aen den Overtoom, in de Herbergh de Bracke-grondt, verkoopen eenige Vette Ossen, en dat by Opveylinge.

#681113,1 Op den 26 November sal by Theodorus Duurkant, op de Zael in 's Gravenhage, verkocht werden de naegelaten Boecken van zal: D. Francisci van der Poll, in sijn leven Secretaris van de Generaliteyts Reken kamer, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen: waer van de Catalogue te vinden zijn tot Uytrecht by Pieter Elzevier, tot Amsterdam by Iacob l'Escailje, tot Leyden by Felix Lopes de Haro, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Middelburgh by Willem Goeree, tot Delft by Iacob Plantenburgh.

#681113,2 Tot Amsterdam, by Johannes van den Bergh, Boeckverkooper bezyden het Stadthuys, is gedruckt en werdt uytgegeven, Smakelijcke Spijse voor een hongerige Ziele, ofte stichtelijcke Bedenckingen over 30 verscheyde Materien of Saecken, die aengaen en betreffen het geene dat men moet geloven en doen, om saligh te worden: door Franciscum de Wael, Dienaer des Goddelijcken Woordts in 's Hertogen-bosch.

#681113,3 Tot Amsterdam, ten Huyse van Iohannes vander Heul, Casteleyn in de nieuwe Stadts Herbergh, op d'Y-brugh, sal op Vrydagh den 16 November, 1668. by openbare opveylinge verkocht werden een rare Guineesse Vogel, genaemt Croon-Vogel.

#681115,1 De Boecken van de Joodtse Historien Flavii Iosephi, op nieuws vertaelt uyt het Latijn en Grieckx, door L.V. Bos, met de Boecken Egesippi, voorsien met veele en cierlijcke Platen, ghedruckt by Iacobus Savry, zijn op heden voor een civielder Prijs als voor desen te bekomen, tot Rotterdam by Willem de Wilde, in de West Wage-straet, tot Dordrecht by Mattheus van Nispen, tot Amsterdam by Salomon Savry en Jan Rieuwertsz., tot Leyden by Daniel en Abraham van Gaesbeeck, en tot Haerlem by Abraham Casteleyn; en de vordere Restanten, als oock de Platen, en wat daer aen dependeert, zijn te bekomen ten Huyse van Jean Boenes, of Guilliaem vander Sluys, tot Rotterdam.

#681117,1 Tot Amsterdam sal men op Dingsdagh den 4 December, 1668. ten Huyse van Cornelis Prins, in de Keysers Kroon, verkoopen al de naergelaten Boecken van den Heer Ioan Fontaine, bestaende in een groote quantiteyt schoone gebonden Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen, gelijck by de Catalogus te sien is; die te bekomen is tot Amsterdam by de Weduwe Boom, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Leyden by Salomon Wagenaer, in den Haegh by Theodorus Duurcant, en in andere Plaetsen meer.

#681117,2 Tot Uytrecht, by Ioannes Ribbius, is gedruckt ende werdt uytgegeven, Ludovici Wolzogen Orthodoxa Fides: sive adversus Johannem de Labadie Censura Censurae Medioburgensis.

#681120,1 Tot Dordrecht, by Cornelis Schalcken de Jonge, is gedruckt en wert uytgegeven, het verhoogde ofte verheerlickte Nederlandt, eerst in 't Latijn onlanghs uytgegeven door Iacobus Lydius, Predicant tot Dordrecht, en nu door den selven versch overgeset in de Nederduytse Tale; waer in de ontallijcke misslagen van een ander monstreuse en verkeerde oversettinge, onlangs onder name van den Oversetter gedruckt, zijn gerepareert ende verbetert, met byvoeginge van verscheyden Saecken ende Autentijcke Stucken, ter materie dienende; waer van eenige noyt voor desen in eenige Tale gedruckt zijn.

#681120,2 Tot Middelburgh, by Jaques Fierens, is gedruckt en werdt uytgegeven, Eenparigh en bondigh Oordeel der vermaerste Godts-Geleerde der Gereformeerde Kercken, raeckende de vereeninge der selver met de Lutheranen; Fundamentele Artijckelen des Gheloofs; de waerheydt der natuyrlijcke Godtsgeleertheydt; Authoriteyt der Heylige Propheten ende Apostelen; aenleydinge tot Sonde ende oorspronck der Erfsonde; 't lesen der Heylige Schriften, &c. Door D. Iohannem de Mey, Predicant tot Middelburgh, ende Med. Doct.

#681120,3 Tot Amsterdam sal men op Dingsdagh den 4 December, 1668. ten Huyse van Cornelis Prins, in de Keysers Kroon, verkoopen al de naergelaten Boecken van den Heer Ioan Fontaine, bestaende in een groote quantiteyt schoone gebonden Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen, gelijck by de Catalogus te sien is; die te bekomen is tot Amsterdam by de Weduwe Boom, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Leyden by Salomon Wagenaer, in den Haegh by Theodorus Duurcant, en in andere Plaetsen meer.

#681120,4 Tot Uytrecht, by Ioannes Ribbius, is gedruckt ende werdt uytgegeven, Ludovici Wolzogen Orthodoxa Fides: sive adversus Johannem de Labadie Censura Censurae Medioburgensis.

#681127,1 t'Amsterdam, by Hieronymus Sweers, Boeck-en Print-verkooper in de Calver-straet, in de Danckbaerheydt, is gedruckt en werdt uytgegeven, De Schouburgh der Verliefde, alwaer in 't kort vertoont werden hondert wonderlicke Geschiedenisse, die tusschen Minnaers en Minnaressen zijn voorgevallen. In 12.

#681127,2 Op Sondagh den 25 Novewmber is tot Amsterdam gestoolen, door seeckere Meyt , genaemt Engel Kroon, bleeck van Tronie, hebbende twee Tanden voor uyt haer Mondt, te weten, een paer Diamante Oorhangers, bestaende in 10 kleyne Roosjes, een weynigh bruyn, hangende aen een Oor ysertje, ten deele van Gout, en voorts van Silver: Die deselve weet aen te brengen, addresseere hem aen de Gilde-knecht van 't Goudtsmits Gildt, sal 20 Gulden tot een Vereeringh genieten.

#681127,3 t'Amsterdam, by Arent van den Heuvel, Boeckverkooper in de Kolcksteegh, werdt uytgegeven, 't Recht vernieuwde Paradijs-Hofken; inhoudende den heerlijckste Gebeden en Zielroerende Dancksegginge, tot troost der Kruysgenoten op dese Wereldt, om in haer droefheyt Godt om hulp te smeken, en in haer voorspoet hem recht te dancken: Koor den Hemel-Gesandt Ian Arentsz. Desen laetsten Druck de Schriftuur-plaetsen uytgedruckt nae de nieuwe Oversetting. Vermeerdert met 16 Kopere Figueren, seer cierlijck daer op passende. Item, Geloove en hope der Kinderen Godts, zijnde 18 heerlijcke Predicatien over Iob 19. door Eduart Neme[.].

#681127,4 Tot Amsterdam sal men op Dinghsdagh den 4 December, 1668. ten Huyse van Cornelis Prins, in de Keysers Kroon, verkoopen al de naergelaten Boecken van den Heer Ioan Fontaine, bestaende in een groote quantiteyt schoone gebonden Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen, gelijck by de Catalogus te sien is; die te bekomen is tot Amsterdam by de Weduwe Boom, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Leyden by Salomon Wagenaer, in den Haegh by Theodorus Duurcant, en in andere Plaetsen meer.

#681206,1 Daer werdt een yder bekent ghemaeckt, dat 'er tusschen den 5 en 6 November, oude-Stijl, 1668. 's Nachts, tot Franeker is gestoolen, door 't opbreecken van een Kas, naegenoemde Goederen: Een Silveren half Mingelen, staende op het Decksel gesneden 2 Wapens, ende onder op de Randt 2 Letters, H.G. Een Silveren Ys kroes, met 2 Wapens, met de Namen, Dionisius Pontanus ende Aeltje van Hemert een Silveren Schutteltje, een silveren Soutvat met 3 knopjes onder aen, een silveren Brandewijs-Fluytje, een silveren Lepel met een platte Steel, twee silveren Lepels met gedreven Stelen, en op Yder Steel een Krijghs-man, een silveren Lepel, gemerckt W.K. een silveren Kaysel, onder en boven met Slootjes, met een Beugel en een Haeck daer aen, twee silveren Bellen, waer van d'eene het Slootje boven af is, een los silveren Kettingh, een silveren Bovenwerck met een Ringh, tot een Lid-rottingh, een groot silver-vergult stuck-Geldt, daer de Vrede opstaet, een Stuck Geldt, met een Ringh daer aen, daer den Hartogh van Saxen op staet, een Stuck Geldt, daer een Hen met Kieckens op staet, verscheyde oude Stucken Silver-geldt, als Ryckxdaelders, halve en oorden, ende andere Munten van oudt Geldt, een silveren Galon, met gouden Doppen, eenighe stuckjes Goudt, ses Eyers-lepels, de twee gheteyckent, met Letters, A.P. ende twee met E.P. een silveren Decksel van een acht-kantigh Doosje, daer een Trouw handt op staet, verscheyde silver Poppe-goedt, bestaende in een Emmertje, Soutvatje, Kerck-stoeltje, Bedt pannetje, Blaeckertje, Asschopje, Tanghetje, Schaertje, Kayke en andere, een Kettingh roode Bloedt-Kralen, vier dick, een Kettingh geslepen brandt-steenen Kralen, een blaeuwe Terkois Ringh, een ronde gouden Ringh, sleght ghemaeckt, een paer gouden gheamalieerde haecken-Oogen, daer op vier Robijntjes staen, een Schilpadden Memorie boeckje, het Decksel met Silver, en silveren Ystrementen van binnen, een kostelijcke Rood-schaerlaeckens Rock, met drie gempen Koorden, en ses in de Schoot, en een kleyn Ouderom, een roode Rock, met drie sijde Koortjes, en vier in de Schoot, een swart Grofgreynen Rock, met licht groen Voer, een koleurde Greynen Mantel, met Sargie gevoert, een swart Armesijnen Schorteldoeck: wie dese Goederen weet aen te wysen, gelieve het bekent te maecken aen Ian Hessels Swouwenburgh in de Valck tot Franeker, men sal hem een treffelijcke Vereeringh gheven, ende sijn Naem sal versweghen werden.

#681208,1 Op aenstaende Dingsdagh, zijnde den 1 December, Oude-stijl, is men van meeninge tot Uytrecht te verkoopen, ten Huyse van den Erfhuysmeester Iohannes van Heymenbergh, in de St. Ians-straet, verscheyde rare Boecken, soo gebonden als ongebonden, en daer onder veel Manuscripten op Parkement en Papier: Oock sal men achter dese Boecken verkopen verscheyde konstige en rare Schilderyen.

#681208,2 Jan Swinnaes, Postmeester der Stadt Rotterdam, voerende de Missive van haere Hoog Mogende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden aen sijn Exell: den Heere Boreel, extraordinaris Ambassadeur by den Coningh van Groot Brittagne, maeckt alle Heeren ende Cooplieden bekent, die voor Passagiers gelieven mede te varen, als dat noch alle Saterdag de Missive van de hoog-gemelden Staet precijs voert, des Morgens met het vroegh Gety in Zee te loopen, op Harwits in Engelandt en vice versa: isser yemant genegen om mede te varen, sal daer goede Accommodatie vinden, die gelieft sich des Vrydaghs in den Briel te transporteeren, ofte op Maeslandt-sluys, in de Schenck-kan; alwaer de Missiven van den hooghgemelden Staet des Nachts ten twee Uren aenkomen, die dan met een Post-schuyt aen 't meer-gemelde Pacquetboot werden ghebracht; waer mede de Passagiers op haer gemack konnen mede varen: die nader onderrechting gelieve te hebben, addressere sigh in den Briel, aen Willem van Ranouw, Commissaris van 't Pacquet-Boot, die een yder contentement sal doen: en vertreckt het selve Pacquet Boot des Maendags, of uytterlijck des Dingsdags, van Harwits, als wanneer de Passagiers daer oock mede konnen komen.

#681211,1 Men adverteert ende laet een ygelijck weten, dat alsoo den Persoon van Johan Hoyel, geboren van dese Stadt, nu oudt omtrent 27 Jaren, zijnde kort van Persoon, mager van Aengesichte, 't Hair afgesneden, ende met een Parucque bedeckt, hier eenige tijdt geapprehendeert zijnde geweest, om seeckeren Manslagh, by hem geperpetreert, in het St. Adolphs Landt, genaemt Oolkens Plate, aen eenen Iochem Leendertsz. Harinck; ende daer jegens by den Heer Baillieu, ratione officii, soo verre was geprocedeert, dat hy, by Sententie van Burgermeesters ende Schepenen deser Stede, metten Swaerde soude werden ge-executeert, welcke Executie op heden soude hebben zijn voortganck gehadt, den selven Hoyel, door sinistre practijck, met hulpe van de Dienst-Meyt van den Cipier, uyt de Echtenis is ontkomen, ende alsoo tracht door dat middel zijn wel verdiende straffe te ontgaen: Soo is 't, dat Ballieu, Burgermeesters ende Schepenen voornoemt, wel expresselijck interdiceeren ende verbieden, dat niemandt, van wat qualiteyt of Conditie hy sy, hem sal vervorderen, den selven Hoyel ofte Dienstmeydt te verbergen, of eenige assistentie met Schuyten, Wagens, Paerden, of anders tot hun ontkominge te doen, op pene, van daer over aen den Lijve te sullen werden gestraft: Ende soo yemandt hem Hoyel wiste aen te wysen ende versekeren, dat hy weder in Hechtenis wierde gebracht, sal daer voor genieten tot een Vereeringe, de Somme van drie duysent Caroli Gulden: Ende insgelijcks van de voornoemde Meyt, genaemt Margriete, oudt 18 a 19 Iaren, van een redelijcke lenghte, lanck ende blosend van Aengesichte, eene Somme van duysent Caroli Gulden: Versoeckende midt desen eenen yegelijcken, daer toe zijn uyterste debvoir te willen aenwenden, op dat alsoo het quaet gestraft, ende den toorn Godts van het Landt mochte werden afgeweert. Actum in 't Collegie van Wetten der Stadt Vlissingen, den 4 December, 1668.

#681213,1 ADVERTISSEMENT. Werdt by desen bekent gemaeckt, dat op den 10 December, 1668. door seker Vrouws persoon, tusschen de 40 en 50 Iaren out zijnde, uyt het arme Kinderhuys der Stadt Haerlem, gehaelt en vervoert zijn twee Meyskens, met Naemen Annetje Varenhorst, out omtrent de 15 Iaren, nu sieckelijck wesende aen de Koorts, en Hilletjen Ians Varenhorst, out omtrent tien Jaren: Wie deselve weet aen te wijsen, kan sigh addresseeren, by Brief of andersints, aen het arme Kinderhuys tot Haerlem, sal een Vereeringh daer voor ontfangen.

#681215,1 WAERSCHOUWINGE. Also sedert eenige weynige Dagen door den Druck gemeen gemaeckt ende alomme gedivulgeert wert, seker schandaleus Geschrifte, geintituleert Dagh Register van 't gene den Heer Justinus Coljer, Resident wegens de Hoog Mog: Heeren Staten Generael, &c. behelsende verscheyde Calumnien ende abusive Expressien: Soo hebben de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, op dat yder een daer van moge werden gedisabuseert, het oprechte Journael van den gemelten Resident, onlanghs aen haer Hoog Mog: ende haer Ed: Groot Mog: overgesonden, door haren ordinaris Drucker gedaen drucken, met den Tytul: Oprecht Iournael, van 't geene den Heer Iustinus Coljer, Resident wegens de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, in sijne Intrede tot Constantinopolen is ontmoet, &c. Gedruckt in 's Gravenhage, by de Erfgenamen van wijlen Hillebrant van Wouw, ordinaris Druckers van de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Anno 1668. Met Privilegie.

#681215,2 t'Amsterdam, by Abraham van den Burgh, Boeckverkooper, by Jan Roon-Poorts-Tooren, in de Gereformeerde Catechismus, is ghedruckt en werdt uytgegeven, Ioh: Daillei Equisitissima, begrepen in 15 uytnemende Predicatien, over alle de voornaemste Feest-dagen, die in de ware Christelijcke Kercke geviert werden, namelijck, over Jesu Christi Geboorte, Doodt, Opstandinge en Hemel-vaert, als mede over het Pincxter-Feest, vertaelt door Ioannes Aalstius, Predicant tot Bergen op Zoom. Noyt voor desen gedruckt. In 8.

#681218,1 Iacob Stichter maeckt mits desen aen de Amsterdamse Inwoonders bekent, als dat de oprechte Schutters Almanachen op Nieuw Iaer 1669. door de Tamboers sullen uytgedeelt werden, voorsien met alles, dat in een Almanach behoort te staen, daer by de Dril-konst, uytgebeelt in 24 Persoonen nae 't leven, soo met de Pieck als met het Musquet, door de heerlijckste Meesters in desen tijt, gedruckt by Jacob Stichter voorsz.

#681222,1 Tot Amsterdam, by Iohannes van Someren, is gedruckt en wert uytgegeven, Prophetia & threni Jeremiae. Item, Prophetia Ezechielis cum Commentario Iohannis Coccei, S.S. Theoligiae Professoris in Academia Lugdini Batavorum, cum XIX typis aeri incisis, qui exhibent Sanctuarium quod vidit Ezechiel, ejusque Partes & messuras carnm. In Folio. Cum Previlegie. Item, Historia Sacra & Prophana ex ipsis fontibus deducta, at creatione usque ad Constantinum Magnum in quai multa dubia Chronologica & nobilis quaestiones ex sacris paginis agitar, solitae solvuntur & elundantur auctore D.R.B. In Folio.

#681222,2 De Weduwe van Mr. Johan Heuvelman zalig: laet mits desen een yegelijck weten, dat als noch te Huur ofte uyt der handt te Koop is haere Huysinge ende School, dat nu soodanigh geconstitueert is, dat voor een civiele Prijs sal konnen verhueren.

#681222,3 Vermits d'aenstaende eersten Kersdagh sal wesen op Dingsdagh, soo sullen d'aenstaende Dingsdaegse Couranten, in de plaets van op Dingsdagh, uytgegeven werden Daegs te vooren, namentlijck op Maendagh.

#681224,1 Den 13 November laetstleden, is te Rotterdam een lanckwerpighe platte vierkante Koffer, hebbende 2 Henghsels, zijnde in Lywaet gepackt en gemerckt D.P. op het Veer gebracht, om op Amsterdam gesonden te werden; doch is aldaer niet te recht gekomen: Indien yemandt deselve ontfangen heeft, wert hy gebeden die te willen senden, aen de Bestel meester van het Rotterdamsse Veer t'Amsterdam, of aen die van 't Amsterdamsse Veer te Rotterdam; en sullen hem d'Onkosten, nevens een Vereeringh goet gedaen werden.

#681224,2 In 's Gravenhage, by Iohan Vely, Ioannes Tongerlo en Iasper Dol, Boeckverkopers, wert uytgegeven, de Historien van Staet en Oorlog, in ende omtrent de Vereenighde Nederlanden voorgevallen sedert den Iare 1621, tot den Iare 1664, bestaende in vier Volumen. In Folio. Waer op in 't kort een vijfde Stuck sal volghen, dat den resteerenden tijdt sal begrypen; door den Heer Lieuwe van Aytsma. In Folio. Oock zijn by Ian Vely te bekomen het 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 Deel van de bovenstaende Historie. In Quarto.

#681224,3 t'Amsterdam is gedrukt en uytgegeven een Boek, in 't Latijn, genaemt Stanislai Lubieniecy Theatrum Cometicum, in twee Tomes, in Folio. waer van het eerste behelst de Correspondentie, die den Autheur heeft onderhouden met omtrent 40 Persoonen in Europa, raeckende de verschijninge van de laetste Cometen, en 't gene dat op hare verschyninge is gevolght; waer toe 58 Figuren in Koper zijn, van haer Observatien gedaen tot Romen, Ceulen, Ingelstad, Coppenhage, Danzich, Parijs en elders: De tweede Tome behelst de Historie van alle de Cometen sedert de Deluvie, tot het getal van 412, tot de laetste toe, met 24 Afbeeldingen van haer situatie en loop; en behelst oock een begrijp van de Universele Historie, t'eene en t'ander vervult met veele Observatien en Phisice, Politice, Morale, Theologice, Oeconomice, &c. Regulen: Daer by is oock Theatri Cometici Exitus, of 't Tractaet van de betekenisse der Cometen, en wert verkocht tot Amsterdam, by de Heer Blau, Elzevier, Waesbergen, Ravesteyn en van Someren, in den Hage by Iohannes Tongerloo en Iasper Dol, tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#681224,4 Tot Rotterdam, by Iohannes Borstius, is gedruckt Handt-boeckjen ter Godsaligheydt, behelsende Godsdienstige en Christelijcke Plichten omtrent God: door Iean de la Badie. In 12.

#681229,1 Daer wordt gemist een Obligatie van twee duysent Ponden Vlaems, ofte 12000 Capitaels, tot laste van de Oost-Indisse Compagnie, ter Camer in Zeelant, gedateert den 21 November 1666, ten behoeve van Mr. Adriaen de Raet, Advocaet voor den Ed: Hove van Utrecht: Yemant die deselve Obligatie is ter hant gekomen, ende komt te leveren aen den gemelden Advocaet de Raet, tot Uytrecht voorsz., sal genieten een Vereeringe van vijftigh Carolus Guldens: ende zy een yder gewaerschout op de voorsz. vermiste Obligatie geen Penninge te schieten, ofte te Crediteeren.

#681229,2 Op Kersdagh is in 's Gravenhage gestolen, ende van een Kints Hals afgesneden, een Ovale Goude Medailje met een Ringetje, hebbende omtrent de breete van een halve Silvere Ducaton, aen d'eene zijde de Tronie van den ouden Cheurvorst Paltz, ende aen d'ander zijde desselfs Wapen: soo die yemant in handen mocht komen, gelieve deselve op te houden, en bekent te maecken aen de Knecht van 't Goudtsmits-Gildt in den Hage, sal vier Ducatons tot een Vereeringe genieten.