#6710101,1 Op Saterdagh den 3 Ianuary 1671. sal tot Haerlem, in de Hergerge van 't Hof van Hollandt, by opveylinge verkocht werden de vermaerde Herberge en Stallinge genaemt de Goude Leeuw, staende ende leggende in de Zijl-straet.

#6710103,1 NOTIFICATIE. Alsoo mijne Heeren van den E: Gerechte met hartelijcke droefheydt vernomen hebben, hoe op Gisteren Nacht, tusschen twaelf en een uuren, hier tot Amsterdam ten Huyse van Anna Ransay, dewelcke Slapers hieldt, woonachtig op 't Hekelvelt, begaen zijn twee afgrijselijcke Moorden aen de Persoonen van Anna Ramsay voorsz., ende noch een onbekent Mans Persoon, die eenigen tijdt als Slaper t'haren Huyse hadde gelogeert; werdende deselve Slaper des volgenden Daeghs door de Bueren, die de Deur sagen aenstaen, boven op de Kamer op een Bed leggende, door een snede en steeck in de Keel vermoort gevonden, ende de Vrouw van den Huyse beneden in een toegeslooten Schrapray deerlijck mishandelt met een snede in de Keel ende de Harssenpan ingslagen: zijnde wijders bevonden dat de Moordenaers de Kassen en Kisten binnens Huys hadden open geslagen, ende alderhande Linnen en Wollen, dat haer niet aenstont, over de Vloer geworpen, ende 't geen van haer gadinge was, naer alle apparentie, mede genomen: Ende gemerckt gemelte mijne Heeren, niet-tegenstaende alle mogelijcke debvoiren op 't ondersoeck van soo een enorm Feyt, by mijn Heere den Schout aengewent, geen nader informatie en hebben kunnen bekomen, als dat daer ten Huyse jonghst gelogeert zijn geweest Slapers, den een van middelmatige lenghte, wat druystigh van Persoon en vol van Aengesicht, met bruyn Hair, kort aen sijn Hooft omgekrult, hebbende een licht gecouleurt Laeckense Rock aen, ende de anderen kort van Persoon, deluw of bruyn van Vel, swart van Hair, en gekleedt met een doncker gestreept Rockje; zijnde de voorsz. Persoonen, soo als de Slaepvrou in haer leven hadde geseght, uyt den Haegh van daen, welcke Persoonen als nu werden vermist: Ende alsoo niet buyten bedencken is, dat deselve aen dese verfoeyelijcke Moorden wel mochten handtdadigh zijn geweest, ende de Justitie daer aen ten hooghsten gelegen is, dat soo enormen en detestabelen Feyt naer verdiensten anderen ten exempel werde gestraft, op dat daer door de gerustheydt van de goede Ingesetenen van dese Stadt, soo veel doenlijck is, werde bevordert: SOO IS 'T, dat mijne wergemelte Heeren van den E: Gerechte goet gevonden hebben by desen allen ende eenen yegelijck te verwittigen end te notificeren, dat die gene, die de Persoonen, ofte een van hun, dewelcke 't voorsz. moordadigh Feyt ende Diefstal hebben geperpetreert, aen de Justitie, 't zy hier ofte elders, weet aen te brengen, sulcks dat deselve daer door in hechtenisse kome te geraecken ende van hare misdaet werden overtuyght, uyt handen van de Heeren Thesorieren deser Stede, tot een premie, sal ontfangen een Somme van twee hondert silvere Ducatons op yder Persoon, ende des Aenbrengers naem werden gesecreteert. Aldus gearresteert (in Amsterdam) den 1 January 1671. Praesentibus de Heeren Schout: allen den Burgermeesteren, en allen den Schepenen, &c.

#6710106,1 NOTIFICATIE. Alsoo de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden op Gisteren, den 2 Ianuary, geresolveert hebben, dat by openbare Placcaet verboden sal werden, dat, naer de Publicatie van 't selve Placcaet, 't zy over Zee of langhs de Stroomen ofte Landen, geen Brandewijnen ofte gedisteleerde Wateren hier te Lande ingevoert sullen mogen werden, om alhier gedistraheert, verkocht ofte verconsumeert te werden, op de verbeurte van deselve, en de boete van ses hondert Guldens op yder Stuck ofte Vat; behoudelijck alleen, dat, tot voorkominge van de schade, den tijt van de Inbreng sijn aenvangh sal nemen van den 29 deser loopende Maent Ianuary, ten dien effecte, dat de Brandewijnen ende gedisteleerde Wateren, voor dien Dagh inkomende, midtsgaders de Persoonen deselve inbrengende, van de voorsz. Confiscatie ende Peene wel sullen blijven ge-eximeert; des dat de Coopluyden ende Factoors, aen dewelcke de voorsz. Brandewijnen geconsigneert sullen komen, evenwel gehouden sullen wesen deselve aen de Magistraet hunner residentie aenstonts aen te geven, ende dat oock deselve hier te lande niet gedistraheert, verkocht ofte verconsumeert, maer alleen weder uytgevoert sullen mogen werden. Ende dat wijders by hoogst-gemelte hare Hoog Mog: mede geresolveert ende vast gestelt is, dat niemant sal vermogen te verkoopen, verhandelen, of onder hem te slaen, in het kleyn ofte groot, eenige Manufacturen van Vranckrijck, dewelcke tot Kleedinge, cieraet ofte Ameublement soude mogen dienen: (uytgenomen alleen Witte Cajante, Baricane van Wol, Picotes Royael, Witte en gecouleurde Damasten, heel van Wol, Picotes van Wol, Gevlamde Cajante, Bouratte, Kamer-behangselen van de breete van 6 vierendeel, tot de breete van 20 vierendeel, Trijpen en Koussen.) Als alleen die geene, die daer toe by speciale Acte van de Magistraten harer residentie sullen werden geadmitteert, ende dat echter de voorsz. soorten van Manufacturen met 50 ten hondert voor 't inkomende Recht sullen werden belast, volgens de Lijst, die daer van eerstdaeghs gepubliceert sal werden. Dat mede geresolveert is, dat het inkomende Fransse Sout met 200 Guldens op het hondert Sout belast sal werden: Dat van gelijcke de inkomende Boter en Kaes, Vlees en Speck, van nu voortaen belast sullen werden met 25 per cento. En eyndelingh de inkomende vremde Suycker-Sieroopen (uytgesondert de Back-Siroopen, komende van Motril en Palarme) met 5 ten hondert of een stuyver per Pont belast sullen werden: SOO IS 'T, dat de Heeren Burgermeesteren ende Regeerders deser Stadt goet gevonden hebben een yegelijcken daer van tijdelijcke te adverteeren, tot voorkominge van schaden: Ten welcken eynde haer Ed: Groot Achtb: mede geordonneert hebben, dat het gene voorsz. is alomme, by affictie van gedruckte Biljeten, genotificeert sal werden.

#6710106,2 Daer is, omtrent 20 Iaren geleden, in 's Gravenhage een Persoon vermist, genaemt Huybert van Nieuwvelt, doenmaels out omtrent 32 Jaren, van een gemeene lengte, blanck van Trony en blont Hayr, welcke doenmaels van Amsterdam op Hamburgh soude zijn gevaren, sonder dat iemant tsedert die tijdt eenigh tael of teycken van hem gehoort of gesien heeft; en alsoo daer aen gelegen leyt, dat men weete, waer den voorsz. Persoon tsedert is gebleven, soo werdt een yder versocht, die soude mogen weten, waer hy is, het sy levendigh of doodt, het selve met suffisant bewijs te laeten weten aen Joan Hacquard, Notaris en Procureur voor de Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden van Hollandt, woonende in de oude Molstraet, in den Hage, die hem boven sijne Onkosten met een eerlijcke en liberale Vereeringe sal contentement geven.

#6710110,1 Daer is, omtrent 20 Jaren geleden, in 's Gravenhage een Persoon vermist, genaemt Huybert van Nieuwvelt, doenmaels out omtrent 32 Jaren, van een gemeene lengte, blanck van Trony en blont Hayr, welcke doenmaels van Amsterdam op Hamburgh soude zijn gevaren, sonder dat iemant tsedert die tijdt eenigh tael of teycken van hem gehoort, of gesien heeft; en alsoo daer aen gelegen leyt, dat men weete, waer den voorsz. Persoon tsedert is gebleven, soo werdt een yder versocht, die soude mogen weten, waer hy is, het sy levendigh of doodt, het selve met suffisant bewijs te laeten weten aen Joan Hacquard, Notaris en Procureur voor de Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden van Hollandt, woonende in de oude Molstraet, in den Hage, die hem boven sijn Onkosten met een eerlijcke en liberale Vereeringe sal contentement geven.

#6710113,1 De Heeren van den Gerechte der Stadt Enckhuysen maecken by dese allen ende een yder bekent, dat op den 3 December des voorleden Iaers binnen de voorsz. Stadt is voorgevallen, dat eenen Maerten Iansz. Backer, geboortigh aldaer, een Persoon van meer als gemeene lenghte, schrael van Lichaem, hebbende middelmatigh langh Hair, wat over de Ooren hangende, geelachtigh, niet gekrult, tusschen de dertigh ende veertigh Iaren out, des Avondts sijn vollen Broeder met een verradelijcke Steeck ter door heeft gewont, daer van hy op de plaetse, naer weynigh tijdts, is doodt gebleven, 't welck zijnde een horribel Feyt: versoekende, dat de respective Officieren gelieven haer Ed: op desselfs verblijf te informeeren, mitsgaders allen ende een yder, die deselve soude mogen aen treffen, ofte kennende, soude mogen hem aen den Officier ofte Gerechte dier plaetse, alwaer hem soude mogen vinden ofte onthouden, aen te willen geven, ten eynde, naer behooren gestraft, ende de Lande geen nadeel, door 't ongestraft blijven van soo grouwelijcken Broeder-Moort, opgehoopt magh werden.

#6710113,2 Werdt by desen bekent gemaeckt, dat voor weynigh Dagen is vermist een Goude Strick op de Borst, met een Roose daer aen, daer in t'samen vijf-en-twintigh Facet-Diamanten, met noch een deel kleyne Diamantjes, zijnde op de averechse sijde geamalieert, ende in een Kasje het Conterfeytsel van een Juffrouw: Die het selve vint ofte weet aen te wijsen, gelieve sulckx aen de Gilde-Knecht van 't Goutsmits-Gilde tot Uytrecht, Amsterdam ofte Haerlem, aen te brengen, ende sal hem een eerlijcke Vereeringe gegeven werden.

#6710117,1 Den 19. January 1671. sullen verkocht werden in 's Gravenhage, in de Winckel van Theodorus Duurcant, op de Groote Zael, de naegelaten Boecken van zal: Dr. Johan Vroesen bestaende in verscheyde Faculteyten, besonderlijck in rare Medici en Miscellanei, in diverse Talen.

#6710117,2 Tot Amsterdam, by Ian Rieuwertsz. en Pieter Arentsz. Boeckverkopers, werdt uytgegeven: drie voorname Reysen na Oost-Indien, te weten, van Johan Iacobsz. Zaar, Volkert Evertsz. en Albrecht Herport; daer in, beneffens de besondere voorvallen, hen overgekomen, de Historie en de voornaemste dingen, die sedert 25 Iaren herwaerts tot het Iaer 68 toe, in die Gewesten geschiet zijn, voorgestelt worden. Alles in de Hoogduytse Tael beschreven, en van I.H. Glasemaker vertaelt. Met schoone Kopere Platen verciert. In 4.

#6710120,1 Op den 14 December 1670. is 'er in 's Gravenhage gestoolen een paer Pendanten, met 12 Diamanten Facet-steenen, waerdig 140 Gulden, met noch twee Parels, waerdigh 25 a 30 Gulden, met noch twee swarte Draeckhoofjens, waerdigh 17 a 18 Gulden, met noch twee Oogjens, daer de Paerlen en Diamanten onder aen hangen: die de selve ofte eenige van dien in handen krijgt, addressere sigh in 's Gravenhage, in 't kort Achterom, tot Johan Konijn, in de Bancket-Schael, sal 25 Gulden tot een Vereeringh hebben.

#6710120,2 Tot Utrecht, by Cornelis Iacobsz. Noenaert, Boeckverkooper, is gedruckt ende werdt uytgegeven: Francisri Burmanni, S. Theol. Doctoris & Professoris, Synopsis Theologicae, & speciatim Oeconomiae Foederum Dei, ab initio faeculorum usque ad consummationem eorum. Tomus prior precipue complectitur Oeconomiam Veteris Testamenti. Met Privilegie. In 4.

#6710120,3 t'Amsterdam, by Nicolaes Visscher, werden uytgegeven de Bybelsche Figueren; ofte de Historien des Ouden ende Nieuwen Testaments, in Folio ende in Quarto; met een kort Verhael in Prosa en Vaersen in vijf bysondere Talen, als Latijn, Frans, Hoogduyts, Engels en Nederduyts, van den Inhout by yder Figuere, ghedruckt op Schrijf-papier.

#6710120,4 Tot Zutphen, by Hendrick Beerren, is gedruckt en werdt uytgegeven: Johannes Acronius van de Beroepinge der Predicanten, ende de jure Patronatus, met de Oratie van Antonius Matteus, contra jus Patronatus.

#6710120,5 Tot Rotterdam, by Iohannes Borstius, wert uytgegeven, sevenvoudige Oeffeningen, over de Catechismue, door F. Ridderus, Predicant aldaer. In 4.

#6710120,6 In 's Gravenhage, by Simon de Putter, zijn voor een civile Prijs te bekomen: Damhouders Civil en Crimineel. ** Item, Instructien van den Hove van Hollandt. ** Item, 't Leven van Johan van Barnevelt, fijn Papier. ** Item, tweede Deel van de Poesy van Vondelen. ** Item, Episcopus tegen de Proeve Heidani.

#6710124,1 Tot Rotterdam, by Fransois van Hoogstraten, Boeckverkooper, is gedruckt, de Leydsman ten Hemel, versien met het Mergh der H. Vaderen, en oude Philosophen, gemaeckt door den eerwaerdigen Heere Iohannes Bona, Abt Generael van d'Ordre der Cistersiensen van S. Bernard in Romen. Nieuwelijsks vertaelt, en met Vaersen op yder Hooftstuck vermeerdert, door F. v. H. In 12. ** Item, het Voor-hof der Ziele, behangen met 60 leersame Prenten en Zinne-beelden. ** Item, de Tafereelen van Boete, beschreven door Antony Godeau en vertaelt door F. v. H.

#6710127,1 Tot Uytrecht, by Gabriel Hendricksz., Boeckdrucker, woont op de nieuwe Camp, is gedruckt, met Previlegie, een Theatrum Grammaticale, met sijn Informatorium over 't selfde, van Henricus Schoof; waer in van soo wel jonge als bejaerde Persoonen, door een korte, vaste en voor dese noyt bekende methode, de Fondamenten der Latijnsse Tael, nae de konst der Grammatica, promptelijck in 't lesen, schrijven en spreecken, in de tijdt van 8 a 9, en by de naerstigste in 6 a 7 Maenden konnen geleert worden, waer van alreede diverse exempelen zijn, dienende tot groot gemack der Leermeesters en Discipelen, en tot eerder voortsettingh der Studien, en meerder bekentmaecking deser heerlijck en kunstrijcke Tael, welcke Methode tot noch toe in geen Schoole bekent noch geleert gheweest; waer van de mogelijckheyt aen alle, die sulckx onmogelijck achten, op staende voet, tot ymants genoegen, sal en kan getoont werden: Die nader onderrechtinge begeert, addressere hem aen Bartholomeus Schouwers, Boeckverkooper in de Beurs-straet, tot Amsterdam. Sal oock by hem uytgegeven werden het selfde Boeck in 't Frans, Hoogduyts, Engels en Italiaens, voor eem civilen Prijs; van Druckfouten gesuyvert.

#6710127,2 Tot Amsterdam, by Joannes van Veen, Boeck-en Pargament-verkoper tegen over 't Oost-Indies Huys, werden uytgegeven, en zijn voor een civiele Prijx te bekomen, Testamenten in Quarto, met seer schoone Romeynse Letters, op uytsteeckent mooy Royael Papier, nae de nieuwe Oversettingh, met gelijck-luydende Schriftuur plaetsen, ende volkomene Annotatien op de kant, heerlijck gedruckt. ** Item, deselve op schoon fijn Post-papier.

#6710131,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Woerden maecken een yder bekent, dat haer nieuw opgerichte Proveniers huys, met alle de Woonhuyskens daer achter aen, staende binnen de Stadt op den Rhijn, alwaer dagelijcx de Treck-schuyten tusschen Leyden ende Uytrecht voor by varen, nu t'eenemael ende volkomen is volbouwt en opgemaeckt, ende dat de Huyshoudinge sal beginnen met den eersten Mey 1671. een ygelijck die noch genegen is sigh selven daer in te begeven, die vervoegen haer by Burgermeesteren der Stede Woerden voornoemt.

#6710131,2 Daer is gestolen in Amsterdam op Sondagh den 25 Ianuary 1671. dit naevolgende Silver-werck, 6 Silvere Lepels, gemerckt aen 't eynde van de Steel M met een C daer boven, 5 Silvere Vorcken met twee Tanden en Paerde-voetjes, een Silvere Snuyter met een vierkant Silver Snuyter-Backje of Laetje, 2 Silvere Hoedtjes van Kandelaers, een Silvere Poeyer-Doos, daer een Wapen op gesneden is, zijnde drie Mooriaens-hoofden, en boven uyt de Helm een Moor met een Briefje in de Handt, een groote roode Poeyer-quast met een Silvere Steel, alles heel swaer van Silver. Die dit bovenstaende Goedt ter handt komt, gelieve het aen te houden, en te behandigen aen Francois Wolfswinckel, Knecht van 't Goudt en Silver-Smits Gildt tot Amsterdam in de Bethani-straet, sal een goede Vereeringh genieten.

#6710131,3 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez de Haro, sullen op den 23 February 1671. verkocht werden veel schoone en wel-geconditioneerde Boecken, meest bestaende in Theologische en Miscellanise; waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Waesbergen, tot Rotterdam by Arnout Leers, in den Haegh by Theodorus Duurcant, en in verscheyde andere Steden.

#6710203,1 Men laet een yder weten, dat de Erf-Secretarye van Someren, gelegen in de Quartiere van Peelandt, in de Meyerye van 's Hartogenbosch, publijck voor alle Man aen de meestbiedende sal verkocht werden, op den 4 Martii eerstkomende, binnen de Stadt 's Hartogenbosch, in de Herberge genaemt den Hollantssen Thuyn; waervan de conditien te lesen zijn binnen de voorsz. Stadt, by den Notaris Boons, tot Boxtel by den Predikant aldaer, ende tot Son by den Secretaris.

#6710203,2 Op den 17 Maert 1671. sal tot Leyden, in de Winckel van Loth de Haes, verkocht werden de Biliotheeck nagelaten by de Heer Adrianus Beeckerts van Thienen zal:, in sijn leven seer vermaert Professor in de Rechten in de Universityet tot Leyden, bestaende in seer rare treffelijck en uytgelesen Juristen, Historici, Litteratores, en voorts in alle Faculteyten; als mede een party Indiaensche Rariteyten, bestaende in veel Indische gewassen, Gommen, Steenen, Hoorens, Mineralen &c. alle, nevens de Boecken, in de Catalogus gespecificeert, die te bekomen zijn by den voorsz. de Haes.

#6710203,3 t'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper op den Dam, in Perkinsius, is gedruckten werdt uytgegeven: het nieuwe Wapen-huys der Chirurgie, van den seer vermaerden en ervaren Johannes Scultetus; desen Druck verbetert en verrijckt met 38 Kopere Platen, uytbeeldende veele nodige en nieuwe uytgevonden Wercktuygen en manuale Operatien, nevens hondert en vier seltsaeme nieuw voorgevallene Aenmerckingen, in dese Stadt meest voorgevallen, en by de wel-geoeffende Practisijns van onsen tijdt aengeteeckent; waer noch by komt een korte Inleydinge tot de Practijck van de gantsche Chirurgie: zijnde nu in dit Werck ingebracht alle Wercktuygen by eenigh Chirurgijn bekent. In Octavo. Met Previlegie. Sal in Latijn oock 't selfde in 't kort uytgegeven werden.

#6710203,4 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez de Haro, sal verkocht werden op den 14 April de naegelaten Bibliotheeck van de Heer Johannes Coccei, in sijn leven Professor in de Universiteyt tot Leyden, bestaende in veel uytsteeckende en rare Boecken, soo in Theologie als Miscellanei, als mede veele Orientales; waer van breeder in de Courant bekent gemaeckt sal werden waer de Catalogi sullen te bekomen zijn.

#6710203,5 Voorledene Vrydagh is gemist omtrent de Diemer-Brugh en Bylemer een swart ruygh Wint-Hontje, zijnde een Teefje, grijs van Muyl ende Pooten: die 't selve weet, addresseere het tot Haerlem in 't Vlies, en tot Amsterdam in de Doelen van vander Heyde, sal vier Rijckxdaelders tot een Vereeringh hebben.

#6710210,1 Tot Amsterdam sal verkocht werden op Maendagh, den 2 Maert, en de volgende Dagen, een uyttermate schoone Bibliotheeck, naergelaten by Do. Otto Badius zalig:, in sijn leven Predikant tot Amsterdam, bestaende in uytnemende rare Boecken, so Theologici, Historici, Politici en Miscellanei, als veel Manuscripten in allerhande Talen, &c. Op 't nieuwe Eylandt, op de hoeck van de Schippers-straet.

#6710210,2 Op den 3 Maert sullen verkocht werden t'Amsterdam de Boecken van D. Conradus Hoppe zal:, in sijn leven Predicant van de Gemeynte van de Augsburgse Confessie in Amsterdam: de Catalogus is te bekomen t'Amsterdam by Barent vander Plaet, tot Leyden by Hackius, in den Haegh by Amelingh, tot Rotterdam by Isaac Neranus, en tot Haerlem by Casteleyn.

#6710210,3 Tot Rotterdam, ten Huyse van Jacob Volckertsz., sullen op den 11 February 1671. verkocht werden desselfs Boecken, bestaende in diverse Taelen en Faculteyten.

#6710214,1 t'Amsterdam, by Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers op de Cingel, is gedruckt en wert uytgegeven: de naeukeurige Beschryvingh van den lesten Bloedigen Oorlogh in 't Koninckrijck en van de Stadt Candia, in vier Deelen onderscheyden; 1. d'oorsprongh van den Oorlogh en de veroveringh van 't Koninckrijck, 2. de Reys van den Marckgraef Villa en sijn bedrijf in Candia, 3. d'Intree des Marckgraefs van St. Andre Montbrun en des Graefs de la Feuillade, en haer bedrijf in de Vestingh, 4. de komst der Lunenburgers, van Duc de Beaufort en Navaille, en hun bedrijf aldaer, tot aen de overgevingh van de Plaets, en 't vertreck der Venetianen uyt dit Gewest: alles uyt het Orgineel door J.H. Glasemaker in de Nederlandtse Tael gebracht. In 4. 't Selfde oock in 't Frans. In 12.

#6710217,1 Om seeckere redenen, sal de Verkoopinge van de Boecken van zal: Do. Conradus Hoppe, voor desen aengestelt op den 3 Maert, nu gehouden werden op den 26 February te vooren, ten Huyse van de Overledene, op de Loyers Gracht.

#6710217,2 Op den 25 February deses Iaers 1671. sullen tot Amsterdam verkocht werden de naegelaten Boecken va zal: de Heer Johannes van Snippendael, in sijn leven Professor Botanices alhier, bestaende in veele fraeye Boecken, specialijck die ad rem Medica & Botanicen specteren: Ymandt gadingh in deselve hebbende, die kome ten dage voorsz. ten Huyse van sijn Moeder, wonende voor aen in de Nieuwe-straet, van de Westzyde in te gaen, naest het Raethuys van Bremen, alwaer oock de Catalogen te vinden zijn.

#6710217,3 t'Uytrecht, by Lucas de Vries, is gedruckt: de laetste Uyren, ofte het seer Christelijck en Godsaligh Afsterven van Cornelia van Eck, jonge Dochter van Do. Segerus van Eck, in sijn leven Predicant tot Schalckwijck, seer troostelijck en stichtelijck, en een Exemplaer voor alle jonge Lieden. In 12.

#6710217,4 Men laet by desen allen Boeck-druckeren weten, dat Isaac van Wesbusch, Boeckdrucker te Haerlem in de korte Zijl-straet, maeckt en verkoopt extraordinari harden en weecken Druck-Inct, welcke heeft eenen schoonen glants, en is seer wel droogende, oock ongemeen gesuyvert van de vettigheyt der Olye; soo dat deselve, natuerlijck getempert, en het Swartsel daer wel in gewreven zijnde, gants geen noot heeft van oversetten of geel deurslaen: den selven is te bekomen den harden voor tien, en den weecken voor negen Stuyvers 't Pont. Die daer van begeert, sende een gewegen Kanne of ander bequaem Vat, sal yder voor so veel Gelt bestellen als hem belieft.

#6710217,5 Op den 17 Maert, 1671. sal tot Leyden, in de Winckel van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheecq van de Heer Adrianus Beeckerts van Thienen zalig:, in sijn Leven seer vermaert Professer in de Rechten in de Universiteyt tot Leyden, bestaende in seer raere, treffelijcke en uytgelesene Juristen, Historici, Litteratores en voorts in alle Faculteyten, als uyt de Catalogus te sien is: die te bekomen zijn tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck, in den Haegh by Theodorus Duurcant, op de Zael, tot Uytrecht by Jacobus Doeyenburgh, tot Aernhem by Frederick Hagen, tot Middelburgh by Willem Goeree, tot Franeker by Johannes Wellens, en op andere plaetsen meer, &c.

#6710221,1 Op den 2 Maert sal in 's Gravenhage, in de Winckel van Theodorus Duurcant, verkocht werden de naergelaten Boecken van zal: Johannis Walbeeck, J.V.D. dum viveret, coram Curia Hollandiae Advocati celeberrimi, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen, als besonder in Iuridici & Mathematici, &c. waer van de Catalogue te bekomen zijn tot Leyden by Felix Lopez de Haro, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Uytrecht by Pieter Elzevier, tot Amsterdam by Iacob l'Escailje, tot Dordrecht by Iasper en Ian Goris.

#6710221,2 Werdt bekent ghemaeckt, dat tot Vlissingen in Ladinge leyt een bequaem wel-gemonteert Schip, 't welck binnen een Maent naer Tabago sal vertrecken: Sooder eenige Passagiers met hun Goederen willen derwaerts gaen, sullen, soo op 't Schip als op 't Eylandt, goede accommodatie en bequame gelegentheydt in alles konnen hebben, ende vry zijn voor sommige Iaren aldaer in 't Eylandt van eenige Belastinge.

#6710221,3 In 's Gravenhage werdt gedruckt ende sal met den eersten uytgegeven werden: Histoire & Evenemens particuliers pendant la derniere Revolution, & ce qui s'est passe quelque temps apres, dans les Estats du grand Mogol, par le Sieur F. Bernier Medecin. in 12.

#6710228,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Steden Hoorn ende Enckhuysen maecken by desen bekent aen allen ende een yder, dat haer Ed:, tot gerief van de Passagiers, op het beryden van den Straet-wegh tusschen de voornoemde Steden hebben geordonneert, dat alle Dagen, beginnende met den 25 February, 1671. van voor de Herberge genaemt het Heere Logement van de Stad Hoorn op Enckhuysen sullen afrijden vier Wagens, d'eerste 's Morgens ten sevenen, d'ander ten tien uren, ende nae de Middagh d'eerste ten een, ende de laetste ten vijf uren; ende van de Stadt Enckhuysen op Hoorn de eerste ten half sevenen, de tweede ten tienen, de derde 's Middaghs ten twaelven, ende de laetste nae de Middagh ten vier uren: ende sullen de Passagiers binnen twee uren en een quartier overgevoert werden, yder Persoon voor dertien Stuyvers.

#6710228,2 Tot Amsterdam, op 't nieuwe Eylandt, sal verkocht werden op Maendagh den 2 Maert een uyttermate schoone Bibliotheeck, naergelaten by Do. Otto Badius zalig:, in sijn leven Predikant tot Amsterdam, bestaende in uytnemende rare Boecken, so Theologici, Historici, Politici en Miscellanei, als veel Manuscripten in allerhande Talen, soo Hebreux, Griecx, Latijn, Frans, Hoog en Nederduyts, &c. waer van de Catalogus te vinden is tot Amsterdam by J. van Ravesteyn en J. van Someren, tot Uytrecht by van Zijl, &c.

#6710228,3 In 's Gravenhage, by Jacobus Scheltus, Ordinaris Drucker van haer Ed: Groot Mog:, ende Nicolaes Coeyenhoven, Boeckverkooper, wert uytgegeven voor den Autheur, een Boeck, genaemt vertoog van de Krijghs-oeffeninge, so in 't particulier van Musquet en Spies, als in 't generael van een Corps of gros der Compagnien te Voet, vande Guardes vande Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; als mede eenige aenwijsinge, om Regimentsgewijs in ordre tegens den anderen te staen, met verscheyde forme van Batailles, die in den Jare 1668. zijn gestelt in 't exerceren vande Militie, uytgedruckt door 100 soo groote als kleyne Kopere Platen, door Joh: Boxel, Capiteyn Lieutenant Sergeant Major, &c.

#6710303,1 Tot Leyden sullen op den 14 April, 1671. ten Huyse van Felix Lopez de Haro, verkocht werden een schoone en rare Bibliotheeck, bestaende in veel treffelijcke uytsteeckende Theologische en Miscellanische, als mede Orientaelsche Boecken, naergelaten by de Heer Iohannis Coccejus zal:, in sijn leven Professor in de Theologie in de Academie alhier: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Waesbergen en van Someren, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Utrecht by Iohannes Ribbius, in 's Gravenhage by Theodorus Duurcant, &c.

#6710303,2 Op Dingsdag, den 10 Maert, na de Middag ten 2 Uren, sal tot Amsterdam, ten huyse van Abel Symonsz. vande Storck, Boeckverkooper op 't Water, voortgevaren werden met de Verkoopinge van de naegelaten Boecken van wijlen Gerrit van Goedesbergh, bestaende in sijn eygen Sorteeringh als anders.

#6710303,3 Den 20 Maert, Ouden-stijl, 1671. sal tot Franeker by Auctie verkocht werden, de uytgelesen Bibliotheeck van wijlen den Heer Steinbergius, in sijn Leven Professor Theologiae in de Universiteyt aldaer en zijn de Catalogi daer van te bekomen, tot Amsterdam by J. van Someren, tot Leyden by Hackius, tot Uytrecht by van Dreuen, tot Groningen by J. van Ceulen, tot Leeuwaerden by Hagenaer, tot Harlingen by Harman Jelmers.

#6710303,4 t'Amsterdam, by Pieter Arentsz., Boeckverkooper, by de Beurs in de 3 Rapen, werdt uytgegeven, een Geestelijck Boeck, genaemt het Licht des Werelts, in manier van een t'Samenspraeck, tusschen eenige wijse Theologanten en een Pellegrim, die naer het eeuwigh Landt reyst; waer in verklaert zijn veele schoone Christelijcke Waerheden, dat noyt diergelijcke gehoort zijn: waerdigh om gelesen, verstaen en gevolgt te werden van alle de gene, die begeerte hebben, om sich tot Godt te bekeeren, en hunne Zielen zaligh te maecken: geschreven door den overleden Christiaen de Cort, en aen den Dagh gebracht door Anthoinette Bourignon.

#6710305,1 Tot Rotterdam leyt in Ladinge 't Schip de Hope, Schipper Adriaen Claesz., nae 't vruchtbaere Landt van Zuriname in de West-Indien te vertrecken in Maert 1671., Weer en Windt dienende: Soo nu iemant noch eenige Goederen begeert derwaerts te senden, of oock eenige Familien, Mans, Vrouwen of Jongelingen, als vrye Luyden begeeren derwaerts te varen, omme met hare Ambachten haer daer te geneeren, voornamentlijck Timmerluyden, Metselaers, Smeden, Kuypers, Houtsagers, Landtbouwers, &c die konnen, haer addresseeren aen Sr. Abraham den Hartogh, Coopman op de Wijnhaven; en soo iemant geen Vracht of Kost-Geldt konde betalen, sal men die andere favorable conditien vergunnen.

#6710307,1 Alsoo Philips de Lader, Schalidecker van sijn Ambacht, gebooren uyt het Landt van Tertholen, doch by de 33 Iaren binnen Breda hebbende gewoont, out omtrent in de vijftigh Jaren, van matige lenghte, mager, vol puysten, ende seer opdrachtigh, hebbende effen blontachtigh Hair, aen d'eene sijde een kleyn weynigh manck of treckbeenende, binnen Breda voorsz., eerst met een Stoel ende naemaels met een Leydeckers Hamer, soodanigh geslagen ende gequetst heeft sijne eygene Huysvrouwe, dat die daer van tusschen den 25 en 26 deser Maent February is komen te overlijden: soo werden alle Heeren Officieren ende Dienaers van Justitie gantsch ernstelijck geboden ende versocht, dat sy den voorsx. Delinquant willen nemen ofte doen nemen in apprehentie ende in goede bewaringe houden, gevende daer van dennisse aen den Stadthouder van het Drossaert ende Schouteth-Ampt van Breda, Mr. Gosum Bernage, die aenstonts hem willigh en bereyt salvinden, om den voorsz. Delinquant af te halen, alsoo in de plaetse van sijne grousame misdaet ter behoorlijcke en exemplaire Iustitie te stellen, of andersints, by aldein swarigheydt mochte werden gemaeckt, van de Delinqaunt te laten volgen, als dan over te senden d'Informatie,die tot bewijs van het Feyt zijn dienende; en sal boven dien gemelten Stadthouder Bernagie, aen den genen, 't zy Dienaer van Iustitie, 't zy ander particulier Persoon, die den voorsz. Delinquant soodanigh sal hebben ontdeckt, dat die daer over in handen komt, geven een Vereeringe van hondert Gulden, met secretesse van de Naem, des versocht werdende.

#6710307,2 Op den 16 Maert sal in 's Gravenhage, in de Winckel van Gerard Amelingh, op de groote Zael van 't Hof, verkocht werden een schoone en rare Bibliotheeck, bestaende in treffelijcke Theologische, Juridici ende Miscellanische Boecken: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Hendrick Boom, tot Leyden by Cornelis Hackius, tot Rotterdam by Arnout Leers.

#6710307,3 Tot Rotterdam, by Isaac Naeranus, werdt uytgegeven: het verworpen Huys van Eli, den Hooge-Priester en Rechter Israels. Treurspel. Door Joachim Oudaen. In 4.

#6710310,1 Op den 12 Maert, 1671. zijnde Donderdagh, sal tot Leyden ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheeck naergelaten by D. Jean le Geer zal:, in sijn Leven Predicant in de Walsche Gemeynte tot Leyden, bestaende in veel goede en rare Theologici en Miscellanei, als uyt de Catalogus te sien is, die te bekomen zijn by den voorsz. de Haes.

#6710310,2 t'Amsterdam, by Gerbrant Schagen, Boeckverkoper in de Kalverstraet, in 't Huys te Schagen, is gedruckt: Dissertationes duae Medicinae de venene pestilenti, in quarum priore agitur de veneni pestilentis natura & causis, absque ullo occultarum qualitatum sigmento, ubi etiam D. Thomae Willisy de veneni pestilens natura opinio examinatur, & ostentidur venenum pestilens null^a coagulandi sed corrodendi vi esse praeditum: in Altera agitur de veneni pestilentis Curatione, ubi de Septem remediorum generibus venene pestilenti Corrosivo specifice adversantibus disseritur, studio Caroli de la font Parisiensis ac in Auenionensi Academi^a Medicinae Doctoris & Professoris primarii seu Regentis ordinari. In 12.

#6710310,3 In 's Gravenhage, by Henricus Hondius, werdt uytgegeven: Beschryvinge van het heerlijcke ende gezegende Landt Guajana, waer inne gelegen is de seer voorname Landtstreke genaemt Serrenamme, die jegenwoordigh beseten wordt by den Staet van de Vereenighde Nederlandtsche Provintien: mitsgaders aenwysinge van de groote Vermaeckelijckheden, Voordeelen ende Rijckdommen, die aldaer, ten reguarde van andere Landen, te verkrijgen en te genieten zijn. In Quarto. En zijn te bekomen tot Amsterdam by Iohannes Iansonius van Waesbergen, Boeckverkoper op 't Water, tot Middelburgh by Wilhelmus Goeree, tot Delft by Symon Cloetingh, en in meer andere Plaetsen.

#6710314,1 Op den 12 Maert 1671, zijn in 's Gravenhage verlooren vier distincte Obligatie, staende op 't Comptoir van de Heer ontfanger Volbergen, waer van het eene, van 400 Gulden Capitael, gedateert is den 27 February 1650., een van den 8 Augusti 1651. van 500 Gulden, op de Naem van Juffr. Sara Trucquet, een van den 13 Augusti 1649. van 1000 Gulden, op Naem van Fredrick Hendrick Borrewegh, een van de 14 Augusty 1649. van 1000 Gulden, op de Naem van Trijn Ians Claes Dochter; waer van d'Intresten alle ontvangen zijn op den 12 Maert als boven: Die deselve gevonden heeft, ofte weet te bekomen, addressere sigh aen Johan Maesen, woonende in de Vlaming-straet, in 't Wapen van Zutphen, sal 4 Rijcxdaelders tot een Vereeringh hebben.

#6710317,1 Tot Rotterdam sullen op Donderdagh den 19 Maert verkocht werden de naergelaten Boecken van Do. Jacob van Noorden, in sijn Leven der Medicijnen Doctor, ten Huyse van Isaac Neranus, alwaer de Catalogi te bekomen zijn.

#6710317,2 Tot Leyden, by Arnoud Doude, is gedruckt en werdt uytgegeven: Christophori Wittichii Theologia Pacifica, in qua varia Problemata Theologica inter Reformatos Theologos agitari folia ventilantur, simul usus Philosophiae Cartesianae in diversis Theologiae partibus demonstratur, & ad Dissertationem celeberrimi Viri, Samuelis Maresii, de abusu Philosophiae Cartesianae in rebus Theologicis & fidei, modeste Respondetur. In 4.

#6710317,3 t'Amsterdam, by Jacobus Konynenbergh, Boeckverkooper in de Hoogstraet, by de Suyder Kerck, is gedruckt en werdt uytgegeven: den Volmaeckten Minnaer, of Kunst om wel te Vryen, verdeelt in Reden en Zedenkundige Min behelsende verliefde Herts-tochten, loffelijcke Min-deugden en edelmoedige Betrachtingen en Plichten van Minnaers en Minnaressen, met de daer toe ghepaste Vaersen doorgaens daer tusschen vloeyende. Vertaelt door P.d.W. In 12.

#6710317,4 Tot Haerlem, by Johannes Theunisz. Kas en Michiel van Leeuwen, is gedruckt en wert uytgegeven een Verklaringe over het Boeck Ruth, bestaende in de 46 stichtelijcke en leersame Predicatien: door D. Johannes Cruclus, in sijn Leven getrouw Bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Haerlem: In Quarto. Voor een civile Prijs.

#6710319,1 De Gecommitteerde van de Loterye, by de Ed: Groot Mog: Heeren de Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, verleent, tot redres van de vervalle Middelen van de arme Vader-en Moeder-lose Weesen tot Maes-sluys, doen te weten, dat de laetste tijdt van in te leggen in de voorsz. Loterye ten uyterste is ghestelt tot den lesten Maert 1671. toekomende, en dat als dan alle Collecteurs sullen moeten gereet zijn met haere Schriften en beloofde Penningen, om alles als dan over te geven, en dat daer aen vervolgens de voorsz. Loterye in het aenschouwen van een yder een sal uytgetrocken werden; en dewijle daer noch weynigh is in-geleyt, en de gestelde Prijsen groot zijn, en de noodt van de voorsz, arme Weesen niet kleyn is, soo werden alle Hoge-en lage-stants Personen, Collegien en Particulieren, ende alle en een yeder, seer ootmoedigh en ernstigh, in Christi Jesu Naem, versocht en gebeden, dat sy lieden doch uyt gelove en liefde liberalijck en mildelijck tot de voorsz. Loterye (waer van de Caerten alom in Hollandt, West-Vrieslandt en elders, soo in eenige Huysen als voorname Herbergen, uythangen) gelieven in te leggen, of het hare daer toe te contribueeren, omme soo veele arme Weesen te vertroosten.

#6710321,1 Tot Rotterdam sullen op Dingsdagh den 24 Maert verkocht werden de Boecken van D'Heer en Mr. Wilhem Nobel zal:, in sijn leven Raedt en Vroetschap der selver Stede, ten Huyse van Iohannes Borstius, Boeckverkooper, alwaer de Catalogi te bekomen zijn.

#6710324,1 Tot Rotterdam sullen op Dinghsdagh den laetsten Maert 1671. verkocht werden de naergelaten Boecken van den Heer Guilelmus Bontius zal: ged:, in sijn leven Capit: van de Guarde van de Heeren Staten van Hollandt, Lt. Major, en Gouverneur van Hulst en de omleggende Forten, ten Huyse van desselfs Weduwe, op de Hoogstraet.

#6710324,2 t'Amsterdam, by Laurens Autein, Boeckverkoper op de Prince-Gracht, by de Ree-straet, is gedruckt en wert uytgegeven: opening ofte bekentmaeckingh van de suyverheyt der Gevoelens in de Leere en in 't Geloof van Jean de la Badie, Piere Yvon, Piere du Lignon, Herders: Hendrick Schluter, Pieter Schluter, Predikers; &c.

#6710326,1 Tot Rotterdam sullen op Dinghsdagh den laetsten Maert 1671. verkocht werden de naergelaten Boecken van de Heer Guilelmus Bontius zal: ged:, in sijn leven Capit: van de Guarde van de Heeren Staten van Hollandt, Lt. Major, en Gouverneur van Hulst en de omleggende Forten, ten Huyse van desselfs Weduwe, op den Hoogstraet: Waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Dordrecht by de Vlieger, tot Delft by Cloetingh, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Leiden by Iacobus Hacktus, tot Amsterdam by Boom, tot Rotterdam by Isaac Neranus, in den Haegh by Johannes Tongerloo, tot Utrecht by Akersdijck, tot Middelburgh by Noenaert.

#6710328,1 Tot Leyden, by de Weduwe van Jan le Carpentier, is gedruckt en werdt uytgegeven: Francisci Dele Boe, Sylvii, Medicinae Practicae Professoris, Praxeos Medicae Ideae novae liber Primus. In 12. Cum Privilegio voor 15 Iaren.

#6710328,2 t'Alckmaer, by Pieter de Wees, Boeckverkoper in de Lange-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven: Verhandelinge van de kracht en nootsaeckelijckheyt des Doops, speciael rakende de jonge Kinderen der Geloovige, Door Anthonius Gueroud. M. D. S. E. En uyt de Fransse Tale overgeset door Henricus du Rieu, Predicant tot Schoorel. In 8.

#6710331,1 Op den 6 April sal tot Delft, op St. Lucas Gilde-Kamer, voor de Middagh ten 9 uren, verkocht werden een treffelijcke Bibliotheeck, bestaende in Theologische en Miscellanische Boecken.

#6710331,2 Werdt als noch bekent gemaeckt, dat op den 12 Maert 1671. zijn in 's Gravenhage verlooren 4 distincte Obligatien, ten Comptoire van den Heer Ontfanger Generael Volbergen, waer van een is van 400 Gulden Capitael, is gedateert den 27 February 1650. Foli 50. Noch een van 500 Gulden, gedateert den 8 Augusti 1651. Foli 123. staende op de Naem van Juffr. Sara Trucquet. Noch een van 1000 Gulden, gedateert den 13 Augusti 1649. Foli 119. staende op de Naem van Frederick Hendrick Borrewegh. Noch een van 1000 Gulden, gedateert den 14 Augusti 1649. Foli 119. staende op de naem van Trijn Ians Claes Dochter. Waer van de Interesten alle ontfangen zijn op den 12 Maert als boven: Die deselve gevonden heeft, ofte weet te bekomen, addresseere sigh aen Ian Maesen, woonende in de Vlamingh-straet, in 't Wapen van Zutphen, sal 25 Gulden tot een Vereeringe hebben.

#6710331,3 Tot Leyden, by de Weduwe van Jan le Carpentier, is gedruckt en werdt uytgegeven: Francisci Dele Boe, Sylvii, Medicinae Practicae Professoris, Praxeos Medicae Ideae novae liber Primus. In 12. Cum Privilegio voor 15 Iaren.

#6710331,4 Tot Leyden, sullen op den 14 April, 1671. ten Huyse van Felix Lopez de Haro. verkocht werden eeen schoone en rare Bibliotheek, bestaende in veel treffelijcke uytsteeckende Theologische en Miscellanische, als mede Orientaelsche Boecken, naergelaten by den heer Johannis Coccejus zal:, in sijn leven Professor in de Theologie in de Academie alhier: waer van de Catalogi te bekomen zijn by verscheyde Boeckverkoopers.

#6710402,1 De Weduwe van Bartholomeus vander Helst, in sijn Leven seer vermaert en konstrijck Schilder, is van meeninge uyter handt te verkoopen alle desselfs Schilder-konst, waer onder veele groote Stucken zijn, soo van hem selver als van de vermaertste Meesters gedaen, als van Frans Floris, Symon de Vos, Hendrick Goltius, Brouwer, Lastman, Geraerts, de Vlieger, Bot, Ottemerselus, vande Velde, &c.

#6710404,1 Tot Haerlem sullen op Dingsdagh den 7 April 1671., 's Morgens ten negen Uren, op 't Princen-Hof verkocht werden extraordinaris schoone uytnemende Schilderyen, van veele en verscheyde treffelijcke Meesters.

#6710404,2 Op den 13 April sal in 's Gravenhage, in de Winckel van Gerard Amelingh, op de groote Zael van 't Hof, verkocht werden een schone en rare Bibliotheeck, bestaende in Juridici en Miscellanische Boecken, naegelaten by D. Jacobus van Assendelft, dum viveret Advocatus coram curia Hollandiae: waer van de Catalogen te bekomen zijn tot Amsterdam by Hendrick en Dirck Boom, tot Leyden by Cornelis Hackius, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Utrecht by Anthony Smytegelt, tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#6710407,1 t'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper op den Dam, is gedruckt en werdt uytgegeven: Schriftmatigh Bericht van de Tekenen der Tijden en Voorboden des laetsten Oordeels, zijnde 't geen tot die tijdt in de Kercke Christi gheschieden moeste, met de vervullinge uyt Historien. Volgens den draet van de Prophetye van het Liedt Mosis Deut.32. vers 1.43. In 't Hoogduyts beschreven door den hooggeleerden en seer vermaerden heer D. Johannes Henricus Heideggeris, Professor der Heyl: Theologie tot Zurich. In 12.

#6710407,2 Tot Dordrecht by Hendrick en Jacob Keur, is gedruckt en werdt uytgegeven: Het nieuwe Testament, met het Psalmboeck geheel op Noten. In 12. Kleyn Formaet en ongemeen dun, met Duytse Letter, seer curieus. Syn oock te bekomen tot Amsterdam by Johannes van Someren, op den Dam.

#6710407,3 Matthijs Crayers, Gerrit Steeman Notaris, ende den Boeckhouder Iohannes Hooft, maken by desen een yegelijck bekent, dat sy in Compagnie met Mrs. Israel en Herman Ellen op de Noortzijde van de Laurier-Gracht, tot Amsterdam, even voorby de tweede Brugh, daer het Goude Paert uytsteeckt, hebben opgerecht een nieuw Goudt Leerhuys, alwaer by hen dagelijcks seer uytvoerelijck gemaeckt werden alderhande nieuwe soortens en modens van Goude en Silvere leeren, soo uytstekende schoon en curieus, als oyt hier te Lande gemaeckt zijn. Tot welcke eynde sy hen hebben voorsien van diverse treffelijcke nieuwe Platen, voor desen noyt soo heerlijck by eenighe Gout Leersmakers gehad of gebruyckt: en yemant gegadingt zijnde, kan die voor een civile prijs daer bekomen.

#6710411,1 De Achtbare Heeren Burgemeesteren ende Regeerders van 's Gravenhage maecken by desen een yder bekent, dat de aenstaende Kermisse sal werden ghehouden op den 3 Mey 1671., niet-tegenstaende verscheyde Almanacken, dies aengaende, zijn verschelende; waer nae sigh een yder kan reguleeren.

#6710411,2 Tot Amsterdam sal men op Woensdagh den 22 April 1671. verkopen een partye uytstellende rare soo gebonden als ongebonden Boecken, bestaende in alderhande Faculteyten en Taelen, ghelijck breder by de Catalogus te sien is; die te bekomen is tot Amsterdam by Hendrick en Dirck Boom, tot Rotterdam by Laers, &c.

#6710414,1 Burgemeesteren ende Raedt der Stadt Groeningen doen een yegelijck mits desen te weten, dat de ordinaris Iaer-Marckt, die op den 23 April, Oude-stijl, plagh te gheschieden ende gehouden worden, opgeschoven ende uytgestelt is voor dit aenstaende Iaer tot den eersten Mey, Oude-stijl, naestkomende, sullende als dan sijn aenvangh nemen, en veertien Dagen continueeren; ende d'andere volgende Iaren op den ouden voet: waer nae sigh een yegelijck sal konnen reguleeren.

#6710414,2 Op Dinghsdagh den 21 April sullen tot Haerlem op de Zael van 't Princen-hof verkocht werden verscheyde treffelijcke Nederduytsche Boecken, meest in de Astronomia en geometria naegelaten by Cornelis Willemsz. Span.

#6710414,3 Op Maendagh den 20 April 1671. sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Iohannes van den Bergh, Boeckverkoper bezuyden het Stadthuys, verkocht werden een partye uytsteeckende nieuwe Gebonden en Ongebonden Boecken, in verscheyde Faculteyten en Talen, doch meest Nederduytsche Boecken, alles wel geconditioneert.

#6710414,4 Tot Dordrecht, by Symon onder de Linde, Boeckdrucker ende Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven voor den Autheur: den Roomschen Uylen-spieghel; ghetrocken uyt verscheyde oude Roomschen Uylen-spiegel; getrocken uyt verscheyde oude Rooms-Catholijcke Legende-Boecken ende andere Schrijvers, vermaeckelijck ende stichtelijck om lesen voor alle Catholijcke Herrekens. Met noodige Annotatien ende Verklaringe hier en daer verlicht: mitsgaders met verscheyde Kopere Platen verciert. In 8. ** Item, Toneel der Wereltse Veranderingen. In twee Deelen. In 8.

#6710414,5 Daer sullen tot Amsterdam, op den 17 April, des Vrydaghs 's Morgens ten negen uren, op de nieuwe Heere-Gracht, tegens over den Heere Officier Hasselaer, by de Vyselstraet, verkocht werden een goede partye, seer rare, uytmuntende en ongemeene Instrumenten, bestaende in heerlijcke Clavesingels, Violen de Gambes, Cremonsche Violinen, Chitarren, Luyten, Clopscheenen, Fluyten, &c. veel Italiaensche Musijcke, soo gheschreven als gedruckt, van de beste Autheuren, en veelderhande Musijck- Gereetschap en Rariteyten; dat Daeghs te vooren sal konnen gesien werden.

#6710418,1 Op den 27 April 1671. sal in 's Gravenhage, in de Winckel van Theodorus Duurcant, verkocht werden de naergelaten Boecken van zal: D. Nicolai Dedel, (dum viveret) coram curia Hollandiae Advocati celeberrimi, bestaende in Libri Juridici, Miscellanici, Italici, Gallici & Belgici: waer van de Catalogue te bekomen is tot Amsterdam by Jacob l'Escailje, tot Leyden by Felix Lopez de Haro, tot Uytrecht by Pieter Elsevier, tot Rotterdam by Laers, &c.

#6710418,2 t'Amsterdam, by Laurens Autein, Boeckverkoper op de Prince-Gracht, by de Ree-straet, werdt uytgegeven: Eclaircissement ou Declaration de la Purete des Sentiments en la Doctrine, & en la Foy des Srs. Jean de la Badie, Pierre Yvon, Pierre du Lignon, Pasteurs, Henri Schluter, Pierre Schluter, Predicateurs, &c.; als mede het selve in 't Duyts: Zijn oock in verscheyde andere Steden te bekomen.

#6710423,1 By Willem vander Hoeve, Boeckdrucker tot Gouda, werdt uytgegeven: Korte Historie van het Synode van Dordrecht, vervatende eenige aenmerckelijcke en noyt voor heenen ontdeckte bysonderheden, begrepen in Brieven van Mr. Johan Hales en Dr. Walter Balcanquae, van den Coningh van Groot Brittagne gesonden op de gemelde Synode; geschreven aen den Heere Dudley Careton, Ambassadeur desselven Coninghs aen haer Hoog Mog: Uyt het Engels vertaelt. In 12. Zijn mede te bekomen by Johannes Tongerloo, Boeckverkoper in 's Gravenhage.

#6710423,2 De Weduwe van Bartholomeus vander Helst, in sijn Leven konstrijck Schilder, woonende tot Amsterdam, in de nieuwe Doel-straet, is van meeninge uyter hant te verkopen alle hare Schilder-konst, waer onder veele groote Stucken zijn, soo van hem selven als van de vermaerste Meesters gedaen: en konnen de Gegadingde hier van haer addresseeren ter plaetse voorsz.

#6710425,1 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, is gedruckt en sal in de toekomende Weeck uytgegeven werden, het 21 Deel van den Hollandtse Mercurius, zijnde 't Verhael der gedenckwaerdighste Geschiedenissen des Aertbodems, tot den Jare 1671. In 4. By deselve zijn mede te bekomen de 21 Deelen compleet, met hare koopere Figueren, by hem uytgegeven; met Privilegie: Sullen mede te bekomen zijn tot Amsterdam by Pieter Arentsz. en Marcus Doornick, oock by Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers aldaer.

#6710425,2 Men laet een yegelijck mits desen weten, dat tot Amsterdam, op de nieuwe Binnen-Amstel, achter 't Huys, genaemt het Weseltje, daer de vergulde Paeuw uythanght, is opgericht een nieuwe Glasblaserye, alwaer gemaeckt werden allerhande Drinck-Glasen, en 't geene daer toe behoort; alles voor een civile Prijs.

#6710428,1 Op den 5 Mey, Nieuwe-stijl, zijnde toekomende Dinghsdagh, sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Jaques Boursse, Boeckverkoper op de Lelie-Gracht, in de Beurs van Antwerpen, aen de meestbiedende verkocht werden de Boecken, in verscheyde Taelen, meest Godtgeleerde, naergelaten by den Ed: Godtsalige Hoogh-geleerden Heer Do. Nicolaus Lachtropius, in sijn Leven Dienaer des Goddelijcken Woords van de Remonstrantse Gemeente: waer van de Catalogus te bekomen zijn by de bovengenoemde Jaques Boursse en andere Boeckverkopers.

#6710428,2 Tot Utrecht, by Dirck van Ackersdijck, werdt uytgegeven: Corpus Juris Militaris, waer inbegrepen 't Hollandts Krijgs-Recht en Articul-Brief, met nodige Aenmerckingen en Rechtsgronden verklaert door P. Pappum van Tratsberg JC. voor desen gedruckt, en nu uyt 't Hoogduyts daer by gedaen Keyser Maximiliani II. Artikel-Brief, met 33 Artikelen uyt Caroli V. pijnlicke Hals-gerichts Ordonning: nevens Sweedisch, Denemarckisch en Switsersche Krijg-rechten; alle Oversten, Capityenen, Bevelhebbers, en andere Militaire Persoonen en Rechts geleerden seer dienstigh en hoognodigh. Desen laetsten Druck verbetert en vermeerdert. In 8.

#6710428,3 t'Amsterdam, by Arent van den Heuvel, Boeckverkooper op de Leytse-straet, is gedruckt des Wereldts Hel en Vagevuyr, begrepen onder 't Leven van den Amsterdamse Spanjaert, seer aerdigh afgebeelt, en uyt Spaens vertaelt door G. de Bay. Noyt meer gedruckt.

#6710430,1 Tot Sloterdijck, ten Huyse van de Weduwe van Jan Pietersz. Oostdorp, gewesen Schout aldaer, zijn tusschen den 27 en 28 April 's Nachts door Huysbraeck gestoolen de naervolgende Goederen: twee silvere gesneden Bekers van 24 Loot, een gemerckt M.I. twee Ysbekertjes sonder Voetjes, yder van 8 Loot, gemerckt P.I. ses Silvere Lepels, en een Pap-Lepel, waer onder twee met een Naem, een Silvere Schulp-kop van 14 Loot, eenigh Silver Poppe-goet met een Bloet-Coraele Kettingh, een Diamant-Ringh, waert omtrent 125 Gulden, een dubbelde Rosenobel, daer een Ringetje aen geweest is, een stuckje Goudt, waert omtrent 10 Gulden, aen de eene sijde met twee Hoofden, een nieuwe Toersche Tabbert met sijn toebehooren, een Syde Samaer met een Onderste, een swarte Sijde Rock met groene voeringh, een doncker coleurde Poudesoye Rock, Root en swart door malkanderen geweven, een swarte Greyne Rock met blaeuwe Catoene Voeringh, een root Scharlakense Rock, een swart Lakense Huyck, een root Scharlakense Hemtrock met Goude gemaeckte Knoopjes, een nieuwe Dundoeckse Labaer met twee Kanten, een dito van Linnen: Yemant de Goederen, of een gedeelte van dien, of de Handtdadige, voorkomende, sulckx in Gerechts handen komen, gelieven 't selve aen de voorsz. Weduwe bekent te maecken, of aen Hendrik Brouwer, Notaris tot Amsterdam, op de Hoeck van de Huyssitten-steegh, sal een goede Vereeringe hebben.

#6710502,1 Paerde-Marckt binnen Delft. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft maken by desen bekent allen ende eenen yegelijcken, dat de Paerde-marckt binnen deselve Stadt, die, volgens het bekomen Octroy, ordinairlijcken begint metten 7 Juny, ingevolge van den selven Octroye, voor den lopende Jare 1671. zijn aenvangh nemen sal den 8 derselver Maent Juny, ende voorts dueren sal de twee daer aen volgende Dagen, uytten hoofde den voorsz. 7 althans is komende op een Sondagh: Ende dat, boven het gerief voor een yder van een bequame Stallinge van meer als hondert Paerden, mitsgaders de accommodatie van goede Weyde, dicht onder de Stadt, voor ses Stuyvers, tusschen Nacht en Dagh, voor yder Paert, alle ende een yegelijck, aldaer met sijn Coppel ofte Coppelen eygen Paerden verschijnende, ingelijckx voor deselve sijne Paerden, buyten desselfs kosten, by ofte van Stadts wegen sal versien werden van Weyde ende Ruyg voer, de voorsz. Paerdemarckt geduerende, invoegen als voor desen.

#6710502,2 Balliuw, Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Briel maecken yder bekent, dat, beginnende met den 25 April 1671, ende het geheele Iaer door gedurende, soo wel des Winters als Somers, alle Morgen ten acht uren precijs, uyt de Stadt Briel, van voor de Herberge van den Toelast, sal afrijden een Vracht-Wagen, 't zy open ofte overdeckt, nae de gelegentheyt van het We'er, naer Hellevoetsluys; ende oock alle Morgen, op gelijcke uur, van deselve Plaets op de Stadt Briele; sulckx dat alle Pasagiers ende reysende Luyden, naer Zeelandt willende, ende van daer komende, altoos seecker ende seer commodieus sullen konnen passeeren, ende met meerder Compagnie ende vervolgens met minder Schuyt-Vracht, oock met goet Getey voort geraecken: sullende oock deselve Passagiers niet meerder van Wagen-vracht betalen, als voor yder Persoon ses Stuyvers op een open, ende seven Stuyvers op een toe-Wagen, sonder aensien hoe veel ofte weynigh Persoonen daer zijn, jae al ware daer maer een Persoon, dat echter niet meer als ses ende seven Stuyvers, als boven, per Vracht by den selven sal werden betaelt, ten ware by diepe Wegen des Winters; waer op naeder sal werden gedisponeert.

#6710505,1 Bestedinge van Aerdewerck tot Haerlem. DE Heeren Commissarissen, tot het vergroten ende uytleggen van het Noorderste Gedeelte der Stadt Haerlem, zijn van meyninge (in conformite van de Resolutien van de Heeren Raden ende Vroetschappen der selver Stadt, ende de Notificatie dienthalven by affixie van Biljetten alomme gedaen) op Dinghsdagh den tweeden Juny deses Iaers 1671. publijckelijck te besteden het uytschieten ende graven van de Buyten-Grachten, mitsgaders het maecken van de Wallen, buyten ende om de voorsz. nieuwe Vergrootinge, volgens de afbaeckeninge daer van te doen, ende sulckx aen Vacken ofte Parceelen, die de Omstanders, ten Dage voorsz., sullen aengewesen werden: Soo yemandt gadinge heeft, om eenige der selver Wercken ofte Perceelen aen te nemen, vervoege sigh op den tweeden Iuny voornoemt tot Haerlem, in de nieuwe Doelen, staende in de Groote Hout-straet, 's Morgens de Klocke negen Uren, en de Conditien gehoort hebbende, doe sijn profijt. Doch wie middelerwijlen deselve Conditien, Bestecken ofte Voorwaerden, genegen is te sien ofte te lesen, sal deselve drie Dagen voor de Bestedinge ter Secretarye der Stadt Haerlem voornoemt, tot sijne naerichtinge, konnen bekomen.

#6710505,2 Tot Haerlem, op de Laecken-Halle, staende op de Raeckx, sullen op de Woensdag voor Pincxsteren, zijnde den 13 Mey 1671. 's Morgens ten 9 uren, by openbare veylinge verkocht werden een goede partye wel gefabriceerde witte onbereyde Wolle-Laeckenen met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Couleuren, oock met breede Lijsten en gemengde couleurde Laeckenen.

#6710505,3 Paerde-Marckt binnen Delft. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft maken by desen bekent allen ende eenen yegelijcken, dat de Paerde-marckt binnen deselve Stadt, die, volgens het bekomen Octroy, ordinairlijcken begint metten 7 Juny, ingevolge van den selven Octroye, voor den lopende Jare 1671. zijn aenvangh nemen sal den 8 derselver Maent Juny, ende voorts dueren sal de twee daer aen volgende Dagen, uytten hoofde den voorsz. 7 althans is komende op een Sondagh: Ende dat, boven het gerief voor een yder van een bequame Stallinge van meer als hondert Paerden, mitsgaders de accommodatie van goede Weyde, dicht onder de Stadt, voor ses Stuyvers, tusschen Nacht en Dagh, voor yder Paert, alle ende een yegelijck, aldaer met sijn Coppel ofte Coppelen eygen Paerden verschijnende, ingelijckx voor deselve sijne Paerden, buyten desselfs kosten, by ofte van Stadts wegen sal versien werden van Weyde ende Ruyg voer, de voorsz. Paerdemarckt geduerende, invoegen als voor desen.

#6710506,1 Tot Haerlem, op de Laecken-Halle, staende op de Raeckx, sullen op Woensdag voor Pincxsteren, zijnde den 13 Mey 1671. 's Morgens ten 9 uren, by openbare veylinge verkocht werden een goede partye wel gefabriceerde witte onbereyde Wolle Laeckenen met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Couleuren, oock met breede Lijsten en gemengde couleurde Laeckenen.

#6710509,1 Bestedinge van Aerdewerck tot Haerlem. DE Heeren Commissarissen, tot het vergroten ende uytleggen van het Noorderste Gedeelte der Stadt Haerlem, zijn van meyninge (in conformite van de Resolutien van de Heeren Raden ende Vroetschappen der selver Stadt, ende de Notificatie dienthalven by affixie van Biljetten alomme gedaen) op Dinghsdagh den tweeden Juny deses Iaers 1671. publijckelijck te besteden het uytschieten ende graven van de Buyten-Grachten, mitsgaders het maecken van de Wallen, buyten ende om de voorsz. nieuwe Vergrootinge, volgens de afbaeckeninge daer van te doen, ende sulckx aen Vacken ofte Parceelen, die de Omstanders, ten Dage voorsz., sullen aengewesen werden: Soo yemandt gadinge heeft, om eenige der selver Wercken ofte Perceelen aen te nemen, vervoege sigh op den tweeden Iuny voornoemt tot Haerlem, in de nieuwe Doelen, staende in de Groote Hout-straet, 's Morgens de Klocke negen Uren, en de Conditien gehoort hebbende, doe sijn profijt. Doch wie middelerwijlen deselve Conditien, Bestecken ofte Voorwaerden, genegen is te sien ofte te lesen, sal deselve drie Dagen voor de Bestedinge ter Secretarye der Stadt Haerlem voornoemt, tot sijne naerichtinge, konnen bekomen.

#6710512,1 Tot Bolsward, by Samuel Haringhouck, is gedruckt en werdt uytgegeven: de Koningh aen sijn Taeffel, bestaende in 33 uytgesochte Avontmaels-Predicatien, door verscheyde geleerde Mannen in de Engelsche Tael gedaen, en meerendeel vertaelt door Regnerus Reen, Bedienaer des Godlijcken Woordts tot Franeker.

#6710519,1a Op den 10 Iuny 1671. sal tot Leyden, in de Winckel van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheeck van zal: D. Ioannis le Carpentier, in sijn leven seer vermaert Historiographus, bestaende uyt veel rare Boecken, in alle Faculteyten, en voornamentlijck Chronologici, Historici & Stemmato-Graphici: waer onder zijn de Wapen en Geslacht-boecken van alle de voornaemste Adelijcke Geslachten van de gantsche Wereldt: de Catalogi zijn te bekomen in den Haegh by Theodorus Duurcant op de Zael, tot Utrecht by Iacobus Doyenburgh, tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeecx, tot Arnhem by Frederick Hagen, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#6710519,1b Men laet een yegelijck weten, dat de Heeren Drossaert, Schouten, Borgemeesteren, Schepenen ende Raeden der Stadt Bergen op den Zoom, met voorweten, kennisse ende gedragen consent van hare F.G. Me-Vrouwe de Princesse Douariere van Zollern, Marck-Gravinne der voorsz. Stadt, &c. van meyninge zijn te houden een Jaerlijckse vrye Paerde-marckt, beginnende met den eersten Woensdagh in Iuly, ende alsoo 6 Dagen den anderen volgende, waer van den tweden ende derden sullen wesen de Thoon-dagen; nodigende daer toe alle Paerde-kooperen ende Liefhebberen van deselve, ten eynde zy haer Iaerlijckx met hare Paerden aldaer gelieven te vervoegen. Ende op dat een yegelijck des te krachtiger moge aengemoedight wesen, soo hebben de opgemelte Heeren vast gestelt de naervolgende Proemien, eerst: dat wie met de beste Koppel ende grootste getal van Paerden sal te Marckt komen, sal genieten een Silvere Ros Kam, waerdigh 20 Ducatons: Die de meeste Paerden van de hoogste prijs sal verkopen, een paer Silvere Spooren, waerdigh 24 Guldens: ende die het beste Ry-Paert sal te Marckt brengen, een paer Silvere Bouckels, waerdigh drie Rijckxdaelders. Ende sal mede aengewesen worden bequame Stallingen, daer de Paerden van Klaver-Gras en rouw Voeder voor een civile prijs sullen konnen voorsien werden.

#6710519,2 Op Dingsdagh den 26 Mey 1671. sullen tot Alckmaer, ten Huyse van de Weduwe van Jacob Claesz. Zeepaert, op't Dronckenoort, naest de Groene By-korf, verkocht werden de Boecken van zal: Pieter Pietersz. van der Laen, Boeckverkooper, zijnde wel geconditioneerde Duytse gebonden en ongebonden Boecken, als oock het Boeck-binders Gereetschap, en een Kraem om te reysen. De Catalogus is te bekomen t'Amsterdam by Jan Rieuwertsz., en tot Alckmaer by Jacob Ysbrantsz. en op andere Plaetsen meer.

#6710519,3 Tot Utrecht, by Cornelis Iacobsz. Noenaert, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: I.M.V.D.M. Epistola ad amicum, continens Censuram libri, titilus Tractatus Theologico-Politicus, in quo demonstrat, &c.

#6710521,1 Alsoo tot Utrecht in den laetsten Brandt gemist wordt een Silvere Doosken, waer op gesneden staet de Trouw met een een Wapen, het welck is 3 Papegayen en een Lammeken met drie Sterren: in't selve Doosken zijn twee Roos-Ringen, yder met seven fyne Diamnten, twee Ringen, yder met drie fijne Steenen op de rey, een fijne Punt-Ringh, een roode Wapen-Ringh, 't Wapen drie Papegayen, twee slechte Hoep-Ringen en een geamalieerden Ringh. Yemant het selve ter handt komende, gelieft het op te houden en te bestellen aen Arnoldus van den Eynden, Boeckverkoper woonende tot Utrecht, op de hoeck van de korte St. Jans-straet, den Brenger sal van sijn Onkosten betaelt worden, en met een Vereeringe beloont werden.

#6710523,1 Bestedinge van Aerdewerck tot Haerlem. DE Heeren Commissarissen, tot het vergroten ende uytleggen van het Noorderste Gedeelte der Stadt Haerlem, zijn van meyninge (in conformite van de Resolutien van de Heeren Raden ende Vroetschappen der selver Stadt, ende de Notificatie dienthalven by affixie van Biljetten alomme gedaen) op Dinghsdagh den tweeden Juny deses Iaers 1671. publijckelijck te besteden het uytschieten ende graven van de Buyten-Grachten, mitsgaders het maecken van de Wallen, buyten ende om de voorsz. nieuwe Vergrootinge, volgens de afbaeckeninge daer van te doen, ende sulckx aen Vacken ofte Parceelen, die de Omstanders, ten Dage voorsz., sullen aengewesen werden: Soo yemandt gadinge heeft, om eenige der selver Wercken ofte Perceelen aen te nemen, vervoege sigh op den tweeden Iuny voornoemt tot Haerlem, in de nieuwe Doelen, staende in de Groote Hout-straet, 's Morgens de Klocke negen Uren, en de Conditien gehoort hebbende, doe sijn profijt. Doch wie middelerwijlen deselve Conditien, Bestecken ofte Voorwaerden, genegen is te sien ofte te lesen, sal deselve drie Dagen voor de Bestedinge ter Secretarye der Stadt Haerlem voornoemt, tot sijne naerichtinge, konnen bekomen.

#6710523,2 De Gecommitteerden van de Loterye, by de Ed: Groot Mog: Heeren de Staten van Hollandt en West-Vrieslant verleent, tot redres van de vervalle Middelen van de arme Vader-en Moeder-loose Wesen tot Maes-sluys, doen te weten, dat de laetste tijdt van inleggen in de voorsz. Loterye is geprorogeert tot den eersten July deses Iaers precijs: ende dewijle de Prijsen groot zijn, en noch weynigh is ingeleyt, werden alle en een yder vrundelijck versocht liberalijck, tot subsidie en onderstant van de voorsz. Vader-en Moeder-lose Wesen, te contribueeren, op dat soo goeden werck niet en werde verhindert en gefrustreert.

#6710523,3 Tot Deventer, by Willem de Weyn, werdt uytgegeven: Summa Theologiae Elencticae completa & Didacticae sufficit Autore Leonardo Rijssenio S.S.Th. Doct. V.D.M. Daventriensi.

#6710526,1 Borgermeesteren en Raedt in Groeningen doen mits desen een yegelijck weten, hoe dat Cornelia Margareta Croens sich stoutelijck heeft ondernomen op hare Name aen hare valsche gemaeckte concepten het Provincie en Stadts Zegel van anderen Brieven af te trecken, ende met sinistre practijcquen aen hare valssche Brieven vast te maken, de Secretarissen hare Namen na te trecken, mitsgaders eenige particuliere Zegelen mede van andere Brieven af te trecken, en aen hare gemaeckte valsse Brieven te hangen, derselver Namen en Hant nae te bootsen; waer door veele Borgers en Ingesetenen alhier zijn bedrogen: en alsoo wy bevreesen, dat deselve eenige valsse Brieven over onse Stadt ofte anders onder sich mochte hebben, om daer mede een of ander te circonvenieren, hebben wy sulckx mits desen een yegelijck willen bekent maecken, om hare schade te schutten.

#6710526,2 Men notificeert mits desen, dat in 't Vlie op heden is betonnet, door de geene, die des behoort, een Zee-gat, genaemt het Noorder Zee-gat, streckende van voor de Sloot van Oost-Vlielandt, tot in Zee Noorden N.N.W., en eyndelijck W.N.W. zijnde een kort Verlaet, ruym en wijt, en op een smalle Richel, met een dagelijckx Gety, niet minder als vier-en-twintigh Voeten Water en voorts seer diep, en daerom heel bequaem voor alle uyt ende inkomende Schepen.

#6710528,1 Een yeder werdt bekent gemaeckt, dat Mr. Francois Poulle, die lange Jaren tot Amsterdam in de Nes een seer vermaert Dochters-School gehouden heeft, nu tot Naerden is woonende, en aldaer een Fransse School voor jonge Dochters begint te formeeren, om die te instrueeren in de Fransse Tael, Lesen, Schrijven ende Cijfferen: de Meestresse leert alderhande curieuse Naeld-werck, en insonderheydt Spelde-werck en Linnen naeyen: yder Kindt kan van een Slaep-kamer alleen gerieft werden: Die hun Dochters by de voornoemde Francois Poulle gelieven te besteden, adresseeren hun tot Naerden voornoemt, in het Klooster, sal een yder nae vermogen contentement geven.

#6710530,1 Over eenige tijdt is een Orologie vermist, de groote van een Ey maer is seskantigh, de Kas is van Toepas-steen, rontom als een Diamant geslepen, met Goude Klampjes, als mede de Platen onder en boven, gemaeckt van klaer Gout, voort boven in de Wijser opgewonden, gaet correct 25 of 30 uren; maer daer staet geen Naem op, waer of wie het ghemaeckt heeft: die dit voorsz. Orologie ter hant komt, maecke het bekent aen Huybert Beeck, Orologie-maecker in Amsterdam, zijnde verhuyst van 't Rockin, daer gewoont heeft, en woont nu voor de Beurs, over 't Hamburghse en Ceulsse Cantoor, sal vijf Ducaten tot een Vereeringe hebben, die het Orologie wederom te rechte kan brengen.

#6710530,2 Tot Amsterdam sal men op Donderdagh, den 4 Juny, 1671. ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, verkoopen een partye rare gebonden en ongebonden Boecken, bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, gelijck by de Catalogus te sien is.

#6710602,1 Op den 10 Iuny 1671. sal tot Leyden, in de Winckel van Loth de Haes, verkocht werden de Bibliotheeck van zal: D. Ioannis le Carpentier, in sijn leven seer vermaert Historiographus, bestaende uyt veel rare Boecken, in alle Faculteyten, en voornamentlijck Chronologici, Historici & Stemmato-Graphici: waer onder zijn de Wapen en Geslacht-boecken van alle de voornaemste Adelijcke Geslachten van de gantsche Wereldt: de Catalogi zijn te bekomen in den Haegh by Theodorus Duurcant op de Zael, tot Utrecht by Iacobus Doyenburgh, tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck, tot Arnhem by Frederick Hagen, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#6710604,1 Op Dingsdagh, den 9 Juny, sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick Valckenrijck, op den Nieuwen-dijck, in 't Wapen van Hollandt, verkocht werden een uytsteeckende Bibliotheecq van raere en uytsteeckende Boecken, bestaende in alle Faculteyten en Talen: waer van de Catalogus te bekomen is by Arent van den Heuvel, Boeckverkooper voor aen op de Leytsse straet, en ten Huyse van Valkenrijck voornoemt, tot Leyden by Jan van Gelder, tot Uytrecht by Willem van Walcheren, in 's Gravenhage by Michiel van Heyningen, Boeckverkoopers.

#6710606,1 Tot Deventer sullen op den 30 Mey, ouden Stijl, ten Huyse van Barent Fockingh, verkocht werden een partye soo gebonden als ongebonden Boecken, naergelaten by zal: Christoffel Lomeyer, bestaende in verscheyde Talen en Faculteyten: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by Daniel Elsevier en van Waesbergen, tot Utrecht by Dirck van Ackersdijck, tot Zutphen by Willem van Hattem, en tot Deventer by verscheyde Boeckverkopers.

#6710606,2 Op Dingsdagh, den 9 Juny, sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick Valckenrijck, op den Nieuwen-dijck, in 't Wapen van Hollandt, verkocht werden een uytsteeckende Bibliotheecq van rare en uytsteeckende Boecken, bestaende in alle Faculteyten en Talen.

#6710609,1 Men laet by desen weten, als dat de Ed: Achtabare Heeren van de Magistraet der Stede Zirickzee in Zeelandt geresolveert hebben in haer Ed: Achtbare Stad op te rechten een bequame Fransche Schole, ende den Meester der selve en eerlijck Tractement Iaerlijckx toe te leggen: Indien dan yemant de bequaemheydt heeft, om de jonge Jeught in goede Zeden, in Lesen, Schrijven, Cijfferen, en in de oprechte Fransche Taele te onderwijsen, en bysonderlijck getrouwt, en met een Vrouw, die niet alleen bequaemheydt heeft om jonge Dochtertjes te leeren de suyvere Fransse Taele; maer oock deselve kan instrueeren in de Handtwercken voor jonge Dochters noodigh, ende genegen mochte zijn tot den Schoole-dienst in de Stadt voornoemt, mits met geloofweerdige Attestatien kunnende bewijsen ende doen blijcken van haren eerlijcken handel ende wandel, die mogen haer addresseeren aen de Ed: Achtb: Heeren voornoemt, om te bedingen soodanige Conditien, als redelijck sal bevonden werden.

#6710609,2 Borgermeesteren ende Raden in Groeningen doen mits desen een yegelijck weten, hoe dat Cornelia Margareta Croens sich stoutelijck heeft onderstaen aen eenige by haer geconcipeerde Verzegelingen over de Stadt, Provintie en particulieren, houdende het Zegel van de Provintie, Stadt ende particuliere Edelen, te hangen, ende alsoo geseyde Zegels te misbruycken, der Secretarissen Namen, als mede particuliere Edelen naems onderschrijvinge, na te trecken; waer door deselve veele Borgeren en Ingesetenen alhier malitieuselijck heeft bedrogen: en alsoo deselve fugitijf en by ons niet is konnen werden achterhaelt, wordt mits desen 500 Gulden op haer Lijf geset, boven de Reys-kosten, soo yemant haer weet aen te brengen, sulckx dat deselve in handen van Justitie moge geraecken, sullende desselfs Name werden gesecreteert: geseyde Cornelia Margareta Croens is kleyn van Persoon, teder van Leden, blieck en een weynigh Pockdaligh van Aengesichte, bruyn van Wijnbrauwen, graeuw ende een weynigh kladdig en neerslachtigh van Oogen, smal van Aengesichte.

#6710609,3 De Aennemers van 't vergrooten der Stadt Haerlem doen mits desen een yegelijck weten, die genegen zijn om te wercken by de Schaft ofte anders, dat sy haer gelieven te vervoegen tot Haerlem op 't Werck, alwaer sy de Baesen sullen vinden, die haer terstont in't Werck sullen stellen.

#6710616,1 Op Woensdagh den 17 Iuni, sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick Valckenrijck, op den nieuwen-dijck, verkocht werden een schoone Bibliotheecq, van veele treffelijcke Boecken.

#6710616,2 De Erfgenamen van Adam Iansz. vander Burg willen op Dingsdagh den 23 Iuny, binnen Delft, in de Papestraet, tot Adriana Bogaerts, verkoopen, desselfs naergelaeten uytnemende oude Rariteyten, die 8 dagen te vooren sullen te sien zijn.

#6710623,1 t'Amsterdam, by de Weduwe van Abraham van den Burgh, Boeckverkoopster by Jan Roon Poorts Tooren, is gedruckt, en werdt uytgegeven: de Trappen des Geestelijcken Levens, beschreven door Theodorus a Brakel, in sijn Leven Predicant tot Maccum, en volgens sijn bevel, nae sijn Doodt in 't licht ghebracht door sijn Soon Wilhelmus a Brakel, Predicant tot Harlingen. Den tweeden Druck: van Druck-fouten gesuyvert, ende met een Register des geheelen Tractaets vermeerdert. In 8.

#6710630,1 Tot Amsterdam, in de Beurs-straet, by Pieter Arentsz., werdt uytgegeven alle de Wercken van Ian Pietersz. Beelthouwer, bestaende in de naervolgende Tractaten, namentlijck: 't hoogste en laetste Bedenckinge over Godt en Godlijcke Saecken. Adams Antwoort tegens Joost van den Vondel. Samenspraeck over Godt, Godtsdienst en H. Schriftuer. Antwoort op de Vraegen van eenige Predicanten. Schilt der Christenen tegens alle Onchristenen. Antwoort op het Boeck genaemt de Philosophie, d'Uytlegster der H. Schriftuere.

#6710630,2 Tot Enbden, by David Hendricksz. van Borckum, is gedruckt er werdt uytgegeven: gedenckwaerdige Spreucken en Helde-daden der Martelaren, die van de tijdt des herstelden Godts-dienst om den Naeme Jesus geleden hebben: zijnde hier by gevoeght verscheyden Oordeelen Godts, die de Vervolgers overgekomen zijn; uyt het Frans vertaelt door Ph. Fremaut, Predicant in de Fransse Gemeynte aldaer. In 12. Zijn oock te bekomen tot Amsterdam by Fredrick Stegman, Papier-verkoper op 't Water, en tot Groeningen by Sipke Sipkes, Boeckverkooper in de Swaene-straet.

#6710630,3 t'Amsterdam, by Jacob l'Escailje, Boeckverkooper op den Middeldam, werdt uytgegeven, het tweede Deel van alle de Wercken of Gedichten van den vermaerden Poëet Jan Vos. In 4. Bestaende in verscheyde Rijmen, ten deele noyt te voren gedruckt. ** Oock is by den selven te bekomen, het eerste Deel van de gemelde Gedichten, beyde te samen of yder bysonder.

#6710704,1 De Gecommitteerden van de Loterye, by de E: Groot Mog: Heren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt verleent, tot redres van de vervallen Middelen van Maessluys, doen te weten, dat den tijdt van in te leggewn in de voorsz. Lotery is verlenght van den 1 July tot den 21 July deses Iaers precijs: ende dewijle daer noch weynigh is ingeleyt, ende dat de Prijsen groot zijn, soo werdt een yder nochmaels vriendelijck versocht ende Christelijck gebeden, dat ghy uwe Christelijcke Mildadigheyt wilt betoonen aen dese onse Ouderloose Weesen, op dat door uwer aller mildadigheydt een Huys magh werden gebouwt, waer in dese Ouderloose Weesen in goede ordre en Christelijcke Discipline in de vreese des Heeren mochten werden opgevoet. Verder werden alle Collecteurs gewaerschouwt, dat tegen den 21 July deses Iaers dese Gecommitteerde sullen komen, om als dan het Geldt te versamelen en op te halen.

#6710707,1 Tot Utrecht, voor den Autheur, werdt gedruckt en sal eerstdaeghs uytgegeven worden: C. van Zutphens Poëzy, bestaende in Geestelijcke en Wereldtse Gedichten.

#6710707,2 Tot Leyden is gedruckt voor den Autheur: Indes accuratissimus omnium locorum S. Scripturae, qui in Summa Theologiae cl: Viri D. Ioh. Cocceji occurunt. En is te bekomen tot Leyden by Iohan vander Linden, Boeckverkoper op de Hooglantse Kerckgraft: oock tot Amsterdam en Utrecht.

#6710711,1 Op Dinghsdagh, den 21 Iuly, 1671. sal men tot Enckhuysen, ten Huyse van Hendrick Kluppel, Boeckverkooper, verkoopen de seer curieuse Bibliotheeck van den Heer Ian Olphersz. de Iongh, zal: in sijn leven Commies Generael van de Convoyen: bestaende in een goede partye extraordinaris nette en seer curieuse gebonden rare Boecken, van alderhande slagh en Tael: waer van de Catalogi zijn te bekomen tot Enckhuysen by den voornoemden Kluppel, tot Amsterdam by Hendrick en Dirck Boom, tot Leyden by S. Verruwhert, tot Hoorn by Pieter Zachariasz. en by andere in andere Steden meer.

#6710711,2 Tot Amsterdam, by Adriaen van Gaesbeeck, Boeckverkooper achter 't Stadthuys, wert uytgegeven: De malle Wedding, of gierige Geraert, Bly-spel, in Vaersen aen bysondere Maet noch Rijm gebonden.

#6710711,3 Tot Harlingen, by Hero Galama, is gedruckt en wert uytgegeven: Logarithmus Tafelen van Sinus, Tangens en Secants; en het gebruyck des selfden in klootsche driehoecken: waer door meest alle Astronomische Vraeg-stucken, door simpele additie en substractie, konnen opgelost werden. Met een heel klaer en bescheydelick onderwijs, en eenige aerdige Voorbeelden verciert. Op nieuws uytgewerckt door Dirck Rembrantsz. van Nierop, Liefhebber der Mathematische Konsten.

#6710714,1 Tot Delft, by Cornelis van Heusden, Boeckverkoper in de Hypolitus-Buurt, is gedruckt en werdt uytgegeven: de Godsalige Kraemvrouwe, of stichtelycke Bedenckingen over Tim. 2, 15. door L. van Renesse, in zijn Leven Predicant en Professor tot Breda. In 12.

#6710718,1 Men is van meeninge uyt de handt te verkoopen alle de Exemplaren van beyde de Opera, naergelaten by wylen de Heer Hendrick S[tev]in, in sijn leven Heere van 's Grevels-recht, waer van het eene is genaemt Materiae Politicae, ofte Borgerlijcke Stoffen; ende het andere Wiskonstigh ende Philosophisch Bedrijf; mitsgaders de Platen, ende de Octroyen daer toe behoorende: Die daer gadinge in heeft, addressere sigh aen Bartholomeus vander Burgh, Boeckverkoper, woonende in de Gortstraet, in 's Gravenhage.

#6710721,1 Tot Leyden is gestoolen een achtkant Silver Taljoor, vol met Lofwerck gesneden, in 't midden met twee Wapens, d'een een Ancker, en 't ander Twee Claver-blaetjes met een Star: item een roo ongevoerde Lakense Rock met Gimpjes geboort: Die 't selve weet te recht te brengen, addresseere hem tot Leyden aen de Knecht van 't Silversmits-Gildt, sal een goede Vereeringh hebben.

#6710721,2 Tot Utrecht, by Johannes Ketel, Boeckverkoper by St. Maertensdam, werdt uytgegeven: Utrechtse Consultatien; dat is, Decisoire en andere Advysen, Instructien ende Advertissementen van Rechten, gegeven en ghemaeckt by de vermaerste Recht-geleerde, soo Professoren als Advocaten, &c: in veele deelen, met by gevoeghde Decisien van de Questien in deselve Instructien, Advysen, &c. getracteert. Met Previlegie.

#6710721,3 Tot Rotterdam, by Hugo Rijckhals, Boeckverkoper, werdt uytgegeven: 't Recht gebruyck des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de Bedieninge; bestaende in Meditatien, Gebende en Danckseggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin en andere Godgeleerden: tot troost beschreven voor alle Gereformeerde Christenen. Item, de Klachte van een swaermoedige Ziele, over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een bygaende Troost: door S. Simonides. En hoe nootsakelijck het H. Avontmael der Christenen nodigh is: door G. Udemans. Noyt so gedrukt: en met Kopere Platen verciert. In 12.

#6710721,4 Tot Dordrecht, by Symon onder de Linde, Boeckverkoper, werdt ghedruckt, en sal eerstdaeghs uytkomen, den Antwerpsen Uyl in Doods-noot, ofte t'samen-spreeckinge tusschen een Gereformeerde en Rooms-gesinde, over het Boeckje van P. Hazart, genaemt Ontsteltenisse van de Gereformeerde Kercken-raedt en Gemeente van Dordrecht, over het uytgeven van den Roomschen Uylenspiegel, &c.

#6710721,5 In 's Gravenhage, by Ioannes Tongerloo, werdt uytgegeven: Korte Historie van het Synode van Dordrecht, vervatende eenige aenmerckelijcke ende noyt voor heenen ontdeckte bysonderheden: begrepen in Brieven van Mr. John Hales en Dr. Walter Balcanquae, van den Coningh van Groot-Brittanje gesonden op de gemeldt Synode; geschreven aen den Heere Dudley Carlton, Ambassadeur des selven Conings aen hare Hoog Mog. Den tweeden Druck, oversien ende verbetert. In 12. Zijn mede te bekomen by Willem vander Hoeven, Boeckdrucker ende Verkoper tot Gouda.

#6710723,1 De Directeurs van de Lotherye tot Maesluys notificeeren, dat vast besigh zijn met om te gaen, omme het Gedt, dat in geleydt is, of noch staet in geleydt te werden, op te haelen, op dat een yder Collecteur sijne Penningen mochte vaerdigh hebben; en die noch iets souden mogen in-leggen, tot troost van de bedroefde Armen, sonder eenigh uytstel 't selve mogen doen.

#6710725,1 Alsoo op Dinghsdagh den 14 Iuly een Persoon in 't Eylandt van Marcken, in de Haringh-packery, tot Amsterdam, heeft ingeleyt een Rijs-sack, Hoedt en Wandel-stock: die het selve toekomt, kan het weder haelen.

#6710725,2 Tot Leyden, by Abraham Verhoeff, is gedruckt Grondige Beschreyvinge van de Edele ende Ridderlijcke Scherm-ofte Wapen-konst; noyt diergelijcke in de Nederduytse Tale in Druck uytgegaen, met 143 schoone Kopere Figuren verciert: uytgegeven en aen den dagh gebracht door Johannes Georgius Bruchius, Scherm- ofte Vecht-meester der wijt-vermaerde Academie tot Leyden: Deselve Boecken zijn te bekomen tot Leyden by den Autheur, woont op de Broertjes-Gracht, en by Abraham Verhoeff, Boeckdrucker, op de Lange-Brugge, tot Uytrecht by Everhardus van Eden, Boeckverkooper op de Ganse-Marckt, tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck, Boeckverkooper, op de Voor-Burgwal, by 't Stadthuys, in 's Gravenhage by Johannes Tongerloo, Boeckverkooper, in de Veene-straet. In 4.

#6710728,1 Op den 19 Augusti, zijnde Woensdagh, 's Morgens ten 9 uren precijs, sullen tot Amsterdam, op 't West-Indisch Huys, by opveylinge, verkocht werden een groote partye Guineesche Oliphants-Tanden, nu eerst uytter Zee gekomen.

#6710730,1 Voorledene Dinghsdagh tot Amsterdam op een verkeert pretext ontdragen zijnde 4 Pont swarte Naey en Stick-Syde, 4 Muscus Couleur en Graeuwe, twee Stucken swart Armosijn Lint van een Vinger breet, twee Stucken groen en twee Stucken swart Floret Boort-lint, en een Stuck swart Syde Galon: soo werdt een yder gewaerschouwt, die 't selve voor mocht komen, dat te willen aenhouden, en weder bestellen tot Amsterdam in de Warmoes-straet, daer de Stadt Rees uythanght, sal voor sijn moeyten danckelijck voldaen werden.

#6710730,2 De Liefhebbers werdt bekent gemaeckt, als dat Frans Vogelaer nu selfs is thuys gekomen, van de Vlaemse Ylanden, met een partye Canary-Vogels, die hy verkoopt by 't Stuk of Dozijn, een yder sijn gerijf, wonende by de Beurs, in de Gaper-steeg, in de Vogelaer in 't Hart.

#6710801,1 t'Amsterdam, by Hendrick Doncker, Boeckverkooper, in de Nieuwe-Brugh Steegh, in 't Stuermans Gereetschap, werdt uytgegven: Vergulde Licht der Zee-vaert, ofte Konst der Stuerlieden, zijnde een volkomen en klare onderwijsinge der Navigatie: door Claes Hendricksz. Gietermaker, in sijn leven Examinateur van Oost-en West-Indisse Compagnie, Den tweeden Druck. Van veele ingeslopen Fouten verbetert. Item 't Vierde Boeck, vermeerdert met de ontbindingh van alle de Questien, die door den Autheur niet ontlost waren, door Frans van der Huips, bekledende desselfs Plaetse In 4. Met Previlegie voor 15 Jaren.

#6710801,2 t'Amsterdam, by Jacobus Conynenbergh, Boeckverkoper in de Hoog-straet, by de Suyder-Kerck, zijn te bekomen alle de stichtelijcke Wercken van P. de la Serra, History-schryver van Vranckrijck. In drie Deelen. In 8. ** Item, Tractaet van 's Menschen Leven, waer in het selve bestaet, en op wat manier het selve door Sieckte kan vernietight werden, &c. Door Iohannis Wolphius, Medicinae Doctor tot Amsterdam. In 12.

#6710801,3 Met het Schip de Roomsche Maeght, voor 8 a 14 Dagen van Thersera komende, in Tessel gearriveert, is als Passagier overgekomen Frans Vogelaer met een partye Canary-Vogels, die hy verkoopt by 't Stuk of Dozijn, yder sijn gerijf; de Liefhebbers konnen hem vinden tot Amsterdam, by de Beurs, in de Gaper-steegh.

#6710804,1 Men maeckt een yder bekent, als dat men tot Amsterdam sal verkoopen eenige seer uytgelesene en kunstige Schriften, gedaen van den overleden Daniel de Lange, ten Huyse van Ioseph Bruyningh, Boeckverkooper, op de Beurssluys, alwaer deselvige konnen besichtight werden.

#6710808,1 Daer werdt een yder by desen bekent ghemaeckt, dat, dewijle de Muyder Kermis in den Almanach divers op den 26 en 29 Augusti staen, nu voortaen en continueel sal zijn op den vierden Sondagh in deselve Maent, dat heden dit Jaer wesen sal den 23 Augusti.

#6710811,1 Op Morgen, zijnde Woensdag den 12 Augusti sullen tot Haerlem op de Laken-Halle, op de Raecx, verkocht werden een goede partye witte onbereyde Wolle-Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Couleuren.

#6710811,2 t'Amsterdam, by Iacob l'Escailje, Boeckverkoper, op de Middeldam, wordt uytgegeven, de Wercken van den Heer P.C. Hooft, in sijn leven Drost van Muyden, &c. bestaende in de Historien van Hendrick de Groote en den Huyse Medicis, over de 200 Brieven, Vertalingen uyt Tacitus, en verscheyden andere treffelijcke Schrijvers; mitsgaders alle sijn Gedichten, ten deele nooyt gedruckt. In Folio. Met Privilegie voor 15 Jaren.

#6710815,1 Tot Rotterdam, by Isaac van Lochem, Boeckverkoper, werdt uytgegeven: Acht uytgelesene Predicatien door Adrianus van Ornape, in sijn Leven Proponent der H. Theologiae. In 8.

#6710815,2 In 's Gravenhage, by Iohannes Tongerloo, Boeckverkoper, wert uytgegeven, het tweede en derde Deel der Gedichten van wylen J. Westerbaen, Ridder, Heer van Brandwijck, &c. daer in alle des selfs overgesette ende naegelaten Wercken (uytgesondert sijne gerijmde Psalmen) begrepen zijn; blijvende het eerste Stuck, dat nu wederom herdruckt werdt, in sijn geheel: op Schrijf en gemeen Papier. In 8.

#6710815,3 Tot Utrecht, by Iohannes Ribbius, is gedruckt en werdt uytgegeven: Practica & Arte di Cavalleria, of Oeffeningh en Kost des Rydens, leerende een Beryder de Paerden nae haer Natuur en Aert te onderwysen en af te richten; desgelijckx, hoe hy deselve ten soodanigen eynde tot cierlijcke en welvoegende manieren gewennen sal, ten bysonderen dienst van alle Liefhebbers der Adelijke Rijd-konst, op 't korst in twee Deelen vervat; met byvoeginge van een Gebidt-Boeck, handelende van de Toomingh der Paerden en wat daer toe behoort, door Christophorus Lieb.; en nu vertaelt door Simon de Vries. In Folio. Met Figuren.

#6710822,1 Op Woensdagh den 26 Augusti sal tot Amsterdam verkocht werden de naergelaten Boeck-druckery van Jan Gillisz. Zaagman, zalig: ten Huyse van sijn Vader Gillis Joosten Zaagman.

#6710822,2 In 's Gravenhage, by Johan Veely, Johan Tongerloo en Jasper Doll, werdt uytgegeven, het seste en laetste Deel der Saecken van Staet en Oorlogh, in en omtrent de Vereenighde Nederlanden, beginnende met het Jaer 1667, en eyndigende met het begin van 't Jaer 1669. Door den Heer Lieuwe van Aytzma. In Folio. Op fijn en gemeen Papier. ** Item, zijn by den selven noch te bekomen de Historie Aytsma compleet. Folio. In 6 Volumina. Op fijn en gemeen Papier. Mitsgaders andere aparte Deelen van dien, in Quarto en Folio, &c.

#6710825,1 Op den 8 September sal men tot Amsterdam, op de Keysers-Graft, by de Brouwery van de Kroon, ten Huyse van Do. Lucas Vinckius zal:, in sijn leven Predicant tot Amsterdam, verkopen desselfs naergelaten Bibliotheeck, bestaende in seer rare uytsteeckende Boecken; waer van de Catalogen te bekomen zijn tot Amsterdam by Abraham van Blancken, tot Leyden by Daniel en Abraham van Gaesbeeck, tot Utrecht by Iohannes Ribbius, tot Haerlem by Robbert Tinneken.

#6710825,2 Tot Rotterdam, by Willem Slingerlandt, wert uytgegeven: Klaer Bewijs, van dat alle ende een yder nootsakelijck Trouwen moet: tot onderrichtinge en overtuyginge van alle Nonnen , Kloppen, Bagynen, &c.

#6710825,3 In 's Gravenhage, by Johan Veely, Iohan Tongerloo en Iasper Doll, werdt uytgegeven, het seste en laetste Deel der Saecken van Staet en Oorlogh, in en omtrent de Vereenighde Nederlanden, beginnende met het Iaer 1667, en eyndigende met het begin van 't Iaer 1669. Door den Heer Lieuwe van Aytzma. In Folio. Op fijn en gemeen Papier. ** Item, zijn by den selven noch te bekomen de Historie Aytsma compleet. Folio. In 6 Volumina. Op fijn en gemeen Papier. Mitsgaders andere aparte Deelen van dien, in Quarto en Folio, &c.

#6710829,1 Tot Amsterdam, by Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers op de Cingel, by Jan Roon-Poort Toorn, is gedruckt en werdt uytgegeven: Aenteeckeningen over het H. Euangelium van Marcus, door Christiaen Hartsoecker, Bedienaer des H. Euangelium in de Remonstrantse Gemeente tot Rotterdam. Met een Aenspraeck tot Christelijcke Vrede aen alle Gesintheden van de gescheurde Christenheydt. In Quarto. ** Item, Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia Annis 1669. In quibus curiosa multa observantur ab H. Oldenburgio Collegii Secretario edita. In 12.

#6710829,2 Tot Amsterdam, by Iacobus Wagenaer, Boeckverkoper op de hoeck van de Mol-steegh, in Descartes, is gedruckt en werdt uytgegeven: La Fausse Clelie Historie Francoise Galante & Comique. in 12. ** En sal Eerstdaegs uytgegeven werden: Theatrum Lucidum, exhibens verum Messiam D.N. Jesum Christum, ejusque defendens accusationes Rabbinorum & praefertim R. Libman author Libri Nitzachon, a doctissimo D.D. Fridirico Rachstar de veile, olim Rabbi &c. Doctor Judaeorum nunc Gratia Dei Consensor J.C. In 12.

#6710905,1 De Bewinthebberen van de geoctroyeerde West-Indisse Compagnie zijn van meeninge binnen Amsterdam, op Woensdagh den 7 October, te verkopen het Guinees Greyn, dat by haer onverkocht is, op favorable Conditien.

#6710908,1 Op den 16 September, Nieuwe-stijl, sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden een Bibliotheeck, bestaende uyt veel rare en treffelijcke Boecken, soo Theologici als Miscellanei, waer by zijn oock een party Silvere en Kopere Medailjes: de Catalogi zijn te bekomen tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck, in den Haeg by Theodorus Duurcant, tot Utrecht by Iacobus Doeyenburg.

#6710908,2 Tot Leyden, by Cornelis Driehuysen, is gedruckt en werdt uytgegeven, Car. Drelincurtij Professoris Pract. & Anatomici in Academia Lugd-Bat. Apologia Medica 12. Contra illos qui Medicos calumniantur, quasi sexcentis annis exulassent Roma: en zijn te bekomen tot Amsterdam by Jac. Wagenaer, in den Hage by Joh. Steucker, ende tot Uytrecht by W. van Walchren. ** Noch werdt by den selven gedruckt en sal op een kort uytgegeven werden, Wilh. Ten Rijnen M.D. Meditationes in magni Hippocratis Textum xxiv. De Veteri Medicina. 12,

#6710908,3 Tot Amsterdam, is gedruckt en te bekomen by Pieter Arentsz., Boeckverkooper in de Beurs-steegh: den Gouden Leeuw, of den Asijn der Wijsen; waer in veel heerlijcke nutte Verborgentheden ontdeckt worden, als de Anima uyt alle Metalen en Mineralen te trecken, veel heerlijcke Medicijnen, Schilder-Gout, Brandewijnen uyt Koorn sonder viese smaeck, uytsteeckend Blancketsel, kostelijcke Gesteenten, &c. te maecken: Alles met eygen Handen gewrocht, en met veele kopere Platen aen den dagh gegeven, door Goossen van Vreeswijck, Bergmeester. ** Item, een Geestelijck Boeck, in't Frans en Duyts, genaemt het Graf der valsse Theologie, uytgeroeyt door de Waerachtige, die afgekomen is van den Heyligen Geest: zijnde in drie Deelen, voorgestelt in verscheyde Send-brieven, gheschreven door Anthonette Bourignon.

#6710912,1 Op Woensdagh den 16 September, 1671. nae de Middagh, sal tot Middelburgh, ten Huyse van Willem van Ysendoorn, Stadts Bode, verkocht werden een goede en wel gestelde Druckery, bestaende uyt veelerhande Letteren, Pers en wat dies meer is, met veelerhande Boeckbinders Gereetschap, daer onder twee Perssen.

#6710912,2 Jean Pauquet, houdende Francoische Kost-Schoole binnen Haerlem, in de groote Hout-straet, heeft, tot meerder gemack ende vermaeck van sijne Discipelen, een Huys, Thuyn en een groote Plaetse tot de sijne noch toegevoeght.

#6710912,3 Op den 15 September, 1671. 's Morgens ten 9 uren, sal men tot Amsterdam verkoopen, ten Huyse van Montagne, in de Keysers Kroon, in de Calver-straet, een partye seer raere en voortreffelijcke Boecken soo Grieckse, Latijnse, Spaensse, Italiaensse, Fransse, Hoogh-en Nederduytse.

#6710915,1 Op den 22 September, Nieuwe-stijl, sullen tot Leyden, by Daniel en Abraham van Gaesbeeck, verkocht werden de naergelaten Boecken van zal: ged: den Heer Florentius Schuyl (dum viveret) Medicinae & Botanices in illustri Lugd: Bat: Academia Professor, bestaende in alderhande Talen en faculteyten, nevens verscheyde rare Instrumenten Mathematicorum, Mechanicorum, operis Picti, Microscopiorum, Telescopiorum, variorum Chimicorum aliorumque: waer van de Catalogus te bekomen is tot Leyden by Daniel en Abraham van Gaesbeeck voornoemt, ende in andere Steden by de meeste Boeckverkoopers.

#6710915,2 Op den 16 September, Nieuwe-stijl, sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden een Bibliotheeck, bestaende uyt veel rare en treffelijcke Boecken, soo Theologici als Miscellanei, waer by zijn oock een party Silvere en Kopere Medailjes: de Catalogi zijn te bekomen tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck, in den Haeg by Theodorus Duurcant, tot Utrecht by Iacobus Doeyenburg.

#6710919,1 Burgermeesteren ende Vroetschappen der Stede Purmerende maecken mits desen eenen yegelijcken bekent, dat, volgens de Notificatie, in den voorleden Jare, over het vervroegen van de Herfst-Paerdemarckt, alomme gedaen, de gemelte Herfst-Paerdemarckt in desen Jare 1671. binnen de voorsz. Stede gehouden sal werden op Donderdagh ende Vrydagh den 9 en 10 October, ende de Koe-ende Ossemarckt op Maendagh ende Dingsdagh den 13 en 14 daer naestvolgende, (zijnde Maendagh ende Dingsdagh nae St. Victor, als naer ouder gewoonte.)

#6710922,1 t'Amsterdam, by Jacob Lescailje, op de Middeldam, werdt uytgegeven: het Belegh en Ontset van Leyden, bly-eyndent Treur-spel, door R. Bontius, met de Vertooningen door Jan Vos; en een Beschryvingh van de cieraden van het Toneel, met de Verklaringen der Zinnebeelden, gelijck het selve op Maendagh nae de Kermis-Weeck, zijnde den 28 September, en de drie volgende, op d'Amsterdamsche Schouburg, door meer als hondert Persoonen, sal gespeelt, vertoont en uygebeelt werden, met Konst-en Vlieg-wercken, Perspectiven, &c.

#6710922,2 t'Amsterdam, by Broer en Jan Appelaer, Boeckverkoopers op de Fluweele Burgwal, is gedruckt en werdt uytgegeven: een korte en bondige Ingangh tot de Italiaensse Tael, met een Tafel van de Conjungatien, werdende op twee open Vellen vertoont, noyt voor desen gesien, gemaeckt door Dominicus Christianus, geboren Italiaen.

#6710922,3 t'Amsterdam by Jacob Benjamin, Boeckverkoper op 't Water, werdt uytgegeven het Vervolgh, ofte tweede Deel, van sijn Turckse History, behelsende al het geen onder de Regeeringh van de Coningen is voorgevallen; waer in veel groote en sware Oorlogen tegens veel machtige Coningen en Princen van 't Christenrijck werden verhaelt, vertaelt door J. Grindal, en met Kopere Figuren verciert. In 4.

#6710926,1 Op Woensdagh, den xxx September, 1671. 's Morgens de Klocke negen uren, sullen tot Haerlem, op de Zale van het Princen-Hof, verkocht werden alle de Boecken ende Instrumenten, dienende tot de Astronomie en Geometrie ofte Landtmeterye, naergelaten by wijlen Mr. Andries van der Wal, in sijn Leven geswore Landtmeeter binnen Haerlem: waer van de Catalogi te vinden zijn tot Haerlem by Jan Theunisz. Kas, Boeckdrucker op de Marckt, tot Amsterdam by Cornelis Jansz. Swol, op den Dam, tot Leyden by P. Hackius, tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Utrecht Simon de Vries, ende in den Hage by Johannes Tongerlo.

#6710926,2 Burgermeesteren ende Vroetschappen der Stede Purmerende maecken mits desen eenen yegelijcken bekent, dat, volgens de Notificatie, in den voorleden Jare, over het vervroegen van de Herfst-Paerdemarckt, alomme gedaen, de gemelte Herfst-Paerdemarckt in desen Jare 1671. binnen de voorsz. Stede gehouden sal werden op Donderdagh ende Vrydagh den 9 en 10 October, ende de Koe-ende Ossemarckt op Maendagh ende Dingsdagh den 13 en 14 daer naestvolgende, (zijnde Maendagh ende Dingsdagh nae St. Victor, als naer ouder gewoonte.)

#6710929,1 Daer is vermist of verlooren omtrent Rotterdam, op den 24 September lestleden, een roode van Trijp Fluweele Reys-sack, daer in een Spiegel, die in een Kasje beslooten is, ende tusschen de Kas en de Spiegel leyt een swarte Armosyne Tanger Reys-kap, en noch een swart Ebbenhout Coffertje, een Voet in 't vierkant; mitsgaders een Servet met eenigh Linnen van Nacht-goet: die dit gevonden heeft, gelieve sigh te addresseeren aen de Gravinne van Kinckardijn, &c. of te bevragen by Joannes Tongerloo, Boeckverkoper in 's Gravenhage, men sal hem een goede Vereeringh geven.

#6710929,2 Tot Rotterdam, by Isaac Neranus, Boeckverkoper, werdt uytgegeven: Christelijcke Vrede-handelingh, by wisselingh van Geschriften, tusschen de Waterlandtse Doops-gesinde en de Remonstrantse Gemeente tot Rotterdam, met byvoeginge van eenige aenmerckenswaerdige Brieven, ten selven eynde dienende, door ordre van de voorsz. Opsienders der Doops-gesinde Waterlandtse Gemeente.

#6710929,3 Op den 3 November, Nieuwe-stijl, sal tot Dordrecht verkocht werden de naergelaten Bibliotheeck van D. Andreas Colvius, in sijn leven Predicant in de Walsche Kercke aldaer, bestaende in veele rare Boecken, in alderhande Wetenschappen en Taelen: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Dordrecht by Jasper Goris, tot Amsterdam by Abraham Wolfgangh, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Leyden by Pieter Hackius, tot Rotterdam by Arnout Leers, in den Hage by Th: Duurkant, tot Uytrecht by Gysbert van Zijl, tot Middelburgh by Jacobus Noenaert: en werden die gene, die reets eenige Catalogen, gedateert op den 6 October, mochten ontfangen hebben, versocht sigh hier naer te reguleeren.

#6710929,4 Tot Bolsward, by Samuel Haringhouck, is gedruckt en werdt uytgegeven, Dissertatie van de Onderwijsingen in de Practijck der Godsgeleertheyt; waer in, nae breder bericht van de Practijck der Pausgesinden, Remonstranten, Socinianen, &c. de verdeelinge en het werck der Onderwysinge in de Practijcke: Ende Instutiones Theologiae Practicae, ofte Onderwysingen in de de Practijcke der Godsgeleertheydt, het eerste Deel des eersten Boecks, vervatende de verhandelinge van de Theologia Didactica, bearbeyt ten dienste soo van die haer tot den H. dienst bereyden, als van alle oprechte Liefhebbers der Waerheydt, die nae de Godsaligheydt is, door Simon Omius, Dienaer Jesu Christi tot Purmerlandt; en zijn te bekomen tot Amsterdam by Hendrick Corf en Paulus Gijsbertsz. Pampier-verkopers.

#6711001,1 Op den 6 October, Nieuwe-stijl, sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden een schoone Bibliotheeck, bestaende uyt veel treffelijcke Grieckse en Latijnse, Historici, Miscellanei, oock eenige Theologische Boecken; waer by zijn een party Musijck-Boecken van de beste nieuwe Italiaense en Nederlandtse Meesters: de Catalogen zijn te bekomen tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck, en op andere Plaetsen meer.

#6711003,1 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopez, Boeckverkooper over d'Academie, sal op den 13 October 1671. verkocht werden een schone Bibliotheeck, bestaende in veel treffelijcke Boecken, in verscheyde Taelen, meest Theologische en Miscellanische; waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Joannes Jansonius a Waesbergen, tot Rotterdam by Arnout Laers, tot Utrecht by Ribbius, in den Haegh by Theodorus Duurcant, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, en in verscheyde andere Steden. ** By de voorsz. Felix Lopez en Adrianus Zeverius is gedruckt en werdt uytgegeven, Tackeny Hippocrates Chimicus. In 12.

#6711003,2 Tot Amsterdam, by Pieter Arentsz., in de Beurs-straet, in de drie Rapen, is gedruckt en werdt uytgegeven: De Ystroom, begrepen in vier Boecken, door J. Antonides vander Goes, verciert met uytstekende Konst-Platen, ge-etst door Romeyn de Hooge. In Quarto.

#6711003,3 Tot Gornichem, by Paulus Vinck, Boeckverkoper, is gedruckt: Perti Molinaei vates seu de Praecognitiones sicturorum, & bonis Malisque Propheris, Libri V. In quibus etiam explicantur difficilores non nullae V. & N. T. Prophetiae. Quarum, ut & aliorum S. Scripturae Iororum, quibus in eximo hoc opere lux fit, nunc demum accessit Index. Editio Ultima.

#6711010,1 Op Woensdagh toekomende, zijnde den 14 October, sal men tot Haerlem, 's Morgens ten 9 uren, op de Laecken-Halle, staende op de Raecx, verkopen een goede partye, witte, onbereyde Wolle Lakenen.

#6711010,2 Werdt by desen bekent gemaeckt, dat de Heeren Burgemeesteren ende Regeerders van Muyden hebben goet gevonden op te rechten een vette Osse-marckt, die vier Marckt-dagen aen den anderen sal zijn, in yder Weeck een, op Woensdagh, en dat de eerste aenvangh nemen sal den 14 deser Maent October.

#6711010,3 t'Amsterdam, by de Weduwe van Abraham van den Burgh, Boeckverkoopster, by Jan Roonpoorts Toorn, in de Gereformeerde Catechismus, is gedruckt en werdt uytgegeven, De Schat der Christelijcke Ziele, begrepen in 64 Predicatien, ingestelt tot Verklaringe des Catechismi der Fransse Kercke, door Jacobus Crucius, oudt Dienaer Jesu Christi en Rector der Schole en Collegie tot Delft, eerst in de Fransse Taal uytgegeven, daer na door den Autheur overgeset, en nu voor de derdemael in de Nederlandtse Tale gedruckt, grootelijcks van hem, voor sijn Overlijden, vermeerdert en merckelijck verbetert. In Quarto.

#6711010,4 Tot Gornichem, by Paulus Vinck, Boeckverkoper, is gedruckt: Petri Molinaei vates seu de Praecognitiones fictorum, & bonis Malisque Prophetis, Libri V. In quibus etiam explicantur difficiliores non nullae V. & N.T. Propetiae. Quarum, ut & aliorum S. Scripturae locorum, quibus in eximo hoc opere lux fit, nunc demum accessit Index. Editio Ultima.

#6711013,1 Alsoo in 't laetste van July 1671. een Coopman tot Amsterdam was gekomen om sware Noortse Balcken te koopen, doch sijn gerijf niet vindende, hadde aen goede Vrunden geseght, dat op den 28 of 29 Iuly met drie van sijne Bekende, sonder te noemen wie, met een Jacht nae Hoorn souden varen; en alsoo sedert tael noch teycken van hem is vernomen, soo dat niet getwijffelt werdt of is verongeluckt, derhalven werden die in sijn geselschap zijn geweest, ofte iets van hem weten, gebeden 't selve bekent te maecken, is out 27 jaer, wat langh van Aengesicht, grootachtigh van Neus, bruyne Oogen, Bruyn Hair en dichten Baert, wat rotsachtigh, dicht van Wijnbrauwen, en middelmat van de Coningen is voorgevallen; waer in veel groote en sware Oorlogen tegens veel machtige Coningen en Princen van 't grootachtigh van Neus, bruyne Oogen, Bruyn Hair en dichten Baert, wat rotsachtigh, dicht van Wijnbrauwen, en middelmat smal Armosijne Lint, swart gebreyde Kousen, en mogelijck een donckere grauwe Laeckense Rock, Sergie Borst rock, oock een Sergie Onder-broeck, maer wat bruynder, sijn Hembt is geteyckent op de Borst met een G. aen beyde syden even schoon gesteecken: die eenige Tydinge weet, gelieft het bekent te maecken op de Haerlemmerstraet, in de Vergulde Buys, by de nieuwe Vis-marckt, tot Amsterdam, sal een goede vereeringh voor sijn moeyten ontfangen. De voorsz persoon heeft in sijn Logement eenigh Lywaet gelaten om te wassen, die 't selve weet, gelieft het oock ten voorsz. Huyse te brengen.

#6711013,2 Op Woensdagh toekomende, zijnde den 14 October, sal men tot Haerlem, 's Morgens ten 9 uren, op de Laecken-Halle, staende op de Raecx, verkopen een goede partye witte, onbereyde Wolle-Lakenen.

#6711017,1 Op Woensdagh den 28 October 1671. sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Abraham van Blancken, Boeckverkooper in de Mol-steeg, in 't Huys-boeck, verkocht werden een treffelijcke Bibliotheek, bestaende in veele raere wel-geconditioneerde Boecken, in verscheyde Facultyten: naergelaten by D. Nicolaes Overeem, in zijn Leven Predicant tot Steenwijck.

#6711020,1 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, Boeckverkoper, werdt uytgegeven, het tweede en derde Deel der Gedichten van wylen J. Westerbaan, Ridder, Heer van Brandwijck, &c. daer in alle desselfs overgesette ende naergelaten Wercken (uytgesondert sijne gerijmde Psalmen) begrepen zijn; blyvende het eerste Stuck, dat nu wederom herdruckt werdt, in sijn geheel: op Schrijf en gemeen Papier. In 8. ** Item, Lacquasie Boeckjen van de Wynen, naer ordre gecalculeert, ende uytgereeckent by Amen, Virtels en Stoopen, &c. Door Fred: le Ducq, Mathematicus, in sijn leven Landtmeter en Stads Wijnroeye in 's-Gravenhage. In 12. Apart, ende by 't Specy en Intrest-Boeckje te voegen.

#6711020,2 Op Woensdagh, den 21 October, sal ten Huyse van Johannes Borstius, Boeckverkooper op de groote Marckt, verkocht werden de Bibliotheecq van zal: Nicolaes Duynius, in zijn Leven Predikant tot Sevenhuyse, bestaende in uytsteeckende rare Boecken.

#6711020,3 Tot Rotterdam, by Joannes Borstius, werdt uygegeven: Sevenvoudighe Oeffeningen, over de Catechismus: In twee Deelen compleet. Door Franciscus Ridderus. In Quarto.

#6711020,4 Op den 22 October, Nieuwen-stijl, sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden een Bibliotheeck, bestaende uyt seer schoone en treffelijcke Historici, Miscellanei, oock eenige Theologici, en voorts in alle Facultyten: de Catalogen zijn te bekomen tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck, in den Haegh by Theodorus Duurcant, op de Zael, tot Uytrecht by Willem van Walcheren.

#6711020,5 Op Woensdagh den 28 October 1671. sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Abraham van Blancken, Boeckverkooper in de Mol-steeg, in't Huys-boeck, verkocht werden een treffelijcke Bibliotheeck, bestaende in veele raere wel geconditioneerde Boecken, in verscheyde Faculteyten en Talen: naergelaten by D. Nicolaes Overeem, in zijn Leven Predicant tot Steenwijck: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by den voorn: Abraham van Blancken, tot Leyden by Daniel en Abraham van Gaesbeeck, tot Utrecht by Jacobus van Doeyenburgh, tot Rotterdam by Johannes Borstius, tot Haerlem by Robbert Tinneken, tot Delft by Arnold Bon.

#6711024,1 Op den 20 October is tot Amsterdam gestolen met behendigheyt uyt een Kas dit naervolgende Silver-werck, als een Silvere Beker, waerdigh omtrent 40 Gulden, onder op de Boom staen dese Letters, G.J.S. item een H.D.P. ende de Datum van 1655. Item 6 Silvere Lepels, daer onder geteyckent met V.H. een ander B. ende oock ander met G. dan zijnder met een Schuttertje op de Steel, dan noch een Silvere Bel met een Silvere Kettingh en een Silvere Penningh, daer op afgebeelt 't sluyten van de Vrede tot Munster; dan zijn daer oock by geweest 4 Goude Ringen, een Hoep, een Roosjes Ringh, een Kinder-Ringetje en een wat grooter, met slechte Steentjes, een Boeckje met Schilpadde Bortjes, en met Silver beslagen: Die 't selve Goedt of eenigh deel van 't selve mocht werden geveylt, of komt t'achterhalen, gelieve het selve op te houden, of te brengen ten Huyse van de Knecht van 't Silversmits-Gilt tot Amsterdam, men sal hem eerlijck recompenseeren.

#6711024,2 Tot Amsterdam sullen op Dingsdagh den 10 November verkocht werden de Boecken van de Weduwe van Jan Hendricksz. Boom, bestaende in een groote quantiteyt rare Boecken, in alderhande Faculteyten, gelijck breeder by de Catalogus te sien is, die te bekomen zijn tot Leyden by de Hackius, tot Rotterdam by Laers, in den Haegh by Laers, en in andere Steden by de Boeckverkoopers.

#6711027,1 Werdt bekent gemaeckt, dat op Woensdagh den 21 October 1671. binnen der Stadt Schiedam is gekomen seecker Vrouws-Persoon, die Krancksinnigh is, ende aldaer in verseeckeringh werdt gehouden, seyt somwylen genaemt te zijn Catarina van Wijck, ende woonachtigh tot Wolthuysen in Groeningerlandt, haer Vader zal: soude genaemt zijhn gheweest Adriaen van Wijck, seyt out te zijn omtrent 22 Iaren, is van middelbare Stature, doch eenigsints kortachtigh en wat Lyvigh, bruynachtigh van Coleur en bruyne Oogen, is gekleet met een swart Hulsel en een Armosijne Kaper op 't Hooft, een gecoleurt gestreept Manteltje met een swarte Neusdoeck, een Syde schortekleet, een Turckse Boven rock met Nomparailje geboort, een roode Turckse rock met Gimpen geboort en groene Voeringh, een onderstre Rock van doncker gecoleurt Sergie met Gimpen geboort, en Appel bloesem Kousen aen: Isser yemant, die kennisse weet te geven waer de voorsz. Vrouws-persoon t'huys hoort, of van yemant hare Vrunden kennisse kan geven, gelieve haer selven te addresseeren aen de Magistraet van Schiedam voornoemt, op dat 't selve Vrouws-persoon wederom te recht magh geraecken.

#6711027,2 Op den 3 November Nieuwe-stijl, sal tot Dordrecht verkocht werden de naergelaten Bibliotheeck van D. Andreas Colvius, in sijn leven Predicant in de Walsche Kercke aldaer, bestaende in veele rare Boecken, in alderhande Wetenschappen en Taelen: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Dordrecht by Jasper Goris, tot Amsterdam by Abraham Wolfgangh, &c.

#6711031,1 Tot Amsterdam, by Johannes Dale, Boeckverkoper inde groote Gasthuys Molen-steegh, zijn gedruckt en worden uytgegeven alle de Wercken van Lucius Annaeus Seneca, bestaende in drie Deelen compleet: waer van het eerste Deel vervat verscheyde stichtelijcke Handelingen, streckende om de ongevallen des Levens te verdragen, 't gewelt der Tochten te overwinnen, op de Goddelijcke Voorsorge gerust te zijn, de Doodt te verachten en de gerustheydt des Gemoets te verkrygen: het tweede Deel vervat alle de Brieven aen Lucius geschreven: het derde bestaet in Natuurlijcke Saecken, de Schimpreden over Claudius Doodt, en sijn heerlijcke Spreucken tegens de Armoede: alles vertaelt uyt het Latijn in 't Nederduyts door J.H. Glasemaker. In 8.

#6711031,2 In de Vorstelijcke Vryheydt te Herford, by Laurens Autein, is gedruckt en werdt uytgegeven: Declarations schrift oder eine nahere Erklarung der reinen Lehre und des gefunde Glaubens Johannis de Labadie, Petri Yvon, Petri de Lignon, Pastores, &c. merckelijck vermeerdert: ende is te vinden t'Amsterdam by Iacob van Velsen, in de Uyterste-straet.

#6711107,1 Op Woensdagh den 11 November 1671. sullen tot Haerlem, op de Zael van 't Princen-Hof, verkocht werden veele konstige, rare ende seer playsante Schilderyen.

#6711110,1 Op Woensdagh den 18 November 1671. sal tot Leyden, ten Huyse van Johannis van Gelder, Boeckverkoper by St. Pieterskerck, verkocht werden de Bibliotheeck van den hooghgeleerden Lodovicus Nonnius, uytsteeckent Liefhebber der Antiquiteyten: waer van de Catalogi te vinden zijn tot Amsterdam by Dirck Boom, tot Rotterdam by Arnold Leers, tot Utrecht by Gijsbert van Zijl, in den Haeg by Arnold Leers en elders.

#6711110,2 t'Amsterdam, by Joh: Jansonius van Waesbergen en Johannes van Someren, Boeckverkopers, is gedruckt en werdt uytgegeven: een naeukeurige Beschryving van de Indische Kusten Malabar, Cormandel, haer aengrensende Rijcken, en het machtige Eylandt Ceylon, nevens een grondige ontdeckingh en wederleggingh van de Afgoderye der Oost-Indische Heydenen, uyt hunne eygene Wet-boeck getrocken, zijnde daer by gevoeght een Malabaarsse Spraeck-Konst: verciert met Zee-en Landt-Kaerten, af beeldinge van Steden, voorname Belegeringen en Velt-slagen, Drachten, Vruchten, en andere aenmerckenswaerdighe saecken, in Indien self nae het leven getekent, curieus in 't Koper gesneden. Door Phil: Baldeus, eertijts Predicant op Malabar en Ceylon. In Folio. ** Noch is by deselfde onderhanden en sal uytgegeven werden: een Beschryvingh van geheel Asia, met alle sijn onderhoorige Koninghrijcken, Vorstendommen en Lantschappen, meest uyt noyt gedruckte eygenen handtschriften en Tael en van verscheyde Volckeren t'samen gebracht, ten proeve en goetkeure van voorname Amptenaren, die deselve Gewesten door-reyst en naeukeurig ondersocht hebben, verrijckt met seer veele Zee-en Landt-kaerten, en waere af-beeldinge van Steden, Drachten, Vruchten, &c. in Indien geteeckent, in Koper gesneden. Door Lambertus Bidlo. In Folio.

#6711110,3 Tot Haerlem sullen op Dinghsdagh den 17 November 1671. verkocht werden een groote Partye, soo bereyde als onbereyde, Wolle-Lakenen, als mede Carsayen, naergelaeten by wylen Cornelis Iansz. van Groeningen, in sijn leven Laken-kooper op de Burgwal, alwaer de Verkoopinge sal geschieden.

#6711114,1 Tot Hoorn is gedruckt en werdt uytgegeven: Verklaringe over de Euangelische Texten, die Jaerlijckx plegen verklaert te werden in de Gemeynten toegedaen de onveranderde Augsburgse Confessie, van den Advent tot op Pincxster-Sondagh, door Mag: Simon Taddel, Predicant van de Luyterse Gemeente aldaer: en zijn te bekoomen tot Amsterdam by Zacharias Webber, by Ian Roon-poorts-Toorn, by Michiel Strobagh en Barent vander Plaet, naest de Luytersse Kerck.

#6711121,1 Op Maendaghe den 23 November 1671. sal in 's Gravenhage, in de Winckel van Gerard Amelingh, verkocht werden een schoone Bibliotheeck, bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, Theologici, Cronologici & Historici, &c. waer van de Catalogus te bekomen zijn tot Amsterdam by H. en Dirck Boom.

#6711121,2 t'Amsterdam, by Marcus Willemsz. Doornick, werdt uytgegeven: uytgereeckende Tafelen in 't Gout en Silver gereduceert uyt Marken Troys, in Marken Fijn: mitsgaders, den Prijs ende Waerdy van 't selve, in Guldens, Stuyvers en Myten; nae de kours en ordre in de respective Munten van de Nederlanden gebruyckelijck. Van nieuws. gecalculeert door Sieuwert Iansz. Our, Affayeur: Nootsaeckelijck allen Coopluyden, Munte-meesters en anderen, in 't Gout en Silver handelende. In Quarto. ** Item, de C L. Psalmen des Propheten Davids: uyt den Francoischen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum: en tot gemack des Sangers de Musijck-nooten op een Sleutel gestelt door Mr. Cornelis de Leeuw: vol Noten. In 12. Op wit Papier, om gemackelijck in de Sack te konnen dragen.

#6711124,1 Alsoo den Raedt van Brabant eenige Maenden herwaerts is getreden, ende heeft gecontinueert in de Besoignes, raeckende d'adjudicatie van de respective Pretentien tot het bewuste Millioen, belooft by 't jonghste Tractaet tusschen haer Hoog Mog: ende den Coningh van Portugael; soo werdt mits desen een yegelijck voor 't laetste en ten overvloet ghewaerschouwt, indien sy als noch eenige Pretentien, als vooren, in handen souden mogen hebben, deselve met de Bewysen, daer toe specteerende, binnen den tijdt van ses Weecken naestkomende te brengen in de Griffie van de gemelte Raede in 's Gravenhage, op poene, dat by manquement van dien, ende den voorsz. tijdt verstreecken zijnde, op deselve Pretentien geen reguart en sal werden genomen werden; maer de Nalatige daer van blyven versteken.

#6711124,2 Alsoo op den 22 September laetstleden is omtrent Petten gestrant een kleyn Engels Galjoot, komende van Londen, geladen met Vaten Virgines Tabak, deselve Taback en meest alle de Toebehoorsen van dito Scheepje gebergt zijnde, is oock bekent, datter uyt het selve Scheepje is geberght een doosje, zijnde een Voet in 't vierkant, N.R. gemerckt, in 't selve Doosje was een Silvere Bier-Kan, op het Decksel leyt een luypende Leeuw, gegoten van Silver, met een Wapen daer op gesneden, waer in zijn drie uytgebreyde Vleugelen, en op de kant is gemerckt 1660. T.A. Isser yemant die van dese Kan weet, gelieft te Rotterdam bekent te maecken aen Johan van Londerseel, Silversmit op de Hoogstraet, in de Schael, tot Haerlem aen Pieter Bossu, Silversmit over de Noorder Deur van de Groote Kerck, en tot Amsterdam aen de Gilde-Knecht van 't Silversmits-Gilt aldaer, sullen een goede Vereeringh krijgen.

#6711126,1 Een yder werdt by desen genotificeert, dat op Vrydagh, wesende den 20 deser, tusschen den Deyl en 't Heck, by een Spoor, (soo men Meynt) dat vol Ys lagh, 40 a 50 Voeten van 't ordinaris Spoor is vermist een Reys sack, daer in een Bondel met Papier, een nieuw Kleet van wit Droget, zijnde een Spaensche Broeck en Casack, beyde gegarneert met swarte Knoopen, de Knoopgaten met swart Armosijn gepiqueert, emt een Camisole van wit en swart geblomde Stoffe, met een Craitte van Point de Venise, een ander met Point de Malines, en ander Kostelijck Lywaet, een Portespee, gestickt met Goudt, en gegarneert met swarte en Goude franje: Die dese Reys-sack of Goederen weet aen te wysen, addresseere sigh op de nieuwe Doelen in den Hage, sal daer voor 25 Gulden tot een Vereeringh genieten.

#6711128,1 Alsoo den Raedt van Brabant eenige Maenden herwaerts is getreden, ende heeft gecontinueert in de Besoignes, raeckende d'adjudicatie van de respective Pretentien tot het bewuste Millioen, belooft by 't jonghste Tractaet tusschen haer Hoog Mog: ende den Coningh van Portugael; soo werdt mits desen een yegelijck voor 't laetste ende ten overvloet ghewaerschouwt, indien sy als noch eenige Pretentien, als vooren, in handen souden mogen hebben, deselve met de Bewysen, daer toe specteerende, binnen den tijdt van ses Weecken naestkomende te brengen in de Griffie van de gemelte Raede in 's Gravenhage, op poene, dat by mancquement van dien, ende den voorsz. tijdt verstreecken zijnde, op deselve Pretentien geen reguart en sal genomen werden; maer de Nalatige daer van blyven versteken.

#6711128,2 Tot Bolswaert, by Samuel Haringhoeck, werdt uytgegeven, het eerste Boeck der Theologia Practica, ofte Onderwijsingen in de Practijcke der Godgeleertheydt, ten dienste soo van haer die hen tot den H. Dienst bereyden, als van alle Liefhebbers der Waerheydt, die nae de Godsaligheydt is: bearbeyt door Simon Oomius, Predicant des Woorts tot Purmerlant: is te bekomen tot Amsterdam by Hendrick Corf, Pampierverkooper, by de oude Brugge, op 't Water, tot Leeuwaerden by Paul Egbertsz. Heeringa, en tot Groeningen by Ian Taeckens.

#6711201,1 De Bibliotheecq van zal: Monsr. Blaucheteste, Walsche Predicant tot Amsterdam, sal aldaer verkocht werden in de Barne-steegh, inde Schelvisch, Huys van de Weduwe, den 14 December, nieuwe Stijl: en de Cataloguen zijn te vinden t'Amsterdam by Pieter le Grand, tot Leyden by Felix Lopez, tot Utrecht by Dirck van Ackersdijck, inde Haegh by Michiel van Heyningen, tot Rotterdam by Arnout Laers.

#6711201,2 Daer is tot Delft gedruckt, voor den Autheur, by Pieter Oosterhout, en werdt uytgegeven, genaemt Delfs-Engels, bestaende in verscheyde Sonaten A3. instrumenten, twee Fiolen met een Fiool Digamba, en een Basso Corptunio, gecomponeert door Dirck Schol, Organist en Klockenist van de nieuwe Kerck, en Musijck-meester van het Fratris-huys: Dese boecken zijn te bekomen tot Delft by Gerrit de Jager, in den Haegh by Iohannes Tongerloo, tot Leyden by Iohannes Kijckenburgh, tot Amsterdam by Paulus Matthijsz., tot Utrecht by Dirck van Akersdijck.

#6711201,3 Tot Amsterdam zijn gedruckt stichtelijcke Gesangen, uit de beste Italiaensse Sang-meesters uytgesocht, en in de Nederduytse Tale overgeset, door R. Rooleeuw, op 2, 3, 4. en 5 Stemmen met een Bas Continuo: oock twee Stucken met Fiolen en Stemmen. In Folio. Sijn te bekomen by Jan Rieuwertsz. en Hendrick en Dirck Boom. Boeckverkopers.

#6711205,1 De Gecommitteerden van sijn Hoogheydt den heere Prince van Orangie zijn voornemens op Woensdagh den 16 December 1671. des Morgens ten 9 Uren, in het Mast-bosch by Breda, te verkoopen verscheyden Parceelen van seer schoone ende ongemeene langhe Mast-boomen, door den laetsten Storm in groote quantiteyt aldaer om verre gewaeyt zijnde.

#6711208,1 Tot Utrecht, by Meinardus van Dreunen, is gedruckt en wert uytgegeven: Philologus Hebraeum, continens quaestiones Hebraicas, quae cira versus T. Hebraeum moveri solent. Authore Johanne Leusden. Editio secunda auctior & emendatior. In 4. ** Item, Schola Syriaca, una cum Synopsi Chaldaica & dissertatione de literis & lingua Samaritanorum. Authore Johanne Leusden. Editia secunda. In 8.

#6711208,2 Tot Utrecht, by Georgius van Poolsum, is gedruckt en wert uytgegeven: Clavis Graeca Novi T. in qua & Themata Novi T. refeantur, & ejusdem Dialecti, Hebraismi, ac rariores constructiones explicantur, nec non variae observationes Philologicae, Antiquitates item sacrae ac profanae annotantur. In 8.

#6711208,3 Alle Heeren en Liefhebbers der verborgentheden der Nature zy bekent, dat, nae langhdurige studie, met arbeyt is uytgevonden een seeckere en onfeylbaere middel, om de Termo-metra ofte Weer-Glasen soo correct en durabel te maecken, dat deselve sonder ontstelt te werden een Eeuw konnen verdueren: die nu genegentheyt heeft, om dit loflijck Werck te koopen voor een civile prijs, kome in de Kunst-winckel van Mr. Cornelis Hartloop, in de Blom-straet, naest de Menniste Kerck, als mede by Jan Pietersz. Somer, in de Warmoes-straet, over de oude Liesveltse Bybel, tot Amsterdam.

#6711210,1 Voorleden Maendagh, den 7 December, in de Voor-avondt, is tot Haerlem, in de Schachel-straet, in de Calander Moolen, gestoolen een Stuck doncker gekleurt Pelomijn, dat noch niet gecalandert en in, langh omtrent 45 Ellen, met een root en wit Kantje, en aen elck ent een Enterbatje, gelijck een verbrodt Kepertje: Die het selve Stuck weet, gelieft het bekent te maecken in de voorseyde Calander-Molen, aen Pieter van de Velde, sal een goede Vereeringh genieten.

#6711212,1 Tot Amsterdam is gedruckt: Marci Meibomii Fabrica Triremium liber in 4. En zijn te bekomen by Steven Swart, Boeckverkoper in de Beurs-straet, ter zyden de Beurs, in de gekroonde Bybel.

#6711215,1 Op Donderdagh den 17 December 1671. sal tot Amsterdam, ten Huys van Hendrick Valckenrijck, op den Nieuwen-dijck, in 't Wapen van Hollandt, verkocht werden eenige Fransse en uytsteeckende rare nederduytse Boecken, alle seer curieus gebonden, gelijck breder by de Catalogus te sien is; welcke te bekomen is by Pieter Arentsz. Boeckverkoper in de Beurs-straet, en tot Valckenrijck voornoemt.

#6711215,2 Tot Leyden, by Johannes `a Scuylenburgh, Boeckverkoper, werdt uytgegeven: Joh. Fr. Gronovii Observationes in Livium, & scriptores Ecclesiasticos, aucti & emendati. ** Item, Meditationes Wilhelmi ten Rhyne in Hippocratis textum 24. de veteri Medicina, quibus doctrina de ventis, plantis, humoribus & salium figuris traditque. In 12.

#6711215,3 Tot Amsterdam, by Jan Rieuwertsz., Hendrick en Dirck Boom, is gedruckt en werdt uytgegeven: G. Brandts Historie der Reformatie, en andere Kerckelijcke Geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden, met eenige Aentekeningen en Aenmerckingen. Naerder oversien, merckelijck vermeerdert, en vervolght tot het Iaer 1600. In 4. Met Privilegie.

#6711215,4 Noch werdt by Jan Rieuwertsz. uytgegeven het Bloem-Tuyntje, bestaende in twee Deelen: het eerste in innerlijcke Bedenckingen en Gelijckenissen; het tweede in eenig Sangh-en Lees-Rymen. Te samen gestelt door Ian Claesz. Scaep. verciert met 20 Kopere Platen. Den tweeden Druck, verandert en vermeerdert. In 8.

#6711215,5 Tot Leeuwarden, by Iacobus Hagenaer, is gedruckt en werdt uytgegeven: Twist des Heeren met sijn Wijngaerdt, bepleyt door Hermannus Witz, Predicant tot Leeuwarden. Den tweeden Druck, vermeerdert en verbetert.

#6711217,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem notificeren by desen, dat de Iaerlijckse Verpachtinge van haerder E: Stadts Exchijnsen, die ordinaris plagh te geschieden op den 20 December, wesende St. Thomas-avondt, komende nu op Sondagh, voor den aenstaende Iaere 1672. sal gedaen werden op den 21 deser Maent Decembris, zijnde Maendagh, des Morgens ten tien uyren precijs.

#6711217,2 Een yegelijck sij kennelijck, dat men op den 20 December Ouden. of den 30 Nieuwe-Stijl, 1671, tot Utrecht, by openbare Opslagh, aen de meestbiedende sal verkopen de Heerlijcke Hof-Stadt Draeckensteyn, met de Heerlijckheydt van de Vuyrs, nevens de Landen, Tienden en de Erfpachten, daer aen dependeerende: ende de Conditien zijn te sien tot Amsterdam in 't Oude Heeren Logement tot Juriaen Baeck, als mede in de Calverstraet, in de Plaets Royael, tot Leyden in 't Schilt van Vranckrijck, ende in 's Gravenhage in de Castelanie, tot Amersfoort in de Doelen, ende tot Utrecht in 't Poortjen, op de Gansse-Marckt.

#6711219,1 Tot Rotterdam, by Isaac van Lochem, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Acht uytgelesene Predicatien, door Adrianus van Krimpen, Proponent der H. Theologi. In 12. ** Item, sal by deselve van Lochem uytgegeven werden een Christelijcke Wandel-wegh nae 't Huys des Heeren, met Vragen en Antwoorden van twee Susters. In 12.

#6711219,2 Men notificeert by desen, dat seecker Packje Engelse Sergie, gelost uyt het Schip van William Smith, komende van Tapson uyt Engelandt, ende uyt hem gelost den 9 deser Maent, inhoudende twaelf Engelsse Sergies, gemerckt No. 6. welck Packje vermist is, licht door quaet bestellen ofte verkeert t'huys brengen van de Sleepers; soo werdt yder een versocht, soodanige ontfangen hebbende, 't zy hier of elders, 't selve te voorschijn te brengen, ende bekent te maecken tot Amsterdam aen Sr. Johannes van der Putte, ofte tot Rotterdam aen Nicolaes Tol, sal daer voor een Vereeringh genieten.

#6711222,1 Tot Middelburgh, by Pieter van Goetthem, Stadts Drucker, op de groote Marckt, werdt uytgegeven: Tractaet van de Peste, in het welcke dese seer gevaerlijcke Sieckte met reden en eygen ervindingh bevestigt en naecktelijck vertoont wert: beschreven door den hoog-geleerden en vermaerden Heer Isbrand van Diemerbroeck, der Medicynen Doctor en Professor in de Hooge Schole tot Utrecht. Uyt de Latijnsche in de Nederduytsche Tael getrouwelijk overgeset, door Jacob de Buisson, Chirurgyn en Pest-meester der Stadt Middelburgh in Zeelandt. In 8. ** Item, Chirurgyns of Heel-Meesters Reys-boeck, handelende van de Scheeps Medicant of Chirurgijns Reys-Kist: van de gemeene Scheeps-kost: van de algemeene gebreken, die meest Scheep ende te Velde voorvallen: van de Oordeelinge of Crisis in de Sieckten: door Johannes Verbrugge, Chirurgyn binnen Middelburgh in Zeelandt. Den derden Druck, door hem van nieuws geheel oversien, seer verandert ende verbetert. In 8.

#6711222,2 Tot Amsterdam, by Baltus de Wilde, Boeckverkoper by de Reguliers Toren, en Pieter Arentsz., Boeckverkoper in de Beurs-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven: het vierde Deel van d'Astrea van den Heer Honore d'Urfe, Marquis de Verone, uyt het Frans vertaelt: en zijn mede te bekomen d'eerste, tweede en derde Deelen, met Kopere Platen verciert. In 8.

#6711222,3 t'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Christelijcke Gesangen, op verscheyde gelegentheden toegepast, door Hendrick Uylenbroeck: Desen achtsten Druck met verscheydene nieuwe vermeerdert, en op Musijck-Noten gestelt. In Octavo. En zijn oock soo compleet te bekomen sonder Noten in Octavo. Met Privilegie.

#6711222,4 Tot Rotterdam, by Isaac van Lochem, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven:Acht uytgelesene Predicatien, door Adrianus van Krimpen, Proponent der H. Theologi. In 12.

#6711224,1 Daer is tot Amsterdam uyt seecker Huys gestoolen een ront silver Schenck-Teljoor, de Boom glat, rontom gedreven, oude Keur: een dito Ovael, met een ingedreven Handtvatsel, rontom de kant gedreven, in 't midden een wapen, daer in een Weyman en 3 Ruyten, oude Keur: een silver Confoor, naer binnen gedreven, met een houte steel, nieuwe Keur: een gedreven Peper-doosje, 8 silvere Lepels, waer van op twee een Doots hooftje op't Blat gesneden, en d'andere met Namen beschreven: Die dit mocht te koop gebracht werden, gelieve het op te houden, of verkocht zijnde, sal men 't Geldt, daer voor betaelt, nevens noch een Vereering, wederom betaelen: te addresseere tot Amsterdam aen de Gilde-knecht van Silver-smits.

#6711224,2 Op aenstaende Saterdagh sal de Courante als ordinair uytgegeven werden.

#6711229,1 Daer is voorleden Dinghdagh Avondt tot Leyden gestoolen een half wit Laecken, met een Merck van een H en een K daer boven, en No. 257. met een swarte bree Lijst: Soo het yemant mochte in handen krijgen, die gelieve het op te houden, en te behandigen tot Leyden aen de Vendu-meesters op de Laken-Hal, sal daer voor een goede Vereeringh genieten.

#6711229,2 Tot Rotterdam, by Joannes Borstius, werdt uytgegeven: Francisci Ridderi Oeffeningen over den Heydelbergsen Catechismum, in twee Deelen. In 4. Waer op nu van hare Hoog Mog: heeft bekomen Privilegie voor 15 Iaren.