#6690101,1 Tot Gornichem, by Paulus Vinck, Boeckverkooper, werdt uytgegeven, Joannis Feri Concionatoris Moguntiui Sacra sancta Passionis Salvatoris nostri Jesu Christi Historia, ex quatuor Euangelistis studiose concinnata, & in quatuor partes rite distincta. Accesserunt ad calcem Tabulae Analyticae aliquot in Passionem: Authore Arnoldo Montano. In 12. ** Item, De vier Boecken van Sextus Julius Fronrinus, van de Listige Krijghs-handelingen: Behelsende veel scherpsinnige aenslagen, aerdige listigheden, schrandere raedtslagen en woorden, en geluckige uytkomsten der selver, van de voornaemste Velt-Oversten der Oude tijden. Vertaelt door H.N. In 12.

#6690105,1 De Vooghden over de naergelaten Dochter van den Secretaris Johannes Roeters sullen, door de E: E: Heeren Weesmeesteren, by openbare opveylinge, aen de meestbiedende verkoopen een Thuyn, naergelaten by den Secretaris Johannes Roeters, in twee Parceelen, gelegen op het Rustenwerckers Padt. Sullen noch by openbaere opveylinge aen de meestbiedende verkoopen een schoone Kroon-vogel, en twee Kraen-vogels, loopende in de voorsz. Thuyn, die aldaer van een yder gesien konnen werden. Dese Verkopinge sal gheschieden tot Amsterdam, ten Huyse van Iuriaen Baeck, in het oude Heere Logement, op Vrydagh den 18 Ianuary 1669.

#6690105,2 t'Amsterdam, by Iacobus Konynenbergh, Boeckverkooper in de nieuwe Hooghstraet, by de Zuyder Kerck, is gedruckt en werdt uytgegeven: Ioan. Rudolphi Salta[..]ni, Medicinae quocdam Doctoris, & in Academia Argentinensi Professoris Ordinarii: Varia Observara Anatomica, hactenus inedita, edente Theodoro Wynants, Medico Amstelodamensi Ordin. In 12. ** Item, de brullende Leeuw, uyt Amos 3 vers 8 zijnde een kort Verhael van de Oordeelen Godts, ons t'zedert de Spaensse Vrede overgekomen. Door D. Vermeer. In 12.

#6690108,1 Tot Uytrecht, by Pieter Elzevier, Boeckverkooper, is ghedruckt en werdt uytgegeven: Georgy Buchacani Historia Scotia. In 8. Item, Pauli Colomesy Opuscula. In 12. ** Noch is by den selven op de Persse, en staet eerstdaegs uyt te komen: Benjamini Prioli de Rebus Gallicis ab excessu Ludovici XIII, Historiarum libri XIV. In 12. Item, Forma Regiminis Suecici. In 12. Item, Traitre de la Politique de France. In 12. Item, Panegyrici Veteres cum notis Baudy & Variorum. In 8.

#6690108,2 Tot Dordtrecht, by Cornelis Schalcken de jonge, is gedruckt en wert uytgegeven, het verhoogde ofte verheerlickte Nederlandt, eerst in 't Latijn onlanghs uytgegeven door Jacobus Lydius, Predicant tot Dordrecht, en nu door den selven versch overgeset in de Nederduytse Tale, waer in de ontallijcke misslagen van een ander monstreuse en verkeerde oversettinge, onlangs sonder name van den Oversetter gedruckt, zijn gerepareert ende verbetert, met byvoeginge van verscheyden Saecken ende Autentijcke Stucken, ter Materie dienende; waer van eenige noyt voor desen in eenige Tale gedruckt zijn.

#6690108,3 Men doet alle Heeren, Koopluyden en Verwers, dat Pieter Ostens, Klock-gieter, heeft uytgevonden en gepractiseert, en met consent van d'Achtbare Heeren van de Wet der Stadt Rotterdam, heeft by de Hant genomen te gieten Tinne Verw-Ketels, van een stuck of klomp, die noyt in Hollandt soo gemaeckt zijn, en veel beter als die tot noch toe van platen aen den anderen gesoldeert zijn [..]tden, heel curieus en dienstigh voor alle Verwers, die Schaer-Laken kleuren of Kusselaers, en diergelijcke kleuren maken, en de schoonste kleuren van de Werelt hebben de minste perijckel niet te verwachten, gelijck dickwils gebeurt aen Ketels van Platen gesoldeert, Ketel vlacken onderworpen zijn: Sijnder dan eenige curieuse Liefhebbers die sulcke Ketels gelieve te hebben, groot of kleyn, als een yder die van noode sal hebben, addresseere sig ten Huyse van den voornoemden Pieter Ostens, tot Rotterdam, op de Kip-straet, in de Sweedtse Klock.

#6690112,1 POSTERYE OP DEN HELDER, TESSEL EN 'T VLIE. Werdt bekent gemaeckt, dat de nieuwe opgerechte dagelijckse Posterye van Amsterdam op den Helder, Texel en 't Vlie, sijn aenvangh sal nemen op Saterdagh, zijnde den 12 January 1669. Ende sal de Post alle Avonden, by dit Winter-saysoen, precijs af gaen ten 7 uren, van het Cantoor, daer toe geordonneert op den Dam, aen de Nieuwe Kerck, ende oock alle Avonden omtrent deselve tijdt met d'aenkomst van 't Post-vaertuygh uytter Zee, sal de Pst van de Helder afrijden op Amsterdam; sullende het Cantoor op de Helder ghehouden werden ten Huyse van den Secretaris Hendrick Knijf. Tot onderrichtinge van een yegelijck, die op 't spoedigste Brieven en Pacquetten derwaerts of herwaerts gelieft te senden, nemende de Post sijn dagelijckse passagie door Haerlem, Beverwijck, Alckmaer, de Sijp, &c. Werdt verders bekent gemaeckt, dat alle debvoiren werden aengewent, om ten spoedigste een yegelijck mede te accommedeeren met een dagelijckse Post van Tessel nae het Vlie, ende wederom van 't Vlie herwaerts; waertoe suffisante Vaertuygen werden geprepareert, en wat vorders daer toe noodigh is. Indien yemant van Haerlem, Leyden, 's Gravenhage, &c. eenige Brieven met deselve Post wilden voor senden op de Helder, kan deselve by provisie franco bestellen tot Haerlem, aen Abraham Casteleyn, sullen als dan alle Avonden met deselve Post voortgaen.

#6690112,2 De Vooghden over de naergelaten Dochter van de Secretaris Johannes Roeters sullen, door de E: E: Heeren Weesmeesteren, by openbare opveylinge, aen de meestbiedende verkoopen een Thuyn, naergelaten by den Secretaris Johannes Roeters, in twee Parceelen, gelegen op het Rustenwerckers Padt. Sullen noch by openbaere opveylinge aen de meestbiedende verkoopen een schoone Kroon-vogel, en twee Kraen-vogels, loopende in de voorsz. Thuyn, die aldaer van een yder gesien konnen werden. Dese Verkopinge sal gheschieden tot Amsterdam, ten Huyse van Iuriaen Baeck, in het oude Heere Logement, op Vrydagh den 18 Ianuary 1669.

#6690115,1 De Posterye op den Helder heeft voorledene Saterdagh sijn aenvanck genomen, sulckx dat met deselve nu alle Dagen Brieven op en van den Helder konnen werden bestelt, gaende 's Avondts omtrent ten 7 uren van Amsterdam, en ten 9 uren van Haerlem.

#6690115,2 Tot Amsterdam, by Johannes van den Bergh, bezyden het Stadthuys, is gedruckt en wert uytgegeven: Ydele verwachtinge der Ioden, getoont in de Persoon van Sabethai Zevi, haren laetsten vermeynden Messias, ofte Historisch Verhael, van 't gene ten tijde sijner opwerpinge in 't Ottomannisch Rijck onder de Ioden aldaer voorgevallen is, beginnende van sijn Geboorte, Afkomst, Studi, en 't geene voor en omtrent sijne eerste opwerpinge gepasseert is; als mede eenige Brieven, selfs door de Messias als oock door den Propheet Nathan, geschreven aen de Ioden tot Aleppo ende andere Plaetsen: beschreven door Thomas Coerten, Bedienaer des H. Euangeliums tot Smirna, die het selve als een Oogh-getuyge heeft bygewoont:verciert met de Conterfijtsels van den Messias en sijn Propheet, in Koper gesneden. In 8.

#6690119,1 Reineri Vogelsangii Vianentis, V.D.M. & S.S. Theologiae Professoris in Ecclesia & Illustri Gymnasio Silvaducensi, Contra Libellum, cui Titulis, Philosophia S Scripturae interpres; Exercitatio Paradoxa, Indignatio Iusta, contines varias digressiones; de dubitatione Cerresiana, de Ethica Cartesij, de Argumentis historicis pro Divinitate sacrae Scripturae, de sensu Scripturae, de veritate Logica & Ethica, de Origine Philosophiae, de usu Philosophiae seu rationis in Theologia, de Illuminatione Spiritus Sancti, &c. Accessit Specimen conflictus eundem inter Auctorem & celeberrimum Virum D. Iohannem de Bruin Academiae Rheno Trajectinae Professorem, super dubitatione Cartesiana. Nec non Diatribe de Idea Dei secundam Cartesium: Dit werdt ghedruckt, tot Uytrecht by Henricus Versteegh, en sal in 't korten uytghegheven werden.

#6690122,1 Daer is op den 20 January 1669. tot Haerlem verloren een Diamant-Ringh, zijnde een Taeffel-Steen, wegende omtrent 9 a 10 Greyn; de Ringh is swart geamalieert, en met een Draetje om gewonden: Soo yemandt die ghevonden heeft, of vint, brenge deselve tot Pieter Bossu, Silver-Smidt tot Haerlem, achter de Groote Kerck, sal vijf en-twintigh Gulden voor sijne moeyten ontfangen.

#6690122,2 Tot Uytrecht, by Johannes Ribbius, is ghedruckt en werdt uytgegeven: Apologie pour le Syn: de Naerden, premiere Partie: contenant l'Histoire de la Denonciation que Jean de Labadin & le Consistoire de l'Eglise Walonne de Middelbourg, ont faire contre le livre de Louys de Wolzogae de l'Interprete de l'Ecriture; & celle du jugement du Synode de Naerden sur la dite Denonciation Dediee a Messeigneurs les Etats d'Utrecht. Par Louys de Wolzogue. In 12.

#6690122,3 Men wil uyt der handt verkoopen een seer bequame van outs vermaerde en wel gekalante Kalander-Molen, en 7 't geene tot deselve behoort, staende ende gelegen in de Iuffrouw-straet, binnen Uytrecht: Yemant gadinge in deselve hebbende, addressere sig aen Symon Ostens, ter Plaetse voorsz.

#6690126,1 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, zijn gedruckt ende werde uytgegeven alle de Deelen compleet van de Hollandtse Mercurius, zijnde 18 Deelen; vervatende het gedenckwaerdighste sedert 't Iaer 1650. incluys, tot het Iaer 1668. voorghevallen in Christenrijck, Oost-en West-Indien, met de Kopere Platen tot yder Iaer daer toe. In 4. Met Privilegie voor 15 Iaren. ** Item, sal eerstdaeghs by den selven mede uytgegeven werden het negentiende Deel van den Hollandtsche Mercurius; behelsende 't gepasseerde van den Iare 1668. tot den Iare 1669, met de voorvallen va 't Belegh van Candia, en een Afbeeltsel daer neffens. In 4. Met Privilegie voor 15 Jaren.

#6690126,2 Men laet weten aen alle de Studenten van de Hebreusche Tael, datter os gedruckt en wert uytgegeven een Boeck, genaemt Lexicon Thalmudicum Rabbinicum de convenientia Vocabulorum Rabbinicorum cum Lingua Chaldaica, Siria. Arab. Percia. Turci. Graec. Lat. Iral. Hisp. Galli. German. Saxsni. Belgi. Angli. Lusir. opus quadraginea Anxorum, Author Rabbi David Cohen de Lara: 't is te vinden tot Amsterdam, by David de Leon, en tot Hamburgh by den Autheur.

#6690202,1 De Heeren Schout, Burgermeesteren en Schepenen der Stadt Hoorn maecken een yder bekent, dat alsoo op den xxix. Ianuary lestleden binnen de voorsz. Stadt, door eenen Bartel Iansz. Backer, seer moordadigh is omgebracht den Persoon van Ian Claesz., mede Backer, dat wie de voorsz. Bartel Iansz. weet aen te wijsen, sulckx dat hy in handen van de Iustitie komt te geraecken, voor een Vereeringe sal genieten een Somme van hondert Silvere Ducatons, ende sal des Aenbrengers Naem werden gesecreteert: de voorn: Bartel Iansz. is oudt 32 a 33 Iaren, meer als gemeen groot en grof van Leden, Greet van Schouders, bruynachtigh van Hair, in 't Aengesicht bleeck en saluachtigh van Coleur, Pockdaligh, met een kromme of gebockelde Neus, hebbende een houwe of snede , beginnende van 't rechter Ooge af, gaende door de Wangh en Lippen ter sijden over de Mont tot op het onderste Kaeckebeen, ende van daer schuyn oploopende naer het Oor; welcke Wonde noch versch is, ende ten voorsz. Dage ge-instigeert.

#6690202,2 Een yder werdt bekent gemaeckt, dat op Dinghsdagh toekomende, zijnde den 5 February en volgende Dagen, in de Beverwijck verkocht sullen werden de overige Winckel-Waeren, als mede de Meuble-Goederen, naergelaten by zal: Warnaer van Weyningen, in sijn leven Laekenkooper op de Bree-straet aldaer: Soo yemant in deselve Winckel-Waeren ofte het Huys, alwaer dese Neering ontallicke Iaren is gedaen, en de Winckel-Waren dagelijckx werden verkocht, soude mogen gadinge maken, die addresseere sigh aen Docter Petrus Pierius, in de Beverwijck voornoemt, die een yegelijck goet bescheyt sal geven.

#6690205,1 De Heeren Schout, Burgermeesteren en Schepenen der Stadt Hoorn maecken een yder bekent, dat alsoo op den xxix. Ianuary lestleden binnen de voorsz. Stadt, door eenen Bartel Iansz. Backer, seer moordadigh is omgebracht den Persoon van Ian Claesz., mede Backer, dat wie de voorsz. Bartel Iansz. weet aen te wijsen, sulckx dat hy in handen van de Iustitie komt te geraecken, voor een Vereeringe sal genieten een Somme van hondert Silvere Ducatons, ende sal des Aenbrengers Naem werden gesecreteert: de voorn: Bartel Iansz. is oudt 32 a 33 Iaren, meer als gemeen groot en grof van Leden, Greet van Schouders, bruynachtigh van Hair, in 't Aengesicht bleeck en saluachtigh van Coleur, Pockdaligh, met een kromme of gebockelde Neus, hebbende een houwe of snede , beginnende van 't rechter Ooge af, gaende door de Wangh en Lippen ter sijden over de Mont tot op het onderste Kaeckebeen, ende van daer schuyn oploopende naer het Oor; welcke Wonde noch versch is, ende ten voorsz. Dage ge-instigeert.

#6690209,1 Tot Amsterdam, buyten de Raempoort, in de Gerechte van Sloterdijck, aen de Weteringe, by de Herbergh de 3 Baersjes, recht over de Bleeckers Sloot, is een groote en wel-gelegene Werwerve te koop, met een Tinne Verruw-Ketel, Kuypen, Backen, en de Gereetschappe daer by hoorende, met een groot Woon-huys, versien met verscheyde vertrecken, nevens een groote Thuyn daer by, beplant met alderhande Ooft boomen; vorders Hocken voor Hoendrs, Duyven en Conynen, leggende rontom in sijn Eygen Hagen en Schuttinge, gelijck naeder by de gegadinghde gesien kan werden. De Sleutel is te vinden ten Huyse van Ian de Sneyder, Comeny-houder, woonende het derde Huys van daer, die elck naeder aenwijsinge sal doen.

#6690209,2 Men wil uyt der handt verkoopen ofte verhueren een seer bequaeme van outs vermaerde en wel-gecalante Oly-Molen, staende ende gelegen op een bequame Gracht, binnen Leyden: Yemant gadinge in deselve hebbende, addresseere sigh aen Dirck Mierbrecker, Gilde-Knecht tot Leyden voorsz.

#6690212,1 Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Nymegen, laten by desen eenen iegelijcken weten, dat voor eenige weynige tijdt gheleden, sigh binnen haer Ed: ende Achtbare Stadt, heeft opgehouden seecker Persoon, Ian Cremer ghenaemt, kort van statuer, swart van Aensicht, met heel swart gekrult Hair; welcke Ian Cremer, aldaer heeft uytgegeven ende laten wisselen verscheyde valsse Ducaten, gemunt op den Stempel vande Geunieerde Provintien, met het Yser-Manneken des Jaers 1666. aen d'eene zijde ende, Mo: Ord: Provin: Foeder. Bel: ad Leg: Imp: aende andere zijde, zijnde op de Toetse ende Randt seer sterck, daon in de steeck Silver: ende naeghemaeckten overslagh niet meer waerdigh, dat 1 Gulden 8 Stuyvers 12 Penningen: waer ane een yder sigh kan reguleeren.

#6690216,1 Tot Delff, by Pieter Oosterhout, Boeckdrucker in de Kromstraetsteegh, in de nieuwe Boeck-Druckery, is gedruckt en werdt uytgegeven (voor den Autheur) genaemt den spelende Kus Hemel, bestaende in een getal van over de twee hondert Speel stucken, zijnde met drie Instrumenten en een Grondt-geluydt, in Quarto: seer nut en dienstigh voor alle Liefhebbers, die haer selven op de Fiool en Bas gelieven te exerceere, gecomponeert over al de hele en halve Toonen, om de Leergierige van alles mede te deelen: door Dirck Schol, Organist en Klockenist ven de Nieuwe Kerck tot Delff, en Musijck-meester van 't Fratris-huys. Per naesten sal men naeder notificeeren.

#6690219,1 Kennelijck zy een ygelijck, dat vermist wordt sekere Obligatie van veertien hondert Guldens Capitael, tot laste van de Societeyt in 's Gravenhage, van dato 1 February, 1661. ende d'Agreatie van de voorn: Societeyt op deselve, van dato den 18 November daer aen volgende, staende voorsz. Obligatie geregistreert Fol: 14, en de voorn: Agreatie Fol: 6. Yder zy derhalven ghewaerschouwt de meergemelde Obligatie niet te koopen, ofte eenige Penningen daer op te doen: en yemant die gevonden hebbende, believe sigh te addresseeren aen Sr. Nicolaes van Borre, woonende achter 't Stadthuys tot Amsterdam, ofte aen Arent Sprenckel, Deurwaerder van den hoogen Rade in 's Gravenhage voornoemt, en sal een eerlijcke Drinck-penningh genieten.

#6690219,2 t'Amsterdam, op Dingsdagh den 26 February, 1669. sal men, ten Huyse van Adriaen Venendael, Boeckverkooper in de Mol steegh, in 't groote Catechismus, verkoopen verscheyde treffelijcke Boecken, bestaende soo in de Theologici, Juridici, Medici & Mathematici, soo in de Latijnsse, Fransse als Hoogduytse Talen; alwaer de Catalogus by de voornoemde Venendael oock te vinden is.

#6690223,1 De beschryvinge der Stadt Delft, betreffende desselfs Situatie, Oorsprongh en Ouderdom, Opkomst en Voortgangh, vermeerderinge van Vryheydt en Iurisdictie, Domeynen en Heerlijckheden, mitsgaders de stichtingen van alle hare publijcke Gebouwen, ende wel insonderheyd de so menigvuldige Kercken, Kapellen, Kloosteren, en andere Kerckelijcke Gestichten van outs aldaer geweest. Voor-af met een korte Beschrijvinge van Delflandt, de Steden, Dorpen en heerlijcke Huysen daer onder gelegen, doorgaens bevestight met veele oude Previlegien, Herkomen, Handvesten, Brieven, Keuren en Ordannantien. Tot bericht, nut ende gerief van alle soo tegenwoordige als nakomende Borgeren der selver Stad. By een ghebracht ende geschreven door D.V.B.R. Mitsgaders een generale Taeffel over 't selfde Werck, tegenwoordigh uytgegeven werdende tot Delft, by Arnold Bon: zijn insgelijckx te bekomen tot Amsterdam by Iohannis van Ravesteyn, tot Leyden by Pieter Goedart, tot Rotterdam by Isaack Neranus, en in 's Gravenhage by Iasper Doll. In Quarto.

#6690226,1 Voor Rechtsgeleerde en Latijnisten werdt uytgegeven: De summa Imperiorum sub Christianis in Litibus processibus pactis in Iustitia, ejusque remediis inprimis ut Lites parvo annorum spatio finiantur, Auctore Iohannis Frederico ad Omfal, Elector Brandenburgici per Comiratum Marck Fiscali. De Exemplaren zijn te bekomen by Hendrick Gailliaert, Hoede-verkooper op de oude-zijds achter-Burghwal, op de Hoeck van de Petani-straet. In 4. groot 16 Bladen.

#6690226,2 Tot Rotterdam, by Arnout Leers, is gedruckt en wert uytgegeven: Apollos, ofte zedige Verantwoording voor de Leere der Gereformeerde Kercke: uyt de H: Schriftuer, tegens de uytvluchten van allerley Partyen, als mede tegen allerley tegenwerpingen uyt de Schrifture en instantien, waer door de selfde hier wort bestreden. Het tweede Deel, vervattende het begin des Nieuwen Testaments. Door D. Franciscus Ridderus. In 4.

#6690302,1 Op Woensdagh naestkomende, zijnde den 6 Maert, sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, by publijcke Auctie verkocht werden verscheyde treffelijcke rare, doch meest Latijnsse, Boecken; waer van de Catalogi te bekomen zijn by de volgende Boeckverkoopers, tot Amsterdam by Iohannes van Someren, tot Rotterdam by Iacobus Hackius, tot Delft by Iacob Plantenburgh, tot Uytrecht by Pieter Elsevier, en in den Haegh by Gerard Amelingh.

#6690302,2 Tot Amsterdam, in het West-Indisch Packhuys op Rapenburgh, sal men den 6 Maert, des Morgens ten 9 uren, zijnde Woensdagh, verkoopen een party schoone Guineesche Oliphants Tanden.

#6690302,3 Tot Amsterdam sullen op Dinghsdagh den 12 Maert verkocht werden een Partye treffelijcke Boecken, bestaende in alle Faculteyten en Talen, waer onder zijn een partye curieuse Fransse Boecken, ghelijck breder by de Catalogus te sien is. De verkopinge hier van sal gehouden werden ten Huyse van de Weduwe Boom, Boeckverkoopster op de Cingel by de Ian Roon-poorts Tooren, in de Boeckbinder, 's Morgens ten 9 uren precijs.

#6690302,4 Tot Middelburgh, by Iaques Fierens, is ghedruckt en uytgegeven 't derde ende laetste Deel van de Metamorphosis Naturalis, ofte Historisse Beschryvinge van den oorspronck, aert, eygenschappen ende vremde veranderingen der Wormen, Rupsen, Maden, Vliegen, Witjes, Byen, Motten, Muggen, Sprinckhanen en diergelijcke Diertjes. Door Iohannem Goedaert. In 8.

#6690302,5 Tot Uytrecht by Anthony Smytegelt, Boeckverkooper, werdt uytgegeven, Examen Arminianismi, conscriptum & discipulis dictatum a doctissimo clarissimoque viro, D. Samuele Rhetorforte, SS. Theol. in Academiam Scotiae Sanctandreanam Doctore & Professore; recensitum & editum a Matthia Netheno, SS. Th. D & Profess. In 12.

#6690305,1 Tot Uytrecht, by Johannes Ribbius, is ghedruckt en werdt uytgegeven: Apologie pour le Syn: de Naerden, secunde Partie: contenant la Resulation des quatorze Remarques importantes, sur le Jugement, prononce par le Synode de Naerden, contre Jean de Labadie & le Consistoire de Eglise Walonne de Middelbourg, au fait de sa Denonciation contre le livre de Louys de Wolzogue, qui a pour de l'Interpre Scripturarum. Dediee a Messeigneurs les Etats d'Utrecht. Par Louys de Wolzogue. In 12.

#6690305,2 Georgy Sinclari Ars nova & magna Gravitatis & Levitatis. Sive Dialogorum Philosophicorum Libri sex de Aeris veram ac reali Gravitate, &c quibus accessere de Instrumentis Hydragegicis Libriduo: de Hygroscopio, & Chronoscopio seu Pendulo liberunus, nec non Palladis Gymnasium. Roterodami apud Arnoldum Leers. In Quarto.

#6690305,3 Tot Amsterdam by Marcus Doornick, Boeckverkooper op den Vygendam, in 't Inct Vat, sal in 't begin van Maert uytgegeven werden, het vermaeckelijck Landt-leven, bestaende in den Nederlandtsen Hovenier, beschrijvende alderhande Princelijcke en heerlincke Lusthoven en Hofstedenl; en hoemen deselve, met veelderley uytnemende Boomen, Bloemen en Kruyden, kan beplanten, bezaeyen, en vercieren: Door I. van der Groen, Hovenier van sijn Doorluchtige Hoogheydt, den Heere Prince van Orangien, &. Verrijckt met verschede Kopere Figuuren, uytbeeldende Princelijcke Lusthoven en Hofsteden, na de Nederlandtse en France ordre, alsoock eenighe Fonteynen, maniere van Enten, Oculeeren, inleggen en af-zuygen: met noch omtrent 200 Modellen van Bloem-percken, Parterren, Dool-hoven, Prieelen, Lat-wercken, en Zonne-wijsers. In Quarto. Noyt voor desen meer gedruckt.

#6690305,4 Op Woensdagh den 3 Maert, Oude stijl, naer Noen ten twee uren, wil men verkoopen tot Uytrecht, in 't Poorten, op de Ganse-Mart, Sement, Tras-en Lootwit-Moolens, mitsgaders een nieuwe Loots, om plat Loot te gieten, nevens bequame Huysinge en anders, staende alles buyten de Weert-poort, in Lauwendrecht, als blijckt by de Biljetten.

#6690309,1 Tusschen Maendagh en Dingsdagh den 4 en 5 Maert isser tot Hoorn gestolen ettelijcke paer gebrayde Koussen, soo Mans als Vrouwen, en een Party Handschoenen of Wantjes, soo Mans als Vrouws en Kinderen, en een partytje Sayette Garen: de Mans Koussen zijn van Coleur swart, grijs, Carstangie-coleur en nieuwe Modes Coleur: de Vrouwe sijn Violet, Carmosijn, Schaerlaecken, Grijs, Witte, en oock witte Sayette, die noch ongewasschen zijn, het geverfde Goet is alle met een Merck gemerckt. Soo sy by yemant te koop gebracht werden, soo wert versocht, dat sy mogen aangehouden werden en bekent gemaeckt worden tot Hoorn, op 't Oost, in de Sepery van 't Hoefyser, der sal een goede Vereeringh voor gegeven werden.

#6690309,2 Tot Middelburgh, by Pieter Goetthem, ordinaris Stadts Drucker, is gedruckt en wert uytgegeven: Arrius & Socinus redivivus, of vierige Pyle, uytgeblust door den Schilt des geloofs; zijnde een korte Wederlegginge van de vals genaemde Christelijke en sedige Verantwoordinge D Ioh: Becy, ingestelt uyt het Woort Godts, met verklaringe der Outvaderen. Door D.N. van Hoorn, P.E. In Quarto.

#6690309,3 Tot Amsterdam, by Daniel Elzevier, is gedruckt en wert uytgegeven: La Saincte Bible, qui contient le Vieux & Nouveau Testament. Edition nouvelle, faite sur la Version de Gen^eve, reveu~e, & corrigee; enrichie, outre les anciennes Notes de toutes celles de la Bible Flamande, de la plus-part de celles de M. Diodati, & de beaucoup d'autres; de plusieurs Cartes curieuses, & de Tables fort amples, pour le soulagement de ceux qui lisent l'Ecriture Saincte. Le tout dispose en cet ordre, par les soins de Samuel des Marers, Docteur & Premier Professor en Theologie, en l'Universite Provinciale de Groningue & d'Ommelande, & de Henry des Marers son fils, Ministre `a Delft. In Folio Met Privilegie.

#6690312,1 Men maeckt mits desen bekent, tot dienst van de Passagiers, dat de Ochtent-Schuyten van Haerlem op Amsterdam varen als volght: Den 8 Ianuary 's Morgens ten half vyven en ten sevenen. Den 1 February 's Morgens ten vieren en ten sessen. Den 13 Maert 's Morgens ten half vieren en ten vijven. Den 20 April 's Morgens ten half vieren en te vieren. Den 22 Augusti 's Morgens ten half vieren en ten vijven. Den 12 September 's Morgens ten half vieren en ten vijven. Den 3 October 's Morgens ten vieren en ten sessen. Den 21 October 's Morgens ten half vijven. Den 6 November 's Morgens ten vijven en ten sevenen. Nae dese twee Schuyten alle uren een Schuyt den heelen Dagh.

#6690312,2 Alsoo de ordinaris beurtluyden van Gouda op Rouaen, van tijdt tot tijdt op primo van yder Maent aen gelegen hebbende, tot contentement van een yegelijck zijn vertrocken; en, na dat den geenen, die op primo deser heeft aengelegen, was vertrocken, diversche Vrachten zijn voorgekomen: soo werdt by desen een yegelijck bekent gemaeckt, dat op den 20 deser een extrordinaris Beurtman derwaerts sal vertrecken, en vervolgens op primo van yder Maent de ordinaris Beurtman sal continueeren: waer van sigh een yder kan dienen.

#6690312,3 Tot Uytrecht, by Iohannes Ribbius, is gedruckt en wert uytgegeven: Apologie pour le Synode de Naerden, troisieme Partie: contenant l'opinion de Louys de Wolzogue, touchant l'interprete de l'Ecriture Dedice a Messieurs les Estats d'Utrecht. Par Louys de Wolzogue. In 12, ** Item, het wonder Meester-stuck, van 's Wereldts Dool-om borgh ondoold; beneffens kort-bondige Gebeden der onverdoolde Herts-tochten, met d'Amersfoortse Hyppolitus ter Iacht. Beschreven en berijmt door den Ed: Heer E.M. van Nimmerdor.

#6690312,4 Men is van meeninge tegen aenstaende Maent van Mey te verhueren de oudt en wijt-vermaerde Neeringrijcke Herbergh genaemt de Basterpijp, voorsien beneden der Aerden met seven heerlijcke Vertrecken, en daer-en-boven twee schoone koock-Keuckens, en naer advenant voorsien van boven-Kamers als mede een seer schone Kelder, seer bequaem tot de Neeringh: Yemant daer gadinge in hebbende, addresseere sigh in 't voorn: Huys, ghelegen aen de Noort-zijde van de Groote Kerck, neffens de Marckt, tot Haerlem.

#6690319,1 Tot Rotterdam, ten Huyse van Iohannes Borstius, Boeckverkooper , op de Groote Marckt, sullen op den 26 Martii, 1669. verkocht werden de naergelaten Boecken van zal: Thomas Careton, in sijn leven Predicant in de Engelsse Gemeynte aldaer, bestaende in een groot getal uytmuntende Boecken, van verscheyden Talen en Faculteyten, voornamentlijck in seer rare Theologise, Orientaelse, en een groote quantiteyt Engelse Boecken: Waer van de Catalogi in de meeste Steden, by de Boeckverkoopers, en tot Rotteram by den voorsz. Borstius, te bekomen zijn.

#6690319,2 Op Dinghsdagh, den 26 Maert, sullen tot Leyden verkocht werden de Boecken van zalig: Johan Maire, in sijn leven Boeckverkooper, bestaende in alle Faculteyten en Talen: De Verkoopingh sal zijn ten Huyse van Lodewijck de Haes, Boeckverkooper, op de hoeck van de Pieters Kerck-Gracht, alwaer de Catalogus zijn te bekomen.

#6690319,3 Daer werdt bekent gemaeckt aen een yegelijck, die het soude mogen aengaen, dat het den Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt en West-Frieslandt gelieft heeft aen de Heer Arnout Hooft, out-Schepen der Stadt Amsterdam, den 7 December 1668. Octroy te verleenen, om de Historien en andere gedruckte en ongedruckte Wercken van sijn Vader zal: Pieter Cornelisz. Hooft, in sijn leven Drost van Muyden, alleen in dese Lande te mogen doen drucken, of elders gedruckt te verkopen, voor den tijdt van 15 Iaren, op de verbeurtc van de Exemplaren, en de verdere Boete in 't Octroy uytgedruckt.

#6690319,4 t'Amsterdam, by Cornelis Iansz. Zwol, Boeckverkooper, op den Dam, in de Mercurius, sal van dese Maent van Maert uytgegeven werden, 't Ondeckte Voordeel van alle Wereldtlijcke dingen, bestaende in vijf Deelen: De vermeerderde wijse Jaer-beschrijver, of vermeerde Hovenier, sijn oeffeningh over de twaelf Maenden van 't Jaer: Item, de Verstandinge Huyshouder, om profijtelijck en vermakelijck te leven. Item, d'ervaren Landt-bouwer, met de wercking der Byen: Item, de wisse Hoel konstenaer, en de voordeelige Kock en Confituermaecker: alles doorgaens vermeerdert en verbetert door I.C. Noyt voor desen soo gedruckt. Met Koopere Platen verciert. In Quarto.

#6690319,5 t'Amsterdam, by Arent van den Heuvel, Boeckverkooper, in de Kolck-steegh, werdt uytgegeven, De rechte Inleydinge tot de Fransse Tael, vermeerdert met een korte onderrechtingh van de uytspraeck en prononciatie van de Woorden: Door Thomas la Grue. Seer nootsaeckelijck voor alle Meesters, en oock voor die de Fransse Spraeck willen leren. Item, al de uytstekende Po~ezy van den Heere P.C. Hooft, zalig: bestaende in verscheyde Comedien, Tafel speelen, Bruylofs dichten en andere Stoffen. Item, de oude Historyen van de Oorlogen der Romeynen en Griecken. Item, Wolleby Godtsgeleertheyt.

#6690323,1 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, Boeckdrucker op de Marckt, in de Kroon, zijn gedrukt en sullen toekomende Weeck uytgegeven werden, het negentiende Deel van den Hollantse Mercurius; vervattende 't voornaemste in 't Iaer 1668, tot 1669. in Christentijck voorgevallen, met een Caerte van 't Belegh van Candia. In 4. Met Privilegie voor 15 Jaren.

#6690323,2 De Erfgenaem van Pieter Saenredam is van meeninge aen de meestbiedende te verkoopen alle sijn naergelaten Schilderyen en Papier-Konst: de Schilderyen sullen verkocht werden op Woensdagh den 3 April 1669: en de Papier-Konst den 9 en 10 daer aen volgende ; welcke Papier-konst bestaet meest in schoone Prenten, van veelderley Meesters, so Italiaense als Duytse, en veel Tekeningen van Marten Heemskerck en J.J. Guldewagen en andere, van haer, nae 't leven, in Italien als anders gedaen: Welcke verkoopinge sal gheschieden tot Haerlem, op de Sael van 't Princen-hof. De Konst kan van de Liefhebbers twee Dagen van te vooren gesien werden.

#6690323,3 Tot Uytrecht, by Gijsbert van Zijl, is gedruckt en wort uytgegeven Gerardia Wassenaer IC. Praxis Iudiciaria, in twee onderscheyde Deelen vervat; waer van het eerste bestaet in de forme en manier van procedeeren voor Hoven en Rechtbancken, soo in 't generael als in verscheyde particuliere, meest voorvallende Materien: het tweede Deel bestaet in 't maecken van de voornaemste Instrumenten, Contracten, Acten en Dispositien, die voor Notaris en Getuygen, of in 't particulier opgerecht en gedaen worden, met Redenen, Rechten, &c. In 4.

#6690326,1 NOTIFICATIE. Een yegelijck werdt by desen bekent ghemaeckt, dat de Achtbaere Heeren die van de Gerechte der Stadt Leyden hebben goet gevonden te consenteeren, toe te staen ende te admitteeren, binnen deselve Stede alle openbare Auctien van Boecken, sonder onderscheyt, of deselve Boecken Luyden binnen of buyten de voorsz. Stadt woonende zijn toebehoorende, ende vermits alle de voorsz. Auctien door de Boeckverkoopers alhier gehouden werden; sullen deselve over het prepareeren van dien, mitsgaders het formeeren ende drucken van de Catalogus, als mede het veylen ende verkoopen der Boecken, met het collecteeren van de koop-Penningen, en het gunt daer aen wyders dependeert, voor hare moeyten genieten, op yder Gulden, die voor de verkochte Boecken uytgelooft sal zijn, eene Stuyver vier Penningen; doch soo wanneer de koop-Penningen voortkomende uyt een Auctie van Boecken, sullen exedeeren de Somme van twee duysent Guldens, sullen de Boeckverkoopers als dan, in plaetse van de voorsz. eene Stuyver vier Penningen, ter saecke als vooren, genieten alleenlijck eene Stuyver op yder der voorseyde Guldens, sonder dat verder eenigh Recht ofte iets meer daer over betaelt sal werden.

#6690330,1 Werdt by desen allen ende eenen yegelijcken bekent ghemaeckt, dat de E:E: Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem, hebben ondervonden, dat de Maeckelaers van de Smal-neeringe binnen der selver Stadt de voorsz. hunne Bedieningen hebben ge-exerceert, tot grooten ondienst van de voorsz. Smal-neeringe, soo met de Manufacturen van Smallen, soo veel mogelijck, slechter te doen maecken als 't behoorde, ende alle toesicht daer omtrent te eludeeren, ende alsoo den Coopman te bedriegen, als mede met de Reders van de voorsz. Smallen voor een langen tijdt te onthouden de Penningen, hun voor 't voorsz. hun Manufactuyr contant uytgelooft, alles tot groot nadeel van den Coopman, den Reder ende den Handel in 't gemeen; ende derhalven hebben geresolveert de voorsz. Bedieninge te doen cesseeren en ophouden: soo hebben de heeren Burgermeesteren ende Regeerders voorn: by desen alle ende een yegelijck wel willen waerschouwen, dat binnen de voorsz. Stede van nu voortaen geene Maeckelaers in Smallen gekent ofte geadmitteert sullen werden.

#6690330,2 Op Maendagh den 8 April 1669. sullen in 's Gravenhage, in de Winckel van Theodorus Duurcant verkocht werden de naegelaeten Boecken van zal: D. Leonis ab Aytzma, in sijn leven Resident van de Hantsche Steden, &c.; waer van de Cataloguen te bekomen zijn tot Leyden by Felix Lopus de Haro. tot Amsterdam by Jacob l'Escaelje, tot Utrecht by Pieter Elsevier, tot Delft by Iacob Plantenburgh, tot Rotterdam by Arnout Leers.

#6690330,3 De Verkoopinge van de uytnemende Schilderyen, naergelaten by Pieter Saenredam, sal op den 3 April 1669. voortgaen, ghelijck voor desen is genotificeert.

#6690330,4 Mits desen werdt bekent ghemaeckt, dat voortaen de Schuyten van Haerlem op Alckmaer, beginnende met primo April tot den 1 October, sullen afvaeren 's Morgens ten S, en 's Middaghs ten elven, in de plaets van ten twaelf Uren.

#6690402,1 Borgermeesteren, Schepenen en de Raedt der Stadt Nymegen maecken een yder bekent, dat Jan Cramer, die nu eenigen korten tijdt geleden binnen haer Ed: en Achtbare Stadt verscheyde valssche Ducaten, geslagen op den Stempel van de Geunieerde Provintien des Iaers 1666, heeft uytgegeven, waer van by voorige Couranten is mentie gemaeckt, volgens ingekomen Brieven van de Stadt Essen, aldaer in hechtenisse ende goede verseeckeringe is, by hem hebbende den Stempel, waer op de voorsz. valsse Ducaten zijn gemunt; waer nae alle geinteresseerde haer konnen reguleeren.

#6690402,2 Op den achtsten April, Nieuwe-stijl, 1669. sullen tot Amsterdam ten Huyse van Joost Pluymer, Boeckverkoper op't Water, verkocht werden veele rare en voorname Theologische Boecken, bestaende in allerhande Talen, soo gebonden als ongebonden.

#6690402,3 Tot Amsterdam, ten Huyse van Ian Ysbrantsz. de jonge, Blickslager in Dirck van Assen-steegh, zijn te bekomen den grooten Emblemata Sacra, bestaende in meer dan driehondert Bybelsche Figueren, soo des ouden als des nieuwen Testaments: vertoonende alle de voornaemste Historien betreffende het leven der Patriarchen, Koningen, Vorsten en Propheten der Ioden; als oock der vier Monarchen, der Sybillen, en andere uytbeeldingen tot dit Werck behorende; ende insonderheyt het leven onses Heeren Iesu Christi en sijne Apostelen, met eenige gevolgen tot dese onse Eeuwe: verrijckt met bygevoeghde verklaringen over de voorgeseyde Figueren, door een groot Liefhebber der H. Schriftuere en de resteerende zijn voltrocken en in ordre gestelt door Ian Philipsz. Schabaelje. In Folio.

#6690402,4 Tot Leyden, by Abraham Fortry, Boeckverkooper, Swager van de Weduwe van Ian du Pre, wert gedruckt en sal in 10 a 14 Dagen uytgegeven werden: Le Heraut Muet, ou Refutation du Livre intitule: le Heraut du grand Roy Iesus, fait par le Sieur Iaen de Labadie, Pasteur de l'Eglise Walonne de Middelbourg. Ou est parle de la Doctrine des Chiliastes. Avec deux autres pieces justificatives: l'une, pour la Confession de Foy. Et l'autre, pour le Synode de Leyden, de l'An 1667. Par Antoine Hulsius, Regent du College en Theologie de Messeigneurs les Estats de Hollande & de West-Frise; & Professeur en la langue S. en l'Universite de Leyden. In 12.

#6690409,1 Inden Hage, by Michiel van Heyningen wert uytgegeven Pauli Montani Tractatus novus de jure Tutelarum & Curatioyum, &c. in 4. ** Item, De Heerlijckheydt der Rechtvaerdigen, begregen in drie Predicatien: door Iohannes Vollenhove, Predicant in 's Gravenhage. In 12.

#6690409,2 De Prenten van Pieter Saenredam sullen werden verkocht tot Haerlem, op Dingsdagh den 9 April, en de Teeckeningen den 10 en 11, en de resteerende Prenten op Vrydagh dae aenvolgende.

#6690409,3 Tot Rotterdam, op den 15 April 1669. Nieuwe stijl, sullen verkocht werden in St. Joris Doelen veel Rariteyten, Meubelen, van Porceleynea, een party Gout en Silver-werck, Medalien, en een groote quantiteyt gesneden Kopere Platen, Prenten, Teyckeningen Boecken, Orlogien, twee Orgels, een Clavercimbael, alle drie van selfs speelende, mitsgaders een grote party kostelijcke rare Schilderyen.

#6690413,1 In 's Gravenhage, by Ioannis Tongerloo, werdt uytgegeven: Aenmerckingen over het altijt-duerende Geloof van de Catholijcke Kerck, raeckende het H. Sacrament der Eucharistie, uyt de Fransse Tael overgeset, met een aenspraack aen den Leser, over de woorden des Heeren, dit is mijn Lichaem; waer in aengewesen wort op wat gronden de transubstantiatie rust. Door G. de Courcelles. In 12.

#6690413,2 Tot Amsterdam, by Gerrit van Gordesbergh, Boeckverkooper op 't Water, by de nieuwe Brugh, is ghedruckt en uytgegeven: Beschryvinge van verscheyde dwalinge des Volckx, onder de gemeene Man in swanck gaende, en doorgaens voor enckele waerheden worden aengenomen, in 't Engels beschreven door Mr. Thomas Brown, en vertaelt door I. Grundal. In 8. ** Item, een beknopte verklaringe van de Winden, hoese 't Menschelijck Lichaem beschadigen, in 't Latijn beschreven door Iohannes Rienus, Geneesmeester te Antwerpen, vertaelt door Z. de Graef, Heelmeester. In 8. ** Item, de waren bekeerde Sondaer, ofte verklaringe over de 3 Parabolen, van 't verlooren Schaep, van den verlooren Penninck ende verlooren Soon, door den geleerden Nahemia Rogers, &c. In 4. ** Item, Christelijcke Onderwijsinge, ofte een verklaringe over de Catchismus, door Maximiliaen Teelinckx.

#6690418,1 Werdt een yder bekent gemaeckt, soo yemant een Beursje met Gout verlooren heeft op sijn Reyse, 't zy uyt den Hage of elders, reysende over Vlaerdingen ofte nae Maeslandt sluys, die addresseere hem in den Hage aen Cornelis Soetens, Penningh-meester van Delflandt, ende tonne goet bewijs van de Specie van 't Goudt ende de quantiteyt, sal 't selve hem gerestitueert werden.

#6690420,1 Yder werdt bekent ghemaeckt, dat primo May 1669. het Antwerps Comptoir gehouden sal werden aen de Oost zijde van de Beurs, over de Beurs-Knecht.

#6690420,2 Borgermeesteren ende Raet in Groeningen notificeeren mits desen dat in plaetse van de twee Iaer-marckten, die binnen deselve Stadt veertien Dagen nae Paesschen en op St. Jacob respective plachten werden gehouden, is aengestelt, boven de ordinaris Vry-Marckt, soo op den 7 September Iaerlijckx sal continueeren, een nieuwe Iaermarckt van alderhande Waren ende Koopmanschappen, soo voor de eerste mael sal aenvangen den 23 April 1669., en gedurende den tijdt van 14 Dagen, ende soo vervolgens alle Iaren op den 23 April, waer nae sigh een yegelyck, die daer aen mochte zyn gelegen, sal konnen reguleeren.

#6690420,3 Den 18 April is verlooren tot Amsterdam een Peer-Parel, schoon van Water, wegende omtrent 7 of 8 Greyn, met een Goudt-stifje, zynde boven aen het Stifje afgebroocken: Die dese Peerel gevonden mocht hebben, gelieftse te brengen tot Amsterdam, by de Knecht van 't Silversmits-Gilt, met sal hem de weerde voor sijn moeyte vereeren.

#6690420,4 Tot Rotterdam, by Gerard vander Vluyn, Boeckverkooper by de Draey-Brugge, in de Paskaert, zijn te bekomen Engelse Bibels in groot 12, met Aenteyckeningen op de kant, grof en klaer van Druck, seer curieus, op schoon wit Papier, zijnde deselve Party, die Ioseph Athias ghedruckt heeft, en kan een yegelijck nu gedient werden nae sijn contentement, 't zy gebonden of ongebonden, elck sijn gerief.

#6690423,1 Op den 29 April sullen tot Enckhuysen, ten Huyse van Hendrick Kluppel, Boeckverkoper, verkocht werden een partye heerlijcke en treffelijcke gebonden Boecken, bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, naergelaten by D. Hend: Guldenarm, J.U.D. en D.I. Angelius.

#6690423,2 Tot Amsterdam, by Nicolaes van Turnhout, Glasemaker achter de Oude-kerck, werdt uytgegeven de Oeffeninge der Godtzaligheydt, uyt het Hoogduyts in onse Nederduytse Tale overgeset, door Nicolaes van Turnhout voornoemt.

#6690423,3 Tot Leyden, by Pieter vander Meersche, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Iohannes van Horne (Leermeester in de hooge Schoole tot Leyden) Kort Begrijp der ontleed en heel-Konst, seer nut en dienstigh voor alle Beminners der Chirurgie. In 8.

#6690427,1 Daer is een Sackje Geldt bestelt in de Marckt-schuyt van Dort op Rotterdam, dat niet bestelt kan werden; isser yemant, die het toebehoort, kan men openbaren.

#6690427,2 Op Woensdagh, zijnde den 1 Mey, sullen tot Leyden, ten Huyse van Salomon Wagenaer, verkocht werden veelderhande schoone Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen; waer van de Catalaguen te bekomen zijn tot Amsterdam by Iacobus Wagenaer, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Uytrecht by Gijsbert van Zijl, ende in den Haegh by Michiel van Heyningen.

#6690427,3 Yder werdt bekent ghemaeckt, dat primo May 1669. het Antwerps Comptoir gehouden sal werden aen de Oost zijde van de Beurs, over de Beurs Knecht.

#6690427,4 Tot Leyden, by Abraham Fortry, Boeckverkooper, Swager van de Weduwe van Ian du Pre, is gedruckt en wert uytgegeven: Le Heraut Muet, ou Refutation du Livre intitule: le Heraut du Grand Roy Iesus, fait par le Sieur Iaen de Labadie, Pasteur de l'Eglise Walonne de Middelbourg. Ou est parle de la Doctrine des Chiliastes. Avec deus autres pieces justificatives: L'une, pour la Confession de Foy. Et l'autre, pour le Synode de Leyden, de l'An 1667. Par Antoine Hulsius, Regent du College en Theologie de Messeigneurs les Estats de Hollande & de West-Frise; & Professeur en la langue S. en l'Universite de Leyden. In 12.

#6690427,5 Tot Uytrecht, by Meinardus van Dreune, is gedruckt en wert uytgegeven: Cypriani Censura Belgica in 25 posteriores Lib: pandect: In 4. ** Item, Compendium Theologiae Dogmaticum ab And: Essenio. In 8.

#6690427,6 Tot Uytrecht, by Ioannes Ribbius, werdt uytgegeven: Apologie pour le Syn: de Naerden. Le quatrieme ou la dernier partie contenant la Refutation de l'Extrait des propositions que Jean de Labadie a tirees du livre de Louys de Wolzogue, de l'interprete de l'Ecreture.

#6690430,1 ADVERTISSEMENT Alsoo Hendrick Iacobsz. van der Heyden een Post-wagen van Rotterdam op Antwerpen heeft aenghestelt, volgens de Notificatie in de Amsterdamse Courant, in date den 20 April 1669. Soo is 't, dat de Achtbare Heeren Burgermeesteren der Stadt Rotterdam, ten versoeck van den Postmeester Iohan Swinnas, den voorsz. van der Heyden hebben geinterdiceert ende verboden, dat hy van der Heyden geen Post-wagen van Rotterdam op Antwerpen sal vermogen te voeren, alsoo de Gr. Achtbare Heeren Burgermeesteren der Stadt Rotterdam den Post-meester Swinnas hebben aenbevolen, dat hy de Post-wagen van Rotterdam op Antwerpen sal voeren (gelijck hy Swinnaes nu al een geheel Iaer gedaen heeft) ten prijse als volght: een Persoon 20 Gulden, twee Persoonen 25 Gulden, en meerder gheselschap zijnde yder Persoon 10 Gulden: de Post-wagen sal des Morgens afrijden ten 5 uren precijs, voor la place Royael, zijnde een Ordinaris, tot Monsr. du Pre, in de West-Wage-straet: De Biljetten sullen gehaelt werden by den Post-meester Swinnas, woont in de Kolf, achter het Stadthuys.

#6690430,2 Op Maendagh den 20 Mey 1669. sullen tot Middelburgh, ten Huyse van den Heer Ravel, Bailliuw van Wester-schelt, verkocht werden alle de nagelaten Boecken van den Heer Mr. Henrick Thibaut, in sijn leven Ridder, Heer van Aechtkerck,en Burgermeester der Stadt Middelburg; waer van de Catalogen te bekomen zijn tot Leyden by Pieter Hackius, tot Amsterdam by Abram Wolfganck, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Uytrecht by Gijsbert van Zijl, in 's Gravenhage by Daniel Steucker, tot Rotterdam by Arnout Leers, en tot Middelburgh by Iohan Misson.

#6690430,3 Tot Dordrecht by Mattheus van Nispen, Boeckverkooper by de Nieuwe-Brugh, is gedruckt en wort uytgegeven: de beknopte Landt-meet-konst, leerende in 't kort alles wat in de voorsz. Konste kan voorvallen: in desen tweede Druck merckelijck verbetert, ende vermeerdert, met byvoeginge van het Tractaet van de Landtman, door I.P. Dou en andere. In 8.

#6690430,4 Tot Arnhem, by Joh: Frid: Hagen wert uytgegeven: Heinrici Diesty S.S.Th.D. & Prof. Conciones Dominicales. In 4. ** Item, Abrege des sciens en general instruction de la grace & belle posture que le Cabalier doit avoir a Cheval tres utile aussi aux Femmes, & Traite de l'Instruction du Cavalier pour le rendre capable de dresser & amboucher toutes fortes des Chevaus: par le Sieur du Breuil Pompee, Gentilhomme de Poictiou. In 12.

#6690507,1 Tot Amsterdam, by Ian Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., Boeckverkopers, is gedruckt en werdt uytgegeven: de ramp-spoedige Scheepvaert der Franssen nae Oost-Indien, onder 't beleyt van den Heer Generael Augustijn van Beaulieu, met drie Schepen uyt Normandyen; daer in hy vertoont, niet alleenlijck de rampen en tegenspoeden, die hem in dese Reys overgekomen zijn, en 't verlies van twee sijnen Schepen, in dese Tocht verlooren: maer oock veel aenmerckelijcke Beschryvingen der Plaetsen, daer hy gheweest heeft, sijn handelingen met de Inwoonders, hun Wetten, Zeden en Gewoonten; beneffens verscheyde naeukeurige Historien van die Gewesten; daer in de geveynstheydt, list, bedroch, wreetheydt, en in 't korte de gruwelen der Grooten van die Landen, en insonderheyt der Vorsten van Achem, vertoont worden. Door I.H. Glasemaker uyt de Fransche Tael getrocken en vertaelt; en met veel treffelijcke Kopere Platen verciert. In 4.

#6690507,2 In den Hage, by Nicolaes van Couwenhoven, Boeckverkooper op de Plaets, werdt voor den Autheur uytgegeven, het Memorie-boeck van de Exercitie van de Compagnien Guardens van de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant; bestaende in exerceeren van 't Musquet, Spiets, ende de generaele Exercitie, met den Artijckel-Brief in 't korte, ende debvoir van een Soldaet en Adelborst achter aen gestelt, alles naer 't leven gedaen, uytgedruckt door 84 Kopere Platen, in tween verdeelt. In Quarto. By een gevoeght door Johan Boxel, Capiteyn Lt: over de Compagnie Coll: van deselve Guardens, en Sergeant Major van 't Guarnisoen in den Hage.

#6690507,3 Tot Leyden, by Abraham Gogat, werdt uytgegeven Le Nouveau Testament, revu sur les texes Grecs, par les Ministres & Professeurs de Geneve: Edition fort correcte & tres-commode, tant pour la grosseur & la beaute du caractere, & l'exactitude des renvois, & de la citation des passages paralelles, que pour les Pseaumes, qui y sont joints tout en Musique, avec de grands argumens, & la prose en marge.

#6690511,1 ADVERTENTIE. Alsoo bevonden wert, dat het Advijs, gedateert Mallega den 9 April, geinsereert in mijne Courante van voorledene Saturdagh den 4 Mey, van dat de Engelsse, uyt vreese van de Turcken, de Straet souden hebben gequiteert, is abusief en onwaerachtigh, en dat ter contrarie waer is, dat eenige Engelsse Oorlog-schepen alleen om te revictualieeren waren teruggekeert, en dat jegenwoordigh een seer aensienelijck getal Engelsse Schepen in Engelandt gereet leyt, om met den eersten na de Straet te gaen, de Turcken op te soecken, ruineren en deselve tot reden te brengen: soo werdt een yegelijck daer van by desen geadverteert.

#6690511,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem maeckte by desen allen ende een yegelijcken bekent, dat van deselven Stadt, tot gerief van de Cooplieden, alle veertien Dagen sal afvaren een bequaem Schip op Hamburgh, omme alderhande Stuck-goederen, Coopman-schappen ende andere Waren, van hier daer nae toe, ende wederomme van daer hier na toe te voeren, ende sal het eerste Schip alhier van de Londische Cay af varen heden en acht dagen precijs, zijnde den 18 deser, ende als dan van 14 dagen tot 14 dagen continueeren.

#6690514,1 Werdt yder een bekent ghemaeckt, dat de Heeren Burgermeesteren van Leyden ende Gouda haer Veer-schuyten, tusschen deselve Steden varende, hebben gereguleert invoegen hier nae volgende: Van Leyden op Gouda. 's Maendaghs 's Morgens ten 5 uren. Dinghdaghs des Naemiddaghs ten half drie uren. 's Woensdaghs 's Morgens ten 5 uren. Donderdaghs 's Morgens ten 4 uren. Vrydaghs des Naemiddaghs ten half drie uren. Saturdaghs des Naemiddaghs ten half drie uren. Van Gouda op Leyden. 's Maendaghs Naemiddaghs ten een uren. Dingsdaghs 's Morgens ten 5 uren. 's Woensdaghs Naemiddagh ten een uren. Donderdaghs Naemiddagh ten een uren. Vrydagh 's Morgens ten 5 uren. Saterdagh 's Morgens ten 5 uren. Ende sal daer van een aenvangh gemaeckt werden aenstaende Maendagh den 20 Mey 1669.

#6690514,2 Men maeckt een yeder bekent, dat het Booschap van Parijs op Antwerpen en andere Quartieren van Nederlandt tegenwoordigh is verplaetst van Brussel tot Antwerpen, alwaer het Comptoir gehouden wort in de Herberge het Meulenken, in 't Kip dorp, ende sal men van daer voeren Volck ende alderhande Koopmanschappen te Paerde nae Parijs, over Gent, Kortrijck, Rijssel, Arras, Bapalme, Peronne ende soo voorts, vryen wegh: de Personen sullen met goede Paerden en Tractement werden versorght, en van de Coopmanschappen sal getrouw Register werden gehouden, sal alle Weecken vertrecken den Morgens ten acht uuren precijs.

#6690514,3 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem maeckte by desen allen ende een yegelijcken bekent, dat van deselven Stadt, tot gerief van de Cooplieden, alle veertien Dagen sal afvaren een bequaem Schip op Hamburgh, omme alderhande Stuck-goederen, Coopman-schappen ende andere Waren, van hier daer nae toe, ende wederomme van daer hier nae toe te voeren, ende sal het eerste Schip alhier van de Londische Cay af varen heden en acht dagen precijs, zijnde den 18 deser, ende als dan van 14 dagen tot 14 dagen continueeren.

#6690516,1 Achter-volgende het voorgaende consent van de Ed: Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem, so sal den Schipper, van hier op Hamburgh gedestineert, voor d'eerstemael op aenstaende Saterdagh, wesende den 18 Mey 1669. precijs van hier afvaren, en alsoo voort vervolgens van 14 tot 14 Dagen.

#6690516,2 Paerdemarckt binnen Delf. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft maecken mitsdesen bekent allen ende een yegelijck, dien het soude mogen aengaen, dat hare Achtbaerheden, tot gerief van de Paerdekoopers, de Paerde marckt binnen deselve Stadt, met hare Paerden frequenteerende, op de Paerde-marckt aldaer, niet alleen hebben doen maecken een bequame besloote Stallinge voor meer als hondert Paerden, ende daer benevens mede geordonneert hebben goede ende bequaeme Weydinge, dicht onder de Stadt gelegen, alwaer yder Paert voor ses Stuyvers, tusschen Nacht ende Dagh, kan werden geaccommodeert: maer dat, boven dien allen, haer Achtbaerheden mede goetgevonden hebben, dat op d'aenstaende Paerdemarckt in den loopende Iaere 1669, die op den 7 Iuny en twee daer aen volgende Dagen wesen sal, alle ende een yegelijck, die aldaer sal komen te verschijnen met sijn Coppel of Coppelen eygen Paerden, voor deselve sijne Paerden, buyten desselfs kosten, by, ofte van Stadtswegen als voordesen, wederom sal versien werden van, Weyde ende Ruygh voer; waer van een yder addres en aenwijsinge sal bekomen van Hendrick Mouthaen, opsiender op de voorsz. Stallen ofte oock van Cornelis Iansz. van de Werve, Bouman, woonachtigh in de Vlame-straet, als daer toe by de Heeren Burgermeesteren special jeken wesende gestelt.

#6690518,1 Paerdemarckt binnen Delf. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft maecken mitsdesen bekent allen ende een yegelijck, dien het soude mogen aengaen, dat hare Achtbaerheden, tot gerief van de Paerdekoopers, de Paerde marckt binnen deselve Stadt, met hare Paerden frequenteerende, op de Paerde-marckt aldaer, niet alleen hebben doen maecken een bequame besloote Stallinge voor meer als hondert Paerden, ende daer benevens mede geordonneert hebben goede ende bequame Weydinge, dicht onder de Stadt gelegen, alwaer yder Paert voor ses Stuyvers, tusschen Nacht ende Dagh, kan werden geaccommodeert: maer dat, boven dien allen, haer Achtbaerheden mede goetgevonden hebben, dat op d'aenstaende Paerdemarckt in den loopende Iaere 1669, die op den 7 Iuny en twee daer aen volgende Dagen wesen sal, alle ende een yegelijck, die aldaer sal komen te verschijnen met sijn Coppel of Coppelen eygen Paerden, voor deselve sijne Paerden, buyten desselfs kosten, by, ofte van Stadtswegen als voordesen, wederom sal versien werden van Weyde ende Ruygh-voer; waer van een yder addres en aenwijsinge sal bekomen van Hendrick Mouthaen, opsiender op de voorsz. Stallen, ofte oock van Cornelis Iansz. van de Werve, Bouman, woonachtigh in de Vlame-straet, als daer toe by de Heeren Burgermeesteren gestelt.

#6690518,2 Op den 16 Mey is tot Amsterdam gestolen een Silvere Beker, van omtrent een Mingele nat, waer onder op de Boom staet Wessel Harmensz. ende onder de Naem een Merck, een Silver Oor-yser, met een paer Stricken en Parels, in yder Strickje een tamelijck groot Diamantje, noch een Riempje met Silver Beslag, met drie Silvere Kettings daer aen, waer aen hanght een Schaertje, Koker en Kussentje: die 't selve weet aen te wijsen, dat men 't Goet wederom krijght, addresseere sigh aen de Knecht van 't Goutsmits-Gilt, t'Amsterd: sal 25 Guld: tot een Vereering genieten.

#6690521,1 Tot Amsterdam, by Joseph Athias, wonende op St. Anthony Breestraet, sal eerstdaeghs uytgegeven werden een seer curieuse en correcte Engelsche Bybel, in kleyn 12, noyt soo schoon gedruckt, want de heele Bybel, van 't begin tot het laetste, yder Bladt met een nieuwe Perel Letter gedruckt is, en geset sal blijven staen, seer schoone Letters, diergelijcke noyt gesien, en mede van soo kleyne Banden, want sy 6 Bladen dunder sal wesen, als alle Bybels, die tot noch toe met sulcke Letters en soo kleyn Formaet gedruckt is; sal verkocht werden met singende Engelsse of Schotse Psalmen, gelijck yder sal begeren, voor een seer kleyne en lage Prijs, en sal continueel dese Bybels te bekomen wesen by de genoemde Athias, van middel soorten of fijn Papier, yder na sijn gerijf.

#6690521,2 Tot Delft, by Pieter Oosterhout, Boeckdrucker in de Kromstraet-steegh, in de nieuwe Boeck Druckery, is gedruckt en werdt uytgegeven (voor den Autheur) genaemt den spelende Kus-Hemel, bestaende in een getal van over de twee hondert Speel-stucken, zijnde met drie Instumenten en een Grondt-geluydt, in Quarto: seer nut en dienstigh voor alle Liefhebbers, die haer selven op de Fiool en Bas gelieven te exerceeren, gecomponeert over al de heele en halve Toonen: door Dirck Schol, Organist en Klockenist van de Nieuwe Kerck tot Delft en Muzijck-meester van 't Fratris-huys. De voorn: Musijck-Boecken zijn te bekomen tot Delf by den Autheur, tot Rotterdam by Arnout Leers, in 's Gravenhage by Iohan Tongerloo, tot Leyden by Iohannes van Kijckenburgh, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Amsterdam by Ioachim van Metelen, tot Uytrecht by Dirck van Ackersdijck ten Briel by Mr. Ian Schol.

#6690521,3 Tot Rotterdam, by Francois van Hooghstraeten, wert uytgegeven: de Taferelen van Boete, in 't Francois beschreven door den hooghwaerden Heere Anthony Godeau, Bisschop van Vence; en nu in Nederduyts vertaelt door F.v.H. In 12. ** Item, het Voorhef der Ziele, met Koopere Platen verciert. In 4.

#6690525,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Medenblick hebben, om seeckere reden, geresolveert haer Paerde-marckt te prolongeeren ende verlangen 8 Dagen later, als die ordinaris gehouden is geweest, soo dat deselve, in de plaets van op den 9 Iuny 1669, nu sal beginnen op den 16 Iuny daer aen volgende, 't geen een yder, daer aen gelegen zijnde, tot Advertentie kan dienen.

#6690525,2 Werdt een yegelijck bekent gemaeckt, dat Iacob Breyn, jegenwoordigh Hospes in de Baster-pijp voor aen in de Smee-straet, tot Haerlem, voornemens is, om 's Middaghs en 's Avondts, voor alle Heeren en Passagiers, t'sijnen Huyse een ordinaris Maeltijdt te houden; alwaer oock een yegelijck goede accomoditeyt van Camers en Leger-plaetsen sal konnen hebben, alles voor een civiele Prijs; waer van een yegelijck by gelegentheyt sigh kan dienen.

#6690525,3 Tot Rotterdam sullen op Woensdagh den 29 Mey 1669. 2 Scheepsladingen Virgini-Bladeren Toeback verkocht werden.

#6690528,1 Men laet hier mede aen een yegelijck weten, als dat, soo wel om des gemeene profijts willen, als voornamentlijck tot bequame accommodatie van de reysende Persoonen, in de naestkomende Maent Iuny van dit Iaer 1669. ten eersten mael een ordinaris Koets van Franckfort nae Metz en Parijs afrijden sal, welcke Koets de geheele Somer door, van den eenen Stadt tot den anderen, alle acht Dagen haer gewissen Cours behouden sal, naementlijck, van Parijs alle Vrydaghs, van Metz en Franckfort alle Dinghsdagh; maer des Winters alle veertien Dagen: Boven dese ordinaris Koetsen zijnder oock bysondere Karren, die alle Weecken van Parijs na Metz, en van Metz wederom na Parijs afrijden. De gemelde Koetsen en Karren zijn te bevragen tot Parijs, in de Straet Gretetal, in de dicken Turnus, by Sr. Nicolaes des Camps, waer van daen oock mede alle acht Dagen soodanige op Straetsburgh afrijden: tot Metz op St. Iacobs-straet: tot Franckfort in de Gouden Engel, in de Tonge-straet, by Pieter Peschman; ende op dese voorsz. Plaetsen zijn voor de reysende Persoonen, die haest hebben, en nae de gelegentheyt van de Koetsen niet wachten konnen, huyr-Paerden te vinden, om deselve nae Metz over te brengen.

#6690528,2 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Medenblick hebben, om seeckere reden, geresolveert haer Iaer-marckt te prolongeeren ende verlangen 8 Dagen later, als die ordinaris gehouden is geweest, soo dat deselve, in de plaets van op den 9 Iuny 1669, nu sal beginnen op den 16 Iuny daer aen volgende.

#6690528,3 Men laet een yegelijck mits desen weten, datter is komen woonen tot Haerlem, in de St. Jans-straet, alwaer de Maeghden-bergh uytsteeckt, een jonge Dochter, genaemt Catharina Colleth, dewelcke van meeninge is een Fransse Gereformeerde School op te rechten voor jonge Dochterkens, soo in de heele als halve Kost, om deselve te instrueeren ende leeren allerley Hantwercken als mede lesen en schrijven: soo daer yemant waer, 't zy buyten of binnen dese Stadt, genegentheydt mochte hebben, haerlieder Kinderen daer te bestellen, sy heeft een bequaem Huys ende gelegentheydt, om de Kinderen t'accommodeeren tot contentement, ende dat voor een civiele Prijs.

#6690601,1 Tot Amsterdam, by de weduwe van Ian Hendricksz. Boom, Boeckverkoopster op de Cingel, by Ian Roon Poorts Toorn, in de Boeckbinder, zijn gedruckt en werden uytgegeven 32 Predicatien, over verscheyde Texten der H. Schrift, gedaen in de Christelijcke Vergaderingh der Remonstranten tot Amsterdam en Rotterdam: door Mr. Symon Episcopius, eertijts Professor der H. Theologie tot Leyden. In 4.

#6690604,1 Iohannes le Carpentier Boeckdrucker tot Leyden, maeckt een yder bekent, dat hy eerstdaeghs sal uytgeven de Practijck van Franciscus de le Bo~e Sylvius der Medicijnen Professor in d'Academie binnen Leyden, met Octroy van de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollant en West-Vrieslandt, nevens [...] van d'andere Provintien. Een yeder wachte sigh voor schad[..]

#6690604,2 t'Amsterdam, by Marcus Doornick, Boeckverkoper op den Vygendam, werdt uytgegeven [..] den Nederlandtsen Hovenier, zijnde het 1. Deel van het vermakelijck Landtleven, beschrijvende alderhande Princelijcke en heerlijcke Lusthoven en Hofsteden; en hoe men deselve met veelderley uytnemende Boomen, Bloemen en Kruyden, kan beplanten, bezaeyen en vercieren. Door J. van der Groen, Hovenier van sijn doorluchtige Hoogheyt, den Heere Prince van Orangien, &c. Verrijckt met verscheyde Kopere Figueren, uytbeeldende Princelijcke Lusthoven en Hofsteden, nae de Nederlandsse en Fransse ordre; als oock eenige Fonteyenen, maniere van Enten, Oculeeren, inleggen en afsuygen: met noch omtrent 200 Modellen van Bloem-percken, Parterees, Dool-hoven, Prieelen, Lat-wercken en Zonnewijsers. Noyt voor desen gedruckt. Met Privilegie voor 15 Iaren. In Quarto.

#6690604,3 Jacobi Lydii Coena Dominica Literatorum, zijnde Meditatien, die geleerde Lieden konnen hebben uyt de outheyt ende de Talen, over de gelegentheyt van het H. Avontmael, nu versch gedruckt ende uytgegeven door Cornelis Schalcken de jonge, Boeckverkooper, tot Dordrecht.

#6690608,1 Tot Gornichem, by Paulus Vinck, werdt uytgegven: Opera Practica, ofte alle de Theologische Wercken van de Godsalige ende Geleerde Mrs. Johan Dod ende Robert Cleaver; behelsende een uytlegginge over de thien Geboden, tien stichtelijcke Predicatien wegens 't gebruyck des Heeren Avontmael, ende een verklaringe van het Gebed onses Heeren. Ten deelen nu eerst uyt het Engelsch overgeset, ende ten deelen van nieuws oversien ende vermeerdert, zijnde alle de Schriftuur-plaetsen aengetogen na de nieuwe Oversettinge. Met Registers van de voornaemste Leeringen ende Saecken in deselvige begrepen. Door Iohannes Naminck, Predicant in de Heerlijckheyt van Aarlanderveen. In 8. ** Item, werdt gedruckt en sal in 't korte uytgegeven werden: alle de Wercken van de Heer Johan van Paffenrode, Vry-heer van Gussignies, meer als de helft vermeerdert. Met Privilegie.

#6690608,2 De Weduwe van Petrus Powel, in sijn leven Doctor in de Medicijnen is van meeninge met den eersten uyt der hant te verkoopen haer wel versiene, wel-gelegene en beneeringhde Apotheeckers Winckel, ende het Huys, daer de Neeringh eenige Iaren in gedaen is, te verhueren, staende op de nieuwe Heere-Gracht, op de hoeck van de Groene-steegh, in de Stadt Leyden: die daer gadinge in heeft, gelieft haer daer te addresseeren, ofte tot Rotterdam aen Godefridus Sopingius, Apotheker.

#6690611,1 Daer werdt vermist een Gout Horlogie, met een Goude Kettingh, swarte Letters, die curieus en net in 't wit geamalieert zijn, 't Horlogie-werck Vergult, 't Kasje van 't Horologie van Gout, 't Decksel van een Goude Rant, daer in een Christal Glas, gemaeckt tot Bordeaux, door Vanguier; 't Kasjen, daer 't Horologie in leght is swart Segreyn-Leer, met roode Syde van binnen gevoert: yemant 't selve gevonden hebbende, geliefe hem te addresseeren tot Rotterdam, aen de Gilde-Knecht van 't Goutsmits-Gilde, en sal hebben tot een Vereeringe vijftigh Gulden.

#6690611,2 Tot Gornichem, by Paulus Vinck, werdt uytgegeven: Opera Practica, ofte alle de Theologische Wercken van de Godsalige ende Geleerde Mrs. Johan Dod ende Robert Cleaver; behelsende een uytlegginge over de thien Geboden, tien stichtelijcke Predicatien wegens 't gebruyck des Heeren Avontmael, ende een verklaringe van het Gebed onses Heeren. Ten deelen nu eerst uyt het Engelsch overgeset, ende ten deelen van nieuws oversien ende vermeerdert, zijnde alle de Schriftuur-plaetsen aengetogen na de nieuwe Oversettinge. Met Registers van de voornaemste Leeringen ende Saecken in deselvige begrepen. Door Iohannes Naminck, Predicant in de Heerlijckheyt van Aarlanderveen. In 8.

#6690611,3 Tot Rotterdam, by Iohannes Neranus, is gedruckt en werdt uytgegeven: Le Gazophylace de la Langue Francoise & Flamande: of Schatkamer der Nederduytse en Francoise Tale: Begrijpende de suyvere en eygene woorden van yder deser twee Talen, in soodanige schickingh, dat de korte en lange silben in yder woort worden aengewesen; zijnde het Frans nae de nieuwe manier van Schrijven, die men tegenwoordigh in Vranckrijck ghebruyckt. Desen tweeden Druck naeder oversien, verbetert, ende met een groote menighte Woorden en Spreucken vermeerdert; insgelijckx de Spraeck-konst der Fransse Tale in 't Nederduyts verklaert, door Casparus vanden Ende. In Quarto.

#6690611,4 Op Woensdagh den 19 Iuny sullen d: Vooghden van 't naegelaten Kindt wijlen Joel Willijns, in 't oude Heere Logement binnen der Stadt Amsterdam, publijck verkoopen een nieuw, sterk ende weldoortimmert Huys, Packhuys, Pers ende Camelottery, staende ende gelegen in de Bloet-straet: Yemant inmiddels het voorsz. Huys en Packhuys in 't bysonder, ofte het Gereetschap, dienende tot Pers en Camelottery voorsz., uytter hant begeerende te koopen, addresseere sich aen de Voogden van 't selver Kindt.

#6690615,1 Op den 9 Augusty naestkomende, Nieuwe-stijl, sal Louys de Bils, Professor Honorarius der Anatomiae tot 's Hertogenbosch, volgens de ordre van de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, vervat in derselver Resolutien, van den 3 Ianuary lestleden en den 12 deser Maent Iuny, binnen de voorsz. Stadt 's Hertogenbosch een doot Lichaem publijckelijck, met assistentie van den Professor Philosophiae en Medicinae Tobias Andree, die op sijne demonstratie, d'explicatie ende Lessen, in de Latijnsche Tale sal doen, dissecqueeren, den tijt van seven a acht Weecken achter een volgende: dienende dese Waerschouwinge voor de Liefhebbers der voorsz. Anatomie, om of deselve begeerigh waren by de voorsz. dissectie present te wesen.

#6690615,2 Tot Leyden is op Saterdagh voor Hemelvaertsdag gemist een Kint, zijnde een Dochtertje, out anderhalf Iaer, geheel vet, en swart van Oogen, hebbende noch geen Hair op 't Hooft, maer 't selve geheel beset, 't welck gepresumeert werdt dat genomen is; en derhalven soo werdt een yegelijck versocht, die 't selve Kint mochte vootkomen, daer op te letten, aen te houden, en te bestellen tot Leyden, op de Hooy-Gracht, over de Heere-steegh, sal een eerlijcke Vereeringe genieten.

#6690615,3 Op den 5 Iuny zijn tot Amsterdam gestoolen twee seer schoone Pendanten, de Steenen staen in Goude Kassen, onberbeterlijck blanck, in 't midden een geslepen Hart, rontom 10 Steenen, het bovenste 8, soo kleyn als groot, nae best onthout; noch een effen Goude Naelt: soo yemant de Pendanten met de Naelt bekomt, gelieft die te brenge in handen van de Knecht van 't Goutsmits Gildt, sal 50 Gulden voor een Vereeringh genieten.

#6690615,4 Schipper Pieter de Gronje, nu deser dagen uyt Canarien gearriveert, maeckt alle Liefhebbers bekent, hoe dat hy heeft mede gebracht een goede party seer schoone Canary Vogels.

#6690618,1 Tot Amsterdam, by Abraham van Blancken, Boeckverkooper, in de Mol-steegh, in 't Huys boeck, is gedruckt en werdt uytgegeven: 't Hemelsche Manna, de Kinderen en Huys-genoten Godts opgedischt: ofte een Tractaet, handelende van 't hooren en leesen van Godts Woordt. Door Iohannem Visscherum, Dienaer des Woordt Godts tot Amsterdam. Den tweeden Druck, van veele Druck Fouten verbetert, ende merckelijck vermeerdert. In 8.

#6690618,2 t'Amsterdam, by Iohannes van Someren, Boeckverkoper op den Dam, is gedruckt en werdt uytgegeven: het nootwendigh Middel der behoudenis, krachtigh gepredickt en voorgestelt tot opweckingh van de onboetvaerdige en sorgeloosen deser Eeuw: in 't Engelsch beschreven door Richard Baxter, en nu in 't Duyts vertaelt. In 8. Item, de vierde Decade der Predicatien, in 't Frans gedaen door den vermaerden Petrus du Moulin, en nu in 't Duyts vertaelt. In 8. Item, H. Uylenbroecks Christelijcke Gesangen, op verscheyde gelegentheden toegepast: desen sevenden Druck seer veel vermeerdert. Met Privilegie. In 8. Item, Iohannes Sculteri Armamentarium Chiriurgium Renovatum & auctum 53 tabulis exornatum opus posthumum. Cum Previlegio. In 8. Item, Increpatio Barjesu sive Polimicae adsentiones Locorum aliquot S. Scripture ab imposturis per versionum in Catechesis Racoviana Auctore Matthaeum Wren. In 4.

#6690622,1 t'Amsterdam, by d'Erfgenamen wijlen Paulus van Ravesteyn, op 't Rockin, by de Beurs, is gedruckt en werdt uytgegeven, (met consent van d'Achtbare Heeren Burgermeesteren) het Bybeltje in 12, met een nieuwe groote Nomparel Duytse Letter, noyt voor desen soo gedruckt, op fijn wit Post-papier, heel curieus: Sal oock noch binnen 2 a drie Weken uytgegeven werden het Testamentje met deselve Letter, in 12, de Psalmen met de Text op de kant, mede op fijn wit Post Papier.

#6690622,2 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, op de Marckt, sal in de aenstaende Weeck uytgegeven werden, de vremde Geschiedenissen, t'sedert den Iare 1635. tot den Iare 1644., in de Koninckrijcken van Cambodia en Louwenlandt, in Oost-Indien voorgevallen: mitsgaders de Reyse der Nederlanders van Cambodia de Louse Revier op nae Wincjan, 't Hof van de Louse Majesteyt; en ten laetsten de wreede Massacre in Cambodia, door de Indianen Anno 1643. In 4.

#6690622,3 Tot Amsterdam, by Iohannes Roovers, Boeckverkoper in de Gravestraet, is gedruckt en werdt uytgegeven: de treurige, doch bly-eyndigende Historie van onsen tijt, onder de Naem van Lysander en Caliste, geschiet in Vranckrijck, meest binnen en omtrent Parijs in 't Iaer 1606. ten tijde van Coningh Hendrick de Groot. Eertijts in 't Francois gestelt door den Heer Daudiguier; en nu in Nederduyts vertaelt door J. Heerman. Den laetsten Druck merkelijck verbetert, en verciert met 17 schoone kopere Figueren, In 12.

#6690625,1 Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Utrecht maecken hier mede bekent, hoe dat een gequaetwillige en baetsuchtige Menschen hun onderstaen de uytheemsse Musquet en Pistool Lopen te maecken, ofte te ycken met het Utrechtse Wapen, alhoewel deselve binnen Utrecht niet en zijn gemaeckt, ofte door des Stadts Constapel behoorlijck, naer ouder gewoonte, geprobeert, ende met het Wapen der Stadt Utrecht gemerckt; waerschouwen derhalven alle ende een yder, die deselve soude willen koopen, daer op goet reguard te nemen, op dat niemant hier door en worde bedrogen.

#6690625,2 De Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Woerden, vermits sommige Almanacken in een Dagh van haer Kermissen den anderen zijn contrarieerende, doen mits desen weten, dat haer aenstaende Kermis sal werden ghehouden op de eerste Sondagh in July, zijnde den 7 Sondagh van de voorsz. Maent deses Iaers 1669. waer nae een yder hem heeft te reguleeren.

#6690625,3 De Gecommitteerde van de Lotery, by de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt verleent, tot verquickinge en ophelpinge van de soo onnosele, ende om 't gemeen verbrande Armen, op 't West ter Schellingh, doen te weten, dat de laetste tijdt van in te leggen in de voorsz. Lotery ten uyttersten wordt gestelt tot den 26 Augusti 1669. eerstkomende; ende dat als dan alle Collecteurs sullen moeten gereet zijn met hare Schriften en beloofde Penningen, om alles als dan over te geven; ende dat dan voorts daer aen de voorsz. Lotery, in 't aenschouwen van een yder, sal uytgetrocken werden: ende vermits daer noch weynigh is ingeleght, ende de gestelde Prijsen groot zijn, ende de noot der voorsz. soo deerlijck verbrande Armen niet kleyn is, soo worden alle Heeren, Vrienden en Broeders, hooge en lage, soo Collegien als particuliere, seer ootmoedigh en ernstelijck, in Christi Jesu Naem, versocht en gebeden, datse doch uyt geloove en liefde liberalijck tot de voorsz. Lotery, daer van de Caerten vast alom in Hollandt, Vrieslandt en elders uythangen, soo in eenige Burgers Huysen als voorname Herbergen, gelieven in te leggen, of het haer daer toe te contribueeren, op dat dat goede en noodige werck, tot troost en onderstant van soo vele Armen,Leden, Wesen en Weduwen verordineert, niet verhindert, noch hare bloedige Tranen en Suchten tot Godt vermeerdert en worden; maer dat sy meer en meer reden mogen krijgen, omme Godt over u te Dancken, en te bidden, dat hy de rechte tekens van liefde en geloove in u bevestige, in met Lijf en Ziele sevenvoudigh ter saligheyt vergelden.

#6690629,1 Mitsdesen werdt een ieghelijck ghenotificeert, dat op aenstaende Woensdag, wesende den 3 Iuly, 1669. in de ordinaris St. Ians Marckt, ofte Kermis-Weeck, binnen Haerlem sal wesen de Marckt van bereyt Leer, en daeghs te vooren van ruygh Leer; waer nae sigh een yder kan reguleeren.

#6690629,2 Tot Amsterdam, by Pieter Arentsz., werdt uytgegeven,: Civile en Militaire Politica, ofte Borgerlijcke Staets en Krijghs bestieringe der Vevetianen, kortelijck en beknoptelijck haer geheele heersinge, soo binnen als buyten, beneffens de opkomste der doorluchtighste Staet, nieuwelijckx beschreven, door J.H. Glasemaker vertaelt. ** Item, het Schilt der Christenen; als mede Dialogus over de Godt en Gods-dienst, tusschen een Theologant en Philosooph, door Ian Pietersz. Beelthouwer.

#6690702,1 Tot Dordrecht, by Symon onder de Linde, is gedruckt en wert uytgegeven: Toneel der Wereldtsche Veranderingen, door deftige, vermakelijcke en ware Geschiedenissen afgebeelt, daer in onder hooge en lage Staten van Menschen, suyvere Liefde, schrickelijcke Veynsingen, spitse Vonden, bevallijcke Antwoorden, wreede Moorden, vermoede Wraken, rechtvaerdige Straffen en ontellijcke sporeloose hertstochten Spelen: Uyt verscheyde Schrijvers door J.H. Glasemaker vertaelt. Desen laetsten Druck van nieuws oversien, vermeerdert met verscheyde nieuwe Historien, en met 49 Kopere Platen verciert. ** Item, stichtelijcke Meditatien over Matth: I. vers 3, 4, 5, 6, tot troost van vroome Christenen, uyt ofte in onecht geboren; vervat in twee Deelen; waer inne, uyt veele vermaerde Uytleggers over dese ende diergelijcke Texten aengewesen wordt, 't geene van my in het I. Deel verhandelt is van Thamar, Rachab, Ruth, Bathseba, tot overtuyginge der gener dewelcke daer van lasterlijck spreecken, in seeker Laster-schrift, genaemt de Zeeusche Vreught. Desen tweeden Druck vermeerdert met een tweede Deel. Door L. `a Renesse, Dr. Professor en Predicant der Stadt Breda.

#6690704,1 Op den 27 Iuny 1669. is gemist het naevolgende Goet, soo gepresumeert wert, genomen by Landloopsters of Heyens, als te weten, Twee Goude Hoepen, een gemerckt met N.D.M. T.D.B. Ee Roosjes Ring met negen Steenen, een Vrysters Ringh, een Goude Naelt, Vijf Silvere Lepels, drie Eyer-lepels, een Bloetkraele en een Brandtsteene-Kettingh, 36 Silvere Lepels, een Silvere Popps-Stoofje, Keteltje, Rooster en Beker, ghemerckt G.I. item een Lepel Borritjes met 6 Lepels, een Blaker, Schopje, Tangetje en noch eenig Goet meer: yemant dit voorkomende, gelieft het aen te houden, en te addresseren even buyten Haerlem, op de Bleeckery vande Ionge Denys de Meyer, sal een eerlijcke Vergeldinge genieten.

#6690706,1 Men sal op het West-Indischh Packhuys, op Rapenburgh, op Woensdagh den 10 Iuly1669., des Morgens, verkoopen een Party nieuw Guinees Greyn, neffens een Party Oliphant-Tanden.

#6690706,2 De Erfgenamen van wijlen de Heer Iohan van Staveren, in sijn leven out-Borgermeester der Stadt Leyden, maecken alle Liefhebbers bekent, dat sy op Dinghsdagh, zijnde den 9 Iuly 1669., des Morgens ten 9 uren, ten Huyse van den overleden binnen Leyden, meynen te verkoopen alle sijn naegelaten Papier-konst, van de beste Italiaensse als andere Meesters; oock een goede quantiteyt schoone oprechten Oltermaryne, en desselfs seer curieus Schilders-Gereetschap.

#6690706,3 Tot Uytrecht, by Iohannes Ribbius, is gedruckt en wert uytgegeven: Advijsen van verscheyde Professoren en Doctoren in de H. Theolugie, die het Boeck van Lodewijck Wolzogen van de uytleggen der Schrift Orthodox verklaren Frans en Duyts. In 4.

#6690706,4 t'Amsterdam, by Otto van Olft, Boeckverkooper in de St. Iansstraet, is gedruckt en werdt uytgegeven: Wonder-Spiegel der doorluchtige Vrouwen, behelsende hare roemruchtige Daden, dappere Helden-stucken, wijse Raedtgevinge, soete Aenminnigheden en kuys Leven, met soete en waerachtige Historien bewerckt, noyt voor desen meer gedruckt. In 12.

#6690709,1 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, is gedruckt de vremde Reyse van Cambodia en 't Rijck van Louwen in Oost-Indien, gedaen door de Nederlanders, en wat daer tot 't Iaer 1664. deselve ontmoet, en in de Conincklijcke Regeeringh voorgevallen is. In 4. Zijn mede te bekomen tot Amsterdam by Pieter Arentsz.

#6690709,2 Tot Uytrecht, by Iohannes Ribbius, is gedruckt en wert uytgegeven: Advijsen van verscheyde Professoren en Doctoren in de H. Theolugie, die het Boeck van Lodewijck Wolzogen van de uytleggen der Schrift Oxthodox verklaren Frans en Duyts. In 4. ** Sal noch in 't korte uytgegeven werden: Ludovicus Wolzogen Orator Sacer. In 8. ** Item, de groote Schou-plaets der lust en leer-rijcke Geschiedenissen, uyt het Hoogduyts vertaelt. In 8. ** Item, N.Hobokeni L.A.M. Phil. & Med. D. Med. ac Mathes. in Illustri Arnoldino Steynfurt, Prof. ord. & aulae Steynfurt, Arehiatri, Anathomia Secundinae humanae 15 Figuris, ad vivum propriae Authoris manu delineatis, illustrata: cum annexo Specilegio Epistolarum, rem potissimum Generatoriam referentium. In 8.

#6690713,1 De Gecommitteerde van de Lotery, by de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt verleent, tot verquickinge en ophelpinge van de soo onnosele, ende om 't gemeen verbrande Armen, op 't West ter Schellingh, doen te weten, dat de laetste tijdt van in te leggen in de voorsz. Lotery ten uyttersten wordt gestelt tot den 26 Augusti 1669. eerstkomende; ende dat als dan alle Collecteurs sullen moeten gereet zijn met hare Schriften en beloofde Penningen, om alles als dan over te geven; ende dat dan voorts daer aen de voorsz. Lotery, in 't aenschouwen van een yder, sal uytgetrocken werden: ende vermits daer noch weynigh is ingeleght, ende de gestelde Prijsen groot zijn, ende de noot der voorsz. soo deerlijck verbrande Armen niet kleyn is, soo worden alle Heeren, Vrienden en Broeders, hooge en lage, soo Collegien als particuliere, seer ootmoedigh en ernstelijck, in Christi Jesu Naem, versocht en gebeden, datse doch uyt geloove en liefde liberalijck tot de voorsz. Lotery, daer van de Caerten vast alom in Hollandt, Vrieslandt en elders uythangen, soo in eenige Burgers Huysen als voorname Herbergen, gelieven in te leggen, of het haer daer toe te contribueeren, op dat dat goede en noodige werck, tot troost en onderstant van soo vele Armen,Leden, Wesen en Weduwen verordineert, niet verhindert, noch hare bloedige Tranen en Suchten tot Godt vermeerdert en worden; maer dat sy meer en meer reden mogen krijgen, omme Godt over u te Dancken, en te bidden, dat hy de rechte tekens van liefde en geloove in u bevestige, in met Lijf en Ziele sevenvoudigh ter salighheydt vergelden.

#6690716,1 Den Graef van Schelhart, Vryheer van Dooreweert en Seelbeeck, &c. Iagemeester in Gelderlandt, wil door sijne Gevolmachtigers, op den 20 Augusti deses Iaers, in de voornoemde Vry-heerlijckheydt, des voormiddaghs ten negen uren, in het Richter-huys aldaer doen veylen en ophangen, ende aen de meestbiedende, door uytbranden der Keersen, in 't geheel of in Parceelen, verkoopen de voornoemde Vry-heerlijckheydt, met alle zijn toebehooren, Rechten, Privilegien ende Gerechtigheden, bestaende in hooge ende lage Iurisdictie, aenstellen van Richter, Schepenen ende Secretaris, Patronaetschappen van Pastoryen en Vicaryen, Leen-Camer, Iacht van grof en alderhande ander Wilt, Conijn- Waranden, schoone Visscheryen, op de Reviere den Rijn en binnen-beecken Colcken, ende Vyvers, met Bosschen, Beemden, Bergen en Dalen, hooge en lage Bouw-landen, ende over de 350 Morgen uyttermaten schoone Weylanden, aen beyde zijden des Rijns, gelegen in Veluwen-zoom, tusschen Aernhem ende Rienen, in Gelderlant: alles vermogens de Biljetten daer van ge-emaneert en geaffigeert.

#6690716,2 Alsoo tot Amsterdam vermist wert een Geel Zijde Mora Ledekant Behanghsel, met Geele Zijde Frangie: en soo het te voorschijn komt, soo sal men het bestellen tot Amsterdam, tot de Stadts-Roeper, als mede tot Haerlem aen de Stadts-Roeper, in den Haegh tot Sr. Vinck, over het Stadt-huys, in 't Wapen van Egmont, ofte tot Rotterdam tot Hendrick Martensz. Sorgh, op 't Steyger, in de Dortse Marck-schuyt.

#6690716,3 Tot Rotterdam, by Petrus Paludanus, Boeckverkooper, in de Wijnstraet, is gedruckt en wert uytgegeven, Antwoort van Charles Dresincourt op een Brief, geschreven aen de vijf Bedienaren des Goddelijcken Woorts tot Parijs, die hunne Oeffeninge doen tot Charenton, door den Graef Ernestus, Landt-Graef van Hessen; waer in wederleydt werden alle de Geschil-poincten tusschen de Rooms Catholijcken en Gereformeerden. In 12.

#6690720,1 Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Utrecht maecken hier mede bekent, hoe dat eenige quaetwillige en baetsuchtige Menschen hun onderstaen de uytheemsse Musquet en Pistool-Lopen te maecken, ofte te ycken met het Utrechtse Wapen, alhoewel deselve binnen Utrecht niet en zijn gemaeckt, ofte door de Stadts Constapel behoorlijck, naer ouder gewoonte, geprobeert, ende met het Wapen der Stadt Utrecht gemerckt; waerschouwen derhalven alle ende een yder, die deselve soude willen koopen, daer op goet reguard te nemen. op dat niemant hier door en worde bedrogen.

#6690720,2 By den Griffier van Dalen in den Hage werdt in Druck uytgegeven een Recueil van de notabelste Besoignes ende Resolutien, die t'sedert den 3 Marty 1597. in de Krijgsraede deser Landen voorgevallen ende genomen zijn, suppediteerende veelderley Exempelen ende Formulieren voor alle Justicieren, doch meest de Militaire: is oock dienstigh voor de Ed:Mog: Collegien der Admiraliteyt, soo als gebleecken is in de laetste Oorloge te Water ende anders.

#6690723,1 Tot Leyden, by Joannes le Carpentier, werdt uytgegeven: De generaele Historie van de Valeyen van Piedmont, of Historie generale des Eglises Euangeliques des Vallees de Piemont, ou Vaudoises, in Folio. Divisee en 2 Volumes, dont le 1. contient la purete de leur doctrine & religion inviolablement conservee depuis le temps des Apostres, &c. Et le 2. comprent toutes les persecutions qu'elles ont souffertes, pour la soutenir, &c. Verciert met een groot getal Kopere Figuren.

#6690723,2 Op den 20 Augusti 1669. sullen tot Rotterdam 800 Vaten Virgini-Blader-Taback verkocht werden, in de Herberge van't Swijnshooft.

#6690723,3 t'Amsterdam, by Michiel de Groot, Boeckverkooper op den Nieuwen-Dijck, tusschen bey de Haerlemmer-sluysen, werdt uytgegeven: de drie Weeckse Voorbereydingh tot de Taeffel des Heeren, gestelt in t'samenspraeck tussen Lazarus, Maria en Martha. In 3 Deelen compleet. ** Item, de dagelijckse Huys- Catechisatie, bestaende in Morgen, Middagh en Avont-oeffeningh, over 't geloof, wel leven, en geschiedenis des Bybels. In 8. beyde door Franc: Ridderus, Predicant tot Rotterdam.

#6690723,4 Alsoo tot Amsterdam vermist wert een Geel zijde Mora Ledekant Behanghsel, met Geele Zijde Frangie: en soo het te voorschijn komt, soo sal men het bestellen tot Amsterdam, tot de Stadts-Roeper, als mede tot Haerlem aen de Stadts-Roeper, in den Haegh tot Sr. Vinck, over het Stadt-huys, in 't Wapen van Egmont, ofte tot Rotterdam tot Hendrick Martensz. Sorgh, op 't Steyger, in de Dortse Marckt-schuyt en die 't selve wederom brenght, sal 100 Gulden, en die 't aenbrenght vijftigh Gulden genieten.

#6690723,5 De Erfgenamen van de Ed: Heer Lieuwiner van Scheltinga, in sijn leven Secretaris van haer Ed: Mog: de Heeren Staten van Vrieslant, sullen den 29 Iuly N.S. verkopen sijn Ed: nagelaten Bibliotheeck, bestaende in verscheyde treffelijcke Boecken; waer van de Cataloguen zijn te bekomen tot Amsterdam by Iohannes van Someren en de Wed: Boom.

#6690727,1 Tot Amsterdam, by Ian Rieuwertsx. en Pieter Arentsz., Boeckverkopers, is gedruckt en werdt uytgegeven: Disquisitiones Politiquae, of Overwegingen van Staet en bestieringh; bestaende in sestigh Voorvallen van Staet: daer in, op een geleerde en naeukeurige wijse, van yder Voorval verscheyde Gevoelens en Besluytingen, en verscheyde Uytvallen, met een naeukeurigh Oordeel daer af, bygebracht worden. Ten deele uyt oude; maer meest uyt nieuwe Historien, en voornamentlijck uyt de Geschiedenissen van dese Nederlanden, tot naerstige opmercking van alle Liefhebbers der Staetkunde, getrocken. Door Marcus Swerius Bocxhornius, in sijn leven Hoog-leeraer in de hooge School te Leyden, in de Latijnsche Tael beschreven; en nu door I.H. Glasemaker vertaelt. In 12.

#6690730,1 Op den negende Augusti naestkomende, Nieuwe-stijl, sal Louys de Bils, Heere van Coppensdamme, Bouem, &c. Professor Honorarius der Anatomie tot 's Hertoghenbosch, volgens ordre van de Hoog Mog: Heeren de Staten generael der Vereenigde Nederlanden, vervat in der selver Resolutien van den 3 Ianuary lestleden, en den 12 der Maent Iuny, binnen de voorz. Stadt 's Hertogenbosch, een Menschen Lichaem ('t welck hy den 9. der voorsz. Maent Iuny bekomen heeft, ende tot den 9. Augusti voorn: bewaren sal) publijckelijck, met assistentie van den Professor Philosophiae ende Medicinae Tobias Andrea, die, op sijne Demonstratie, d'Explicatie ende Lessen in de Latijnsche Tale sal doen, dissicqueeren den tijdt van 7 a 8 Weecken achter een volgende: dienende dese derde Waerschouwinge voor de Liefhebbers der voorsz. Anatomie, om of deselfve begeerigh waren by de voorsz. dissectie present te wesen.

#6690730,2 Tot Amsterdam, by de Weduwe Boom, is gedruckt en werdt uytgegeven: Joannis vander Waejen Ecclessiasticae Leovardien sis pro veritate & Genuina Reformatorum Sententiae, praesertim in Negocio de interprete Scriptuarum, disceptatio adversus Jud: Wolzogium Additz sparsius, contra Lamberti Velthusii. In 8.

#6690803,1 Tot Amsterdam sal in de Maendt van September publijck aen de meestbiedende verkocht werden de beroemde en uytsteeckende groote Bibliotheeck van D. Iohannis Rhoteus, P.M.

#6690806,1 Tot Haerlem is een oude vermaerde Neeringhrijcke Herbergh, genaemt den Ouden Haen, staende ende leggende aen de Zuyt-zijde van de Groote Kerck, uytter handt te koop, hebbende tien Camers met Haerdtsteden beneden der Aerden, en twee boven, respondeerende op de Plaets, om bequamelijck den afslagh van 't verkoopen van Huysen en Landt te hooren; welcke verkoopinge van Huysen en Landen lange Iaren daer in gedaen en noch gedaen werdt: Yemant daer gadinge in hebbende, kan sigh addresseeren ten Huyse voornoemt, aen Robber van der Gracht, Hospes aldaer.

#6690806,2 Tot Leyden, by Abraham Gogat, werdt uytgegeven: het nieuwe Testament, of le Nouveau Testament. Rev^u sur les textes Grecs, par les Ministres & Professeurs de l'Eglise de Geneve. Edition fort correcte & tres-commode, tant pour la grosseur & la beaute du caractere & l'exactetude des renvois, & de la citation des passages paralleles, que pour les Pseaumes qui y sont joint tout en Musique, avec de grandes argument, & la prose en marge &c. ** Item, chez le meme: les Pseaumes de David. Edition fort correcte & tres commode, tant pour la grosseur & la beaute du charactere, que pour la Prose, les Argumens, & une methode plus facile pour le Chant, avec la Musique tout au long.

#6690806,3 Tot Amsterdam by de Weduwe van Ian Hendricksz. Boom, zijn op nieuw voor de vierde mael herdruckt en werden uytgegeven: alle de Theologische Wercken van Mr. Christophorus Love, in sijn leven vermaert Engels Theologant: op nieuws oversien en van veele Druckfouten gesuyvert, met een bequaem Register. In Folio. ** Werdt oock by deselve ghedruckt de Contemplationes Sionis, of 't eerste Deel van de Wercken van Joseph Hallius. In Folio.

#6690806,4 Tot Dordrecht, by Germen van Cappel, Boeckverkoper by de Beurs, werdt gedruckt en sal eerstdaegs uytgegeven werden: Catelina, Treurspel, door L.v.Bos. In Quarto.

#6690806,5 Werdt by desen een yegelijck bekent gemaeckt, dat Mr. Iacob Sasbout, Operateur, Oculist, Steen en Breucksnijder der Stadt Dordrecht, &c. in Vranckrijck om eenige nootsaeckelijcke Affairen gheweest zijnde, wederom t'huys gekomen is.

#6690810,1 Tot Haerlem, by Vincent Casteleyn, in de korte Bagyne-straet, wert uytgegeven, P. Rixtels Mengel-Rijmen, in 8. singende van Oorlogh, van Kussen, van Trouwen ende van Sterven; voor alle Rijmlievende Liefhebbers: deselve zijn mede te bekomen tot Amsterdam, by Pieter Arentsz. Boeckverkooper, in de Beurs-straet.

#6690810,2 Tot Leyden, by Joannes le Carpentier, is nu gereet en werdt uytgegeven: De generaele Historie van de Valyen van Piedmont, of Historie generale des Eglises Euangeliques des Vallees de Piemont, ou Vaudoises, in Folio. Divisee en 2 Volumes, dont le 1. contient la purete de leur doctrine & religion inviolablement conservee depuis le temps des Apostres, &c. Et le 2. comptent toutes les persccutions qu'elles ont souffertes, pour la soutenir, &c. Met veel Kopere Platen.

#6690810,3 Werdt een yegelijck bekent gemaeckt, dat Iacob Breyn, jegenwoordigh Hospes in de Baster-pijp, voor aen in de Smee-straet, tot Haerlem, voornemens is, om 's Middags en 's Avonts, voor alle Heeren en Passagiers, t'sijnen Huyse een ordinaris Maeltijt te houden; alwaer oock een yegelijck goede accommoditeyt van Kamers en Leger-plaetsen sal konnen hebben, alles voor een civile Prijs; waer van een yegelijck by gelegentheyt sigh kan dienen.

#6690813,1 De Weduwe van Wijlen Adam Harel, in sijn leven Apothecaris van sijn Hoogheydt, den Heere Prince van Orangie, begeert uyt de Handt te verkoopen hare wel voorsiene, beneeringde, en welgelegene Apoteeckers Winckel, met al dat daer aen dependeert, en haer Huys, staende op de Marckt, in 's Gravenhage, zijnde de seer wel van alles, te verhuren.

#6690813,2 t'Amsterdam, by Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper, op 't water, recht over de Nieuwe-brugh, werdt uytgegeven, alle de stichtelijcke Wercken van den Heer de la Serre, Historie-Schrijver van Vranckrijck: uyt de Fransse in de Nederlandtse Tael, ten meerendeel door I.H. Glasemaker, overgeset. In drie Deelen onderscheyden. In 8. ** Noch werdt by den selven uytgegeven, Willem Litgouts 19 Iarighe Landt-reysen uyt Schotlandt, naer alle de Deelen des Werelts. In 4.

#6690817,1 Daer werdt vermist een Meysje van omtrent tien Jaer, gekleet met een blaeuw Rockje, een Sersje Schortje, een Magaje Rock-Lijf, de Moutjes daer in gehaeckt zijnde, een groen Karlee Slabbitje, ende een Linde Mutsje: wie 't selve weet aen te wijsen, gelieve het bekent te maecken aen Cornelis Jacobsz. van Bos, Backer, op de Botter-sloot, tot Rotterdam, sal een goede Vereeringe hebben.

#6690817,2 t'Uytrecht, by Johannes Ribbius, Boeckverkoper, wert uytgegeven, De Groote Schouw-plaets der Lust-en-leer-rijcke Geschiedenissen: Vertoonende, onder hondert bysondere Opschriften, meer als twee hondert seer gedenckweerdige Voorbeelden. Vertaelt uyt de voortreffelijcke en waergekeurde Schriften van de Heeren Belley, Harsdorfer, di Ubeda, Apolephtes en andere: door Symon de Vries. In 12. ** Item: Nicolai Hobokeni, Ultrajectini, Anatomia Secundinae Humanae, quindecim Figuris ad vivum propria Autoris manu delineatis, illustrata. In 12.

#6690817,3 t'Amsterdam, by Marcus Doornick, werdt uytgegeven de Af-beeldinghe en Beschryvinghe van den verschrickelijcken Brandt van den Bergh Aetna, in den Iare 1669. met een Verhael van meer andere diergelijcke Voorvallen. ** Noch werdt by hem uytghegheven een seeckere Was-Tafel, waer in met kleyne moeyte kan aengeteeckent worden allerley slagh van Lywaet, welck men in de wasse ofte bleycken doet, Deecken-Goedt, veel seeckerder als 'er ooyt geweest is.

#6690817,4 Tot Rotterdam, by Isaac van Lochum, werdt gedruckt en uytgegeven: de puntighe Po~eet, of de stapel nieuwe Punt-Dichten, op allerley voorvallen; bestaende in aerdige schimp en Steeck-Vaersjes, korte Lof-en Minne-Rijmpjes, koddige Graf-Schriften, &c. Door A. Steyn. In 12.

#6690820,1 Volgens de Bekentmaeckinge, eenige reysen in de Courante gedaen, heeft den Heer L. de Bils, &c. met assistentie van den Professor Andreae, het beloofde Lichaem van den 9 Iuny tot den 9 Augusti sonder verrottinge bewaert, ende eenige achter-een-volgende Dagen gesneden en vertoont; maer alsoo den voorsz. Heer, van voorgaende Sieckte noch swack zijnde, wederom swackelijck is ingestort: soo is sijn Ed: genootsaeckt geweest, volgens Advijs van de volgende Heeren Professoren en Doctoren de Raei, Cranen, Kerckwijck, Andreae, Vallan, Nylo~e, deselve publijcke Actie uyt te stellen, ter tijdt sijner gesondtheydt sal toelaten daer in voort te varen; 't welck als dan weder in de Courante bekent gemaeckt sal werden.

#6690820,2 Tot Harlingen, by Hero Galama, is gedruckt en wert uytgegeven, Den Politijcken Toetsteen van Trajano Boccalini: uyt het Italiaens vertaelt, door L.v.Bos. In 12. En sal by den voorsz. Galama mede in korten tijdt uytgegeven worden desselfs Tr. Boccalini Kuntschappen van Parnas. In Octavo.

#6690820,3 t'Amsterdam, by Arent van den Heuvel, Boeckverkoper, voor op de Leytse-straet, by 't Konings Pleyn, wert uytgegeven: de wonder kluchtige Historie van den vermaerde Don Quichot de la Manche: met nieuwe curieuse Kopere Platen verciert: in 2 Deelen. Uyt het Spaens vertaelt, door L.V. Bos: noyt soo gedruckt. In 12. Item, Historie d'Amour, onder de naem van de verliefde Philander en de schoone Leonore: beschreven door P. de la Serre: en uyt het Frans vertaelt door I.S. Met kopere Platen verciert. Item, het vernieude Paradijs Hofken: door Ian Arentsz. met kopere Platen verciert. Item, de Geslacht-Boom der Goden en Godinnen, vernieuwt met de Griekse en Troyaense Helden Stam: door den Heer Blasius, Rechtsgeleerde. Item, 18 Predicatien, over Iob 19. heerlijck beschreven, door Eduwart Wermer.

#6690824,1 Tot Amsterdam, by Jacob Vinckel, zijn gedruckt en werden uytgegeven de vijf Deelen van Cassandra, uyt de Fransse in onse Nederduytse Tale overgeset, door F.V.S. met Kopere Platen verciert. In 12. ** Item, de 4 Delen van 't Cabinet der Historien, door S. Goulart. In 12. ** Item, Liefdens-Vertellingen van waerachtige Geschiedenissen, door den Ridder Brusony uyt het Italiaens vertaelt. In 12. ** Item, van der Voordes licht en de Fackel der Chirurgie; waer achter is bygevoeght der Chirurgijns Scheeps-Kist, zijnde een Lijste der Medicamenten, dienstig voor Chirurgijns, die nae Oost of West-Indien varen. Door J.V.B. In 4. ** Item, eerste en tweede Avont-School voor Vryers en Vrysters, door den Heer J. Westerbaen, Heere van Brantwijck. In 8. ** Item, vermaeckelijcke Beschrijvinge van Parijs, mitsgaders de manieren, zeden, leven en ommegang van allerhande Volckeren, die haer aldaer onthouden. In 12. ** Item, Thresoor van de Gewichten, Maten van Koorn en Landen, Ellen, natte Maten, van Geldt en Wissel; waer achter gevoeght is het verbetert Specie-boeck van allerley Gelt, gestelt naer den tegenwoordigen Cours. Door L.B. In 12.

#6690824,2 t'Amsterdam, by Gerbrant Schagen, Boeckverkooper in de Kalver-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven (met consent van de Achtbare Heeren Burgermeesteren) het Testament en Psalmboeck vol Noten in 12, met een Duytse Robijn-Letter, de gelijck-luydende Texten op de kant, op super fijn Post-Papier, noyt voor desen soo gedruckt: en zijn by deselve oock te bekomen in alderhande curieuse Banden, voor een civiele Prijs.

#6690824,3 Tot Harlingen, by Hero Galama, is gedruckt en wert uytgegeven, Den Politijcken Toetsteen van Trajano Boccalini: uyt het Italiaens vertaelt, door L.v.Bos. In 12. En sal by den voorsz. Galama mede in korten tijdt uytgegeven worden desselfs Tr. Boccalini Kuntschappen van Parnas. In Octavo.

#6690827,1 t'Amsterdam, by Hieronymus Sweers, Boeck-en-Prent-verkoper in de Kalverstraet, by den Dam, werdt uytgegeven: de vriendelijcke Besoeckingen, of Christelijcke Vertroostingen voor allerley vermoeyde en bedroefde Zielen; beslooten met seer krachtighe en Ziel-roerende Gebeden, na yders droefheyt en tegenspoet is vereyschende. In 't Frans beschreven door Charles Drelincourt. In 8.

#6690827,2 t'Amsterdam, by Gerbrant Schagen, Boeckverkooper in de Kalverstraet, is gedruckt en werdt uytgegeven (met consent van de Achtbare Heeren Burgermeesteren) het Testament en Psalmboeck vol Noten in 12, met een Duytse Robijn-Letter, de gelijck-luydende Texten op de kant, op super fijn Post-Papier, noyt voor desen soo gedruckt: en zijn by deselve oock te bekomen in alderhande curieuse Banden, voor een civiele Prijs.

#6690827,3 Tot Amsterdam, by Jacob Vinckel, zijn gedruckt en werden uytgegeven de vijf Deelen van Cassandra, uyt de Fransse in onse Nederduytse Tale overgeset door F.V.S. Met Kopere Platen verciert. In 12.

#6690829,1 t'Amsterdam, in de Warmoes-straet, in Stockholm, is gestoolen, den 18 Augusti, 1669. 80 stuckjens Sijde swarte Linten: 50 Pont gecouleurde Knoop Sijde: een Grofgrijn Kleet met Linten: een Mantel, met Armosijn gevoert: een Kastoor Hoet: Soo yemant daer van weet op de bovenstaende plaets aen te brengen, sal een Vereeringe hebben; of soo het al samen weet aen te brengen, sal 100 Gulden tot een Vereeringhe hebben.

#6690903,1 t'Amsterdam, in de Warmoes-straet, in Stockholm, is gestoolen, den 18 Augusti, 1669. 90 stuckjens swarte Sijde Linten: zijnde van diversse breedte, als 15 st. genaemt 2 pont, smal: 48 breeder 2 en een half pont: 23 breeder 3 pont: 4 breeder 3 en een half pont: 50 Pont gecouleurde Knoop Sijde: een Grofgrijn Kleet met Linten: een Mantel, met Armosijn gevoert: een Kastoor Hoet, Onderkleet, Syde en Saye Koussen &c. Soo yemant daer van weet op de bovenstaende plaets aen te brengen, sal een Vereeringe hebben; of soo het al samen weet aen te brengen, sal 100 Gulden tot een Vereeringhe hebben.

#6690907,1 In 's Gravenhage, by Joannes Tongerloo, is wederom op nieuws gedruckt Reductie-boeck tegens 4 ten 100, ofte den Penning 25's Iaers, als mede Maent en Iaer-Tafelen op winningh en verlies, (wins gewin) mitsgaders een Tafel van de veertighsten Penningh; waer nae sigh (by Resolutie der Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt) alle Secretarissen, &c. soo in beslooten Steden als ten platten Lande, haer hebben te reguleeren: waer by gevoeght is Specie en Interest-boeck tegens 4 en 5 ten 100, yder in 't bysonder van een Dag tot een Iaer gereeckent, met een Rabbath-boeck van 12 tot 4 ten 100. Door Fred: le Ducq, Mathematicus, Landtmeter in den Hage.

#6690907,2 In 's Gravenhage, by Daniel Geselle, is gedruckt en werdt uytgegeven: Jacobo Bataler o Dissertatio de Israelitarum Conversione a divo Paulo ad Romanos undecimo Capite praedicta. In 12.

#6690910,1 In 's Gravenhage, by Iacobus Scheltus, Boeckverkoper in de Veene-straet, werdt uytgegeven: de Gravinne van Mortons dagelijckse Oeffeninge, Gebeden en Regulen, waer nae men den tijdt sal besteden in den dienst van Godt Almachtigh, &c. uyt het Engels vertaelt: Als mede Ziel-sucht voor een verlegen Christen, door Her: Witsius. In 12.

#6690910,2 Tot Amsterdam, by Ioannes van den Bergh, Boeckverkooper bezyden het Stadthuys, is gedruckt en wert uytgegeven: een klare en krachtige Wederlegginge, zijnde een Verantwoordinge van de ordinaris Calumnien tegens de Leere, het Leven, Handel ende Wandel van Monsr. Jean de la Badie. In Quarto.

#6690910,3 In 's Gravenhage sullen op Woensdagh den 18 Septembris verkocht werden de naegelaten Schilderyen van Joris Verhagen, ten Huyse van de Weduwe.

#6690912,1 Tot Eemenes is te koop een Chirurgijns Winckel, met alle het geen daer aen dependeert, als oock de Calanten, om binnen 18 Daghen te konnen aenvaerden: te bevragen op de Wees-plaets, achter het wees-huys, ten Huyse van Sr. Reynier van den Beern, Boeckverkooper tot Amsterdam.

#6690914,1 t'Amsterdam, by Baltes Boeckholt, Boeckverkoper in den Niesel, is gedruckt en werdt uytgegeven: den verstandigen overaerdige en vromen Ridder Don Quichot de la Mancha, geschreven don Miguel de Cervantes Saavedra, uyt het Spaens vertolckt door L.V.B. dese laetste Druck merckelijck verbetert, verciert met de heerlijckste Figueren, schoone Druck en Papier, in een Stuck. In 8. Item, Gusman de Alfarache, 't Afbeeltsel van 't Menschelijck Leven, onder de gedaente van een Spaenschen Landtlooper en Bedelaer; waer in de aldergeslepenste Fielteryen deser Werelt vermakelijck tot yders nut werden ontdeckt, verciert met Figueren.

#6690917,1 t'Amsterdam, by Iohannes van Someren, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Iohannes Coccei St. Theologia in Academia Lugdunensi Professoris, Lexicon & Commentarius Sermonis Hebraic`e & Chaldaici veteris Testamenti accedunt interpretatio vocum Germanica, Belgica ac Greca ex LXX. interpretibus & necessari indices. In Folio. Cum Previlegio. ** Ejusdem, S. Pauli Apostoli Epistola ad Philippenses cum Commentario. In 4. Cum Previlegio. ** Item, de vruchtbaermakende Wijnstock Christus, over Iohannes 15, vers 4: gepredickt en in 't licht gegeven door D. Iohannes Teelinck, Predicant tot Campen: in 3 Deelen compleet. In Octavo.

#6690917,2 t'Amsterdam is gedruckt en werdt uytgegeven een boeck, getituleert: de waerachtige Historie van 't Geslachte Geboorte, Leven, Bedrijf, Gevanckenisse, Examinatie, Bekentenisse, Rechters, Proceduren, Brieven, laetste Woorden en doodt, van wijlen Heer Johan van Oldenbarnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Advocaet van Hollandt, &c. neffens sijn Remonstrantie aen hare Ed: Groot Mog. als mede de Sententien van Johan van Oldenbarnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets, verciert met haer Afbeeltsels nae 't Leven, en de twee eerste hare Executien, in 't Koper gesneden. Sijnde te bekomen by Bartholomeus Schouwers, Boeckverkooper op de hoeck van de Gasthuys-steegh, op den Dam, by 't Stadthuys. In Octavo.

#6690919,1 Daer is tot Heusden te koop een wel geconditioneerde Apotheeckers Winckel: yemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich aen de Erfgenamen van Sr. Iohan Doirschot, Rentemeester tot Heusden voornoemt, ofte tot Rosendael, aen den Ontfanger van de Convoyen ende Licenten aldaer.

#6690921,1 Tot Rotterdam, by Abraham van Waesbergen, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Athanasius Kircherus natuerlijcke en geneeskonstige naervorschinge der Peste; waer in, nevens de oorsaecken, teeckenne, werckingen ende genesinge des selfs, ontelbare geheymen der Natuer ontdeckt werden. Uyt het Latijn vertaelt door Zacharias van de Graef, Heelmeester tot Rotterdam. Met Previlegie.

#6690921,2 Tot Uytrecht, by Hendrick Versteegh, werdt uytgegeven: Reineri Vogelsangii, Vianensis V.D.M. & S.S. Theologiae Professoris in Ecclesia & Illustri Gymnasio Sylva-ducensi, contra libellum, cui Titulus, Philosophia S. Scripturae interpres; Exercitatio Paradoxa, Indignatio Justa. In Quarto. ** Item, Cypriani Regni ab Oosterga-Zwoll censura Belgica, seti Novae Notae & Animadversiones, quibus omnes & singuli Canones, qui in toto juris Canonici Corpore continentur.

#6690921,3 t'Amsterdam, by Iacob Benjamin, wert uytgegeven: d'uytmintende Eromena, Liefd en Helde-geval van de Heer Ioh. Franc. Bioudi, Ridder, Kamerlingh van sijn Koningl: Majest: van Groot Brittanien: een Werck vol seldsame Geschiedenissen, diepsinnige Gedachten, aenmetelijcke Leeringen, &c. Vertaelt door S. de Vries. In 8. 1. en 2. Deel.

#6690924,1 Den Heer Paulus Rogeau is van meeninge tot Uytrecht, op den 30 September, nieuwen, of den 20, ouden-stijl, in 't Graven-Hof te verkoopen: 80 seer rare, voortreffelijcke wel-geconditioneerde Italiaensche hier te lande gequeeckte Orangie-Boomen, daer onder 10 Limoen, ende 2 Boomen van Appel China, als oock 4 Noentjes, nevens allerhande soort van Bygoet, als verscheyde Mirten, Vygen, Granaten, Olyven, Arbutus Lentiscus, Laurus Thimus, Titimalus, Laurus Nobilis, &c. Item 250 Sparre bomen, &c. breder by de Biljetten uytgedruckt.

#6690924,2 Op Maendagh den 30 September 1669. sullen tot Hoorn verkocht werden eenige treffelijcke Latijnse en Nederduytse gebonden Boecken; waer van de Cataloguen tot Amsterdam by Willem van Beaumont en Iohannes van Someren te bekomen zijn.

#6690924,3 Werdt een yder bekent gemaeckt, dat op Vrydagh Nae-middagh den 30 Augusti 1669. een Jongen van sijn Ouders is stil-swijgens deurgeloopen, tusschen de tien en elf Iaren out, kloeck van Postuer, ront van Aensicht, met Sproeten ende blaeuwe Oogen, bruyn slecht Hair, draeght een swart Hoetjen, een graeuwe Laeckense Wambais, een lichte Sargie Broeck met twee graeuwe gebreyde Koussen, sijn Naem heet Iohannes, hoort t'huys in de Cater-straet, in de Hage: isser yemandt, die den selven Jongen levendigh of doot weet aen te wijsen, sal men voor de moeyte wel betalen.

#6690928,1 De Verkoopinge van de Laeckens, op Dinghsdagh den 1 October tot Haerlem aengestelt, sal, vermits eenige indispositie, voor dese mael niet voortgaen, tot naeder bescheyt daer van sal gegeven werden.

#6690928,2 Men laet eenen yegelijcken mitsdesen weten, dat den Heere van Nulandt van meeninge is te verkoopen aen de meestbiedende deselve Heerlijckheydt van Nulandt, bestaende in hooge Middelen ende laege Jurisdictie, en verscheyde Parceelen van Goederen, gelegen in den Quartiere van Maeslandt, Meyerye van 's Hertogenbosch en omtrent den Papen-dijck, rendeerende Iaerlijckx omtrent een Somme van duysent Guldens; waer van de sit-dagh sal werden ghehouden op den 10 October 1669, Nieuwe-stijl, tot's Hertogen-bosch, in de Herberge de Valck, in de St. Hamer-straet: die ondertusschen daer inne gadinge heeft, kan sigh addresseeren aen den Notaris Verwey, tot 's Hertogenbosch voorsz. woonende, alwaer de conditien berusten.

#6690928,3 Tot 's Hertogenbosch, by Steven du Mont, Boeckverkooper, sullen op den 8 October, Nieuwe-stijl, 1669. verkocht werden allen de naegelaten Boecken van Do. Cornelis Lemannus salig:, in sijn leven Predicant binnen 's Hertogenbosch; waer van de Cataloguen te bekomen zijn tot Amsterdam by Cornelis Iansz. Swol, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Leyden by Hackius, tot Uytrecht by Iohannes Ribbius, in 's Gravenhage by Iohannes Steucker, tot Delft by Arnolt Bon, tot Dordrecht by Vincent Kaymax, tot Harderwijck by ten Holten, ende op meer andere Plaetsen.

#6690928,4 t'Amsterdam, by Isaac de la Tombe, Boeckverkooper, op de Vygendam, is gedruckt en werdt uytgegeven: een Grammatica en Vocabulaer, in 't Spaens en Duyts, seer profijtelijck, om beyde de Taelen te leeren. In 8.

#6691001,1 Tot Utrecht sal by publijcke Auctie verkocht werden een seer schoone en treffelijcke Bibliotheeck, bestaende in alderhande Faculteyeten, naegelaten by den hoogh-geleerden Heer Martinus Schoock, in sijn leven Professor in de Academie tot Groeningen, Raedt en Historiagraphie van sijn Cheurfurstelijcke Doorl: van Brandenburg: de Catalogi sullen te vinden zijn tot Amsterdam, Leyden, Hage, &c. gelijck by Affictie van Bilietten bekent is gemaeckt: De Verkoopinge sal aenvangh nemen op Maendagh, zijnde den 27 September oude, en den 7 October nieuwe Stijl, op de Stadts Plaets, recht tegen over het Stadthuys, men sal altijt 's Morgens ten acht uren, ende Nae-Middags ten twee uren, precijs daer mede voortgaen, en sal die Bibliotheeck Vrydaghs en Saterdaghs te vooren konnen besien werden.

#6691005,1 Op Dinghsdagh den 17 September 1669. is wegens de Magistraet van Hulster-ambacht, gesonden, ende op dato tot Antwerpen gebracht, op het Post-Comptoir een Pacquet Brieven, met het Opschrift, om te bestellen aen Adriaen van Adrichem, Agent, &c. in 's Gravenhage, welcken Brief, naer inwachten van drie ofte vier Posten, op het Comptoir in den Hage niet is aengekomen, noch bestelt: werdt dienvolgende versocht, indien 't voorsz. Pacquet op een ander Comptoir was gebracht, ofte in een anders handen geraeckt, 't selve als noch te doen bestellen, gheslooten ofte open, in alder spoet, aen den voornoemden Adrichem.

#6691005,2 Den 24 September, zijnde Dinghsdagh, is uyt den Hage met den ordinaris Marckt-Schipper op Amsterdam gesonden een Kisje, gemerck met F.P. dat des Anderen-daegs, zijnde Woensdagh, tot Amsterdam is aengekomen, ende den Brief met het Opschrift daer van afgedwaelt wesende, is verkeert bestelt geworden: die het selve onder hem heeft, addresseere sigh aen den Brief-bestelder tot Amsterdam, sal een eerlijcke Vereeringh genieten.

#6691005,3 Op Maendagh den 14 October sullen in 's Gravenhage, by Theodorus Duurcant, Boeckverkooper op de Zael, verkocht werden de naergelaten Boecken van zalig: Do. Johannis Moons, dum viveret in suprema Hollandiae, Zelandiae, Frisicanae Curia Senatoris Dignissimi: Waer van de Cataloguen te bekomen zijn tot Uytrecht by Pieter Elzevier, tot Leyden by Pieter Hackius, tot Delft by Jacob Plantenburgh, tot Rotterdam by Aernout Leers.

#6691005,4 t'Amsterdam, by Iohannes Roovers, Boeckverkooper in de Gravestraet, is gedruckt en wert uytgegeven: J.v.Toledoos Tijtquister des Jeught, of gerijmde Bedenckinge uyt Geestelijcke en Wereltlijcke Voorvallen, ten meerendeel in Punt-dichjes t'samen gevoeght.

#6691008,1 t'Amsterdam, by Willem van Beaumont, Boeckverkooper in de Kalver-straet, in de witte Boeck-Pers, wert uytgegeven: Bellerophon, of Lust tot Wijsheyt, door Sinnebeelden leerrijck vertoont. Nevens het tweede Deel Urania of Hemel-sangh, als mede het derde Deel, Gesang der Zeden. Door D.P. Pers. De Musijck door Cornelis de Leeuw gecorrigeert. met Privilegie. In 8. ** Item. Legermetinge, beschreven door Stevijn van Brugge. In Folio. ** Item, nieuwe Maniere van sterck te bouwen, door Spil-sluysen, beschreven door Symon Stevijn. In Folio.

#6691008,2 Tot Rotterdam, by Ioannes Borstius, werdt uytgegeven: den beschaemden Christen, overtuyght door geloof en leven van Heydenen door Franciscus Ridderus, Predicant aldaer. In 8.

#6691012,1 Tusschen den 6 en 7 october 1669. is binnen Amsterdam vermist een Goude Ringh met een dicke steen, onder uytgeklopt: oock mede twee Goude Brasselette Kettingen, met platte Schakelen: indien yemant deselve weet te rechte te brengen, gelieve sigh te addresseeren aen de Gilde Knecht van het Goutsmits-Gildt binnen Amsterdam, sal een eerlijcke Vereeringe genieten.

#6691015,1 Daer zijn op den 17 September bestelt in de Gouwenaer, 's Avondts van Amsterdam varende, twee Stucken geel Turckx Fulp, t'samen gepacht in graeu Papier, met een Brief daer aen vast, om te behandigen aen de Boode van Zeelandt, 't welck tot noch toe niet en is te recht gekomen; waerom de Schippers, Bestelders, Winckeliers of Lomberts Heeren, versocht werden, soo her selve haer mocht ter hant komen, of gekomen zijn, in 't geheel of ten deele, het selve te bestellen aen het Comptoir van Zeelandt, tot Amsterdam, sullen daer voor een goede Bergh-loon genieten, beneefens verschot van Penningen.

#6691015,2 Johannes Ianssonius van Waesbergen en de Weduwe wijlen Eliz`ee Weyerstraet, Boeckverkoopers op 't Water tot Amsterdam, hebben gedruckt en geven uyt: Simonis `a Groenewegen vander Made Tractatus de Legibus abrogatis & in usitatis in Hollandia, ab Authore ante editum recognita & tertia parte aucta. Cum Previlegio. In 4. ** Item, Gisberti Voety Politiae Ecclesiasticae pars secunda, sive tomus tertius. In 4. ** Item, Abraham van de Corput Goddelijcke Vierschare, vierde en laetste Deel, waer in veele aenmerckelijcke Historie verhaelt werden, voorgevallen eenige hondert Iaren herwaerts, in de Rijcken van Bohemen, Poolen, Sweeden, Pruyssen, &c. Met Figueren. In 8.

#6691015,3 In 's Gravenhage, by Johan Vely, Johan Tongerloo en Jasper Dol, Boeckverkoopers, werdt uytgegeven: Zee-politie der Vereenighde Nederlanden, vertoont in een Tafel, ende in twee Boecken, beschreven door Iohan Tjaffens; waer achter gevoeght zijn eenige saecken, tot eonderrechtinge en kennisse tot de Politie diende. in 4.

#6691015,4 Tot Rotterdam, by Ian Hendricksx werdt gedruckt en sal eerstdaegs uytgegeven werden: waerachtige Historie van het Geslachte, Geboorte Leven, Bedrijf, Gevangenisse, Examinatie, Rechters, Brieven, laetste Woorden en Doot van wijlen Heer Johan van Oldenbarnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel en Rodenrijs, Advocaet en Groot-Zegel bewaerder van Hollandt, &c. Den tweeden Druck verbetert en van merckelijcke Fouten gesuyvert, en vermeerdert met eenige Schriften van Iohan Vrancken, laetst Wachtmeester tot Amersfoort, en in sijn Ionckheydt Dienaer van sijn Edelheydt tot sijne Doodt: noyt te vooren gedruckt.

#6691017,1 NOTIFICATIE. De Brieven op Vranckrijck sullen wederom, naer ouder gewoonte, alle Donderdagh 's Avondts ten negen uren, van het Antwerps Comptoir, gelegen achter de Beurs, aen de Oost-zijde, vertrecken, en oock van daer afrijden, en niet meer van de Oude Reguliers Poort.

#6691017,2 Werdt by desen yder bekent gemaeckt, dat tot Camp-veere in Zeelant te Koop is een seer schoone Apotheeckers Winckel; welcke Winckel is curieus in alles, soo van Toon-banck, Sit plaetse, Glase-Kasse, daer boven noch een Glase Kas Vysel, Kas, Plaester Kas, alles seer curieus van swart Ebben hout, ingeleght met Pilaren Kopere Ringen, Cruyt-Kas, met vergulde Letteren, als mede de Doosen, Vysels, en anders, als pertinentelijcken by den Inventaris, daer van zijnde, sal blijcken: Wie daer gadinge in heeft, addresseere sigh tot Camp-veere in Zeelandt, by den Stadts Doctor Abraham de Koningh, en sal een yder tot contentement werden vertoont.

#6691019,1 Tot Zutphen, by Hendrick Beeten, is gedruckt: Iohannis Lomejeri liber de Bibliothecis. ** Item, Adriani Pauli Theologi Hammonsis dissertatio Histori Theologica de X. Tribubus. ** Item, de kleyne Catechisatie; waer in de Gronden der Religie bondigh geleert worden, door Petrus Plantius, Dienaer des Goddelijcken Woorts tot Zutphen. Nevens een onderwijsinge van de practijcke omtrent het H. Avontmael, door T.H. Nootbergh, Predicant tot Staphorst.

#6691019,2 t'Amsterdam, by Jacobus Conynenberg, Boeckverkooper in de Hooghstraet, by de Zuyder-Kerck, is gedruckt en werdt uytgegeven: pertinente Beschrijvinge van de gelegentheydt van 't Eylandt Candia, mitsgaders de eerste beginselen deser Oorlog, ende desselfs Belegeringe, en wat verder van Iaer tot Iaer daer op is voorgevallen tot nu toe, pertinentelijck vergadert en beschreven door A. de Haes. In 12.

#6691019,3 NOTIFICATIE. Op Sondagh den 13 deser zijn binnen de Stadt Delft, des Avondts tusschen licht en doncker, twee Soldaten, onder de Compagnie van den heer Capiteyn Doubleth, aldaer Guarnisoen houdende, den eenen sigh hebbende gedaen noemen Rutger van Bocq, ende den anderen Willem van Wecker, beyde haer voorgevende Hoogduytsen van Natie te zijn, kennisse hebbende, dat geseyden haren Capiteyn met sijn Familie van Huys was, ende desselfs Huys door een Sergeant van deselve Compagnie alleen bewaert wierde, onder een gefabriceert pretext, by den selven Sergeant in de voorsz. Huysinge ingekomen, met opset, omme den selven Sergeant te vermoorden, ende dan voorts in deselve Huysinge na haer wel-gevallen te grasseren; gelijck als dan den selven Sergeant by haer verradelijck, tot twee distincte Plaetsen, in de Sy met derselver Rappiers gesteecken, ende te gelijck oock met het toeknijpen van de Keel belet is geworden sigh te defendeeren, ofte om hulp te roepen; edoch is echter den Sergeant derselver moordadige Handen miraculeuselijcken ontkomen, dan hadden dies onaengesien de voorsz. Booswichten haer voor als doen met de vlucht weten te salveeren: ende ten eynde deselve soude mogen werden achterhaelt, hebben die van de Magistraet der Stadt Delff voornoemt op yder van deselve een Premie gestelt van twee hondert Gulden, waer op also een van deselve, namentlijck den voornoemden Rutger van Bocq, op den 17 derselver Maent aldaer in hechtenisse geraeckt is, ende den voornoemden Willem van Wecker als noch is loopende; wert in het naespeuren van den selven allen ende eenen yegelijcken by desen tot naerichtinge toegevoeght, dat hy is oudt 22 Iaren, kortachtigh, ende redelijck geset van postuur, ront ende blanck van Aengesicht, op sijn Wangen wat gecoleurt, bruyn van Oogen, hebbende kort ende blont gekrolt Hair, ordinaris gedragen hebbende een graeuwen opgesetten Hoet, met geelachtige verschooten Linten daer tegens aen, ende gekleet zijnde gheweest met een bruyn gestreepten Rock, en Broeck van deselve Stof, die onder toe is, hebbende sijn Rappier, 't welck ter plaetse voorsz. achtergelaten heeft, gedragen in een Portespee van bruyn Leer, met wit gestickt, die aen het eynde alleen een Kopere Gesp heeft.

#6691022,1 Tot Uytrecht sullen op Woensdag toekomende, zijnde den 23 October Nieuwe-stijl, verkocht werden verscheyde rare en wel-gebonden Boecken, bestaende in Latijnsche, Fransche, Engelsse, soo Theologische, Medicijnse als andere, naegelaten by wijlen D. Johannes du Bois; waer van de Cataloguen te bekomen zijn tot Uytrecht by Johannes Ribbius, tot Amsterdam by Iohannes van Someren, tot Leyden by Felix Lopez, tot Rotterdam by Iacobus Hackius, tot Dordrecht by Iasper Gorisz., in 's Gravenhage by Iasper Dol, en in andere Steden.

#6691022,2 Tot Rotterdam, by Ioannes Borstius, werdt uytgegeven: den beschaemden Christen, overtuyght door geloof en leven van Heydenen, uyt allerley Historien, door Franciscus Ridderus, Predicant aldaer. In 8. ** Item, den Heydelbergsen Catechismus, in korte Vragen en Antwoorden ghestelt, met uytgedruckte Schriftuer-plaetsen, bequaem om in alle Catechisatien gebruyckt te werden, door Iacobus Borstius, Predicant tot Rotterdam. In 8.

#6691022,3 Tot Amsterdam, by Johannes van den Bergh, bezuyden het Stadthuys, is gedruckt en wert uytgegeven: openbare Attestatien en Getuygenisse, soo in de Latijnse als Fransse Tale, verleent wegens de Burgerheerschappy en Kercke, hooge Schoole en Gemeentens van Nederquercy, Montuban, Orangie, Geneve en Ter Veer in Zeelandt, en meer andere Plaetsen, beneffens verscheyde Extracten uyt voorname Autheuren, oock Brieven van verscheyde Gereformeerde Heeren in Vranckrijck, gegeven en geschreven aen Monsr. Iean de la Badie, getrouw Leraer Jesu Christi, in 't Nederduyts nae de orgineelen overgeset. In 4.

#6691022,4 Tot Uytrecht, by Gijsbert van Zijl, is gedrucht en werdt uytgegeven: Cypriani Regneri ab Oosterga Censura Belgica, seu Notae & Animad-versiones ad Novellas et feuda. In Quarto.

#6691022,5 Tot Rotterdam, by Petrus Paludanus, Boeckverkooper in de Wijnstraet, werdt uytgegeven: Antwoort van Charles Drelincourt, op den Brief geschreven door den Prince Ernst, Landt-Grave van Hessen, aen de vijf Bedienaren des Goddelijcken Woordts van Parijs, die in Charenton hunne oeffeningh doen. Vertaelt door H. Dullaert, na een Exemplaer door de Hant van den Schrijver verbetert. In 12.

#6691026,1 Den 22 October is gemist een Jongetje van 6 Jaren, gekleet met een getaent Linne Broeckje, en een out Engels Mutsje op, met een doncker Sargie Rockje, zijnde wegh genomen van een Jongen van 14 a 15 Iaren, gekleet van onder tot boven in 't wit: Soo yemant 't voorsz. Kint te vooren mochte komen, gelieven het te brengen tot Katwijck op Zee, aen Ian Cornelisz. Otter, of tot Haerlem aen de Vismarckt, sal een eerlijcke belooningh genieten.

#6691026,2 Men adverteert by desen eenen yder, dat de Nacht-Schuyten, varende van Ter Goude op Amsterdam, voor de vijf aenstaende Winter-Maenden, beginnende metten eersten November eerstkomende, in plaets van desAvondts ten acht uren, afvaren sullen ten negen uren.

#6691102,1 Burgermeesteren en Gecommitteerde van de Lotery op 't Wester-Schellingh hebben geresolveert de uyt-treckingh van de voorsz. Lotery te doen binnen de Stadt Munnickendam, op den 15 April, 1670. Smorgens vroegh, en vervolgens by Dagh en Nacht, en dat den Inlegh noch sal dueren tot den 28 February, 1670. en langer niet: en alsoo de ingeleyde Penningen noch niet en zijn nae de noot der Armen, soo werdt een yegelijck Gebeden daer toe mildelijck, omme Christi wille de milde-handt te willen teycken.

#6691102,2 t'Amsterdam, by Iohannes van Someren, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Thomas Bartholijus Anatomia Reformata, ofte hervormde ontledinge des Menschen Lichaems, uyt Latijn in 't Nederduyts vertaelt, door Mr. Thomas Staffort, Chirurgijn; desen derden Druck door den selven doorgaens vermeerdert met Byvoegsels, onder meest yder Capittel, meerendeels de gebreken van allen Deelen raeckende, die de Heel-konst onderworpen zijn; verciert met omtrent 80 Kopere Platen. Noyt voor desen soo gedruckt. In 8. Met Previlegie. ** Item, Opera Omnia, of alle de Wercken van den godtvruchtigen en seer vermaerden Mr. Thomas Wadson. Desen tweeden Druck met vier nieuwe Tractaten vermeerdert. In 4.

#6691102,3 Tot Bolswert, by Samuel Haringhoven, is gedruckt en werdt uytgegeven: Faramont, of Fransche Historie, het eerste en tweede Deel, vertaelt door Juffr. Catharina van Mellinga. In 8.

#6691105,1 BEKENTMAECKINGE. Op Dinghsdagh den 12 November 1669. sullen de Brieven van het Ceulsse Comptoir, tot Amsterdam aen de Beursse, afgaen met het Klocken-slagh van 12 uren precijs, sonder dat eenige Brieven, noch aen de Poort noch elders, sullen werden aengenomen, en sal dit dese Wintertijdt continueren.

#6691105,2 Men laet een yder weten, datter een partye Essen-Boomen zijn te koop, ter nombre van omtrent acht duysent, out vier en vijf Iaer, van schoone lenghte, ende de minste een greep voor de Borst, recht en gaef van Hout, staende buyten het Dorp van Stryen: Soo yemant gadinge heeft, omme alle, ofte eenige van deselve, uytter hant te koopen, die addresseere sigh tot Dordrecht aen Monsr. Iohan Cop, Landtmeter, woonende voor 't Bagijn-hof, tot Amsterdam aen den Heer Havenmeester Gilbertus Constant, tot Rotterdam aen den Maeckelaer Iohan de Wit, woonende in de Hout-tuyn, ende tot Stryen aen den Boode Wouter Spruyt.

#6691105,3 Burgermeesteren en Gecommitteerde van de Lotery op 't Wester-Schellingh hebben geresolveert de uyt treckingh van de voorsz. Lotery te doen binnen de Stadt Munnickendam, op den 15 April, 1670. Smorgens vroegh, en vervolgens by Dagh en Nacht, en dat den Inlegh noch sal dueren tot den 28 February, 1670. en langer niet: en alsoo de ingeleyde Penningen noch niet zijn nae de noot der Armen, soo werdt een yegelijck Gebeden daer toe mildelijck, omme Christie wille de milde-handt te willen reycken.

#6691105,4 Tot Rotterdam, by Ian Hendricksx. werdt gedruckt en sal eestdaegs uytgegeven werden: waerachtig Historie van het Geslachte, Geboorte, Leven, Bedrijf, Gevangenisse, Examinatie, Rechters, Brieven, laetste Woorden en Doot van wijlen Heer Johan van Oldenbarnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel en Rodenrijs, Advocaet en Groot-Zegel bewaerder van Hollandt, &c. Den tweeden Druck verbetert en van merckelijcke Fouten gesuyvert, en vermeerdert met eenige Schriften van Iohan Vrancken, laetst Wachtmeester tot Amersfoort, en in sijn Ionckheydt Dienaer van sijn Edelheydt tot sijne Doodt: noyt te vooren gedruckt.

#6691107,1 Op den 29 October is een Persoon, ghenaemt Gerrit Cornelisz. Kraegom, in Tessel over Boort gevellen, out vijf en-twintigh Iaer, mager en langh van Persoon, heeft wit gekrult Hair, op sijn Hembt staet G.C. hebbende een root Wollen Hembt onder, en een blaeuw daer over aen, en een Sargie Wambais, met een Linxe Wambais daer over, een witte Onder-broeck, en een Seyldoeckx-broeck daer over, een paer witte Koussen met een paer toe-Schoenen: Yemant dese Persoon gevonden hebbende, gelieft hem te bestellen op 't Oost-eynde van Vlielandt, aen Trijn Cornelis Ys, sal 100 Gulden tot een Vereering hebben.

#6691107,2 Tot Amsterdam is een nieuwe en wel-geconditioneerde Apothekers Winckel te koop: Yemant daer gadinge in hebbende, addresse sigh aen de Knecht van det Collegium Medicum, in de Nes, boven de Hal, die een yder goede onderrechtinge sal doen, en de Catalogus by te vinden is.

#6691109,1 Naeder Waerschouwinge van 't Hamborger Post-Comptoir tot Amsterdam. Voor de tweede mael werdt een yder bekent gemaeckt, dat de Brieven des Dinghsdaeghs en Saterdaegs, precijs des Nae-middags ten vier Uren, van het Post-Comptoir afgaen; invoegen dat het Valies voor vier uren geslooten, en op het Post-Paert geleght sal werden; sulckx dat geseyde Post even met de Klock-slagh van 4 uren, van 't gemelde Comptoir, sal vertrecken en afrijden.

#6691109,2 Werdt by desen bekent ghemaeckt, dat tot Rotterdam in Ladinge leydt het Schip den swarten Beer, groot omtrent 220 Lasten, gemonteert met 24 Stucken Canon, om van daer, met een suffisant Convoy, van 't Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteyt aldaer, binnen 14 a 16 Dagen precijs te vertrecken direct nae Genoua en Livorno, en van daer wederom op de Maes: Indien yemant eenige Goederen of Waren derwaerts gelieft te laden, die addresseere sigh tot Rotterdam voormoemt, aen de Makelaer Tieleman Goris, die yder goede bericht sal doen.

#6691109,3 Tot Gorinchem, by Paulus Vinck, Boeckverkooper, werdt uytgegeven: Opera Practica, ofte alle de Theologische Wercken van de Godsalige ende Geleerde Mrs Johan Dod ende Robert Cleaver, behelsende een uytlegginge over de Thien Geboden, tien stichtelijcke Predicatien wegens 't gebruyck des Heeren Avontmael, ende een Verklaringe van het Gebedt onses Heeren. Ten deelen nu eerst uyt het Engelsch overgeset, ende ten deele van nieuws oversien ende vermeerdert, zijnde alle de Schriftuer-plaetsen aengetogen na de nieuwe Oversettinge. Met Registers van de voornaemste Leeringen ende Saecken in deselvige begrepen. Door Johannes Naminck, Predicant in de Heerlijckheyt van Aarlanderveen. In Quarto.

#6691109,4 Tot Uytrecht, by Cornelis Noenart, Boeckverkooper, werdt uytgegeven: de Wet ende de Getuygenisse, ofte uytlegginge ende betrachtinge van de Verborgentheden ende voornaemste Saecken des Wets, ofte der vijf Boecken Mosis, door Franciscus Burmannus, Professor der H. Theol. aldaer. Den tweeden Druck. In twee Deelen. In Quarto.

#6691110,1 Tot Amsterdam, by Gilles Joosten Saegman, sullen in de toekomende Weeck uyt gegeven werden de Almanacken in Quarto, Octavo, Sethiene en in Twee-en-dertigen, alles met roode en swarte Letters, op goet Papier.

#6691110,2 Tot Amsterdam, by Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper, op 't Water, recht over de Nieuwe Brugh, werdt uytgegeven: Boom der kennis, niet alleen bloeyende tot vermaeck van leergierige Verstanden; maer oock Vruchtdragende tot voetsel van deughtlievende Herten, bestaende in Natuur-kundige, Zedenkundige, Staet-kundige en Dicht-kunstige Oeffeningen, uyt Grieckse, Latijnsche, Italiaensche, Fransche, Engelsse, &c. overgebracht in Hollandtse Aerde, ende ten deele van nieuws geplant, door Hubertus van der Meer. In 4.

#6691110,3 Tot Groeningen, by Melis Spinneker, is ghedruckt en werdt uytgegeven: Ioh: Festman J.C. Tractatus de juramento perhorrescentiae, sive de Ejuratione bonae spei &c. In Quarto. ** Item, Henrici Alting S. Theol. Doct. & Profess: didascaleae Theologicae duae, prior de peste, posterior de vita aeterna. In Duodecimo.

#6691110,4 Naeder Waerschouwinge van 't Hamborger Post-Comptoir tot Amsterdam. Voor de tweede mael werdt een yder bekent gemaeckt, dat de Brieven des Dinghsdaeghs en Saterdaegs, precijs des Nae-middags ten vier Uren, van het Post-Comptoir afgaen; invoegen dat het Valies voor vier uren geslooten, en op het Post-Paert geleght sal werden; sulckx dat geseyde Post even met de Klock-slagh van 4 uren, van 't gemelde Comptoir, sal vertrecken en afrijden.

#6691116,1 t'Amsterdam, by de Weduwe van Theunis Jacobsz., op 't Water, in de Lootsman, is gedruckt en werdt uytgegeven: het Testament en Psalmboeck in 4. met een nieuwe Augustijn Letter, soo wel op fijn als groot Papier, met de Psalmen geheel op Noten, door de Leeuw onderteyckent. Item, de vermeerderde Catechtismus, door G. Bouma. In 12. Item, de Gebeden door Ioan Haverman. In 16 en in 8, met een groove Letter. Item, de Wonderen des Alderhoogsten, door Abraham van de Velde, Bedienaer des Goddelijcken Woordts tot Middelburgh in Zeelandt. Den tweeden Druck, vermeerdert en verbetert. In Octavo. Item, de Tresoor van de Elle, Maten en Gewichten, in 12. seer gequaem en dienstig, om op de Koopluyden haer Comptoir gebruykt te werden.

#6691116,2 t'Amsterdam, by Baltes Boeckholt, Boeckverkooper midden in de Niesel, is gedruckt: de gestrafte Ontschakinge, of zeeghaftige Herstellinge van den jongen Haegenvelt; verciert met wonderlijcke bejegeninge door Hollantse Nimphen; toe-ge-eygent aen de hoog geboorne Princessen Elisabeth Maria en Emilia Louisa. Door S.v.H. Met heerlijcke Kopere Prenten. In 12.

#6691116,3 Tot Amsterdam, by Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper, op 't Water, recht over de Nieuwe Brugh, werdt uytgegeven: Boom der kennis, niet alleen bloeyende tot vermaeck van leergierige Verstanden; maer oock Vruchtdragende tot voetsel van deughtlievende Herten, bestaende in Natuur-kundige, Zedenkundige, Staet-kundige en Dicht-kunstige Oeffeningen, uyt Grieckse, Latijnsche, Italiaensche, Fransche, Engelsse, &c. overgebracht in Hollandtse Aerde, ende ten deele van nieuws geplant, door Hubertus van der Meer. In 4. ** Item, Tractaet van het Menschen Leven; waer in het selfde bestaet, en op wat manieren het door Sieckten kan vernietight werden; oock van des Menschen Ziele, welcke bewesen werdt onsterffelijck te wesen mede van de algemeene Geest des Wereldts, door Iohannis Wolphius: Medicinae Doctor en Practisijn tot Amsterdam. In 12. ** Item, eenige Oeffeninge in Goddelijcke, Wiskonstige en Natuurlijcke dingen, by een ghestelt door Dirck Rembrantsz. van Nierop, Liefhebber der Mathematische Konsten. In 4.

#6691119,1 Alsoo seecker Mans-Persoon, oudt omtrent 37 Jaren, bruyn van Wijnbrauwen, langh, doch breet en gedrongen, van Lichaem, met kort dunachtigh gekrult Hair, gekleet met een doncker graeuw Kleet, en een graeuwe Rock met opslagen, en Knoopen daer rontom, met een Reys-Sack onder sijn Arm, daer in wesende twee Hembden, gemerckt met H.P. een Onder-broeck, twee Dasjes, en een Neusdoeck, die gemerckt is met een D. een paer nieuwe swarte Koussen, en een paer nieuwe Schoenen, met een goede Somme Geldts, op den vijfden November deses Iaers 1669. des Nachts omtrent de Klocke 12 uren, de Wester-Poort der Stede Hoorn is uytgegaen naer Enckhuysen; en alsoo deselve Persoon t'sedert dien tijdt niet en is vernomen, of te recht gekomen, en 't meeste vermoeden is, dat deselve Persoon verdroncken, of andersints verongeluckt, is: soo werdt een yegelijck versocht ende vriendelijck gebeden, soo wie eenigh bescheyt van hem weet te brengen, of aenwijsinge te doen waer hy is, addresseere sigh tot Enckhuysen, op de nieuwe Ry-dijck, het vijfde Huys van de Gorters Pijp, aen Antje Ians, sal een goede Vereeringe voor sijn moeyte genieten.

#6691119,2 Daer werdt een yder bekent gemaeckt, dat, omtrent een Iaer geleden, van Londen op Rotterdam is komen varen een Paulus Willemsz., dewelcke in sijn Schip heeft ingenomen een Kopere Disteleer-Slange, sonder Tael of Teycken daer by: isser yemant, die de voornoemde Disteleer-Slange soude mogen toebehooren, die addresseere sigh aen de voornoemde Paulus Willemsz., woonende by de Osse-Poort, tot Rotterdam.

#6691119,3 Tot Delf, by Gerrit de Jager, Boeckverkooper op 't Marct Velt, in den Bybel, werdt uitgegeven: Petri du Moulin Schilt des Geloofs, ofte verdedinge van de Geloofs-Belycenisse der Gereformeerde Kercken en Vranckrijck, teghens de tegenwerpingen van den Heer Aernout Jesuyt. In Octavo. ** Item, Olypodrigo, ofte Mengelmoes, op Musijck ghestelt door Dirck Schol. In Plano.

#6691119,4 Tot Uytrecht, by Jacobus van Doeyenburgh, Boeckverkoper, wert uytgegeven: Petri du Moulin Schilt des Geloofs, ofte verdedinge van de Geloofs-Belydenisse der Gereformeerde Kercken in Vranckrijck teghens de tegenwerpingen van den Heer Aernouts Jesuyt. In Octavo. ** Item, Olypodrigo, ofte Mengelmoes, op Musijck ghestelt door Dirck Schol. In Plano.

#6691119,5 Tot Uytrecht, by Jacobus van Doeyenburgh, Boeckverkoper wert uytgegeven: Leven uyt de Doot, of kort Handt-boeckxken, om saligh te worden door ons eygen, en heyliger te worden door eens anders doot, tot gemeen onderricht, troost en opweckingh. Ontworpen door Guiljelmus Saldenus, Predicant tot Delff. Met een troostelijcke nae-Reden, slaende op dese sieckelijcke Tijden, vermeerdert.

#6691123,1 Tot Amsterdam, by Abraham van Blancken, Boeckverkooper in de Molsteegh; in 't Huys-Boeck, is gedruckt en werdt uytgegeven: de Christelijcke Zede kunst; voorgestelt ende begrepen in de verklaringe ende uytbreydinge van het twaelfde Capittel des H. Apostels Pauli aen den Romeyen, in welcke de Text kortelijck ontledet, duydelijck verklaert, ende met Leeringen, versterckt dor Exempelen ende Redenen, tot verscheyde nuttige gebruycken toe-ge-eygent wordt. Door D. Johannem Visscherum, Dienaer des Goddelijcken Woordts tot Amsterdam. In Quarto. Den tweeden Druck, verbetert ende vermeerdert. Met Previlegie. ** Item, 't Hemelsch Manna, den Kindeen ende Huys-Genoten Gods opgedischt, door D. Johannem Visscherum voorsz.

#6691123,2 t'Amsterdam, by Broer en Jan Appelaer, Boeckverkoopers op de Fluweele Burgwal, is gedruckt en wert uytgegeven: het Testament in 4. met 't Psalm-boeck 't eerste Vers op Noten: item, 't Psalm-boeck vol Noten, door Cornelis de Leeuw gecorrigeert, met byvoegingh van eenige Gesangen, en 't eygen Geschrift Davids boven de 150 Psalmen, die in de voorgaende Drucken uytgelaten zijn; op fijn en gemeen Papier: noyt soo volkomen gedruckt. ** Noch zijn by haer te bekomen de seer naeukeurige Beschrijvinge van Vranckrijck. In Folio. Verciert met by de 400 extraordinaire curieuse Kopere Platen. In 4 Deelen compleet. ** Item, de vier Boecken van 't ware Christendom, ofte de oprechte Practijke der Godtsaligheyt, door Ian Arentsz, Super-Intendent, &c.

#6691126,1 Dient tot waerschouwinge aen een yder, dat nu eenige tijdt herrewaerts seecker Vrouws Persoon, zijnde, volgens haer spraeck ende bekentenis, geboortigh in 't Nederlandts Brabant; ende soo geoordeelt werdt van Bergen op den Zoom, ofte daer omtrent, zijnde langh van Persoon, mager en geel van Aengesicht, hebbende bruyne Oogen, dragende een Engels Hulsel, met een Cant van Poinct de Cannelje daer aen, ende Sack Neusdoeck met Aeckers om den hals, aen hebbende een swarte Schort, ende een doncker coleurde Mantel, haer op ieverse tijden ende aen verscheyde Persoonen heeft geaddresseert, voorgevende d'eene tijdt, dat sy van een groote Dame, daer sy by woonde, ende op andere tijden, dat sy van andere Vrienden was uytgesonden, omme der voornoemde Persoon ofte Persoonen Vrienden te gaen begroetne, ende aen haer bootschappen over te brengen, met byvoeginge, dat dan dit, ende dan weder dat voor de begroete Vrienden te Scheep was, dat het naermiddaghs aen haer door de Schipper soude werden bestelt, &c. met verscheyde andere Inventien, omme de goede Lieden te misleyden, hare Vrienden, die sy ergens hadden, uyt te vinden; en eydelingh op diens naem 't een en 't ander Gelt te lichten, gelijck dan al van verscheyde Luyden heeft gedaen, sonder weder te geven: soo werdt een yegelijck gewaerschouwt, sigh voor soodanige Bedriegeryen te hoeden.

#6691126,2 Men maeckt een yder bekent, dat voorleden Maendagh tot Middelburgh, door een Persoon, geboortigh van Groeningen, oudt omtrent 19 Iaren, blont van Hair, gemeene lenghte ende dickte, gestoolen is diverse Mans kleeren, Hembden, Lijnwaet, &c. mitsgaders een goude geslingerde Mes-hecht, met een Vorcxken, en 29 Ducatons aen Silvergelt: Soo yemant yet derselve bekomt, kan hem addresseeren aen de Knaep van het Silversmits Gilde tot Middelburgh in Zeelandt, hem sal een raissonnabele Vereeringe gegeven werden.

#6691130,1 BEKENTMAECKINGE. De Brieven nae Spangie sullen vertrecken toekomende Maendagh den 2 December, over Vranckrijck, en dan voorts alle veertien Dagen, volgens ouder gewoonte.

#6691203,1 Vrydagh acht Dagen is tot Amsterdam gekomen seecker Knecht met de Delfsche Schuyt van Delft, hebbende eenighe Gout by hem van sijn Heer, met een Kofferken, gemerckt met Koopere Nageltjes VP. is doorgegaen met omtrent 200 Guldens aen Gelt, een Kolder met een Goude en Silvere Nestelingh, nevens een swart Lint, doortrocken, met gepassementeerde Mouwen, en een Leer Kleet, met swarte Kant geboort, en noch twee a drie Leere Broecken, met Camisolen, een Camisool met Goude en Silvere Kant, 4 a 5 paer swarte sijde Koussen en andere, met verscheyde Papieren, waer aen veel gelegen is; noch een vergulde Degen met een Beugeltje, en een Roer, tot Uytrecht by J. Cnoop ghemaeckt, een Bos met alderley Sleutels, en de rest onbekent: deselve Knecht is oudt omtrent 20 Iaren, van Hamburgh van geboorte, mager van Aengesicht, middelbare lenghte, heeft bruyn gekrult Hair, geheten Paulus, kleyne Oogen, doncker van Gesicht, heeft geseght sijn Vader een Spijcker-maecker tot Hamburgh te wesen, en aldaer een Swager te hebben, die een Luytenant is, &c. heeft noch een blaeuwe Rock aengehad, als hy met de Koffer is heen gegaen, die hy naderhandt heeft gequiteert: Wie 't selve weet te rechte te brengen, of de Persoon aen te wijsen, die addresseere hem aen Govert Spruyt, in de Hal steegh, in de vergulde Spiegel, sal een goede Vereeringh genieten.

#6691203,2 De Liefhebbers van Canary-Vogels werdt bekent gemaeckt, als dat Frans Goossen Vogelaer nu selfs is t'Huys gekomen met een party Canary-Vogels, van de Vlaemsse Eylanden, die hy verkoopt by het dosijn of by 't stuck, yder sijn gerijf; woont by de Beurs, in de Gaper-steegh, in de Vogelaer in 't Hart, tot Amsterdam.

#6691203,3 t'Amsterdam, by Iacques Boursse, Boeckverkoper op de Lelie-Gracht, in de Beurs van Antwerpen, is gedruckt en wert uytgegeven: l'Exercice Pueril, ou la vraye Instruction a bien apprendre la lange Francoise, dat is, de oeffeningh des Ieuchts, of de rechte onderwijsinge van de Fransse Tael. Desen laetsten Druck oversien en vermeerdert.

#6691207,1 In 's Gravenhage, by Daniel Geselle, Boeckverkooper, zijn te bekomen: Recueil van de notabelste Besoignes ende Resolutien, die in den Krijghsraet deser Landen voorgevallen ende genomen zijn, sedert den 3 Marty 1597. by den Griffier Anthony van Dalen, tot den Iare 1634, met den aenvangh sijnes dienstes, sorgvuldelijcken opgesocht, en van tijdt tot tijdt by een gesamelt, ende ten dienste van alle Militaire Justicieren, soo by Acten als sommiere Extracten gedaen drucken. Met Privilegie. In 8.

#6691210,1 Op Dinghsdagh den 17 December 1669. sullen in 's Gravenhage verkocht werden de naegelaten Boecken, Papier-konst en Platen van zalig: Pieter Post, Architect van sijn Hoogheyt, ten Huyse van den Overledene, op de Amsterdamse Veer-Kaey.

#6691214,1 Tot Amsterdam, by Ioseph Athias, wonende op St. Anthonis Bree-straet, in 't Wapen van Engelandt, werdt uytgegeven, de langh verwachte Engelsche Bybel, in kleyn 12; noyt soo schoon gedruckt, want de heele Bybel, van 't begin tot het laetste, yder Bladt met nieuwe Parel Letter gedruckt is, en geset sal blijven staen, seer schoone Leeters, diergelijcke noyt ghesien, ende mede met sulcke groote Leeters, en soo kleyne Banden, want sy 6 Bladen dunder is als alle Bybels, die hier tot noch toe, of in Engelandt, met soo kleyne Formaet gedruckt is, seer correct en curieus, door seer ervaren Persoonen gecorrigeert; werdt verkocht met singende Engelsse, of Schotsche Psalmen, gelijck yder sal begeeren, voor een seer kleyn en lage Prijs.

#6691214,2 In den Hage, by Theodorus Duurkant, werdt gedruckt en sal eerstdaeghs uytgegeven werden: Histoire curieuse de la conduite de Jean de la Badie, avec une exacte refutation de sa Declarationm qu'il a publice en forme de Manifeste, pour justifier son Schisme: par H.D. des Marets.

#6691214,3 De Catalogi van de Boecken van zalig: Pieter Post, Architecq van zijn Hoogheyt, die op Dinghsdagh den 17 December, ten Huyse van den Overledene, sullen verkocht werden, zijn te bekomen in 's Gravenhage: by Iohannes Tongerloo, tot Delft by Symon Cloetingh, tot Rotterdam by Isaac Neranus, tot Dordrecht by Iasper en Iohan Goris, en tot Amsterdam by Hendrick Doncker.

#6691217,1 Tot Dordrecht, by Petrus de Vlieger, is gedruckt en werdt uytgegeven: C. Julius Caesar, ofte Wraeck van vermande vryheydt. Treurspel. Door de Heer Mr. Iohan van Someren. In 4.

#6691221,1 Over eenige Weecken is tot Amsterdam gevonden een Tasse met eenigh Geldt daer in, die uytgeroepen is, ende evenwel niet gevordert en wordt: diese verlooren heeft, kan die bekomen op 't Rockin, by de lange Brugh, by de Backer, het tweede Huys van de Tack-steegh.

#6691224,1 ADVERTENTIE. Vermits d'aenstaende Feest-dagen, sal de naeste Donderdaeghse Courant eerst op Vrydagh uytgegeven werden.

#6691224,2 De Heeren Erfgenamen van den hoogh Ed: Heer Amelis van den Bouchorst, in sijn Leven Heere van Wimmenum, &c. zijn van meyninge op Woensdagh den 8 January, 1670. publijckelijck aen den meestbiedende op te veylen ende te verkoopen, in 't out Heere Logement tot Amsterdam, een seer kostelijck vierkant staende Gout-Oorlogie, beset met omtrent de duysent Diamanten, soo groot als kleyn, met een kostelijcke Christalle Kasse daer over; en sullen het selve twee Dagen te vooren aldaer aen een yder, gadinge daer inne hebbende, vertoonen: ende soo yemant onder de hant gelieve te handelen, ende 't selve te sien, kan hem addresseeren aen 't Logement van den gemelten Hoogh Ed: Heere van Wimmenom zalig: in den Hage.

#6691224,3 Op den 11 December 1669. heeft seecker Mans-Persoon, gelogeert gheweest zijnde in 't kleyn Keysers Hof in 's Gravenhage, zijnde ront van Aengesicht, gekleet met een ongemeene lange Colder, daer onder een leere Siep en Broek, de Mouwen vol geboort met smalle Goude en Silvere Passementen, by hem hebbende een licht coleurde Rock, met Goude en Sijde Knoopen, met een licht graeuwe Mantel, op de Schoef mede met Passamenten, by een Ruyter, onder de Compagnie van den Heer Ritmeester den Heer van Voorschooten, desselfs Ruyters Paert geleent, om een uur of twee mede te rijden, ende is noch niet weder te voorschijn gekomen: het Paert is een Ruyn, een Kleppertje, bruyn van Hair, met een witte Kol voor 't Hooft, een swarte Staert, gemonteert met een swarte Zael, met een root Schabbernack, en swarte Frangie omboort, gelijck mede de Lappen van de Holsters, een paar Pistoolen met vier Slooten, en Ebben-houte Laden, met witte Yvoore knoppen, een Toom, &c. Die het selve Paert ofte den Persoon kan aenwijsen, dat het te rechte komt, addresseere hem, ofte laet het weten, aen den voorsz. Ruyter Frans Iansz. van Diepenbroeck, woont op 't Spuy, over Brussel, sal vijftig Gulden tot een Vereeringh hebben.

#6691224,4 t'Amsterdam, Marcus Doornick, Boeckverkooper op den Vygendam, werdt uytgegeven: Kort Kronijckje, behelsende alle de voornaemste Geschiedenissen, die in den tijt van 120 Iaren, van Anno 1550 tot 1670, in de Nederlanden als elders zijn voorgevallen. In 12. ** Item, het rechte gebruyck van des Heeren H. Avontmael, bestaende in Meditatien, Gebeden en Danckseggingen, om voor en nae des Heeren H. Avontmael te gebruycken. Met Kopere Platen. In 12. ** Item, de troost der Siecken, of den Wegh des Hemels, door P. du Moulin. Met Kopere Platen. In 12. ** Item, de geformeerde Schat-kamer der Gebeden, Voorbiddingen en Danckseggingen, voor alle Standts Persoonen, te Waren of te Lande, Met Kopere Platen. In 12.

#6691228,1 Tot Hoorn, by Aelbert Hillebrantsz., Coopman, zijn eenige rare meer als gemeen langh en moye Eenhoorns te koop.

#6691228,2 Tot Vlissingen, by Abraham van Laren, werdt uytgegeven: Georgii de Raad, Ecclesiastae Vlissingani, exercitatio de scriptuarum interprete. In qua astruitur gloria Dei Spiritus Sancti interpretis scripturarum proprie dicti; vetus definitio interpretis; & orthedoxa Theologorum reformatorum sententia de interprete sacri codicis, quae viguit usque ad nostra haec tempora. In 8. ** Item, het groote Intrest van een Christen, ofte het deel van een Geloovige, getoetst ende aengewesen, wie het heeft, en hoe te krijghen: als mede een vertoogh, hoe met Godt een uytdruckelijck Verbont te maecken. Seer naeuwkeurigh en klaer in 't Engels beschreven door Mr. Willem Guthoy, Dienaer des H: Euangeliums in Schotlandt. Vertaelt door Iacobus Koelman, Predicant tot Sluys in Vlaenderen. Noch is hier by gevoeght een Aenhangsel van verscheyde Exempelen, van de wijse der bekeeringe van ettelijcke Vromen. In 8. ** Item, korte en bondighe Verklaringe over den 16 Psalm. Door Mr. I. van Laren, in sijn Leven Predicant tot Vlissingen. In 4. ** Item, Spiegel voor het Vereenighde Nederlandt, voorghestelt uyt Matth. 11. 23,24. waer by gevoeght is een Tractaet over 1. Ioh. 3.8. met noch een Predicatie over Hosea 4.15. mede door Mr. I. van Laren. In 4. Zijnde noch meer andere onder de Pers.

#6691231,1a De Heeren Erfgenamen van den Hoogh Ed: Heer Amelis van den Bouchorst, in sijn Leven Heere van Wimmenum, &c. zijn van meyninge op Woensdagh den 8 January, 1670. publijckelijck aen den meestbiedende op te veylen ende te verkoopen, in 't out Heere Logement tot Amsterdam, een seer kostelijck vierkant staende Gout-Oorlogie, beset met omtrent de duysent Diamanten, soo groot als kleyn, met een kostelijcke Christalle Kasse daer over; en sullen het selve twee Dagen te vooren aldaer aen een yder, gadinge daer inne hebbende, vertoonen: ende soo yemant onder de hant gelieve te handelen, ende 't selve te sien, kan hem addresseeren aen 't Logement van den gemelten Hoogh-Ed: Heere van Wimmenum zalig: in den Hage.

#6691231,1b Op Maendagh den 6 Ianuary sullen tot Leyden verkocht werden de naegelaten Boecken van Willem van Amstel, bestaende in Latijnsse en Duytse, gebonden en ongebonden, mitsgaders schoon Boeckbinders Gereetschap.

#6691231,2 Tot Amsterdam, by Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., Boeckverkoopers, werdt uytgegeven: de Beschrijvingh der Reysen van Georg Andriesz., deur Oost-Indien en de Eylanden, deur China, Tartarien, (daer hy self in Slaverny heeft geweest) Persien, Turckyen, Arabien, Syrien, Palestina, Italien en Duytslandt: sedert sijn uytvaert, in 't Jaer 1644. tot aen sijn wederkeeringh in 't 1650. Iaer. Door Adam Olearins in de Hoogduytse Tael uytgegeven, en van J.H. Glasemaker vertaelt. Met schoone Kopere Platen verciert. In 4.

#6691231,3 t'Uytrecht, by Symon de Vries, werdt uytgegeven: d'uytgeleesenste Wonderen en bysonderste Seltsaemheden eeniger Landen en Volckeren in America, Asia en Africa, ghelijck deselve bevonden wierden in den tijdt harer onbeschaeftheyt, van d'eerste Ontdeckers en Doorsoeckers der selver, als Christ: Columbus, Pet. Alons. Niger, Americus Vesputius, Aloysius Cadamustus, Joseph den Indiaen, Joseph d'Acosta, Lud. di Barthema, Georg Langerbeeck, en meer andere: Beknoptelijck getrocken uyt derselver Reys beschrijvingen, ende nu vertaelt door S. de Vries. In 4. Met Kopere Platen. Zijn mede te bekomen t'Amsterdam, by Arent van den Heuvel.