#6700104,1 De Heeren Erfgenamen van den hoogh Ed: Heer Amelis van den Bouchorst, in sijn Leven Heere van Wimmenum, &c. zijn van meyninge op Woensdagh den 8 January,1670. publijckelijck aen den meestbiedende op te veylen ende te verkoopen, in 't oudt Heere Logement tot Amsterdam, een seer kostelijck vierkant staende Gout-Oorlogie, beset met omtrent de duysent Diamanten, soo groot als kleyn, met een kostelicke Christalle Kasse daer over; en sullen het selve twee Dagen te vooren aldaer aen een yder, gadinge daer inne hebbende, vertoonen: ende soo yemant onder de hant gelieve te handelen, ende 't selve te sien, kan hem addresseeren aen 't Logement van den gemelten Hoogh-Ed: Heere van Wimmenum zalig: in den Hage.

#6700107,1 Daer is op den tweeden Ianuary, 1670. tot Amsterdam gestoolen een Silver Oorlogie, ghemaeckt tot Parijs, by Iaques Soly, heeft drie Wysertjes, het Uur, de Dagh van de Maent en het loopen van de Maen en in een hoeckje de Maen in't bysonder, afbeeldende, beneffens noch den dagh van de weeck &c. die 't selve weet, gelieft het te addresseren tot Amsterdam aen Isaack Corten in de Lover-straet, voor een Vereeringe.

#6700107,2 De Heeren Erfgenamen van den hoogh Ed: Heer Amelis van den Bouchorst, in sijn Leven Heere van Wimmenum, &c. zijn van meyninge op Woensdagh den 8 January, 1670. publijckelijck aen den meestbiedende op te veylen ende te verkoopen, in 't oudt Heere Logement tot Amsterdam, een seer kostelijck vierkant staende Gout-Oorlogie, beset met omtrent de duysent Diamanten, soo groot als kleyn, met een kostelijcke Christalle Kasse daer over; en sullen het selve twee Dagen te vooren aldaer aen een yder, gadinge daer inne hebbende, vertoonen: ende soo yemant onder de handt gelieve te handelen, ende 't selve te sien, kan hem addresseeren aen 't Logement van den gemelten Hoogh Ed: Heere van Wimmenum zalig: in den Hage.

#6700109,1 Alsoo tusschen Vrydagh en Saterdagh 's Nachts, lestleden, uyt het Werckhuys der Stadt Rotterdam gebroken ende ontkomen zijn Joost Leendertsz. Raet, oudt 23 Jaren, zijnde langh van Statur, blanck van Aengesicht, met roode Wangen, hebbende Castanje bruyn Hair, hangende met weynigh Krullen by na op sijne Schouderen, ende een Snede in sijn rechter Wangh over het Kakebeen, ende Jacob Leendertsz. Raet, oudt 41 Jaren, zijnde van middelmatige langhte, geset van Persoon, levend van Couleur, met swartachtig Hair, hangende by sijn Hooft neder tot over sijn Ooren, hebbende mede een Snede in sijn rechter Wangh, over ofte langhs het Kakebeen, wesende twee Gebroeders, Schip-Timmerluyden haers Handtwercks, gewoont hebbende in den Dorpe van Overschie; dewelcke ter saecke van Straetschenderye, gewelt ende andere moetwille, by haer gepleeght, op den 14 December, 1669. binnen de voorsz. Stadt publijckelijck gegeesselt, ende elck een Snede in de Wangh gegeven, mitsgaders den tijdt van twintigh achter-een-volgende Jaren in 't voornoemde Werckhuys, om aldaer met haer handen arbeyt de Kost te verdienen geconfineert zijn: So wert mits desen allen ende een yder bekent gemaeckt, dat den geenen, die de voorsz. Persoonen weet te ontdecken ende aen te wijsen, sulckx dat sy in de handen van de Justitie geraecken, daer vooren van den Gerechte der Stadt Rotterdam, tot een Vereeringe voor yder Persoon, genieten sal de Somme van een hondert vijftigh Carolus Guldens.

#6700111,1 Seecker Lichtmis van Praegh, langh, blont en geelachtigh van Hair, blanck van Aengesicht, langh van Neus, met een Draeghbant en Degen op zy, een Dasje om den Hals, een gestreepte Rock aen, met slechte grofrijne Kleederen, heeft verleyt een Borsje van omtrent 16 Iaren, gekleet in swart Laecken, soo wel Rock als Mantel, langh nae sijn Iaren, doch niet vet of dick; maer root en sproetachtigh, en platachtigh van Neus, met bruyn ongekrult Hair, en is met het selve weghgegaen op den 31 December laetst, na men gist na Doesburgh, van daer na Bremen, en voort na Praegh; en alsoo de Vrienden van 't selve Borsje beducht zijn, soo wert een yder gebeden, 't selve Borsje bejegende, te willen aenhouden, en met alle gelegentheydt nae Huys te helpen, sullende daer voor, boven de Onkosten, 200 Gulden genieten of immer 't selve willen laten weten tot Bremen aen den Raedtsheer Haveman, tot Hamburg aen Octavio Buschman, tot Nimmegen aen Willem Vrunt, of tot Amsterdam aen de Courantiers.

#6700111,2 Tot Groeningen, by Melis Soinneker, is gedruckt en werdt uytgegeven: Gerh. Feltman IC. Tractatus de Juramento Perhorrescentiae vulgo sic dicto; sive de ejeratione bonae spei ex variis causarum figuris cum alterplice indice.

#6700114,1 Tot Amsterdam, voor Abraham Wolfgangh, Boeckverkooper, aen de opgangh van de Beurs, by de Tooren in 't Geloof, is gedruckt en werd uytgeven: een nauewkeurigh Verhael van de Reys des Bisschops van Berijte, uyt Vranckrijck te Landt en ter Zee nae China, namelijck, uyt Marsilien over de Middelandse Zee nae Aleppo, en voort te Landt door Syrien, Arabien, Persien, en verscheyde Indiaensche Landtschappen. Met een naeukeurighe Beschryvingh van de Steden en Plaetsen, Godtsdiensten en Zeden der Volcken; als oock van de Kosten, tot dese Reys vereischt. Door Mr. de Bourges, Reysgenoot in dese Reys, in de Fransse Tael beschreven, en van I.H. Glasemaker daer uyt ghetrocken en Vertaelt, met bygevoegde Beschrijvingen van verscheyde voortreffelijcke Steden en Landen. Met koopere Platen verciert. In 4.

#6700114,2 t'Amsterdam, by Iohannes van Someren, Boeckverkooper op den Dam, is ghedruckt en werdt uytgegeven: Opera Omnia, ofte alle de Godtgeleerde Wercken van de eerwaerdige, hoogh-geleerde, seer vermaerde Daniel en Jeremias Dijcke, in haer Leven getrouwe en seer yverige Bedienaers des H. Euangeliums in Engelandt. Alles op nieuw nae de Engelsse Exemplaren oversien, en veele Tractaeten, die noch in 't Engels waren, op nieuw daer by vertaelt, en met nodige Registers voorsien, in 2 Deelen. In Quarto. Werden oock yder apart verkocht.

#6700123,1 Men is van meeninge tot Leyden te verkoopen de groote en van outs vermaerde Herberghe genaemt het Schilt van Vranckrijck, over het Stadthuys: Yemant daer gadinge in hebbende, kome op Donderdagh den 30 Ianuary, 1670. 's Avonts ten 5 uren, in 't Heeren Logement, op den Burgh, tot Leyden, aenhooren de Voorwaerde, ende doen hun profijt.

#6700125,1 Den 10 February 1670, en volgende Dagen, sullen d'Erfgenamen van Iaen Fontaine, tot Amsterdam, ten Huyse van Cornelis Prins, in de Kalverstraet, in de Keysers Kroon, verkoopen alle de uytnemende rare, schoone en treffelijcke Pampiere-konst, by den selven naegelaten, bestaende in veel compleete Boecken, van Duytsche en Italiaense Meesters, als van Lucas van Leyden, heel compleet, met den grooten Hagar en Uylenspiegel, en oock de ronde Passie, Albert Durer, beyde Koper en Hout-sneden, en voorts veel andere Meesters, volgens het Biljet, in verscheyde Steden aengeslagen, alsoo noyt by Vendue soodanige schoone Cabinet van Pampiere-Kunst is verkocht.

#6700125,2 Tot Amsterdam, by Joseph Athias, wonende op St. Anthonis Bree-straet, in 't Wapen van Engelandt, werdt uytgegeven de langh verwachte Engelsche Bybel in het kleyn 12, noyt soo schoon gedruckt, want de heele Bybel, van 't begin tot 't laetste, yder Bladt met een nieuwe Perel Letter gedruckt is, en geset sal blijven staen, seer schoone Letters, en soo kleyne Banden, want hy ses Bladen dunder is als alle Bybels, die hier tot noch toe of in Engelandt, met soo keyne Formaet, gedruckt is, seer correct en curieus, door seer ervaren Persoonen gecorrigeert; wert verkocht met singende Engelsse of Schotsche Psalmen, gelijck yder sal begeeren, voor een seer kleyn en lage Prijs, die alhier te Amsterdam of in eenige andere Plaets niet minder verkocht sal werden: en dese Bybel sal continuelijck te bekomen zijn by de genoemde Athias, van middel-soort of fijn Papier, elck sijn gerief.

#6700128,1 Tot Amsterdam, ten Huyse van Pieter van den Berge, Boeckverkooper in de Bergh-straet, by Ian Roden Poorts Tooren, sullen verkocht werden, op Dingsdagh den 11 February, veele rare en treffelijcke ongebonden Boecken, in diversse Taelen en Faculteyten: De Catalogues zijn in verscheyde Steden by de Boeckverkoopers te bekomen: Sullen oock de volgende Dagen de gebonden Boecken verkocht werden.

#6700130,1 Hier nevens werden uytgegeven de Ordonnantien en Wette, by de Regeeringe van Geneve tegens de Pracht en Overdaet uytgegeven.

#6700130,2 Seecker Jonckman, genaemt Ian Broun, is van Londen hier te Lande gekomen, ende heeft tot Londen van sijne Meester gestolen twee duysent Guldens aen Geldt, ende verder een bruyn Drogette Kleet, met platte Silvere Knoopen, een paer Pistoolen, een Silvere Degen, mitsgaders een witachtige Greyne Rey-Mantel: de voorgenoemde Broun is een Jonghman, out omtrent 22 Iaren, langh van Persoon, root van Aengesicht, met weynige Pockputten daerin, met swart kort gekrult Hair, gaende een weynigh bocken, ende pinckende met het eene Oogh, wanneer hy tegen yemant spreeckt, dan spreeckt niet als Engels, en de een weynigh Frans: Die de voorn: Broun weet aen te wijsen, soo dat hy in verseeckerde handen komt, tot dat daer van kennisse gegeven werde aen het Hof van sijn Excell: den Heere Ambassadeur van Engelandt, deselve sal daer voor genieten hondert Guldens.  

#6700201,1 Tot Amsterdam sullen op Vrydagh toekomende, zijnde den 7 February, in de Kalverstraet, in de Keysers Kroon, verkocht werden een partye Medicijn-Boecken; waer van de Catalogus te bekomen is by Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers op de Cingel, in de Boeckbinder.

#6700201,2 Tot Delff, by Arnold Bon, Boeckverkooper op 't Marctvelt, is gedruckt en werdt uytgegeven: het Hoog-liet Salomons, uytgeleyt als een voorsegginge van die dingen die in het Koninckrijcke Christi Iesu, dat is in de Kercke des Nieuwen Testaments, souden gheschieden: in seven verscheyde tijden. Door Henricus Groenewegen, Dienaer Jesu Christi in de Gemeynte van Lier. In Quarto.

#6700204,1 Den 10 February 1670, en volgende Dagen, sullen d'Erfgenamen van Iaen Fontaine, tot Amsterdam, ten Huyse van Cornelis Prins, in de Kalverstraet, in de Keysers Kroon, verkoopen alle de uytnemende rare, schoone en treffelijcke Pampiere-konst, by den selven naegelaten, bestaende in veel compleete Boecken, van Duytsche en Italiaense Meesters, als van Lucas van Leyden, heel compleet, met den grooten Hagar en Uylenspiegel, en oock de ronde Passie, Albert Durer, beyde Koper en Hout-sneden, en voorts veel andere Meesters, volgens het Biljet, in verscheyde Steden aengeslagen.

#6700204,2 Tot Gorinchem, by Paulus Vinck, werdt uytgegeven: Gedichten van J. van Paffenrode, Vryheer van Ghussigny, versamelt en uytgegeven door P.V. Den derden Druck, verbetert ende vermeerdert, en met Koopere Platen verciert. In Octavo.

#6700206,1 Tot Amsterdam werdt uytgegeven: Invallende Gedachten, by voorvallende gelegentheden ontfangen, op 't Papier gebracht door Willem Dircksz de Lange; en zijn te bekomen by den Autheur, woonende in de Warmoes-straet, in de Stapel Leyen.

#6700208,1 METSEL-STEEN en SCHULP-KALCK. Burgermeesteren ende Thresorieren der Stadt Amsterdam willen contracteren de navolgende Steen ende Kalck: rode Moppen 5800000, graeuwe Moppen 1600000, Moppen Klinckert 110000, Schulp-Kalck 2300 Hoed: Die genegentheydt hebben de voorsz. Partyen, 't zy in 't gheheel of ten deele, te leveren, sullen de naeste prijse overbrengen ter Thresorye, in beslooten Briefkens, dewelcke op den tienden Marty, zijnde Maendagh, voor de Middagh ten 10 Uren, geopent sullen werden, ende de leverantie gegunt aen diegene, die de laeghste Prijs op yder Partye geteeckent sal hebben: wel-verstaende, dat niemant voor minder gedeelte sal mogen te kennen: als voor een vijfdepart op yder van de voorsz. vier Specien: sullende niemant tot de leverantie van minder gedeelte van een vijfde part van yder Specie geadmitteert werden, met expres bedingh, dat alles sal gelevert werden op de Keure van de Stadt, ende aen de Wal op het Boort; ende 't laetste van de leverantie sal moeten gedaen zijn voor den tweeden Iuny, Nieuwe-Stijl, eerstkomende, op peyne, dat het geene daer aen ghebreecken sal, tot laste van de Leverancier, by andere sal gelevert werden, tot soodanige Prijs, als de Stadt als dan sal konnen contracteeren: Ende dat in cas twee of meer quamen te teeckenen op gelijcke Prijs, die geene geprefereert sal zijn, die voor de grootste partye geteeckent sal hebben; en twee of meer in Prijse en Quantiteyt gelijck teeckenende, dat sy sullen gelijckelijck een gelijcke Quantiteyt leveren: doch in cas de Quantiteyt, die sy met malkanderen mochten komen uyt te brengen, hooger quame te gaen als haer Ed: genegen zijn te contracteeren, dat yder soo veel minder sal leveren, dat sy met malkanderen yder voor een gelijcke portie alleenlijck uytbrengen de Quantiteyt, die hier vooren gespecificeert is, gecontracteert te sullen werden.

#6700208,2 Tot Uytrecht, by Meinardus van Dreunen, is gedruckt ende te bekomen: Historia Generalis Insectorum, ofte algemeene Verhandelingh van de bloedeloose Dierkens. Met Kopere Platen na het Leven verciert. Door Iohannes Swammerdam, Med: Doctor. In 4.

#6700211,1 METSEL-STEEN en SCHULP-KALCK. Burgermeesteren ende Thresorieren der Stadt Amsterdam willen contracteren de navolgende Steen ende Kalck: rode Moppen 5800000, graeuwe Moppen 1600000, Moppen Klinckert 110000, Schulp-Kalck 2300 Hoed: Die genegentheydt hebben de voorsz. Partyen, 't zy in 't gheheel of ten deele, te leveren, sullen de naeste prijse overbrengen ter Thresorye, in beslooten Briefkens, dewelcke op den tienden Marty, zijnde Maendagh, voor de Middagh ten 10 Uren, geopent sullen werden, ende de leverantie gegunt aen diegene, die de laeghste Prijs op yder Partye geteeckent sal hebben: wel-verstaende, dat niemant voor minder gedeelte sal moghen tekenen: als voor een vijfdepart op een van de voorsz. vier Specien: sullende niemant tot de leverantie van minder gedeelte als een vijfde van een van de voorsz. Specien geadmitteert werden, met expres bedingh, dat alles sal gelevert werden op de Keure van de Stadt, ende aen de Wal op het Boort; ende 't laetste van de leverantie sal moeten gedaen zijn voor den tweeden Iuny, Nieuwe-Stijl, eerstkomende, op peyne, dat het geene daer aen ghebreecken sal, tot laste van de Leverancier, by andere sal gelevert werden, tot soodanige Prijs, als de Stadt als dan sal konnen contracteeren: Ende dat in cas twee of meer quamen te teeckenen op gelijcke Prijs, die geene geprefereert sal zijn, die voor de grootste partye geteeckent sal hebben; en twee of meer in Prijse en Quantiteyt gelijck teeckenende, dat sy sullen gelijckelijck en gelijcke Quantiteyt leveren: doch in cas de Quantiteyt, die sy met malkanderen mochten komen uyt te brengen, hooger quame te gaen als haer Ed: genegen zijn te contracteeren, dat yder soo veel minder sal leveren, dat sy met malkanderen yder voor een gelijcke portie allenlijck uytbrengen de Quantiteyt, die hier vooren gespecificeert is, gecontracteert te sullen werden.

#6700215,1 Tot Haerlem, by Iacob van Beverwijck en Michiel van Leeuwen, is gedruckt en werdt uytgegeven, het Cijffer-boeck van zalig: Mr. Pieter van den Broecke, in sijn leven beroemt Schoolmeester der Stadt Haerlem; zijnde gevolght des Autheurs eygen gecorrigeerde Copye.

#6700215,2 Op Maendagh den 24 February 1670. sullen in 's Gravenhage, in de Castelenye van den Ed: Hove van Hollandt, publijckelijck opgeveylt werden de Heerlijckheden van Maeslandt ende Maeslandt-Sluys, met haere respective Jurisdictien, en alle andere Praerogativen ende Gerechtigheden, daer toe specterend mitsgaders de Visscheryen aldaer, breeder gespecificeert in de Conditien ende Voorwaerden van koop: welcke, indien yemandt deselve ondertusschen begeert te sien, kan sigh addresseeren in 's Gravenhage aen den Heer Francois Boot, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Amsterdam by Mr. Cornelis Hageboom, Advocaet ende Notaris op de Cingel, en tot Rotterdam aen den Procureur Croesbeeck.

#6700215,3 Tot Amsterdam, by Ioannes Iansonnius van Waesbergen, is gedruckt en werdt uytgegeven: Samuelis Diestii S.S. Theol. & Linguae Sanctae Professor Clavis Linguae sancta, seu Renulae xx. de mutatione punctorum, quibus Hebreae lingua, omnium facillima, sed folius mutationis punctorum repagulis occlusa, nude aperitur: praemissis illius linguae Rudimentis, quibus eadem, sine ulla mutatione punctorum, paucissimis praeceptis Grammaticis, Tironibus perspicu`e explicatur. Opus novum, diu desideratum, arque Eruditorum judico comprabatum. Accedit Henrici Diestii Grammatica Hebraea, cum Rudimentis Chaldaicis ac Syriacis. In 8. ** Alcadi & Acidum Adornante Bernhardo Swalve Medicinae Practico tot Harlingen. In 12. ** Noch het Cabinet der Mineralen, Metalen en Berg-eerts, hare gangen en Natuur, oock wat Instumenten daer toe behooren, om in vremde Gewesten te ghebruycken. Hier is noch by gevoegt een korte uytlegginge over drie onderste Deelen des Tafels Hermetis, kortelijck beschreven door Goossen van Vreeswijck, Bergmeester. In 8.

#6700218,1 METSEL-STEEN en SCHULP-KALCK. Burgermeesteren ende Thresorieren der Stadt Amsterdam willen contracteren de navolgende Steen ende Kalck: rode Moppen 5800000, graeuwe Moppen 1600000, Moppen Klinckert 110000, Schulp-Kalck 2300 Hoed: Die genegentheydt hebben de voorsz. Partyen, 't zy in 't gheheel of ten deele, te leveren, sullen de naeste prijse overbrengen ter Thresorye, in beslooten Briefkens, dewelcke op den tienden Marty, zijnde Maendagh, voor de Middagh ten 10 Uren, geopent sullen werden, ende de leverantie gegunt aen diegene, die de laeghste Prijs op yder Partye geteeckent sal hebben: wel-verstaende, dat niemant voor minder gedeelte sal mogen tekenen: als voor een vijfdepart op een van de voorsz. vier Specien: sullende niemant tot de leverantie van minder gedeelte als een vijfde van een van de voorsz. Specien geadmitteert werden, met expres beding, dat alles sal gelevert werden op de Keure van de Stadt, ende aen de Wal op het Boort; ende 't laetste van de leverantie sal moeten gedaen zijn voor den tweeden Iuny, Nieuwe-Stijl, eerstkomende, op peyne, dat het geene daer aen ghebreecken sal, tot laste van de Leverancier, by andere sal gelevert werden, tot soodanige Prijs, als de Stadt als dan sal konnen contracteeren: Ende dat in cas twee of meer quamen te teeckenen op gelijcke Prijse, die geene geprefereert sal zijn, die voor de grootste partye geteeckent sal hebben; en twee of meer in Prijse en Quantiteyt gelijck teeckenende, dat sy sullen gelijckelijck en gelijcke Quantiteyt leveren: doch in cas de Quantiteyt, die sy met malkanderen mochten komen uyt te brengen, hooger quame te gaen als haer Ed: genegen zijn te contracteeren, dat yder soo veel minder sal leveren, dat sy met malkanderen yder voor een gelijcke portie alleenlijck uytbrengen de Quantiteyt, die hier vooren gespecificeert is, gecontracteert te sullen werden.

#6700218,1 METSEL-STEEN en SCHULP-KALCK. Burgermeesteren ende Thresorieren der Stadt Amsterdam willen contracteren de navolgende Steen ende Kalck: rode Moppen 5800000, graeuwe Moppen 1600000, Moppen Klinckert 110000, Schulp-Kalck 2300 Hoed: Die genegentheydt hebben de voorsz. Partyen, 't zy in 't gheheel of ten deele, te leveren, sullen de naeste prijse overbrengen ter Thresorye, in beslooten Briefkens, dewelcke op den tienden Marty, zijnde Maendagh, voor de Middagh ten 10 Uren, geopent sullen werden, ende de leverantie gegunt aen die gene, die de laeghste Prijs op yder Partye geteeckent hebben: wel-verstaende, dat niemandt voor minder gedeelte sal moghen tekenen: als voor een vijfdepart op een van de voorsz. vier Specien: sullende niemant tot de leverantie van minder gedeelte als een vijfde van een van de voorsz. Specien geadmitteert werden, met expres beding, dat alles sal gelevert werden op de Keure van de Stadt, en aen de Wal op het Boort; ende 't laetste van de leverantie sal moeten gedaen zijn voor den tweeden Iuny, Nieuwe-Stijl, eerstkomende, op peyne, dat het geene daer aen gebreecken sal, tot laste van de Leverancier, by andere sal gelevert werden, tot soodanige Prijs, als de Stadt als dan sal konnen contracteeren: Ende dat in cas twee of meer quamen te teeckenen op gelijcke Prijs, die geene geprefereert sal zijn, die voor de grootste partye geteeckent sal hebben; en twee of meer in Prijs en Quantiteyt gelijck teeckenende, dat sy sullen gelijckelijck en gelijcke Quantiteyt leveren: doch in cas de Quantiteyt, die sy met malkanderen mochten komen uyt te brengen, hooger quame te gaen als haer Ed: genegen zijn te contracteeren, dat yder soo veel minder sal leveren, dat sy met malkanderen yder voor een gelijcke portie alleenlijck uytbrengen de Quantiteyt, die hier vooren gespecificeert is, gecontracteert te sullen werden.

#6700222,1 Op Maendagh den 24 February 1670. sullen in 's Gravenhage, in de Castelenye van den Ed: Hove van Hollandt, publijckelijck opgeveylt werden de Heerlijckheden van Maeslandt ende Maeslandt-Sluys, met haere respective Jurisdictien, &. gelijck breder is bekent gemaeckt.

#6700225,1 METSEL-STEEN en SCHULP-KALCK. Burgermeesteren ende Thresorieren der Stadt Amsterdam willen contracteren de navolgende Steen ende Kalck: rode Moppen 5800000, graeuwe Moppen 1600000, Moppen Klinckert 110000, Schulp-Kalck 2300 Hoed: Die genegentheydt hebben de voorsz. Partyen, 't zy in 't gheheel of ten deele, te leveren, sullen de naeste prijse overbrengen ter Thresorye, in beslooten Briefkens, dewelcke op den tienden Marty, zijnde Maendagh, voor de Middagh ten 10 Uren, geopent sullen werden, ende de leverantie gegunt aen die gene, die de laeghste Prijs op yder Partye geteeckent sal hebben: wel-verstaende, dat niemant voor minder gedeelte sal moghen tekenen: als voor een vijfdepart op een van de voorsz. vier Specien: sullende niemant tot de leverantie van minder gedeelte als een vijfde van een van de voorsz. Specien geadmitteert werden, met expres beding, dat alles sal gelevert werden op de Keure van de Stadt, ende aen de Wal op het Boort; ende 't laetste van de leverantie sal moeten gedaen zijn voor den eersten Iuny, Nieuwe-Stijl, eerstkomende, op peyne, dat het geene daer aen ghebreecken sal, tot laste van de Leverancier, by andere sal gelevert werden, tot soodanige Prijs, als de Stadt als dan sal konnen contracteeren: Ende dat in cas twee of meer quamen te teeckenen op gelijcke Prijs, die geene geprefereert sal zijn, die voor de grootste partye geteeckent sal hebben; en twee of meer in Prijse en Quantiteyt gelijck teeckenende, dat sy sullen gelijckelijck en gelijcke Quantiteyt leveren: doch in cas de Quantiteyt, die sy met malkanderen mochten komen uyt te brengen, hooger quame te gaen als haer Ed: genegen zijn te contracteeren, dat yder soo veel minder sal leveren, dat sy met malkanderen yder voor een gelijcke portie alleenlijck uytbrengen de Quantiteyt, die hier vooren gespecificeert is, gecontracteert te sullen werden.

#6700227,1 Op Vrydagh den 28 February sullen tot Amsterdam, in de Kalverstraet, in de Keysers Kroon, verkocht werden verscheyde rare Boecken, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen, daer onder veel voortreffelijcke Nederduytse Boecken: de Catalogus is te bekomen by Arent van den Heuvel, Boeckverkoper voor aen op de Leydtse-straet, en by Johannes van Someren, op den Dam, in Perkins.

#6700227,2 Tot Amsterdam, by Johannes van den Bergh, Boeckverkooper bezyden het Stadthuys, is gedruckt en werdt uytgegeven: de gelijcke Tweelingen, Klucht-spel, noyt op de Amsterdamse Schouburgh gespeelt, tot onderscheyt van een dubbel en enckel Jock en Ernst-Spel, op de Amsterdamse Schouburgh vertoont, beyde getrocken uyt de Menaechmi van Plautus.

#6700301,1 Op Dingsdagh den 18 Maert 1670. sullen tot Leyden, ten Huyse van Cornelius Hackius, Boeckverkooper op den hoeck van de Hout-straet, verkocht werden een uytmuntende Bibliotheeck, naegelaten van zalig: D. Mattheus Newcomen, in sijn leven Engelsse Predicant aldaer, bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, en voornamentlijck in rare Engelsse Boecken; waer van de Catalogue zijn te bekomen tot Amsterdam by Joseph Bruyningh, in den Haegh by Iohan l'Escailje, tot Rotterdam by Iacobus Hackius, tot Uytrecht by Pieter Elsevier, en tot Dordrecht by Mattheus van Nispen.

#6700301,2 Tot Haerlem, by Robbert Tinneken, Boeckverkooper in de Warmoes-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven voor de tweedemael het Cijfferboeck van Mr. Pieter van den Broecke zal:, nae een gecorrigeerde Copye van de eerste Druck; en zijn te bekomen tot Amsterdam by Michiel de Groot.

#6700304,1 Tot Leeuwaerden, by Iacob Pietersz. Hagenaer, is gedruckt en wert uytghegeven: I.V.W. de Reconcilatione Clarissimorum Visorum D: Gisbertii Voetii & D. Samuelis Maresii S.S.T.D.& P. ad virum Clarissimum N.N. Epistola.

#6700306,1 Op Maendagh den 10 Maert, en volgende Dagen, sullen tot Amsterdam, in de Keysers Kroon, verkocht werden een Partye uytsteeckende rare Boecken, bestaende in alderhande Faculteyten en Taelen, gelijck breeder by de Catalogus te sien is, die te bekomen zijn tot Amsterdam by Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers op de Cingel, by de Ian Roon Poorts Tooren.

#6700308,1 Op Woendagh den 26 Maert 1670. sal Hillebrant van Wouw, in 's Gravenhage, t'sijnen Huyse, in 't openbaer aen de meest-biedende doen verkoopen een groot getal van Bibels, Testamenten, Psalm-boecken, Placaet-boecken ende verscheyde andere, mitsgaders Placcaten, Ordonnantien, Deductien, Instructien, Matrisen, Pinsoenen, Letteren van de Parel Duyts en Romein Caerten van de Belegeringh van 's Hertogen bosch, ende ses Kopere Platen van dien, als mede verscheyde andere Kopere Platen, Houte Figueren, ende een groote quantiteyt Figueren van de Munt, soo van Goude en Silvere Specien, alle in Hout gesneden, alles breeder vermelt in de Catalogus, die by de Boeckverkoopers in de respective Steden te bekomen is: edoch by aldien yemandt genegen mochte zijn, voor den gepresigeerden Verkoop dagh, een ofte meer van de gespecificeerde Partyen uytter hant te kopen, die addressere sigh ten Huyse van den gemelden Hillebrant van Wouw, alsoo hy genegen is tot een seer civile Prijs daer af te scheyden.

#6700315,1 De Overluyden van het groote binnen en buyten Landts vaerders-Gildt tot Amsterdam notificeeren een yegelijck, dat sy d'Advijsen, Certificatien en Gewijsdens, raeckende het vergoeden van de schade, die de binnelandtse Schepen malkanderen komen aen te doen, pertinent hebben doen drucken, volgens de Principalen daer van zijnde: wie sulcke begeert, alsoo het tot dienst van alle Binnelandts-vaerders is gedruckt, kanse krijgen voor een civiele Prijs,(tot Pincxsteren aenkomende 1670.) by de overluyden van het Binnlandts-vaerders Gildt tot Amsterdam.

#6700315,2 Op Woensdagh den 9 April sullen tot Amsterdam, aldernaest de Paerde-stal, op d'Achterburghwal, verkocht werden de naegelatene Boecken, soo Theologische, Chymische, Medicinische, Matematische als andere, van Do. Petrus Serarius en Benedictus Bahnsen: en zijn de Catalogen daer van te bekomen tot Amsterdam by Hendrick en Dick Boom, Boeckverkoopers, op de Singel, tot Uytrecht by Gysbert van Zijl, tot Rotterdam by Arnold Laers, tot Leyden by Pieter Hackius.

#6700315,3 Men laet een yegelijck weten, dat den 24 van dese Maent tot Amsterdam sal verkocht werden de Boeckwinckel, naergelaten by wijlen Gerrit van Goedesbergh, in sijn leven Boeckverkooper, op 't Water, by de Nieuwe-brugh: en zijn de Catalogen daer van te bekomen tot Amsterdam by de Weduwe van de Overledene, tot Haerlem by Pieter Casteleyn, tot Leyden by Daniel en Abraham van Gaesbeeck, in 's Gravenhage by Johannes Tongerloo, tot Delft by Jacob Plantenburgh, tot Rotterdam by Abraham van Waesbergen, &c.

#6700315,4 Op Dingsdagh den 18 Maert 1670. sullen tot Leyden, ten Huyse van Cornelis Hackius, Boeckverkooper op de hoeck van de Hout-straet, verkocht werden een uytmuntende Bibliotheeck, naegelaten van zalig: D. Mattheus Newcomen, in sijn leven Engelsse Predicant aldaer.

#6700318,1 Tot Rotterdam sullen op den 9 April 1670. verkocht werden de Boecken naergelaten by zal: Bartholomeus Doonius, in sijn leven Predicant aldaer; waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Rotterdam by de Weduwe, woonende in de Lombert-straet, alwaer de Boecken sullen verkocht werden, tot Amsterdam by Iohannes van Someren, tot Leyden by Cornelis Hackius, tot Dordrecht by de Vlieger.

#6700318,2 t'Amsterdam, by Iacob Vinckel, Boeckverkooper in de Beurs-straet, in de History-schrijver, werdt uytgegeven: Vervolgende Nadenckinge, of naeder bericht op Dr. I. Haddens vaster gestelde Pleuris genesinge sonder Ader-laten. Door I.B. van Lamzwierde, Phil: en Med: Dr. In 8. ** Item, wel-gegronde Bedenckingen, over het eynde des Wereldts, ofte den Dagh des Oordeels, en wel voornamentlijck, of deselve in desen loopenden Iare 1670. te hopen en te vermoedenzy: gestelt en uytgegeven door M. Casparum Heunisch, Predicant in des H: Rijckx-Stadt Schweinfurth; als oock der hooge Schoolen Opsiender en Professor, uyt het Hoogduyts vertaelt. In 4.

#6700318,3 t'Amsterdam, by de Weduwe van zalig: Abraham van den Burgh, Boeckverkoopster, by de Jan Roonpoorts Tooren, in de Gereformeerde Catechismus, is gedruckt en werdt uytgegeven: Joh. Daillaei 15 uytgelesene Predicatien over de Feest-dagen, uyt het Frans vertaelt, door Joh. Aalstius, Predicant tot Bergen op Zoom. In 8. Item, Salomons Sweert, scheydende de Remonstrantse van de rechtsinnige Leere, door Bouritius Sibema. In 8. Item, t'Samenspraeck van de natuur en practijck des Geloofs, vermeerdert met der swacken adem-tocht voor een amechtige Ziele, in haer Geestelijcke stant. In 12. Item, 't Gereformeert Bloem hof vol Christelijcke Gebeden, mede op yder Dagh van de Weeck. In 12. Item, Godts Wonderwerck voor en in de Weder-geboorte, den tweeden Druck. In 12. Item, d'Indiaensse Cijfferboom, uytcijfferende verscheyde heylsame nuttige en Ziel bedenckender Rijmen: door Matthijs Cramer. In 8.

#6700318,4 Op Dinghsdagh den 25 Maert 1670, nae de Middagh, sullen tot Rotterdam, in de Herberge van St. Lucas, verkocht werden een Partye Puycks Puyck Virgini-blaederen en Bay-Taback.

#6700322,1 d'Erfgenamen van zal: Godefrid van Heuvel begeeren te verkoopen desselfs naergelaten Schilderyen, van diversse uytsteeckende Meesters; waer van de Namen by Biljetten hier naer sullen gespecificeert werden: deselve Verkoopinge sal geschieden op de Zael van 't Princen-Hof, op den 10 April aenstaende, zijnde Donderdagh.

#6700322,2 Op Maendagh den 14 April sullen tot Middelburgh verkocht werden de naergelaten Boecken van den Heer Christiaen vande Walle zalig: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Waesbergen, tot Leyden by Hackius, tot Uytrecht by Cornelis Noenaert, tot Rotterdam by Arnout Laers, in 's Gravenhage by Daniel Steucker,tot Middelburgh by Theodorus de la Meer.

#6700322,3 Op Woensdagh den 26 Maert 1670. sal Hillebrant van Wouw, in 's Gravenhage, t'sijnen Huyse, in 't openbaer aen de meest-biedende doen verkoopen een groot getal van Bibels, Testamenten, Psalm-boecken, Placaet-boecken ende verscheyde andere, mitsgaders Placcaten, Ordonnantien, Deductien, Instructien, Matrisen, Pinsoenen, Letteren van de Parel Duyts en Romein Caerten van de Belegeringh van 's Hertogen bosch, ende ses Kopere Platen van dien, als mede verscheyde andere Kopere Platen, Houte Figueren, ende een groote quantiteyt Figueren van de Munt, soo van Goude en Silvere Specien, alle in Hout gesneden, alles breeder vermelt in de Catalogus, die by de Boeckverkoopers in de respective Steden te bekomen is.

#6700325,1 Op den 27 Marty, Nieuwe-stijl, sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, verkocht werden de naergelaten Bibliotheeck van de Heer Johannes Bocardus zal:, in sijn leven Doctor in beyde de Rechten, bestaende in vele treffelijcke en uytmuntende rare Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen; waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Iohannis van Someren, tot Dordrecht by Iasper Goris, tot Rotterdam by Iacobus Hackius, tot Uytrecht by Pieter Elsevier, tot Delft by Iacob Plantenburgh, en in 's Gravenhage by Gerard Amelingh.

#6700325,2 Alsoo den 18 Maert 1670. een Jongetje, oudt tusschen de 10 en 11 Iaer, verongeluckt is by den Hoorn in 't Y, en alsoo men 't selve Lichaem niet kan komen te vissen, soo werdt een yegelijck gebeden in gedachten te houden, ende andere te recommanderen, hebbende aen een blaeuw Onder-kleet, een Linne Rockje, op yder Mouw een Tinne Knoop, de boven-Broeck van Linne en Wolle, swart geverwt, een paer witte Mayer-Koussen, en toe Schoenen aen: die 't selve vint, brenght het op den Hoorn, tot Engel Gerritsz., sal, boven alle kosten, 25 Gulden voor sijn moeyten genieten.

#6700325,3 Tot Leyden, by Felix Lopez de Haro, sullen op Maendagh den 21 april verkocht werden veele seer schoone rare Theologische en andere Boecken, naergelaten by zal: Abrahamus du Pre, in sijn leven Predikant tot Hillegom.

#6700325,4 Reynier van den Bern, Boeckverkooper tot Amsterdam, in de Lucien-Steegh, over de Wees-plaets, is van meeninge te verkoopen alle sijne Boecken, bestaende in verscheyde Talen en Faculteyten, en alle gebonden: welcke Verkoopinge gheschieden sal den 31 Maert, 1670. ten Huyse van den voorsz. R. van den Bern, alwaer de Cataloguen te bekomen zijn.

#6700325,5 Op Woensdagh den 2 April ende volgende Dagen, des Morgens ten 9 uren, en des Naer-middaghs ten 2 uren, sullen tot Rotterdam verkocht werden de naergelaten Boecken van Mr. Iacob de Back, in sijn leven Advocaet voor de Hoven van Justitie van Hollandt; waer van de Catalogen zijn te bekomen tot Rotterdam by sijn Vader Samuel de Back, in de Brouwerye van 't Zeeusche Wapen, op 't Haringvliet, alwaer de Verkoopinge sal geschieden, tot Amsterdam by Hendrick en Dirck Boom, en andere Boeckverkoopers, in den Haegh by Arnout Leers de jonge, tot Delft by Jacob Plantenburgh, tot Dordrecht by Vincent Caymax, tot Leyden by Felix Lopez de Haro, tot Uytrecht by Anthony Smytegeldt.

#6700327,1 De Weduwe van wijlen Carel van den Bogaert tot Haerlem sal, volgens hare geaffigeerde Biljetten, den eersten April aenkomende, zijnde Dingsdagh, des Morgens beginnen te verkopen haer Laken-bereyders Gereetschap, en verscheyde Soorten van Laeckens.

#6700327,2 Daer is gestoolen seecker Oorlogie met een Silver Kasje, ende een Christalijn Glaesje op de Wijser: 't voorsz. Horlogie is geteyckent met H. en B., wesende d'eerste Letters van des Meesters Naem, die 't ghemaeckt heeft, Hans Boeckholt; die 't selve in handen krijght, gelieft het aen Ioannes Tongerloo, Boeckverkooper in den Hage, te addresseeren, sal een goede Vereeringh bekomen.

#6700329,1 NOTIFICATIE. Men laet een ygelijck weten, dat in de Maent Ianuary des voorleden Iaers 1669. alhier in 't Pant binnen Haerlem eenige Goederen, bestaende in een Innocent, een coleurde gevoerde Greyne Mantel, een Lap wit fijn Linnen, noch een stuck Linnen van omtrent 40 Ellen, en eyndelijck een Bratte Neerste van een Tabbert, zijn verkocht, welcke naederhant bevonden zijn gestolen te wesen, door een seecker Vrouws-Persoon genaemt Trijn Kusst, volgens desselfs confessie aen den Gerechte ter Nieuwer-Amstel, doch sonder specificque aenwijsinge waer en van wien, gedaen, sulckx dat de Penningen van de voorsz. gestole Goederen, geprocedeert, ter Secretarye deser Stadt als noch berustende zijn: Soo yemant de eygendomme van deselve Goederen soude konnen justificeeren, die addresseere sigh aen de E:E: Heeren Schepenen alhier, om 't selve bewesen hebbende, de voorverhaelde Penningen te mogen ontfangen.

#6700329,2 Tot Hoorn, by Hendrick Iansz. Marius, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: alle de Wercken van Mr. Johan Beets, in sijn leven ordinaris Advocaet van 't Collegie ter Admiraliteyt in 't Noorder Quartier, bestaende in eenige Comedien, Mengelmoes van Rijmen en andere dingen; waer achter zijn bygevoeght de Brieven van R. Hogerbeets, Illiellius en andere: welcke Schriften ten deele geschreven zijn doen hy by sijn Neef R. Hogerbeets sat op Loevesteyn, en mede tot Hoorn. In 4.

#6700329,3 Tot Gouda, by Andries Endenburgh, is gedruckt en werdt uytgegeven: gereduceerde Iaer Termijnen tegens 4 en 3 en een half ten hondert 's Iaers, als mede Maent en Iaer-Tafelen, mitsgaders Tafel van den 40 Penningh, besijden yder Termijn Iaar en Maent-Tafel gestelt, seer dienstigh voor alle Ontfangers, Rentmeesters, Secretarissen en andere, noyt voor desen soo gestelt. Door D.I. Graeuw, Rekenmr. tot Gouda.

#6700329,4 Tot Zutphen, by de Weduwe van Christoffer Lomeyer ,werden voor een redelijcken Prijs te koop gepresenteert een goede Partye Cepolla de servitutibus, op schrijf-Papier, seer correct gedruckt.

#6700329,5 Wie begeerigh is, om Papiere Konst uytter hant te kopen, of te verhandelen tegens andere Waren, die laet hem vinden by Pieter de la Tombe, op de Vygendam, in de Fransse Bybel, alwaer by hem is te bekomen Boecken van meest al het werck van Lucas van Leyden, Alborduer, Aldegraef, Georgie Pens, Altorf, Swalbeen, Israel van Ments, Hipsen, Marten, Mercurius Staf, Breugel, Heemskerck, Montaine, Raffael, Tempest, Callot, Permens, Ticiaen, Carrats, P. Bril, Bassanien en andere meer: als mede Teeyckeningen van Italiaensse, Fransse en Duytse Meesters, mede Lees-boecken,in alle Faculteyten en Spraecken, als Duyts, Frans, Spaens, Italiaens en Engels.

#6700401,1 Op Donderdagh den 10 April 1670. sal een groote quantiteyt stercke ende extraordinaris suyvre witte ende bruynen Azijn in 't openbaer verkocht werden, op de Azijn-Plaets van de Paeuw, aen den hoogen Rhijn-dijck, by de Does-brugge, buyten Leyden, alwaer deselve is leggende, met de Gereetschappen daer by.

#6700401,2 Op den 15 April, 1670. sal tot Rotterdam, ten Huyse van Iacobus Hackius, verkocht werden een seer rare en curieuse Bibliotheeck, bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, soo van gebonden als ongebonden Boecken; waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Boom, tot Leyden by Hackius, tot Dordrecht by van Nispen, tot Uytrecht by Elsevier, tot Delft by Plantenburgh, tot Middelburgh by Goeree, en noch in verscheyde andere Steden meer.

#6700401,3 Op den 22 April, 1670. sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheeck van den Heer Paulus Iunius, zal: in sijn Leven Rector in de Latijnsche School tot Leyden, bestaende in seer raere en uytghelesene Litteratores Miscellanei, Historici, Griecksse en Latijnsche Auctores, en voorts in alle Faculteyten.

#6700403,1 d'Erfgenamen van zal: Godefrid van Heuvel begeeren te verkoopen desselfs naergelaten Schilderyen, van diversse uytsteeckende Meesters: deselve Verkoopinge sal geschieden op de Zael van 't Princen-Hof, op den 10 April aenstaende, zijnde Donderdagh.

#6700405,1 Een yegelijck werdt by desen genotificeert en bekent gemaeckt, dat de heeren Hooft Ingelanden van 's Graveland geresolveert zijn (achtervolgens haer E: geobtineert Octroy) te doen houden in haer District een vrye Paerde-marckt, die aldaer voor de eerste mael ghehouden sal worden den 20 en 21 Iuny 1670. Nieuwe-stijl, zijnde Vrydagh en Saterdagh voor St. Jan: en om alle Cooplieden en Liefhebbers te animeeren, om met haer Paerden op de voornoemde Marckt te verschijnen, soo sal tot een Vereeringe gegeven werden, aen de geene, die met de meeste of grootste Koppel Paerden de geseyde Marckt komt bywoonen, een paer Stangen en Hooftstel, verciert met Silvere Bockels: en sal tot dien eynde goede gelegentheyt en Stallinge gereet gemaeckt werden.

#6700405,2 Op den 21 April sal men verkoopen de naergelaten Boecken van zal: Jaques Fierens, in sijn leven Boeckverkooper tot Middelburgh in Zeelandt; bestaende in veelderhande Faculteyten en Talen: waer van de Cataloguen te vinden zijn tot Amsterdam by I. van Someren, in den Haeg by H: Gael, tot Rotterd: by A: Leers, en te Middelb: by I: Mertens.

#6700405,3 Op den 9 April, des Avondts ten 5 uren, sal men tot Amsterdam, in de Nes, in de Bracke Gront, verkopen een Scheeps-Ladinge Puyck van nieuwe Virginie Tabackx Bladen, dese Weeck alhier gearriveert.

#6700405,4 Mr. J. Couette, hebbende voor desen (met goede lof) soo tot Haerlem als tot Naerden France Kost-school gehouden, heeft nu tot Muyden (om de goede gelegentheydt van de Plaets) sijn residentie genomen; ende weder begonnen, soo voor Soonen als voor Dochters, sijn School te formeeren: Die hare Kinders by hem gelieven te besteden, om de suyvere France Tael, wel lesen, schrijven, cijfferen, Italiaens Boeckhouden, &c. en de Dochters veelderhande nodige dingen en curieusheden te laten leeren, sullen bevinden, dat (boven 't goet tractement, logement en instructie) haer educatie en opvoedingh ongemeen wesen sal. soo in sedigheydt en godvruchtigheydt, als in goede manieren.

#6700408,1 Op Woensdagh den 16 April 1670. sullen tot 's Hertogenbosch, ten Huyse van Steven du Mont, Boeckverkooper, verkocht werden de naegelaeten Boecken van zal: D. Paridani Lemanni, in sijn leven Predicant tot Tilborgh; waer van de Catalogen te bekomen zijn tot Amsterdam by Cornelis Jansz. Swol,tot Rotterd: by Aernout Leers, tot Leyden by Hackius, tot Uytrecht by Iohannes Ribbius, en op meer andere Plaetsen.

#6700408,2 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, is gedruckt en werdt uytgegeven: Reductie Boeck tegens 4 ten 100, ofte den Penningh 25 's Iaers, als mede Maent en Jaer-Tafelen op winningh ende verlies, wins gewin, mitsgaders een Tafel van den 40 Penningh; waer na sigh (by resolutie der Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt) alle Secretarissen, &c. soo in beslooten steden als ten platten Lande, haer hebben te reguleeren; waer by gevoeght is Specie ende Intrest-boeck tegens 5 en 4 ten 100, &c. yder in 't bysonder, van een Dagh tot een geheel Jaer, gereeckent door Fred: le Ducq, Mathemat: Landtmeeter ende Stadts Wijnroeyer in 's Gravenhage. In groot 8. ** Item, verbetert Specie en Interestsboeck, vervatende alle Goude en Silvere Specie, na den jegenwoordigen cours van Gelde, ende de Interesten yder in 't bysonder, gereeckent van eenen Dagh tot een geheel Jaer, tegens 6 en een vierde, 5 en 4 ten 100, mitsgaders 't Rabbath-Boeckje tegens 8 en 12 ten 100, ten dienste van Coopluyden, Renteniers, &c. gestelt, door Fred: le Ducq; waer by gevoegt is een Merge-Boeckje van Landeryen, en een nieuw Intrest-Boeckje tegens 3 ten 100, mede in maniere als boven, gestelt door L. Akersloot, Mathemat: in 's Gravenhage. In 12. Werdende yder compleet en apart mede verkocht. ** Item, zijn by den selven oock te bekomen de Beschrijvingh van 's Gravenhage, met de voornaemste Plaetsen en Vermaeckelijckheden.

#6700408,3 Tot Rotterdam sullen op Morgen, zijnde Woensdagh, werden verkocht, de naergelaten Boecken van zal: Bartholomeus Donius, in sijn leven Predikant aldaer; waer van de Verkoopinge sal gehouden werden ten huyse van de Weduwe, woonende in de Lomber-straet, by de Schotsche Kerck.

#6700408,4 Op Dinghsdagh den 15 April, 1670. nae de Middagh, sal tot Rotterdam, in 't Swijns Hoof, verkocht werden een Scheeps-Ladinge Puycks Puyck Virgini-Bladeren Taback.

#6700408,5 Tot Amsterdam sullen op den 21 April, 1670. ten Huyse van Pieter vanden Bergh, in de Bergh Parnassus, in de Berg-straet, verkocht werden de gebonden Boecken, bestaende in verscheyde Talen en Faculteyten. breder in de Catalogi uytgedruckt; mitsgaders eenigh Winckel-Gereetschap.

#6700410,1 De Erfgenamen van de Weduwe van zalig: Francois Lieshout sullen op den 18 April 1670. verkoopen een goede partye ongebonden en gebonden Boecken, en een goede partye Bybels op Superiael Reael groot Mediaen Papier, naergelaten by de Weduwe voornoemt; waer van de Catalogus per naeste sullen te bekomen zijn.

#6700412,1 Alsoo eenen Johannes van Halteren, out omtrent 36 Iaren, dragende een bruyne Paruyck, middelmatigh van lengte, spreeckende gebroocken Hollandts, zijnde mager van Tronie, wesende Borge ende Medestander van diverse imposten en Excijsen, hem niet ontsien heeft een merckelijcke Somme van Penningen van de Comptoiren te lichten, en daer mede wegh te loopen: Wie den selven weet aen te brengen, soodanigh, dat hy in handen van de Justitie geraeckt, sal daer voor genieten een Somme van hondert Silvere Ducatons, en sal des Aenbrengers Naem verswegen werden, te addresseeren aen 't Comptoir van 't Gemael, by de Korsjes Brugh, tot Amsterdam.

#6700412,2 Op Dinghsdagh den 15 April; 1670, en volgende Dagen, sullen tot Dordrecht in de Doelen verkocht werden een schoone Partye gebonden Fransse, Engelsse en Nederduytse Boecken, (onder dewelcke de Engelsse ongemeen zijn, soo in quantiteyt als qualiteyt.) Item schoone en rare Teyckeningen van Leger-ordre, of Gastrementatie: oock Belegeringe ende Batailles, alles met de Handt in loco afgeteeckent, ende curieus afgeset: als mede rare Kunst, soo van Plaetwerck als Schilderkonst, alles van de voornaemste Meesters ghedaen; oock een goede partye Musijck-Boecken, Instrumenten en anders: Daer van de Cataloguen te bekomen zijn tot Dordrecht by Mattheus van Nispen, tot Amsterdam by Iohannes van Ravesteyn, tot Haerlem by Pieter Casteleyn, tot Leyden by Pieter Hackius, tot Rotterdam by Arnout Leers en Iacobus Hackius, in 's Gravenhage by Iohan Tongerlo, &c.

#6700412,3 Op Maendagh den 28 April, 1670. des Morgens ten 8 uren, ende de volgende Dagen, sal tot Hoorn verkocht werden een seer uytnemende Bibliotheeck van Boecken, van verscheyden Faculteyten en Talen, als Theologici, Juridici, Medici, Philosophi, Literatores, &c. in 't Sterfhuys van Ysbrand van Schoonen, op de Ooster straet.

#6700412,4 t'Amsterdam, by Jan Rieuwertsz. Boeckverkoper, werdt uytgegeven, de oudtheydt van 't alleen-spreecken in de Gemeente verdedight, of ondersoeck over 't Predicken, of publijck onderwijsen in de eerste Christen Kerck, en wat verlof en vryheydt daerin buyten de gestelde Leeraren, voor elck Broeder der Gemeente, die maer wilde, geweest zy; tegens Dr. Langedult: door Antonius van Dale, der Medicijnen Doctor. In 4.

#6700415,1 Werdt een yder van de Groenlants-vaerders mits desen bekent gemaeckt, dat soo ymant. op de Walvissery zijnde, mochte van nooden hebben eenige Chaloupen, Vaten, Hoepen als anders, dat hy 't selve sal mogen halen van Spitsbergen, uyt de Noort-Bay, van de Goederen, die de Noortse of Groenlantse Compagnie tot Amsterdam zijn toebehoorende, leggende soo in als buyten de Tenten van deselve Compagnie, mits, naer gedane Reyse, 't selve bekent te maecken aen de Boeckhouder van de voorsz. Compagnie, woonende op de Keysers-Gracht, naest de Groenlandtse Packhuysen: ende alsoo de voorsz. Compagnie ter ooren gekomen is, dat eenige Commandeurs haer verstout hebben, sonder haer kennisse, verscheyde van deselve Goederen van Spitsbergen wegh te halen, soo wordt een yder versocht, die daer van kennisse heeft, 't selve mede aen voorsz. Boeckhouder bekent te maecken, men sal hem tot een Vereeringh geven een derdepart, van 't geene daer van uyver in handen van de voorseyde Compagnie sal komen.

#6700415,2 Burgermeesteren ende Vroetschappen der Stede Woerden notificeeren by desen een ygelijck, hoe dat haer Achtbaerheden hebben doen stichten een wel-gelegen ende playsant Proveniers Huys, geaccommodeert ende voorsien met seer bequame Wooningen, staende buyten Woerden, op den Rhijn, alwaer dagelijckx de jacht-ende andere Schuyten, tusschen Leyden ende Uytrecht varende, voor by passeeren ende repasseeren: ende also haer Achtbaerheden geresolveert zijn in 't korte met de oeconomie ofte Huyshoudinge te beginnen, soo werdt een yder, die genegen soude mogen zijn, sigh tot het genot van Spijs, Dranck ende behaessenisse aldaer te laten inkoopen, genodight met haer Achtbaerheden te willen komen contracteeren.

#6700417,1 Tot Amsterdam, sullen de Erfgenamen van de Weduwe van Francois Lieshout, op den 18 April, zijnde Vrydagh naestkomende, op den Dam, op de hoeck van de Beurs-straet, ten Huyse van de Weduwe voornoemt, verkoopen desselfs nagelaten ongebonden en gebonden Boecken; waer van de Catalogi te bekomen zijn daer ten Huyse, te Leyden by Tomas Hoorn, t'Uytrecht by van Zijl, en in den Haeg by C. Hoeckwater.

#6700419,1 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, is gedruckt en werdt toekomende Weeck uytgegeven het twintigste Deel van de Hollantse Mercurius; zijnde 't verhael van 't gepasseerde tot 't Iaer 1670. excluys: mitsgaders alle de Deelen van 20 Iaren, in Quarto. Met Platen: en met Privilegie.

#6700419,2 Op den 22 April, 1670. toekomende, sal ten Huyse van Loth de Haes, Boeckverkooper op de Pieters Kerck-Graft, tot Leyden, verkocht werden de naergelaten Bibliotheeck van den Heer Paulus Iunius, zal: in sijn Leven Rector in de Latijnsche Schoole aldaer, alle bestaende in seer raere en ongemeene, soo Latijnse als Grieckse Boecken, als Litteratores, Historici, Antiquary, Oratores en Po~eten, en in andere Faculteyten en wetenschappen meer, alle seer wel geconditioneert, en sindelijck gebonden, onder deselve een groot deel op den Bant en Snee vergult: waer van de Catalogen te bekomen zijn tot Amsterdam ten Huyse van den Heer Rector Adrianus Junius, tot Uytrecht by Jacob van Doeyenburgh, Boeckverkooper op de hoeck van de Sael-straet, in den Hage by Theodorus Duurcant, Boeckverkooper op de Sael, en tot Leyden by den voorsz. Loth de Haes.

#6700419,3 Tot Amsterdam, by Jacob l'Escailje, sal uytgegeven werden, het Belegh en Ontset van Leyden, bly-eyndent Treurspel, door R. Bontius, met de Vertooningen door I. Vos, en een Beschrijvinge van de Cieraden van een nieuw Toneel, en de verklaringe van de Sinne-beelden desselfs, gelijck het selve op Maendagh den 28 April, en volgende Dagen, op de Amsterdamse Schouburgh, door meer als hondert Personagien, sal gespeelt en vertoont werden, met Konst en Vuurwercken: noyt voor desen soodanigh gedruckt en vertoont.

#6700422,1 NOTIFICATIE. Men notificeert mits desen, dat binnen de Stadt van Tholen resideert een Persoon, seer wel ervaren in de Latijnsse, Grieckse en andere Talen, oock seer bequaem, om een yder in alle deselve, met een goede Methode, te onderwijsen, daer van veele goede Preuven heeft gegeven, wesende van de Heeren den Bailliuw, Burgermeesteren, Schepen en Raedt der Stadt Tholen aengenomen, omme ter Plaetse voorsz. publijck Schole te houden, en een yegelijck, die sulckx begeert, mede ten sijnen Huyse te logeren, en in de Kost te nemen, hebbende daer toe bequame Huysinge, &c.

#6700422,2 Op Maendagh den 28 April, 1670. des Morgens ten 8 uren, ende de volgende Dagen, sal tot Hoorn verkocht werden een seer uytnemende Bibliotheeck van Boecken, van verscheyden Faculteyten en Talen, als Theologici, Juridici, Medici, Philosophi, Literatores, &c. in 't Sterf-huys van Ysbrand van Schoonen, op de Ooster-straet; waer van de Catalogen soo t'Amsterdam, Haerlem, Leyden, Hage, Rotterdam, Uytrecht, Alckmaer, Enckhuysen, &c. by verscheyde Boeckverkopers te bekomen zijn.

#6700422,3 Tot Middelburgh, ten Huyse van de Vendu-meester achter de groote Kerck, sullen op den 30 April, na de Middagh ten twee uren, verkocht werden de naegelaten Boecken van D. Abraham van der Heyde, in sijn leven Predicant tot Sommelsdijck, zijnde seer wel geconditioneert, en bestaende in verscheyde Faculteyten en Spraecken, als Latijn, Frans, Engels en Nederduyts.

#6700422,4 Werdt by desen een yegelijck genotificeert ende bekent gemaeckt, hoe dat de A.A. Heeren Burgermeesteren der Stadt Gouda, omme gewichtige redenen, goetgevonden hebben, derselver Paerdemarckt, die gehouden is geweest op den 9 Mey ende volgende Dagh, van nu voortaen sal werden gehouden op den 9 en 10 Iuny, die desen Jare sal zijn op Maendagh, ende voorts van Iare tot Iare sal continueren, ten ware den selven Dagh quame op een Sondagh, als wanneer dan sijn aenvangh sal nemen des Maendaghs daer aen, ende dat op soodanige Voorrechten, als voor desen is gegunt geworden.

#6700422,5 Men laet midts desen bekent maecken, dat op den 14 April, zijnde Maendagh, uyt het Oude Heeren Logement gestoolen is een raer Schilderytjen, zijnde een Blom-Potjen, omtrent ander halve Voet hoogh met de Lijst van een Voet breet, zijnde op een Kopere Plaet geschildert, en hebbende in 't midden boven aen een Tulp, wit en root gemenght, die de twee voorste Blaren heel overhangen, en oock een witte Roos, daer een wilde Honigh-By op sit, en leggende een Knop van een roode Roos op de gront, gemerkt met een A en B daer in. Die het selve weet te voorschijn te brengen, addresseere sig aen de Gilde-Knecht van 't Schilders Gilt tot Amsterdam, sal daer voor een goede Vereeringe genieten.

#6700424,1 Op Maendagh den 5 Mey, en volgende Dagen, sal, 's Morgens ten 8, en 's Middags ten 2 uren, ten Huyse van de Weduwe van Salomon Wagenaer, Boeckverkoopster in de Klock-steegh, tot Leyden, verkocht werden de naegelaten Boecken van Salomon Wagenaer zal:, in sijn leven Boeckverkooper aldaer, bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, gelijck breder by de Catalogus te sien is, welcke is te bekomen by de Weduwe voornoemt, tot Amsterdam by Iacobus Wagenaer, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Uytrecht by Iacob Doeyenburgh, in den Haegh by Daniel Steucker, tot Delft by Plantenburgh, tot Dort by van Nispen, tot Middelburgh by Goeree, tot Hoorn by Gerbrant Martensz, tot Enckhuysen by Kluppel, tot Nimwegen by Smetius, tot Franeker by Iacob Pietersz., tot Haerlem by Iacob van Beverwijck, tot Gouda by Endenburgh, en op andere Plaetsen meer.

#6700426,1 Werdt by desen een yegelijck ghenotificeert ende bekent gemaeckt, hoe dat de A.A. Heeren Burgermeesteren der Stadt Gouda, omme gewichtige redenen, goetgevonden hebben, derselver Paerdemarckt, die gehouden is geweest op den 9 Mey ende volgende Dagh, van nu voortaen sal werden ghehouden op den 9 en 10 Iuny, die desen Iare sal zijn op Maendagh, ende voorts van Iare tot Iare sal continueeren, ten ware den selven Dagh quam op een Sondagh, als wanneer dan sijn aenvangh sal nemen des Maendaghs daer aen, ende dat op soodanige Voorrechten, als voor desen is gegunt geworden.

#6700426,2 Tot Amsterdam, op het West-Indische Packhuys, sal op den 14 Mey, Anno 1670. des Morgens verkocht werden een Partye Guinees Greyn. Aen alle Heeren en Kooplieden werdt bekent ghemaeckt, dat het Boden Comptoir op Groeningen aenstaende Mey sal verandert werden, en gehouden op de nieuwe zijdts achter-Burghwal, tegens over de Paerde-Stal, in de blaeuwen Engel.

#6700426,3 t'Amsterdam, by de Weduwe van Abraham van den Burg, is gedruckt en werdt uytgegeven: Kerck-heyligingh, tot een eerste Inleydingh-Predicatie, gedaen in het Huys des Heeren genaemt de Amstel-Kerck, door Henricus Rulaeus, Dienaer Jesu Christi tot Amsterdam. In 12.

#6700429,1 Werdt by desen een yder genotificeert ende bekent ghemaeckt, dat men op Donderdagh den 8 Mey 1670., nae de Middagh ten twee uren, op de Hofstadt van Loo, buyten Voorburgh, een half uur van den Haeg, in plaetse van in de Castelenie, sulcx by Biljetten was bekent gemaeckt, sal verkoopen de voorsz, seer magnifijcke, playsante, wel gelegen, kostelijck betimmerde en treffelijcke beplante Hofstadt, en de omtrent twintigh Morgen schoon Landt, met alle sijn Chijnsen, Swanendrif ende Praeminentien.

#6700429,2 Mordochay del Monte laet een yegelijck weten, dat tot Amsterdam, in de Batavier-straet, in de Coninginne Hester, met approbatie van de Heeren Burgermeesteren der selver Stadt, met Octroy ende Privilegie van haer Ed: Groot Mog: de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende met advijs ende instructie der Doctoren, heeft opgerecht de accommoditeyt van diversse Bad Stooven, welcke alle Maendagen, Dingsdagen, Woensdagen en Donderdagen aldaer, tot een yder sijn gerijf ende gesontheydt, konnen gebruyckt werden.

#6700429,3 Tot Rotterdam, by Francois van Hoogstraten, Boeckverkoper, werdt uytgegeven: d'Indiaensche Historie der Portugeesen, onder de Regeeringe van vijf Portugeesche Koningen; of anders, het vervolgh der Historie van Don Emanuel, Koningh van Portugael, sedert het Iaer 1521. tot op het Iaer 1610. Beschreven door Kastagnede en andere History-schrijvers. Nu nieuwelijcx uyt het Frans vertaelt door F.v.H. In 12. ** Item, Praxis Barbettiana, verrijckt met de Aenteeckeningen van F. Deckers, Med: Doctor.

#6700429,4 Aen alle Heeren en Kooplieden werdt bekent ghemaeckt, dat het Boden Comptoir op Groeningen aenstaende Mey sal verandert werden, en gehouden op de nieuwe zijdts achter-Burghwal, tegens over de Paerde-Stal, in de blaeuwen Helm.

#6700503,1 Alsoo men bevint, dat de Paerden, loopende in Postwagens soo van Amsterdam als den Hage respective, tusschen het Hoy ende Gras, onsterck werden bevonden, over sulckx werden alle Passagiers genotificeert, dat voor den tijdt van acht Dagen maer een Wagen Daegs van de voornoemde Stede sal afrijden, te beginnen met den 5 tot den 10 Mey aenstaende, op het uur van tween, naer Noen: ende voorts sullen de voornoemde Wagens continueeren in 't rijden voor ende naer Noen, te beginnen met den 12. Mey voornoemt, als voor desen.

#6700503,2 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, zijn gedruckt en werden uytgegeven, het twintighste Deel van den Hollantschen Mercurius, mitsgaders alle de twintigh Deelen; zijnde een Verhael aller Geschiedenissen van den Iare 1650. tot 1670. met Kopere Platen. In 4. Met Privilegie.

#6700506,1 Op voorleden Wijcker Leermarckt zijn vermist vijf Bossen Liesen, met twee draets Tou gebonden, ende een Lies omgeslagen zijnde, is op de tweede Lies een Merck met krijt geset: soo yemant die heeft geberght, of verkeert is Scheep gedaen, die gelieft het in den Haegh, aen den Deken van het Schoenmakers Gildt, te laten weten.

#6700506,2 Men laet een ygelijck weten, als dat men op Dingsdagh den 20 Mey wederom sal beginnen te verkoopen de resteerende gebonden Boecken van wijlen Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper tot Amsterdam; en dan voorts met de ongebonden Boecken en volgende dagen, 's Morgens ten 8 uren precijs, en 's Middaghs ten 2 uren.

#6700506,3 t'Amsterdam, by Joannes van Someren, Boeckverkooper op den Dam, werdt uytgegeven: Opera Omnia, ofte alle de Godtgeleerde Wercken van de eerwaerdige, hooghgeleerde, seer vermaerde Daniel en Jeremias Dijcke, in haer leven getrouwe en seer yverige Bedienaers des H. Euangeliums in Engelant. Alles op nieuws na de Engelsse orginele Exemplaren oversien; en veele Tractaten, die noch in't Engels waren, op nieu daer by vertaelt, met nodige Registers versien, in 2 Deelen. In 4.

#6700506,4 Tot Delft, by Abraham Dissius, Boeckverkooper op 't Marcktvelt, in 't vergulde A B C. is gedruckt en werdt uytgegeven, op heel wit Papier, de laetste gecorrigeerde Catechisatien over de Heydelbergse Catechismus, met een bequaem Register daer achter aen, door Petrus de Wit, in sijn leven Bedienaer des Goddelijcken Woorts tot Leyden. In 8. ** Als oock de drie Tractaten tot het H. Avontmael ons Heeren, door C. Drelincourt, overgeset door Gilles van Breen, Bedienaer des Goddelijcken Woorts tot Beverwijck: vermeerdert met een aendachtigen versuchtingh op de uytterlijcke handelingh des Avontmaels. In 12.

#6700506,5 Men notificeert mits desen, dat seecker Vrouw Mensch, haer noemende Catharina, spreeckende Frans en Brabants, tot Groeningen hebbende omgegaen, tot het vergaren van los-Gelt, met eenen Brechje Dirckx, voor haer Man Ian Iansz., tegenwoordig gevangen in Algiers, diefachtigh deselve heeft ontnomen en ontstoolen alle hare Papieren, daer onder het opteecken-Boeckje, de bezegelde Brieven van Medenblick, een Arm-Bos met het Medenblickse Wapen, mitsgaders Geldt en ander Goet, dat sy by haer hadde: welcke Vrouw by yemant bekent wordende, gelieft die aen te houden, en te laten weten buyten Amsterdam, in het Leli straetje, ten Huyse van Annetje Hendrickx, Matresse.

#6700510,1 Paerdemarckt binnen Delff. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delff maecken mits desen bekent allen ende een ygelijck, dien het soude mogen aengaen, dat haer Achtb:, tot gerief van de Paerdekooperen, de Paerdemarckt binnen deselve Stadt met hare Paerden frequenteerende, op de Paerdemarckt aldaer niet alleen hebben doen maecken een bequaeme besloote Stallinge voor meer als hondert Paerden, ende daer benevens mede geordonneert hebben goede ende bequaeme Weydinge, dicht onder de Stadt gelegen, alwaer yder Paert voor ses Stuyvers tusschen Nacht en Dagh kan werden geaccommodeert: maer dat boven dien allen haer Achtb: mede goed gevonden hebben, dat op d'aenstaende Paerdemarckt in den loopenden Iaer 1670., die op den 7 Iuny en twee daer aen volgende Dagen wesen sal, alle ende ygelijck, die aldaer sal komen te verschijnen met sijn Coppel of Coppelen eygen Paerden, voor deselve sijne Paerden, buyten desselfs kosten, by ofte van Stadts wegen, als voor desen, wederom sal versien werden van den Weyde ende ruygh Voer; waer van een yder addres ende aenwijsinge sal bekomen van Hendrick Mouthaen, Opsiender op de voorsz. Stallen, ofte oock van Cornelis Iansz. vander Werve, Bouman, woonachtigh in de Vlamingh-staet, als daer toe by de Heeren Burgermeesteren specialijcken wesende gestelt.

#6700510,2 Men notificeert mits desen, dat binnen de Stadt van Tholen resideert een Persoon, seer wel ervaren in de Latijnsse, Grieckse en andere Talen, oock seer bequaem, om een yder in alle deselve, met een goede Methode, te onderwijsen, daer van veele goede Preuven heeft gegeven, wesende van de Heeren den Bailliuw, Burgermeesteren, Schepen en Raedt der Stadt Tholen aengenomen, omme ter Plaetse voorsz. publijck Schole te houden, en een yegelijck, die sulckx begeert mede ten sijnen Huyse te logeren, en in de Kost te nemen, hebbende daer toe bequame Huysinge, &c.

#6700513,1 Also op Donderdag aenstaende de Hemelvaerts-dagh is, sal de Donderdaegse Courant op Woensdag, Daeghs te vooren, uytgegeven werden.

#6700513,2 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delff maecken mits desen bekent allen ende een ygelijck, dien het soude mogen aengaen, dat haer Achtb:, tot gerief van de Paerdekooperen, de Paerdemarckt binnen deselve Stadt met hare Paerden frequenteerende, op de Paerdemarckt aldaer niet alleen hebben doen maecken een bequaeme besloote Stallinge voor meer als hondert Paerden, ende daer benevens mede geordonneert hebben goede ende bequaeme Weydinge, dicht onder de Stadt gelegen, alwaer yder Paert voor ses Stuyvers tusschen Nacht en Dagh kan werden geaccommodeert: maer dat boven dien allen haer Achtb: mede goed gevonden hebben, dat op d'aenstaende Paerdemarckt in den loopenden Iare 1670., die op den 7 Iuny en twee daer aen volgende Dagen wesen sal, alle ende een ygelijck, die aldaer sal komen te verschijnen met sijn Coppel of Coppelen eygen Paerden, voor deselve sijne Paerden, buyten desselfs kosten, by ofte van Stadts wegen, als voor desen, wederom sal versien werden van den Weyde ende ruygh Voer; waer van een yder addres ende aenwijsinge sal bekomen van Hendrick Mouthaen, Opsiender op de voorsz. Stallen.

#6700513,3 Tot Rotterdam sullen op Woensdagh den 21 Mey, nae de Middagh ten twee uren, in de Herberge van 't Swijns-hooft, op de Marckt, verkocht werden twee Scheeps-Ladingen Puycks Puyck nieuwe Virginy en Bay Bladeren Taback.

#6700513,4 Moses Roderiges Careon, woonachtigh tot Amsterdam, op Vloyenburgh, presenteert sijn dienst, om te genesen de Sieckte genaemt Conings-Sieckte, ende in de Fransse Tael genaemt Crueles, in de Spaensse Tael Lanparones; ende sal de arme Luyden voor niet voort helpen.

#6700513,5 Tot Amsterdam, by de Weduwe van Abraham van den Burgh, Boeckverkoopster by Ian Roon-Poorts-Tooren, in de Gereformeerde Catechismus, is gedruckt en werdt uytgegeven: Kerck-heyligingh, tot een eerste Inleydingh-Predicatie gedaen in het Huys des Heeren genaemt de Amstel-Kerck, door Hendricus Rulaeus, Bedienaer des H. Euangely tot Amsterdam. In 12.

#6700517,1 De Vooghden van de onmondige Kinderen van wijlen den Heer Mr. Louis Philebert Vernatti, in sijn leven Advocaet Fiscael van India, ende van de onmondige Kinderen van Juffr. Lucretia Blockhovius, desselfs naergelaten Weduwe, zijn van meeninge, by willige verkoopinge, aen de meest daer voor biedende, te verkoopen, by openbare opveylinge, een extraordinare schoone partye Juweelen, bestaende in Diamanten soo buyten als in den Goude, gesleepen en ongesleepen; item van eenige Snoeren Perelen, die by de Gegadingde Daeghs voor de Verkoopinge konnen gesien werden. De Verkoopinge sal gheschieden op Dingsdagh en Woensdagh, zijnde den 3 en 4 Iuny 1670, 's Morgens ten negen precijs, tot Haerlem in't Princen-hof.

#6700520,1 Tot Uytrecht, by Meinardus van Dreunen, is gedruckt en te bekomen: Historia generali insectorum; of algemeene verhandelingh van de bloedeloose Dierkens: waer in, onder andere natuurlijcke Verborgentheden, aen 't Oogh vertoont werdt, datter geen Metamorphosis in de Natuur en is: door J. Swammerdam, M.D.

#6700520,2 Tot Amsterdam, by Ian Appelaer, Boeckverkooper op de Fluweele Burghwal, wert uytgegeven: den nieuwe vermeerde Uyterse Nachtegael: singende de aldernieuwste Franse Voysje, en Amoureuse Gesangen, Herders, Bruylofts en Drinck-lietjes; midtsgaders andere Snakery: zijnde desen Druck vermeerdert met verscheyde nieuwe Franse, half Frans en half Duytse, en ongemeene Duytse Liedekens. Noyt voor desen in Druck gesien. In 8.

#6700520,3 Op Woensdagh den 28 Mey 1670. sullen in de Thuyn van de Weduwe van Dr. Philips de Glargies verkocht werden verscheyde uytheemsse rare Gewassen, schoone Alo~e, diverse Orangie-Boomen, Limoen-Boom, Jasminum Americanum en diversse andere.

#6700520,4 Tot Gorinchem, by Paulus Vinck, is gedruckt en werdt uytgegeven: Cornelius Neostadius, de Feudi Juris Scripti, & Hollandici, West frisicique successione, notis perpetuis & commentariis illustratus & auctus: opera & Studio Hugonis Boxelli J.C. Gorinchemiensis. In 12.

#6700524,1 Tot Leyden, ten Huyse van Iohannes Wagens, Boeckverkooper op de Bree-straet, sullen op Maendagh den 2 Iuny, en volgende Dagen, verkocht werden de naergelaten Boecken van zal: D. Ioachimus Horstius, in sijn leven Predicant tot Alphen; bestaende in rare Latijnse, Franse en Nederduytse Boecken, voornamentlijck in de Theologie en Historye; alwaer de Catalogus te bekomen is.

#6700524,2 Tot Amsterdam, by Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., Boeckverkoopers, wert uytgegeven: een-en-vijftigh Predicatien over verscheyde Schriftuur plaetsen, gedaen door Tieleman Iansz. van Bracht, in sijn leven Bedienaer des H. Euangeliums in de Christelijcke Doopsgesinde Vergaderingh tot Dordrecht. In 4. ** Item, de Schoole der Deught geopent voor de Kinderen der Christenen, door T.I. van Bracht. In 8. ** Item, het Conterfeytsel van T.I. van Bracht. In Folio.

#6700524,3 Op Dinghsdagh den 20 Mey, voor de Middagh is t'Amsterdam, over het Oost-Indische Huys, voor 't Huys van Nassouw, op de oude Cingel, gestoolen een groote Haeshont, wit en swart bont, sijne eene Oor is het bovenste afgesneden, heeft noch een zeer Oor ofte Wolf daer in, het puntje van sijn Staert is wit, de Staert swart: soo imant die weet aen te wijsen, waer hy is, sal vijf en twintigh Gulden genieten.

#6700527,1 Men notificeert mits desen, dat de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der vereenighde Nederlanden goet gevonden hebben, tot examinatie der pretentien, die particuliere Ingesetenen tot last van de Kroon van Portugael vermeynden te hebben, mitsgaders het sententieeren over deselve te delegeeren den Raede van Brabant, resideerende in 's Gravenhage: dienvolgende sullen alle de voorsz. Prentendenten voor den laetsten Juny eerst aenstaende, op pene van versteck, ende haer voorts reguleeren in conformiteyt van de gedruckte ende geaffigeerde Publicatien, op den 24 deser, dien aengaende, van den selven Rade ge-emaneert.

#6700527,2 Op Pincxsterdagh, zijnde den 25 Mey, isser verlooren een Strick,bestaende in 15 Diamanten, zijnde plat en langhwerpigh van forme, hangende aen swart gestrickt Lint: die deselve gevonden heeft, gelieftse te behandigen aen de Knecht van 't Silver-Smits-Gildt tot Haerlem, sal een goede Vereeringh daer voor genieten.

#6700527,3 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez de Haro, Boeckverkooper over d'Academie, sullen op Maendagh, zijnde den 23 Iuny en volgende Dagen, verkocht werden een seer curieuse Bibliotheeck; bestaende in rare, soo Latijnsse, Fransse, Engelsse en Nederduytse Boecken, voornamentlijck in schoone Theologische en Miscellanissche, fraey gebonden, naergelaten by zal: D. Petrus de Witte, in sijn leven getrouw Dienaer J.C. in de Gemeynte aldaer.

#6700527,4 Tot Rotterdam, by Joannes Borstius, wert uytgegeven: Onderwijs wegens het oprichten van een suyvere Kerck, en het scheyden van de tegenwoordige Gereformeerde Kercke: door Jacobus Borstius, Predicant tot Rotterdam. In 12. ** Item, Bedenckingen over den Dagh boven den Dagh, uyt Rom: 14. vers 5.6. Door Franciscus Ridderus, Predicant tot Rotterdam. In 12.

#6700527,5 Tot Haerlem, by Robbert Tinneken, Boeckverkooper in de Warmoes-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven voor de tweedemael het Cijfferboeck van Mr. Pieter van den Broecke zal:, nae een gecorrigeerde Copye van de eerste Druck; en zijn te bekomen tot Amsterdam by Michiel de Groot. ** Als mede het Gewaet van Zions Dochteren; ofte een Tractaet tegens het steygerende misbruyck in Kleederen, op dese tegenwoordige Eeuwe nader toegepast, door Simon Ravensbergins, in sijn leven Predicant tot Haerlem.

#6700531,1 Men notificeert mits desen, dat de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der vereenighde Nederlanden goet gevonden hebben, tot examinatie der pretentien, die particuliere Ingesetenen tot last van de Kroon van Portugael vermeynden te hebben, mitsgaders het sententieeren over deselve te delegeeren den Raede van Brabant, resideerende in 's Gravenhage: dienvolgende sullen alle de voorsz. Prentendenten haer hebben t'addresseren ter Griffie van den selven Raede voor den laetsten Juny eerst aenstaende, op pene van versteck, ende haer voorts reguleeren in conformiteyt van de gedruckte ende geaffigeerde Publicatien, op den 24 deser, dien aengaende, van den selven Rade ge-emaneert.

#6700531,2 Op Donderdagh den 5 Iuny 1670. sullen tot Leyden, ten Huysen van Cornelis Driehuysen, verkocht werden de Boecken van zalig: den Heer Advocaet Iohan Brouwer, meest bestaende in schoone Juristen met over de 50 Effigies van de geleertste Luyden, schoone geschildert, &c.

#6700607,1 Men notificeert mits desen, dat de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der vereenighde Nederlanden goet gevonden hebben, tot examinatie der pretentien, die particuliere Ingesetenen tot last van de Kroon van Portugael vermeynden te hebben, mitsgaders het sententieeren over deselve te delegeeren den Raede van Brabant, resideerende in 's Gravenhage: dienvolgende sullen alle de voorsz. Prentendenten haer hebben t'adresseren ter Griffie van den selven Raede voor den laetsten Juny eerst aenstaende, op pene van versteck, en haer voorts reguleeren in conformiteyt van de gedruckte en geaffigeerde Publicatien, op den 24 deser, dien aengaende, van den selven Rade ge emaneert.

#6700607,2 Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Rheenen hebben goet gevonden, dat de Kermisse, in plaetse van den 4 Iuny deses Iaers, (als abusivelijck in den Almanach gestelt) sal wesen op den 12 Iuny, zijnde Odulphi dagh: ende des Anderen-daeghs den 13 dito Paerdemarckt.

#6700607,3 t'Amsterdam, by Steven Swart, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven, Afscheyts Predikatie, gedaen by Samuel Malbon, gewesen Engelsse Predicant van de Independente Kerck tot Amsterdam.

#6700607,4 t'Amsterdam, voor Marcus Doornick, Boeckverkooper op de Vygendam, in 't Comptoir Inck vat, is gedruckt en wert uytgegeven: De Nederlandtse Herbarius of Kruydt Boeck, beschrijvende de Geslachten, Gedaente, Plaetse, tijt, Oeffeningh, Aert, Krachten, en Medicinael gebruyck van allerhande Boomen, Heesteren, Boom Gewassen, Kruyden en Planten, die in de Nederlanden in 't Wilde gevonden, ende in de Hoven onderhouden worden: Als mede de uytlandtsen of vreemde Droogens, die gemeenlijck in de Apothekers Winckels gebruyckt werden. Uyt verscheyde Kruyt beschrijvers, tot nut van alle Natuur-kundes, Genees-meesters, Apothekers, Chirurgijns, en Liefhebbers van Kruyden en Planten by een vergadert, en beschreven door Petrus Nylandt, Med: Doctor. Met nieuwe Figueren. In Quarto. ** Item, den verbeterden Nederlandtsen Hovenier. In Quarto.

#6700607,5 In 's Gravenhage, op de groote Zael van 't Hof, by Gerard Ameling, Boeckverkooper, sullen op Maendagh, zijnden den 30 Iuny, en volgende Dagen verkocht werden de naergelaten Boecken van den Raedtsheers Born; bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen.

#6700610,1 Men notificeert mits desen, dat de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der vereenighde Nederlanden goet gevonden hebben, tot examinatie der pretentien, die particuliere Ingesetenen tot last van de Kroon van Portugael vermeynden te hebben, mitsgaders het sententieeren over deselve te delegeeren den Raede van Brabant, resideerende in 's Gravenhage: dienvolgende sullen alle de voorsz. Prentendenten haer hebben t'adresseren ter Griffie van den selven Raede voor den laetsten Juny eerst aenstaende, op pene van versteck, en haer voorts reguleeren in conformiteyt van de gedruckte en geaffigeerde Publicatien, op den 24 deser, dien aengaende, van den selven Rade ge emaneert.

#6700610,2 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez de Haro, sullen op Maendagh, zijnde den 23 Iuny, en volgende Dagen, verkocht werden een seer schoone Bibliotheeck; bestaende in verscheyde, soo Latijnsse, Fransse, Engelsse en Duytse Boecken, en voornamentlijck in treffellijcke Theologise en Miscellanisse Boecken, seer wel gebonden, naergelaten by D. Petrus de Witte zal:, in sijn leven getrouw dienaer I.C. in de Gemeynte alhier: waer van de Cataloguen te bekomen zijn tot Amsterdam by Johannes Ianssonius a Waesbergen, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Uytrecht by Johannes Ribbius, tot Rotterdam by Arnout Leers, in 's Gravenhage by Theodorus Duercant, tot Delft by Iacob Plantenburgh, en in verscheyde andere Steden.

#6700610,3 Alsoo den Schoolmeester van de vrye Heerlijckheydt van Warmont by Leyden is komen te overlijden, soo werden mits desen alle Schoolmeesters ende Liefhebbers, tot onderwijsinge van de jonge Ieught, mitsdesen bekent gemaeckt, dat die vacante Plaetse met een Huysinge voorsien is, alwaer voor desen by Mr. Willem de la Barbe zal:, des overledens Voorsaet, veele Heeren ende Cooplieden Kinderen, aldaer in de Kost besteet geweest zijnde, met groote vruchten geleert ende onderwesen heeft, wesende de situatie van de Plaetse seer gesont en aengenaem, ende de Huysinge mede seer bequaem toe.

#6700610,4 Tot Rotterdam, by de Weduwe van Johannes Neranus, wert uytgegeven: Waerachtige Historie van 't Geslacht, Geboorte, Leven, Bedrijf, Gevangenisse, Examinatie, Bekentenisse, Rechters, Brieven, laetste Woorden en Doot van wijlen den heer J. van Oldenbarnevelt, Ridder, Heere van den Tempel &c. verciert met Kopere Platen. Den tweeden Druck; en vermeerdert met verscheyde Geschriften van Ian Francken, sijn Dienaer. In 8.

#6700612,1 Daer is tot Amsterdam verloren een effen platachtigh Gout Horologie, met een Christal, gemaeckt to Londen, van Eduardus Aest, om het welcke noch een Kas is van Filjegreyne, mede van Gout, met een gevlochten Merck daer onder ingewerckt, zijnde van boven open, om op de Wijser te konnen sien, sonder het te openen, ende om het selve is oock een tweede Kas van swart Segreyn Leer, mede boven open, met een vergult Koper Ringetje om den Rant: Die het selve weet te recht te brengen, gelieft sig te addresseeren aen de Gilde Knecht van 't Gout-Smits Gildt tot Amsterdam, in de Betanie straet, in 't roode Wijn-tonnetje, sal 25 Gulden tot een Vereeringh genieten.

#6700614,1 Tot Amsterdam wordt uytgegeven van Henricus Schoof een Theatrum Grammatica, neffens een Nederduyts Informatorium, of Verklaer-Boeck, over het selve, met Privilegie, waer in soo wel van jonge als bejaerde Personen de Fondamenten der Latijnsse Tael, nae de Kunst des Grammatica, in 't spreecken en schrijven, in de tijdt van een Iaer, of minder, konnen geleert werden: dienende tot groot gemack der Leermeesters en Discipulen. Waer van mede een Hoogduyts Verklaer boek in 't korte sal gedruckt worden: te vinden omtrent 10 a 20 Huysen van 't eynde in de Haerlemmer-Middel-straet, by het Pleyn van de Haerlemmer-Poort, in 't Oogh des Wereldts, staende boven de Deure.

#6700614,2 Op den 17 Iuny sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheeck van den heer Hendrick Bugge van Ringh zal:, bestaende in seer rare Theologoci en Juridici, en seer treffelijcke Miscellanisse Boecken, alle seer schoon geconditioneert: De Catalogi zijn te bekomen tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck, &c.

#6700614,3 Iacob Palensteyn en Ian Lelyvelt in Compagnie presenteeren uyt der handt te verkoopen een wel-geconditioneerde Druckerye, met sijn toe behooren; bestaende in verscheyde heel goede nieuwe Letteren, Musijck-Nooten, &c, en twee heel goede Druck-Perssen: Soo yemant daer gadinge in heeft, gelieft hem te presenteeren aen dito Palensteyn en Lelyvelt voorn: tot Enckhuysen, daer de Proeven van de Letters zijn.

#6700614,4 Men sal op Woensdagh den 18 Iuny 1670. des Morgens ten 9 uren, op Rapenburgh, in het West Indisch Packhuys, verkoopen een schoone Partye Guineesche Oliphants-Tanden, van alderhande sorteertingh.

#6700617,1 In den Haegh, by Iohannes Steucker ende Theodorus Duerkant, Boeckverkoopers op de groote Zael, zijn te bekomen: Elementa Phisica, sive Nova Philosophiae Principia, ubi Cartesianorum Principiorum falsitas ostenditur, Cartesyque errores ac Paralogismi ad oculum demonstrantur ac refutantur, a Francisco Wilhelmo libero Barone de Nulandt, &c. In Duodecimo.

#6700617,2 In 's Gravenhage, by Joannes Tongerloo, Boeckverkooper, werdt uytgegeven: Reductie-boeck tegens 4 ten 100, als mede Maendt en Iaer-Tafelen op winningh ende verlies, (wins gewin) mitsgaders een Tafel van den 40 Penningh; waer nae sigh (by resolutie der Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt) alle Secretarissen, &c., soo in beslooten Steden als ten platten Lande, haer hebben te reguleeren; waer by gevoegt is Specie en Intrest-Boeck tegens 4 en 5 ten 100, yder in 't bysonder van een Dagh tot een Iaer gereeckent, met een Rabath-boeckje van 12 tot 4 ten 100; door Fred: le Ducq, Mathemat: Landtmeter en Stadts-Wijnroeyer in 's Gravenhage. In 8. ** Item, verbetert Specie en Intrest-boeck. ** Item, Beschrijvinge van 's Gravenhage, met de voornaemste Plaetsen en Vermaeckelijckheden, door Iacob vander Does, Rechtsgeleerde, op nieuws oversien en met verscheyde Kopere Platen verciert. In 4.

#6700617,3 Tot Amsterdam, by Ian Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., Boeckverkoopers, wert uytgegeven: een en vijftigh Predicatien over verscheyde Schriftuur-plaetsen, gedaen door Tieleman Iansz. van Bracht, in sijn leven Bedienaer des H. Euangeliums in de Christelijcke Doopsgesinde Vergaderingh tot Dordrecht. In 4. ** Item, de Schoole der Deught, geopent voor de Kinderen der Christenen, door T. J. van Bracht. In 8. ** Item, het Conterfeytsel van T. I. Van Bracht. In Folio.

#6700617,4 Tot Rotterdam sal men op Donmderdagh den 19 Iuny, nae de Middag ten 2 uren, in den Herberge van St. Lucas, op de Hoogstraet, verkoopen een Partye van 400 Vaten puycks Puyck Virgini en Bay-bladen Taback.

#6700621,1 Men laet een yder weten, dat Schipper Frans Mattheusz., met sijn Schip genaemt de Maria, groot omtrent 240 Lasten, en gemonteert met 30 Stucken Canon en 60 kloecke Mannen, tot Rotterdam in Laedinge leyt, om, met goet en seer suffisant Convoy, tegens den 20 Iuly naestkomende te vertrecken nae Cadix, Alicanten, Genua en Livorno: Soo yemant eenige Goederen op de voorgen: Plaetsen heeft te laeden, addresseere hem tot Rotterdam voorsz. aen Dirck van Bartem en Iob Roos, Maeckelaers, die yder goet bescheyt sullen doen.

#6700621,2 Daer is gedruckt ende werdt uygegeven: Den verkeerden Parnassus, ofte gehoonde Allamode: gebrilde Wereldt; Hemelvaert der Waerheyt, en de gespolieerden Post: door den beroemde Reysiger D.v.N. In 12. En is te bekomen tot Amsterdam by de Weduwe van Iohan Banningh, Boeckverkoopster by de Beurs, en tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#6700621,3 Tot Amsterdam sal op Dinghsdagh den 8 Iuly verkocht werden een seer curieuse Bibliotheeck, bestaende in schoone, soo Latijnsse, Engelsse als Nederduytse Boecken, fraey gebonden, naergelaten by zal: Do. Petrus Leupenius, in sijn leven getrouw Dienaer Iesu Christi in sijn Gemeynte aldaer: waer van de Catalogi te bekomen zijn by de Weduwe van zal: Abraham vanden Burgh en by Hendrick Doncker, by de Nieubrugh, tot Amsterdam.

#6700621,4 Tot Arnhem, by Johan Frederick Hagen, wert uytgegeven: Heinrici Diesty Conciones Catecheticae in LII. Dominicas Catechismi Heidelbergensis in Ecclesia Reformata Belgica Recepti. In 4. ** Item, Nicola Burgundi Tractatus Controversiarum ad consuetudines Flandriae aliarumque Gentium. In 12. ** Item, Gerh. van Mastricht de susceptoribus insanctium ex Baptismo eorum origine, usu & abusu. In 8. ** Item, Roberti Keucheny I.C. Gallia Triumphans. In 4. ** Item, Ejusdem Pallas Palatina. In 4.

#6700624,1 Tot Amsterdam sal op Dinghsdagh, den 1 Iuly, ten Huyse van Johannis van Someren, Boeckverkooper, op den Dam, verkocht werden een partye seer rare en curieuse Boecken, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen, toebehoorende Elias Ratelbant: waer van de Catalogus te bekomen is by van Someren, en Elias en Jan Jansz. Ratelbant, Boeckverkoopers op de Prince-Gracht.

#6700624,2 Daer is gedruckt ende werdt uytgegeven: Den verkeerden Parnassus, ofte gehoonde Allamode; gebrilde Wereldt; Hemelvaert der Waerheyt, en de gespolieerden Post: door den beroemden Reysiger D.v.N. In 12. En is te bekomen tot Amsterdam by de Weduwe van Iohan Banningh, Boeckverkoopster by de Beurs, en tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#6700624,3 Daer is tot Amsterdam verloren een effen platachtigh Gout Horologie, met een Christal, gemaeckt tot Londen, van Eduardus Aest, om het welcke noch een Kas is van Filjegreyne, mede van Gout, met een gevlochten Merck daer onder ingewerckt, zijnde van boven open, om op de Wijser te konnen sien, sonder het te openen, ende om het selve is oock een tweede Kas van swart Segreyn Leer, mede boven open, met een vergult Koper Ringetje om den Rant: Die het selve weet te recht te brengen, gelieft sig te addresseeren aen de Gilde Knecht van 't Gout-Smits Gildt tot Amsterdam, in de Betanie-straet, in 't roode Wijn-Tonnetje, sal 25 Gulden tot een Vereeringh genieten.

#6700624,4 Tot Leeuwarden wort voor Haio Harmanni, wonende in de Bagynestraet, uytgegeven ende gedruckt: Caiaphas & Annas fugitivi ex orco sive festivus dialogus inter Annam, Caiapham, Charontem, Ranas, Radamanthum, Herodem, Pilatum, Tiberium, Caligulam, Neronem, & Commodum, in quo omnia Judaeorum scelera, perfidiam & crudelitatem exhibuit. Iacobus Gheusius, Theologus & Medicus Frisius.

#6700624,5 Op Dingsdagh den 24 Iuny sal men tot Amsterdam verkoopen, op het West-Indisch Packhuys, op Rapenburgh, des Morgens ten 9 uren een schoone party Oliphants Tanden; zijnde deselve Party, die op den 18 Iuny is opgehouden.

#6700701,1 Tot Amsterdam sullen op Dinghsdagh, den 1 Iuly, ten Huyse van Iohannis van Someren, Boeckverkooper, op den Dam, verkocht werden seer rare en curieuse gebonden en ongebonden Boecken, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen, toebehoorende Elias Ratelbant: waer van de Catalogus te bekomen is by van Someren, en Elias en Jan Jansz. Ratelbant, Boeckverkoopers op de Prince-Gracht.

#6700701,2 Tot Rotterdam leydt het Pynas-Schip de Goude Leeuw, met 20 Stucken, Schipper Ioost Iillisz., in Ladinge nae Lissabon, omme in de Maent Iuly te vertrecken.

#6700701,3 Op Woensdagh den 9 Iuly sullen tot Amsterdam, door d'Erven van zal: Iohannes Ianssonius, verkocht werden, onder Boeckverkoopers, de noch overige, soo complete als defecte Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen; waer onder noch veel schoone Boecken.

#6700701,4 Tot Amsterdam, by Iohannes van den Bergh, Boeckverkoper bezuyden het Stadthuys, is gedruckt en werdt uytgegeven: Ken-teeckenen van de Weder-geboorte, vermeerdert met eenige Brieven van Kerckelijcke Consideratien, uytgegeven door Henricus Schluter. In 8.

#6700705,1 Op en 14 Iuly, Nieuwe Stijl, 1670. sal men tot Maestricht, ten Huyse van Dr. Herms Coets, gesworen Raedt der selver Stadt, by Auctie verkoopen veele schoone en rare Boecken, insonderheyt in den Rechten, alle in Hoorn gebonden, ende soo wel als nieuwe Boecken geconditioneert: en is daer van de Catalogus te sien tot Amsterdam by Ioannes Ianssonius a Waesbergen, tot Leyden by Felix Lopes de Haro, tot Rotterdam by Arnout Leers, in 's Gravenhage by Daniel Steucker, &c.

#6700705,2 Op den 26 Iuny lestleden Sondags is tot Amsterdam, in de Haselaer-steegh, in de Herbergh van de Grave van Oldenburg, van seker Vrouw, die daer was komen logeeren, een Kint ontstoolen, met een root en een geel Rockjen aen met swarte Koorden, zijnde een Knechje van omtrent 22 Weecken, en is haer ontdragen van een Vrouw, die in deselve Herbergh mede logeerden, out omtrent 26 a 27 Jaer, en was gekleet met een blaeuwe Rock, een lichte Sargie Schort, met een blaeuw Galonnetje geboort, ende een streepte Mantelje, haer Spraeck was seer op sijn Brabants, ende Pockdaligh in 't Aengesicht, met een tamelijck groote Neus: Die 't selve aentreft, addresseere sigh in de Herberge boven genoemt, Die het selve sal weten te recht te brengen.

#6700705,3 Tot Amsterdam sal op Dinghsdagh den 8 Iuly verkocht werden een seer curieuse Bibliotheeck, bestaende in schoone, soo Latijnsse, Engelsse als Nederduytse Boecken, fraey gebonden, naergelaten by zal: Do. Petrus Leupenius, in sijn leven getrouw Dienaer Iesu Christi in sijn Gemeynte aldaer: waer van de Catalogi te bekomen zijn by de Weduwe van zal: Abraham vanden Burgh en by Hendrick Doncker.

#6700705,4 Omtrent den 14 van de voorleden Maent is'er een Pack, gemerckt een W. en een S. daer in, met No. 8. inhoudende 16 Stucken Engelsse Sarges, gelost uyt het Schip van Willem Smith, tot Rotterdam, 't welck door eenig abuys is op een verkeerde plaets gebracht: die 't selve weet, addresseere sigh aen Sr. Tomas Gwenn, tot Rotterdam achter de Beurs.

#6700708,1 t'Amsterdam, by de Erfgenamen wijlen Paulus van Ravesteyn, op het Rockin, by de Beurs, is op nieuws gedruckt en werdt uytgegeven, (met consent van de Achtbare Heeren Burgermeesteren) den Bybel in Octavo, met de gelijck-luydende Schriftuer-plaetsen op de kant, en het Psalm-boeck geheel op Nooten, met een nieuwe groote Nomparel Duytse Letter, op seer wit fijn Post-Pampier.

#6700708,2 t'Amsterdam, by Pieter Arentsz. Boeckverkooper in de Beurs-straet, in de 3 Rapen, werdt uytgegeven, in Frans en in Duyts, een Geestelijck Boeckxken, geschreven door den invloet van den Heyligen Geest, inhoudende veel Christelijcke Waerheden, en uytlegginge over veele Schriftuur plaetsen van een soodanige stijl en verstant, dat noyt diergelijck is uytgekomen, den Tytel is, het licht schijnende in de duysternis, vermeerdert met een tweede en derde Deel; uytgebracht in verscheyde Send Brieven: geschreven door Anthonette Bourignon.

#6700708,3 Tot Rotterdam leyt het Pynas-Schip de Goude Leeuw, Schipp: Ioost Iillisz., in Ladinge na Lissabon, om in de Maent Iuly te vertrecken.

#6700712,1 Alsoo Schout, Burgermeesteren, ende Schepenen der Stadt Rotterdam in ervaringe zijn gekomen, dat op Vrydagh den 23 Mey, 1670. jongstleden, ten Huyse van Gerrit Harmansz. van Legerband, Herbergier, woonende in de Marckt-steegh, binnen de voorsz. Stadt, in het Wapen van Gornichem, is komen te logeren seker Vrouws Persoon, by gissinge, oudt zijnde omtrent 23 a 24 Iaren, sprekende op sijn Zeeusch, van middelmatige stature, wat dickachtigh, schoon van Tronie, blosende van Couleur, kleyn van Neus, wesende gekleet met een sarge Mantel met streepgens, ende een grauwe Schort, met een groen Galonnetje geboort, voorgevende woonachtigh te zijn tot Middelburgh in Zeelant, ende dat haer Man soude wesen een Ebben-lijstemaecker van sijn Ambacht, by haer hebbende een Dochtertje, wese 15 a 16 Weecken oudt, die sy Lijsbethje noemde, ende dat 't gemelte Vrouws Persoon (na dat sy een Nacht ten Huyse van den voornoemden Gerrit Hermansz. Legerband hadde geslapen, ende op Saterdagh 's Morgens 't voorsz. Kindt in de Bakermat van den Huysvrouw van den voornoemden Legerband te slapen geleydt) is uytgegaen, ende omtrent een uur daer na weder gekomen zijnde, om te sien, soo sy seyde, of 't selve haer Kindt wacker was geworden of niet, dewijle sy 't selve als noch slapende bevonde, andermael is uytgegaen, ende niet weder gekomen, verlatende seer onmenschelijck 't voorsz. Kindt, ende 't selve ten Huyse van den voornoemden Legerband latende leggen, sonder daer na ofte 't voorsz. Huys oyt wederom te sien, ofte te talen: Alle 't welcke zijnde een enorm delict, ende een saecke van seer quaden gevolge, die daeromme, anderen ten exempele, seer rigoureuselijck dient te worden gestraft, ende dat mits dien daer aen ten hooghsten gelegen is, dat de gemelte Vrouw-persoon in handen van de Justitie geraecke, omme naer meriten gestraft te werden: SOO IS'T, dat Schout, Burgermeesteren ende Schepenen voornoemt ten voorsz. eynde, ende om tot 't voorsz. oogmerck te komen, belooft te hebben, gelijck sy beloven mits desen, aen die gene, dewelcke de gemelte Vrouw-persoon haer-luyden sal weten aen te wijsen, dermaten dat sy in handen van de Iustitie kome te vallen, te vereeren met de somma van hondert silvere Ducatons, ende dat daer en boven desselfs Naem sal werden gesecreteert.

#6700715,1 Een yder werdt by desen bekent gemaeckt, dat alhier in 's Gravenhage, op de nieuwe Biercay, in 't witte Chrystal-Huys, door den Heer Capit: Hendrick Huyck is aengestelt een schoone Chrystal-blaserye, alwaer men op Donderdagh den 10 Iuly, voor d'eerstemael verscheyde rare stucken heeft beginnen te blasen, in preserentie van sijn Hoogheydt den Heer Prins van Orangie, sijn hoogh Edt. den Heer Baron van Asperen, Ruart van Putten, den Heer Envoye van Sweden, mitsgaders de gantse Magistrature deser Stede, nevens veel andere voorname Heeren van qualiteyt.

#6700715,2 Tot Breda sullen op den 28 Iuly, 1670. verkocht werden, ten Huyse van Jacob Dielis van Vechelen zalig:, in de Tolburgstraet, twee konstige Toorens, by hem gepractiseert, daer van den eenen 14 voeten hoogh is, hebbende d'aenwijsinge van uur, half uur, quartier, slagh en voor-slagh, met een Haen boven op, die op sijn tijdt kraeyt, en de Vlengels slaet, nevens een Toorn-wachter, die Trompet; mitsgaders de Loop van Sonne, Maen, hoogh Water, &c. d'andere heeft vier Wijsers en Voorspel.

#6700715,3 Tot Amsterdam, by Adriaen van Gaesbeeck, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven, het spookend Weeuwtje, Bly-spel, nooit vertoont, tot onderscheyt van de Nacht-spookende Joffer, die op de Amsterdamse Schouwburgh gespeelt wordt.

#6700715,4 Tot Deventer, by Otto van Olst, Boeckverkoper in de lange Bisschop-straet, werdt uytgegeven: Wonder-spiegel der Vrouwen, aenwijsende haer roemruchtige Daden, dappere Helde-stucken, wijse Raedt-gevingen, kloecke Uytvoeringen en kuys Leven, met aerdige en ware Historien verciert. Zijn mede te bekomen by Arent vanden Heuvel, Boeckverkooper op de Leytse Straet, tot Amsterdam. ** Item, Grammatica Duyts en Frans, om kort en bondigh de Duytse Tael te leeren; seer noodigh voor alle Meesters, en die haer tot de Nederduytse Spraeck willen oeffenen: noyt diergelijck hier te Lande in 't licht gegeven, door Mr. Iean de Keyser.

#6700717,1 Tot Amsterdam sullen op Dinghsdagh den 12 Augusti verkocht werden, de naergelaten Boecken van Jan Brouwer, zalig:, in sijn leven Kranck besoecker tot Amsterdam, welcke Verkopinge sal geschieden ten Huyse van desselfs Weduwe, in de korte Dijck-straet, by de Nieuwe-Marckt, alwaer oock de Cataloguen zijn te bekomen, als oock by Frederick Klinckhamer, Boekverkooper in de Oude Brugh-steegh.

#6700719,1 NOTIFICATIE. Werdt mits desen genotificeert aen alle Geintresseerde wegens de Brasiliaensse Pretentien, dat ( in conformite van haer Hoog Mog: resolutie van den 10 Iuly laetstleden) de Pretendenten, soo wel die albereyts bekent zijn, op de Lijste van den Raede van Brabant overgesonden, als andere, sonder onderscheyt, in conformite van de laetste Publicatie, in date den 24 Mey 1670., sullen hebben over te brengen alle haere Documenten, oock selfs raeckende die Pretentien, die by eenige voorige Besoignes mochten zijn geroyeert: oock dat by de voor- gemelte Resolutie haer Hoog Mog: niet alleen remitteeren het Recht van het kleyn Zegel, tot yder over te brengen Document noodigh; maer verstaen daer en boven, dat alle de onkosten, op het copieeren ofte translateeren vander Pretendenten bescheyden te vallen, gevonden sullen werden in de generale Masse van het bewust Millioen: hebbende by deselve Resolutie, tot het copieeren ende translateeren, geauthoriseert de Heer Gijsbert de Wit en Abraham d'Aszevedo, beyde woonachtigh in 's Gravenhage.

#6700719,2 Alsoo tot Haerlem twee Coffers ende een Doos in 't Stadts Gevangen-huys zijn, waer in verscheyde Goederen werden bevonden, die op en in verscheyde Plaetsen zijn gestoolen, bestaende in gemaeckt en ongemaeckt Lywaet, Kanten, Wolle, soo Mans als Vrouws onder en boven Kleeden, Deecken, Bedde-Tijck en andere soort van Stoffen, benevens een gedeelte van een Diamant-Bootje, twee Stricken met Diamantjes, Goude Ringen, &c. soo werdt een yder bekent gemaeckt, die kan bewijsen iets van dien het sijne te zijn, dat sigh addresseere aen den Hooft Officier deser Stadt, alwaer te recht sal konnen geraecken.

#6700719,3 Op den 23 Iuly 1670., zijnde Woensdagh, 's Morgens ten 9 uren, sullen tot Alckmaer verkocht werden de naegelaten Boecken van den E: Heer Bartholdus van Steenhuysen, in sijn leven Raedt en President van Schepenen der Stadt Alckmaer; bestaende in verscheyde Faculteyten, soo Theologische, Juridici, Misselanische, Mathematische en Astronomische Boecken; waer van de Catalogi by verscheyden zijn.

#6700722,1 NOTIFICATIE. Werdt mits desen genotificeert aen alle Geintresseerde wegens de Brasiliaensse Pretentien, dat ( in conformite van haer Hoog Mog: resolutie van den 10 Iuly laetstleden) de Pretendenten, soo wel die albereyts bekent zijn, op de Lijste van den Raede van Brabant overgesonden, als andere, sonder onderscheyt, in conformite van de laetste Publicatie, in date den 24 Mey 1670., sullen hebben over te brengen alle haere Documenten, oock selfs raeckende die Pretentien, die by eenige voorige Besoignes mochten zijn geroyeert: oock dat by de voor- gemelte Resolutie haer Hoog Mog: niet alleen remitteeren het Recht van het kleyn Zegel, tot yder over te brengen Document noodigh; maer verstaen daer en boven, dat alle de onkosten, op het copieeren ofte translateeren vander Pretendenten bescheyden te vallen, gevonden sullen werden in de generale Masse van het bewust Millioen: hebbende by deselve Resolutie, tot het copieeren ende translateeren, geauthoriseert de Heer Gijsbert de Wit en Abraham d'Aszevedo, beyde woonachtigh in 's Gravenhage.

#6700722,2 Daer werdt vermist een Orlogie, ('t geen men presumeert gestoolen te zijn) hebbende een Goude Kas, seer dicht aen beyde sijden geamalieert met Blomwerck, hebbende van buyten in de Kas een kleyn Putje, met een swarte Segreyne Cas, van buyten gevoert met Carnaet Felp, hangende het Sleuteltje aen een enckel Goudt Kettingje, gemaeckt tot Amsterdam: die het mocht ter hant komen, gelieft het te behandigen tot Amsterdam aen Paulus van der Heyde, Maeckelaer in Wijnen, tot Haerlem aen Andries van den Brouck, Coopman in de Damstraet, tot Dordrecht aen Dirck Crooman Concierge, in St. Joris Doelen, sal 30 Gulden tot een Vereeringe hebben.

#6700722,3 Tot Amsterdam sullen op Dinghsdagh den 12 Augusti verkocht werden, de naergelaten Boecken van Jan Brouwer, zalig:, in sijn leven Kranck-besoecker tot Amsterdam, welcke Verkopinge sal geschieden ten Huyse van desselfs Weduwe, in de korte Dijck-straet, by de Nieuwe-Marckt, alwaer oock de Cataloguen zijn te bekomen, als oock by Frederick Klinckhamer, Boeckverkooper in de Oude Brugh steegh.

#6700722,4 Tot Rotterdam leyt aen in Ladinge, op Cadix, Mallega, Alicanten, Genua en Livorno, een extraordinaris wel bezeylt Pynas-Schip, den Krijgsman, Schipper Wynant van Meurs, groot 300 Lasten, gemonteert met 28 Stucken, om met het Convoy, onder den Schout by Nacht van Nes, te vertrecken in 't begin van Augusti 1670. Die daer in begeert te laden, kan sig addresseeren aen den Schipper, of Dirck van Barthem.

#6700726,1 Daer werdt gemist een Persoon, slecht van verstant, genaemt Iacob Urias, gekleet in 't swart, met een paer toe Schoenen, dickmaels om hoogh kijckende, en met een sigh omkeerende: Yemant deselve vindende, gelieft hem te recht te helpen, tot Haerlem, buyten de kleyne Houtpoort, op 't Twijnders Hofje, sal een Vereeringe genieten.

#6700726,2 In 's Gravenhage, by Arnout Leers de jonge, is gedruckt ende wert uytgegeven: alle de Siel-betrachtingen van Simon Simonides, over des Heeren H. Avondtmael; waer in vertoont werden de innige tochten en bewegingen van de genoodighde, voorbereydende, trage, swaermoedige, naderende, aensittende en onthaelde Ziele; laetstelijck van den Autheur oversien, verbetert en in veele Plaetsen geheel vernieuwt In twee Deelen. In 12. ** Item, Advijsen, Certificatien en Gewijsdens, raeckende het vergoeden van de schade, die de Binnelandtse Schepen malkander komen aen te doen. Den tweeden Druck, vermeerdert en verbetert. In Quarto. ** Item, Overdenckingen en Gebeden op elcken Dagh van de Weecke; neffens een Voorbereydinge tot het H. Avontmael: ende een verhandelinge van de wesentlijcke Vorm ofte Nature van het rechtvaerdigh-makende Geloof: door P. du Moulin de jonge. Uyt de Fransse Tael overgeset door H. Dullart. In 12.

#6700726,3 Tot Uytrecht, by Lucas de Vries, onder de Lakesnyders, werdt uytgegeven, en is te bekomen tot Amsterdam, by Iacob Vinckel, in de Beurs-straet, tot Gorcum by Ian Willemsz., de Begraeffenis van de Paepse Mis; waer in nu oock wederleyt zijn alle desselfs nieuwe verdichte uytvluchten, met de authoriteyt desselfs Kerck, daer op die alleen is gegront, en dat alles seer krachtigh en soo kort: Noyt voor desen soo meer gedruckt.

#6700726,4 t'Amsterdam, voor Marcus Doornick, Boeckverkooper op de Vygendam, in 't Comptoir Inck-vat, is gedruckt en wert uytgegeven: de Nederlandtse Herbarius of Kruydt-Boeck, beschrijvende de Geslachten Gedaente, Plaetse, Tijt, Oeffeningh, Aert, Krachten, en Medicinael gebruyck van alderhande Boomen, Heesteren, Boom Gewassen, Kruyden en Planten, die in de Nederlanden in 't Wild gevonden, ende in de Hoven onderhouden worden: Als mede de uytlandtsen of vremde Droogens, die gemeenlijck in de Apothekers Winckels gebruyckt werden. Uyt verscheyde Kruyt-beschrijvers, tot nut van alle Natuur kunders, Genees-meesters, Apotheeckers, Chirurgijns, en Liefhebbers van Kruyden en Planten by een vergadert, en beschreven door Petrus Nylandt, Med: Doctor. Met nieuwe Figueren. In Quarto.

#6700729,1 NOTIFICATIE. Werdt mits desen genotificeert aen alle Geintresseerde wegens de Brasiliaensse Pretentien, dat (in conformite van haer Hoog Mog: resolutie van den 10 Iuly laetstleden) de Pretendenten, soo wel die albereyts bekent zijn, op de Lijste van den Raede van Brabant overgesonden, als andere, sonder onderscheyt, in conformite van de laetste Publicatie, in date den 24 Mey 1670., sullen hebben over te brengen alle haere Documenten, oock selfs raeckende die Pretentien, die by eenige voorige Besoignes mochten zijn geroyeert: oock dat by de voor- gemelte Resolutie haer Hoog Mog: niet alleen remitteeren het Recht van het kleyn Zegel, tot yder over te brengen Document noodigh; maer verstaen daer en boven, dat alle de onkosten, op het copieeren ofte translateeren vander Pretendenten bescheyden te vallen, gevonden sullen werden in de generale Masse van het bewust Millioen: hebbende by deselve Resolutie, tot het copieeren ende translateeren, geauthoriseert de Heer Gijsbert de Wit en Abraham d'Aszevedo, beyde woonachtigh in 's Gravenhage.

#6700729,2 Op den 12 Iuly is van haer Ouders wegh gegaen seecker Vrijster, out 19 Iaer, kloeck van haer Ouderdom, zijnde stom en doof; wesende bloosent van Wangen, en een Litteycken in haer Wang, gelijck of het een snee was, een Maeltje over haer Wijnbraeuw, hebbende aen een licht blaeuwe Rock, en een donckergecoleurde Schort, met een swart Manteltje, en op haer Hooft een witte Floerse Muts, met een groote Kant: Yemant dese Dochter voorkomende, gelieftse op te houden, en bekent te maecken aen haer Vader Thieleman Thielemansz., woonende tot Delft, inde Haer steegh, diese datelijck sal bekomen hale.

#6700729,3 t'Amsterdam, by Iohannes vanden Bergh, Boeckverkooper bezuyden het Stadthuys, is gedruckt en werdt uytgegeven: Points fondamenteaux de la vie vraimant Christiene, necessaires premieremant a mediter & en suite a practiquer a toute fortes de Persones apelles de Dieu a suivre Iesus Christ notre Seigneur, a vivre selon l'Esprit & les lois de L'Euangelie, recueillis de l'Escriture & mis en ordre, par Iean de la Badie, Pasteur. In 8. ** Item, Ken teeckenen van de Weder geboorte, vermeerdert met eenige Brieven van Kerckelijcke Consideratien: door H. Schluter. In 8.

#6700729,4 Tot Amersfoort, by Axel Roos, Stadts-drucker, woonende aen de Koorn-marckt, is gedruckt en werdt uytgegeven, het leven en bedrijf der Menschen, (soo als het hedensdaeghs in handel en wandel met vele naem Christenen in swangh gaet,) bestaende in thien Waerschouwingen, met het strenge Oordeel Gods, door Iohan Quint. In Octavo. Sijn mede te bekomen tot Amsterdam, by Iacob Vinckel, in de Beurs-straet.

#6700802,1 NOTIFICATIE. Werdt mits desen genotificeert aen alle Geintresseerde wegens de Brasiliaensse Pretentien, dat (in conformite van haer Hoog Mog: resolutie van den 10 Iuly laetstleden) de Pretendenten, soo wel die albereyts bekent zijn, op de Lijste van den Raede van Brabant overgesonden, als andere, sonder onderscheyt, in conformite van de laetste Publicatie, in date den 24 Mey 1670., sullen hebben over te brengen alle haere Documenten, oock selfs raeckende die Pretentien, die by eenige voorige Besoignes mochten zijn geroyeert: oock dat by de voor- gemelte Resolutie haer Hoog Mog: niet alleen remitteeren het Recht van het kleyn Zegel, tot yder over te brengen Document noodigh; maer verstaen daer-en-boven, dat alle de onkosten, op het copieeren ofte translateeren vander Pretendenten bescheyden te vallen, gevonden sullen werden in de generale Masse van het bewuste Millioen: hebbende by deselve Resolutie, tot het copieeren ende translateren, geauthoriseert de Heer Gijsbert de Wit en Abraham d'Aszevedo, beyde woonachtigh in 's Gravenhage.

#6700802,2 Op den 27 Iuly, Oude-stijl, sullen ten Huyse van zal: Christoffel Lomeyer, Boeckverkooper tot Zutphen, verkocht werden veele rare Boecken, in allerley Faculteyten ende Talen, Theologi, Juridici, Medici, Philosophi, Marthematici, Misselanie, Hebreeus, Griecx, Latijn, Spaens, Frans, Italiaens, Hoogh en Neder duyts: waer van de Catalogus te bekomen is tot Deventer by W. de Wijn, tot Aernhem by de Weduwe van Jan Jacobsz., tot Nimwegen by Hendrick Smetius, en in verscheyde andere Plaetsen meer.

#6700802,3 Tot Amsterdam, by Ioannes van Veen, Boeck-en Pargement-verkoper, tegen over 't Oost Indisch-Huys, werden uytgegeven, en zijn heel civiel te bekomen, Testamenten in Quarto, met schone Romeynse Letters, op Post en uytnement schoon Royael Papier, met volkomen Uytleggingh op de kant, heerlijck gedruckt.

#6700805,1 t'Amsterdam, tot Juriaen Baecks, in 't oude Heeren Logement, sullen op Morgen, zijnde Woensdagh, den 6 deser, 's Avondts ten vijf uren, aen de meest biedende verkocht werden 48 schoone beplante en wel dragende Thuynen, gelegen dicht aen de Stadt Amsterdam voorsz. bewesten de Weteringh, ten eynde van 't Saegh-moolens Padt, recht over de Herberg van Dirck Stadlanden, by 1 of 2 teffens, yder sijn gerief.

#6700805,2 Daer zijn successive te bekomen tot Amsterdam, I. Grammatica, Graeca Golij illustrata, om binnen korten tijdt veel Griecx te leeren, also de voorige Editien wel 79 Errata hebben, en zijn sonder Onomasticum. II. Militiae Delitiae in Hoogduyts. III. Apostasia Appellarum sanata in't Nederduyts. IV. Lexicon Hexaglotton. V. Chilianus amplificatus. VI. Dictionarium Tetraglotton novissimum, met meer Grieckse, Latijnse en Hollandtse Woorden, als alle andere Editien. VII. Trisollum Europaeum 2. edition. VIII. Noctes Granzovianae de antiquo: Triumphor: spectac. 2. edit. IX. Pentaphyllum Vernum 2. edit. X. Discursus Laconicus de Monarchia Nimrodiana, 2. edit. XI. Tract. de Natura Persuasionum humanarum. XII. Homilia Theologis jucunda de 7. Leucophaeis alitibus Capitolinis. XIII. Processus Criminalis excequendum a Tartareo Carnifice in carasta gehennae. XIV. Hyacinthus Philosophorum. XV. Cardiologia Hieroglyphica, cum Figuris. XVI. Florus Granatensis. XVII Raritates Mundi XVIII. Responsa Amsterdamae a ad varia Problemata Labyrinthaea. Wil yemant hier van yet op sijn kosten laten drucken, die sal daer over mogen accordeeren met Martino de Guichardo, die elck Stuck selver sal corrigeeren.

#6700807,1 Op Dingsdagh, zijnde den 12 Augusti, sal men tot Amsterdam, ten Huyse van Casparus Commelijn, Boeckverkooper op de nieuwe Zijdts voor-Burghwal, achter 't Stadthuys, in de Waerheyt, verkoopen een treffelijcke Bibliotheeck, bestaende in schoone, soo Latijnse als Nederduytse Boecken, naergelaten by zal: Do. Iohannis heydanus, in sijn leven getrouw Dienaer Iesu Christi in sijn Gemeynte aldaer; de Catalogen zijn te bekomen by den voornoemden Commelijn, en in verscheyde andere Steden meer.

#6700809,1 t'Amsterdam sal op Dingsdagh den 19 Augusti verkocht werden een treffelijcke Bibliotheeck, bestaende in seer rare en curieus gebonden Chymische en andere Boecken: welcke Verkoopingh sal geschieden ten Huyse van de Weduwe van Abraham van den Burgh, Boeckverkoper by Ian Roon-Poorts Toorn, in de Gereformeerde Catechismus, alwaer de Catalogus te bekomen is.

#6700809,2 t'Amsterdam, by Iohannes van Someren, Boeckverkooper op den Dam, in Perkins, is gedruckt en werdt uytgegeven: Grammatica Latinae Contracta ad Exemplar Grammaticae Latinae, ex Decreto illustrium DD. Hollandiae & West-Frisiae ordinum in usum Scholarum adornatae. Studio G.I. Vossio. ** Item, ernstige betuyginge der Gereformeerde Kercke, aen hare afdwalende Kinderen, meest voorgestelt met de Woorden van de outste en voornaemste Leeraers. Door I.v.Wyen en Harmanus Witzius.

#6700812,1 Ten Huyse van Iean Schot, Coopman tot Rotterdam, is voor een geruymen tijdt geleden onder andere parye Packen ghekomen een Packje ghemerckt No. G.D.1; ende alsoo de voorn: Schot van dito Packje geen Advijs, veel min eenige kennisse, heeft wie het tot behoort, laet mits desen een yder weten, wie het mochte toebehooren, daer van behoorlijck blijck brenght, sal het hem ter hant gestelt worden.

#6700812,2 t'Amsterdam, by Laurens Autein, op de Prince-Gracht, by de Ree-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven: Abrege du Veritable Christianisme & Teorique & Practique: Ou Recueil de Maximes Chrestienes tant de Foi, que de Piete & de Conduite Spirituelle: par Jean de la Badie Pasteur. Seconde Edition reveue, corrigee & augmantee, par luy mesme. In 12. Gelijck oock alle Boecken van den Autheur voornoemt, by hem verkocht en te bekomen werden.

#6700814,1 Op Dinghsdagh den 26 Augusti 1670. sullen, ten Huyse van Adrianus van Gaesbeeck, Boeckverkoper op de nieuwe Zijdts voor Burghwal, tegen over de nieuwe Kerck, verkocht werden seer schone en rare Boecken, in verscheyde talen, meest Medici, Historici, &c. naergelaten van zal: Iohannis de Vogelaer, Medicinae Doctor: de Catalogus is te bekomen by Gaesbeeck voornoemt, tot Leiden by Daniel en Abraham van Gaesbeeck, tot Rotterdam by Arnout Leers, in 's Gravenhage by Daniel Geselle, tot Uytrecht by Iohannes Ribbius.

#6700816,1 Op den 22 September 1670. sullen tot Leyden, ten Huyse van Arnoldi Doude, verkocht werden de naegelaten treffelijcke Bibliotheeck van den Heer Professor Ioannis van Horne, bestaende in veelderhande heerlijcke Boecken, meest in de Medicine, gelijck uyt de Catalogi te sien is.

#6700816,2 t'Amsterdam, by de Weduwe van Abraham van den Burgh, Boeckverkoopster by Jan Roon-Poorts Toorn, in de Gereformeerde Catechismus, is gedruckt en wert uytgegeven, de Trappen des Geestelijcke Levens: beschreven door Theodorus `a Brakel, in sijn leven Predicant tot Mackum, en volgens sijn bevel na sijn doodt in 't licht gebracht. ** Men sal oock ten Huyse van de voorsz. Weduwe verkoopen verscheyde Chymise en andere Boecken, op Dinghsdagh den 19 Augusti, waer van de Catalogus aldaer te bekomen is.

#6700819,1 Tot Gorinchem, by Helmich van Cappel, is gedruckt en werdt uytgegeven, het Testament in 24, met het Psalm-boeck, geheel op Noten, heel curieus.

#6700819,2 Tot Gorinchem, by Johannis van Cappel, ten Huyse van sijn Vader, is gedruckt en werdt uytgegeven, den Bybel in 12. met 't Psalm-boeck, geheel op Noten, op heel wit en fijn Post Papier. ** Item, het Testament in 12. met het Psalm-boeck, geheel op Noten.

#6700819,3 Noch werdt by den voornoemden Helmich en Johannes van Cappel [tot Gorinchem] gedruckt, en sal in 't kort werden uytgegeven, den Bybel in 24. met een nieuwe Letter, op ongemeen schoon Papier: noyt voor desen gedruckt, met Previlegie voor 15 Jaren.

#6700819,4 Tot Leyden sullen op den 22 September, en volgende Dagen, ten Huyse van Arnoldus Doude, Boeckverkoper op Rapenburgh, verkocht werden de voortreffelijcke naergelatene Boecken van den wijt-beroemden Heer Ioannes van Horne, in sijn leven geweest M.D. Anatomiae en Chirurgiae Professor inde illustre Academie tot Leyden: bestaende voornamentlijck in seer rare Medici, Anatomici en Miscellanei: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by Ioannes van Ravensteyn, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Uytrecht by Joannis Ribbius, tot Rotterdam by Arnout Leers, in 's Gravenhage by Abraham Arondeus, en in andere Plaetsen meer. Oock sal men als dan verkoopen een seer curieuse en konstige Anatomia van alle de Musculen des menschelijcken Lichaems, vervat in IV. Volum: Als mede een ongemeen schoon Sceleron vol van Letteren daer toe geapproprieert; alles door den voornoemden Heer I. van Horne selve wonderlijck gelaboreert, heerlijck naer het leven geteeckent en geillumineert, soo dat diergelijck noyt is gesien.

#6700821,1 De Bewinthebberen van de West-Indise Compagnie, ter Kamer in Amsterdam, zijn van meeninge op Woensdagh den 27 deser Maent te verkopen, een goede partye Cabo Verdse Huyden, in Cavelingen, ende daer onder een partye Wilde Huyden.

#6700821,2 Op Dinghsdagh den 26 Augusti 1670. sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Adriaen van Gaesbeeck, Boeckverkoper op de nieuwe zijdts Voor Burghwal, tegen over de nieuwe Kerck, verkocht werden seer schone en rare Boecken, zijnde meest Medici, Historici, Literatores, & Miscellanei, naergelaten van zal: Iohannis de Vogelaer, Medicinae Doctor: de Catalogus is te bekomen by den voornoemden Gaesbeeck, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Leyden by Daniel en Abraham van Gaesbeeck, tot Rotterdam by Arnout Leers, in 's Gravenhage by Daniel Geselle, tot Uytrecht by Iohannes Ribbius, en andere Plaetsen meer.

#6700823,1 Den 13 October 1670. sullen tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez de Haro, verkocht werden de naergelaten Bibliotheeck van de Heer Iacobi Cocky zal: in sijn leven Professor tot Harderwijck, bestaende in veel treffelijcke, rare en schoone gebonden Boecken, in allerhande Faculteyten, doch meest in Medicijne en Chimische; waer van de Catalogus in verscheyde Plaetsen te bekomen sal zijn, als breeder door de Couranten bekent sal gemaeckt werden.

#6700823,2 Op Maendagh en Dinghsdagh, zijnde den 8 en 9 der Maent September, sullen in Middelburgh, in de Herberge genaemt de Florentijnsche Lelye, publijckelijck opgeveylt werden aen de meestbiedende eenen schoonen, wel-gebouwden Buskruyt Moolen, met drie koppel Steenen, Landeryen, &c. gelegen nevens de Bane van de Oost-Indisse Compagnie, aen de Suyt-zijde van de Haven-dijck, en een goede Partye nieuw gemaeckt Buscruyt, soo grof als fijn, Salpeter, Solpher, Kolen, Lonte, bruyne en witte Pijcken, Kogels van verscheyde kaliber, Granaten, Bouten, Kopere se[.] Ketels, Paerden, &c. Indien yemant deselve ondertusschen gelieve te sien, kan hem addresseren ter plaetse voorsz.

#6700826,1 t'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven, ernstige betuyginge der Gereformeerde Kercke aen haer afdwalende Kinderen, meest voorgestelt met de woorden van de outste en voornaemste Leeraers, dienende tot wederlegginge van de gronden van Sr. Iean de la Badie en de zijne: door Johannes van der Waeve en Hermannus Witzius, Predikanten tot Leeuwarden. In 12.

#6700826,2 In 's Gravenhage, by Ioannes Tongerloo, zijn te bekomen, den rechten wegh tot Eendracht en Godvruchtigheydt onder 't Gereformeerd Christendom, aengewesen door de eerwaerdige, godvruchtige, hooghgeleerde Mannen I. Uytenbogaert, H. de Groot, I. Taurinus, S. Episcopius, A. Huttenus, S. Curcellaeus, &c. Door. I. Molineus, Bedienaer des H. Euangeliums in de Remonstrantse Gemeynte tot Alckmaer. In 8. ** Item, J. Orifants oude Wijn in nieuwe Leder-Sacken, of Laurier-Krans, hervlochten om het Hooft van sijne Doorl: Hoogheyt Prins Wilhelmus de derde, over sijnen heerlijcke Intreede in den Raedt van State der Geunieerde Provintien, met de Effigien van alle de Princen daer in gevoegt. In 4. Oock sonder deselve. ** Item, Amphitrion, bly-eyndend Spel, in Frans gestelt door Molliere, ende nu in Nederduyts vertaelt. In 8.

#6700826,3 Tot Uytrecht, by Lucas de Vries, Boeckverkoper, onder de Laeckensnijders, werdt uytgegeven, een kort en klaer bewijs van de Valscheydt van 't Sacrament van Mirakel van Brussel, 't welck aldaer soo geviert is. Deselve zijn oock te bekomen tot Amsterdam, by Jacob Vinckel, in de Beursstraet, tot Gorkum by Jan Willemsz.

#6700826,4 Tot Vlissingen, in de Herberge van de By-korf, sal op den 12 September 1670. aen de meestbiedende verkocht werden een Buspoeder-Moolen, mitsgaders Raffinaderyen van Solpher en Harpuys, gestaen ende gelegen aen de Cingel der voorsz. Stadt Vlissingen.

#6700830,1 Werdt een yder bekent gemaeckt, als dat men op Dinghsdagh, zijnde den 9 September, 1670. des Morgens ten 8 uren, en 's Na middaghs ten 2 uren precijs, weder sal beginnen te verkoopen de resteerende ongebonden Boecken en ongelijste Leyen, naergelaten by wijlen Gerrit van Goedesbergh, ten Huyse van Abel Symonsz. van de Storck, Boeckverkooper op 't Water, over de Nieuwe Brugh.

#6700902,1 NOTIFICATIE. De Bewinthebberen van de generale geoctroyeerde Oost Indische Compagnie, ter Vergaderingh van de Seventhiene, maecken een ieder bekent, dat alle die geene, die 't zy, alleen of met sijn Famielje, nae Oost Indien soude mogen soecken te gaen, op een van de Schepen van de aenstaende Equipagie, Passagie derwaerts sal werden geaccordeert, en dat om buyten kosten of lasten overgebracht te worden, 't zy nae de Gabo de Bonne Esperance, 't Eylandt Mauritius, Batavia of Ceylon, nae ieders genegentheyt soude mogen strecken, verstaende op soodanigen Reglement, als aen de Cameren van de gemelde Compagnien tot Amsterdam, tot Middelburgh, tot Delft, Rotterdam, Hoorn en Enckhuysen is te sien; aen de welcke sigh ieder een genegentheyt hebbende, om nae Oost-Indien te gaen, sal konnen adddresseeren.

#6700902,2 Tot Leyden is op den 27 Augusti 1670. gestoolen een nieuwe Horologie, zijnde een vijf raeder Kettingh werck, van groote als een halve Ducaton, zijnde een gladde Silvere Kas, in het Decksel een Christal, op de Plaet van de Wijser is gesneden een Casteel, ende een Visser in een Schuytje, van buyten een nieuwe Zegreyne Kas, met twee Kopere Haeckjes, gemaeckt by Mr. Iohannes Iansz., Horologie maecker tot Leyden: Soo yemant dit voornoemde Horologie ter Handen komt, gelieve het op te houden, ende te addresseeren aen de voornoemde Iohannes Iansz., in het groote Rouaense Uurwerck, op de Bree-straet, hem sal een goede Vereeringe gegeven worden.

#6700906,1 De Bewinthebberen van de generale geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, ter Vergaderingh van de Seventhiene, maecken een ieder bekent, dat alle die geene, die 't zy, alleen of met sijn Famielje, nae Oost Indien soude mogen soecken te gaen, op een van de Schepen van de aenstaende Equipagie, Passagie derwaerts sal werden geaccordeert, en dat om buyten kosten of lasten overgebracht te worden, 't zy nae de Gabo de Bonne Esperance, 't Eylandt Mauritius, Batavia of Ceylon, nae ieders genegentheyt soude mogen strecken, verstaende op soodanigen Reglement, als aen de Cameren van de gemelde Compagnien tot Amsterdam, tot Middelburgh, tot Delft, Rotterdam, Hoorn en Enckhuysen is te sien; aen de welcke sigh een ieder een genegentheyt hebbende, om nae Oost-Indien te gaen, sal konnen adddresseeren.

#6700906,2 In 's Gravenhage, by Iohan Veely, Iohan Tongerloo en Iasper Dol, Boeckverkoopers, is gedruckt en werdt uytgegeven: Historie of Verhael van Saecken van Staat en Oorlogh, in en omtrent de Vereenigde Nederlanden voorgevallen, door den Heer Lieuwe van Aitsma zal: het veertiende en laetste Deel, in Quarto: op groot en kleyn Papier. ** Item deselve Historie &c. in vijf Deelen, in Folio, op groot ende gemeen Papier.

#6700906,3 Tot Uytrecht sullen op den 7 September, oude Stijl verkocht werden, verscheyde treffelijcke Boecken, bestaende in Theologici, Juridici, en insonderheyt seer uytsteeckende rare Miscellanei en Literatores: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Utrecht by Iohannes Ribbius, tot Amsterdam by Ioost Pluymer, tot Leyden by Cornelis Hackius, &c.

#6700906,4 De Liefhebbers werdt bekent gemaeckt, als dat Frans Goossensz. de Vogelaer nu self is t'huys gekomen van de Vlaemsse Eylanden, met een goede party Canari Vogels, die hy verkoop by 't stuck of by 't dosijn, een yder sijn gerijf, woonende by de Beurs, in de Gaper-steegh.

#6700909,1 Tot Amsterdam is gedruckt en werdt uytgegeven: de Belijdenisse des Geloofs, of Verantwoordinge van soodanige Christenen, welcke doorgaens, doch t'onrecht, Brounisten genaemt worden: en zijn te koop by Ioseph Bruyningh, Boeckverkooper op de Beurs Sluys. In 8.

#6700909,2 Tot Rotterdam, by de Weduwe van Joannes Naeranus, is gedruckt en werdt uytgegeven: Consultatien, Advijsen en Advertissementen, gegeven en geschreven by verscheyde treffelijcke Rechts-geleerden in Hollandt. Het tweede Deel. Den derden Druck oversien en verbetert. Met Privilegie voor 15 Iaren. In Quarto.

#6700909,3 Tot Dordrecht, by de Weduwe van Isaac Reyers, is gedruckt en wert uytgegeven: de groote Zee-postil, door A. Westermanum. In 8. ** Item, de Gebeden van Casp: Sybeli, vermeerdert met eenige Gebeden. ** Noch zijn by de voornoemde Weduwe te bekomen de Catechisatie van de Wit; vermeerdert met een Register, en seer goede correctie.

#6700913,1 Burgermeesteren en Vroetschappen der Stede Purmerende maecken mits desen een yegelijck bekent, dat sy de Herfst Paerdemarckt, die Jaerlijcx binnen de voorsz. Stede pleegh gehouden te werden op Woensdagh en Donderdagh nae St. Victor, verleyt en vervroeght hebben op Donderdagh en Vrydagh in de Weeck daer te vooren, het welcke mitsdien in dit Jaer 1670. wesen sal op Donderdagh en Vrydagh den 9 en 10 October, ende sal die gene, dewelcke de grootste Koppel van sijn eygen Paerden in de voorsz. eerst aenstaende Paerdemarckt te koop brengen sal, vereert werden met seven Ponden Vlaems, ofte een paer Silvere Spooren, ter selver waerdye. Blijvende de Koe ende Ossemarckt, die Jaerlijckx op Maendaghen Dinghdagh nae den eersten Mey, mitsgaders de Paerdemarckt, die op Woensdagh en Donderdagh daer aen; item de Koe ende Ossemarckt, die in de Herfst o; Maendagh en Dingsdagh nae St. Victor gehouden werdt, op haer vorige ende oude tijdt.

#6700913,2 Op Maendagh den 29 September, 1670. sullen verkocht werden in 's Gravenhage, in de Winckel van Theodorus Duurcant, Boeckverkoper op de Zael, de naegelaten Boecken van wijlen den Heer Guilhelmi Huygens, in sijn leven primi conciliarii status Foederati Belgi, post a Geldriae Ordinibus ad consessum Ordinum generalium ejusdem Belgii delegati ac Arenaci consulis dignissimi: waer van de Catalogue te bekomen zijn tot Arnhem by Joh. Frederici Hagen, tot Leyden by Felix Lopes de Haro, tot Delft by Jacob Plantenburg, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Uytrecht by Pieter Elsevier, tot Dort by Jasper en Jan Goris, tot Amsterdam by Jacob l'Escaille.

#6700913,3 t'Amsterdam, by Frederich Stechman, Boeck-en Papier-verkooper, op 't Water, werdt uytgegeven, de Kundschappen van Parnas; waer in voor Apollo, en sijne Geletterden, allerleye geheyme en heylsame Heerschregels voor Koninghrijcken, Vorstendommen en Vrye Staten; Plichten voor Amptenaers; en zede-Lessen voor Ondersaten; nevens aenwijsing van veler gevaerlijcke feylen, seer aerdiglijck werden verhandelt en voorgeschreven. Eertijts in 't Italiaens gemeen gemaeckt door den beroemden Roomsen Ridder Trajano Bokkalini: en nu verduyst door N.I.W. In Octavo.

#6700916,1 Tot Rotterdam leyt aen op Lissabon een extraordinaris welbeseylt Pynas-Schip, genaemt St. Jan Baptist, gemonteert met 20 Stucken Canon, Schipper Pieter Goutschalck, omme den 15 October, 1670. met suffisant Convoy, t'zeyl te gaen: Iemant daer in willende laden, kan sigh aen den voorsz. Schipper addresseeren.

#6700916,2 Op den 25 Augusti is van Rotterdam gesonden op Amsterdam met de Binne-schuyt een Pack, geteeckent No. 37. en gemerckt met een Merck, daer boven een I. is doorgehaelt, en in 't midden een O, met eenige streepen door heen, inhoudende vijftien Stucken Engelsse Sergies, lichte Coleuren, 't welck niet is ter hant gekomen: indien yemandt 't selve heeft, gelieve het bekent te maecken aen Gerrit van Velsen, Bestelder op 't Rotterdammer Veer tot Amsterdam.

#6700916,3 Schipper Pieter Goutschalck heeft in zijn laetste t'huys Reyse op den 4 July 1670. van Lixbona mede gebracht een Packje, gemerckt P.B. No. 1. die 't soude mogen toekomen, addresseere sigh aen de voornoemde Schipper tot Rotterdam.

#6700918,1 Op Vrydagh den 19 September sal men tot Amsterdam, op de Keysers-Gracht, het vierde Huys op de Noort-zijde van de Rhee-straet, daer Lelyenvelt boven de Deur staet, verkoopen verscheyde treffelijcke Boecken in verscheyde Talen, 's Morgens ten 9 uren precijs: De Cataloguen zijn te bekomen by Casparus Commelijn, Boeckverkoper op de nieuwe Zijdts Voor-Burghwal, achter 't Stadthuys. in de Waerheyt.

#6700920,1 WAERSCHOUWINGE. De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, hebben om redenen, hare Ed: Groot Mog: daer toe moverende, goet gevonden ende geordonneert, vinden goet ende ordonneeren mitsdesen, dat den Impost op de Wijnen binnen de beslote Steden van den voorsz. Lande, voor soo veel deselve voor desen ende tot noch toe ghewoonlijck opgeveylt ende verpacht is gewerden, in combinatie met den voorsz. Impost over de Dorpen daer onder sorterende, tegenwoordigh, over de respective Steden alleen ende separatelijck vande voorsz. Dorpen sal werden opgeveylt ende verpacht: Ende dat den voorseyden Impost op de Wijnen, ten aensien ende over het platte Landt, mede separatelijck ende alleen Verpacht sal werden, voor den tijdt van tien Maenden, Lastende een ieder, dien het aengaen magh, hem daer naer te reguleren. Gedaen inden Hage den 19 September 1670. Ter Ordonnantie vande Staten. Herb. van Beaumont.

#6700923,1 WAERSCHOUWINGE. De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, hebben om redenen, hare Ed: Groot Mog: daer toe moverende, goet gevonden ende geordonneert, vinden goet ende ordonneeren mitsdesen, dat den Impost op de Wijnen binnen de beslote Steden van den voorsz. Lande, voor soo veel deselve voor desen, ende tot noch toe, ghewoonelijck opgeveylt ende verpacht is gewerden, in combinatie met den voorsz. Impost over de Dorpen daer onder sorterende, tegenwoordigh, over de respective Steden alleen ende separatelijck vande voorsz. Dorpen sal werden opgeveylt ende verpacht: Ende dat den voorseyden Impost op de Wijnen ten aensien ende over het platte Landt, mede separatelijck ende alleen Verpacht sal werden, voor den tijdt van tien Maenden, Lastende een yeder, dien het aengaen magh, hem daer naer te reguleren. Gedaen inden Hage den 19 September 1670. Ter Ordonnantie vande Staten. Herbt. van Beaumont.

#6700923,2 Op den 29 September, Nieuwe-stijl, sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, by publijcke Auctie aen de meest-biedende verkocht werden den naerghelaten Bibliotheeck van de Heer Daniel de Coningh zalig:, in sijn Leven Doctor in beyde de Rechten, bestaende in veele treffelijcke en uytmuntende rare Boecken: waer van de Catalogi zijn tot Amsterdam by Iohannes van Someren, &c.

#6700923,3 Tot Amsterdam, by Abraham Wolfgangh, werdt uytgegeven: Verhael van de tegenwoordige Staet van het Turckse Keyserrijck, aengeteyckent en beschreven gedurende het Gesantschap des Graefs van Winkselsea, door sijn Geheym-Schrijver den Heer Rykaut. In 4.

#6700923,4 Op Donderdagh den 25 September sullen tot Rotterdam, tot de Weduwe van Ioannes Naeranus, verkocht werden desselfs gebonden Boecken, bestaende in verscheyde Talen en Faculteyten.

#6700923,5 Op den 20 October, 1670. sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheeck van den Heer David Stuard zalig:, in sijn leven Professor Philosophiae aldaer, bestaende in seer rare Theologici, Miscellanei, Fransse, en seer treffelijcke Engelsse Boecken, als uyt de Catalogus te sien is.

#6700927,1 Wert by desen aen een yder bekent gemaeckt, hoe dat Iacob Cardosa Davilar seer goede gelegentheyt heeft tot het lossen van alderhande soort van Slaven, sittende tot Algiers gevangen, met soodanige verseeckeringh als mogelijck is: hy woont tot Amsterdam, op de Verwers Gracht, over de groene Burghwal, alwaer een yder, die hem wil gebruycken, kan spreecken.

#6700927,2 Tot Rotterdam leyt aen op Cadix, Alicanten, Genoua en Livorno, het Schip de Gulde Son, gemonteert met 24 Stucken Canon, en gemant nae advenant, Schipper Adriaen Iacobsz.: Die iets te laden heeft, kan hem addresseeren aen de Makelaers Dirck van Barthem en Job Roos, tot Rotterdam voorsz.

#6700927,3 Op den 20 October, 1670. sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheeck van den Heer David Stuard zalig:, in sijn leven Professor Philosophiae aldaer, bestaende in seer rare Theologici, Miscellanei, Fransse, en seer treffelijcke Engelsse Boecken, als uyt de Catalogus te sien is.

#6701002,1 Den 29 September, 1670. is tot Amsterdam verlooren een Diamant Tafel-Ringh, weeght negen en een half Greyn, waerdigh ses hondert Guldens: die deselve vindt en te koop krijght, addresseere sigh aen de Knecht van 't Goudt Smits-Gildt tot Amsterdam, sal een goede Vereeringe genieten.

#6701004,1 De Heeren Bailliuw, Schout en Burgermeesteren der Stede Woerden maecken mits desen bekent, dat haere vrye en van outs beroemde Paerde-marckt sal zijn op Maendagh en Dinghsdagh den 20 en 21 October, en de Beeste-marckt op Woensdagh en Donderdagh den 22 en 23 October daer aen volgende, nieuwe Stijl.

#6701004,2 Op den 17 October sal men tot Leyden, in de Klock-steegh, ten Huyse van de Weduwe van Salomon Wagenaer zal: verkoopen voortreffelijcke Boecken, bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, gelijck breeder by de Catalogus te sien is.

#6701007,1 Tot Rotterdam sullen op Woensdagh den 22 October 1670., ten Huyse van de Weduwe wijlen Ioannes Naeranus, onder de Boeckverkoopers, verkocht werden alle desselfs naegelaten ongebonden Boecken; waer van de Cataloguen te bekomen zijn tot Amsterdam by Pieter Arentsz., Hendrick en Dirck Boom, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Leyden by Pieter Hackius, tot Dordrecht by Pieter de Vlieger, tot Delf by Symon Cloeting, in den Haeg by Ioannes Tongerlo, tot Utrecht by Gijsbert van Zijl en S. de Vries, tot Brussel by Engelbert Roelofsz., t'Antwerpen by Ian Slegers.

#6701007,2 Op den 24 October, sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden een party treffelijcke Musijck-Boecken en veel rare Instrumenten, soo Luyten, Theorbes, Viool de Gamba en Guiterre, alle seer schoon, daer onder eenige sonder weerga, ghemaeckt en naegelaten by Monsr. Johannes Frenour, in sijn leven konstigh Luytanist tot Leyden.

#6701007,3 Op den 28 October 1670., sal tot Leyden,ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheeck van Dr. Iacobus Rennet zal: in sijn leven Predicant in de Fransse Gemeynte aldaer, bestaende in veel rare en voorname Theologi, Miscellanei, en veel treffelijcke Fransse en Engelsse Boecken, in alle Faculteyten, als uyt de Catalogus te sien is, die ten Huyse als boven te bekomen zijn.

#6701007,4 In 's Gravenhage, by Johan Veely, Johan Tongerloo en Jasper Dol, Boeckverkoopers, is gedruckt en wert uytgegeven: Historie of Verhael van Saecken van Staet en Oorlogh, in en omtrent de Vereenighde Nederlanden voorgevallen, door den Heer Lieuwe van Aitsma zal: het veertiende ende laetste Deel, in Quarto: op groot en kleyn Papier. ** Item, deselve Historie &c. in vijf Deelen, in Folio, op groot ende gemeen Papier.

#6701007,5 t'Amsterdam, by Laurens Autein, op de Prince-Gracht, by de Ree-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven: Les Pseaumes Euangeliques, ou les Cantiques Chretiens sur les principaus Point & Misteres de la Religion Chretiene, suivant qu'ils sont compris dans la Bible, & propoles dans l'Ancien & dans le Nouveau Testaments par Jean de Labadie, Pasteur; gelijck oock alle Boecken van den: Autheur by hem te bekomen zijn.

#6701011,1 Op Maendagh den 20 October sullen verkocht werden in 's Gravenhage, in de Winckel van Theodorus Duurcant, Boeckverkooper op de Zael, de naergelaten Boecken van wijlen Nobilis & Amplissimi Viri D. Jacobi a Westerbaen Equitis, Domini a Brandwijck & Gyblandt, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen: waer van de Catalogue te bekomen zijn tot Leyden by Felix Lopes de Haro, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Uytrecht by Pieter Elzevier.

#6701014,1 Advertentie, raeckende 't spoedigh bestellen van de Brieven op Gorcum. Pieter Blussee en Johannes Lempens, adverteren dat met goet vinden van de Achtb: Heeren Magistraet van Dordrecht en Gorcum, sy van nu voortaen alle Dagen sullen de Brieven te post senden op Gorcum, ende dat precijs alle Morgen ten 9 uren van Dordrecht, ende ten 10 uren van Gorcum precijs: Die eenige Packetten of Brieven heeft te bestellen, die gelieven die te brengen tot Dordrecht, over de Augustijne Kerck, ende tot Gorcum op de Landen-dijck, in de Vergulde Salm, en sal beginnen op den 20 October deses Jaers 1670.

#6701014,2 Tot Coppenhage, by Daniel Paulusz., werdt uytgegeven: Philosophical Transactions, hoc est: Acta Philosophica Anni 1669. Notitiam exhibentia praesentium incoeptorum, studiorum & laborum eorum, qui eruditi salutantur, in plerisque praecipuis Mundi partibus. Ex Anglico in Latinum versa `a J.S.M.C. In Octavo.

#6701014,3 Tot Rotterdam sullen op Woensdagh den 22 October 1670., ten Huyse van de Weduwe wijlen Ioannes Naeranus, onder de Boeckverkoopers, verkocht werden alle desselfs naegelaten ongebonden Boecken, en Druckerye met sijn toebehoren, waer van de Cataloguen te bekomen zijn tot Amsterdam by Pieter Arentsz., Hendrick en Dirck Boom, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Leyden by Pieter Hackius, tot Dordrecht by Pieter de Vlieger, &c.

#6701014,4 Daer werdt gemist een Horologie, zijnde verlooren of gestoolen, gemaeckt door Denijs Dordier, met een Goude Kas van binnen, en buyten swart Segreyn, de Snaer los gesprongen, met een byhangende Goude kleyne Kettingh, kleyn en ront van formaet: die het selve kan te rechte brengen, addresseere sigh aen Willem van Eyckelenbergh, Hoede-stoffeerder in de Kalver-straet, in de Prince Hoet, by de St. Lucye-steegh, tot Amsterdam, sal een Vereeringh hebben.

#6701014,5 Tot Uytrecht by Johannis Ribbius, Boeckverkooper, is gedruckt en wert uytgegeven: de groote Schouplaets der jammerlijcke Bloet en Moort-geschiedenissen; bevattende onder 75 Opschriften meer als 200 s & Amplissimi Viri D. Jacobi a Westerbaen Equitis, Domini a Brandwijck & Gyblandt, bestaende in verscheyde Faculte groote Schouplaets der jammerlijcke Bloet en Moort-geschiedenissen; bevattende onder 75 Opschriften meer als 200 deser is tot Amsterdam, sonder reden, wegh gegaen van sijn Ouders een Jongske, out 12 Iaren, genaemt Abram Cobus, blont van Hair, dick en blanck van Tronie, gekleet in een Chargie Kleet, en een Drogette Rock, daer aen de lincker zijde voor een nieuwe Lap staet: yemant deselve bejegenende, gelieve hem aen te houden, en te rugge te bestellen aen sijn Vader Cobus Weyers, in de korte Thuyn-straet, naest de Coningh van Engelandt, tot Amsterdam, sal een eerlijcke Vereeringe genieten.

#6701018,1 In 's Gravenhage, by Henricus Hondius, Boeckverkooper in de Hof-straet, wert uytgegeven: Beschrijvinge van het heerlijcke ende gezegende Landt Guajana, waer inne gelegen is de seer voorname Landt-streke genaemt Serrename, die jegenwoordigh beseten wordt by den Staet van de Vereenighde Nederlandtse Provintien: mitsgaders Aenwijsinge van de groote vermaeckelijckheden, voordeelen ende rijckdommen, die aldaer ten reguarde van andere Landen, te verkrijgen en te genieten zijn. In Quarto.

#6701018,2 Tot 's Hertogenbosch, by Steven du Mont, Boeckverkooper, sullen op den 29 October 1670. verkocht werden de naergelaten Boecken van zal: Do. Franciscum de Wael, in sijn leven Dienaer des Goddelijcken Woorts binnen 's Hertogenbosch: waer van de Cataloge te bekomen zijn tot Amsterdam by Cornelis Iansz. Swol, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Uytrecht by Iohannes Ribbius, ende op meer andere Plaetsen.

#6701018,3 Tot Leyden sullen op den 23 October 1670, ten Huyse van Cornelis Hackius, Boeckverkoper, verkocht werden de naegelaten Boecken van Johannis Gevaerts, in sijn leven Dr. Medicine binnen Hoorn, bestaende in veel treffelijcke en rare Boecken, soo in Auctores, Griecx, Latijn, &c.

#6701021,1 Op den 20 September is tot Venetien gestoolen, door eenen Antonio Chibet, gebooren van Camerick, is van ordinarie Stature, met doncker Castangie bruyn Hair, in malkanderen gekrult, out omtrent 30 Jaren, wat bruyn van Tronie, een groote Neus, donckerachtige Oogen, van langhsame bewegingen, is een weynigh doofachtigh, met een ordinari Campagne Kleet gekleet, en een Degen op de syde, met een Dasje om den Hals, spreeckt Italiaens en Frans, het naervolgende: een paer Pendanten, met Diamanten en Smeralden omset: een paer Boccoletten, yder met 9 Diamanten omset, en een grooten Diamant in 't midden: een Maltees Kruys met Diamanten omset, en in 't midden een groote Diamant, en achter een opening, om eenige Reliquien te leggen: een Goude Kettingh, met Diamanten gebonden, een Vinger langh: een Orlogie met een Kas van Filje de Greyn, met een Stale Kettingh: twee groote Amatisten, in Gout gebonden: twee Robijnen, t'samen in Gout Gebonden: een Christolijt, in Gout gebonden: een Pater Noster van wit Corael met Goude Medalien: noch een Pater Noster met 2 Goude Medalien: een Beurs met 97 Silvere Penningen, aen d'eene sijde de Wapenen van den Heere della Chapelle, en aen d'andere zijde de Wapenen van Vranckrijck, en daer om geschreven Curiae Monetarum Franciae, 24 Silvere Servies Schotelen: twee Touren Point de Venise, en eenige Ellen Kant, oock Point de Venise: een Somma van Goude Pistoletten, van diverse Stempel: een party Silvere vergulde Knoopen. Die den voornoemde Dief weet aen te brengen, dat hy in handen van de Justitie ergens komt te geraecken, sal tot een Vereeringe genieten de somma van hondert Goude Pistoletten; of die eenige van de Goederen weet te rechte te brengen, sal een eerlijcke Vereeringe genieten, en spreeckt tot Amsterdam met de Knecht van 't Silversmits Gildt.

#6701021,2 Tot Haerlem is te huur de Baster-pijp, een groote vermaerde Herberge, in de Smee-straet, aldaer te bevragen by Cornelis van Campen.

#6701028,1 Tot Leyden sullen op den 4 November 1670, ten Huyse van Cornelis Hackius, verkocht werden de nagelaten Boecken van Do. Gibbonis Theodori ab Eerst, in sijn leven Bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Oudewater: bestaende voornamentlijck in treffelijcke Theologice Boecken: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Hendrick Boom, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Dordrecht by Mattheus van Nispen, tot Delft by Iacobus Plantenburgh, in 's Gravenhage by Theodorus Duurcant, tot Uytrecht by Pieter Elzevier, en op andere Plaetsen meer: doch de Liefhebbers zijn gewaerschouwt, dat, alhoewel op de Catalogus gedruckt staet den 3 November, nochtans, om verscheyde redenen, niet eerder als op den 4 dito sullen beginnen te verkoopen.

#6701028,2 Tot Middelburgh sal op Donderdagh den 6 November, nieuwe Stijl, by de Dam-Brugge, in de Engelsse Krayer, in 't openbaer verkocht werden een schoone Bibliotheeck Boecken; bestaende in Godsgeleerde, Rechtsgeleerde en onder een gemenghde Autheuren, naergelaten van den eerwaerden Isaac Ribeque, in sijn leven getrou Dienaer Jesu Christi tot 't Sas van Gent; waer van de Catalogi zijn te bekomen tot Middelburgh in de Gist-straet, by Thomas Berry.

#6701028,3 t'Amsterdam, by Hendrick en Dirck Boom, werdt uytgegeven: Les Memoires de Marquis de Ville au Levant ou l'Histoire Tres-curieuse du Siege de Candie, comprenant tout ce qui 's est passe pendant la Siege jusques a la price de la place. In 12. ** Wert oock 't selve in 't Nederduyts gedruckt, en sal haest uytkomen. ** Item, Mercure Espagnol, apportant quelques Memoires curieuses de Madrid. In 12.

#6701101,1 Op Maendag den 10 November sullen verkocht werden in 's Gravenhage, in de Winckel van Gerard Amelingh, Boeckverkooper op de Zael, de naergelaten Boecken van wijlen D. Simonis Garbijn `a Stryen, dum viveret Advocatus coram Curiae Hollandiae & Curiae Feudalis Kennemerlandiae a Secretis, bestaende in seer treffelijcke Rechts-geleerde en andere Faculteyten, &c.

#6701101,2 t'Amsterdam by Frederich Stechman, Boeck-en Papier-verkooper, op 't Water, werdt uytgegeven, de Kundschappen van Parnas: waer in voor Appollo, en sijne Geletterden, allerleye geheyme en heylsame Heerschregels voor Koningrijcken, &c. werden verhandelt; in 't Italiaens gemeen gemaeckt door den beroemden Roomsen Ridder Trajano Bokkalini: en nu verduyst door N.I.W. In Octavo.

#6701104,1 WAERSCHOUWINGE. De Burgermeesters ende Regeerders der Stadt Leyden hebben, om soo veel doenlijck tegens te gaen het vals gerucht, dat sigh dagelijckx op doet, wegens het sterven en sieck zijn van veele Persoonen binnen hare Stadt, een yder een by desen wel willen bekent maecken, dat niet een eenigh Mensch, ter saecke van eenige Pest, in den tijdt van twee jongst voorledene Jaren en is ingebracht in het Pest-huys deser Stede: dat mede, naer het jegenwoordigh Saysoen van het Jaer, soo weynigh Menschen sieck zijn ende sterven, als in geen tien Jaren herwaerts oyt is gesien ofte gehoort geweest, daer voren Godt Almachtigh moet zijn gedanckt: Ende werdt een yder versocht het selfde den anderen voort te seggen.

#6701108,1 Tot Amsterdam sal op den 19 November 1670. op het West-Indische Packhuys verkocht werden, met seer favorabele Conditien, het resteerende Guinees Greyn, met een party Oliphants-Tanden.

#6701108,2 Den 2 November 1670. is in 's Gravenhage gestoolen een Silvere Chirurgijns Scheer becken ende een Silvere Sleutelraecx, met een gladde Silvere Haeck daer aen: die het selve te koop krijght, gelieft het op te houden, ende addresseeren 't aen Gerrit de Brug, Silver-Smit, woonende in den Haegh, op de hoeck van de Ger-straet, sal een eerlijcke Vereeringe hebben: het Silver weeght omtrent 23 Oncen, ende op 't Becken staet een Wapen van twee wilde Mannen en ses Leeuwtjes.

#6701113,1 Men notificeert mits desen, als dat William Smith van Tapson uyt Engelandt laestmael is gerriveert omtrent het laetste van September deses Iaers, heeft mede ghebracht een Packeje Manufactur. 't welcke in handen van Nicolaes Tol heeft gelaten, ende is noch niet ge-eygent, geteyckent met een Merck daer in een H.S. en B. is, soo yemant aenschrijvens of Connossementen daer van heeft, soo dat de Nomber ende quantiteyt of inhout van 't selfde kan brengen, sullen gelieven haer selven te addresseeren by de voornoemde Nicolaes Tol, tot Rotterdam, ende 't selfde Pack, nae goede bewijsen, sal haer behandight werden.

#6701113,2 Den 9 November is vermist een rondt Silver Horologie, de groote van een Ducaton, in een gladde Kas, 't Decksel is Glas Christalijn, men kan 't van achteren, door 't draeyen van een schuyfje, opwinden, is gemaeckt tot Geneven, 't Snaer-werck loopt 24 uren, met een Speer-haeck: Wie het ter handen komt, ofte weet aen te wijsen, sal een goede Vereeringh hebben, en gelieft het te rapporteeren aen Mr. Anthony Goos, Horologie-maecker, woont tot Amsterdam, op de St. Lucye-burghwal, op de hoeck van de jonge Roelofsteegh, in de Morgen-wecker.

#6701115,1 Over eenige Dagen is 'er tot Rotterdam gestoolen, 1 Silvere Onder-riem, 1 Sleutel-riem, 2 Silvere Kettingen, 2 Silvere Haecken, met een oudt Kokertje, en een oudt root Fluweele Kussentje, met Silver-Kant geboort daer aen, 1 Goude Schakel-Kettingh, omtrent 3 ellen langh, met een Goudt Haeckje en Oogje daer aen, 1 Krop-Bootje, met 7 Diamantjes, van achteren groen, blaeu en roodt geamalieert, 1 Dubbelde Hoeck, 1 Trou-Ringh, die open doen kan, 1 Ringh met een Steentje, blaeu geamalieert, 1 Ringh met 2 Robijntjes, en een wit, in 't midden blaeuw geamalieert, 3 paer Goude Haecken en Oogen: noch eenige gecouleurde Steentjes, Silvere Knoopen tot twee Hemd-rocken, op d'eene een Roosje, op d'andere een knopje, eenige Bloedt Coralen, 2 Kettingjes, met Bloedt Corael en Pareltjes tusschen beyde, 1 Goude Ducaton, 2 Goude Elisabeths, 2 Jacobussen, 1 Dubbelde Ducaet met twee Hoofden, een groot stuck Goudt van 30 Gulden, op d'eene zijde staet het merck van een Goude Ducaton, een paer Strickjes, elck met 4 Steentjes, een Parel-spel, met noch eenige losse Paerlen: noch verscheyde Pot-Rijckxdaelders, en noch eenig ander Pot-geldt: Die dit Goet of eenigh van 't selve weet aen te wijsen, die maecke het bekent aen de Gilde-Knecht van het Gout-Smits Gilde tot Rotterdam, sal een eerlijcke Vereeringe genieten.

#6701118,1 Tot Amsterdam, by Pieter Aertsz, Boeckverkooper, in de Beursstraet, in de drie Rapen, wert uytgegeven in 't Frans en in 't Duyts, een Geestelijck Boeckxken, geschreven door den Invloet van den H. Geest, inhoudende veel Christelijcke Waerheden en uytlegginge over veele Schriftuur-plaetsen, van een soodanigen stijl en verstant, dat noyt diergelijcken is uytgekomen: den Tijtel is 't Licht schijnende in de Duysternis: behelsende voortijts twee Deelen, en nu weder op nieuw vermeerdert met een derde Deel, uytgebracht in verscheyde Sent-brieven: geschreven door Anthoinette Bourignone.

#6701118,2 Tot Leyden, ten Huyse van de Weduwe van Mr. Jacob Crenaer, op de nieuwe Heere-Gracht, in de groote Calander Winckel, is een Ledekant, by deselve Mr. Crenaer gepractiseert, te koop, waer in men een Siecke kan hoogh ende laegh aen 't Hoofden-ende Voeten-eynde, nae men begeert, doen leggen, sonder deselve aen te roeren, ** item, den Patient van d'eene sijde op d'andere doen leggen ende omwenden, soo wel van de rechter op de slincker, als van de slincker op de rechter; ende voornamentlijck, omme een Patient van 't selve Ledekant te konnen verbedden in een ander Ledekant, sonder den selven Patient aen te roeren of eenige weedom te doen, ende alsoo wederom daer op.

#6701118,3 Tot Uytrecht, by Willem Klerck, is gedruckt: Duyvels defenty, door E. M. En zijn te bekomen tot Amsterdam by Jacob Venckel, tot Rotterdam by Hoogstraten, tot Leyden by van Brugge, in den Haegh by Johannes Tongerloo.

#6701120,1 Daer werdt een yder bekent ghemaeckt, dat op Donderdagh den 12 November door is gegaen Samuel Rosa, Jode, met een quantiteyt Juweelen, is langh en swaerlijvig van Persoon, ront van Trony, kort van Hair, wat Pockdaligh, spreeckt qualijck Duyts, Frans en Italiaens, out omtrent de vijf-en-twintigh Iaren: die deselve weet aen te brengen, sal tot een vereeringe genieten de somme van hondert Silvere Ducatonnen ende den aenbrenger sijn naem sal verswegen worden , en gelieft hem aen te brengen aen de Knecht van 't Silversmits-Gildt, woonende in de Petany-straet, in de roode Wint-Hont, tot Amsterdam.

#6701120,2 't Greyn en de Olyphants Tanden, aengeslagen om op den 19 deser verkocht te werden, kan, om het ongestuymig We'er, geen voortganck nemen: soo dat de Verkoopingh den 26 deser sal voortgaen.

#6701120,3 Tot Amsterdam, op den 16 November, zijnde Sondagh 's Avonts, is ten Huyse van Thunis Reyersz., staende in de Oude Teer-Thuyn, in de 3 Compassen, uyt den Huys genomen ofte gestoolen een Mageneet-Steen, ofte anders geseydt Seyl-steen, heeft de groote van omtrent een Mans Vuyst, is aen 't Noort-eynde wat platachtigh, ende aen 't zuyt-endt wat langhwerpigh, is bruyn graeuw van Coleur, als 't nieuw Yser is, moy ende gladt van mijn; maer is aen beyde enden, door gestadigh strijcken van de Compas-Naelde, wat uytgesleeten; doch is sterck van kracht, is in een stuck Linden-hout ingemaeckt, van 12 a 13 duym langh, ende 5 Duym breet, daer men de Steen gemackelijck kan uytnemen: Soo yemant te vooren komt, kan die ophouden, en of die by yemant mochte bekent worden, ende de de eygenaer mocht aengewesen worden,dat hy hem wederom konde machtigh worden, sal een goede Vereeringe genieten van 50 Gulden.

#6701122,1 Daer werdt een yder bekent ghemaeckt, dat op Donderdagh den 12 November door is gegaen Samuel Rosa, Jode, met een quantiteyt Juweelen, is langh en swaerlijvig van Persoon, ront van Trony, kort van Hair, wat Pockdaligh, spreeckt qualijck Duyts, Frans en Italiaens, out omtrent de vijf-en-twintigh Iaren: die deselve weet aen te brengen sal tot een vereeringe genieten de somme van hondert Silvere Ducatonnen, ende den Aenbrenger sijn Naem sal verswegen worden, en gelieft hem ae te brengen aen de Knecht van 't Silversmits-Gildt, woonende in de Petany-straet, in de roode Wint-Hont, tot Amsterdam.

#6701122,2 Tot Vlissingen, by Abraham van Laren, is gedruckt: 52 Predicatien, yder Predicatie over een bysondere Text, door Mr. Job van Laren, in sijn leven Predicant tot Vlissingen. In 4.

#6701125,1 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, werdt uytgegeven; Reductie-Boeck tegens 4 ten 100, of den Penningh 25 's Iaers, als mede Maent en Iaer-Tafelen, op winningh en verlies, wins-gewin; mitsgaders een Tafel van de veertighste Penningh, waer nae sigh by resolutie der Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, alle Secretarissen, &c. soo in besloten Steden, als ten platten Landen haer hebben te reguleeren: waer by ghevoegt is Specie en Intrest-boeck tegens 4 en 5 ten 100, yder in 't bysonder van een dagh tot een Iaer gereeckent; met een Rabath-boeckje van 12 tot 4 ten 100, door Fred: le Ducq, Math: Landtmeeter en Stadts Wijn-roeyer in 's Gravenhage. In groot 8. ** Item, verbetert Specie-en Intrest-boeck, vervatende alle Goude en Silvere Specien, na den jegenwoordigen cours van Gelde: mitsgaders alle Intresten van Penningen, loopende tegens 3, 4, 5 ende 6 en een vierde ten 100, yder in't bysonder van een Dagh tot een Jaer gereeckent: waer bygevoeght is een Rabath-Boeckje tegens 8 en 12 ten 100: door Fred: le Ducq, Math:, ende mede een Mergeboeckje van Landeryen, &c. In 12.

#6701125,2 t'Amsterdam werdt, by Josua Sarfatti Pina, uytgegeven: een nieuw Intrest Boeck, van 4, 5 en 6 ten 100 in 't Jaer, by Dagen en Maenden, seer dienstigh ende bequaem voor alle Heeren Koopluyden, om de voornoemde Intresten te vinden, namentlijck, van het geene by haer werdt geantecipeert aen de E: Ed: Oost-Indische Compagnie: door den voorn: Autheur uytgereeckent, de welcke is woonende op Vloyenburg, op het eynde van de lange Hout-straet, tegen over het Wapen van Vrieslandt.

#6701125,3 Tot Rotterdam, by Hugo Rijckhals, Boeckverkooper, by de Roo-brug, in de vergulde Mercurius, is gedruckt en werdt uytgegeven: Catechisatie over den Heydelbergsen Catechismus, door Petrum de Witte, Dienaer des Goddelijcken Woordts tot Leyden, den 23 Druck, door den Autheur van veele ingesloopen Druck-fouten gesuyvert, en met Registers vermeerdert, op schoon wit Papier.

#6701129,1 t'Amsterdam, by Pieter Arentsz., Boeckverkooper, in de Beurs-straet, werdt uytgegeven: De vereenigingh van 't Christendom: of aenwijsingh van de middel, om alle de Christenen onder een Geloofs-belijdenis weer te samen te voegen. Onlanghs in de Fransche Tael te Saumur in Vrankrijck, by Rene pean, Boeckdrucker en Boekverkoper, uytgegeven, en nu door J. H. Glasemaker vertaelt. In 12.

#6701129,2 t'Amsterdam, by Jacobus Wagenaer, Boeckverkoper op de hoeck van de Mol-steegh, in Descartes, is gedruckt en werdt uytgegeven: La fausse Clelie Historie Francoise Galante & Comique. In 12.

#6701129,3 Tot Uytrecht, by Iohannes Ribbius, is gedruckt en werdt uytgegeven: Ludovici Wolzogen Orator, sacer sive in usum Scholae private de ratione concionandi attis Praeceptionis, accessit ejusdem orationes idea. In 8.

#6701202,1 De Regenten ofte Provisoiren van het onnosele Gast-huys binnen Deventer maecken mits desen bekent, hoe dat voor omtrent negen of tien Weecken is wegh gegaen seecker oude Vrouws-persoon, zijnde van haer sinnen berooft, genaemt Anna van Osnabrugge, oudt tusschen de 60 en 70 Iaren, zijnde van middelmatige langhte, mager van Trony, gaet met het Hooft wat voor uyt steeckende, spreeckt altoos by haer selven, ende met yemant pratende, vallen haer woorden sacht, ende eenigsints op 't Westfaels: sy gaet gekleet met een swart Lakense Borst-Rock, doncker Lakense Rock, een ronde witte Neusdoeck ende een blaeuw Schorteldoeck: Soo Yemant deselvige mochte hebben vernomen, opgehouden ofte weet aen te brengen, deselve gelieve sulckx bekent te maecken aen de Provisoiren van gemelde Onnoselen Huys binnen Deventer, sullende alle aengewende kosten te dancke werden voldaen, ende met een eerlijcke Vereeringe beschoncken.

#6701202,2 Men laet een yder by desen weten, dat 'er vermist werdt een Vrouwt-Persoon, met name Francijntje Frans, Dochter van Francois van der Meulen, kortachtigh van Persoon, bruyn van Hair, nu out omtrent 40 Jaren, over ses a seven Iaren van Dordrecht, uyt het Huys van Pieter Cornelisz. Schipper ende Martijntje Bartholomeus, echte Luyden aldaer, vertrocken, alwaer onbegrepen 20 Iaren hadde ingewoont, ende by Dirck van Hout, Schipper van Dordrecht op Amsterdam, Laurens Pietersz. Knoop met hare respective Huysvrouwen, Geburen van den voorn. Pieter Cornelisz., tot Amsterdam, ongevaerlijck een Iaer ende een Half geleden, omtrent de Haerlemmer-sluys gesien ende gesproocken: Soo yemant deselve kan aenwijsen, addresseere hem aen Pieter Adriaensz. Verwer, woonachtigh tot Rotterdam op de Vis-dijck, in den witten Engel, sal voor een Vereeringe genieten een hondert Silvere Ducatons: Ende in cas deselve Vrouws-Persoon van eenige Gods-huysen, Diaconen, Arm-huysen, ofte andere Gestichten, 't sy Werck-huys ofte andersints, soude mogen onderhouden geweest, ofte noch, zijn, sullende deselve, boven de bovenstaende premie, genieten danckbare restitutie van hare uytgeschotene Aelmoessen. Reden van dit ondersoeck is, dat niettegenstaende deselve Vrouws-Persoon by Testamente van haren Oom is ge-exheredeert, uyt sijne Goederen, soo is de genegentheyt van de Vrienden, die deselve Notificatie doen doen, deselve gevonden zijnde, haer suffisante Middelen te verschaffen tot eerlijck onderhout.

#6701202,3 t'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkooper op den Dam, sullen op den 8 December, zijnde Maendagh, verkocht werden veele rare Boecken, soo Theologie als Miscellanea, waer onder veele in d'Engelsse Tale, naergelaten by D. Nicolaes Beets zalig:, in sijn leven Predicant tot Knollendam: En sullen by den selfden vervolgens noch verkocht werden een schoone Bibliotheeck.

#6701206,1 Op Donderdagh, zijnde den 11 December, sullen tot Leyden, by Daniel en Abraham van Gaesbeeck, Boeckverkoopers, verkocht werden alle de naegelaten Boecken van zal: de Heer Ioannes Hasius, der Medicine Doctor en out Practizijn; bestaende in rare Theologici, Medici en andere Faculteyten, waer af de Catalogen te bekomen zijn by de Gaesbeecken voornoemt, en in verscheyde andere Steden by de Boeckverkoopers.

#6701206,2 Op Vrydagh, den 12 December 1670., 's Morgens ten 9 uren, sal men op de Kluyveniers-Burghwal, tegen over de Poort van 't Oude Mannen-Huys, tot Amsterdam, verkoopen verscheyde wel geconditioneerde Boecken, mitsgaders eenige Schilderyen; van welcke Boecken de Catalogus te bekomen sal zijn by Jacobus Wagenaer, Boeckverkooper, op de hoeck van de Mol-steegh, in Descartes.

#6701206,3 Op den 15 December 1670. sal in 's Gravenhage, in de Winckel van Theodorus Duurcant, verkocht werden de naergelaten Boecken van wijlen Noblissimi & Illustrissimi Domini Gysberti Toparchae de Mathenesse, Reviere, Opmeer, Souteveen, &c. Ex Equestri ordine Hollandiae & Westfrisie summa Praetoris & Aggerum Rijnlandiae Prefecti, &c.; waer van de Catalogue te bekomen zijn tot Amsterdam by Jacob l'Escailje, tot Leyden by Felix Lopez de Haro, tot Uytrecht by Pieter Elsevier, tot Rotterdam by Arnout Leers.

#6701209,1 De Hoogh-Achtbare Heeren Burgermeesteren der Steden Amsterdam ende der Goude hebben goet gevonden, dat de Nacht-Schuyten varende van der Goude op Amsterdam, van nu af aen des Avonts, in plaets van acht uren, van der Goude ten negen uren sullen afvaren tot den eersten April 1671. aenkomende toe.

#6701209,2 Daer werdt tot Amsterdam een Persoon vermist, genaemt Pieter Huygen, out omtrent 38 Jaren, kort en dick van Persoon, bruyn van Trony en Hair, sijn Hembt gemerckt P.H., aenhebbende een Carmozijn-root Onder-kleet, een grauew Laecken Boven-kleet, een swart Laeckense Rock en een paer swarte Koussen aen, ende een graeuwen Hoet op 't Hooft: of hem yemandt mochte voorkomen, levendigh of doot, gelieven het bekent te maecken op dwars Boom-sloot, op de hoeck van 't Slootje, sal een Vereeringe genieten.

#6701209,3 Men laet een yder by desen weten, dat 'er vermist werdt een Vrouwt-Persoon, met name Francijntje Frans, Dochter van Francois van der Meulen, kortachtigh van Persoon, bruyn van Hair, nu out omtrent 40 Jaren, over ses a seven Iaren van Dordrecht, uyt het Huys van Pieter Cornelisz. Schipper ende Martijntje Bartholomeus, echte Luyden aldaer, vertrocken, alwaer onbegrepen 20 Iaren hadde ingewoont, ende by Dirck van Hout, Schipper van Dordrecht op Amsterdam, Laurens Pietersz. Knoop met hare respective Huysvrouwen, Geburen van den voorn. Pieter Cornelisz., tot Amsterdam, ongevaerlijck een Iaer ende een Half geleden, omtrent de Haerlemmer-sluys gesien ende gesproocken: Soo yemant deselve kan aenwijsen, addresseere hem aen Pieter Adriaensz. Verwer, woonachtigh tot Rotterdam op de Vis-dijck, in den witten Engel, sal voor een Vereeringe genieten een hondert Silvere Ducatons: Ende in cas deselve Vrouws-Persoon van eenige Gods-huysen, Diaconen, Arm-huysen, ofte andere Gestichten, 't sy Werck-huys ofte andersints, soude mogen onderhouden geweest, ofte noch, zijn, sullende deselve, boven de bovenstaende premie, genieten danckbare restitutie van hare uytgeschotene Adelmoessen.Reden van dit ondersoeck is, dat niettegenstaende deselve Vrouws-Persoon by Testamente van haren Oom is ge-exheredeert, uyt sijne Goederen, soo is de genegentheyt van de Vrienden, die deselve Notificatie doen doen, deselve gevonden zijnde, haer suffisante Middelen te verschaffen tot eerlijck onderhout.

#6701209,4 Tot Amsterdam, by Iohannes Ianssonius van Waerbergen, op 't Water, is gedruckt en werdt uytgegeven: Schat-Boeck der Onderwijsingen voor Kranck-Besoeckers, en Vertroostingen voor Krancken, niet alleen dienstigh voor Siecke-Troosters, maer oock voor Predicanten, Proponenten, Huysvaders, en die geene, die ter Zee varen, of onder 't kruys van aenspraeck niet konnen gedient werden.

#6701213,1 Daer is tusschen den 8 en 9 December 's Nachts uyt de Schuyt van Amsterdam op den Haegh gestoolen een Stuck swart Fluweel, langh 46 en een halven El: die het selve voorkomt, gelieft het bekent te maecken tot Amsterdam, aen Sr. Vlieck, by het Rotterdamse Veer, en in den Haegh aen Sr, Johanes Mol, in 't Achterom, sal een goede Vereeringe genieten.

#6701216,1 Tot Schiedam, by Louwrens van der Wiel, Stadts Drucker, is gedruckt en werdt uytgegeven, met consent van de Achtb: Heeren Burgermeesteren, het Testament met Psalmboeck vol Noten, gemeen Octavo, op heel wit eenparigh Schilt gedruckt, met een nieuwe Letter; het Testament is met de Argumenten voor yder Capittel, en met de gelijckluydende Schriftuur-plaetsen op de kant, en het Psalmboeck is met Argumenten voor yder Psalm, en den Psalter Davids op de kant met een bequame grove Letter. De Psalm-Boecken zijn oock apart by hem te bekomen. ** Item, de Contra-punten van Claudijn le Jeune, in Duyts, op 4 en 5 Stemmen, in 16. zijnde de Psalmen Davids gerijmt door Petrum Dathenum; en al de Lofsangen op Musijck gestelt by Mr. Cornelis de Leeuw en D. Couwenhove, Predicant op den Berghsen-hoeck. Noyt voor desen in Duyts gedruckt.

#6701216,2 Tot Rotterdam, by Joannes Borstius, wert uytgegeven: getrouw Verhael der Handelingen des E: Classis van Schielandt, omtrent den Persoon van D. Adrianus de Herder, gewesen Predicant tot Bleyswijck; mitsgaders de Wederleggingh van sijn E: gevoelen, door Franciscus Ridderus, Predicant te Rotterdam. In 12.

#6701216,3 Tot Uytrecht, by Cornelis Jacobsz. Noenaert, Boeckverkooper, sal binnen korten uytgegeven werden: Francisci Bumanni Synopsis Theologiae & speciatim oeconomiae foederum Dei. In 4. Tom. I. Met Privilegie voor 15 Jaren.

#6701220,1 De Weduwe van wijlen Jacob Laeckeman, in sijn leven Apothecaris aen de Zuytsijde van 't Groote Kerckhof binnen der Stadt Haerlem, presenteert uytter hant te verkopen de Apothecaris Winckel metter geene daer aen dependeert, soo als deselve by hem Jacob Laeckeman gebruyckt geweest is.

#6701220,2a d'Erfgenamen van wijlen Marten Kretzer zijn van meeninge in 't openbaer te verkoopen alle desselfs naegelaten seer rare Pampier-konst, van de voortreffelijckste Italiaense en Duytse Meesters gedaen, als breeder uyt de aengeplackte Biljetten van de Liefhebbers kan gesien werden, als oock eenige gesneden Platen, gedaen door Cornelis de Visser; en sal de Verkopinge zijn ten Huyse van Symon la Montagne, woont in de Kalver-straet, in de Keysers Kroon, tot Amsterdam, aenvangende op Maendagh den 29 December, 1670.

#6701220,2b Johannes van Someren, Boeckverkooper in Amsterdam, voorgenomen hebbende te doen drucken een Catalogus van alle Sortementen, die in de Nederlanden tot den Jare 1670. incluys zijn gedruckt en als noch te bekomen; versoeckt daer over aen alle Boeckverkopers, datse haer respective Cataloguen; 't zy gedruckt of geschreven, in behoorlijke forma, aen hem gelieven, buyten syne kosten; te leveren, voor het uytgaen van de Maent January 1671, op dat alles in goede ordre en op behoorlijcke plaetse magh gestelt worden: en sal dese Catalogus alle 6 Maenden vervolght, en by hem, met de uytkomende Boecken, werden gesuppleert.

#6701223,1 Omme de aenstaende Feest-dagen sullen de naestvolgende Donderdaeghse Couranten, in de plaets van op Donderdagh, nu op woensdagh te vooren uytgegeven werden.

#6701223,2 Op den 14 December, 1670. is 'er in 's Gravenhage gestoolen een paer Pendanten met 10 Diamanten Facet-steenen, waerdig 140 Gulden, met noch twee sware Draeckhoofjens, waerdigh 17 a 18 Gulden, met noch twee Oogjes daer de Paerlen en Diamanten onder aen hangen, die deselve ofte eenige van dien in handen krijgt, gelieftse op te houden, sal een goede Vereeringh hebben.

#6701223,3 Tot Uytrecht, by Hendrick Versteegh, Boeckverkooper, aen de Oude-Gracht, tegen over de Guarde-Brugge, wort uytgegeven: Nicolai Hobokeni, Ultrajectini L.A.M. Phil. & Med. Doct. & nuper in illustri Arnoldino Steinfurtensi, nunc ver`o in inclyta Academia Gelro-Zutphanica, quae est Hardervici, Medicinae ordin. ac Mathes. extraord. Professoris, cognitio Physiologica Medica, accuratissima & clarissima Methodo tradita. Qua humani corporis Sanitas, &c Actiones hominis, omni numero absolutae, clar`e & distinct`e explicantur. In Quarto. ** Item, Oratio ejusdem, de Medicorum Nobilitate, Steinfurti habita. In Quarto. ** Itemque, Cognitionis Physiologicae Medicae Delineatio per Tabulas. In Folio. ** Item, Ernstige Opweckinge, om te yveren voor 't Huys des Heeren: bysonderlick noodigh in dese laetste verdorvene tijden. Over de woorden Psalm 69. vers 10. Den yver van u Huys heeft my verteert. Door Petrus Montanus, Dienaer Jesu Christi in de Gemeynte tot Uytrecht. In Quarto.

#6701224,1 d'Erfgenamen van wijlen Marten Kretzer zijn van meeninge in 't openbaer te verkoopen alle desselfs naegelaten seer rare Pampier-konst, van de voortreffelijckste Italiaense en Duytse Meesters gedaen, als breeder uyt de aengeplackte Biljetten van de Liefhebbers kan gesien werden, als oock eenige gesneden Platen, gedaen door Cornelis de Visser; en sal de Verkopinge zijn ten Huyse van Symon la Montagne, woont in de Kalver-straet, in de Keysers Kroon, tot Amsterdam, aenvangende op Maendagh den 29 December, 1670.

#6701227,1 Op Saterdagh den 3 Ianuary 1671. sal tot Haerlem, in de Herberge van 't Hof van Hollandt, by opveylinge verkocht werden de vermaerde Herberge en Stallinge genaemt de Goude Leeuw, staende ende leggende in de Zijl-straet.